F O R M U L A R - S A M L I N G

vedr.

F A M I L I E R E T og A R V E R E T

Udarbejdet af

Advokat, lektor Jørgen U. Grønborg

Formular-samlingen, 4. udgave, maj 1998, indeholder en række af de koncepter, som jeg har udarbejdet som led i min mangeårige undervisningsvirksomhed - blandt andet på Århus Universitet og på Advokatsamfundets efteruddannelseskurser og advokatfuldmægtigkurser.

Samlingen er nu på 128 sider og indeholder i alt 45 koncepter, herunder testamenter til 8 forskellige familietyper, 8 forskellige ægtepagter, samlivskontrakt og samejeoverenskomst mellem ugifte samlevende, aftaler om udøvelsen af fælles forældremyndighed og om samværsret, aftale om forhøjede børnebidrag, aftaler om ægtefællebidrag, fællesboopgørelse med tilhørende bodelingsoverenskomst, deling af forskellige typer pensionsopsparingsordninger m.v., separat overdragelseserklæring vedr. fast ejendom, gavebrev, arveforskudskontrakt, gældsbrev vedr. rentefrit familielån, forhåndssamtykke til uskiftet bo, personligt arveafkald med forbehold af rentenydelsesret, blankt afkald på ventende arv mod vederlag, åbningsstatus og boopgørelse i et privatskiftet dødsbo. Der er desuden 4 tjeklister vedr. ægtepagter, testamenter, ægteskabssager og bodelingssager.

Koncepterne er ajourført som følge af ændringerne i lovgivningen siden 3. udg., sept. 1995, herunder dødsboskifteloven, værgemålsloven og boafgiftsloven.

Jeg har søgt at anvende en sprogbrug, som er forståelig for klienterne, og at formulere dokumenterne på en sådan måde, at juridiske begreber - som f. eks. kombinationssæreje type 6 - bliver forklaret i selve teksten.

Formular-samlingen kan købes for kr. 600 + moms. Mod en merpris på kr. 200 + moms medfølger samtlige formularer på diskette i 3,5" HD-format til indlæsning på en PC, som anvender DOS eller Windows. Disketten kan bestilles i 2 formater: Word for Windows eller Word-Perfect 5.1 til DOS. Boopgørelserne ligger dog i regnearksformatet Microsoft Excel 7.0.

Abonnenter på Familieretssynopsis får 20% rabat på ovenstående priser.

Bestilling kan lettest foretages pr. fax. 86 13 15 00.


Hit Counter