Du søger i:

Du kan også søge i en eller flere kategorier:

Som standard søges med den præcise sætning f. eks. Fuldstændigt særeje, men ønsker du at søge med flere enkelte ord, f. eks. Særeje Gæld skal søgningen med præcis sætning slås fra:Fandt 1.525 sider

1.  Pension
Dyrtidsregulering Pr. 30.06.2014 udgjorde indeståendet ca. 123.000 kr., hvis ejeren arbejdede på fuld tid i 1977-1979, og ejeren har valgt LD-Vælger... både fra K og S for perioden 01.03.2002-31.07.2005.... Kravene blev endvidere anmeldt til Lønmodtagernes Garantifond, G.... G anerkendte at betale C's pensionsandel, men afviste at betale egetbidraget, idet dette var udbetalt til A og B.... KL 95, stk. 1, nr. 1 og skulle betales af G, jf. Lov om lønmodtagernes garantifond § 2.... 

2.  Statistik vedrørende pensionsformuen
31,8 50,7 45,0 LD... - - LD... LD 54 mia kr.... 

3.  Boudlæg
Valgmuligheder g. Fordele og ulemper h.... S havde for skifteretten gjort gældende, at en række indbogenstande, som ved dødsfaldet befandt sig i S's hjem, var givet som livsgaver til S.... H havde i 1976 overdraget fast ejendom til sønnen S.... Forinden havde sognepræst på vegne af afdødes søster S anmodet kommunen om, at boet blev udleveret til S.... g. Fordele og ulemper 1) Fordele Man slipper for omkostningerne ved et skifte.... 

4.  Koncernbeskatning
SKM2010.733 SR: SR kunne ikke bekræfte, i det omfang A A/S, B A/S, C A/S, D A/S, E A/S og F A/S indgår i den samme regnskabsmæssige konsolidering i "G-koncernen" i medfør... Derimod kunne SR bekræfte, at i det omfang A A/S, B A/S, C A/S, D A/S, E A/S og F A/S indgår i den samme regnskabsmæssige konsolidering i "G-koncernen" i medfør af IAS 27... på 2 % i selskabet G A/S, og vederlaget herfor udgjorde efter det oplyste x kr.... En måned efter spørgers salg af aktierne i G A/S fik S et tilbud om køb af kapitalandele i K ApS, som er en del af koncernen under kapitalfonden J.... SR bekræftede, at det ved salg af aktier i G A/S modtagne vederlag ikke kunne anses for udbytte, selv om S efterfølgende accepterede tilbuddet af y-dato... 

5.  Sagsbehandlingsfejl i skattesager
TfS 2005.213 ØL: (SKM2005.52 LD): S indgav i oktober 2002 en ansøgning om tilladelse til skattefri aktieombytning til den stedlige told- og skatteregion.... S reagerede ikke på ansættelsen.... Afgørelsen blev ikke af S påklaget og først senere anmodede S om genoptagelse, hvilket blev afslået.... A ønskede renterne eftergivet og fremsendte anmodning herom til såvel SKTST som Gældsstyrelsen, G. Begge styrelser afviste A’s anmodning.    ... LSR fandt, at SKTST og G var to forskellige styrelser, men at de var samlet under samme myndighed, Skatteforvaltningen.... 

6.  pdf: Uden titel
D EN G O D E P R O C ES S // F O R B E R E D E LS E A F S A G E N 14 37De advokatetiske regler, pkt. 18.3 // 38Retsplejelovens § 297, stk. 1 // 39Retsplejelovens §175, stk. 3, 1.... D EN G O D E P R O C ES S // F O R B E R E D E LS E A F S A G E N 17 50Retsplejelovens § 363, stk. 1 DOKUMENTER TIL BRUG FOR HOVEDFORHANDLINGEN Dit valg af dokumenter låser som... D EN G O D E P R O C ES S // F O R B E R E D E LS E A F S A G E N HOVED- FORHAND- LING GENERELLE BEMÆRKNINGER • Sørg for at hilse ordentligt på alle aktører i sagen.... O D E P R O C ES S // S A G S O M K O S T N IN G E R 23 D EN G O D E P R O C ES S // S A G S O M K O S T N IN G E R 24 • Hvis en sag afsluttes forligsmæssigt, kan parterne... C E S S K R ID T 33 D EN G O D E P R O C ES S // O V E R S IG T O V E R P R O C E S S K R ID T 34 8.... 

7.  Indsættelse af begunstigede
Indestående i LD og på SP-Pension Der kan ikke indsættes begunstigede.... Lorenzen i TfR 1955 s. 438 f Den skriftlige meddelelse skal normalt være afsendt inden dødsfaldet, da formkravet ellers let ville kunne omgås.... Lorenzen i TfR 1955 s. 438 f UfR 1977.118/3 HD: Afskedsbrev til "hvem det måtte vedkomme" fundet på afdødes natbord anset... 

8.  Fradrag for tab på fordringer
SKM2013.858 LD: (SKM2012.45 BRD) Appellanten, A, der var moderselskab i koncernen, var nægtet fradragsret for betaling af et beløb på cirka 1,0 mio. kr. til et datterselskab... SEL § 31 D, men derimod en dækning af S’ fordring. S havde dermed ikke lidt et tab.    ... Da S ønskede penge udbetalt, ophørte kontakten. S’ opfattelse var, at der var tale om bedrageri, hvorfor S ville have fradrag for det tabte beløb, jf. KGL.... Da S kun havde begrænset mulighed for at opnå afkast af investeringen i hotellet, og da S ikke overtog A’s regreskrav, var aftalen særdeles byrdefuld for S.... Dette blev S først opmærksom på i 2016, hvorefter S for dette indkomstår fradrog tab på i alt 1,1 mio. kr.... 

9.  pdf: Microsoft Word - Bobestyrerbehandling - håndtering af tvister2.doc
TFA 2001.266 ØLK: M´s pension var indsat på H´s konto, som alene stod i H´s navn.... ø r E sb je rg S ve n d b o rg T år n b y G rå st en A ss en s 300 2400 2600 950 1040 850 580 275 350 1400 600 900 1200... ø r E sb je rg S ve n d b o rg T år n b y G rå st en A ss en s Årligt antal bobestyrerboer ca. 5-8 R o sk ild e A al b o rg O d en... se H el si n g ø r E sb je rg S ve n d b o rg T år n b y G rå st en A ss en s 1 2 3 4 5 6 7 8 6 5 3 7 5 4 1... ø r E sb je rg S ve n d b o rg T år n b y G rå st en A ss en s Antallet af domstvister i medfør af DSL §89 årligt ca.... 

10.  pdf: Uden titel
G. Engeli som repræsentant for Danske statsembedsmænds samråd. Kontorchef F. Primdahl, generaldirektora- tet for statsbanerne. Fuldmægtig H. E. Rasmussen, boligmini- steriet. Kontorchef G.... d. v. s.... Boligtællin- gen 1955 s. 90).... Stigning i boligudgiften i forhold til udgiften året før Januar 1955 - - 1956 4,2% 1957 6,1% Jfr. statistiske efterretn. 1957 s. 54 - 1958 6,1% - 1958 s. 97 1959 3,5% - - 1959 s. 67 - 1960 6,1% - 1960... s. 89 - 1961 6,5% - 1961 s. 27 1962 5,0% - 1962 s. 58 - 1963 5,9% - 1963 s. 117 1964 4,4% - 1964 s. 110 - 1965 4,6% - 1965 s. 138 - 1966 9,4% Den procentvise stigning har således været i perioderne... 

11.  Uden titel
D EN G O D E P R O C ES S // F O R B E R E D E LS E A F S A G E N 14 37De advokatetiske regler, pkt. 18.3 // 38Retsplejelovens § 297, stk. 1 // 39Retsplejelovens §175, stk. 3, 1.... D EN G O D E P R O C ES S // F O R B E R E D E LS E A F S A G E N 17 50Retsplejelovens § 363, stk. 1 DOKUMENTER TIL BRUG FOR HOVEDFORHANDLINGEN Dit valg af dokumenter låser som... D EN G O D E P R O C ES S // F O R B E R E D E LS E A F S A G E N HOVED- FORHAND- LING GENERELLE BEMÆRKNINGER • Sørg for at hilse ordentligt på alle aktører i sagen.... O D E P R O C ES S // S A G S O M K O S T N IN G E R 23 D EN G O D E P R O C ES S // S A G S O M K O S T N IN G E R 24 • Hvis en sag afsluttes forligsmæssigt, kan parterne... C E S S K R ID T 33 D EN G O D E P R O C ES S // O V E R S IG T O V E R P R O C E S S K R ID T 34 8.... 

12.  Modregning
GlasService Kiels gmbh, G, leverede i en årrække glas til Frederik Pedersen Alu-Glas A/S, F.... til M på licensafgift mod G.... S kautionerede for fordringen, og overdragelsen blev meddelt G. Da G ikke betalte kravet, iht. til factoringaftalen rettede M derfor sit krav mod S.... Det kom frem, at S' direktør, A, havde kommunikeret med G om muligheden for at modregne kravet, som var overdraget til M, i bl.a.... af S.... 

13.  Vidnetvang
Jyske Bank A/S havde nedlagt påstand om, at S skulle tages i forvaring i medfør af KL § 103, jf.... Skifteretten i Silkeborg fandt ikke, at forvaring ville være et egnet tvangsmiddel til at formå S til at afgive forklaring, idet S tidligere var idømt fængsel i 1 år og... RPL § 171, stk. 3, pålagde F og G at afgive indenretlige forklaringer. Den for F og G beskikkede advokat protesterede mod udenretlig afhøring af F.... BR pålagde dog F og G at afgive indenretlig forklaring.... S havde tidligere forsøgt at påvirke F til at afgive mindre belastende forklaring.... 

14.  Agenter og forhandlere
UfR 2008.1220 HD: Agenturgiveren KE Fibertec A/S, F, indledte i 1994 med Grieser & Koch GmbH, G, et samarbejde, som blev udvidet i 1997.... G ønskede godtgørelse i forbindelse med ophøret af agenturaftalen, F mente derimod, at G ved sin adfærd de facto havde opsagt agentaftalen, idet G ikke havde taget imod... UfR 2008.1220 HD: Agenturgiveren KE Fibertec A/S, F, indledte i 1994 med Grieser & Koch GmbH, G, et samarbejde, som blev udvidet i 1997.... G ønskede godtgørelse i forbindelse med ophøret af agenturaftalen, F mente derimod, at G ved sin adfærd de facto havde opsagt agentaftalen, idet G ikke havde taget... Biler Skive A/S, G var autoriseret til at sælge biler af mærket Mazda af Mazda Motor Danmark, filial af Mazda Motor Logistics Europe NV/SA Belgien,... 

15.  pdf: Microsoft Word - 82161.5.doc
2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s... Af forsikringsbetingelserne, der trådte i kraft den 1/6 2011, fremgår bl.a.: "Afsnit G Betingelser for forsikringen ved dødsfald § 20. Forsikringen ved dødsfald ... Stk. 6.... Efter det således anførte b e s t e m m e s : ___________________ Klageren får ikke medhold. Poul Sørensen... 

16.  STRFL § 191: Narkotika
Den konkrete bedømmelse af T1 og T2's dyrkningsfaciliteter mv., som ØL havde foretaget, kunne ikke prøves af HR.... HR nedsatte T2's straf til fængsel i 1 år og 3 måneder.... T2 havde, som T1's medhjælper, haft en vigtig funktion og havde i vidt omfang stået for den praktiske gennemførelse af salgene.... g amfetamin.... VL fastsatte straffen for T1 og T2's vedkommende i medfør af STRFL § 88, stk. 1, 2. pkt.... 

17.  Culpaansvar
til M på licensafgift mod G.... S kautionerede for fordringen, og overdragelsen blev meddelt G.... Da G ikke betalte kravet, iht. til factoringaftalen rettede M derfor sit krav mod S. I 2004 indgav M konkursbegæring mod S.... Da S desuden ikke kunne begrunde, at G var erstatningsansvarlig, blev G frifundet.... udlånte S’ medaljer til en fond, F, mhp. hædring af S.... 

18.  International kompetence i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær
Retspraksis RPL § 448 g, stk. 1, nr. 1: Barnet har bopæl her RPL § 448 g, stk. 1, nr. 2: Barnet ulovligt bortført... RPL § 448 g, stk. 1, 1).... En uge efter M og S' ankomst til Danmark anmodede M statsforvaltningen om hjælp til udlevering af S, der opholdt sig hos F.... Sønnen S blev født i Sverige i januar 2011.... Retten i Hillerød havde behandlet en sag om ophævelse af fælles FM i en sag om børnebortførelse af S på 3 år.  S opholdt sig i et EUland med sin mor.... 

19.  Servitutter
S ønskede bl.a. at opføre 68 parkeringspladser på G’s fællesareal. Dette ville medføre, at S efter byggeriet ville have 52 flere pladser end F1 og F2.... Da S’ byggeri krævede en byggetilladelse fra kommunen, havde S anmodet G om en fuldmagt til ansøgningen. Da G nægtede at give en fuldmagt til S, lagde S sag an mod G.... S gjorde gældende, at G skulle anerkende, at S var berettiget til at søge om byggetilladelse for egen regning og etablere parkeringspladserne til brug for S’ boligbyggeri på G’s fællesareal.... G nedlagde påstand om frifindelse, da S ifølge G ikke var berettiget til at råde over en større andel af fællesarealet end F1 og F2.    ... Retten i Horsens fandt, at der hverken efter lokaleplanen, grundejerforeningsvedtægten for G eller servitutten kunne stilles krav om, at S kun måtte bebygge et tilsvarende antal lejligheder som de allerede... 

20.  Socialret - Retssikkerhed og administration
modtog som følge af sit handicap hjælp i hjemmet, som G afholdt udgifterne til.... HR fandt, at B’s to ophold i Norge af hver 3 måneder ikke havde bragt K1’s refusionspligt til ophør.... HR tog herefter K2’s påstande til følge. VL var nået til et andet resultat.... Retten i Sønderborg fandt, at B1-B2’s boform i K1 kunne sidestilles med et institutionsophold, jf.... Det fandtes heller ikke godtgjort, at K2’s vejledning påvirkede B1-B2’s beslutning om at flytte, hvorfor K2 ikke var refusionspligtig efter retssikkerhedslovens § 9 c, stk. 2.... 

21.  Overdragelse af fast ejendom - Købsaftaler - Er købsaftale indgået?
Efter nogen tid hvor H efter parternes aftale skulle forblive skødehaver, bragte G gentagne gange spørgsmålet om udstedelse af overdragelses-dokument på bane, men... G overtog derfor på ny driften af ejendommen, idet han anså den indgåede aftale som bortfaldet.... UfR 1963.101 HD: En grosserer G ønskede at købe en grund af Lyngby-Taarbæk kommune (K).... Det fandtes at have måttet stå G klart, at K's interesser ved salget ikke alene var af økonomisk art, men tillige tog sigte på disse særlige forhold.... K fik medhold, og var herefter ikke var pligtig at give G skøde på grunden (3-2).... 

22.  Leasing
I 2002 henvendte S sig til E vedrørende tilbud om refinansiering af kopimaskinen gennem GE Capital, G, hvorefter der blev indgået aftale om leasing af maskinen fra... G til E.... I henhold til et såkaldt teknologibevis modtog E 144.000 kr. fra S til delvis dækning af ydelser til G.... G nedlagde særskilt krav mod E om betaling af ca. 706.000 kr. på baggrund af et beløb, som G betalte til S for kopimaskinen.... Endvidere gav retten E medhold i kravet mod G og anførte herom, at G ikke på kontraheringstidspunktet eller efterfølgende havde været berettiget til at råde over... 

23.  Skatteankenævn
SKM2017.246 BRD: Sagen handlede om, hvorvidt S i medfør af SFL § 35 g var berettiget til genoptagelse af Skatteankenævnets afgørelse, hvorved ankenævnet... SFL § 35 g, stk. 2, nr. 2.... jf. § 35 g, stk. 3, der kunne begrunde genoptagelse af afgørelsen.... SKM2018.380 BRD: SKAT traf d. 09.04.2014 afgørelse om forhøjelse af S indkomst for 2012. S klagede over afgørelsen d. 28.11.2014.... SKM2019.96 BRD: Sagen handlede om, hvorvidt S i medfør af SFL § 35 g var berettiget til genoptagelse af Skatteankenævnets afgørelse, hvorved Skatteankenævnet havde stadfæstet SKATs skønsmæssige... 

24.  Ægtefællers hæftelse for gæld
En del af købesummen var erlagt med M´s midler.... G var interesseret i at købe campingvogn, som K M havde købt i 2004.... Under den efterfølgende korrespondance blev G gjort opmærksom på, at H ikke havde underskrevet aftalen.... M kontaktede tømrerfirmaet T A/S i forbindelse med renovering af et lejemål med bl.a. gulvvarme og tapet.... A/S ved aftalens indgåelse, sammenholdt med mailadressen og mailkorrespondancen med omtalen af »vi«.... 

25.  Pensionsbeskatning
SKM2005.68 DEP): Overførsel af indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond til en pensionsordning med løbende udbetalinger anses ikke som indbetaling, selv om hele LD-indeståendet... Det var SR vurdering, at S havde dokumenteret, at S ikke havde haft bortseelses- eller fradragsret for sit eget bidrag til pensionsordningen, hvorimod S ikke havde godtgjort... S var dog ikke indkomstskattepligtig af den 1/3 af pensionsudbetalingerne, som krone-for-krone svarede til de pensionsindbetalinger, som S selv havde betalt, da S ikke havde haft fradrags- eller bortseelsesret... Efter amerikanske skatteregler var S også fuldt skattepligtig i USA. S havde ikke rådighed over bolig i USA efter sin flytning.... Det var dog en betingelse for, at S kunne indsætte sig selv som investeringsmanager, at S alene kunne anvise, hvor forsikringsmidlerne skulle investeres, men at S ikke selv kunne foretage... 

26.  Domstolsprøvelse af forvaltningsakter
Derudover mente G, at N´s arbejdsområde var for ukvalificeret til en oprykning, men idet N´s tjenstlige forhold i enhver henseende var tilfredsstillende kunne heller ikke... UfR 2006.1028 HD: Gartneriet Lars Rosborg-Bellinge A/S ,G, ansøgte i 1994 og 1995 om tilskud til at opføre et kraftvarmeværk efter § 1 i lov nr. 2 af... S frifandtes.... Ved en nærmere undersøgelse fandtes der ikke grundlag for at indbringe G´s sag for Kommissionen, men G blev alligevel afskediget med den begrundelse at hans faglige... Den 15. 10.1969 klagede den nye forstander til S´s bestyrelse over M.... 

27.  Civilproces - Retsmidler
G tog i stævningen forbehold om at rejse yderligere krav.... G tog forbehold om, at anlægge en ny sag mod P med indtaling af restkravet. Da P ikke betalte det ved dommen tilkendte beløb, indgav G konkursbegæring mod P.... Mod at G trak konkursbegæringen tilbage, betalte P i februar 2005 beløbet til G og angav samtidig, at selskabet ikke kunne anerkende at være noget yderligere beløb... UfR 1994.823 HKK: Gyproc A/S (G), der producerer gipsplader, havde fået pålæg om at indberette sine rabat- og bonusaftaler.... BR imødekom anmodningen, hvorefter G kærede afgørelsen.... 

28.  Arkitekter og ingeniører
ØL frifandt S, da S ikke havde handlet svigagtigt.... Da S ikke havde foretaget denne nærmere undersøgelse, var han erstatningsansvarlig over for Lærerstandens Brandforsikring G/S, der har udbetalt erstatning til ejeren... Grünberger anmeldte kravet over for Thisted Forsikring g/s, hvor firmaet havde tegnet ansvarsforsikring.... G, og der blev der indgået aftale om, at G skulle levere og montere et ventilationsanlæg for 396.400 kr.... Der blev anlagt sag med tvist om, hvorvidt H var forpligtet til at betale G for udvidelsen, og om hvorvidt G og I som henholdsvis entreprenør og rådgiver... 

29.  Designret - Mønsterret
Garder A/S, G, markedsførte en MP3-afspiller, som ikke adskilte sig fra C’s designmæssigt.... Det blev lagde til grund, at G havde solgt 4.074 eksemplarer af deres afspillere i Danmark i perioden fra september 2003 til april 2004.... UfR 2008.2647 SHD: Pendelmatic Productions A/S, P, havde for bilimportøren Peugeot Danmark A/S, B, fremstillet en adskillelse mellem førersæde og varerum i en ombygget... HR fandt, at G ved købet var bekendt med Alfi-kanderne og med, at der var tale om en efterligning af disse.... G havde derfor på ansvarspådragende måde overtrådt MFL § 1 ved importen og salget af termokanderne.... 

30.  Køb
Køber havde reklameret d. 16.09.1993 og opfordret G til af afhjælpe manglerne, jf. KBL § 78, hvilket G afslog.... G anlagde sag, idet han krævede erstatning på ca. 650.000 kr.... Køber havde reklameret d. 16.09.1993 og opfordret G til af afhjælpe manglerne, jfr. KBL § 78, hvilket G afslog.... for S.... UfR 2009.2622 VLD: En kreditor, G, foretog i marts 2002 et udlæg på 32.032 kr. i en campingvogn tilhørende S.... 

31.  Opsigelse af lejemål
FM 1998.176 VLK: S havde ved betinget skøde af 14.02.1997 købt udlejningsejendom af sin far. S opsagde d. 10.09.1997 L i medfør af LL § 83, stk. 1, litra a.... S forklarede at faderen fortsat støttede med terminsbetalingerne.... LL § 171, nr. 3 Kim G.... FM 1998.176 VLK: S havde ved betinget skøde af 14.02.1997 købt udlejningsejendom af sin far. S opsagde d. 10.09.1997 L i medfør af LL § 83, stk. 1, litra a.... S forklarede at faderen fortsat støttede med terminsbetalingerne.... 

32.  Bristende forudsætninger for aftaler
af S.... M på licensafgift mod G.... S kautionerede for fordringen, og overdragelsen blev meddelt G.... Da G ikke betalte kravet, iht. til factoringaftalen rettede M derfor sit krav mod S. I 2004 indgav M konkursbegæring mod S.... Det kom frem, at S' direktør, A, havde kommunikeret med G om muligheden for at modregne kravet, som var overdraget til M, i bl.a.... 

33.  Rykkergebyrer
I 2014 blev skyldneren S ved udeblivelsesdom dømt til at betale ca. 32.000 kr. + renter, 400 kr. i inkassogebyr og rykkergebyrer samt sagens omkostninger til G.... G rykkede S forbetaling, hvorefter der blev indgået en afdragsordning, hvorefter S skulle betale ca. 3.800 kr. hver den 1. i måneden.... Da S ikke betalte, rykkede G S, og i brevet fremgik det, at S' konto ville blive debiteret med 100 kr. for rykkerbrevet.... I fogedretten gjorde G gældende, at rykkergebyret var opkrævet med rette, jf. RL § 9b. Fogedretten i Aarhus fandt, at G ikke var berettiget til at medtage gebyret.... Betalingspåkravet er rettet mod S A/S, der må formodes at være en erhvervsdrivende virksomhed.... 

34.  International voldgift
Parterne blev i 2003 enige om, at G skulle sælge sin andel af T, til L og W til en kurs fastsat af en Treuhandanstalt.... G fandt dog ikke den fastsatte kurs tilfredsstillende, og gennemførte ikke salget af aktierne.... G lagde herefter sag an mod W ved SH, med påstand om erstatning på 10.000 CHF svarende til den pris G fandt hans anparter var værd.... SH udtalte, at det krav som G har gjorde gældende under sagen, drejede sig om hvorvidt W havde pådraget sig et erstatningsansvar over for G i forbindelse med salget af T's... S anmodede om tvangsfuldbyrdelse af to voldgiftskender afsagt i England i en sag mellem S og B.... 

35.  Misligholdelse af kontrakter
S blev erklæret konkurs i januar 2002, og herefter overdrog S' konkursbo, S' aktiver, herunder dets rettigheder til softwareprodukter, til et nyt selskab, P, som videreførte... S' aktiviteter.... UfR 2008.912 HD: NCC Danmark A/S, N, leverede ifølge aftale granitskærver til Unicon A/S, U, som fremstillede beton.... Og under samme sag gjorde N et regresansvar gældende mod S.... UfR 2010.190 HD: G og Z indledte i starten af 1990'erne et samarbejde om shippingvirksomhed på de russiske floder.... 

36.  Søforsikring
UfR 2006.1307 SHD: Nordex Food A/S, N, havde hos Gerling Danmark A/S, G, tegnet en forsikring, som bl.a. dækkede "1.... N anmeldte skaden, som udgjorde 848.573 kr., til G, som afviste at betale, idet de gjorde gældende, at skaden ikke var omfattet af forsikringsdækningen iht. policen. ... I perioden 01.03 til 28.09 udførte S 144 luftfragter for virksomheden O.... Godset blev imidlertid i 6 tilfælde af S udleveret til O uden samtykke eller kvittering fra N.... Efter forsikringsbetingelsernes undtagelsesbestemmelse, var det erstatningsbeløb som S måtte blive pålagt at betale til N, herefter ikke omfattet af S' speditøransvarsforsikring... 

37.  Ligebehandling af mænd og kvinder
G. Carlsen i JUR 1979.308-311: Hykleri og legaliseret Bedrageri. Einar Edelberg og Kirsten Thorball i JUR 1979.531-532: Svar til H. G.... S efterlevede ikke Ligestillingsnævnets afgørelse, hvorfor nævnet som mandatar for K anlagde sag mod S med påstand om betaling af 88.891,25 kr., svarende til løndifferencen... på 35 kr. i timen for den tid, K havde været ansat hos S.... G fremsatte et krav om godtgørelse efter LBL, til støtte for den nedlagte påstand gjorde G gældende, at opsigelsen af ham skyldtes, at han på tidspunktet for opsigelsen... Da dette bevis ikke var ført, havde G krav på en godtgørelse, jf. LBL § 16, stk. 2 og 3, jf. § 9.... 

38.  Retsafgift
F1 gav d. 23.05.2008 betalingspåkravet påtegning om, at G ikke rettidigt var kommet med indsigelser mod N's krav.... Efter N's anmodning af 11.07.2008 afsagde F1 d. 15.07.2008 kendelse om, at G skulle fremstilles af politiet i F1.... S var udeblevet fra retsmødet efter lovlig forkyndelse, hvorefter A rettede anmodning om politifremstilling af S.... Det blev anført, at S var førtidspensionist og ikke forstod centrale dele af mødet, ligesom S var uklar i sine udmeldinger.... S indbetalte kæreafgiften d. 02.11.2020.... 

39.  Bevis i civile sager
I udlånskontrakten stod både S og S’ kone (K) som debitorer. ... af S.... D-G protesterede også imod fremlæggelsen af to vidneforklaringer, der var givet for fogedretten.... D-G kærede til VL, da det ene vidnes forklaring angik den erklæring, der var blevet nægtet fremlagt.... bruges til, og G ikke havde tilstrækkelige muligheder for at varetage sine interesser under hovedforhandlingen, hvis så omfangsrigt materiale kunne anvendes, uden at G på forhånd vidste, hvad... 

40.  Konkurs - Prøvelse af fordringer og andre krav
UfR 2014.748 ØLD: Parret A og B købte en ejendom i 2006, som de videresolgte til G.... Deponeringen fandt sted, men G overtog imidlertid ikke pantegælden. A og B's advokat, C, rykkede G herfor.... Kort tid herefter blev G taget under konkursbehandling, og C opfordrede G's konkurs bo til at meddele, om de ville indtræde i handlen.... I sin tid som kurator havde A afvist afvist to krav, der var anmeldt af S, jf. KL § 94.... VL fandt, at A forelagde sin indstilling om afvisning af kravene for S i overensstemmelse med reglerne i KL §§ 131-133, og S havde mulighed for at varetage... 

41.  Inhabilitet i henhold til KL § 238
Gældsstyrelsen, G, anmodede om, at A blev afsat som rekonstruktør, da han ikke var upartisk.... Der blev henvist til, at A havde kontaktet G forud for rekonstruktionen og sagt, at han repræsenterede S, samt at A var bestyrelsesmedlem i en fond, som ejede S.... A oplyste, at han ikke havde bestemmende indflydelse i S, og at han havde kontaktet G for at tale om S, og at opkaldet ikke var i egenskab af advokat for S.    ... At han havde talt med G i generelle vendinger, og at han var bestyrelsesmedlem i S’ ejer, kunne ikke føre til et andet resultat.    ... VL fandt, at hvis Skifteretten var bekendt med, at G ikke havde tillid til A’s habilitet, så burde han ikke have været udpeget som rekonstruktør.... 

42.  Kommunalret
UfR 2011.1187 VLK: I september 2009 udmeldte 5 grundejere, G, sig af en antenneforening. Vejle Kommune, K, påbød G at genindmelde sig.... Spørgsmålet i sagen var, om G eller en anden offentlig myndighed medvirkede til A's flytning til H med den virkning, at G var refusionspligtig over for H for udgifter omhandlet... G blev herefter frifundet.... S gik herefter konkurs.... EAL § 26 mod A, som var ejer af S.... 

43.  Omstødelse af forringende dispositioner
2's, forstand.... S blev direktør for E d. 01.08.2005. S stiftede X ApS i 2004, hvor S var tegningsberettiget direktør.... UfR 2012.413 ØLD: Moderselskabet, G, gik konkurs d. 14.11.2008, hvor fristdagen var d. 30.10.2008.... UfR 2014.748 ØLD: Parret A og B købte en ejendom i 2006, som de videresolgte til G.... Deponeringen fandt sted, men G overtog imidlertid ikke pantegælden. A og B's advokat, C, rykkede G herfor.... 

44.  Tinglysning af pantebreve
UfR 2009.2673 ØLK: Fogedretten i Glostrup afholdt d. 12.06.2009 første tvangsauktion over A's ejerlejlighed i ejerforeningen G.... Under auktionen påstod advokat S, på vegne af realkreditinstitut D, der besad 2. prioriteten i ejerlejligheden, at et håndpantsat ejerpantebrev til G ikke kunne opgøres... S påstod herudover, at G ikke kunne beregne sig et særskilt vederlag på 2.000 kr. for, som administrator, at have udarbejdet et lejlighedsskema.... Ejerpantebrevet blev samtidig stillet som håndpant til G til sikkerhed for ethvert krav, som G måtte få mod A.... S havde ikke udvist forhold, der kunne give A en berettiget forventning om, at S skulle have givet afkald på restfordringen. A havde bl.a. fået tilsendt breve fra S vedr. gælden.... 

45.  Boligret
Efter korrespondance herom meddelte Grundejernes Investeringsfond, G, at de nævnte garagearealer skulle indgå i bruttoetagearealet og dermed være bindingspligtige.... A indbragte sagen for husankenævnet, som gav G medhold, jf. BRL § 18 b. A indbragte herefter sagen for Retten i Randers.... På den baggrund frifandtes G.... Sælgerne, S, anførte, at K's regler ikke fandt anvendelse. HR fastslog, at K's regler fandt anvendelse, og at S skulle tilbagebetale overprisen til køberne.... Sælgerne, S, anførte, at F's regler ikke fandt anvendelse. HR fastslog, at F's regler fandt anvendelse, og at S skulle tilbagebetale overprisen til K.... 

46.  Principalansvar
G havde ikke udvist egen skyld i en sådan grad, at dette burde medføre en nedsættelse af erstatningskravet. G havde ikke udvist passivitet.... Da D ville lukke døren til F skubbede han til S og M. Ved skubbet faldt S bagover og mistede ved faldet bevidstheden.... Derfor toges H1's påstand til følge.... S havde bekræftet, at der var flere måder, hvorpå et stilladsdæk kunne lægges forkert, og S kunne ikke afvise, at et stilladsdæk ved en anden montering end den, der blev undersøgt af S,... G var derfor erstatningsansvarlig for ulykken.... 

47.  Patentret
Kim G. Hansen i Finansfokus nr. 2/1999 p. 3-6: Patent på forretningsmetoder.... Både S og N fandt patentet ugyldig.... Efter skønsmændenes svar indeholdt bilag F3 alle stridspatentets træk bortset fra trækkene f og g.... Efterfølgende anlagde G sag mod D, fordi den patenterede fremgangsmåde ifølge G blev krænket af to fremgangsmåder- bilag 11 og 13, som D havde til korrosionsbeskyttelse... Erstatning og vederlag til G og G's danske forhandler blev fastsat til 30.000 kr.... 

48.  Civilproces - gruppesøgsmål
Løkken Sparekassen, L, overdragede d. 02.03.2009 aktiver og passiver til Løkken Sparebank A/S, som var stiftet af Finansiel Stabilitet.... Foreningen Garantloekken, G, blev stiftet kort herefter for at varetage garanter og andre medlemmers interesser i forbindelse med F's overtagelse af aktiviteterne... G lagde sagde an mod S, hvor der blev afsagt udeblivelsesdom over S.... Herefter lagde G sag an mod F med påstand om, at F skulle dække de krav, som S var blevet idømt at dække.... Retten i Aarhus fandt, at G ville kunne udpeges som grupperepræsentant, jf. RPL § 254 c, stk. 1, og stk. 3.... 

49.  Overtrædelse af toldloven
ØL stadfæstede byrettens dom, dog blev T1's straf fastsat til 6 måneders betinget fængsel med prøvetid på 2 år.... T2's vilkår i prøvetiden blev ændret.... T2's straf blev gjort betinget af bl. a. udførelse af 60 timers samfundstjeneste.... BN forklarede, at han var administrerende direktør og bestyrelsesmedlem i T A/S. Selskabet T A/S importerede tyske biler, der blev leaset til danske kunder.... T2 forklarede at der var i alt 7.250 g guld i tasken, men p.g.a. en systemfejl hos sælgeren havde han kun fået en kvittering på 2.750 g.... 

50.  Produktansvar
L anlagde sag mod G med påstand om erstatning for skaderne på planterne.... G inddrog importøren K med påstand om, at K skulle friholde G, hvis selskabet blev dømt til at betale erstatning til L.... Det var ubestridt, at dette vilkår var vedtaget som en del af aftalegrundlaget mellem G og L.... Som følge af frifindelsen af G blev K og A frifundet for friholdelseskravene.... S blev dømt til at befale 675.052,23 kr. og S fik regres mod P for samme beløb.... 

51.  Udlevering af lovovertrædere til retsforfølgning i udlandet
F var af den opfattelse, at der kunne ske en analogislutning til UDL § 10 g.... VL fandt endvidere ikke, at en anmodning om udlevering til strafforfølgning var grundlag for en analogislutning til UDL § 10 g.... S blev anholdt i Danmark i marts 2021, hvor retten i Odense samme dag afsagde kendelse om varetægtsfængsling af S mhp. udlevering til de polske myndigheder.... Retten i Odense fandt det ikke godtgjort, at S ikke ville få en fair rettergang i Polen.... ØL fandt, at S ikke var forfulgt, og der var ikke alvorlige og godtgjorte grunde til at antage, at S løb en reel risiko for tilsidesættelse af sin ret til retfærdig rettergang.... 

52.  Revisoransvar
UfR 2008.1603 HD: Amagerbanken A/S, A, købte i begyndelsen af 1988 Bendix Bank A/S, B, der var et datterselskab af Bendix Nova Gruppen A/S, G.... Da garantien blev aktuel, var G imidlertid ikke i stand til at indfri den.... UfR 2008.1604 HD: Bendix Nova Gruppen A/S, G, aflagde i april 1987 regnskab for 1986. Regnskabet indeholdt bl.a. en fordring mod moderselskabet K.... G udbetalte på grundlag af regnskabet udbytte til sine aktionærer på 5,1 mio. kr.... I perioden fra d. 28.04.1987 til d. 31.12.1987 overførte G kontante midler på ca. 11 mio. kr. til K. Både G og K gik efterfølgende konkurs.... 

53.  Rekonstruktion
Skifterettens afgørelse blev kæret af Gældsstyrelsen, G.... G anførte, at krav på konventionalbod, der ikke var erstatning for et lidt tab, skulle bortfalde, jf. KL § 10 a, stk. 3, nr. 4.... KL § 11 g, stk. 1, hvilket A kærede til VL.... fordringen mod S var proforma.... Disse aktier solgte H til G IVS (G) for 1 kr.... 

54.  Retslægerådet
HR afviste A´s indsigelse om, at to læger, der havde medvirket ved Retslægerådets, R's, udtalelser i sagen for landsretten, var inhabile.... G med påstand om betaling af 750.000 kr.... Landsretten, som kun behandlede sagen mellem boldspilklubben og G, godkendte supplerende spørgsmål fra klubben til Retslægerådet.... Retslægerådets kompetence er i lov om Retslægerådet angivet som ”sager om enkeltpersoners retsforhold”, og nærværende sag vedrørte retsforholdet mellem AaB og G.... Som følge af en arbejdsskade fastsatte Ankestyrelsen, S, A's erhvervsevnetab til 65%.... 

55.  Fortolkning af aftaler
G, og der blev der indgået aftale om, at G skulle levere og montere et ventilationsanlæg for 396.400 kr.... Der blev anlagt sag med tvist om, hvorvidt H var forpligtet til at betale G for udvidelsen, og om hvorvidt G og I som henholdsvis entreprenør og... HR fandt, at G både i første og anden omgang havde leveret ventilationsanlæg som aftalt, idet det måtte anses for aftalt, at G i begge tilfælde skulle... Anlæggenes fjernelse af kulilte lå uden for, hvad G havde påtaget sig.... (tidligere Household Articles Ltd.), G, om forståelsen af aftalens art. 4, stk. 4.... 

56.  Generalklausulen i aftalelovens § 36
UfR 2010.1628 HD: Sparekassen S bevilgede gårdejer G et lån på 1,5 mio. kr.... S opsagde kreditten til G i april 2003, hvorefter ejendommen blev solgt på tvangsauktion for 6 mio. kr.... Kontrakten blev herefter sendt til S til underskrift, og S havde ikke selv kontakt til F ved kontraktens indgåelse.... Kontrakten blev herefter sendt til S til underskrift, og S havde ikke selv kontakt til F ved kontraktens indgåelse.... til EMI Music Publishing Denmark A/S.... 

57.  Ophavsret
N's salg i Danmark af søkort krænkede derfor G´s rettigheder.... L, nød ophavsretlig beskyttelse, og om sagsøgte, Glamox A/S, G, i givet fald havde krænket denne ophavsret ved at markedsføre lampen, betegnet "A51-R", A.... G fik forbud mod at markedsføre A.... G fik forbud mod at markedsføre A.... UfR 2011.3451 HD: E A/S havde som eneforhandler i Danmark solgt og markedsført Global-knivserien, G.... 

58.  Dødsgaver og dødslejegaver
I 1956 overdrog G ejerpantebrevet til S, dog således at dette ikke skulle forrentes i G's levetid.... Antaget, at G og S - bortset fra bankens håndpanteret - ikke havde regnet med en praktisk foreliggende mulighed for, at pantebrevet ville blive gjort gældende over... for G i levende live.... Køberetten kunne også gøres gældende i deres dødsbo mod, at G ydede sine 2 søstre vederlagsfri husly i stuehuset.... Da D1's og D2's forklaringer ikke stemte overens med, at beløbet var hævet på kontoen på en gang, fandt Retten i Næstved, at der ikke kunne lægges vægt på deres og D1's... 

59.  Civilproces - Sagens parter
H havde tegnet en ”All Risk Property” forsikring i den danske filial, G, af det tyske forsikringsselskab, K.... I 2003 udbetalte G på vegne af K erstatning til H, og G anmodede senere sin advokat om at anlægge retssag om regres mod bl.a.... I stævningen var sagsøgeren imidlertid ved en fejl angivet som G.... For HR var det hovedspørgsmålet, om partsbetegnelsen G under sagen for ØL kunne ændres til I.... S og F indgik i en koncern, hvor S var moderselskabet og F et datterselskab.... 

60.  Tinglysning - Retspraksis opdelt efter tinglysningsloven
S påstod herudover, at G ikke kunne beregne sig et særskilt vederlag på 2.000 kr. for, som administrator, at have udarbejdet et lejlighedsskema.... Ejerpantebrevet blev samtidig stillet som håndpant til G til sikkerhed for ethvert krav, som G måtte få mod A.... UfR 2010.654 VLK: GVP A/S, G, fremsendte via advokat, C, et skadesløsbrev (virksomhedspant) til tinglysning d. 21.06.2009.... UfR 2010.654 VLK: GVP A/S, G, fremsendte via advokat, C, et skadesløsbrev (virksomhedspant) til tinglysning d. 21.06.2009.... S påstod herudover, at G ikke kunne beregne sig et særskilt vederlag på 2.000 kr. for, som administrator, at have udarbejdet et lejlighedsskema.... 

61.  Lønmodtagernes Garantifond
Sagen angik derfor de 11 feriedage, som hørte til A´s gs hovedferie.... Kravene blev endvidere anmeldt til Lønmodtagernes Garantifond, G.... G anerkendte at betale C's pensionsandel, men afviste at betale egetbidraget, idet dette var udbetalt til A og B.... KL 95, stk. 1, nr. 1 og skulle betales af G, jf.... UfR 2014.247 ØLD: Flyselskabet Sterling A/S, S, som havde hjemsted i Danmark, gik konkurs.... 

62.  Kurser i ægtefælleskifte
JURIDISK  KURSUSCENTER A/S VED STRANDEN 22, 3 TV,   9000 AALBORG    TELEFON 98 12 28 00    FAX 98 12 28... 16 N Y E   R E G L E R... O M Æ G T E F Æ L L E S K I F T E På kurset gennemgås en række af de problemstillinger, som  opstår under gennemførelsen af et ægtefælleskifte i praksis.... Tilmelding til kurset ”Ægtefælleskifte” (K0333) kan ske enten via vor hjemmeside eller ved fremsendelse af denne talon til Juridisk Kursuscenter A/S,... 

63.  Obligationsret
UfR 2007.1588 HD: The Partners´ Company A/S, S, drev virksomhed som speditør.... Da S stoppede sin betaling, fik S af K et brev om, at restgælden var på 101.000 kr.... G forklarede, at han og A havde haft et meget nært forhold til hinanden, og at han var som en plejesøn for A.... Boet efter A blev derfor tilpligtet at overdrage gården til G og C til 4.362.200 kr.. VL stadfæstede.... S spærrede sit NemID og anmeldte forholdet. S nægtede at have underskrevet gældsbrevet.... 

64.  Omstødelse af forrykkende dispositioner
G.... UfR 2010.149 HD: En grossistvirksomhed, G afgav i 2002 en pantsætningserklæring, hvorefter G gav ethvert Nordea-selskab sikkerhed i alle nuværende og fremtidige sikkerheder... , som G havde stillet eller senere stillede over for et Nordea-selskab.... HR tiltrådte, at G var insolvent d. 31.07.2003 og fandt, at G vedblev med at være insolvent til konkursen d. 04.07.2004.... Deponeringen fandt sted, men G overtog imidlertid ikke pantegælden. A og B's advokat, C, rykkede G herfor.... 

65.  Fortolkning af testamenter
UfR 1986.360 VLD: M hensad fra 1961 i uskiftet bo med fællesbarnet S.... to særbørn S og D.... deles med halvdelen til S og D og halvdelen til deres børn.... G forklarede, at han og A havde haft et meget nært forhold til hinanden, og at han var som en plejesøn for A.... Boet efter A blev derfor tilpligtet at overdrage gården til G og C til 4.362.200 kr. VL stadfæstede.... 

66.  Sygdom funktionær
A var ansat som førstedame i et supermarkedet G. A havde d. 06.01.2006 fået smerter under højre skulder i forbindelse med at hun trak en palleløfter.... efter sygemeldingen d. 27.06.2005, blev G frifundet.... F, der var ansat i selskabet, S, blev i juni 2011 sygemeldt pga. stress.... S havde beregnet sygefraværsdagene som et gennemsnit af ugens samlede fravær.... bl.a. ud fra betragtninger om, hvad der var hensigtsmæssigt for S.... 

67.  Passivitet
Holding A/S (S).... Gerningsmændene - G - blev idømt fængsel i 9 måneder og 1 år. Han anlagde erstatningssag i dec. 1996.... HR udtalte bl.a., at G´s søkort var beskyttet efter OPHL § 1 og Plakat nr. 4000 af 16.04.1816, og at N havde efterlignet styrelsens søkort... N's salg i Danmark af søkort krænkede derfor G´s rettigheder.... Modsat ØL fandt HR, at G ikke havde udvist en sådan passivitet, at G havde mistet retten til vederlag og erstatning.... 

68.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2010
Der var herefter ikke grundlag for at omstøde gaven i medfør af den dagældende AL § 22, stk. 1, selv om det måtte kunne lægges til grund, at G i forbindelse med udfærdigelsen af... gaveskødet ikke alene var advokat for B, men også for E, og selv om der i så fald måtte være grundlag for at henføre fejl begået af G til E.... Retten i Kolding fandt, at S alene skulle arve sin tvangsarv på 1/8 af M's boslod.... Afdøde efterlod sig en søn S som arving og havde desuden bestemt, at S's datter skulle arve et kontantbeløb. S begærede boet udleveret til privat skifte og B protesterede.... Antaget at S var begunstiget, da han var T's arving ifølge testamente, og da andet ikke fremgik af omstændighederne.... 

69.  Andelsforeninger
Et af de andre medlemmer G nægtede at godkende overdragelsen. Byretten fandt, at nægtelsen ikke var sagligt eller rimeligt begrundet.... UfR 2007.931 ØLD: K betalte i forbindelse med aftale om køb af S' andelslejlighed 150.000 kr. ud over den aftalte købesum på 277.000 kr. til S' samlever, T.... Frem til optagelsen af S som andelshaver uden, at han hæftede for A's realkreditgæld, havde det i det omtvistede tidsrum - bortset fra S i kortere perioder - kun været C... ’s renteudgifter til et realkreditlån.... S kunne derfor ikke fradrage foreningens renteudgifter.... 

70.  Ekspropriation
Pantebrevet blev i 2001 misligholdt, hvorfor S foretog udlæg ligesom S d. 01.07.2002 begærede tvangsauktion.... UfR 2010.714 HD: To grundejere, G, havde anlagt sag ved VL mod Skov- og Naturstyrelsen, S, med påstand om forhøjelse af den erstatning, som de var blevet tilkendt for... Efter indhentelse af sagkyndige erklæring om jagtforholdene besluttede G at hæve sagen, men på det tidspunkt havde S nedlagt påstand om, at den af Overtaksationskommissionen... VL gav på baggrund af erklæringerne S medhold i påstanden, og G ankede sagen til HR med påstand om frifindelse for tilbagebetaling af 312.500 kr.... ekspropriation ud over den afgivne erklæring til S.... 

71.  Er rekvisitus ejer ?
FM 2002.77 ØLK: Der blev gjort udlæg i guldring på 106 g med inskription svarende til skyldnerens initialer.... UfR 2009.2033/2 ØLK: Et ægtepar, D og H, der havde gæld til en række kreditorer, havde indgået en aftale med selskabet Gaeld.com ApS, G, om oprettelse af... Den særskilte konto tilhørte ifølge aftalen G og var klausuleret således, at D og H var afskåret fra at hæve indeståendet.... G påstod udlægget ophævet.... A´s skatterestancer på 7 mio. kr..... 

72.  Aktieombytning
S og F ejede hver halvdelen af aktiekapitalen i H2 A/S.... Guidant Corporation, G, skulle overtages af Boston Scientific Corporation, B.... Først ville B fusionere et helejet datterselskab og G - med G som modtagende selskab.... Den planlagte ophørsspaltning af G ApS opfyldte betingelserne for at kunne gennemføres som en skattefri spaltning uden tilladelse.... det af G´s helejede datterselskab, General Investments Inc. erhverver de resterende 25% aktier.... 

73.  Foreningsret
UfR 2000.1575 HD: To foreninger af Hafnia-aktionærer havde sagsøgt Den Danske Bank, og 3 revisorer samt Hafnia Holding A/S under konkurs med påstand om erstatning... UfR 2013.1312 HD: Da K havde vundet en ankesag over grundejerforeningen G, var G idømt sagsomkostninger til K.... UfR 2014.326 VLD: A, der var medlem af en grundejerforening, G, undlod fra 2010 at betale kontingent, hvorefter G anlagde sag mod A med påstand om, at han... G bestod af tre boligområder, der omfattede »Klyngehusene«, »De 7 villaer« og »Andelsboligforeningen«.... . arealer inden for deres respektive områder, nu skulle afholdes af den samlede G.... 

74.  Pengeinstitutters rådgivningsansvar
Niels S.... rådgivning og fortielse af oplysninger overfor G i forbindelse med indgåelse af renteswapaftaler.... S måtte anses som rådgiver i forhold til E, uanset at han ikke i øvrigt var kunde i S.... UfR 2014.284 VLD: S påstod, at Fjordbank Mors A/S, M, var erstatningsansvarlig for det tab, S havde lidt, idet et indestående på 286.000 kr. på hans garantkonto gik... VL udtalte, at det var ubestridt at S vidste, at garantbeviserne var ansvarlig kapital, samt at S og M nøje drøftede, hvorledes S skulle forholde sig med det opnåede låneprovenu... 

75.  Selvstændig erhvervsvirksomhed?
kun oppebar indtægter fra G.... SKM2018.579 SR: SR fandt, at S som deltager i G1 P/S, G, måtte anses for lønmodtager efter LL § 4, fordi der var en række forhold, der mest tungtvejende talte for dette resultat.... Der blev lagt vægt på, at S måtte anses for kun at have en vis indflydelse i G, men at dette kriterium ikke i sig selv var diskvalificerende for, at S kunne anses for selvstændigt erhvervsdrivende... SKM2018.580 SR: SR bekræftede, at S som deltager i G1 P/S, G, måtte anses for selvstændigt erhvervsdrivende efter LL § 4, og som følge heraf ville Ss holdingselskab H1 ApS, H, være rette... indkomstmodtager af overskudsandelen i G.... 

76.  Affaldsafgift
S havde ikke betalt erhvervsaffaldsgebyret, og K anlagde sag mod S med påstand om betaling.... Kommune, K, gebyret for affaldshåndtering i etageejendomme beliggende i den del af kommunen, der før kommunesammenlægningen i 2007 udgjorde den tidligere Vejle kommune, G.... For årene 2003-2007 havde G beregnet gebyret udelukkende efter beholderstørrelse og -antal.... HR fandt, at der ikke var fornøden hjemmel i det dagældende regulativ, som var blevet vedtaget af G, til den forhøjelse af affaldsgebyret, som K gennemførte særskilt for... BR fandt, efter en vurdering af de foreliggende omstændigheder, at S reelt måtte anses for at have overtaget bilerne som skrot, at S havde været forpligtet til at håndtere... 

77.  Omstødelse
Stampe og Sønner A/S om salg af en virksomhed til A/S´et, og om at omstødelsessag mod selskabet blev frafaldet, blev omstødelse nægtet.... UfR 2012.413 ØLD: Moderselskabet, G, gik konkurs d. 14.11.2008, hvor fristdagen var d. 30.10.2008.... UfR 2012.413 ØLD: Moderselskabet, G, gik konkurs d. 14.11.2008, hvor fristdagen var d. 30.10.2008.... UfR 1996.371 HD: Asfaltfirmaet Jørn Madsen A/S (A) havde d. 24.09.1991 betalt Tarco Vej A/S 1.365.413 kr.... G.... 

78.  Konkurrence- og kundeklausuler
UfR 2008.611 VLD: T A/S, T, der mente at deres tidligere salgskonsulent, S, havde handlet i strid med en aftalt konkurrenceklausul, anlagde sag med påstand om betaling... Med hensyn til konventionalbodens størrelse anførte S, at den skade, T A/S havde lidt i forbindelse med en overtrædelse af konkurrenceklausulen, var minimal og skulle... Biler Skive A/S, G var autoriseret til at sælge biler af mærket Mazda af  Mazda Motor Danmark, filial af Mazda Motor Logistics Europe NV/SA Belgien, M's, til... G solgte i alt 14 biler til Hovedstadens Trafikskole, der med G's vidende solgte bilerne videre til kunder i Tyskland.... M var derfor berettiget til at opsige G som sket og M blev frifundet for G's erstatningspåstand på 2.229.000 kr.... 

79.  Offentligretligt erstatningsansvar
G påklagede i juli 1999 berigtigelsen til Fordelingsnævnet, gav G medhold i, at K ikke havde været berettiget til at berigtige fordelingen som sket, jf.... Endelig blev G frifundet bl.a. for en friholdelsespåstand nedlagt af K.... HR frifandt F, der ikke fandtes at have handlet erstatningspådragende over for G.... Grundejerforeningen Sandtoften, G, anlagde sag mod K og S om erstatning, da der var fejl og mangler ved byggemodningen.... For HR nedlagde G påstand om, at K skulle aner­kende at være erstatningsan­svarlig over for G i anled­ning af, at den stillede garanti på 643.500 kr. ikke... 

80.  Indkomstoverførsler - rette indkomstmodtager
kun oppebar indtægter fra G.... om projektledelse på afhjælpning af indeklimaet i G.... Aktie- el. anpartsselskabet vil derfor som aftalepart være rette indkomstmodtager af honorarindtægt fra G.... SKM2009.68 SR: Der var anmodet om bindende svar på spørgsmålet om H ApS anses for rette indkomstmodtager af honorarindtægt fra G I/S.... SR bekræftede - efter en konkret vurdering af forelagte oplysninger - at H ApS vil være rette indkomstmodtager af honorarindtægt fra G I/S.... 

81.  International selskabsbeskatning
TfS 2000.580 DEP: Rækkevidden af LL § 5 G, stk. 1 - danske datterselskaber.... af Malene Kerzel i SR-Skat 2015.12-15 SKM2014.838 SR: SR bekræftede, at G A/S ikke beskattes... SR bekræftede også, at G A/S ikke beskattes, når det tyske AG & Co KG efterfølgende indskyder alle sine aktiver og passiver i et... Endelig bekræftede SR, at G A/S ikke beskattes, når der efterfølgende indtræder nye kommanditister i de tyske underliggende... SEL § 8 C, stk. 1, nr. 1, litra g, da S’ driftsomkostninger var fradragsberettigede i både USA og Danmark, men da der var manglende fradragsmulighed for den omtalte service fee i USA, blev det hybride... 

82.  Landbrugsret m.v.
VL fandt, at to af øremærkerne var faldet af køerne natten før kontrolbesøget, og G havde herefter 9 fejlbehæftede dyr og 52 fejlfrie dyr.... G hævede senere anken, hvorefter HR kun skulle tage stilling til sagsomkostningerne.... Af købsaftalen fremgik og tilsikredes det, både af S og af mægleren Landbrugsmæglerne I/S, L, at ejendommens dyrkbare areal var ca. 274 hektar.... Retten i Sønderborg fandt T I/S skyldig.... VL frifandt S og hjemviste spørgsmålet omkring erstatningskravet til BR.... 

83.  Veje
UfR 2007.2981 VLD: I 1996 havde et ejendomsselskab, E, solgt en ejendom, som senere blev overtaget af G.... G protesterede over for K mod omlægningen, eftersom denne vil betyde længere vej til offentlig vej.... G indbragte sagen for Vejdirektoratet, V, som fandt afgørelserne lovlige.... G anlagde herefter sag mod K med påstand om, at K’s afgørelser om omlægning og istandsættelse skulle ophæves, ligesom også V’s afgørelse skulle ophæves.... At 1906-deklarationen var tinglyst på B1-B2’s hovedejendom, bragte dem ikke i ond tro.... 

84.  Civilproces - Rettergangsfuldmagt
med en udlægsbegæring mod S.... S.... En virksomhed, V, som indgav betalingspåkrav for G, påstod, at betalingskravet, blev tillagt sagsomkostninger.... ØL fandt, at det fremgik af oplysningerne i sagen, at G under fogedrettens behandling af betalingspåkravet var repræsenteret af V.... S mødte selv. S anerkendte gælden men bestred, at konkursbetingelsernes var opfyldt. Skifteretten fandt, at S var insolvent, jf. KL § 17, stk. 2.... 

85.  Almindelig forsikringsret
S.... Grünberger anmeldte kravet over for Thisted Forsikring g/s, hvor firmaet havde tegnet ansvarsforsikring.... udlånte S’ medaljer til en fond, F, mhp. hædring af S.... I denne erstatningssag, hvor Himmerland Forsikring G/S, H, havde nedlagt regrespåstand over for S på 1.282.138,02 kr., anførte ØL, at der ikke var... Parterne var uenige om, hvorvidt G havde anerkendt erstatningens størrelse.... 

86.  Civilproces - Retternes stedlige kompetence
Forsikringsselskabet Trafik g/s, T, beliggende i Glostrup retskreds, havde anerkendt erstatningspligten, og udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, og for svie... DER A/S havde d. 25.04.2014 indgivet betalingspåkrav til Københavns Fogedret, der angik manglende betaling fra S.... S kærede afgørelsen og anførte, at sagen skulle behandles ved S’ hjemting KBR, jf. RPL § 240, stk. 2.... Forsikringsselskabet Trafik g/s, T, som lå i Glostrup retskreds, havde anerkendt erstatningspligten og udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste frem til 06.06.2007... G behandlede herefter kun ankesager, og domme afsagt af G kunne, med Procesbevillingsnævnets tilladelse, ankes til HR, jf.... 

87.  Funktionærret opsigelsesvarsel
G. Carlsen i UfR 1990 B.353-355: Om "fri Bil" i Fratrædelsessituationer.... efter FUL § 4, 2. pkt. (4-1) UfR 2007.1962 VLD: Siden oktober 2000 havde A været ansat i spillehallen Game World, G.... Under anbringende af at have haft funktionærstatus anlagde A sag mod G med påstand om udbetaling af løn under sygdom med fradrag for udbetalte dagpenge,... I brev af 06.07.2005 iværksatte S en høring af A og dennes forhandlingsberettigede organisation, T, i anledning af, at S påtænkte at opsige A med 3 måneders varsel... S gjorde gældende, at denne blanket måtte sidestilles med en opsigelsesskrivelse.... 

88.  Gaver
til S.... UfR 2015.391 HD (SKM2014.777 HRD, SKM2013.374 ØLD): Sagen drejede sig om, hvorvidt Greenpeace Denmark (G) har ret til... G havde fået afslag på godkendelse efter LL med den begrundelse, at G ikke havde 300 kontingentbetalende medlemmer.... Endvidere fastslog HR, at G skulle behandles efter de regler i bekendtgørelsen, der gælder for foreninger, og at G ikke opfyldte minimumskravet... til S.... 

89.  Indtræden af konkurs
S havde også anlagt sag mod to forsikringsselskaber, E, og en underentreprenør, G. Sagen var anlagt efter konkursbegæringen og drejede sig om forsikringsdækning ift.... S havde også anlagt sag mod to forsikringsselskaber, E, og en underentreprenør, G. Sagen var anlagt efter konkursbegæringen og drejede sig om forsikringsdækning ift.... , indgav konkursbegæring mod S, der ikke mente, at G havde et krav mod ham.... Skifteretten i Hillerød fandt, at der var sådan en klarhed for, at G havde et krav mod S, at dette kunne danne grundlag for konkursbegæringen.... KL § 17, var opfyldte, da G havde retlig interesse i, at S ikke forsat drev virksomhed og stiftede gæld. ØL stadfæstede.... 

90.  Landsskatteretten
SKM2019.331 ØLD: Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt S kunne få genoptaget en afgørelse fra LSR efter SFL § 35 g.... Fristen i SFL § 35 g, stk. 2, skulle derfor ifølge S først regnes fra det senere tidspunkt, hvor han blev bekendt med afgørelsen.... Fristen i SFL § 35 g, stk. 2, nr. 2, var derfor ikke overholdt, da S anmodede om genoptagelse.... SKM2018.401 BRD: Sagen drejede sig om, hvorvidt S var berettiget til genoptagelse af to afgørelser fra LSR, jf. SFL § 35 g, stk. 1.... SKM2018.433 BRD: Sagen vedrørte først og fremmest spørgsmålet om, hvorvidt S efter SFL § 35 g kunne få genoptaget behandlingen af en afgørelse om skattepligt, som LSR havde truffet i foråret... 

91.  Foreningsfrihed
Den materielle foreningsfrihed Der er ikke efter GRL § 78, stk. 1's ordlyd tale om en fuldstændig uindskrænket... UfR 1993.1009 HD: Sammenslutningen af Firmafunktionærer (S) anlagde anerkendelsessøgsmål mod Fyns Almennyttige Boligselskab (B) og HK med påstand om, at nogle af S’s medlemmer... Hans Henrik Jensen (J) blev ansat 1989 hos Novadan A/S, Kolding, (N), og J var på det tidspunkt ikke medlem af SiD.... G anlagde sag ved EMD for at have brudt EMRL art.11 ved ikke at have beskyttet ham mod det misbrug af magtmidler, han havde været udsat for.... 2) G havde ikke dokumenteret, at han gav de ansatte bedre vilkår end overenskomsten.... 

92.  Offentlige myndigheders modregningsadgang
G havde d. 26.01.1999 fået tilkendt 65.000 kr. i sagsomkostninger, som skulle betales af skatteministeriet. G tiltransporterede samme dag kravet til et Aps.... Justitsministeriet afgav modregningserklæring for G's gæld d. 16.03.1999 for restgæld i henhold til Højesterets dom af 22.06.1983, hvorefter G skyldte 5.162.927 kr.... BR lagde efter bevisførelsen til grund, at S var debitor for gælden til G1.1 A/S.... G1.1 A/S anmeldte sit krav mod S i konkursboet efter H1 ApS og modtog dividende af kravet.... S ansøgte efterfølgende om gældssanering, hvoraf det fremgår, at S anerkendte at have G1.1 A/S som kreditor.... 

93.  Direktører
havde som direktør anlagt en sag mod et andet selskab, G, på S’ vegne.... S’ påstand i sagen mod G var betaling af 23 mio. kr., men sagen blev afvist, da S ikke indleverede ekstrakt.... S blev pålagt at betale 450.000 kr. i sagsomkostninger til G, og efter ikke at have betalt beløbet, gik S konkurs.... Retten i Svendborg fandt, at anlæggelse af sagen mod G ikke i sig selv var en uforsvarlig disposition, der kunne påføre A et ledelsesansvar.... Efter S afviste et forligstilbud fra G var fortsat videreførelse af retssagen uforsvarlig, da S’ økonomi havde udviklet sig negativt bl.a. som følge af et modtaget skattekrav på 2 mio. kr.... 

94.  Microsoft Word - Bobestyrerbehandling - håndtering af tvister2.doc
TFA 2001.266 ØLK: M´s pension var indsat på H´s konto, som alene stod i H´s navn.... ø r E sb je rg S ve n d b o rg T år n b y G rå st en A ss en s 300 2400 2600 950 1040 850 580 275 350 1400 600 900 1200... ø r E sb je rg S ve n d b o rg T år n b y G rå st en A ss en s Årligt antal bobestyrerboer ca. 5-8 R o sk ild e A al b o rg O d en... se H el si n g ø r E sb je rg S ve n d b o rg T år n b y G rå st en A ss en s 1 2 3 4 5 6 7 8 6 5 3 7 5 4 1... ø r E sb je rg S ve n d b o rg T år n b y G rå st en A ss en s Antallet af domstvister i medfør af DSL §89 årligt ca.... 

95.  Sagsomkostninger i civile sager
G inddrog importøren K med påstand om, at K skulle friholde G, hvis selskabet blev dømt til at betale erstatning til L.... G indbragte sagen for Retten i Sønderborg.... G blev pålagt at betale 37.500 kr. i sagsomkostninger.... om at forestå byggearbejde på en tilbygning hos G.... S ankede.... 

96.  Udlejning af fast ejendom
en udlejning til S i 2010.... Peter Voss i TfS 1994.584: Det leje- og skatteretlige vedligeholdelsesbegreb - ligningslovens § 14 G kommenteres skattemæssigt.... Peter Voss i TfS 1995.139: Det leje- og skatteretlige vedligeholdelsesbegreb/ligningslovens § 14 G - en kommentar til de nye regler i boligreguleringsloven.... Poul G. Jensen i HUSET nr. 9/2000 p. 30-31: Den skattemæssige behandling af kloakrenovering.... Vedligeholdelsesudgifter på 13.417 kr. på 4 udlejningsejendomme, der var afholdt af den ubundne § 18-konto, kunne fradrages uafhængigt af modregningssystemet i LL § 14 G,... 

97.  Motorkøretøjsforsikring
Bo von Eyben i Nordisk Forsikringstidskrift nr.3/1993, s.244 ff.. Om begrebet "grov uagtsomhed". Michael S.... UfR 1999.1094 VLD: Mazda 323 var pantsat til NV-Finans A/s og Provinzial Danmark A/S havde udstedt panthaverdeklaration.... S.... I denne erstatningssag, hvor Himmerland Forsikring G/S, H, havde nedlagt regrespåstand over for S på 1.282.138,02 kr., anførte ØL, at der ikke var grundlag for at... Herefter fandt ØL, at T og dennes lovpligtige ansvarsforsikringsselskab Trafik G/S skulle bære 1/3 af ansvaret for de person- og tingsskader, der var sket ved den ovennævnte... 

98.  Lovsamling: Lov om social pension - Pensionsloven
§ 15 g.... § 26 g.... § 26 s, stk. 1 er ændret ved § 12.5 i i lov nr. 876 af 12.05.2021 fra d. 01.07.2021. I § 26 s, stk. 1, 2. pkt., ændres »tidligst kan overgå« til: »overgår«.... § 33 g.... § 46 g.... 

99.  Bestyrelsesarbejde og -ansvar
(Omtaler bl.a. straffesagerne mod bestyrelsesmedlemmer i Nordisk Fjer og C&G-banken). J. O.... Eyvindur G.... at G kort forinden det trådte i betalingsstandsning, købte kartofler på kredit hos S.... VL anførte, at G var i en vanskelig økonomisk situation, og at mulighederne for G's videreførelse måtte anses for ringe.... S ønskede bekræftet, at S havde fradrag for det beløb, som han havde betalt i erstatning.... 

100.  Kreditaftaler
UfR 1988.715 VLK: S havde solgt en vandseng til K.... R solgte d. 01.06.2005 bageriet og af overdragelsesaftalen fremgik det, at køberen skulle overtage kontrakten med G.... G havde sendt en formular angående debitorskifte til R, som aldrig returnerede den.... Da der ikke var sket debitorskifte, fremsatte G krav om betaling af leasingydelsen.... i sig selv udgøre et samtykke fra G til debitorskiftet, før erklæringen var blevet modtaget retur i underskrevet stand.... 

101.  Strafferetspleje - Påtalen
Anklagemyndigheden nedlagde under proceduren endelig påstand om frifindelse af T A/S, hvilket skete.... S blev udsat for unødig smerte og lidelse, da S blev leveret til slagtning med en 10 cm stor, højrød endetarmsprolaps.... (2-1) UfR 2013.2318 HD: T blev idømt fængsel i 2 år og 6 måneder for i to forhold at have overdraget i alt 300 g. heroin.... Ifølge anklageskriftet havde T i forhold 1 overdraget 2010 g. heroin til medtiltalte A.... I forhold 2 blev T dømt for at have overdraget 50 g. heroin til ukendte personer.... 

102.  Veksler og checks
A/S påstod Den Danske Bank dømt til at erstatte selskabet 1,1 mio. kr. for at have indløst 65 checks, der var underskrevet af kvindelig bogholder, som ikke havde fuldmagt... at bogholderen havde fuldmagt) UfR 2002.675 ØLD: BG Bank havde indløst check på 20.098,29 kr. udstedt af Pengeudlån A/S... UfR 2012.1727 HD: A, der var ansat som økonomichef i X A/S, udfærdigede i perioden fra februar 2000 til november 2005 61 falske checks på samlet 4.214.941,75 kr.... udenlandske falske checks, og banken ikke skulle have vejledt om risikoen af egen drift Et advokatfirma, A, havde indgået en aftale med en udlænding, K, om inddrivelse af et beløb fra en skyldner, G.... A modtog som led i en aftalt afdragsordning fysiske checks fra G på 150.000 USD og opefter, hvorefter beløbene blev overført videre til K’s konto i USA.... 

103.  Civilproces - Procesmåden
UfR 2003.798 HD: Udflytternes Forsikring G/S havde anlagt sag mod Bjergsted Kommune med påstand om erstatning på 748.394 kr. for udgifterne til påbudte afværgeforanstaltninger... d. 19.05.2014, hvor S anlagde denne sag, og i forbindelse med at G d. 02.06.2014 selv anlagde en sag om midlertidigt forbud mod S, som denne sag blev udsat på.... G valgte imidlertid alene at påstå frifindelse i det foreløbige svarskrift af d. 04.07.2014, og denne beslutning kunne ikke efterfølgende komme S til skade på den... måde, at S, som anført af G, måtte anses for at have tilrettelagt denne sag på en så udspekuleret måde, at det ville være urimeligt over for G at give S medhold... G påstod, at det var i strid med partsmaksimen, at S på egen hånd havde indhentet årsrapporterne samt kontaktet T, hvorfor skønserklæringen skulle udgå af sagen.... 

104.  Udvisning
UfR 1999.1507 HD: 52-årig T, der var tyrkisk statsborger, idømt 8 måneders fængsel for handel med 19,8 g heroin og 8,3 g heroin.... UfR 2002.559 HD: T, der var 34 år og født og opvokset i Libanon, idømt 5 års fængsel for salg af 700 g heroin og 195 g kokain samt besiddelse af 49 g kokain.... T3’s og T8’s udvisninger blev stadfæstet. T9 havde en stærk tilknytning til Danmark.... T havde ved indrejsen haft 3.319 g kokain i sin egen kuffert, mens en medrejsende, T2, havde haft 3.270 g i sin kuffert.... T1's forældre, T2 og T3 og T1's søster T4 var tiltalt for medvirken til drabet jf. STRFL § 23.... 

105.  Ejerpantebreve
UfR 1980.10 HD: A foretog arrest i ejendom, hvis eneste hæftelse var et ejerpantebrev, der var pantsat til sparekasse S.... A gav meddelelse om arresten til S, men tinglyste ikke arresten. Ejeren foretog nu en sekundær pantsætning af ejerpantebrevet til B, der anmeldte sin ret til S.... Desuden overdrog E samtlige anparter i F til sin far G.... Den følgende dag overtog G gæld og rettigheder ifølge pantebrevene, som blev håndpantsat til A, A fremhåndpantsatte disse til C.... UfR 2003.2208 VLK: Den Lille Købmand A/S havde sekundær håndpanteret i ejerpantebrev næst kassekredit stor 180.000 kr. i Unibank.... 

106.  Offentlighed i retsplejen
UfR 2008.839 VLK: I forbindelse med en retssag, vedrørende et sponsorat, mellem Østjysk Bank A/S, Ø, og Randers Freja Professionel Fodboldklub A/S, R, fremsatte journalist... UfR 2014.259 ØLK: Statsadvokaten, S, afslog en anmodning fra T's beskikkede forsvarer, F, om aktindsigt i S' brev af d. 18.07.2012 til Fyns Politi, P.... mellem K A/S under konkurs og B A/S.... Anmodningen var begrundet i hensynet til efterforskningen mod G, C og B.... som havde tilknytning til S.... 

107.  Inkassosalær
S hævdede, at det skyldige beløb var betalt, og sagen blev udsat.... UfR 2008.1320 ØLK: Et teleselskab, Sonofon A/S, S, havde med et inkassobureau, I, en aftale om no cure no pay, dog således at S skulle betale taksmæssigt inkassosalær i... K påstod S dømt til at betale 12.776,44 kr. som betaling for en vareleverance. S udeblev fra retsmødet, og blev dømt som udebleven.... En virksomhed, V, som indgav betalingspåkrav for G, påstod, at betalingskravet, blev tillagt sagsomkostninger.... ØL fandt, at det fremgik af oplysningerne i sagen, at G under fogedrettens behandling af betalingspåkravet var repræsenteret af V.... 

108.  Næringsbeskatning vedr. værdipapirer
TfS 1997.261 VLD: Selskabet Emidan A/S, hvis primære aktivitet var eksport af mejeriudstyr, og søsterselskabet A/S Stendal Export, Aalborg, fik medhold i, at tab... KGL § 8 G. Komm. af advokatfirmaet Tommy V. Christiansen i Revisorbladet nr. 7/1998 p. 43-47.... TfS 2001.234 HD (UfR 2001.968 HD og TfS 1999.127 VLD): S, der var ansat V. G.... Videre fik S ikke medhold i, at Landsskatterettens kendelse var ugyldig.... Endelig fik S ikke medhold i, at LSR's kendelse var ugyldig som følge af manglende reel høring af S.... 

109.  Umiddelbare fogedforretninger.
I A/S var ejer af ejendommen.... LL § 93, stk. 1, litra g, jf. § 79 a, stk. 1, nr. 1.... LL § 83, stk. 1, litra g.... Det fandtes derfor, at G ved sin handlemåde måtte anses for at have accepteret, at T's indsigelser tillige kunne gøres gældende mod G.... som følge af at S havde stjålet el.... 

110.  Boligretssager
UfR 2008.1086 VLD: Fremlejegiver, G, havde lejet en lejlighed i Esbjerg til 982,25 kr. plus forbrug.... Senere fremlejede G lejligheden til fremlejetaget, T, til en husleje på 2.150 kr. plus forbrug.... BRL § 29 c, kunne G ikke opkræve en højere leje end den der betaltes i det oprindelige lejeforhold.... A lagde sag an mod S med påstand om tilbagebetaling af 2,5 mio. kr., som var svarende til honorar til et selskab, der hjalp ifm. salget, da det ifølge købsaftalen var S, der skulle betale honoraret... Senere fremlejede G lejligheden til fremlejetaget, T, til en husleje på 2.150 kr. plus forbrug.... 

111.  Borgerlige ankesager ved Højesteret
Sagen angår, om Noreco Oil Denmark A/S, Noreco Petroleum Denmark A/S, DONG E&P A/S og DONG E&P (Siri) UK Limited var berettigede til udbetaling af en forsikringssum... UfR 2001.1023 HD: Direktør Thor Gruschy (G) blev i landsretten dømt til at betale ca. 840.000 kr. royalty til to møbelarkitekter A.... G ankede dommen, medens A i svarskriftet nedlagde påstand om stadfæstelse samt betaling af yderligere 126.000 kr.... Under sagens forberedelse hævede G anken og udeblev efterfølgende fra et forberedende møde.... A/S, C, som udførende fragtfører havde pådraget sig erstatningsansvar over for DISA Industries A/S, D, som ejer af støbemaskinen.... 

112.  Arbejdsmiljøret
G havde forinden ulykken fået besked på at aflægge deres hjelme og i stedet bære en hue. G var desuden beordret til at gå tæt sammen.... ØL fandt, at da G var på en listepatrulje, hvor det var væsentligt med skærpede sanser, var det ikke uforsvarligt, at hjelmen blev beordret aflagt.... Det var desuden ikke uforsvarligt, at G under øvelsen gik tæt sammen, da formålet hermed netop var, at deltagerne skulle hjælpe hinanden, så de ikke faldt eller snublede.... VL stadfæstede herefter byrettens dom for S, men mht. T udtalte VL, at S var bekendt med T’s arbejdsmetode og havde accepteret denne.... Retten i Aarhus pålagde H A/S en bøde på 110.000 kr., og VL stadfæstede dommen, idet der var tale om en grov overtrædelse uden personskade og dødsfald, og H A/S... 

113.  Oplysning om fortrydelsesret ved køb eller opførelse af hele bygninger
Koncept til oplysning om fortrydelsesret vedr. køb eller opførelse af hele bygninger Word O P L Y S N I N G  O M  F O R T R Y D E L S E S R E... 

114.  Formkrav til testamenter
Hun mente, at hendes mand G også skrev under i køkkenet, og at hun ikke så T skrive under.... g. Vidnerne skal snarest muligt nedskrive og underskrive det således oprettede dokument, jf.. AL § 44, stk. 2, 2. pkt.... S havde d. 23.05.2016 til en advokat, P, og bedt ham kommn.... Skifteretteni Aarhus gav S medhold.... S havde herefter bevisbyrden for, at A havde været forhindret i at oprette et notar- eller vidnetestamente, og denne bevisbyrde havde S løftet.... 

115.  Eksempel på typisk samværsafgørelse
Eksempel på en typisk samværsafgørelse   “FADERENS EKSEMPLAR A F G Ø R E L S E...   O M   S A M V Æ R S R E T... 

116.  Eksempel på typisk samværsafgørelse
Eksempel på en typisk samværsafgørelse “FADERENS EKSEMPLAR A F G... Ø R E L S E O M... S A M V Æ R S R E T J.nr. xxxxxx Faderens... 

117.  Kollektiv arbejdsret
Artikler   Links FH' s... G anlagde sag ved EMD for at have brudt EMRK art.11 ved ikke at have beskyttet ham mod det misbrug af magtmidler, han havde været udsat for.... 2) G havde ikke dokumenteret, at han gav de ansatte bedre vilkår end overenskomsten.... UfR 2013.3130 HD: Den kollektive overenskomst mellem Lederforeningen i TDC, L, og TDC A/S, T, indeholdt en bestemmelse om, at den enkelte... UfR 2010.2270 VLD: A blev d. 24.05.2004 ansat i MCM Karrosseri A/S, M.... 

118.  Kurser i fællesbodeling i praksis
AALBORG    TELEFON 98 12 28 00    FAX 98 12 28 15 F Æ L L E S... B O D E L I N G   I   P R A K S I S På kurset gennemgås en boopgørelse i et fællesboskifte, således at der for hver enkelt aktiv og passiv omtales den nyeste teori og retspraksis... eller ved fremsendelse af kursusgebyr, der pr. deltager udgør kr. 4.000 + moms eller i alt kr. 5.000, sammen med nedenstående talon til Juridisk Kursuscenter A/S,... 

119.  Kurser i ægtefælleskifte
JURIDISK  KURSUSCENTER A/S HASSERISVEJ 174,   9000 AALBORG    TELEFON 98 12 28 00    FAX 98 12 28 16... Æ G T E F Æ L L E S K I F T E Nye regler - ny retspraksis- nye koncepter På kurset gennemgås en række af de problemstillinger... Tilmelding til kurset ”Ægtefælleskifte” (K0419) kan ske enten via vor hjemmeside eller ved fremsendelse af denne talon til Juridisk Kursuscenter A/S, CVR.nr. 11550207 med check/overførsel til ovennævnte... 

120.  Ansættelses- og arbejdsret
G. Carlsen i UfR 1976 B.99-102.... G. Holm: Medhjælperloven, 3. udg., 1950, GadJura.... Thomson Reuters Professional A/S. 2009. 616 sider. Anmeldt af Ole Hasselbalch i UfR 2009 B.305/2-306.... G. Carlsen i UfR 1990 B.353-355: Om "fri Bil" i Fratrædelsessituationer.... UfR 1990.829/2 HD: Pr. 01.10.1985 blev edb-afdelingen i Kuwait Petroleum (Danmark) A/S overført til CMA Data A/S, og personalet medfulgte, heriblandt John Larsen... 

121.  Kurser i ægtefælleskifte
JURIDISK  KURSUSCENTER A/S HASSERISVEJ 174,   9000 AALBORG    TELEFON 98 12 28 00    FAX 98 12 28 16... Æ G T E F Æ L L E S K I F T E Nye regler - ny retspraksis- nye koncepter På kurset gennemgås en række af de problemstillinger, som... Tilmelding til kurset ”Ægtefælleskifte” (K0353) kan ske enten via vor hjemmeside eller ved fremsendelse af denne talon til Juridisk Kursuscenter A/S, CVR nr. 11550207, med check... 

122.  Kurser i ægtefælleskifte
JURIDISK  KURSUSCENTER A/S HASSERISVEJ 174,   9000 AALBORG    TELEFON 98 12 28 00    FAX 98 12 28 16... Æ G T E F Æ L L E S K I F T E Nye regler - ny retspraksis- nye koncepter På kurset gennemgås en række af de problemstillinger... Tilmelding til kurset ”Ægtefælleskifte” (K0396) kan ske enten via vor hjemmeside eller ved fremsendelse af denne talon til Juridisk Kursuscenter A/S, CVR nr. 11550207, med check... 

123.  Tinglysningsafgift
Eftersom transaktionen foregik mellem et I/S og et P/S, var de ikke omfattet af personkredsen i TLAL § 6 a. Afgiften skulle derfor beregnes efter § 4.... Gartnerhaven (G) d. 15.12.1999, var forsynet med en erklæring om, at værdien af det pantsatte ikke oversteg kr. 2 mio.... G havde derfor beregnet stempel i forhold hertil, jf. den dagældende STPL § 57, stk. 4.... den købesum, som G netop havde erhvervet ejendommen til.... G skulle derfor betale yderligere 814.170 kr. i afgift i medfør af tinglysningsafgiftsloven.... 

124.  Miljøbeskyttelse
UfR 1981.880 VLD: A´s nabo havde af kommunen fået tilladelse til at etablere en minkfarm.... UfR 2003.798 HD: Udflytternes Forsikring G/S havde anlagt sag mod Bjergsted Kommune med påstand om erstatning på 748.394 kr. for udgifterne til påbudte afværgeforanstaltninger... Det var en grundejerforening G der havde protesteret over planerne.... G fik hverken ved Retten i Lyngby eller ved ØL medhold i sine påstande.... S havde herefter ikke været uberettiget til at påbyde klassificering og mærkning af vaskemidlerne på grundlag af regnereglen, og HR stadfæstede ØL's frifindelse af S.... 

125.  Uskiftet bo - Omstødelse af gaver
grund, at B og B's familie var af den opfattelse, at B's formue i det væsentlige bestod af særeje, og at sommerhuset var erhvervet for særejemidler, og at advokat G,... G var berettiget til at gå ud fra, at de modtagne oplysninger var rigtige, og at han på baggrund af den opgave, han havde fået, ikke havde pligt til at foretage... Der var herefter ikke grundlag for at omstøde gaven i medfør af den dagældende AL § 22, stk. 1, selv om det måtte kunne lægges til grund, at G i forbindelse med... udfærdigelsen af gaveskødet ikke alene var advokat for B, men også for E, og selv om der i så fald måtte være grundlag for at henføre fejl begået af G til E.... oplysningerne fra aftalen med D A/S.... 

126.  Inddrivelse af gæld til det offentlige
HR fandt, at kompetencen til at indgive konkursbegæring her i landet mod B tilkom G, og at A ikke havde adgang hertil, medmindre der forelå samtykke fra G.... Da der ikke forelå samtykke fra G til A’s indgivelse af konkursbegæring mod B, var A’s konkursbegæring med rette blevet afvist. ØL var nået til samme resultat.... P tog herefter kontakt til SKAT, S, for at undersøge, om A havde restancer som S inddrev.... K havde videresendt fakturaen til Gældsstyrelsen, G, som skulle stå for inddrivelsen. A henvendte sig til G med sine indsigelser om, at kravet slet ikke bestod, og blev henvist til K.... At G havde videresendt A’s indsigelser til K kunne heller ikke påklages.... 

127.  Planlovgivning
UfR 1996.153 VLD: Gårdejer (G) havde købt ejendom i Støvring d. 06.11.1992 og havde d. 07.11.1992 indgået udlejningsaftale med DanCenter A/S.... UfR 1999.1485 HD: Henrik Oehlenschläger, G, ejede en landbrugsejendom, som lå i landzone umiddelbart op til en skov.... G opførte 6 lysmaster til belysning af en ridebane.... Frederiksborg Amt, A, pålagde G at indsende ansøgning om zonetilladelse og skovbyggeliniedispensation, hvilket G nægtede, idet han henviste til, at der hverken i PL § 35... UfR 2005.2885 HD: Baggesvogn Gods A/S og Baggesvogn Skovdistrikt A/S (B) er ejer af henholdsvis hovedgården Baggesvogn og skovdistrikterne omkring herregården.... 

128.  Oplysning om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom
Koncept til oplysning om fortrydelsesret vedr. køb af fast ejendom Word O P L Y S N I N G  O M  F O R T R Y D E L S E S R E T... 

129.  Sambeskatning af selskaber
LL § 5 G.... LL § 5 G.... LL § 5 G.... SKM2010.733 SR: SR kunne ikke bekræfte, i det omfang A A/S, B A/S, C A/S, D A/S, E A/S og F A/S indgår i den samme regnskabsmæssige konsolidering i "G-koncernen" i medfør... Derimod kunne SR bekræfte, at i det omfang A A/S, B A/S, C A/S, D A/S, E A/S og F A/S indgår i den samme regnskabsmæssige konsolidering i "G-koncernen" i medfør af IAS 27... 

130.  Konkurs
G blev herefter frifundet. (2-1) Nærstående, jf. KL § 2.... SH’s skifteret fandt, at betingelserne for at give aktindsigt i videre omfang end fastsat i RPL §§ 41 a–41 g var opfyldt, jf. RPL § 41 h, stk. 1.... Da der ikke var grundlag for at tilsidesætte skifterettens beslutning om at udpege advokat G som kurator, stadfæstede VL kendelsen.... Advokat A for selskab S påpegede under et retsmøde d. 20.08.2018, hvor S blev taget under konkurs, at der ingen aktiver var i S.... Gældsstyrelsen, G, pegede imidlertid på K2 som kurator. B havde som virksomhedspanthaver et tilgodehavende på 2,8 mio. kr., hvor G havde et tilgodehavende på 700.000 kr.... 

131.  Freds- og ærekrænkelser
ØL tiltrådte derfor, at G var fundet skyldig som sket ved byrettens dom.... G overtrådte dermed STRFL § 264, stk. 1, nr. 1, jf. § 306.... Et indslag i en tv-udsendelse i oktober 2004 omhandlede baggrunden for I´s fratræden som træner for F i 1999.... Udtalelserne sigtede til I´s adfærd under ophold i træningslejre under hans ansættelse i fodboldklubben F.... stærkt pornografiske billeder med pædofile undertoner fandtes at vedrøre A´s private forhold, jf.... 

132.  Tvangsauktion
UfR 2009.2673 ØLK: Fogedretten i Glostrup afholdt d. 12.06.2009 første tvangsauktion over A's ejerlejlighed i ejerforeningen G.... ejerpantebrev til G ikke kunne opgøres ved et rentetillæg på 1.200 kr. ud over det tinglyste beløb, idet S henviste til, at dette ikke var... S påstod herudover, at G ikke kunne beregne sig et særskilt vederlag på 2.000 kr. for, som administrator, at have udarbejdet et lejlighedsskema... Ejerpantebrevet blev samtidig stillet som håndpant til G til sikkerhed for ethvert krav, som G måtte få mod A.... Fogedretten fandt dog, at L havde prioritet forud for G, jf. LL § 7, stk. 1.... 

133.  Forældremyndighed ved dødsfald
VL stadfæstede med tilføjelse om, at det var bedst for S, at han kunne vokse op under afklarede forhold hos plejeforældrene som han nu opfattede som sine nærmeste... Roskilde Statsamt bestemte, at fasteren E og dennes ægtefælle G skulle have forældremyndigheden.... Retten i Roskilde og ØL fandt, at forældremyndigheden burde tillægges E og G, jf. FML § 14, stk. 2, 1. pkt.... 

134.  Kurser om sikring af familien
   9000 AALBORG    TELEFON 98 12 28 00    FAX 98 12 28 15 S... I K R I N G   A F   F A M I L I E N Kurset omhandler rådgivning om mulighederne for sikring af familien i en række forskellige situationer – blandt andet i lyset af den nye arvelov... hjemmeside eller ved fremsendelse af kursusgebyr, der pr. deltager udgør kr. 4.000 + moms eller i alt kr. 5.000, sammen med nedenstående talon til Juridisk Kursuscenter A/S,... 

135.  Søgsmålskompetence
UfR 2009.2225 HD: Boligafdeling N, anlagde sag mod Grønlands Hjemmestyre, G, med påstand om, at G skulle anerkende, at have opkrævet leje i form af kapitalafkast i strid... G skulle også anerkende, at skulle tilbagebetale uberettiget opkrævet kapitalafkast. G påstod sagen afvist, fordi N ikke havde evne til at være part under en retssag.... Selskabet NCC, S, ejede en ejendom, hvorpå S opførte et kontorhus. S solgte senere ejendommen.... S påstod frifindelse under henvisning til, at S ikke var ejer af ejendommen.... A påstod udtalelsen mortificeret og F og G straffet samt dømt til at betale A erstatning.... 

136.  Transportret
I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1/2005, artikel 3, litra g, skulle dyrene »råde over et gulvareal og en ståhøjde, som var passende i forhold til deres størrelse... UfR 2011.3361 HD: S og U havde gennem længere tid haft et samarbejde, hvor U udførte forsendelser til udlandet for S.... ikke blev udleveret uden S´ tilladelse.... af S.... betænkning nr. 319 af 1962 s. 60.... 

137.  Lovudkast med bemærkninger i bet. nr. 1466/2005
Om den nærmere behandling på skifte af disse rettigheder henvises til § 16 g om udtagelsespligt mv. og bemærkningerne til denne bestemmelse.... Også pensionsrettigheder, der ikke kan karakteriseres som ”rimelige” i § 16 b, stk. 1´s forstand, kan udtages forlods, hvis ægteskabet har været af kortere... § 16 g.... Bestemmelsen i § 16 g finder tilsvarende anvendelse.... Reglerne om udtagelsespligt, betaling mv. i udkastets § 16 f, stk. 2-7 og 16 g finder tilsvarende anvendelse.... 

138.  Erhvervs- og produktansvarsforsikring.
Retspraksis UfR 1972.412 HD: MLU G/S skulle som erhvervsansvarsforsikrer for entreprenørfirma erstatte ansvaret for skader... A/S fandtes ikke berettiget til erstatning hos Alm.... Hansen, Revisor-Ringen I/S, Frederiksberg.... UfR 2006.1679 HD: Auriga Industries A/S (A) havde gennem en årrække drevet erhvervsvirksomhed i USA gennem Skamol A/S (S) og dets amerikanske datterselskab, hvis hovedforretningsområde... Grünberger anmeldte kravet over for Thisted Forsikring g/s, hvor firmaet havde tegnet ansvarsforsikring.... 

139.  Kurser i koncipering af testamenter og ægtepagter november 2010
JURIDISK  KURSUSCENTER A/S Hasserisvej 174, 9000 Aalborg Tlf. 98 13 75 11.... g)     Ægtepagt om delvist kombinationssæreje (type 6) vedrørende specificerede aktiver.... Tilmelding til kurset ”Koncipering af testamenter og ægtepagter” (K0373) kan ske enten via vor hjemmeside eller ved fremsendelse af denne talon til Juridisk Kursuscenter A/S,... 

140.  Tilståelsessager
Claus Bergsøe i ADV 1995.49-50: Retsplejelovens § 925's bestyrkede tilståelse.... stk. 1, 1. pkt. ved at have indført ca. 990 g. methamferamin med henblik på videreoverdragelse.... Efter T´s forklaring for byretten havde betingelserne for at fremme sagen som tilståelsessag efter RPL § 925 ikke været til stede, og dommen blev ophævet, og sagen hjemvist... UfR 2004.187 HKK: T var i en tilståelsessag i Nykøbing Falster idømt 1 års fængsel for handel med 150 g amfetamin.... 

141.  Jordforurening
K anlagde herefter sag mod S med påstand om, at afgørelsen af 06.03.2001 skulle ophæves som ugyldig, og at S skulle anerkende, at K opfyldte en dispensationsbestemmelse... UfR 2010.2518 HD: Christiansfeld kommune, C, meddelte en grundejer, G, undersøgelsespåbud efter jordforureningslovens § 48, efter at G i 2002 havde opdaget jordforurening... UfR 2013.2454 VLD: K købte i 2008 en landbrugsejendom af S.... S var ikke bekendt med det nedgravede affald, da handlen blev indgået, og havde derfor ikke kunnet oplyse herom. Subsidiært påstod S frifindelse for tiden.... U adresserede påbuddet til S, da luftfotos dokumenterede, at nedgravningen fandt sted i perioden 2000-2008, hvor S ejede ejendommen.... 

142.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 155 af 15.03.2017: Forslag til lov om kapitalmarkeder
Derudover indeholder § 12 g i lov om værdipapirhandel m.v. en pligt for bestyrelsen til at fastlægge en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen i en operatør af et reguleret marked. 3.9.2.... Gældende ret §§ 84 c, 84 d, 84 f, stk. 2, 84 g, 84 h, 84 k-84 m i lov om værdipapirhandel m.v. indeholder en række bestemmelser om Finanstilsynets og visse virksomheders pligt til at offentliggøre... Finansiel Stabilitet A/S, Finans og Leasing, Finansrådet - Danske Pengeinstitutters Forening, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Foreningen af Forretningsførere... OplysningsBureau, Landbrug & Fødevarer, Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug, Landsforeningen af forsvarsadvokater, Landsorganisationen i Danmark (LO), Lokale Pengeinstitutter, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD... ), NASDAQ Copenhagen A/S, Nets, Mybanker, Parcelhusejernes Landsforening, PostDanmarks Juridiske afdeling, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Regionale Bankers Forening, Regnskabsrådet, Revisornævnet... 

143.  Racediskrimination
Efterfølgende fik S besked om, at hun ikke kunne blive ansat som tilkaldevikar. S tog telefonisk kontakt til B, og optog samtalen på bånd.... UfR 2009.2792 SHD: A var ansat som førstedame i et supermarkedet G.... Hendes arbejdsopgaver på tankstationen var i væsentlig grad af fysisk karakter og havde mange lighedspunkter med arbejdsopgaverne hos G.... efter sygemeldingen d. 27.06.2005, blev G frifundet.... BR frifandt herefter S.... 

144.  Retshistorie
Troels G. Jørgensen: Retsreformen 1849 til Idag, 1960 Ole Fenger: Grundrids af den danske Privatrets Historie, 1964. J. L.... Vesterdorf i JUR 1992.285-289. 1990 Henrik S.... Gelting, John Gillingham, Eldbjørg Haug, John G. H.... S. Ørsteds biografi foranlediget af Ditlev Tamms disputats.... Gram Jensen i UfR 1980 B.327-329: En stejling i Chr. 8's regeringstid.... 

145.  Tortgodtgørelse
T4’s trusler var egnet til at hindre, at sagen blev retsforfulgt, hvorfor der var tale om vidnetrusler, jf. STRFL § 123.... UfR 2014.3277 ØLD: T havde ført F1's hånd på sin penis, der således blev berørt. Derudover havde T taget fat i T2's penis uden på bukserne.... Et indslag i en tv-udsendelse i oktober 2004 omhandlede baggrunden for I´s fratræden som træner for F i 1999.... En journalistpraktikant, G, havde under 7 ugers vikaransættelse på et plejehjem, hvor det øvrige personale var bekendt med at G var journalistpraktikant,... HR fandt, at S' krav om godtgørelse for svie og smerte skulle fastsættes til i alt 23.180 kr.... 

146.  Advokaters erstatningsansvar
Niels S.... 325.000 kr. til A/S H fra ApS A, som ejedes af A/S H.... I 2005 overdrog A ApS aktierne i selskab F til en bank, G. Betalingen bestod dels af et kontantbeløb, dels af aktier i G.... I december 2007 ønskede G at sælge F til en tredjemand, og G indledte derfor forhandlinger med A vedr. forkøbsretten.... havde begunstiget S.... 

147.  Agora
Salg og vurdering af anparter: DAI Fondsmæglerselskab A/S, Høegh Guldbergsgade 3, Postbox 31, 8700 Horsens. Tfl: 75 61 20 33, fax: 75 61 27 33.... Difko Børs service A/S, Nyhavn 31 G, 1051 Køenhavn K, tlf: 33 69 14 14... 

148.  Skattefrie omstruktureringer
SKM2010.320 SR: SR svarede bekræftende til, at Selskab D A/S, selskab E A/S og selskab F A/S vil være skattefri af udbytte modtaget fra Selskab G AG.... SR fandt endvidere ikke, at udlodning af udbytte fra Selskab G AG til henholdsvis Selskab D A/S, Selskab E A/S og Selskab F A/S vil have skattemæssige konsekvenser for omstruktureringerne... Det blev imidlertid ikke godkendt, at S kunne foretage en skattefri virksomhedsomdannelse af B.... S overvejede en omstrukturering i ejerstrukturen, som bl.a. indebar oprettelse af et nyt ApS og et nyt P/S, A.... Det nye selskab ville dermed indtræde i S’ skattemæssige stilling, og S skulle dermed ophøre med at være kommanditist i A og i stedet blive aktionær i det nyoprettet selskab.... 

149.  Skattesager ved domstolene
SFL § 48, stk. 4 En gruppe, G, indbragte en afgørelse truffet af Skattestyrelsen, S, for domstolene efter udløbet af fristen i SFL § 48, stk. 3.... G havde også klaget til Folketingets Ombudsmand, O, og dette var ligeledes sket efter fristens udløb. Sagen havde ikke været påklaget til Skatteankestyrelsen, A.    ... BR fandt, at G var blevet vejledt om klagemuligheder og klagefristen, samt om klage til A.... Efter VL’s dom i 2013, havde A fremlagt et gældsbrev vedr. beløbet på 180.000 EUR, og A anmodede derfor om, at afgørelsen skulle genoptages i medfør af SFL § 35 g.... Der var derfor truffet en materiel retskraftig afgørelse vedr. skatteansættelsen, og der var som følge heraf ikke hjemmel til genoptagelse i medfør af SFL § 35 g.... 

150.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 158 af 06.02.2019: Forslag til lov om forbrugslånsvirksomheder
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Arbejdsskadestyrelsen, Intertrust (Denmark), Danish Venture Capital and Private Equity Association, Danmarks Nationalbank, Danmarks Rederiforening, Danmarks Skibskredit A/S,... - Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og ForsikringsAgenturer, FDIH - Foreningen for Distance- og Internethandel, FinansDanmark, Finans og Leasing, Finansforbundet, Finanshuset i Fredensborg A/S,... Fødevarer, Landsdækkende banker, Landsforeningen af forsvarsadvokater, Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug, Landsorganisationen i Danmark (LO), Lokale Pengeinstitutter, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD... ), Mybanker, NASDAQ Copenhagen A/S, Nets, Nordic Blockchain Association, Parcelhusejernes Landsforening, Postnords Juridiske afdeling, Revisornævnet, Rigsrevisionen, Skibs- og Bådebyggeriets Arbejdsgiverforening... , Telekommunikationsindustrien i Danmark, Udbetaling Danmark, VP Securities A/S, Western Union, Thomson Reuters Nordic, Transparency International Danmark, Ørsted, Færøernes Hjemmestyre via Rigsombudsmanden... 

151.  Selskabsbeskatning
Orla G. Petersen i TfS 1984.383: Interessentskabsstiftelse og -ophør - skattemæssige variationer over et tema.... S var partner i partnerselskabet G1 P/S, der foruden S havde 30 kapitalejere.... Der blev indgået aftale om at fusionere G1 P/S med H 1 P/S, således at H1 P/S blev det fortsættende selskab. 9 af partnerne i G1 P/S skulle være kapitalejere i H1 P/S og ville hver have en... SKM2010.320 SR: SR svarede bekræftende til, at Selskab D A/S, selskab E A/S og selskab F A/S vil være skattefri af udbytte modtaget fra Selskab G AG.... SR fandt endvidere ikke, at udlodning af udbytte fra Selskab G AG til henholdsvis Selskab D A/S, Selskab E A/S og Selskab F A/S vil have skattemæssige konsekvenser for omstruktureringerne... 

152.  Ansættelsesbeviser
S opsagde ved brev af 31.08.2002 A til fratræden med udgangen af september 2002.... Efter at L d. 28.09.2002 havde opsagt S og tilbudt hende deltidsansættelse, anmodede S den 15.10. om en stillingsbeskrivelse for den nye stilling, og L's daværende advokat... Den 29.10. afslog S tilbuddet om at arbejde på deltid.... UfR 2007.1962 VLD: Siden oktober 2000 havde A været ansat i spillehallen Game World, G. Han blev sygemeldt i marts 2004 og blev opsagt i juli samme år.... UfR 2009.817 SHD: A var ansat ved selskabet S.... 

153.  Vidnefritagelse
Under erstatningssagen mellem Finansiel Stabilitet, S, og den tidligere ledelse og revision i Roskilde Bank A/S, B, under konkurs, anmodede S om, at tavshedspligten blev... A's varetagelse af ejendomshandlen på vegne af S. Det var S, der havde krav på hemmeligholdelse i medfør af RPL § 170, stk. 1.... A gjorde gældende, at han havde været advokat for S i 4 år frem til, at S blev taget under konkursbehandling. S anmodede om, at A’s tavshedspligt som advokat skulle opretholdes.    ... UfR 1996.704 VLK: T var tiltalt for vold efter STRFL § 244 over for sin kæreste G.... Anklagemyndighedens begæring om, at G blev pålagt at afgive vidneforklaring i medfør af RPL § 171, stk. 3, blev ikke taget til følge.... 

154.  Lejeret - Misligholdelse fra lejerens side
A og S havde for Fogedretten i Århus forklaret, at S kun indimellem boede hos A.... UfR 2013.1654 ØLK: U ophævede L1 og L2's lejemål pga. udeblivelse med husleje.... LL § 93, stk. 1, litra g, jf. § 79 a, stk. 1, nr. 1.... LL § 93, stk. 1, litra g, jf. § 79 a, stk. 1, nr. 3, 5 og 11. UfR 2021.567 VLK: U var berettiget til at ophæve et lejemål pga.... I et brev af 11.04.2007 oplyste indvandrerrådgivningen, at S var flyttet fra L.... 

155.  Renter
Gerningsmændene - G - blev idømt fængsel i 9 måneder og 1 år. Han anlagde erstatningssag i dec. 1996.... Det måtte lægges til grund, at de G under straffesagen blev bekendt med de betydelige skader, de ved overfaldet havde påført O.... O's erstatningskrav mod de G kan herefter ikke anses for bortfaldet som følge af passivitet. O tilkendt 227.500 kr. i erstatning.... Efter afsløringen betalte S kunderne med tillæg af en rente på 15,5%, som S nu krævede erstattet af N.... S fandtes indtrådt i kundernes krav på renter, og S havde ligeledes krav på renter af provisionsbeløbet.... 

156.  Afskedigelse af gravide medarbejdere
I oktober 2005 fandt E ud af, at hun var gravid og dette blev meddelt S' ejer.... UfR 2010.982 VLD: I slutningen af 2008 blev A fyret fra en guldsmedebutik, G, efter at have fortalt sin chef, C, at hun var gravid.... VL udtalte, at det for VL var oplyst, at omsætningen i G næsten var uændret fra regnskabsåret 2006/07 til 2007/08, at vareforbruget i perioden var steget, og at... Herefter og efter det oplyste om ansatte i G før og efter afskedigelsen af A, G's karakter og størrelse samt oplysningerne om G's resultat i 2007/08 blev det lagt... , ligesom V ansatte nye vikarer, der arbejdede i S.... 

157.  Forenklet privat skifte, jfr. DSL § 34
Retsafgift g. Fordele og ulemper d.... Skifteretten i Hjørring beregnede boafgift svarende til 15% af de ydede vederlag under henvisning til BAL § 8, stk. 4´s ordlyd samt under henvisning til bemærkningerne... g. Fordele og ulemper 1) Fordele i forhold til almindeligt privat skifte.... 

158.  Euforiserende stoffer
at have besiddet salgsbreve med i alt 1,9 g heroin.... UfR 1999.1503 HD: 51-årig T, der var statsløs palæstinenser, idømt 3 måneders fængsel for handel med 13,06 g kokain, 7, 36 g heroin, 40 ml metadon, 196 fenemaltabletter... UfR 1999.1507 HD: 52-årig T, der var tyrkisk statsborger, idømt 8 måneders fængsel for handel med 19,8 g heroin og 8,3 g heroin.... De tiltalte havde i perioden fra d. 01.01.2007 til d. 20.08.2007 købt 150 g heroin og heraf videresolgt over 75 g.... videresalg og til dels forsøg herpå af ikke under 7 g. hash.... 

159.  Etablering af virksomhed
Michael S. Dahl, Pernille G.... Andersen og Kristine S. Holck-Andersen i Signatur nr. 4/2014 p. 29-31: Crowdfunding - hvad er det, hvem er det relevant for, og hvordan kan det bruges?... 

160.  Civilproces - Sagens forberedelse:
S genanlagde sagen og fik medhold, og S fik delt tilkendt sædvanlige sagsomkostninger og de 9.000 kr. tilbage.... UfR 2008.827 VLK: El-selskabet SEAS - NVE Holding A/S, S, havde anlagt sag mod kunden, K, med påstand om betaling af 7.280,95 kr. for levering af el.... S kærede kendelsen til landsretten.... Ved brev af 16.02.2009 protesterede S herimod, og S anmodede samtidig BR om at afsige udeblivelsesdom, da R ikke havde afgivet svarskrift.... S havde af BR fået advokatpålæg efter RPL § 259.... 

161.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2008
A afgik ved døden i 1998 og efterlod sig to livsarvinger S.... M, der havde to sønner, hvoraf den ene boede i USA, og den anden, S, på Sjælland, døde i 2007. S tog sig af rydningen af K's lejlighed og af begravelsen.... S oplyste, at pengene var afleveret til moderen på hospitalet.... G var afgået ved døden, og I var ude af stand til at afgive forklaring under sagen, men havde i sommeren 2005 i forbindelse med en anden sag om gaver fra T til B forklaret, at B... Hun mente, at hendes mand G også skrev under i køkkenet, og at hun ikke så T skrive under.... 

162.  Almindeligt privat skifte
Overgang til anden skifteform g.... S optrådte som fuldmagtshaver og kontaktperson.... RAL § 36 g, stk. 2.... RAL § 36 g, stk. 3, der svarer til DSL § 27, stk. 2.... g. Frister for boopgørelsen Der er indført nye frister for boopgørelsen.... 

163.  Uden titel
G. Engeli som repræsentant for Danske statsembedsmænds samråd. Kontorchef F. Primdahl, generaldirektora- tet for statsbanerne. Fuldmægtig H. E. Rasmussen, boligmini- steriet. Kontorchef G.... d. v. s.... Boligtællin- gen 1955 s. 90).... Stigning i boligudgiften i forhold til udgiften året før Januar 1955 - - 1956 4,2% 1957 6,1% Jfr. statistiske efterretn. 1957 s. 54 - 1958 6,1% - 1958 s. 97 1959 3,5% - - 1959 s. 67 - 1960 6,1% - 1960... s. 89 - 1961 6,5% - 1961 s. 27 1962 5,0% - 1962 s. 58 - 1963 5,9% - 1963 s. 117 1964 4,4% - 1964 s. 110 - 1965 4,6% - 1965 s. 138 - 1966 9,4% Den procentvise stigning har således været i perioderne... 

164.  Beskatning af og fradragsret for underholdsbidrag
Genoptagelse af samlivet g. Beskatning hos modtageren a.... S skulle derfor beskattes af fri bil. Da S havde haft fri bil til rådighed, var han endvidere ikke berettiget til befordringsfradrag.... På baggrund af den fremlagte aftale samt forklaringerne fra S og datteren om ex-hustruens anvendelse af det overførte beløb, anså BR det for sandsynliggjort, at S i januar... g.... For ØL gjorde S gældende, at indbetalingerne var afdrag på bodelingsgæld.... 

165.  Kurser i koncipering af ægtepagter og testamenter i lyset af den nye arvelov og den nye pensionsdelingslov
g)           Ægtepagt om delvist kombinationssæreje (type 6) vedrørende specificerede aktiver.... ved fremsendelse af kursusgebyr, der pr. deltager udgør kr. 3.600,00 + moms eller i alt kr. 4.500,00, sammen med nedenstående talon til Juridisk Kursuscenter A/S,... 

166.  Selskabstømning
Selskabstømning Bøger Artikler Retspraksis Bøger Poul G.... Poul G. Sørensen: Selskabstømning, 1. udg., 1997, 256 sider, GadJura. Anmeldt af Erik Werlauff i UfR 1998 B.268-269.... G. Sørensen i R&R nr. 5/1994 p. 9-14: Værdien af underskuds- og overskudsselskaber. Et forretningsmæssigt 0-sumsspil?... I/S.... G.... 

167.  Strafferetspleje - Personundersøgelser
Kriminalforsorgen foreslog S mentalundersøgt.... Ved visitation af E fandt P 6.950 kr. i kontanter og ca. 110 g. kokain, hvoraf hovedparten var indpakket i 10 “bodypacks”, som var egnet til at opbevare... S var bl.a. sigtet for overtrædelse af STRFL § 192 a og VÅL.... M blev derfor tilladt både at mentalundersøge S og rette henvendelse til hans pårørende med henblik på at tilvejebringe oplysninger om S’ personlige forhold.... S måtte have krav på at vide, hvilke personer der ønskedes kontaktet m.v., så S kunne tage stilling til, om han ville give samtykke eller ej, jf. UfR 1965.890/1 VLK.... 

168.  Formueforbrydelser
Navnlig når hensås til T1-2's unge alder på gerningstidspunktet, det fremkomne om T1-2's forbedrede personlige forhold og de omstændigheder, hvorunder røveriet blev... samt pårørende til G med bortskaffe F's motorcykel, hvis de ikke betalte dem 25.000 kr.... § 286, stk. 2, jf. § 154, ved at have ladet F betale 9 mio. kr. i merpris for en renovering af en idrætshal til Skanska Danmark A/S, S,... T og S havde spillet i alt for ca. 370.000 kr. og fik udbetalt ca. 900.000 kr.... til G med bortskaffe F's motorcykel, hvis de ikke betalte dem 25.000 kr.... 

169.  Spildevandsbetaling
Retspraksis UfR 1998.528 ØLD: Odense Havnevæsen påstod Lactosan-Sanovo Holding A/S dømt til at betale 2.781.600 kr. i tilslutningsbidrag... UfR 2001.1397 ØLD: Ramsø Kommune fandtes berettiget til at opkræve tilslutningsbidrag fra grundejer G, idet det gamle kloakanlæg måtte anses som et privat fællesanlæg.... UfR 2013.1332 HD: Spildevandsforsyningsselskabet, S, krævede tilslutningsbidrag for nogle udstykkede parceller fra en ejendom, hvor der ikke var boliger, og for hvilken... S kunne derfor ikke kræve nyt tilslutningsbidrag for de udstykkede parceller. VL var nået til det samme resultat.... 

170.  Kommentarer til retsvirkningslovens § 16 g
Kommentarer til retsvirkningslovens § 16 g § 16 g.... Bemærkninger i L 146 af 26.01.2006 Ejerægtefællen har efter § 16 g, stk. 1, pligt til at udtage sin(e) pensionsrettighed(er) på skiftet, medmindre ordningen/ordningerne kan ophæves... Bestemmelserne i § 16 f, stk. 2-7, finder tilsvarende anvendelse, jf. § 16 g, stk. 2. Der henvises til bemærkningerne til disse bestemmelser.... Kommentarer til RVL § 16 g Linda Nielsen i Skilsmisseret, 2. udg., 2012 p. 175-176 Bestemmelsen er ikke formuleret præcist.... Grønborg har i lovtekniske spørgsmål af 14.03.2006 spurgt om følgende: Gælder udtagelsespligten ifølge RVL § 16 g kun for pensionsordninger, der ikke kan ophæves,... 

171.  Regnskaber
G. Sørensen: Årsregnskabet - uafhængige aktie-, kommanditaktie- og anpartsselskaber, 1. udg., 1994. DJØF.... G. Sørensen i ADV 1989.153-155: Regnskabet: et ustyrligt eller et mangelfuldt redskab?... John G. Sørensen i R&R nr. 4/1995 p. 9-12: Koncernkonflikter.... Anmeldt af John G. Sørensen i INSPI nr. 5/2001 p. 16-17. Michael E.... Hansen Gruppen A/S.... 

172.  Sager om ægteskab eller forældremyndighed
RPL § 448 g, 1. pkt.. ØL stadfæstede.... RPL § 448 g.... TFA 2012.71 ØLK: M havde bortført nu 8-årig S fra Ungarn til Danmark.... Tilbagegivelse af S til F i Ungarn var nægtet i medfør af BBL § 11, og der verserede nu sag om FM i Danmark.... TFA 2016.70 ØLD: Under en sag om overfør af FM til 16-årig S, gjorde M gældende, at dommere ved Retten i Hillerød var inhabile som følge af, at en ansat ved embedet... 

173.  Aftalers ugyldighed.
S’ indtægtsforhold, egenkapital og B’s kendskab til S som kunde, og den falske retsbog indgik ikke i kreditvurderingen.... Repræsentanter for L havde imidlertid begået svig over for T, og T ville ikke vedkende sig leasingaftalen eller en faktura fremsendt af G.... G lagde ved Retten i Roskilde sag an mod T med påstand om, at T tilpligtedes at betale anskaffelsessummen på de leverede varer svarende til 688.267,81... ØL stadfæstede BR's dom bl.a. med den begrundelse, at G havde været berettiget til at gå ud fra, at der var sket levering i overensstemmelse med... Arvinger i deres dødsbo var S samt B og C, der var børn af S' afdøde bror, A.... 

174.  Dobbeltbeskatning
S havde fået job hos G i Danmark i en kortere årrække, og havde i forbindelse med ansættelsen fået en lejlighed stillet til rådighed her i landet.... SR bekræftede, at S i forbindelse med påbegyndelse af opholdet i Danmark og ansættelsen hos G indtrådte i fuld dansk skattepligt, jf.... Under hensyn til, at formålet med KSL § 43, stk. 2, litra g, sammenholdt med KSLBEKG regler herom, er at fastsætte, hvilke indkomstarter der er A-indkomst... , og hvor der som følge heraf er indeholdelsespligt og under hensyn til, at KSLBEKG § 20, nr. 26, har klar hjemmel i KSL § 43, stk. 2, litra g, fandt... Philip Noes i Skat Udland 2006.68: Ny amerikansk-canadisk aftale om gennemførelse af visse mutual agreement-sager Carina Marie G.... 

175.  Sygedagpenge
Arbejdsgiveren, G, var ansvarlig for skaden i medfør af ASFL.... Spørgsmålet var, om Århus Kommune, K, i medfør af sygedagpengeloven kunne gøre regres over for G for så vidt angik sygedagpenge vedr.... HR fastslog derfor, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte S’ afgørelse.... Ankestyrelsen, S, stadfæstede begge afgørelser. Herunder påtalte S, at K ikke havde henvist A til at søge kontanthjælp efter sygedagpengelovens § 28.... S’ afgørelse skulle derfor tilsidesættes og hjemvises til fornyet behandling.... 

176.  pdf: Uden titel
Finansielle sanktioner Hvidvasklovens § 47 Finanstilsynets vejledning del 6, s. 144 3.9.1.... Hvidvasklovens § 11, stk. 1 og 4 Finanstilsynets vejledning del 3, s. 61 4.3.1.... Indikatoren på direkte eller indirekte ejerskab på mere end 25 %’s besiddelse af ejerandele eller stemmerettigheder kan anvendes.... Der henvises til Finanstilsynets vejledning del 3, s. 80, om løbende ajourføring af oplysninger om klienten. 4.5.2.... e) Medlem af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for centralbanker. f ) Ambassadør, chargé d’affaires og højtstående officer i de væbnede styrker. g) Medlem af statsejet virksomheds administrative... 

177.  Tobaksafgift
SKM2015.224 BRD: Sagen drejede sig om, i hvilket omfang H1 Import I/S var forpligtet til at betale tobaksafgift i forbindelse med import og salg af produktet SOEX, der var... SR var enig med S i, at dette ikke blev ændret af, at oplagshaveren kompenserede grossisten for leje af lager, og at varerne fortsat ville være dækket af oplagshaverens forsikring.... Vedrørende 211 g kunne han ikke finde fakturaerne, men resten var der faktura på, og de blev indsendt dagen efter. Han sælger over nettet og køber hos et dansk firma.... 

178.  Særeje
TFA 2000.361 VLD (FM 2000.99 VLD): M og H havde i ægtepagt af 28.09.1986 aftalt, at de aktier, som M ejede ved ægteskabets indgåelse d. 25.10.1986 i G A/S, lige... som de aktier, som M under ægteskabet erhvervede i G A/S, stedse skulle være M's særeje.... M købte i dec. 1989 af sine forældre nom. kr. 550.000 aktier i G A/S til kurs 65 (skattekursen) eller for en købesum på i alt 357.500 kr., som blev berigtiget ved... M's særbarn S påstod, at værdierne i depotet ud over 550.000 kr. ikke var H's særeje, men skulle indgå i fællesboet.... I § 4, stk. 2, var det anført bl.a., at H1’s eventualkrav på 6.350.000 kr. ved testamente kunne overdrages til fællesbørnene. H1 døde i 2012.... 

179.  Overdragelse af fast ejendom - Købesummens berigtigelse
UfR 1997.1681 HD: Forlaget Commodore A/S, K, havde købt en udlejningsejendom i en kontanthandel i 1991.... Birgitte G. Blenstrup i ADV 1999.45-46: Berigtigende advokats adgang til tilbageholdelse i ejendomshandler.... Senere gik S konkurs, men det deponerede beløb henstod urørt på depotkontoen.... B, som ifølge erklæring fra S fik pant i beløbet.... I medfør af transporten fra S var T herefter også over for K berettiget til at kræve beløbet på 936.234 kr. frigivet.... 

180.  AB 92
vedr. anlæg af Amager Strandpark, A, til B i stedet for til C A/S og i givet fald om erstatning herfor.... HR fandt, at A efter karakteren af overtrædelsen af udbudsreglerne havde handlet ansvarspådragende over for C A/S.... Det var ubestridt, at C A/S ville have fået tildelt entreprisen, hvis tilbuddet fra B var blevet afvist.... C A/S havde herefter krav på erstatning for sit tab i form af mistet fortjeneste.... bygge- og anlægsvirksomhed med særligt henblik på situationer med flere skadevoldere. 1990 Johannus G.... 

181.  Erstatning for strafferetlig forfølgning
I forbindelse med sigtelsen, som lød på, at S havde slikket en steddatter én gang i skridtet, blev S afhørt i 45 minutter.... I forbindelse med sigtelsen, som lød på, at S havde slikket en steddatter én gang i skridtet, blev S afhørt i 45 minutter.... RPL § 1018 g, jf. § 1018 e.... I forbindelse med sigtelsen, som lød på, at S havde slikket en steddatter én gang i skridtet, blev S afhørt i 45 minutter.... Han fik senere en advarsel for at være i besiddelse af 4 g. hash.... 

182.  Funktionærret
G. Carlsen: Træk af Funktionærrettens Udvikling, 1960. Kaj Petersen: Funktionærloven, 12. udg., 1990, GadJura.... UfR 2007.1962 VLD: Siden oktober 2000 havde A været ansat i spillehallen Game World, G. Han blev sygemeldt i marts 2004 og blev opsagt i juli samme år.... Hver måned skulle A fremsende fakturaer til S med gyldigt cvr.nr. A lånte 44.000 kr. til bilkøb og 35.000 kr. til ferie af S. A blev efterfølgende udnævnt til projektchef.... A havde ikke købt en bil for billånet, og A havde hverken tilbagebetalt bil- eller ferielånet til S. A skyldte derfor S 79.000 kr.... A blev derfor tilpligtet at betale 79.000 kr. til S. VL fandt, at der ikke havde bestået et ansættelsesforhold mellem A og S.... 

183.  Forældelse
Ved skødets underskrift i 1972 var der indgået en bindende aftale mellem E og S om overdragelse af ejendommen G, hvilket D blev underrettet om.... Holding A/S (S).... En andelsboligforening, G, ønskede opført en andelsboligbebyggelse, og indgik entreprisekontrakt med en hovedentreprenør, som indgik aftale med M55 A/S, M, om teknisk rådgivning... G anlagde senere sag mod M for mangler ved byggeriet, hvortil M gjorde gældende, at G's krav var forældet.... Komm. af Troels G. Jørgensen i TfR 1928.386.... 

184.  Ytringsfrihed
G. Birckners Samlede Skrifter. 1798. Gyldendal. Hele bogen kan læses her Michael Gottlieb Birckner og Anders Sandøe Ørsted: M. G.... S fik afslag på at sende et brev til pressen samt at modtage besøg af nærmere angivne journalister m.v. i arresten.... S påstod, at dette var stridende mod GRL § 77 og EMRK art. 10.... Derved blev det tilladt, at S kunne få overvåget besøg af en række journalister.... Den begrænsning i S’ ytringsfrihed, som afslaget indebar, kunne ikke anses for stridende mod GRL § 77 eller EMRK art. 10.... 

185.  Tingsret
FM 2002.63 ØLK: S havde i Lykkehjulet vundet et gavekort til et køkkenfirma på 25.000 kr. S fik installeret et køkken til yderligere 135.000 kr. i sit lejede rækkehus.... S havde ikke orienteret uudlejer.... En skønsmand, S, vurderede at udgiften for at fjerne kloakledningen og efterfølgende reetablering af grunden var 135.000 kr.... A ønskede som led i en renovering at flytte ledningerne til en anden placering og rettede henvendelse til grundejerforeningen, G, mhp. at få ledningerne flyttet.... G henviste imidlertid til, at A selv måtte afholde udgiften til flytning af ledningerne.... 

186.  Oversigt over retlige konsekvenser af ægtefællers formueordning.
Ja Ja Ja Ja G.... Nej Nej Nej Ja, 10% G.... Nej Nej Nej Nej G.... 

187.  Vidneførsel i civile sager
K anlagde d. 13.02.2006 sag mod S og angav i stævningen de samme 11 vidner, som var anført i S' skrivelse fra dec. 2005.... S fik medhold i, at 8 af vidnerne var S'. K kærede denne afgørelse.... S fik medhold i, at 8 af vidnerne var S'. K kærede denne afgørelse.... Glostrup kommune, G, lagde sag an mod Region Hovedstaden, H, med påstand om betaling af 290.000 kr. som refusion af udbetalte sygedagpenge til en patient, P.... G påstod, at der var handlet ansvarspådragende under operationen, og at H derfor var erstatningsansvarlig.... 

188.  Sigtede og forsvaret
RPL § 1020 g. Retten i Aarhus fandt, at betingelserne for at få beskikket samme forsvarer ikke var opfyldt, hvorfor de afslog anmodningen herom. VL stadfæstede.... A var beskikket som forsvarer for S i sag om forsøg på manddrab, hvor M og S’ bror, B, også var mistænkt.... Forsvarerens afhøring af G var ikke fyldestgørende og under hovedforhandlingen fik T ikke det fornødne forsvar.... UfR 1996.827 VLK: Beskikkelse af advokat G som forsvarer under ankesag blev tilbagekaldt, da advokatens kompagnon, advokat P, var beskikket som bistandsadvokat for forurettede,... RPL § 1020 g. Retten i Aarhus fandt, at betingelserne for at få beskikket samme forsvarer ikke var opfyldt, hvorfor de afslog anmodningen herom. VL stadfæstede.... 

189.  Misligholdelse af funktionærkontrakter
I 1999 blev der gennemført et generationsskifte, hvor den hidtidige ejer, E’s, søn, G overtog godset.... Disse vilkår var desuden tiltrådt af G.... G bortviste i 2004 A, idet A, mod tidligere instruktion fra G’s side, havde foretaget køb af dieselolie til godset.... FUL § 2 b, med et selskab, S, da S fandt ud af, at A havde sendt firmamails til sin private mailkonto.... R’s bortvisning af S var derfor uberettiget, og S blev tilkendt 98.000 kr.... 

190.  Ugyldige testamenter
86-årige fru T, som led af aldersbetinget konfusion, havde d. 01.11.1991 på eget initiativ oprettet notartestamente, hvorefter hendes bo skulle til falde 2 nevøer, B og G,... Fuldmagten var udfærdiget af D1’s tidligere samlever, advokat S, og M underskrev den på sygehuset, hvor kun S var til stede.... S meddelte samtykke til, at H kunne hensidde i uskiftet bo efter M.... G og A som arvinger.... G og A med påstand om, at de skulle anerkende, at han var arving i boet i henhold til det uigenkaldelige testamente fra 2009. G og A m.fl. påstod frifindelse.... 

191.  Skatteretlig bopæl i Danmark
(Komm. til TfS 1998.795 LSR) Poul G.... UfR 1996.391 HD (TfS 1996.51 HD): Godsejer Ib Hansen (G) anset for fuldt skattepligtig til Danmark i perioden 10.12.1981 til 31.12.1984, jf.... G havde udlejet hovedbygningen på sit gods Lyngbækgård til en lejer, der bevarede sin bolig i Ebeltoft på 258 kvm.... G havde bevaret sin bopælsmulighed på godset.... Også med hensyn til et efter fraflytningen erhvervet sommerhus i Hornbæk fandtes G at have bevaret en skatteretlig boligmulighed i Danmark.... 

192.  Voldgift
G. Stark i ADV 1997.18: Det Danske Voldgiftsinstituts årsberetning 1995. Sjur Brækhus i Lov & Rett 1999.259 ff.... til S, ligesom F og S ikke havde drøftet betingelserne forud for reparationen.... ikke havde været anlagt som voldgiftssag, var spørgsmålet om landsdommers habilitet ikke omfattet af VOL § 13, stk. 3, og habilitetsspørgsmålet kunne derfor ikke indbringes for domstolene Et gods, G,... anmodede Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, N, om at udmelde syn og skøn mhp. at sikre beviser vedr. en tvist mellem G og en byggevirksomhed, B.... Klausulernes indhold var i det væsentligste, at S1’s og S2’s aktionærer ikke måtte udøve konkurrerende virksomhed.... 

193.  Ejendomsavancebeskatning
TfS 2001.154 HD (UfR 2001.803 HD og TfS 1999.723 ØLD): Topsikring A/S havde i 1985 købt ejendommen Borupvang 4, Ballerup, af Topsikring G... Antaget, at Topsikring A/S ikke var succederet i tidspunktet for Topsikring G/S´ anskaffelsestidspunkt, og at der derfor skulle ske beskatning af den fulde avance... UfR 1974.492/3 HD: Gårdejer G havde i 1946 forpagtet og i 1960 købt sin svigerfaders gård.... G fandtes efter sin tilknytning til gården ikke at være skattepligtig af fortjenesten.... G var derimod skattepligtig af fortjeneste ved salg af arbejderhus på nabogård 2 år efter at han havde købt den i 1963. (4-1).... 

194.  Microsoft Word - 82161.5.doc
2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s... Af forsikringsbetingelserne, der trådte i kraft den 1/6 2011, fremgår bl.a.: "Afsnit G Betingelser for forsikringen ved dødsfald § 20. Forsikringen ved dødsfald ... Stk. 6.... Efter det således anførte b e s t e m m e s : ___________________ Klageren får ikke medhold. Poul Sørensen... 

195.  Naturbeskyttelse
UfR 1999.1485 HD: Henrik Oehlenschläger, G, ejede en landbrugsejendom, som lå i landzone umiddelbart op til en skov.... G opførte 6 lysmaster til belysning af en ridebane.... Frederiksborg Amt, A, pålagde G at indsende ansøgning om zonetilladelse og skovbyggeliniedispensation, hvilket G nægtede, idet han henviste til, at der hverken i PL § 35... Det var en grundejerforening G der havde protesteret over planerne.... G fik hverken ved Retten i Lyngby eller ved ØL medhold i sine påstande.... 

196.  TV-overvågning
En journalistpraktikant, G, havde under 7 ugers vikaransættelse på et plejehjem, hvor det øvrige personale var bekendt med at G var journalistpraktikant, med skjult kamera... A, B, C og D anlagde herefter sag mod E og F, der var ledere og medejere af filmselskabet, hvori G var ansat.... 

197.  Tilbehørspant, jf. TL § 37
VLK:  Der kunne ikke foretages særskilt udlæg i 15 tyre, der ansås for omfattet af TL § 37 FM 2011.204 VLK: S... Panteretten var bevaret, selv om pantebrevet efter konkursens indtræden var blevet slettet efter TL § 47, stk. 3, jf. § 42 g, stk... 

198.  Civilproces - Retternes saglige kompetence
S fik d. 08.12.2010 afslag af P på at få yderligere erstatning, hvilket S påklagede til Patientskadeankenævnet, N.... S protesterede mod dette.... UfR 2014.1807 HKK: S anlagde en sag mod Greenland Glacier Seafood A/S, G, i likvidation.... et bo Et I/S, S, havde alene til formål at eje og udleje en erhvervsejendom.... og udbedring af anmeldt skimmelsvampeskade som følge af utæthed i tag på en tilbygning, anmodede G om, at 2 sagkyndige medlemmer, S, skulle tiltræde hovedforhandlingen... 

199.  Bistandsadvokater
VL fandt, at T1 og T2's interesser i forhold til de følger, som efterforskningen og den eventuelle senere sag mod anklagere og polititjenestemænd måtte medføre,... ØL fandt, at Københavns Politi havde meddelt F1 og F2, at man havde stoppet efterforskningen i sagen mod to uidentificerede gerningsmænd, G, som havde skudt mod og ramt F1 og F2, da G ikke kunne... 

200.  Oversigt over fordele og ulemper ved privat skifte i forhold til skifte ved bobestyrer
RAL § 36 g, stk. 2.... RAL § 36 g, stk. 3, der svarer til DSL § 27, stk. 2. I bobestyrerboer udredes afgiften af boets midler.... g.... 

201.  Skat under ægteskabet
Minkfarmen var ejet af S’ ægtefælle, Æ.... Sammenlægning af ægtefællernes beholdning af børsnoterede aktier g. Overførsel af overskud til medarbejdende ægtefælle. h.... Se aktieavancebeskatning g. Overførsel af overskud til medarbejdende ægtefælle.... S påklagede SR’s svar til LSR.    ... at ægtefællerne skulle hæfte i samme omfang, og da S fortsat ville være 100% ejer, ville S være ene om at hæfte for kommunale ejendomsskatter og afgifter S ejede en udlejningsejendom og ønskede at overdrage... 

202.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 25
TFA 2000.361 VLD (FM 2000.99 VLD): M og H havde i ægtepagt af 28.09.1986 aftalt, at de aktier, som M ejede ved ægteskabets indgåelse d. 25.10.1986 i G A/S, lige... som de aktier, som M under ægteskabet erhvervede i G A/S, stedse skulle være M's særeje.... M købte i dec. 1989 af sine forældre nom. kr. 550.000 aktier i G A/S til kurs 65 (skattekursen) eller for en købesum på i alt 357.500 kr., som blev berigtiget ved... M bestemte i testamente i 1992, at hans særbarn S alene skulle arve sin tvangsarv, hvis han ikke samtykkede i, at H kunne sidde i uskiftet bo.... M's særbarn S påstod, at værdierne i depotet ud over 550.000 kr. ikke var H's særeje, men skulle indgå i fællesboet.... 

203.  Fremgangsmåden ved udlæg
S afgav en indsigelse mod afgiften og Gældsstyrelsen, G, som var den restanceinddrivende myndighed for K, indbragte derfor sagen for fogedretten i København på K’s foranledning.... dermed hjemvises til fortsat behandling, da RPL § 492, stk. 1, kun omfattede den, som havde fremsat en anmodning om tvangsfuldbyrdelse og altså ikke dette tilfælde, hvor sagen var indbragt af G... G havde d.26.01.1999 fået tilkendt 65.000 kr. i sagsomkostninger, som skulle betales at skatteministeriet. G tiltransporterede samme dag kravet til et Aps.... Justitsministeriet afgav modregningserklæring for G's gæld d. 16.03.1999 for restgæld i henhold til Højesterets dom af 22.06.1983, hvorefter G skyldte 5.162.927 kr.... Revisionsfirmaet R anmodede om udlæg hos S. R stævnede samme dag S.... 

204.  Erhvervsevnetabserstatning
Frederiksborg Brand G/S, F, anerkendte pligt til betaling af erhvervsevnetabserstatning efter EAL.... S blev på sin scooter påkørt af en bil. S havde styrthjelm på.... Brand Forsikring, F, anerkendte på arbejdsgiveren, G's, vegne, at G var erstatningsansvarlig for ulykken, og F havde udbetalt erstatning til A i forbindelse hermed.... Parterne var uenige om, hvorvidt G havde anerkendt erstatningens størrelse.... HR fandt, at erstatningens størrelse ikke ved erklæringen var fastslået på en måde, som var bindende for G, eller for et bestemt beløb.... 

205.  Præjudicielle forelæggelser for EU-Domstolen
J nedlagde påstand om, at S’ anmodning ikke blev taget til følge.... UfR 2010.1389 HKK: A havde i sager, anlagt ved Københavns Byret, påstået, at Skatteministeriet, S, skulle anerkende, at S' afslag på tilbagebetaling til... UfR 2013.2966 HKK: L, som var mandatar for A, rejste krav mod G om erstatning efter FUL § 3 for løn i en opsigelsesperiode.... G blev frifundet i ØL.... UfR 2016.3066 VLK (SKM2016.285 VLK): VL tillod ikke, at en skole, S, stillede præjudicielle spørgsmål til EU-domstolen i en sag mod SKAT, hvor S havde gjort... 

206.  Stævninger
og ikke X Entreprise A/S.... v/M og S.... TX I/S v/M og S, der havde købt ejendommen.... TX I/S v/M og S var ikke nævnt i dokumenterne eller i korrespondancen.... indeholdt påstand om, at en lejer skulle fraflytte på grund af misligholdelse, og der var i stævningen henvist til bilag 12, hvoraf fremgik, at LL § 93, stk. 1, litra g... 

207.  pdf: VEJLEDNING TIL
Registrering finder sted i Erhvervsstyrelsen og omfatter følgende virksomheder: IVS, ApS, A/S, P/S, K/S, I/S, fonde (erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende), finan- sielle virksomheder, virksomheder... under en retssag, er advokaten ikke omfattet af XX (fysisk person) (25 %) ApS (100 %) Aktionær 1 AA fysisk person (5 %) Aktionær 2 NN fysisk person (20 %) Aktionær 3 A/S... (50 %) Aktionær 4 XX fysisk person (20 %) Aktionær 5 YY fysisk person (5 %) Klient A/S YY (fysisk person) (50 %) NN (fysisk person) (25 %) 17 loven.... https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/DA/3-2016-4180-DA-F1-1.PDF 22 g) Medlem af statsejet virksomheds administrative, ledende eller kontrollerende or- gan.... 

208.  Afkald på falden arv
Da S som enearving har overtaget boet efter H til privat skifte, må S i denne egenskab kunne give arveafkald i boet efter M.... S oplyste, at pengene var afleveret til moderen på hospitalet.... Ravnsholt Rasmussen i ADV 1983.282, Orla G.... Annita Godsk Pedersen m.fl. i Familie- og arveret, 10. udgave, s. 263.... B meddelte d. 28.10.2019 arveafkald til fordel for sine to børn, G og D, med henholdsvis 5.296.764,93 kr. og 3.337.806,18 kr., mens C d. 29.10.2019 meddelte arveafkald til... 

209.  Ægtefælleskiftet - Aktivfordelingen
RVL § 16 g. 3.... G. 7. NB: Fra d. 01.01.2007 er der udtagelsespligt til pensionsordninger, der skal ligedeles, jf.... RVL § 16 g, og hvis ophørsdagen ligger efter d. 31.12.2017: ÆFL § 50 5. Afhændelse, jf.... RVL § 16 g. og mulighed for henstand, jfr. RVL § 16 f, stk. 2-7.... 

210.  Domænenavne
Lasse Højlund Christensen, Kim G. Hansen og Christian Jul Madsen i RETTID 2002.168-182: Pantsætning af og kreditorforfølgning mod domænenavne.... navnet til Beologic A/S for en overpris.... UfR 2002.2303 VLD: El-Salg A/S (E) fik medhold i, at navnet havde tilstrækkeligt særpræg til at nyde varemærkeretlig beskyttelse som ordmærke.... Domænenavnet var blevet registreret med det formål at sælge det til til TOP-TOY A/S til overpris, og Icom Data havde ved deres adfærd afskåret TOP-TOY A/S fra at få sit... Kort efter sagens behandling ved SH blev M og Nyhedsavisen A/S, N, ved dekret taget under konkursbehandling.... 

211.  Tilstandsrapporter
G. Andersen i Ejendomsmægleren nr. 1/2004 p. 14-15: Sundhedsattester og ejerskifteforsikring.... UfR 2009.855 VLD: I 2004 købte K et parcelhus for 1.225.000 kr. af S.... UfR 2013.2154 VLD: I 2007 solgte S sit hus til K.... Skorstensfejer, A, påstod at have gjort S opmærksom på manglen omkring 2000-01, hvilket S bestred. K blev ikke gjort opmærksom på manglen af S.... S skulle i det indbyrdes forhold mellem S og B endeligt bære erstatningen, idet S ellers ville opnå uberettiget berigelse, da det måtte antages, at salgsprisen havde... 

212.  Pengeinstitutter
Jørgen S.... P havde fortalt S, at S var ved at blive hacket. Kort efter opkaldet spærrede S sit NemID. S meldte det til politiet to uger senere.... UfR 2002.65 HD: Sparekassen Faaborg S havde i 1992 ydet lån til en sygehjælper G i forbindelse med stiftelse af investeringsselskabet M-Invest VII.... G havde hun før sin underskrift i S på et spørgsmål til en medarbejder fået at vide, at »hun roligt kunne skrive under«, og hun ikke fik at vide, at prospektet... Da G havde udvist egen skyld, nedsattes erstatningen til ca. 50% eller 20.000 kr.... 

213.  Tjenestemænd
S.... til S.... I 2001 fusionerede G med Danske Bank, D.... I mødet deltog A med sin samlever S som bisidder.... til S.... 

214.  Grundejernes Investeringsfond
Søgsmålet var rettet mod Grundejernes Investeringsfond, G.... G gjorde gældende, at B ikke kunne sidestilles med en andelsboligforening, og at B dermed var omfattet af BRL.... 

215.  Andre landes ret
Stuart G.... Rubya Mehdi (red.), Inger Dübeck, Marie-Claire Foblets, Maja Holmlund, Jørgen S.... Udviklingen i sharia og pluralistiske samfund Jørgen S. Nielsen 15.... Anmeldt af Ditlev Tamm i UfR 2011 B.194 og af Maja Holmlund i TFA 2011.222 Rubya Mehdi, Werner Menski & Jørgen S.... Birger Stuevold Lassen og Knut S. Selmer (red.): Knophs oversikt over Norges rett, 1969, 767 sider, Universitetsforlaget, Oslo.... 

216.  Bo- og gaveafgift
Poul Herler i Beskatning ved Familieoverdragelse, Bikuben 1979 Orla G. Petersen i TfS 1986.159: Gaveafgiftsreglernes sammenlægningskrav.... Orla G. Petersen i TfS 1986.271: Er vederlagsfri opgivelse af boligret altid en afgifts- eller skattepligtig gave?... Orla G. Petersen: Kort oversigt over arve- og gaveafgiftsreglerne, 3. udg. 1987 ved Poul Olsen Lego Andersen i Gavebegrebet 1988 p. 573 ff.... 

217.  Ægtefælleudlæg
Valgmuligheder g. Fordele og ulemper h.... g. Fordele og ulemper 1. Fordele i forhold til et skifte 3.... s-reglen eller ej.... s reglen. Hele boet skulle herefter tilfalde H's 3 brødre.... S får i alt 90.000 kr. ... 

218.  TFA 2000 - Familieret
H fik d. 19.11.1998 sønnen S. Det lagdes til grund, at H havde haft samleje med R i avlingstiden.... M og H havde i ægtepagt af 28.09.1986 aftalt, at de aktier, som M ejede ved ægteskabets indgåelse d. 25.10.1986 i G A/S, ligesom de aktier, som M under ægteskabet erhvervede i G... A/S, stedse skulle være M's særeje.... M købte i dec. 1989 af sine forældre nom. kr. 550.000 aktier i G A/S til kurs 65 (skattekursen) eller for en købesum på i alt 357.500 kr., som blev berigtiget ved, at M optog et... Aftale mellem forældrene om, at faderen ikke skulle betale bidrag til barn nr. 1's konfirmation mod i stedet at afholde alle udgifterne til barn nr. 2's konfirmation blev tilsidesat... 

219.  Begrænset skattepligt
KSL § 43, stk. 2, litra a-g.... § 43, stk. 2, litra g, jf. kildeskattebekendtgørelsens § 20, nr. 7.... SKM2012.753 SR: Et A/S, S, havde igangsat et byggeprojekt, der indebar aktiviteter i Frankrig.... S var registreret i Danmark som "anden udenlandsk virksomhed", da S var hjemmehørende i udlandet.... S var omfattet af denne luxembourgske lov.... 

220.  International procesret
Wolters Kluwer/Norstedts Juridik, Alphen aan den Rijn 2009. 280 s. + 110. Anmeldt.... mod Flemming G.... I 1987 blev der på begæring af S oprettet en begrænsningsfond i Holland.... M havde herefter ikke noget krav mod S, der som følge heraf blev frifundet.... Et moment for dansk ret var, at M, S og I havde fælles bopælslov, idet det tidligere ved dom var slået fast, at S og I på skadestidspunktet havde hovedkontor i Danmark.... 

221.  Arbejdsløshed
(betalingsbekendtgørelsen) Bekg. nr. 400 af 26.04.2017 om dagpengegodtgørelse for 1.og 2. ledighedsdag (G-dage) Bekg... indeksering af udenlandsk indkomst 2017 Vejledning nr. 9407 af 28.04.2017 til bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage... A og B ejede ejendommen via et selskab, S, hvis eneste aktivitet var at udleje ejendommen til V. I 2012 meldte A sig ledig til sin A-kasse med henblik på at få udbetalt dagpenge.... 

222.  Kursgevinstbeskatning
G. Svoldgaard i R&R nr. 11/1997 p. 7-16: Aflønning med aktieoptioner og warrants.... Terminskontrakter TfS 1997.127 LSR: Tab på 27.455 kr. i 1992 på renteswap var omfattet af KGL §§ 8 C-8 G og var derfor ikke fradragsberettiget... TfS 2001.831 LSR: KGL § 8 G, stk. 2, gav adgang til tabsfradrag for ikke erhvervsmæssige tilknyttede terminskontrakter i tidligere års nettogevinst... Dette tab ønskede han at fratrække i medfør af dagældende KGL § 8 G (KGL § 32).... S indgik 10 renteswap-aftaler med B, hvor den variable rente blev swap’et til en fast rente. S og B var i dialog om rekonstruktion af S.... 

223.  Aftaleret
1994 Erik Werlauff: Anpartsaftalers bindende virkning - om kommanditisters tilbagetrædelses- og erstatningsbeføjelser efter tegning eller køb af K/S-anparter... 2012 Ruth Nielsen: Contract Law in Denmark, 1. udg., juni 2012, 232 sider, DJØF 2013 Stuart G.... 

224.  Aktindsigt i dødsboers dokumenter
Reglen om meroffentlighed i retsplejelovens § 41 g finder også tilsvarende anvendelse.... UfR 2009.64 ØLK (TFA 2009.33/2 ØLK): A havde klaget over, at bobestyrer advokat Michael Steffensen, S, havde nægtet ham aktindsigt i boet efter C, samt over S's... 

225.  Kommentarer til retsvirkningslovens § 16 h
. § 16 g, stk. 1, og § 16 f, stk. 2-7, finder tilsvarende anvendelse Bemærkninger til RVL § 16 h, stk. 1 Kommentarer til RVL § 16 h, stk. 1... g,... RVL § 16 g,... g,... 

226.  Kommentarer til retsvirkningslovens § 16 f
bemærkninger til ændringsforslaget: Ændringerne vedrører deling af løbende livsbetingede pensionsordninger og indebærer, at når et beløb skal betales efter forslagets §§ 16 d, e og g,... Der henvises til § 16 g.... en andel af en pensionsrettighed, kan pensionsinstituttet, jf. § 16 f, stk. 6 , kræve, at ægtefællerne erklærer, at betingelserne i §§ 16 d, 16 e og 16 f, stk. 2 og 3, samt 16 g,... 

227.  Skatteproces
Derfor fandt BR ikke, at S havde klaget rettidigt til SKAT.... SKM2019.602 SR: Et selskab, S, havde indgået aftale med en samarbejdspartner, A, om As udførelse af administrationsydelser for S.... SKM2015.206 SR: Selskab G ejer 100 % af kapitalen i Selskab H.... for modtageren ved udlodningen af det under "den påtænkte disposition" beskrevne likvidationsprovenu, hvis det udloddes i det kalenderår, hvor Selskab G... (det overførende selskab) til B A/S (det modtagne selskab).... 

228.  Lovsamling: Pensionsafkastbeskatningsloven
ordninger i Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) omfattet af § 2 i pensionsbeskatningsloven, b) ordninger i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD... efter § 15 D i pensionsbeskatningsloven, f) ordninger i pensionskasser omfattet af stk. 2, nr. 9, og g)... I § 1, stk. 1, nr. 1, litra b, indsættes efter »Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD),«: »herunder i Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler,«.... Ved senere udbetaling af en LD-aldersopsparing, jf. 2. pkt., formindskes den opgjorte værdi af formuen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond ved udgangen af 1982 med værdien af den pågældendes... 

229.  Varetægtsfængsling
UfR 1997.35 VLK: T1 og T2, der i medfør af RPL § 762, stk. 1, nr. 3 havde været varetægtsfængslet i over 6 måneder for handel med 300 g. heroin, begæredes løsladt efter... UfR 2002.549 HKK: T, der ved et nævneting var fundet skyldig i overdragelse af ikke under 1000 g heroin, skulle forblive varetægtsfængslet indtil ny domsforhandling 2 måneder... De tiltalte havde i perioden fra d. 01.01.2007 til d. 20.08.2007 købt 150 g heroin og heraf videresolgt over 75 g.... T1, der tidligere var straffet for overtrædelse af samme lov, blev herudover fundet skyldig i overtrædelse af lov om euforiserende stoffer ved at have købt 10 g heroin.... S skulle løslades.... 

230.  Registerret
Tårnby Kommune meddelte herefter, at kommunen ville anmode udlejeren, Ejendomsadministrationsselskabet af 21.02.1983 A/S, om at ophæve lejeaftalen for KAs... 2007.41 ØLK: CPR-lovens § 28 om adressebeskyttelse og videregivelse af oplysninger om beskyttede adresser var ikke til hinder for, at skifteretten kunne udlevere S’... adresse til den kurator som var blevet udpeget til at behandle S’ konkursbo.... A’s professionelle aktiviteter, herunder hans tilknytning til konkursramte virksomheder A havde anmodet Google, G, om at slette nogle søgeresultater, der fremkom ved søgning på A’s navn.... Datatilsynet, D, traf afgørelse om, at G’s behandling af de ikke-følsomme personoplysninger var i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, og at G ikke skulle slette... 

231.  Tonnageskat
SKM2012.345 SR: Spørgeren S var deltager i 4 partrederier.... S ønskede at sælge sine andele i partrederierne, m/s F, m/s G og m/s H, til et nystiftet selskab, og herefter var det hensigten at gennemføre en virksomhedsomdannelse på... § 6, samt det faktum, at S var koncernbundet med et rederi, R.... S ønskede bekræftet, at R ikke kunne vælge tonnageskatteordningen, og at S som følge heraf ikke var bundet af at skulle træffe samme valg, jf. tonnageskattelovens § 3.... Indtægten skulle medregnes i årene 2013-2014, da S havde erhvervet ret til støtten i de pågældende år. LSR stadfæstede forhøjelsen af S’ skattepligtige indkomst.... 

232.  Lejekøb
Indholdet af kontrakten sammenholdt med forklaringerne gav ikke grundlag for at antage, at det ved kontraktens indgåelse var meningen, at G skulle blive ejer af maskinerne... , og kontraktforholdet fandtes ikke at have mistet karakteren af leje, fordi G efter uopsigelighedsperiodens ophør havde mulighed for at opnå en økonomisk fordel ved maskinernes... 

233.  Ændringer af boafgiftsloven.
I § 3, stk. 1, indsættes som litra g: »g) Arv, legat og forsikring m.v., der tilfalder fonde, foreninger, stiftelser m.v.... Skatteministeren er bemyndiget til at bevilge afgiftsfritagelse for arv, legat og forsikring m.v., som ikke er omfattet af stk. 1, litra g, og som tilfalder offentlige institutioner... I § 2, nr. 3, ændres »litra g«: til: »litra f«.... Renten for et år beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit opgjort med to decimaler af en af Københavns Fondsbørs A/S dagligt udregnet effektiv obligationsrente for de seneste... Den effektive obligationsrente opgøres med to decimaler for fastforrentede kroneobligationer i åbne serier, der noteres på Københavns Fondsbørs A/S, bortset fra konverterbare obligationer... 

234.  Virksomhedsordningen
S var en kapitalfond og flere virksomhedsejere, A, var interesserede i at investere i en af S’ investeringsfonde, B.... S kunne anvende virksomhedsordningen.... ejet af et selskab, som delvist var ejet af S.... Malermester G A/S´ bankgæld, uden om hæverækkefølgen i VSL § 5, når pantsætningen skete i en ejendom, der udlejedes til Malermester G A/S og tillige var domicil for... i det af ham 100 pct. ejede selskab, Malermester G A/S.... 

235.  Syn og skøn
: Syn og skøn - Sagkyndig bevisførelse, 6. udg., jan. 2020, 309 sider, DJØF. 1. udg., 1982, er anmeldt af Jørgen Jochimsen i FM 1982.101-106 og af G.... VL fandt, at indsigelserne mod S’ habilitet ikke vedrørte S’ oprindelige habilitet eller kvaliteten af de erklæringer, S havde afgivet.... Tre ejendomsrådgivningsfirmaer, F, og et realkreditinstitut, G, havde særskilt vurderet ejendommens værdi til mellem 76 og 84 mio... Vurderingerne fra F og G nåede til en væsentlig højere vurdering af ejendommen med den såkaldte Discounted Cash Flow-metode, hvor ejendommens 10-årige... S’ erklæring kunne derfor anvendes, ligesom S fik tilkendt honorar.... 

236.  pdf: Scanned Document
Advokaterne Sankt Knuds Torv PIS Ryesgade 31 JUSTITS M I N I ST ER I ET CIVILSTYRELSEN 8000 Aarhus C Fremtidsfuldmagt for F G Civilstyrelsen har behandlet Deres klage på vegne af FC og ~/-... 

237.  Omkostningsdækning i skattesager
S indbragte afgørelsen for LSR, hvor S fik medhold. Under sagen ved LSR blev S bistået af en revisor, der anvendte 21,5 timer på sagen svarende til 18.275 kr.... Skatteankestyrelsen om automatisk overflyttelse til LSR af de klagesager, der før d. 01.01.2014 var påklaget til et vurderingsankenævn, og hvor K var indtrådt som repræsentant for grundejerne, G.... LSR fandt det ikke bevist, at der var indgået en sådan aftale, som havde omfattet G, og som var udtryk for, at G i henhold til den dagældende SFL § 35 b, stk. 5, havde valgt, at sagen skulle... Spørgsmålet var, om det var godtgjort, at S  var forpligtet til at betale honoraret til A. Bevisbyrden herfor påhvilede S.... Endvidere havde S over for A bl.a. erklæret, at ”det anerkendes”, at der bestod et klientforhold mellem S og A, samt at S hæftede for As honorar.... 

238.  Konfiskation
S vedtog konfiskationen af 1 mio. kr. hos S, og A accepterede herefter, at S fik indføjet, at beløbet ved accept af udenretlig konfiskation var til fuld og endelig... og salær til S' beskikkede advokat, da S havde vedtaget konfiskationen.... heroin og 190 g kokain.... Færdselsforseelserne havde han foretaget i sin samlever, S', bil.... ØL fandt derimod ikke, at der skulle ske konfiskation af S' bil, idet der efter det oplyste om S' handicap og behov for den pågældende bil, samt det forklarede, om hendes... 

239.  Hvidvaskning
Peer Schaumburg-Müller i JUR 1994.31-38: Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. 2000 John G.... Efter et kontrolbesøg foretaget af SKAT hos et bilforhandlerselskab, S A/S, blev S og dets indehaver, D, som tillige var direktør og daglig leder i S, tiltalt for at have... D var tiltalt efter hvidvasklovens § 37, stk. 1, jf. § 2 ved at have ladet medarbejderne i S modtage kontantbetalingerne.... S og D nægtede sig skyldige bl.a. med henvisning til, at ingen i S havde kendskab til kontantforbuddet i hvidvasklovens § 2 på de tidspunkter, hvor kontantbetalingerne blev... idømte S en bøde på 47.000 kr. og D en bøde på 4.700 kr.... 

240.  Brug af meddelere og agenter
UfR 1997.1273 ØLD: T var i 1990 idømt fængsel i 3 år og 6 måneder for besiddelse af 407,5 g. kokain med henblik på videresalg.... T1 og T2 blev idømt 12 års fængsel, hvorimod T3's medvirken havde været af underordnet karakter, hvorefter han blev idømt fængsel i 5 år.... 

241.  Alfabetisk Emneregister
A B C D E F G... L M N O P R S... 

242.  Kontanthjælp
overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp Bekg. nr. 1465 af 16.12.2019 om, hvorledes hidtidige arbejdsindtægter opgøres og reguleres m.v. efter § 73 g... Ankestyrelsen, S, stadfæstede K's afgørelse.... Retten i Nykøbing Falster fandt, at S var berettiget til at foretage modregning i erstatningsbeløbene, da aktivlovens § 14, stk. 1, slog fast, at K ikke kunne yde hjælp... 

243.  Generhvervelse af førerret
Efter 2 års ansættelse ville A’s arbejdsgiver, G, dog afskedige A, idet G fandt det for besværligt at have A ansat, når A ikke havde noget kørekort.... G havde dog stillet afskedigelsessagen i bero, indtil spørgsmålet om generhvervelse var afklaret, og G havde tilbudt at betale for A’s kørekort.... 

244.  Sagkyndige erklæringer
UfR 2003.1936 ØLK: S. L.... indbragte S' afgørelse for domstolene.... skønserklæringen, men da oplysningerne var offentligt tilgængelige skulle skønserklæringen ikke udgå af sagen Finansiel Stabilitet, F, havde anlagt en erstatningssag mod en række personer, G,... S havde på egen hånd indhentet 76 årsrapporter fra 50 selskaber på cvr.dk, som S benyttede til udarbejdelsen af skønserklæringen, ligesom S på egen hånd havde kontaktet Finanstilsynet, T, for... G påstod, at det var i strid med partsmaksimen, at S på egen hånd havde indhentet årsrapporterne samt kontaktet T, hvorfor skønserklæringen skulle udgå af sagen.... 

245.  Virksomhedsoverdragelse
G. Carlsen i JUR 1987.116-118. Lone L.... S.... UfR 2007.620 VLD: D. 01.12.2001 blev S ansat som social- og sundhedsassistent i A A/S. Arbejdet vedrørte hjemmeplejen i Herning Kommune, K.... Sammen med en stor del af medarbejderne i P blev S med virkning fra d. 01.06.2004 ansat i F A/S igen med samme arbejdsopgaver.... I det indbyrdes forhold mellem T og S, skulle S på baggrund af parternes samarbejdsaftale friholde T for skade.... 

246.  Virksomhedsnavne
UfR 2007.2042 HD: I 1994 stiftede S og H selskabet Asani ApS, der i 1996 blev omdannet til Asani (DK) A/S, D.... I 1998 indgik S og H aftale om, at H skulle erhverve 98 % af aktierne i selskabet, der herefter ændrede navn til Holbech A/S.... Selskabet HCS A/S, H, foretog i 2009 registrering af binavnene CITY RENOVATION A/S, CITY MILJØ A/S, CITY MILJØSERVICE A/S og CITY RENOVATION DANMARK A/S.... UfR 2011.1893 ØLD: Et selskab, S, havde anvendt betegnelsen "Husejernes Kreditlån A/S" uden at være et realkreditinstitut.... parternes navne og varemærker sig mere navnlig ved, at der var 4 bogstater og et "w" i EWII, mens der var 5 bogstaver og et "g"... 

247.  Privilegerede krav
G.... UfR 2005.1752 HD: A blev i 1992 ansat ved Rederiet B A/S.... S anmeldte sit løntilgodehavende til Lønmodtagernes Garantifond, men fik afslag, da K ikke mente, at S' løntilgodehavende var omfattet af KL § 95, hvorefter S... S var ikke medlem af bestyrelsen, og han var ikke medejer af E.... Træsko A/S blev var blevet bortvist og hendes organisation protesterede herimod.... 

248.  Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
S færdiggjorde grunduddannelsen som advokatsekretær i april 2005, og i januar 2005 indstillede kommunen S til et fleksjob med virkning fra den 1. februar 2006.... I den forbindelse lagde A ved Retten i Holstebro sag an mod arbejdsgiveren, G, med påstand om bl.a. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.... BR frifandt G allerede fordi, det var Retslægerådets, R, opfattelse, at de enkelte ulykkers indflydelse på A's uarbejdsdygtighed ikke kunne afklares nærmere... På skadestidspunktet arbejdede S som deltidsansat på en institution, I, og S fik herefter kontanthjælp, indtil han i 2015 blev tilkendt førtidspension.... S gjorde gældende, at A skulle friholde S for ethvert tilbagebetalings- og modregningskrav af udbetalt førtidspension.... 

249.  Spaltning
A og B ønskede at foretage en skattefri ombytning af aktierne i C A/S med aktier i det nystiftede selskab D A/S.... Efterfølgende var det hensigten at ophørsspalte D A/S således, at aktiver og passiver blev udspaltet til to nystiftede selskaber E A/S og F A/S, hvor A skulle... eje samtlige aktier i E A/S og B samtlige aktier i F A/S.... TfS 2008.732 SR (SKM2008.361 SR): Sagen vedrørte anmodning om bindende svar vedrørende G AG, et schweizisk selskab under en dansk koncern, som ønskedes ophørsspaltet... Der blev herved spurgt om, hvorvidt det kunne bekræftes, at betingelserne for skattefri spaltning af G AG efter reglerne i FUL § 15 b, stk. 6, var opfyldt, samt... 

250.  Retsafgift i dødsboer
RAL § 36 g, stk. 1. Boer, der behandles ved bobestyrer, herunder insolvente boer, jf. RAL § 36 b, stk. 6.... RAL § 36, stk. 4, 2. pkt., hvortil der henvises i RAL § 36 g, stk. 1 og RAL § 36 h. Morarenterne er ikke fradragsberettigede, jf.... 

251.  Børns erstatningsansvar
der er omfattet af bestemmelsen om grov uagtsomhed i EAL § 19, stk. 2, nr.1 UfR 2010.1771 VLD: Sønderjysk Forsikring G/... S, F, havde erstattet skaden efter en gårdbrand opstået som følge af påfyldning af benzin på en pocketbike.... 

252.  Førerret til motordrevet køretøj
S anbefalede, at A's kørekort blev inddraget, hvilken anbefaling P efterkom.... Heroverfor kunne S' forklaring om, at han nu ikke havde råd til at købe ny bil ikke tillægges vægt.... for besiddelse af 7,84 g heroin og 5,23 g kokain med henblik på videresalg samt for som 2.-gangstilfælde at have gjort sig skyldig i 6 kørsler uden kørekort.... Færdselsforseelserne havde han foretaget i sin samlever, S', bil.... ØL fandt derimod ikke, at der skulle ske konfiskation af S' bil, idet der efter det oplyste om S' handicap og behov for den pågældende bil, samt det forklarede, om hendes... 

253.  Klager over bobestyrere
Handelsfinans A/S havde gjort udlæg i falden arv.... Da D protesterede og alligevel ønskede indboet, idet det havde været AL's ønske, at S ikke fik det, trak bobestyrer sit tilbud til S tilbage.... I boet efter H klagede S over manglende svar fra bobestyreren på, om M's salg af sommerhus til S's søster var gyldigt. S mente, at faderen M var dement ved salget.... I boet efter A var bl.a. 150 B-anparter uden stemmeret i G Invest ApS.... Alle anparter med stemmeret tilhørte G Fonden, hvori bl.a. afdøde, A's, samlever, K, sad i bestyrelsen. A efterlod sig livsarvingerne B, C og D.... 

254.  Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv m.v. (§§ 144-157 b)
G's gård, herunder oplysninger om, at der forekom MRSA-bakterier i svinebesætningen på gården, og oplysninger om, at G og hans hustru var smittet med MRSA-bakterier.... T1 og T2 kan straffes for overtrædelse af STRFL § 152 d, stk. 2, afhænger af, om de tiltaltes viderebringelse af personlige helbredsoplysninger om G... T1's fastsat til 10 dagbøder af 500 kr., jf.... T var beskikket som forsvarer for S og forsøgte at påvirke vidner til at afgive falsk forklaring for retten i straffesagen mod S.... T videreformidlede breve og en iPad med billeder mellem S, der var undergivet brev- og besøgskontrol i arresten, og S’ kæreste. Retten i Randers fandt, at T var skyldig i forholdene.... 

255.  Gældssanering
S var psykisk syg.... TfS 1998.752 VLK: Skifteretten i Silkeborg havde afsagt kendelse om gældssanering på 14,3743 % for gartner G.... G havde standset betalingerne i 1996 og i den forbindelse overdraget ejendommen til sin far, mens gartneriet blev drevet videre af anpartsselskab tilhørende faderen... G fungerede som daglig leder.... VL fandt, at G reelt havde fortsat den hidtil drevne virksomhed, og betingelserne for gældssanering fandtes derfor ikke at være opfyldt.... 

256.  Gensidige testamenter.
TFA 1998.204 ØLD: M og H, der havde 3 fællesbørn, S, A og D, havde i 1967 oprettet et gensidigt testamente, hvorefter længstlevende skulle arve mest muligt.... Ifølge det nye testamente skulle H1's særbørn ikke længere arve mest muligt efter M, men alene den arv, der tilkom dem i successionsrækkefølgen efter H1.... Herefter kunne bestemmelsen, uanset at M's formue var forøget siden H1's død, ikke anses for at indebære en overskridelse af H1's testationskompetence.... B nedlagde påstand om, at S havde ret til 24/128 af det uskiftede bo som arv efter M, 15/128 i friarv efter H, jf.... hvorefter arven skulle fordeles med 25 % til hver af B, C og M's brorsøn E og de sidste 25 % skulle deles mellem M's anden brors to børn G... 

257.  Repræsentationsudgifter
TfS 1999.254 VLD: Revisor Henning Jensen, Århus, fik ikke medhold i, at udgifterne til arrangement med luftkaptajn Stefan G.... TfS 2007.306 VLD (SKM2007.92 VLD): Kramboden A/S (S) drev virksomhed med engros-salg af brugskunst og pynteting.... S havde købt el-biler og ville investere i en ladestander for egen regning og risiko. Ladestanderen skulle placeres på S’ virksomhedsadresse.... S overvejede at lade medarbejdere, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere oplade deres private biler gratis, når de var på besøg hos S.... S kunne få ikke få godtgørelse efter elafgiftsloven for elektriciteten forbrugt til private biler, men S kunne i stedet får godtgørelse efter særordningen, jf. § 21 i lov nr. 1353 af 21.12.2012, da S... 

258.  Oversigt over kritikpunkter og uafklarede spørgsmål vedrørende pensionsdelingsreformen i 2006
RVL § 16 g er ikke formuleret præcist.... Man har med RVL § 16 g ophævet ejerægtefællens ret til opsat deling af pensionsordninger, der ikke kan ophæves.... 

259.  Fonde og legater
Rasmus G. Lynge, Mads V.... Georgs Fonden, S. Det var en betingelse for overdragelsen, at S drev børneinstitution på ejendommen.... I september 2003 anmeldte S betalingsstandsning.... Sagen angik om S’ afgørelse skulle annulleres pga. manglende hjemmel.... HR annullerede herefter S’ afgørelse.... 

260.  Overdragelse af fast ejendom - Købsaftaler
Dom afsagt d. 03.03.2003 af Retten i Gentofte (BS 1356/2001): Dorte og Klaus Kiilerich-Hansen havde d. 18.05.2001 solgt ejendommen Strandvejen 247 G, Charlottenlund... S, med henblik på opførelse af et nyt hovedsæde.... HR fandt, efter en fortolkning af skødets bestemmelser, ikke grundlag for at tage K´s krav til følge og frifandt således S.... K gjorde i den forbindelse deres køberet gældende overfor S. K gik efterfølgende konkurs og boet meddelte S, at det ønskede at indtræde i køberetsaftalen.... Da S ikke ville vedstå sig køberetsaftalen, anlagde konkursboet sag med påstand om, at S skulle tilskøde ejendommene.... 

261.  Ægtefælleskiftet - Pensionsrettigheder før 2007
Præmie for udskudt efterløn g.... Forsikringsoplysningens grønne pjece s. 20, og Familieret p. 554 note 56.... g.... 

262.  Proportionalitetsprincippet
U nægtede dog at godkende S, idet U henviste til, at der ikke var givet tilstrækkelig sikkerhed for, at S opfyldte betingelserne om uafhængighed og forvaltning af... S' midler til gavn for skole- og undervisningsvirksomhed, jf.... S søgte om tilladelse til at bygge, men fik afslag.... UfR 2011.1485 ØLD: G søgte om dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 15, efter at det lokale miljøcenter havde påbudt ham at lovliggøre et hegn... Dette medførte, at K udstedte et påbuddet til S, med krav om, at S hurtigst muligt skulle få et kvalificeret firma til at rengøre lejligheden.... 

263.  Lovsamling: Listecirkulæret
Afsnittet indeholder: Godkendelse efter LL § 8 A Godkendelse efter LL § 12, stk.3 Godkendelse efter BAL § 3, stk. 2 og § 3, stk. 1, litra g... Godkendelse efter BAL § 3, stk. 2 og § 3, stk. 1, litra g De foreninger, der er markeret med ³), er godkendt efter BAL § 3, stk.... 2, til at modtage arv boafgiftsfrit og dermed omfattet af BAL § 3, stk. 1, litra g.... Se BAL § 3, stk. 1, litra g, og ovenfor. Disse er ikke markeret med 3), men kun med 1) og/eller 2).... of the Nazarene International 1,2 37360791 Growing Trees Network Foundation S/... 

264.  Udlæg
S erkendte at skylde 190.000 kr. til K, og forklarede, at der var blevet betalt af, indtil S blev psykisk syg.... S havde forstået forliget således, at S og S’ ægtefælle hver skulle betale 190.000 med tillæg af omkostninger til K.... UfR 2009.2622 VLD: En kreditor, G, foretog i marts 2002 et udlæg på 32.032 kr. i en campingvogn tilhørende S.... I juli 2007 betalte C i alt 34.000 kr. til G for at få udlægget aflyst og anlagde herefter sag mod V med påstand om, at V skulle erstatte... hos S' kærestes, K, overbo, O.... 

265.  Lighedsgrundsætningen i forvaltningsretten
S havde i forbindelse med anken til Højesteret af Justitsministeriet fået fri proces, men for Landsretten havde S fået afslag på fri proces.... i et sale and lease back-arrangement med VestFinans A/S.... U nægtede dog at godkende S, idet U henviste til, at der ikke var givet tilstrækkelig sikkerhed for, at S opfyldte betingelserne om uafhængighed og forvaltning af S' midler... UfR 2011.1485 ØLD: G søgte om dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 15, efter at det lokale miljøcenter havde påbudt ham at lovliggøre et hegn... Arbejdsskadestyrelsen, S, anerkendte ikke hændelsen som en arbejdsskade, men d. 22.02.2010 anerkendte S hændelsen som en arbejdsskade.... 

266.  Syge- og ulykkesforsikring
S fastsatte i 1997 A's méngrad til 10 %. I 2001 og 2002 forhøjede S méngraden til henholdsvis 18 % og 20 %.... F udbetalte i alle tilfælde erstatning i overensstemmelse med S' vurderinger.... Efter at S havde forhøjet méngraden til 45 % i A's arbejdsskadesag, fremsatte A krav om yderligere erstatning.... Sygdommen var derfor ikke omfattet af P1 eller P2’s forsikringsvilkår, hvorfor de frifandtes.... Forsikringsselskabet Thisted G/S, F, nægtede med henvisning til forbeholdet i policen at anerkende erstatningspligten.... 

267.  Markedsføringsret
UfR 2007.868 SHD: Forlaget Gyldendal, G, udgav i 2001 bogen "Efter Drabet", som omhandlede stikkerlikvideringer.... KT anlagde sag med påstand om krav på erstatning, at G skulle anerkende at have handlet i strid med god markedsføringsskik, samt om at DR's generaldirektør skulle undlade... UfR 2007.951 HD: Silvan-Kæden A/S, S, forhandlede i 2000 og 2001 en lampeserie fra Herstal Lampe Design A/S, H, med 5 lampetyper.... UfR 2013.2135 SHD: G var patentindehaver på et skæreblad. H benyttede i deres produkt et skæreblad, som var identisk med G's skæreblad.... Erstatning og vederlag til G og G's danske forhandler blev fastsat til 30.000 kr.... 

268.  Erstatningsret
S, havde indgået en forpagtningskontrakt, hvorefter S leverede motorbrændstof til A i salgskommission.... RPL § 1018 g.... UfR 2010.1771 VLD: Sønderjysk Forsikring G/S, F, havde erstattet skaden efter en gårdbrand opstået som følge af påfyldning af benzin på en pocketbike.... Som følge heraf blev S også frifundet.... I denne erstatningssag, hvor Himmerland Forsikring G/S, H, havde nedlagt regrespåstand over for S på 1.282.138,02 kr., anførte ØL, at der... 

269.  Faderskabssager
S protesterede.... I juni 2014 fik A at vide, at han skulle være far til S, og S blev født i sept. 2014.... RPL § 456 g, 1. pkt.... RPL § 456 g.... RPL § 456 g, 1. pkt..... 

270.  Salærfastsættelsen i konkursboer
UfR 2009.2048 ØLK: Efter anmodning fra kurator i et konkursramt ejendomsselskab, S, blev der foretaget tvangsauktion over en udlejningsejendom tilhørende S.... fogedsag blev der efter reglerne i RPL kap. 57 foretaget en undersøgelse med henblik på bevissikring hos virksomheden G.... S blev d. 10.11.2011 erklæret konkurs og advokat, A, blev udpeget som kurator.... K var kurator i boet, S, under konkurs.... Det sagsomkostningsbeløb, som F herefter skulle betale til S, blev fastsat til 89.206,16 kr., hvoraf 43.750 kr.... 

271.  Lovsamling: Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter
§ 3 i lov nr. 472 af 13.05.2013 (Ændring af sammensætningen af bestyrelsen i LD, ATP, AES m.v.) fra d. 15.05.2013.... 

272.  Indgreb i meddelelseshemmeligheden
G. Kofoed i Justitia nr. 671999 p.50-94: Politiets aflytning.... aflytning af andre mobiltelefoner, der føres ved brug af taletidskort, som politiet i kraft af andre telefonaflytninger over for teleselskaberne kunne dokumentere, at sigtede S... I forbindelse med, at COP15 klimakonferencen blev afholdt i København havde Politiet, P, foretaget en række telefonaflytninger af 5 medlemmer fra Greenpeace, G,... Telefonaflytningen dannede grundlag for sigtelse mod A for medvirken til T1’s overtrædelse af STRFL § 158, stk. 1.... Uanset karakteren af tiltalen mod T1 og T2 og det i øvrigt oplyste, ville en imødekommelse af B’s begæring udgøre et sådant indgreb i T1’s ret til fri og uhindret adgang til kommunikation med... 

273.  Inhabilitet ved dødsboskifte
T havde i testamentet indsat advokat Søren G. Dalgaard, Silkeborg, (X) som bobestyrer. Efter T's død i 2004 udpegede skifteretten i Kjellerup advokat X som bobestyrer.... S blev herefter antaget som bobestyrer. VL stadfæstede.... B klagede til skifteretten, idet han fandt at advokat S var inhabil.... TFA 2013.611 VLK: A havde i sit testamente indsat advokat S som bobestyrer. S havde efter dødsfaldet forestået et privat skifte mellem arvingerne B og C.... C gjorde indsigelse mod S som bobestyrer. Skifteretten i Randers udpegede advokat S som bobestyrer.... 

274.  Oversigt over regler i RVL, som er/ikke er videreført i ÆFL
45 § 16 f om betaling af kompensationskrav §§ 46 og 47 § 16 g... 

275.  Scanned Document
Advokaterne Sankt Knuds Torv PIS Ryesgade 31 JUSTITS M I N I ST ER I ET CIVILSTYRELSEN 8000 Aarhus C Fremtidsfuldmagt for F G Civilstyrelsen har behandlet Deres klage på vegne af FC og ~/-... 

276.  Ejendomsværdiskat og lejeværdi
ØL fandt, at rådighedsbegrebet i reglerne om lejeværdi af egen bolig i LL § 15 G blev ændret ved vedtagelsen af ejendomsværdiskattelovens... S anvendte beboelsesdelen. Medejeren anvendte erhvervsdelen.... Retten fandt uanset dette, at det påhvilede S at godtgøre udflytningen. Der forelå heller ikke en i forhold til S begunstigende forvaltningsakt.... Ombygningen var årsagen til, at S’ bolig var ubeboelig, hvorfor boligens ubeboelighed skyldtes S’ egne forhold og ikke en indtruffen skade.... Pr. 06.01.2014 meldte S flytning til ejendommen.... 

277.  Arbejdsskadesikring
(Ændring af bilag 1 ved indsættelse af tabel F og Tabel G) Bekg. nr. 1202 af 10.10.2013 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i... Birkmose: Ulykkesforsikringsloven, En håndbog i den danske ulykkesforsikringslovgivning gennem 50 år, 1954. 1974 G.... Michael S.... B var ikke af den selvforsikrede arbejdsgiver, G, bemyndiget til at modtage og underskrive anmeldelser af arbejdsskader til Arbejdsskadestyrelsen, S.... HR fandt, at G havde fået kendskab til arbejdsskaden inden for 1 års fristen i arbejdsskadesikringsloven.... 

278.  Separation og skilsmisse
Inddrivelse af underholdsbidrag G. Sagsomkostninger i ægteskabssager H.... 

279.  Forenklet privat skifte, jf. DSL § 33
Retsafgift g. Fordele og ulemper d.... g. Fordele og ulemper 1) Fordele i forhold til almindeligt privat skifte.... 

280.  Konkurskarantæne
for S beskikkede advokat.... Skifteretten frifandt G, mens ØL fandt, at G havde gjort sig skyldig i uforsvarlig forretningsførelse, og at forholdene havde et sådan omfang og karakter, der gjorde G's... ØL pålagde derfor G konkurskarantæne i 3 år.... for, at S ville lide et tab.... Der blev ved vurderingen heraf lagt særlig vægt på, at kommunikationen mellem S’ bank og S var foregået med A, og A var den eneste med fuldmagt over S’ konto.... 

281.  Oversigt over de regler, som de nye regler i ÆFL har afløst
  § 50 om udtagelsespligt til pensionsrettigheder, der indgår i formuedelingen §§ 16 g... 

282.  Strafferetspleje - Retsmidler
I december 2012 frafaldt politiet, P, en sigtelse mod T for besiddelse af 8,86 g. kokain med henblik på videreoverdragelse.... Påbuddet var rettet til S A/S som ejer, T1 som direktør og T2 som bestyrelsesmedlem og bruger af ejendommen.... ØL udtalte, at S A/S ved Lyngby Byrets dom fra 2003, blev frifundet for ikke at have efterkommet påbuddet fra 1996.... Som følge heraf blev tiltalen for S A/S' vedkommende afvist fra byretten.... A/S.... 

283.  Familieret
Rubya Mehdi (red.), Inger Dübeck, Marie-Claire Foblets, Maja Holmlund, Jørgen S.... Udviklingen i sharia og pluralistiske samfund Jørgen S. Nielsen 15.... G.... A multimedia training programme for family lawyers, 1. udg., 2006, 126 s., Solicitors Family Law Association.... Andre europæiske lande Rapporter over property relations between spouses CEFL Jørgen S.... 

284.  Fast driftssted i Danmark
SR fandt endvidere, at S' s indkomst ikke kunne ansættes til kr. 0.... I stedet blev en uafhængig agent, G, hyret til distribution af produkterne i Danmark.... A ville have én medarbejder, M, til at føre tilsyn med og assistere G med salget i Danmark, og den nuværende landeansvarlige for Danmark blev udpeget hertil.... S ønskede bekræftet, at S ikke havde fast driftssted i Danmark.    ... A var aktionær i S og var ansat som kreativ direktør. S ønskede bekræftet, at S ikke var fuldt skattepligtig til Danmark, jf.... 

285.  Værnetingsaftaler
C havde lagt transportopgaven på fragtbørsen hos et tysk selskab, T, hvorefter der blev etableret kontakt til den ungarsk udførende fragtfører, G.... O A/S under konkurs, K, havde hovedkontor i Hellerup og et bikontor i Genéve.... K anlagde sag i Danmark mod X A/S med påstand om betaling af udestående mellemværende i henhold til to derivataftaler i form af swapaftaler.... S, krævede at Transtechnik, Tjekkiet, T, betalte 136.637 EUR for levering af en maskine i henhold til faktura af 21.04.2016.... S påstod dansk værneting for sine krav.... 

286.  Advokater
G. Karlsen i ADV 1993.21: "Advokatfirma" som Partsrepræsentant.... Erik G.... 

287.  Skadelidtes medvirken - egen skyld
s båd stak 1,6 m i vandet. A´s båd grundstødte og måtte med assistance trækkes fri. Den var sprunget læk og måtte på værft, hvor den siden blev repareret.... Pludselig løb S hen mod »det flyvende tæppe«, der var i gang.... Codan Forsikring A/S, C, som var S's forsikringsselskab anerkendte erstatningspligten overfor S, men gjorde gældende at S ved grov uagtsomhed havde... Herefter fandt ØL, at T og dennes lovpligtige ansvarsforsikringsselskab Trafik G/S skulle bære 1/3 af ansvaret for de person- og tingsskader, der var sket ved den ovennævnte... have konstateret, at S stadig var ejer af disse.... 

288.  Virksomhedsomdannelse
og 30 pct. ejerandel af K/S 11.... SKM2012.345 SR: Spørgeren S var deltager i 4 partrederier.... S ønskede at sælge sine andele i partrederierne, m/s F, m/s G og m/s H, til et nystiftet selskab, og herefter var det hensigten at gennemføre en virksomhedsomdannelse på... SKM2017.692 SR: SR bekræftede, at der ville ske afståelsesbeskatning i A A/S ved omdannelse til et P/S samt at A A/S var berettiget til at anvende overførselsreglen i selskabsskattelovens... Det nye selskab ville dermed indtræde i S’ skattemæssige stilling, og S skulle dermed ophøre med at være kommanditist i A og i stedet blive aktionær i det nyoprettet selskab.... 

289.  Nævningesager
UfR 2006.831 HD: T var fundet skyldig i medvirken til forsøg på indførsel af 10 kg kokain fra Holland og for i forening med andre at have overdraget 199 g kokain... HR’s flertal på 5 dommere nedsatte T1’s straf til 14 års fængsel og stadfæstede T2’s straf på 14 års fængsel. 2 dommere mente, at T1’s tidligere dom for... drab skulle indgå som en skærpende omstændighed, og ville fastsætte T1’s straf til 15 års fængsel.... T3’s og T8’s udvisninger blev stadfæstet. T9 havde en stærk tilknytning til Danmark.... T3’s og T8’s udvisninger blev stadfæstet. T9 havde en stærk tilknytning til Danmark.... 

290.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 50
Kommentarer til ÆFL § 50 ÆFL § 50 viderefører RVL § 16 g uden indholdsmæssige ændringer Ejerægtefællen har efter... Ejerægtefællen har efter § 16 g, stk. 1, pligt til at udtage sin(e) pensionsrettighed(er) på skiftet, medmindre ordningen/ordningerne kan ophæves.... Bestemmelserne i § 16 f, stk. 2-7, finder tilsvarende anvendelse, jf. § 16 g, stk. 2.... I det omfang pensionsrettigheder ikke kan udtages forlods efter § 16 b, skal ægtefællen efter § 16 g, stk. 1, udtage egne pensionsrettigheder, medmindre rettighederne kan... Det foreslås, at retsvirkningslovens § 16 g uden indholdsmæssige ændringer videreføres i lovforslagets § 50.... 

291.  Lovsamling: Arbejdsskadesikringsloven
ændret ved § 6 i lov nr. 472 af 13.05.2013 (Ændring af sammensætningen af bestyrelsen i LD... § 9 i lov nr. 1374 af 13.12.2019 (Direkte debitering, håndtering af erstatningskrav i henhold til en byggeskadeforsikring tegnet i Qudos Insurance A/S,... § 65 g. Regnskabsåret følger kalenderåret. Dette krav er tillige gældende for eventuelle datterselskaber.... realkreditobligationer (SDRO) og særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske pengeinstitutter, realkreditinstitutter eller Danmarks Skibskredit A/S... Hidtidig formulering: § 354 g i lov om finansiel virksomhed om forbud mod videregivelse af oplysninger... 

292.  Strafferetspleje - Efterforskningen
efter flere uafhængige anmeldelser om virksomhedsbedrageri begået af S.... S ville have anholdelsens lovlighed prøvet ved retten, jf. RPL § 746 stk. 1.... Ransagningen og beslaglæggelsen hos S var lovlige, og blev stadfæstet af ØL.... efterfølgende røntgenundersøgelse blev det konstateret, at T havde fremmedlegemer i maven i form af ”aflange klumper”, og senere blev hashen fra T's afføring kontrolvejet til 78 g.... af hverken RPL § 818 eller § 819 En varetægtsfængslet, S, var sigtet i en række voldtægtssager.... 

293.  Lovsamling: Konkursloven kapitel 2 b: Retsvirkninger af rekonstruktionsbehandling
§ 12 g. §§ 39-52 finder tilsvarende anvendelse ved rekonstruktionsbehandling, jf. dog stk. 2-4.... § 12 g er indsat ved § 1.11 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra d. 01.04.2011.... § 12 g, stk. 3, 2. pkt. er indsat ved § 1.12 i lov nr. 896 af 21.06.2022 fra d. 17.07.2022. § 12 h.... § 12 s.... § 12 s er indsat ved § 1.11 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra d. 01.04.2011. § 12 t.... 

294.  Kommenteret oversigt over høringssvar vedr. bet. nr. 1518/2010 om ægtefælleskifte m.v.
Justitsministeriet, d. 12.04.2011 K O M M E N T E R E T  O V E R S I G T over Høringssvar vedrørende Ægtefælleskifteudvalgets... 

295.  Beskatning af kapitalejerlån
var udstedt til S personligt.... S ønskede, at lånet ikke ville medførte hel eller delvis skattepligt for S efter LL § 16 E.... Et selskab, A, som var kontrolleret af S og dennes sønner, havde ydet et lån til S.... Derudover ønskede S bekræftet, at S i indkomståret 2014 havde ret til fradrag for renter af det til S ydede lån, og S’s kapitalindkomst for indkomståret skulle nedsættes.... tilstrækkelig sikkerhed dokumenteret, at der var tale om en fejlekspedition, særligt grundet den sene korrektion og manglende dokumentation for A’s forklaring, samt at posteringen var benævnt ”Omp G!... 

296.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 39 af 09.10.2013: Forslag til lov om forbrugeraftaler
Efter direktivets artikel 6, stk. 1, litra r og s, der er identisk med artikel 5, stk. 1, litra g og h, skal der gives følgende oplysninger: "r) hvor det er relevant, funktionaliteten, herunder gældende... Folketingstidende 2003-04, Tillæg A, s. 7574, samt betænkning 1440/2004, s. 163 f.... Artikel 16, litra g 4.7.3.9.1.... Folketingstidende 2009-10, Tillæg A, s. 29 f., og betænkning 1509/2009, s. 84 ff.... TEKNIQ Installatørernes Organisation, Telia Stofa A/S, Teleindustrien, Telenor A/S, TV2/Danmark A/S og TV3 A/S. 13.... 

297.  Udligningsskat på pensioner
g: Udbetalinger fra en uafdækket direktørpension, når der ikke er stillet sikkerhed for pensionen. Beløbet opgøres efter AM-bidrag.... 

298.  Bopælsbegrebet i familieretten
Bopæl betyder sædvanligt opholdssted i følgende tilfælde RPL § 448 g: Sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær og anden kontakt, BBL § 10: Sager om... 

299.  Oversigt over erstatning for strafferetlig forfølgning 2003-2009
g.... 

300.  pdf: P:\JV\jv\Flere-slags-culpa-fin.PDF
Ejner Gjesingfelt, Proceduren, 2. udgave ved W.E.v.Eyben, 1980, s. 169; Henrik Edelstam, Sakkunnigbeviset , 1991, s. 24 ff., anm. af Eva Smith, Juridisk tidsskrift , 1991/92 s. 739 ff. 3 Per Olof Ekelöf... Iustus Förlag 2002, s. 671-701.... e således ibid. s . 52 f. og 78.... Se nærmere betænkningen s. 135 f.... Se betænkningen s . 136. 105 Jf.... 

301.  Menneskerettigheder
Van Dijk og G. J. H Van Hoof: Theory and practice of the European Convention on Human Rights, 3. udgave, 1998.... G.... G.... , var opfyldt af S og R.... En klage til statsamtet, S, gjorde ingen forskel, da S fandt at K, havde haft hjemmel til at meddele dispensationen.... 

302.  Udeblivelse og genoptagelse i civile sager
UfR 2006.2604/2 HKK: S havde anlagt sag mod Skatteministeriet ved landsretten, men da S ikke mødte til domsforhandlingen, afviste landsretten sagen og pålagde S at... Denne kendelse kærede sagsøgeren, G, til VL med påstand om, at retten i småsager ikke havde hjemmel til at afsige udeblivelsesdom ved sagsøgtes udeblivelse... S begærede sagen genoptaget d. 01.12.1999.... UfR 2009.270 ØLK: H blev dømt som udeblevet d. 08.01.2008 i sag anlagt af G. H anmodede om genoptagelse, jf.... S indleverede ikke et svarskrift, men indlevere kun en indsigelse.... 

303.  pdf: Microsoft Word - Speciale
6 9 U2002B.426, s. 6 10 Skilsmisseret, s. 231 11 Familieret, s. 380 6 Taksøe-Jensen, Dam og Feldthusens argumenter findes desuden at have umiddelbare metodiske uhensigtsmæssigheder.... Det eksakte antal, kunne 12 Familieret s. 165 og 167 13 Blandt andet i U2002B.421, s. 1ff., samt i U2002B.426, s. 6 14 U2002B.426, s. 6 15 Formueordninger... 294 21 U1995 b 201, s. 2 ff. 22 U.1995.201, s. 1 23 Ægtepagter, s. 121 12 At gælden, såfremt det er muligt, skal fratrækkes i den formueart den tilhører, medfører at den del, der ikke... 31 U1995b201, s. 3 32 Ægtepagter, s. 121 33 Særeje, s. 163 15 6.5.1 Gælden er oprettet og efterfølgende sikret ved pant Hvis ægtefællerne har optaget lån til at anvende på den ene ægtefælles... 13 86 TFA 2002, s. 159, s. 1 87 U.2002B421, s. 2 spalte 1 88 TFA 2002, s.159, s.1 60 At lave en reform af et ældre system, med henblik på at gøre dette tidssvarende og tilpasse det nuværende... 

304.  Ferie
Sagen angik derfor de 11 feriedage, som hørte til A´s gs hovedferie.... S' tandlægeklinik gik herefter konkurs.... S blev herefter bortvist og arbejdsgiveren, Kvickly Valby, K, modregnede sit erstatningskrav i hans feriepenge. S anfægtede ikke bortvisningen.... af S.... UfR 1992.355 ØLD: Knud Dinesen Schmidt (S) kom til skade som følge af en arbejdsulykke hos arbejdsgiveren M/S Th. Breindal (A).... 

305.  Lovsamling: Lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område
§ 8 g.... s. 1.... 204 af 2.8.1975, s. 28 (dansk udgave i EFT L 304 af 30.10.1978, s. 31), EFT L 304 af 30.10.1978, s. 1, EFT L 388 af 31.12.1982, s. 1, EFT L 285 af... 3.10.1989, s. 1, EFT C 15 af 15.1.1997, s. 1.... EFT C 15 af 15.1.1997, s. 1.... 

306.  Oversigt over erstatning for strafferetlig forfølgning
g.... 

307.  Lovsamling: Arveretsforordningen
(3)  EFT C 12 af 15.1.2001, s. 1. (4)  EUT C 53 af 3.3.2005, s. 1.... (5)  EUT C 115 af 4.5.2010, s. 1. (6)  EFT L 174 af 27.6.2001, s. 25.... (7)  EFT L 124 af 8.6.1971, s. 1. (8)  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.... (9)  EUT L 324 af 10.12.2007, s. 79.... (10)  EFT L 160 af 30.6.2000, s. 1.... 

308.  Mangler ved fast ejendom - Erstatning
ØL frifandt S, da S ikke havde handlet svigagtigt.... og anmeldte skaderne til ejerskifteforsikringsselskabet, som senere indgik forlig med den bygningssagkyndiges an­svarsforsikringsselskab, T g/... T g/s fik medhold ved Byretten i Nykøbing Falster og ØL, idet sælgerne i forholdet mel­lem dem og den bygningssagkyndige skulle betale 2/3 af erstatningen.... S 1487.... S blev derfor frifundet.... 

309.  Lovtekniske spørgsmål til Familieministeren vedr. lovforslag nr. L 146/2006 om pensionsrettigheders behandling ved død samt separation og skilsmisse
Gælder udtagelsespligten ifølge RVL § 16 g kun for pensionsordninger, der ikke kan ophæves, eller gælder udtagelsespligten for alle pensionsordninger, som ikke rent... 

310.  Lovsamling: Konkursloven kapitel 1 b: Retsvirkninger af forebyggende rekonstruktionsbehandling
Har skifteretten truffet bestemmelse om fyldestgørelsesforbud efter § 9 b, finder reglerne i §§ 12 c, 12 f og 12 g tilsvarende anvendelse.... Ved anvendelsen af § 12 g træder bestemmelsen om fyldestgørelsesforbud i stedet for rekonstruktionsbehandlingens indledning. Stk. 3.... Stk. 4. § 12 s finder tilsvarende anvendelse på ydelser, der overgives til skyldneren, efter at der blev truffet bestemmelse om fyldestgørelsesforbud efter § 9 b.... 

311.  Næringsbeskatning vedr. fast ejendom
G. Jensen erhvervede i 1966 en grund i Frederikssund, som han i 1967 bebyggede med et hus på 130 m², hvori han derpå flyttede ind.... I 1979 købte den 25-årige S en grund i Slagelse, hvorpå han opførte et hus indrettet til bolig for S og hans familie samt oplagsplads for selskaberne.... Under sagen forklarede S, at det ved købet nok var tanken at sælge ejendommen, når S kom i 40-års alderen.... S fik ikke medhold i, at erstatningen skulle indtægtsføres i 1990.... Højesteret fandt ikke, at S havde handlet i næring.... 

312.  Fusionsbeskatning
2017 2019 1974 Orla G.... Y A/S ejede inden fusionen Z A/S 100 pct. Y A/S var ejet 100 pct. af X A/S.... A A/S ejede inden fusionen B A/S 100 pct. C A/S var ejet 100 pct. af B A/S.... samtlige aktiver og passiver, der overføres til det svenske selskab E AB's danske filial D Danmark, herunder immaterielle aktiver og en interessentskabsandel i G... med Z A/S, Y A/S, Q A/S og X A/S på de tidspunkter, hvor de skattemæssige underskud opstod.... 

313.  Lovsamling: Arbejdsskadeforsikringsloven
institutionelle investorer, formidling af forsikringsprodukter, forsikringsselskabers etablering af filialer i andre lande og bidrag til Finanstilsynet fra ATP, LD... § 57 G.... 

314.  Kaution
A udbetalte i 1994 292.676 kr. til S.... UfR 2008.1415 HD: Starmarine Denmark A/S, S, fik på Mjellem & Karlsen Verft AS, V, bygget M/S Kattegat, værftet var beliggende i Norge.... S indgik en driftsaftale med Driftsselskabet Grenaa Hundested A/S, D, som skulle stå for driften af færgen.... UfR 2008.1415 HD: Starmarine Denmark A/S, S, fik på Mjellem & Karlsen Verft AS, V, bygget M/S Kattegat, værftet var beliggende i Norge.... Personskifte g. Afkald på kautionen.... 

315.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 125 af 10.01.2018: Forslag til lov om forretningshemmeligheder
Det fremgår af § 41, stk. 1, at enhver har ret til aktindsigt i domme og kendelser mv. efter reglerne i retsplejelovens §§ 41 a-41 c, 41 e og 41 g.... Folketingstidende 2012-2013, A, L 47 af 1. november 2012 som fremsat, s. 29.... Folketingstidende 1988-89, tillæg A, s. 292.... Lundbeck A/S, Haldor Topsøe A/S, Handelshøjskolen - Århus Universitet, HK-Landsklubben, Danmarks Domstole, HORESTA, Horten Advokataktieselskab, Huset Markedsføring, Høiberg A/S, Højesteret, Håndværksrådet... (LIF), Løje, Arnesen & Meedom Advokatpartnerselskab, MAQS Law Firm, Metroselskabet, Midttrafik, Møbelhandlernes Centralforening, NJORD, Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S, Nærbutikkernes Landsforening... 

316.  Generationsskifte
G. Rohde, M. Lunøe og H. J. Borgen: Generationsskifte - valg af selskabsform, 1989, Erhvervsforlagets Jurabøger.... TfS 2002.371 LR (SKM2002.82): S spurgte Ligningsrådet, hvorvidt hans søn kunne succedere i en af S ejet vindmølle, der stod på en landbrugsejendom.... ApS kunne nytegne B-aktier i B A/S.... S havde i 2018 købt en landbrugsejendom på 37,51 ha af sin far.... Det nye selskab ville dermed indtræde i S’ skattemæssige stilling, og S skulle dermed ophøre med at være kommanditist i A og i stedet blive aktionær i det nyoprettet selskab.... 

317.  Lovsamling: Høringssvar af 09.01.2017 fra Danske Advokater m.fl.om udkast til lov om ægtefællers økonomiske forhold
Der henvises i det hele til vores bemærkninger i høringssvaret af 10. marts 2015, s. 9 og 10.  ...   § 50 En væsentlig praktisk udfordring, der knytter sig til de nugældende pensionsregler i §§ 16 b-16 h, er § 16 g om pligtmæssig udtagelse.... Udfordringen i relation til den gældende bestemmelse i § 16 g ligger i, at der er en pligtmæssig udtagelse, uanset at der er aftalt deling af værdien.... Parterne kan ikke med de nugældende regler i en ægtepagt antages at kunne sætte reglerne om udtagelsespligt i § 16 g, stk. 1, jf. § 16 f, stk. 2-7, ud af kraft og erstatte reglerne med en ret... adm. direktør                  formand                              formand Danske Advokater         Danske Familieadvokater    Danske Arveretsadvokater     [1] Betænkning 1466 af 2005 s.... 

318.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 68 af 25.10.2017: Forslag til databeskyttelsesloven
Artikel 9, stk. 2, litra b, g, h, i og j, kan også aktiveres via national særlovgivning.... For nærmere om forordningens artikel 21, stk. 2-4, henvises til betænkningen, s. 366 ff.... Der henvises nærmere herom til betænkningen, s. 785-788.... Der henvises i den forbindelse til betænkningen, s. 946.... Der kan i den forbindelse henvises til betænkningen, s. 570.... 

319.  Andelsboliger
LL § 93, stk. 1, litra j, og at betingelserne for eksklusion i medfør af LL § 93, stk. 1 litra g på grund af den tidligere episode tillige var opfyldt.... UfR 2007.3068/2 HD: S solgte i 2004 et kolonihavehus, som hun havde erhvervet i 1999, til K for 255.000 kr.... K anlagde sag mod S med påstand om tilbagebetaling af ca. 134.000 kr. ØL gav K medhold.... TFA 2012.100 ØLD: M døde d. 05.08.2007, og efterlod sig et særbarn S og ægtefællen H. Der var rent fuldstændigt særeje i ægteskabet.... Endelig overdragelsesaftale mellem S, C og D blev underskrevet d. 15.05.2008, og overdragelsessummen blev betalt d. 22.05.2008.... 

320.  International skatteret
(Omhandler LL § 5 G) TfS 2000.341: Sverige har ratificeret EF-voldgiftskonventionen.... (Kilde: Skatteinformation januar 2007, Revitax A/S, Skatte- og momsrådgivning.... TfS 2005.504 ØLD (SKM2005.268 ØLD): S fraflyttede til Portugal efter, at han var blevet pensioneret.... TfS 2007.483 ØLD (SKM2007.135 ØLD): ØL fandt at S var fuld skattepligtig til Danmark, jf.... og at S var blevet beskattet med urette.... 

321.  Aktieavancebeskatning
Ud fra en samlet vurdering af det oplyste fandtes ændringen af den juridiske enhed, Coöperatieve G U.A., til den nye juridiske enhed, B.V., at indebære, at værdipapirerne... Omdannelsen af Coöperatieve G U.A til B.V, måtte sidestilles med afståelse, jf. AABL § 30.... Sagen vedrørte anmodning om bindende svar vedrørende G AG, et schweizisk selskab under en dansk koncern, som ønskedes ophørsspaltet i to selskaber, ejet af hver deres familiegren... Der blev herved spurgt om, hvorvidt det kunne bekræftes, at betingelserne for skattefri spaltning af G AG efter reglerne i FUL § 15b, stk. 6, var opfyldt, samt om det kunne bekræftes... Tidligere var B A/S ejet 100 % af A A/S, men i 2012 blev B A/S overdraget til det I/S, som ejede A A/S.... 

322.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 254 af 04.05.1995: Forslag til lov om afgift af dødsboer og gaver
s afgift efter pensionsbeskatningsloven.... s afgift. 1 1992 blev ATP-loven ændret således, at der kunne udbetales engangsbeløb til afdødes ægtefælle og børn under 18 år.... T & S-cirkulære nr. 15 af 9. december 1992 og T & S-cirkulære nr. 66 af 12. april 1994.... Ændring nr. 3 af 4 (§ 2.3): I § 3, stk. 1, indsættes som litra g: »g) Arv, legat og forsikring m.v., der tilfalder fonde, foreninger, stiftelser m.v. og religiøse samfund, der... Med forslaget rettes henvisningen i boafgiftslovens § 3, stk. 2, til stk. 1, litra g.... 

323.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 39 af 09.10.2013: Forslag til lov om forbrugeraftaler
Den foreslåede bestemmelse tilsigter at gennemføre direktivets artikel 16, litra g.... Folketingstidende 2003-04, tillæg A, s. 7607 f. og Folketingstidende 2013-14, A, L39 som fremsat, s. 159.... Folketingstidende 2013-14, A, L39 som fremsat, s. 159.... Folketingstidende 2013-14, A, L39 som fremsat, s. 161.... Folketingstidende 2013-14, A, L39 som fremsat, s. 117, og Folketingstidende 2016-17, A, L40 som fremsat, s. 47 og 49.... 

324.  Selskabsret
Clausen: Shareholder conflicts, 1. udg. sept. 2006, Forlaget Thomson Tore Bråthen: Selskapsrett, 2. udg., 2006, 284 s.... Thea Lillebæk og Aspiri A/S: Kompendium i Selskaber og kapitalmarked, 1. udg., 2022, 166 sider, Samfundslitteratur Artikler 1986... Eyvindur G. Gunnarsson og Stefán m.... 

325.  Menneskerettighedsdomstolen
G.... 

326.  Opsigelse og afskedigelse
G. Carlsen i UfR 1985 B.98-100. Per Alkestrup og Morten Erritzøe Christensen: Ordentlig opsigelse, 2003, 154 sider, Gjellerup.... I brev af 06.07.2005 iværksatte S en høring af A og dennes forhandlingsberettigede organisation, T, i anledning af, at S påtænkte at opsige A med 3 måneders varsel... S opsagde K d. 13.06.2003 med fratrædelse d. 30.06.2003.... I det indbyrdes forhold mellem T og S, skulle S på baggrund af parternes samarbejdsaftale friholde T for skade. HR stadfæstede dommen fra SH.... A´s leder, L, accepterede dette fravær, og kommunen, K, dækkede A´s løn under fraværet fra arbejdet efter § 42 i lov om social service.... 

327.  Praksis vedr. boafgiftsloven
F, der var far til afdøde, S, var indsat som begunstiget i S' to livsforsikringer.... Skifteretten i Sønderborg fandt, at S skulle betale tillægsboafgift, da S ikke havde haft fælles bopæl med A i mindst 5 år, og den fælles bopæl først var etableret, da S... Komm. af Christian G. Carlsen i FM 1996.104-105.... Skifteretten i Aarhus bestemte d. 19.01.2018, at boet skulle udleveres til bobestyrerbehandling ved advokat G. ... B meddelte d. 28.10.2019 arveafkald til fordel for sine to børn, G og D, med henholdsvis 5.296.764,93 kr. og 3.337.806,18 kr., mens C d. 29.10.2019 meddelte arveafkald til... 

328.  Underpant i løsøre
§ 42 g, stk. 2. UfR 2000.931 VLK (FM 2000.40 VLK) : Midtbank havde d. 04.05.1998 fået pant for 4 mio.... 

329.  Årsagsforbindelse og adækvans
at der var ringe sandsynlighed for, at den påvirkning A havde været udsat for kunne medføre A's gener, frikendte Københavns Byret Lærerstandens Brandforsikring G/... S blev på sin scooter påkørt af en bil. S havde styrthjelm på.... Ved skubbet faldt S bagover og mistede ved faldet bevidstheden.... AES, S, havde vurderet F’s varige mén, som følge af overfaldet, til 20 %, og S havde også vurderet, at der var årsagssammenhæng mellem volden og F’s psykiske gener.... Dette var dog ikke nok til at tilsidesætte S’ vurdering.... 

330.  Lovsamling: Ligningsloven
§ 5 G.... § 7 S.... § 8 S.... § 9 G.... § 14 G.... 

331.  Fogedret
Rpl. kapitel 44 a (§§ 477 a-477 g) – Betalingspåkrav III. Rpl. kapitel 45 (§§ 478-486) – Grundlaget for tvangsfuldbyrdelse IV.... 

332.  Lovsamling: Persondataforordningens kapitel VII
med henblik på nærmere at angive kriterierne og betingelserne for afgørelser baseret på profilering i henhold til artikel 22, stk. 2 g)... i artikel 43, stk. 8 r) afgive udtalelse til Kommissionen om de ikoner, der er omhandlet i artikel 12, stk. 7 s)... kommunikation e) oversættelse af relevante oplysninger f) forberedelse og opfølgning af Databeskyttelsesrådets møder g)... Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s.... 

333.  Lovsamling: Persondataforordningens kapitel VI
undersøgelsen inden for en rimelig frist, navnlig hvis yderligere undersøgelse eller koordinering med en anden tilsynsmyndighed er nødvendig g)... til artikel 43 r) godkende kontraktbestemmelser og bestemmelser som omhandlet i artikel 46, stk. 3 s)... registrerede om et brud på persondatasikkerheden f) midlertidigt eller definitivt at begrænse, herunder forbyde, behandling g)... artikel 43 f) at udstede certificeringer og godkende kriterier for certificering i overensstemmelse med artikel 42, stk. 5 g)... 

334.  Lovsamling: Personbogsbekendtgørelsen
§ 14, stk. 2, § 50, stk. 1 og 2, § 50c,stk. 2, § 50f, stk. 1 og 2, og § 50 g i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 622... tinglysningslovens § 47 d, skal være oprettet på Justitsministeriet s pantebrevsformular »SKADESLØSBREV FORDRINGSPANT« og være udformet i overensstemmelse med systematikken... Efter tinglysningslovens § 47, stk. 3 og § 47 e, stk. 4, jf. § 42 g, stk. 2, udslettes tinglyste panterettigheder af personbogen, når der er forløbet... I øvrigt gælder Justitsministeriet s nedenstående pantebrevsformular SKADESLØSBREV VIRKSOMHEDSPANT.... I øvrigt gælder Justitsministeriet s nedenstående pantebrevsformular SKADESLØSBREV FORDRINGSPANT.  ... 

335.  Fri proces
Jørgen G. Jacobsen i ADV nr. 5/2009 p. 32-33: Et forvaltningsretligt vildskud (Der er en indbygget ligegyldighed med borgerne i systemet med fri proces.... UfR 2008.1973 HKK: A, der hos SEB Liv A/S og SEB Pensionsforsikring A/S, S, havde tegnet nogle rateforsikringer, gjorde indsigelse mod beslutninger vedtaget af S.... I en sag omhandlende overvåget samvær mellem sagsøger (S') søn og S, som udsprang af en sag om tvangsanbringelse, blev S' advokat (AA) beskikket med et rejseforbehold.... UfR 1998.1428 ØLK: S, der havde fri proces, vandt ved byretten i Odense en sag mod Odense Kommune, som blev dømt til at erstatte S 24.812 kr. i revisorudgifter, som S havde... ØL, at han ikke længere havde mulighed for at repræsentere S, og han anmodede derfor ØL om at beskikke S en ny advokat.... 

336.  Konkurrenceret
Flemming Bastholm og Anders Peder G. Christoffersen i Revisorbladet nr. 6/1997 p. 29-39: Ny konkurrencelov.... A/S).... VL fandt, at S’ undersøgelse var begrænset, og at der ikke var konkurrenceproblemer, hvorfor S’ vurdering var korrekt.... selskab Kanfa A/S, K.... ØL fandt S skyldig af de grunde anført af BR.... 

337.  Panteret
Lasse Højlund Christensen, Kim G. Hansen og Christian Jul Madsen i RETTID 2002.168-182: Pantsætning af og kreditorforfølgning mod domænenavne.... 

338.  Forbrydelser mod den offentlige myndighed m.v. (§§ 119-132a)
VL fandt det godtgjort, at ved de foreliggende oplysninger om kontraktforholdet mellem Region Midtjylland, R, og Falck Danmark A/S, at Falck Danmark A/S, D, ved ambulancekørsel... T var beskikket som forsvarer for S og forsøgte at påvirke vidner til at afgive falsk forklaring for retten i straffesagen mod S.... T videreformidlede breve og en iPad med billeder mellem S, der var undergivet brev- og besøgskontrol i arresten, og S’ kæreste. Retten i Randers fandt, at T var skyldig i forholdene.... T var bl.a. bekendt med, at S var undergivet brev- og besøgskontrol. Straffen fastsattes til fængsel i 4 måneder.... STRFL § 132: Benyttelse af off. kendetegn Nils G.... 

339.  Hvem er begunstiget?
S påstod sagen afvist fra skifteretten, eftersom S ikke mente, at skifteretten var kompetent til at behandle dette spørgsmål.... Der var herefter begrænset kontakt mellem S og F.... S og H's søn B forklarede i overensstemmelse hermed. Retten i Odense gav S og D medhold.... Der var herefter begrænset kontakt mellem S og F.... VL anførte i den forbindelse, at A, der først var blevet syg, efter at G var død, kunne have oprettet et testamente, der tilgodeså sin egen slægt... 

340.  Lovsamling: TSS-cirk. 1999-33 af 29.10.1999
Afrunding af bøder G. Advarsel H.... ´s skatteunddragelse såvel for det beløb, som vedrører det forsætlige forhold, som for det beløb, der vedrører det groft uagtsomme forhold.... deleligt tal fra 100.000 kr. til 199.999 kr. 10.000 deleligt tal fra 200.000 kr. 25.000 deleligt tal G.... 

341.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 157 af 15.03.2017: Forslag til lov om betalinger
ATP), Arbejdsskadestyrelsen, Børs-mæglerforeningen, Danish Venture Capital and Private Equity Association, Danmarks Nationalbank, Danmarks Rederiforening, Danmarks Skibskredit A/S,... Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og ForsikringsAgenturer, FDIH - Foreningen for Distance- og Internethandel, Finans og Leasing, Finansforbundet, Finanshuset i Fredensborg A/S,... Fødevarer, Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug, Landsforeningen af forsvarsadvokater, Landsorganisationen i Danmark (LO), Lokale Pengeinstitutter, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD... ), NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Nets, Mybanker, Parcelhusejernes Landsforening, PostDanmarks Juridiske afdeling, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Regionale Bankers Forening,... for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Thomson Reuters Nordic, Transparency International Danmark, VP Securities A/S,... 

342.  pdf: Uden titel
S. 104-105) enig i, at der ogsaa, hvor der er begaaet flere Lov- overtrædelser af samme Slags, undtagelsesvis – ligesom naar der fo- religger flere strafbare Handlinger af forskellig Slags, og uanset om... Krabbes Artikel i U.f.R. 1925 S. 6-8 og Højesterets- dommer, Dr. Juris Troels G. Jørgensens Artikel sammesteds S. 57- 61.... Ugeskrift for Retsvæsen 1968, s. 896. Forslaget tilsigter at klargøre dette forhold.”... betænkning nr. 1424/2002 s. 471 ff.... Med 67 pct.’s vækst i afsoningsomkostningerne, jf. tabel 2, vil effekten af absolut kumula- tion indebære en merudgift på 1.770 mio. kr. årligt.... 

343.  Militær straffelov
Bet. nr. 69/1953: Overvejelse af forslag til ændring af militær straffelov og militær retsplejelov Bøger Victor Pürchel og G.... 

344.  Uskiftet bo
Længstlevendes gældsansvar g. Ophør af det uskiftede bo h.... Skifteretten i Roskilde meddelte skriftligt H, at hun ikke kunne sidde i uskiftet bo, da S havde tilbagekaldt samtykket, som ikke var gjort uigenkaldeligt.... S arvede 939.664 kr., boafgiften udgjorde 121.899 kr. og boomkostningerne udgjorde 86,785 kr.... Da B1 ikke rettidigt indleverede ekstrakt, blev B1’s anke afvist. VL tog de indstævntes påstande om frifindelse til følge.... FM 1999.97 ØLD: Efter M´s død gav et særbarn arveafkald mod vederlag, hvorefter H sad i uskiftet bo med de to fællesbørn.... 

345.  Afskrivning
2011 2012 2019 Poul Olsen, Orla G.... Komm. af Bent S.... Driften af K/S´et var underskudsgivende, og S afstod i 2000 sine anparter.... Nicolai Thorsted, Poul G. Jensen og Lars Hovmand Mikkelsen i TfS 2002.20: Unødvendige dispensationsansøgninger?... S ønskede at sælge sine andele i partrederierne, m/s F, m/s G og m/s H, til et nystiftet selskab, og herefter var det hensigten at gennemføre en virksomhedsomdannelse på... 

346.  God advokatskik V. Interessekonflikter
A havde i 1996 mønsterregistreret serien under dansk mønsterregistrering gennem patentbureauet T A/S. T A/S ændrede senere navn til P A/S.... K A/S.... Varemærket [P] ejes af [PP A/S], og er af dette selskab givet i licens til såvel [P Advokater som P A/S].... ] som [P A/S], og at advokat X var lønnet af [P A/S].... E afgik ved døden i december 2002, og G fortsatte som direktør i F ApS forhandlingerne. Køber K var tidligere klient hos advokat Y.... 

347.  Medarbejderaktier
G. Svolgaard i R&R nr. 11/1997 p. 7-16: Aflønning med aktieoptioner og warrants.... G. Svoldgaard og Erik Banner-Voigt i R&R nr. 8/1999 p. 8-23.... s grænsen, jf.... S ønskede også bekræftet, at beskatningen var lempelsesberettiget, ligesom S’ løn fra A havde været det.... S påtænkte at indføre et medarbejderprogram.... 

348.  Fristregler for skatteansættelsen
TfS 1992.1: Frister for genoptagelse, når ligningsmyndighedernes praksis underkendes ved dom eller landskatteretskendelse. 1994 Poul G.... TfS 2003.109 ØLD (SKM2003.9 ØLD): To selskaber havde i 1989 erhvervet hver en fjerdedel af et Gibraltarselskab G til kurs pari, dvs. til 25 GBP hver.... ØL fandt det godtgjort, at værdien af aktierne i G på overdragelsestidspunktet væsentligt oversteg aktiernes pålydende og dermed købesummen.... ØL fandt, at ejerne af de to selskaber, der begge var forretningskyndige, må have været bekendt med, at aktierne i G blev erhvervet til en pris væsentligt under aktiernes... Told- og Skatteregionen havde anset et lån fra G til de to selskaber som likvidationsudlodning i to år, mens LSR havde beskattet i et år ud fra en tilskudsbetragtning... 

349.  Aktie- og anpartsselskaber
S. Skov Knudsen i UfR 1974 B.377-380: Tomme aktieselskaber efter den nye aktieselskabslov.... Eyvindur G.... A/S’ generalforsamling om granskning af S’ årsregnskab, herunder debiteringer som S’ direktør havde foretaget.... A anmodede SH’s skifteret om at udpege en granskningsmand til at granske S’ regnskab, jf. SEL § 150, stk. 2.... I medfør af § 113, stk. 1 skulle beløbet derfor betales tilbage til Buhl Automatisation A/S under konkurs.... 

350.  Revision og regnskab
Anja Krag Kristensen i INSPI nr. 11/1997 p. 10-17: Revisors rolle og ansvar - i forbindelse med økonomisk kriminalitet Om Kronebanken, Jydekompagniet, C& G... 

351.  Anke i civile sager
Efter at S havde nedlagt påstand om stadfæstelse, udeblev S ved et forberedende møde.... UfR 2016.1056 ØLD: Ankesag om berettigelsen af udlejers opsigelse af et lejemål efter LL § 83, stk. 1, litra g, afvist, jf.... Boligretten på Frederiksberg fandt, at L skulle anerkende, at L's lejemål med rette var opsagt i medfør af LL § 83, stk. 1, litra g, hvorfor han skulle... N gav derfor ikke S medhold.... /S v/A og B, som var en sammenlægning af A's interessentskab med hendes mands interessentskab, I/S v/B.... 

352.  Børsret
1997 Henrik Kofoed i RevisionsOrientering, 1996, G 12.... UfR 2006.3359 HD: Jørn Vase, S, solgte d. 29.09.2000 sin aktiebeholdning i RealDanmark A/S, R.... Efter flere forgæves forsøg på at lukke positionerne, bland andet fordi S oplyste der var fejl i kursinformationerne, endte S med at tilbyde en lukkepris til kurs 77,25,... D nedlagde i sagen påstand om, at S tilpligtedes at betale 100.000 USD til D, og gjorde gældende, at S på grund af fejlene i kursinformationerne, burde have givet D mulighed... S fandtes ikke at have pligt til at fremkomme med tilbud om lukning af positionerne under de foreliggende omstændigheder, hvor S efter det oplyste på grund af tekniske problemer... 

353.  Transfer pricing
G.... Peter S.... Peter S.... ind i C A/S - ikke vil udløse beskatning i C A/S, da forskelsværdien skal anses som skattefri overkurs for C A/S, jf.... medarbejdere i S.... 

354.  Almenfarlige forbrydelser
FM 1999.14/2 VLD: 48-årig T idømt fængsel i 1 år for besiddelse af 700 g trotyl med tilhørende tændsnor og detonator, samt 4 pistoler, et jagtgevær, en pumpgun... UfR 2009.2570 ØLK: S lænede sig ud af vindue med et skydevåben et offentligt sted og blev sigtet for overtrædelse af STRFL § 192 a, stk. 1.... Der var ingen grund til at anse T1's skud for afgivet i nødværge. Med hensyn til T2 blev denne også idømt 7 års fængsel for forsøg på drab og ulovlig våbenbesiddelse.... T1 og T2 hentede attrappistolen, men påstod at de ledte efter T1’s hash.... Dommen blev anket for T2’s vedkommende. ØL fandt, at T2’s straf skulle udmåles til 2 år og 3 måneder. I øvrigt blev advarslen om udvisning stadfæstet.... 

355.  Varemærkeret
UfR 2014.2863 HKK: Y A/S havde anlagt sag mod S ApS med påstand om, at S havde krænket Y's registrerede EF-design til skaldelen af en cykelhjem, ved i foråret... S og M havde begge restauranter i København.... Der var under sagens forberedelse for HR præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen vedr. fortolkning af artikel 4, stk. 4, litra g), i varemærkedirektivet... UfR 2007.2042 HD: I 1994 stiftede S og H selskabet Asani ApS, der i 1996 blev omdannet til Asani (DK) A/S, D.... I 2011 gik ét af selskaberne, G A/S, som A ejede med 49,8 %, konkurs, og konkursboet, K, overdrog selskabets aktiver til J A/S.... 

356.  Færdselsstrafferet
S var tidligere straffet for spirituskørsel.... S ville ikke reparere eller skrotte lastbilen.... Herefter fandt ØL, at T og dennes lovpligtige ansvarsforsikringsselskab Trafik G/S skulle bære 1/3 af ansvaret for de person- og tingsskader, der var sket ved den ovennævnte... T A/S og T blev derfor frifundet.... anvendelse på al blokvognskørsel herunder T A/S og T’s kørsel.... 

357.  pdf: Scanned Document
Sagsøger tilpligtes foreløbigt til, til sagsøgtes pensionsdepot at overføre½ af in­ deståendet i pensionsdepot i S Bank pr. 29. januar 2013 i alt opgjort til kr. 2. 739.981,34, dvs. kr. 1.369.990,67 med... Han anså herefter bodelingsaftalen for bort-faldet for så vidt angår hans betaling af . udgifterne ved ~ 's skolegang. Han blev pålagt at betale uddannelsesbidrag fra den 19. juni 2017.... 's konfirmation. De var enige om at de-le udgifterne, således at han betalte 2/3 og hun 1/3.... Hun modtog heller ikke penge fra M vedrørende E '.s skolegang udover de uddannelsesbidrag, Ankestyrelsen havde fastsat.... Herefter må den forpligtelse til betaling af E ' s skoleudgifter efter hendes fyldte 18. år, som i henhold til parternes bodelingsaf-tale påhvilede M anses for bortfaldet, og H har derfor ikke krav på... 

358.  VEJLEDNING TIL
Registrering finder sted i Erhvervsstyrelsen og omfatter følgende virksomheder: IVS, ApS, A/S, P/S, K/S, I/S, fonde (erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende), finan- sielle virksomheder, virksomheder... under en retssag, er advokaten ikke omfattet af XX (fysisk person) (25 %) ApS (100 %) Aktionær 1 AA fysisk person (5 %) Aktionær 2 NN fysisk person (20 %) Aktionær 3 A/S... (50 %) Aktionær 4 XX fysisk person (20 %) Aktionær 5 YY fysisk person (5 %) Klient A/S YY (fysisk person) (50 %) NN (fysisk person) (25 %) 17 loven.... https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/DA/3-2016-4180-DA-F1-1.PDF 22 g) Medlem af statsejet virksomheds administrative, ledende eller kontrollerende or- gan.... 

359.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 91 af 07.11.2018: Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love
Der henvises til Folketingstidende 2006-07, tillæg A, s. 4427.... Der henvises til Folketingstidende 2006-07, tillæg A, s. 4486 f. Forældreansvarsloven bygger således på en formodning om, at det er bedst for et barn at have kontakt med begge sine forældre.... Der henvises til Folketingstidende 2006-07, tillæg A, s. 4462.... Med lovforslagets § 15, nr. 14, foreslås det, at § 448 f i retsplejeloven uden indholdsmæssige ændringer videreføres som § 448 g i retsplejeloven.... Det foreslås, at henvisningen i § 46, stk. 1, i forældreansvarsloven til § 448 f i retsplejeloven ændres til § 448 g i retsplejeloven.... 

360.  Fogedforbud
Bjarke G.... UfR 2002.405 HKK: Viasat A/S og Canal Digital Danmark A/S begærede forbud mod A, der drev hjemmesiden www.piratdk.com, hvor der offentliggjordes krypteringsnøgler.... S søgte at få nedlagt fogedforbud mod bl.a. denne brug af S varemærker. Fogedretten i København nedlagde ikke forbud herimod.... Fogedretten tog ikke S' påstand om at P skulle betale omkostninger til S til følge. Afgørelsen om sagsomkostningerne blev kæret til ØL, som stadfæstede afgørelsen.... UfR 2008.1911 HD: SAV-Danmark Trading A/S, S, var på det danske marked eneforhandler af ISIFLO-koblingen, som var indstævnte, Raufoss Water & Gas AS', R's, produkt.... 

361.  Lovsamling: Lejeloven
I § 27, stk. 1, ændres »litra g, h og k« til: »litra g-i og l«, og i stk. 2 indsættes efter »lejede«: », jf. § 79 a«.... I § 27, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 93, stk. 1, litra g-i og l« til: »§ 93, stk. 1, litra g-i og m«. § 28.... § 46 s.... Litra b-g bliver herefter litra c-h.... Litra c-h bliver herefter litra b-g.... 

362.  Lovsamling: Lejeloven
I § 27, stk. 1, ændres »litra g, h og k« til: »litra g-i og l«, og i stk. 2 indsættes efter »lejede«: », jf. § 79 a«.... I § 27, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 93, stk. 1, litra g-i og l« til: »§ 93, stk. 1, litra g-i og m«. § 28.... § 46 s. (Ophævet) § 46 s er ophævet ved § 1.31 i lov nr. 310 af 30.03.2015 fra d. 01.07.2015.... Bestemmelserne i § 46 s, stk. 3, og §§ 46 u-46 y kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren. Stk. 4.... Litra c-h bliver herefter litra b-g.... 

363.  Lovsamling: Ophavsretsloven
, TV 2/DANMARK A/S' og de regionale TV 2-virksomheders«... § 75 g.... 61, direktiv 93/83/EØF, EF‑Tidende 1993 L 248, s. 15, og direktiv 93/98/EØF, EF‑Tidende 1993 L 290, s. 9.... L 272, s. 32). Lov nr. 1430 af 21.... L 376, s. 39).... 

364.  TFA 2002 - Familieret
S ønskede genoptagelse af faderskabssag fra 1945, hvor A var frifundet som S's fader. S ønskede ved DNA-analyse at få fastslået, at B, som var død i 1985, var hans fader.... H krævede livsforsikringssum på 102.339 kr., som var blevet udbetalt til M's særbarn S.... Separationen bestod fortsat ved separationen, og forsikringssummen tilkom herefter S.... RPL § 456 g. TFA 2002.124 VLK: Moderen fik ikke medhold i genoptagelse af faderskabssag.... I 1951 var A, B og C kendt bidragspligtige til S, der var født i 1950. A var død i 2000, og S begærede nu faderskabssagen genoptaget, hvilket retten i Kolding afslog.... 

365.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 116 af 06.12.2017: Forslag til lov om ferie
Finansiering af FerieKonto og Feriepengeinfo Det følger af den gældende ferielovs § 32, stk. 1, at direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked o g Rekruttering varetager administrationen af FerieKonto... Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO), Kooperationen, Kristelig Arbejdsgiverforening (KA), Kristelig Fagbevægelse (KRIFA), Landsorganisationen i Danmark (LO), Lederne, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD... 

366.  Uden titel
Finansielle sanktioner Hvidvasklovens § 47 Finanstilsynets vejledning del 6, s. 144 3.9.1.... Hvidvasklovens § 11, stk. 1 og 4 Finanstilsynets vejledning del 3, s. 61 4.3.1.... Indikatoren på direkte eller indirekte ejerskab på mere end 25 %’s besiddelse af ejerandele eller stemmerettigheder kan anvendes.... Der henvises til Finanstilsynets vejledning del 3, s. 80, om løbende ajourføring af oplysninger om klienten. 4.5.2.... e) Medlem af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for centralbanker. f ) Ambassadør, chargé d’affaires og højtstående officer i de væbnede styrker. g) Medlem af statsejet virksomheds administrative... 

367.  Skatteret
purposes of taxation, 1. udg., sept. 2009, 256 sider, DJØF 2010 Jane Bolander, Kristiina Aimä, Caroline Carlsson, Omar G.... Bach: SkatteMemo - August 2022, aug. 2022, Karnov Group Ole Aagesen, Erik S.... Bent S. Madsen i TfS 1993.314: Skattereformen - lovforslagene L 283 - L 305 inkl.... Erik S. M.... 

368.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 61 af 29.01.2002: Forslag til lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel
Høring G.... L 178 af 17.07.00, s. 1-16) - i det følgende benævnt direktivet eller e-handelsdirektivet - der vedlægges som bilag.... TVDanmark A/S, TV 3 A/S, Vin og Spiritus Organisationen i Danmark og Værdipapircentralen.... G.... L 178 af 17.07.00, s. 1-16) Advokat Jørgen U.... 

369.  Lovsamling: Lov om betalingstjenester
Bestemmelsen i § 39 s kan fraviges ved aftale mellem udstederen og indehavere af elektroniske penge, hvis indehaveren ikke er forbruger.... § 39 g.... § 39 g... I § 106, stk. 1, indsættes før »§ 47, stk. 4, 1. pkt.,«: »§ 39 s,«.... L 247, s. 1) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF... 

370.  Frihedsberøvelse med henblik på udvisning
S blev varetægtsfængslet efter UDL § 35 med henblik på at sikre S's udsendelse til USA.... Efter udlevering til Danmark 03.07.2013 blev varetægtsfængslingen af S forlænget d. 16.07.2013 efter en begrundet mistanke om S var skyldig i menneskehandel.... Efterfølgende blev S' varetægtsfængsling yderligere forlænget, indtil der var afsagt dom i sagen, jf. UDL § 35, stk. 1, nr. 1.... UfR 2015.1777 HK: U blev d. 25.07.2013 anholdt for besiddelse af 0,72 g cannabis og modtog en bøde på 400 kr.... U, der var Rumænsk statsborger, var af Udlændingestyrelsen, S, administrativt udvist af Danmark , jf. UDL § 25 a, stk. 1, nr. 1.... 

371.  TFA 1998
M, der var 53 år, udtog på skiftet en anpart på 100.000 kr, som ved salg ville udløse en skat, som af Dansk Anpartsinvestering A/S var beregnet til 34.295 kr.... (H havde ikke påstået kursregulering af 40%'s-afgiften) TFA 1998.319 VLD (FM 1998.119): Ikke skævdeling i ægteskab, der havde varet ca. 3½ år, jf.... RPL § 456 g, 1. pkt. TFA 1998.315 VLD: Anke af skilsmissedom efter ankefristens udløb blev afvist - RPL § 454, stk. 1.... På baggrund af M´s lange arbejdsløshedsperioder og hans nuværende økonomiske situation fandtes der efter omstændighederne ikke at burde stilles krav om betaling efter RPL § 335.... Bogtrykkeri I/S tilhøre M som skilsmissesæreje.... 

372.  Beslaglæggelse og edition
UfR 1997.1162 HKK: A, der skyldte ca. 62.000 kr. i sagsomkostninger i en tidligere straffesag, var blevet anholdt i Odense med 1 g. heroin og 4.300 kr. på sig.... S.... , at S kørte spirituskørsel.... UfR 2004.2487 VLK: Bastard Film A/S pålagt til politiet at udlevere råbånd optaget til brug for TV-udsendelse i TV3's program Krimi Zonen.... S anlagde derfor sag mod Danske Spil, D, med påstand om de skulle anerkende S som indehaver af gevinsten fra lottotrækningen d. 29.12.2001.... 

373.  Lovsamling: Persondataforordningens kapitel IV
forpligtelserne i medfør af artikel 32-36 under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren g)... passende garantier f) hvis det er muligt, de forventede tidsfrister for sletning af de forskellige kategorier af oplysninger g)... e) informationen, der gives til offentligheden og til registrerede f) udøvelsen af registreredes rettigheder g)... markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s.... 

374.  Hvem skal være bobestyrer?
S' dåbsattest var som far angivet en tysk statsborger.... Det forhold, at testamentet var udfærdiget af en tidligere kollega på bobestyrer S' kontor, gjorde ikke S inhabil.... Arvingerne A og B's anmodning om udskiftning af S ansås hovedsageligt begrundet i uoverensstemmelser mellem dem og S, der var ikke objektive holdepunkter for, at S havde... A indsatte i testamente af april 2015  sin samlever, S, til at arve, således at S og A's tre sønner hver skulle arve en fjerdedel.... T havde i testamentet indsat advokat Søren G. Dalgaard, Silkeborg, (X) som bobestyrer.... 

375.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 68 af 25.10.2017: Forslag til databeskyttelsesloven
Der kan i den forbindelse f.eks. henses til EU-Domstolens domme i sag C-131/12, Google Spain, og i sag C-230/14, Weltimmo s. r. o., jf. i den forbindelse nærmere betænkningen,... s. 24f.... skal ske efter behandlingsbetingelserne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a-f, der er direkte anvendelige i Danmark, jf. herved bl.a. betænkningen, s.... For nærmere om forordningens artikel 9, stk. 2, litra g, henvises i øvrigt til betænkningen, side 216 ff.... Der henvises i den forbindelse til betænkningen, s. 763-764.... 

376.  Lovsamling: Byggeloven
I § 28, stk. 2, 1. pkt., ændres »ETA-Danmark A/S« til: »en eller flere virksomheder«.... f. ikke efterkommer et påbud efter § 18 B, stk. 2, om at udlevere dokumenter, g. ikke efterkommer et påbud efter § 18 B, stk. 3, om at give... § 30, stk. 1, litra g er ændret ved § 1.14 i lov nr. 640 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013.... I § 30, stk. 1, litra g, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.... Hidtidig formulering: Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse om DANAK s priser (gebyrer) for akkreditering m.v. finder tilsvarende anvendelse for de i... 

377.  Rettighedsfrakendelse
T sagde efter politianmeldelsen sit arbejde som taxachauffør op og blev herefter ansat i Citytrafik A/S som buschauffør.... UfR 2014.1540 HD: Selskabet ROJ TV A/S, R, var af ØL fundet skyldig i overtrædelse af STRFL § 114 e, jf.... I forhold 1 havde T befølt F1’s skridt. I forhold 2 havde T befølt F2 på låret samt spurgt, om hun boede alene.... I forhold 4 havde T berørt F4’s hage og kind to gange, samtidig med at han sagde, at F4 var smuk og dejlig.... misbruge tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring UfR 1996.977 ØLK: 48-årig mand var i 1994 idømt fængsel i 3 år og 6 måneder efter STRFL § 191 for indførsel af 358 g... 

378.  Våben og eksplosive stoffer
Havde affyret skud op i luften med 9 mm pistol og havde på sin bopæl været i besiddelse af en større mængde sprængstof (200 g).... UfR 2001.2128 VLK: S var under kørsel i bil fundet i besiddelse af en foldekniv med en 9 cm lang klinge, som politiet beslaglagde.... HR lagde herved vægt på, at T´s besiddelse af våbnet efter en samlet vurdering ikke kunne anses at have indebåret en nærliggende risiko for, at det ville blive brugt... HR lagde herved vægt på, at T´s besiddelse af våbnet efter en samlet vurdering ikke kunne anses at have indebåret en nærliggende risiko for, at... 

379.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 47
. § 16 f, stk. 6 , kræve, at ægtefællerne erklærer, at betingelserne i §§ 16 d, 16 e og 16 f, stk. 2 og 3, samt 16 g, er opfyldt.... stk. 6, kræve, at ægtefællerne erklærer, at betingelserne i §§ 16 d og 16 e (lovforslagets §§ 44 og 45), § 16 f, stk. 2 og 3, (lovforslagets § 46, stk. 2 og 3) samt § 16 g... 

380.  Ejendomsvurdering
S fik ikke medhold i, at S var berettiget til fradrag for det interne kloakanlæg.... S fik ikke medhold i, at S var berettiget til yderligere fradrag.... SKM2019.381 VLD (SKM2015.546 BRD): Sagen angik, om en grundejer, G, var berettiget til et grundforbedringsfradrag for etablering af fjernvarmeledninger på Gs grunde.... Med henvisning hertil samt til en bebyggelsesplan tinglyst på ejendommen, hvorefter ejendommen kun kunne bebygges som sket, påstod G sagen hjemvist med henblik på ansættelse af fradraget for de... VL fandt, at G ikke havde godtgjort, at etableringen af fjernvarmeledningerne havde medført en stigning i grundværdien, hvorfor betingelserne for fradrag i medfør af den dagældende vurderingslovs... 

381.  TFA 2004 - Familieret
Roskilde Statsamt bestemte, at fasteren E og dennes ægtefælle G skulle have forældremyndigheden.... Retten i Roskilde og ØL fandt, at forældremyndigheden burde tillægges E og G, jf. FML § 14, stk. 2, 1. pkt.... Det fremgik af undersøgelsen, at »Vid jämförelse af DNA-resultaten från salivproven med de från kuvertet 3 kan det sägas vara ca. 600.000 gånger troligare att en far till S uppvisar... 

382.  Lovsamling: Planloven
I § 3, stk. 3, ændres »§ 5 u, § 11 g, stk. 3, og § 35« til: »§§ 5 u og 35«. § 3 a. (Ophævet). § 4.... § 5 s.... § 5 s er indsat ved § 1.2 i... Overskriften før § 11 g er ophævet ved § 4.3 i lov nr. 427 af 18.05.2016 fra d. 16.05.2017.... I § 16, stk. 5, ændres »§ 6 c« til: »§ 11 g«.... 

383.  Lovsamling: Designloven
§ 59 g. Gebyrerne anført i §§ 59 a-59 e er angivet i 2011-niveau Stk. 2.... L 289, s. 28).... L 195, s. 15). 2) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for love, der er vedtaget i slutningen af folketingsåret... 

384.  Formularsamling: Koncept til erklæring om begravelsesønsker
Koncept til erklæring om begravelsesønsker Word.docx   E R K L Æ R I N G   O M   B E G R A V E L S E S Ø N S K E R... 

385.  Formularsamling: Koncept til erklæring om begravelsesønsker
Koncept til erklæring om begravelsesønsker Word  | Word .docx   E R K L Æ R I N G   M E D   B E G R... A V E L S E S Ø N S K E R.      ... 

386.  pdf: UDKAST
Domstolsstyrelsen har gennemgået konsekvenserne af projektets forsinkelse i samarbejde med CSC samt med Finansrådet og Realkreditrådet, som via e-nettet A/S udvikler en digital løsning til banker og... 

387.  Rejse- og befordringsgodtgørelse
Da S var eneanpartshaver i selskabet, da S tidligere havde foretaget turistmæssige rejser til Asien, og da S efterfølgende havde indgået ægteskab med en asiatisk statsborger... A var ansat i et selskab, S, og mødte enten på S’ adresse eller på forskellige arbejdspladser i Jylland.... Skattestyrelsens meddelelse af 26. juni 2003 (SKM2003.294), som efter HR's opfattelse havde klar støtte i forarbejderne til LL § 9 A, stk. 10, og § 9 G.... Ifølge A, der havde lokation i England, havde S base fra Københavns lufthavn. TSS forhøjede S’ lønindkomst pba. godtgørelsesbeløb, som S havde modtaget fra A.... TSS gav samtidig S fradrag for rejseudgifter, jf. LL § 9 A. S gjorde gældende, at godtgørelserne fra A var skattefrie og var udbetalt i overensstemmelse med S’ ansættelseskontrakt.... 

388.  Formularsamling: Oplysning om fortrydelsesret ved køb eller opførelse af hele bygninger
Koncept til oplysning om fortrydelsesret vedr. køb eller opførelse af hele bygninger Word .docx O P L Y S N I N G  O M  F O R T R Y D E L S E... S R E T De kan træde tilbage fra (fortryde) en aftale om køb eller opførelse af hele bygninger, hvis De opfylder de betingelser, der fremgår af dette bilag.... 

389.  Skattestrafferet
Intern meddelelse om samspillet mellem SSL § 35, stk. 4 og skattekontrollovens straffebestemmelser. 1998 Karsten G.... H1 A/S led herved et tilsvarende tab.... i en periode angav S’ momstilsvar for lavt.... R1 udtalte, at han ophørte med at stå for S’ bogføring, da han ikke modtog bilag rettidigt fra S, og det var derfor S, der selv havde stået for bogføringen og momsangivelserne i gerningsperioden.    ... selvklæbende pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S. S tilstod og påstod, at flaskerne ikke var mærket, da S indkøbte dem.... 

390.  Formularsamling: Koncept til tilbagekaldelse af testamente
Koncept til tilbagekaldelse af testamente Word  | Word .docx T I L B A G E K A L D E L S E   A F   T E S T A M E... 

391.  Skønsmæssig ansættelse
S.... S.... hos S.... SKAT påstod frifindelse under anbringende af, at betingelserne i SFL § 35 g for genoptagelse ikke var opfyldt, da S ikke havde godtgjort, at der forelå... Der havde derfor ikke været grundlag for genoptagelse efter SFL § 35 g, stk. 1, eller stk. 3.... 

392.  Forsætlig skatte- og momsunddragelse
VLD: T idømt fængsel i 30 dage og tillægsbøde på 55.000 kr. for skattesvig for 28.051 kr, forsøg på skattesvig for 8.478 kr., momssvig for 21.000 kr., besiddelse af 500 g... hash, 100 ketogantabletter, 0,8 g amfetamin, besiddelse af 22 patroner og hæleri vedr. to stjålne sofaer.... T forklarede, at der ikke var ansat arbejdsfolk i S. S havde i stedet lejet mandskab, dog uden underleverandørkontrakter. BR fandt, at T var skyldig i tiltalen.... S fik ikke leveret mandskab af de af T nævnte selskaber, som alene havde fungeret som gennemstrømningsselskaber. Arbejderne skulle dermed reelt anses for ansatte i S.... I sommeren 2011 stiftede T et anpartsselskab, S, efter råd fra R.... 

393.  Gennemtvingelse af forældremyndighed og samvær før 01.04.2019
A havde over for M fremsat alvorlige anklager mod H's samlever, S, om overgreb, hvilket var resulteret i en politianmeldelse af S.... S, under den verserende sag skulle bo hos M.... FM 2011.280 VLK: G havde ifølge landsretsdom ret til overvåget samvær med 8-årig B, som ikke havde set F i ca. 4 år.... F, der fortsat boede i Jylland, beholdt S efter samvær, men M afhentede atter S.... F havde kun set sin søn S, da denne var nyfødt i 2003. I den forløbne tid var M i 71 tilfælde udeblevet fra samvær, som F skulle have med S.... 

394.  Formularsamling: Mortifikation af ejerpantebrev
Bank A/S til sikkerhed for mortifikationssøgendes engagement.... Bank A/S. 4.    Erklæring af ……….. fra mortifikationssøgende. 5.    (Evt.) Tiltrædelse fra nuværende tinglyste ejere.... Erklæring fra panthaver: E R K L Æ R I N G    Undertegnede ……… Bank A/S erklærer herved, at ejerpantebrev stort kr. …………, udstedt af ……………….....                                                        Bopæl:   Erklæring fra ejendommens ejer/mortifikationssøgende   E R K L Æ R I N G... Bank A/S, men er bortkommet, efter at det er udleveret fra banken til mig, og medens det har været i min besiddelse.... 

395.  Formularsamling: Koncept til tilbagekaldelse af fælles testamente
Koncept til tilbagekaldelse af fælles testamente Word  | Word .docx T I L B A G E K A L D E L S E   A F   T E S T... 

396.  Lovsamling: Selskabsskatteloven
Indkomstskatten i henhold til stk. 1, litra g, udgør 22 pct. af royaltybeløbet.... pensionskasse eller en pensionsfond, der er skattepligtig efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2, og hvis aktiver i gennemsnit over indkomståret for mindst 90 pct. s... s vedkommende består af fast ejendom, ses bort fra værdi af aktier i et andet aktieselskab, der fuldt ud direkte eller indirekte ejes af et livsforsikringsselskab, en pensionskasse... § 13 G.... s indgangsværdier for modtagende afskrivningsberettigede aktiver til 0 kr.... 

397.  Formularsamling: Koncept til gældseftergivelse på rentefrit familielån
Koncept til gældseftergivelse på rentefrit familielån Word.docx A L L O N G E   T I L   G Æ L D S B R E V   Undertegnede långiver:     cpr.nr.:                            ... 

398.  Straffens fastsættelse
UfR 1998.1317 HD: 34-årig iraner fundet skyldig i overtrædelse af STRFL § 191, stk. 2 ved at have indført 2.206 g heroin fra Sverige til Frederikshavn.... T1 var medlem af rockergruppen Satudarah, S, og T2 havde tilknytning til S. F var medlem af rockergruppen Bandidos, B. T1 og T2 var tidligere straffet for vold.... På baggrund af T1’s beklædning der fremgik af videoovervågningen fra overfaldet d. 30.10.2017 smh. med fotos af T1’s beklædning senere samme dag, kunne det fastslås, at T1 deltog i overfaldet... Retten i Sønderborg fandt T I/S skyldig.... havde ført S ud af landet.... 

399.  Skal 2006 være skilsmissernes år?
Forslagets § 16 f og 16 g om udtagelsespligt for ejerægtefællen forekommer heller ikke hensigtsmæssige.... 

400.  Formularsamling: Bortkomsterklæring
Koncept til bortkomsterklæring Word | Word .docx B O R T K O M S T E R K L Æ R I N G Under henvisning... 

401.  Anke i straffesager
Dommen over både S og T blev anket til ØL, dog uden at søge Procesbevillingsnævnets tilladelse.... sig, idet han havde stillet sit vækkeur til at vække kl. 11.00, men først var vågnet ved S' opkald.... ØL afsagde kendelse, hvorefter sagen ikke blev fremmet uden T1 og T2’s tilstedeværelse.... UfR 2004.187 HKK: T var i en tilståelsessag i Nykøbing Falster idømt 1 års fængsel for handel med 150 g amfetamin.... T2's forsvarer ankede d. 14.04.2009 ved e-mail til BR dommen til formildelse.... 

402.  Lovsamling: Pensionsbeskatningsloven
. § 32, stk. 1, og §§ 36-39, 45 og 46 finder tilsvarende anvendelse på LD-opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. § 45 finder tilsvarende anvendelse på LD-aldersopsparing... Det samme gælder indbetalinger til den obligatoriske pensionsordning i Arbejdsmarkedets Tillægspension efter § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.... Overførsel af en LD-aldersopsparing til en aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum behandles ikke... 

403.  Momsfritagne ydelser
i § 16b-g i lov i om finansiel virksomheder er momsfritaget.... hvorfor S fik medhold.... S ønskede bekræftet, at S ikke skulle beregne moms af den provision, S modtog fra B.     SR fandt, at S’ provision som formidler af spilleydelserne ikke var momspligtig i Danmark.... S ønskede bekræftet, at S ikke havde fradragsret for den moms, der efter S' mening fejlagtigt var blevet opkrævet af A.... endvidere, at denne fortolkning var i overensstemmelse med såvel ordlyden af momssystemdirektivets art. 148, stk. 1, litra e-g,... 

404.  Lovsamling: Momsloven
§ 66 g.... § 66 g, stk. 1, 4. pkt. er ændret ved § 1.38 i lov nr. 810 af 09.06.2020 fra et tidspunkt, der fastsættes af skatteministeren.... § 66 g, stk. 1 er ændret ved § 2.7 i lov nr. 2616 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 66 g, stk. 1, 3. pkt., udgår »omfattet af den omfattede særordning«.... § 66 s.... § 66 s er indsat ved § 1.47 i lov nr. 810 af 09.06.2020 fra et tidspunkt, der fastsættes af skatteministeren. § 66 s er sat i kraft... 

405.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om delvist fuldstændigt særeje vedr. specificerede aktiver.
Word.docx Æ G T E P A G T Undertegnede Mogens Madsen, født d. 17.06.1976, og medundertegnede Hanne Hansen, født d. 08.01.1981, begge... Andel på 50% i interessentskabet VVV I/S, CVR-nummer 12345678, som drives fra lejede lokaler på adressen Torvegade 1, 5800 Nyborg.... Indestående på 84.400 kr. pr. d. 01.03.2022 på kapitalpensionskonto nr. 12345678 i Nordea A/S, Nyborg,  samt værdipapirer til en samlet værdi på 188.000 kr.... pr. d. 01.03.2022 i kapitalpensionsdepot nr. 9876543 i Nordea A/S, Nyborg.  § 3 Indtægter og surrogater 3.1.       ... 

406.  Formularsamling: Overdragelseserklæring
O V E R D R A G E L S E S E R K L Æ R I N G Undertegnede Mogens Madsen Sonnesgade 27, 8000 Århus C.... Hustruen indtræder som kreditor/debitor på ejerpantebrev stort kr. 100.000 tinglyst med meddelelser til Nordea A/S, Nyborg.... 

407.  Lovsamling: Færdselsloven
§ 68 g.... § 92 g.... Tilsvarende kan A/S Storebælt og A/S Øresund som vejejere foranledige et køretøj fjernet, som henstår på et vejareal... Reglerne i stk. 4 og 5 finder tilsvarende anvendelse på fjernelser foranlediget af A/S Storebælt og A/S Øresund. Stk. 3.... ) § 124 g. (Ophævet).... 

408.  pdf: U:\JE\idrætsjur\tidsskrift-2005\Nyeste version\3-ny-vestergaard.wpd
Loven om indhentning af børneattester blev vedtaget af regeringspartierne V (med undtagelse af tre medlemmer) og K samt DF og S.... jus, 2. utg., Universitetsforlaget, 1992; Geir Woxholth, Foreningsrett, 2. utg., Ad notam Gyldendal, 1999; Lauri Tarasti, »Idrottens normsystem – etik og juridik«, Det 34:e nordiske juristmötet 1996, s.... - og Økonomforbundets Forlag, 2005, s. 393 ff. 27.... En tilsvarende bestemmelse fandtes tidligere i strl. § 87, se herom As- bjørn Jensen, Kommenteret straffelov – Almindelig del, 7. omarb. udg., Jurist- og Økono- moforbundets Forlag, 2001, s. 392 f.... Se nu samme, Kommenteret straffelov – Almindelig del, 8. omarb. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005, s. 423 f. 28. Jf. strl. § 83.... 

409.  Solvente bobestyrerboer - Boets behandling
mod S Skifteretten i Varde nægtede ved kendelse i juni at fremme sagen, hvilket DLR påkærede.... M drev frem til sin død en landbrugsejendom i I/S med sin bror, B, og der forelå en interessentskabskontrakt mellem dem af 01.11.2012.... Boets midler androg ud over I/S-kontrakten ca. 41.000 kr. B tilbød boet at købe boets andel af I/S for en kontant købesum på 700.000 kr.... Der var af S taget en vidtgående ansvarsfraskrivelsesklausul.... M's bo blev behandlet af G som bobestyrer, som d. 18.09.2012 tillod, at A, der var handicappet kørestolsbruger, fik udbetalt 5 mio. kr. a conto mod at svare mellemrente... 

410.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 20
S var eneste arving. I nov. 2018 modtog skifteretten i København en boopgørelse og den boafgift, som B havde beregnet.... S og B hæftede både for boafgiften på 86.094 kr. og for morarenterne af den ikke betalte boafgift.... Der burde i BAL være indført en regel svarende til RAL § 36 g, stk. 3, hvorefter arvinger, der er omfattet af DSL § 27, stk. 2 alene hæfter begrænset og pro rata for retsafgiften... TfS 2006.621 ØLK: S og B havde uden om boet fået udbetalt en gruppelivsforsikringssum, fra et udenlandsk forsikringsselskab.... TfS 2006.621 ØLK: Afdødes søskende S og B havde uden om boet fået udbetalt en gruppelivsforsikringssum på 475.000 kr. fra et svensk forsikringsselskab, Skandia Lifeline... 

411.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om delvist kombinationssæreje vedr. specificerede aktiver.
Word.docx Æ G T E P A G T Undertegnede Mogens Madsen, født d. 17.06.1976, og medundertegnede Hanne Hansen, født d. 08.01.1981, begge... Andel på 50% i interessentskabet VVV I/S, CVR-nummer 12345678, som drives fra lejede lokaler på adressen Torvegade 1, 5800 Nyborg.... Indestående på 84.400 kr. pr. d. 01.05.2022 på kapitalpensionskonto nr. 12345678 i Nordea A/S, Nyborg,  samt værdipapirer til en samlet værdi på 388.000 kr.... pr. d. 01.05.2022 i kapitalpensionsdepot nr. 9876543 i Nordea A/S, Nyborg.  § 3 Indtægter og surrogater 3.1.       ... 

412.  Formularsamling: Overdragelseserklæring på ideel halvpart af ejendom
O V E R D R A G E L S E S E R K L Æ R I N G Undertegnede Mogens Madsen Sonnesgade 27, 8000 Århus C.... Hustruen indtræder som kreditor/debitor på ejerpantebrev stort kr. 100.000 tinglyst med meddelelser til Nordea A/S, Nyborg.... 

413.  Formularsamling: Vidnestævning
Koncept til vidnestævning Word  | Word .docx V I D N E S T Æ V N I N G Som advokat for           ... entreprenør Poul S.... 

414.  Forbrydelser mod liv og legeme
UfR 1997.1275 ØLD: T havde under en fodboldkamp på Odense Stadion kastet en 656 g. tung sten over hegnet og ramt en kontrollør i højre tinding.... Efter T2's erkendelse, og da han var fundet skyldig i forhold 2, tiltrådte VL også efter bevisførelsen, at han var fundet skyldig i forhold 3, idet T1 og T2 i forening undlod... T1's forældre, T2 og T3 og T1's søster T4 var tiltalt for medvirken til drabet jf. STRFL § 23.... 

415.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 155 af 15.03.2017: Forslag til lov om kapitalmarkeder
Til § 210 g § 210 g er indsat ved § 2.3 i lov nr. 570 af 10.05.2022 fra d. 12.08.2022. Den foreslåede bestemmelse er ny.... oktober 2007 om delegation af beføjelser til OMX Den Nordiske Børs København A/S og Dansk Autoriseret Markedsplads A/S.... I den opdaterede bekendtgørelse vil det alene være Nasdaq Copenhagen A/S, der har kompetence i forbindelse med en udsteders officielle notering på et reguleret marked.... Nasdaq Copenhagen A/S er i øjeblikket den eneste markedsplads i Danmark.... Oplysningerne kan videregives til brug for rådets behandling af sager i henhold til § 343 s i lov om finansiel virksomhed.... 

416.  Bemærkning til lovforslag til ændring af FAL L101/2006
Der henvises til betænkningen s. 574-577. 2.2.1.... Der henvises til betænkningen s. 577-579. 2.2.2.... Der henvises til betænkningen s. 594-601. 2.3.... Der henvises til betænkningen s. 47-49 og s. 67.... Litra c-f bliver herefter litra d-g.... 

417.  Formularsamling: Koncept til ankestævning i en ægteskabssag.
Word .doc  | Word .docx Gebyrfri A N K E S T Æ V N I N G (ægteskabssag) Som advokat for Hanne Hansen, cpr. nr. 080146... 

418.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til udkast til lov om ægtefællers økonomiske forhold i bet. 1552/2015
§ 16 a findes nu i § 62, § 16 b i § 41, § 16 c i § 42, §§ 16 d-16 f i kapitel 11, § 16 g i § 49 og § 16 h i § 17.... Førstafdøde er i § 26´s forstand ikke tredjemand, hvis længstlevende vælger uskiftet bo.... Pensioner Til § 49 § 49 om udtagelse af egne pensionsrettigheder er identisk med retsvirkningslovens § 16 g.... M efterlader sig et særbarn S, og desuden har ægteparret fællesbarnet F. Ved dødsfaldet skifter H med S og vælger derefter uskiftet bo med F.... De 1.250.000 kr., der tilfalder M's arvinger, skal deles med 625.000 kr. til H, og 312.500 kr. til hver af S og F.... 

419.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 148 af 26.01.2006: Forslag til lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen
Haagerkonventionen af 5. oktober 1961 om kompetence og lovvalg med hensyn til beskyttelse af mindreårige, fordi tiden på mange områder var løbet fra denne konvention, bl.a. efter ikrafttrædelsen af FN´s... Ifølge John Vogter, Forvaltningsretten med kommentarer, 3. udg., 1999, s. 534-536, er det i administrativ praksis almindeligt antaget, at regeringen har en vis mulighed for at indgå overenskomst med... Det drejer sig bl.a. om sager om ægteskab, forældremyndighed, faderskab og prøvelse af beslutning om adoption uden samtykke, jf. lovens §§ 453, 456 m og 475 g.... Efter § 41 g kan retten give aktindsigt i et videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt m.v.... 

420.  Formularsamling: Oplysning om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom
Koncept til oplysning om fortrydelsesret vedr. køb af fast ejendom Word .docx O P L Y S N I N G  O M  F O R T R Y D E L S E S R E... 

421.  Lovsamling: Varemærkeloven
§ 60 g. Patent- og Varemærkestyrelsen kan regulere beløbene anført i §§ 60 a-60 e i overensstemmelse med den generelle pris- og lønudvikling, der anvendes på finansloven.... § 60 g er indsat ved § 2.8 i lov nr. 1370 af 28.12.2011 fra d. 01.02.2012.... § 60 g, stk. 1 er ophævet ved § 1.13 i lov nr. 1533 af 18.12.2018 fra d. 01.01.2019. Stk. 2 bliver herefter stk. 1.... L 195, s. 15) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/2436/EU af 16. december 2015 om indbyrdes... L 195, s. 15)«: »og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/2436/EU af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, EU-Tidende 2015, nr.... 

422.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 13 af 04.10.2017: Forslag til skattekontrollov
Efter den gældende skattekontrollovs § 8 G, stk. 1, skal oplysningerne være af væsentlig betydning for skatteligningen.... EU-direktivet om administrativt samarbejde på skatteområdet bygger på OECD´s standarder for udveksling af oplysninger, både efter anmodning, spontant og automatisk.... Hermed menes for det første de skatteinformationsudvekslingsaftaler, som Danmark har indgået på grundlag af OECD´s standardaftale om udveksling af oplysninger i skattesager.... H, stk. 1-3, § 8 L, § 8 O, stk. 1, § 8 P, stk. 1, § 8 Q, stk. 1, § 8 S, § 8 T, stk. 1 og 3, § 8 U, stk. 1 og 3, regler udstedt i medfør af § 8 Å, stk. 1-3, § 10, § 10 A, stk. 1-3, § 10 B, stk. 1 og... § 7 H, § 7 J, §§ 8 A-8 H, stk. 1-4, § 8 J, stk. 3, § 8 L, § 8 O, stk. 1, § 8 P, stk. 1, 2, 4 og 5, § 8 Q, stk. 1-3, § 8 R, stk. 3, § 8 S, § 8 T, stk. 1 og 3, § 8 U, stk. 1 og 3, § 8 X, regler udstedt... 

423.  Kommentarer til retsvirkningslovens § 16 b
Svend Danielsen, der i TFA 2006, s. 439 anfører: ”Det er antagelig den ægtefælle, som gør gældende, at den andens pensioner ikke er rimelige, de har bevisbyrden”. ... Om den nærmere behandling på skifte af disse rettigheder henvises til § 16 g om udtagelsespligt m.v. og bemærkningerne til denne bestemmelse.... at fravige udgangspunktet om, at en årlig pensionsindbetaling ud over det niveau, der svarer til en sædvanlig arbejdsmarkedspension, ikke anses for rimelig i RVL § 16 b, stk. 1's... 

424.  Festskrifter
udmåling af ekspropriationserstatning af Orla Friis Jensen EMRK art. 8's... Rosenmeier Tilsagn i fusionssager af Karsten Engsig Sørensen Competitive neutrality - critical remarks af Michael Steinicke Håndhævelse af EU s Udbudsregler... Law(s) Applicable to Arbitration Agreements: Trends and Outlook from the Viewpoint of English Law - by Loukas Mistelis Chapter 14.... Article 39(2) CISG and Domestic Limitation Periods - by Ulrich G. Schroeter Chapter 17.... 273 Troels Michael Lilja Kreditorforfølgning i I/S og K/S – Fra hus og hjem med fynd og... 

425.  Kære i civile sager
RPL § 226, stk. 1, hvilket S kærede.... S oplyste ØL om, at man havde indbragt sagen vedr.... S’ fik medhold i, at 8 af vidnerne var S’. K kærede denne afgørelse.... UfR 2009.1669 ØLK: I en sag hvor S havde fri proces, hævede S sagen, da parterne kom frem til et forlig.... UfR 2010.1318 VLK: G kærede en afgørelse truffet af Retten i Århus ved at fremsende en e-mail. Det originale kæreskrift blev ikke indleveret.... 

426.  Oversigt over retspraksis vedr. pensionsdeling og pensionskompensation
RVL § 16 g.... Stk. 3. § 16 g, stk. 1, og § 16 f, stk. 2-7, finder tilsvarende anvendelse Ingen retspraksis Advokat... 

427.  Lovsamling: Statsskatteloven
Straffebestemmelser m.v., §§ 40-47 G.... Hidtidig formulering af 2. stykke: For saa vidt Skatteansættelsen kun omfatter Indtægter fra de i § 2, Nr. 3 og Nr. 5, Litra g), nævnte Kilder, kan kun de disse... dog bliver at iagttage, at den Indkomst, af hvilken Skatten beregnes, ikke kan medtages ved Beregningen af Gennemsnitsindtægten; for de i § 2, Nr. 5 under e) og g)... G. Almindelige Bestemmelser § 48. (Ophævet). § 48 er korrigeret som følge af datasammenskrivning nr. 18210 af 09.11.1988.... S.) N. Neergaard. Advokat Jørgen U.... 

428.  Formularsamling: Koncept til gavebrev mellem ægtefæller
Koncept til gavebrev mellem ægtefæller Word docx   G A V E B R E V... Nom. kr. 60.000 obligationer Nykredit 3. s. C 2026 til rente 3%.... Kursværdi                        kr. 62.400.   2.1.2.     500 stk. aktier i Den Danske Bank A/S à kr. 10, til kurs... 

429.  Lovsamling: Bemærkninger til udkast til ny arvelov
Højesterets dom gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2001, s. 55. Der henvises til betænkningen s. 55. 4.2.... Der henvises til betænkningen s. 113-131 og s. 467-470. 5.3.... Der henvises til betænkningen s. 377. 7.2.... Der henvises til betænkningen s. 377. 7.3.... Der henvises til betænkningen s. 368, s. 372-373 og s. 375. 11.2.2.... 

430.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 20 af 08.10.2014: Forslag til lov om offentlige veje m.v.
Dette krav er gennemført i forslaget til vejlovens § 17 g.... Kravet i VVM-direktivets artikel 1, stk. 2, litra g, nr. 1, er implementeret i vejlovens § 17 g, stk. 1, hvoraf bl.a. følger, at Vejdirektoratet skal udfærdige en miljøkonsekvensrapport... Til § 17 g § 17 g er indsat ved § 1.6 i lov nr. 658 af 08.06.2016 fra d. 16.05.2017.... Bemærkninger til ændringer af § 17 g: Ændringer af § 17 g ved §§ 1.20-1.24 i lov nr. 434 af 16.03.2021 fra d. 01.04.2021: Ændring nr. 1 af 5 (§ 1.20) (§ 1.21 i det... Sund & Bælt Holding A/S.... 

431.  Lovsamling: Værdipapirhandelsloven
. § 4 g, finder tillige anvendelse for andre kollektive gældsforhold end obligationer. § 4 b.... I § 4 g udgår »for långivere«.... § 12 g.... s mellemrum fra 10 pct. til 100 pct. samt grænser på 1/3 eller 2/3 af aktiekapitalens... nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF, offentlige myndigheder eller andre, der efter Finanstilsynet s... 

432.  Lovsamling: Justitsministeriets forskrift af 13.12.1991 om Det centrale Kriminalregister
Registeret føres på edb-udstyr, der er opstillet af CSC Computer Management A/S. § 4.... CSC Computer Management A/S skal efter anmodning fremsende udskrift heraf til rigspolitichefen. Stk 3.... CSC Computer Management A/S skal iagttage de sikkerhedsforanstaltninger, der er anført i "Sikkerhedsforskrift for CSC Computer Management A/S". § 31.... Driftsplanen fastsættes af CSC Computer Management A/S og sendes til Rigspolitichefen. Stk 2.... CSC Computer Management A/S skal påse, at skriftlig anmodning som nævnt i stk 2 er CSC Computer Management A/S i hænde senest 3 dage efter, at anmodningen er fremsat. Stk 4.... 

433.  Lovsamling: Medieansvarsloven
skrifter, herunder billeder og lignende fremstillinger, der trykkes eller på anden måde mangfoldiggøres. 2) Lyd- og billedprogrammer, der spredes af DR, TV 2/DANMARK A/S,... Hidtidig formulering: § 1, nr. 2) Lyd- og billedprogrammer, der spredes af Danmarks Radio, TV 2, TV 2's regionale virksomheder og foretagender,... Danmarks Radio, TV 2, TV 2's regionale virksomheder og foretagender, der har tilladelse til radio- eller fjernsynsvirksomhed... Danmarks Radio, TV 2, TV 2's regionale virksomheder og foretagender, der har tilladelse til radio- eller... I § 34, stk. 3, ændres »Danmarks Radios« til: »DR's«, »TV 2's« til: »TV 2/DANMARK A/S'« og »TV 2's regionale virksomheders«... 

434.  Lejeret
Det fremgik af A's forklaring, at D, som repræsentant for S A/S, havde betragtet hans løn og den manglende betaling af husleje som to sider af samme sag.... Fogedretten i Viborg lagde til grund, at A og B havde beboet lejligheden på - - - som et led i deres ansættelse hos S A/S.... A/S indsat i besiddelse af ejendommen - - -.... Det bemærkedes i den forbindelse, at S A/S, som lejer af ejendommen, var berettiget til at indgive fogedrekvisition, uagtet I A/S var ejer af ejendommen.... I lejemålet boede L, I - L's lillebror, F - L's voksne søn, G - L's voksne søn, H - L's datter, C - L's svigersøn og gift med H, og A - L's søster.... 

435.  Lovsamling: Udlændingeloven
§ 9 g.... I § 9 h, stk. 4, ændres »§ 9 g, stk. 2 og 3,« til: »§ 9 g, stk. 4 og 5,«, og »og § 47 b,« ændres til: »§ 47 b og regler udstedt i medfør af § 9 g, stk. 1 og 2,«.... 2, § 9 m, stk. 2, § 9 n, stk. 2,« til: »§ 9 f, stk. 8, § 9 g, stk. 5,«, og »§ 9 g, stk. 1 og 2« ændres til: »§ 9 g, stk. 1«... § 37 g.... I § 40 a, stk. 2, nr. 5, ændres »§ 58 g.« til: »§ 58 g,«.... 

436.  Lovsamling: Brugsmodelloven
§ 73 g. Gebyrerne anført i §§ 73 a-73 e er angivet i 2011-niveau. Stk. 2.... L 195, s. 15). 2) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for love, der... 

437.  Lovsamling: Cirkulæreskrivelse af 23.04.1997 om samvær
Som anført i vejledningen s. 4 må omfanget af et midlertidigt samvær under en verserende forældremyndighedssag fastlægges i lyset af, at det er meningen, at barnet skal bevare kontakten... De nærmere regler for fastsættelse af midlertidigt samvær er i øvrigt gennemgået i vejledningen s. 4 samt i Skarrildhusberetningen 1996 s. 48f. 3.... hvoraf det fremgår, at statsamterne kan ændre en aftale om samvær, hvis ændringen er bedst for barnet, navnlig på grund af forandrede forhold, se endvidere vejledningen s.... den, som barnet bor hos, bør i øvrigt tillægges betydelig vægt ved vurderingen af, om samvær bør afslås eller ophæves som følge af lang tids manglende kontakt, jf. vejledningen s.... 

438.  Formularsamling: Gensidigt testamente mellem samlevende med fællesbørn.
  Word | Word .docx   G... E N S I D I G T T E S T A M E N T E   Idet undertegnede Hanne Hansen, cpr.nr. 080161-1706 og medundertegnede Mogens Madsen, cpr.nr. 170656-0017, begge boende Enemærket... 

439.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 42 af 23.02.2005: Forslag til lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren
Naturfredningsforening, Dansk Byggeri, Dansk Energi, Dansk Handel og Service, Dansk Industri, Dansk Transport og Logistik, Danske Fjernvarmeværkers Forening, Dommerforeningen, DONG Dansk Olie og Naturgas A/S,... Foreningen af Rådgivende Ingeniører (F.R.I.), Forsikring & Pension, Forsvarsministeriet, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd FTF, Fødevareministeriet, Hovedstadsregionens Naturgasselskab I/S... - og Sundhedsministeriet, Justitsministeriet, Kirkeministeriet, Klagenævnet for udbud, Det kommunale Kartel, Kommunernes Landsforening, Kulturministeriet, Københavns Kommune, Københavns Lufthavne A/S,... Landsorganisationen i Danmark, Miljøministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Praktiserende Arkitekters Råd (PAR), Naturgas Fyn I/S, Naturgas Midt/Nord I/S, Oliebranchens Fællesrepræsentation... , Post Danmark, Realkreditrådet, Renosam, Skatteministeriet, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Socialministeriet, Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S, Statsministeriet, Tekniq, Trafikministeriet, Udenrigsministeriet... 

440.  Driftsomkostninger
, hvis S´s salg angik dets driftsaktiviteter.... hvis S´s salg angik dets driftsaktiviteter.... S ønskede bekræftet, om S havde skattemæssigt fradrag for det vederlag, som S forventede at skulle betale en køber ifm. overdragelse af S’ forretning.... S.... G.... 

441.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 66 af 13.11.2013: Forslag til lov om internetdomæner
Beredskabsstyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, Bolignetforeningen, Boligselskabernes Landsforening, Brancheorganisationen for Forbruger Elektronik, British American Tobacco, Broadcom, Budde Schou A/S,... for Børn og Undervisning, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Mira Internet A/S,... Motorola, Net1, Nets, Nianet A/S, Nielsen & Nørager, Patent- og Varemærkestyrelsen, Plesner, Plougmann & Vingtoft, Radio- og tv-nævnet - Mediesektariatet, Realkreditrådet, Region Hovedstaden, Region... for Bibliotek og Medier, Styrelsen for Råd og Nævn, Grønland, Sundhedsstyrelsen, Syddansk Universitet, TDC A/S, TELE Greenland A/S, Tele Post - Grønland, Teleklagenævnet, Telekommunikationsindustrien... , Telenor, Telestyrelsen, Grønland, Telia A/S, Telogic, Trafikstyrelsen, Transportministeriet, TV 2, TV2 Regionerne, Udenrigsministeriet, UNI-C, YouSee og Økonomi- og Indenrigsministeriet. 10.... 

442.  Lovsamling: Cirkulære nr. 110 af 14.12.2006 om ægteskabs indgåelse
parternes identitet: ”Da De over for mig har oplyst, at De ønsker at indgå registreret partnerskab med hinanden, spørger jeg, om De AA (part 1's... fulde navn) vil indgå registreret partnerskab med BB (part 2's fulde navn)?”.... Når part 1 har svaret ja, spørges part 2: ”På samme måde spørger jeg Dem BB (part 2's fulde navn) om De vil indgå registreret partnerskab... med AA (part 1's fulde navn)?”.... 

443.  Lovsamling: Forskelsbehandlingsloven
GUIGOU Formand 4) EFT C 177 E af 27.6.2000, s. 42.... 7) EFT C 226 af 8.8.2000, s. 1. 8) EFT L 39 af 14.2.1976, s. 40.... 9) EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22. 10) EFT L 225 af 12.8.1986, s. 43. 11) EFT C 186... af 2.7.1999, s. 3.... L 180, s. 22) samt Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv ( EF-Tidende... 

444.  Lovsamling: Ligebehandlingsloven
L 039 af 14/02/1976, s. 0040-0042), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/73/EF af 23. september 2002 (EF-Tidende 2002 nr.... L 269, s. 15).... L 225, s. 40), som ændret ved Rådets direktiv 96/97/EF af 20. december 1996 (EF-Tidende 1997 nr.... L 145, s. 4), som ændret ved Rådets direktiv 97/75/EF af 15. december 1997 (EF-Tidende 1998 nr.... L 10, s. 24). Fodnoten til lovens titel er ændret ved § 1.1 i lov nr. 217 af 05.03.2013 fra d. 08.03.2013.... 

445.  Lovsamling: Aktieselskabsloven
§ 81 g.... § 134 g.... § 136 g.... § 137 g.... I overskriften til § 139 g ændres »Medarbejderindflydelse« til: »Medarbejdernes medbestemmelse« . § 139 g.... 

446.  Europarådets recommendation af 09.12.2009 om continuing powers of attorney
Following this proposal, the Committee of Ministers of the Council of Europe set up the Group of Specialists on Incapable and Other Vulnerable Adults (CJ-S-MI) in 1995, later re-named the Group of Specialists... In Austria, the Guardianship Act of 1984 was revised by Sachwalterrechts - Änderungsgesetz 2006 which came into force on 1 July 2007 (Law Gazette 2006, part I No. 92, Art. 284 f, 284 g and 284 h of the... The granter should have confidence in the appointed person(s), as he or she will be unable to control the attorney’s decisions, to appoint a new attorney, or to revoke the power of attorney when he or... The appointed person(s) must be relied upon to take care of the interests of the granter.... If one of the attorneys cannot or will not take on the task, or if one subsequently resigns or dies, it should be made clear either in the document or in the law whether the other(s) may continue to act... 

447.  Lovsamling: Cirkulæreskrivelse nr. 9554 af 08.11.2002 om international kompetence i sager om børne- og ægtefællebidrag
Civilretsdirektoratet har truffet følgende offentliggjorte afgørelser om international kompetence i bidragssager i relation til de to konventioner: T:FA1998.213/Nyhedsbrev nr. 5, s.... T:FA1998.451/Nyhedsbrev nr. 7, s. 58-65. T:FA2000.225/Nyhedsbrev nr. 11, s. 48-50.... T:FA2001.74/Nyhedsbrev nr. 14, s. 17-23.... 

448.  Formularsamling: Koncept til stævning i civil sag
Koncept til stævning i civil sag Word  | Word .docx   S T Æ V N I N G   Som advokat for... 

449.  Lovsamling: Cirkulære nr. 134 af 25.09.1989 om ægteskabs indgåelse
fastslået parternes identitet: »Da De over for mig har oplyst, at De ønsker at indgå registreret partnerskab med hinanden, spørger jeg, om De AA (part 1's... fulde navn) vil indgå registreret partnerskab med BB (part 2's fulde navn)?»... Når part 1 har svaret ja, spørges part 2: »På samme måde spørger jeg Dem BB (part 2's fulde navn) om De vil indgå registreret partnerskab med AA (part 1'... s fulde navn)?».... 

450.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 120/1995 til dødsboskiftelov
Der henvises i øvrigt til betænkningens s. 301 ff.... Reglen om meroffentlighed i retsplejelovens § 41 g finder også tilsvarende anvendelse.... 

451.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens §  5
Ravnsholt Rasmussen i ADV 1983.282, Orla G.... Forældrene ønskede at give arveafkald til fordel for S. ... Afdødes datter D og søn S var eneste arvinger, og arven skulle ifølge testamente være skilsmissesæreje.... A og S havde haft samme folkeregisteradresse siden 1972, således at S ikke skulle betale tillægsboafgift.... Skifteretten i Aarhus bestemte d. 19.01.2018, at boet skulle udleveres til bobestyrerbehandling ved advokat G. ... 

452.  Udlændingeret
og G Om familiesammenføring.... F havde endvidere ved afgørelser i 2003 og 2004 stadfæstet U's afslag på at forlænge A8´s og A9´s opholdstilladelse. A8 og A9 var etniske albanere fra Kosovo.... F havde endvidere ved afgørelser i 2003 og 2004 stadfæstet U's afslag på at forlænge A8´s og A9´s opholdstilladelse. A8 og A9 var etniske albanere fra Kosovo.... Der var ikke grundlag for at tilsidesætte S’ skøn, om at familielivet var ophørt, og at B derfor ikke afledte rettigheder fra A. S blev herefter frifundet.... Udlændingenævnet, N, stadfæstede S' afgørelse.... 

453.  Uden titel
S. 104-105) enig i, at der ogsaa, hvor der er begaaet flere Lov- overtrædelser af samme Slags, undtagelsesvis – ligesom naar der fo- religger flere strafbare Handlinger af forskellig Slags, og uanset om... Krabbes Artikel i U.f.R. 1925 S. 6-8 og Højesterets- dommer, Dr. Juris Troels G. Jørgensens Artikel sammesteds S. 57- 61.... Ugeskrift for Retsvæsen 1968, s. 896. Forslaget tilsigter at klargøre dette forhold.”... betænkning nr. 1424/2002 s. 471 ff.... Med 67 pct.’s vækst i afsoningsomkostningerne, jf. tabel 2, vil effekten af absolut kumula- tion indebære en merudgift på 1.770 mio. kr. årligt.... 

454.  Uden titel
S. 104-105) enig i, at der ogsaa, hvor der er begaaet flere Lov- overtrædelser af samme Slags, undtagelsesvis – ligesom naar der fo- religger flere strafbare Handlinger af forskellig Slags, og uanset om... Krabbes Artikel i U.f.R. 1925 S. 6-8 og Højesterets- dommer, Dr. Juris Troels G. Jørgensens Artikel sammesteds S. 57- 61.... Ugeskrift for Retsvæsen 1968, s. 896. Forslaget tilsigter at klargøre dette forhold.”... betænkning nr. 1424/2002 s. 471 ff.... Med 67 pct.’s vækst i afsoningsomkostningerne, jf. tabel 2, vil effekten af absolut kumula- tion indebære en merudgift på 1.770 mio. kr. årligt.... 

455.  Praksis vedr. dødsboskifteloven
D A/S ønskede - i overensstemmelse med D A/S' generelle holdning ved køb af fremmede virksomheder - ikke at oplyse om vilkårene for købet af aktierne i R A/S.... D A/S.... T havde i testamentet indsat advokat i Søren G. Dalgaard, Silkeborg, (X) som bobestyrer. Efter T's død i 2004 udpegede skifteretten i Kjellerup advokat X som bobestyrer.... M's bo blev behandlet af G som bobestyrer, som d. 18.09.2012 tillod, at A, der var handicappet kørestolsbruger, fik udbetalt 5 mio. kr. a conto mod at svare mellemrente på 0,19%... C gjorde indsigelse mod S som bobestyrer. Skifteretten i Randers udpegede advokat S som bobestyrer.... 

456.  Lovsamling: Persondataforordningens præambel
(2) EUT C 391 af 18.12.2012, s. 127.... (10) Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT L 95 af 21.4.1993, s. 29).... 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT L 351 af 20.12.2012, s.... (17) EUT C 192 af 30.6.2012, s. 7.... . juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (EFT L 201 af 31.7.2002, s.... 

457.  pdf: Digital Tinglysning
.* – BBR-nummer – Hovednoteringsnummer (KMS) – Umatrikuleret areal • Det er en fordel af benytte da dette er den mest præcise egenskab – tryk herefter (S)øg.... 

458.  Lovsamling: Bemærkninger til L 144/2012 til ny offentlighedslov
foreninger m.v., der driver naturgasforsyningsvirksomhed, og 3) kollektive varmeforsyningsanlæg, som er omfattet af varmeforsyningsloven og har en kapacitet på mere end 10 MJ/s.... også udføres af offentlige myndigheder, som led i denne virksomhed f.eks. efter udtrykkelig lovbestemmelse træffer afgørelse i forhold til borgerne, ikke indebærer, at der i § 5's... Med den nye bestemmelse i retsplejelovens § 41 g, der følger af § 2, nr. 8, i det forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (ændringer i lyset af lov om... Det er med retsplejelovens § 41 g foreslået, at der skal være adgang til aktindsigt i de nævnte bødeforelæg hos politiet og anklagemyndigheden.... TV3 A/S og Århus Retshjælp.  ... 

459.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 49
AAL § 5 b: Kofoed p. 37-44, Bet. nr. 1014/1984 p. 76-82, Orla G.... U 1929.726 HD, komm. af Troels G. Jørgensen i U 1929 B. 177-179.... Orla G. Petersen antager p. 69, at et rentefrit gavegældsbrev falder uden for AAL § 5 b, hvis gældsbrevet forfalder til indfrielse på anfordring.... Sådanne gældsbreve kan eventuelt blive omfattet af AAL § 16 stk. 5, men kan ifølge Orla G.... 

460.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til forslag til ny dødsboskiftelov L120/1995
s udlæg), - uskiftet bo.... s reglen, at den efterlevende ægtefælle påtager sig ansvaret og dermed hæftelsen for afdødes gæld. 2.2.5.... Der henvises i øvrigt til betænkningens s. 162- 172. 14. Forbigåede arvinger 14.1.... s udlæg og uskiftet bo beregnes dog en retsafgift på 100 kr.... s reglen er afgiften sat til 500 kr., medmindre boet af de ovennævnte grunde måtte være afgiftsfrit.... 

461.  Lovsamling: Cirkulære nr. 147 af. 30.08.1978 om det centrale kriminalregister
kriminalforsorgen for per soner, som søger ansættelse ved anstalten. 3) Folketingets ombudsmand. 4) Vedkommende myndigheder i de nordiske lande til brug for s... virksomheder. 5) Fiskeriministeriet for personer, der søger ansættelse i Fiskeriministeriets Industritilsyn. 6) Ministeriet for kulturelle anliggender for personer, der s... 1) Vedkommende idømmes ubetinget straf af fængsel i 5 måneder eller derover eller forvaring, eller 2) vedkommende i medfør af straffelovens § 16 frifindes for s... 

462.  Lovsamling: Markedsføringsloven
og Rådets direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 om ændring af direktiv 84/450/EØF om vildledende reklame for at medtage sammenlignende reklame (EFT 1997 L 290 af 23.10.1997, s.... artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed (EFT 1999 L 171 af 7.7.1999, s.... artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg (EFT 1997 L 144 af 4.6.1997, s.... og Rådets direktiv 97/66/EF af 15. december 1997 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred inden for telesektoren (EFT 1998 L 24 af 30.1.1998, s.... 

463.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 118 af 28.01.2015: Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (Forbrugerklageloven)
.: 3F Fagligt Fælles Forbund, Advokatnævnet, Advokatrådet, Advokatsamfundet, Affald Danmark, Amagerforbrændingen I/S, Arriva Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Associerede Danske Arkitekter,... Almindelige Danske Lægeforening, Den Danske Dommerforening, Den Danske Dommerforening, Den Danske Dyrlægeforening, Dommerfuldmægtigforeningen v/Lasse Bødker Nielsen, Domstolsstyrelsen, Dong Energy, DSB, DSB S-Tog... A/S, DSK - De Samvirkende Købmænd, FDB, FDM, FEHA, Feriehusudlejernes Brancheorganisation, Finans og Leasing, Finansrådet, Forbrugerklagenævnet, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet TÆNK, Foreningen... Statens Luftfartsvæsen, Statens og Kommunernes Indkøbsservice, Sydtrafik, Søsportens Brancheforening, Tekniq, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Trafikselskabet Movia, TV2/Reklame, TVDanmark A/S,... S. O. D.). 12.... 

464.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 9
AAL § 9, stk. 1: Bet. nr. 1014/1984 p. 230-232, Orla G. Petersen p. 24, Skifteret p. 355 f., AAL-kommentar p. 104-107, Petersen og Skammelsen, 1.... SR bekræftede, at de udbetalinger, som S modtager fra den i sagen omtalte trust, skulle anses som arv fra afdøde til S.... S var mere end 35 år. Spørgsmålet kunne derfor bekræftes.... S’ fader havde oprettet en Irrevocable Trust Agreement i 1991. F havde i fællesskab oprettet en Family Trust i 1997.... F var begge afgået ved døden, hvilket medførte en ligelig fordelt udbetaling fra de 3 trusts til S og S’ to brødre.    ... 

465.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 3
S havde solgt en kedel og monteret denne i en ejendom, der var ejet af H. Aftalen om købet af kedlen var indgået af M på vegne af V ApS.... Da V ApS ikke betalte købesummen på 48.689 kr, gjorde S kravet gældende mod H, der nægtede at betale. Retten i Viborg dømte H til at betale.... M kontaktede tømrerfirmaet T A/S i forbindelse med renovering af et lejemål med bl.a. gulvvarme og tapet.... T A/S fik ved Retten i Viborg og VL medhold i, at også H hæftede for betalingen, idet begge ægtefællers navne havde stået på visitkortet, som var udleveret til T... A/S ved aftalens indgåelse, sammenholdt med mailadressen og mailkorrespondancen med omtalen af »vi«.... 

466.  Lovsamling: Lov om aktiv socialpolitik
§ 10 g.... § 13 g.... § 69 s. Kapitel 11 og 12 finder anvendelse for udbetaling og tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb.... § 73 g.... § 74 g.... 

467.  Lovsamling: Kreditaftaleloven
Det vil sige: hvor S er den aktuelle bevægelsessaldo.... hvor S... hvor S... Denne artikel berører ikke artikel 3, stk. 1, nr. 3), litra g), i direktiv 2002/65/EF.... Denne artikel berører ikke artikel 3, stk. 1, nr. 3), litra g), i direktiv 2002/65/EF.... 

468.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 46
Der henvises til § 16 g.... 

469.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 24
Komm. af Ole Bjørn i SR-Skat 2009.145 SKM2022.160 SR: S’ uopsigelige gavebreve medførte, at S’ holdingselskab løbende udloddede det årlige overskud til 13 børnebørn,... S ville forblive aktionær og 100% ejer af selskabet, men det årlige overskud skulle løbende udloddes til S’ 13 børnebørn, B.... S ville forpligte sig ved gavebreve, der skulle løbe indtil S’ eller et af B’s død afhængig af, hvad der indtraf først.    ... Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.B.2.15.1 omkring rentenydelse med udlagt kapitalejer uden båndlæggelse kunne ikke finde anvendelse ved bedømmelse af den skattemæssige behandling af S, da S... Dommen er komm. af Orla G. Petersen i TfS 1986.271.... 

470.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 158 af 06.02.2019: Forslag til lov om forbrugslånsvirksomheder
Folketingstidende 2012-13, A, L 16 som fremsat, s. 41 (lov nr. 1231 af 18. december 2012) om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v.... Folketingstidende 2012-13, A, L 16 som fremsat, s. 42 (lov nr. 1231 af 18. december 2012) om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v.... Folketingstidende 2012-13, A, L 16 som fremsat, s. 41 og 46 (lov nr. 1231 af 18. december 2012) om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v.... Der kan desuden henvises til afsnit 5.4.3. i samme lovforslag, s. 43, om fravigelse af krav om digital kommunikation af hensyn til myndighedsudøvelsen.... Der henvises endvidere til bemærkningerne til § 1, nr. 117, L 39, Folketingstidende A 2016, s. 119 nederst.... 

471.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 83 af 24.11.2010: Forslag til lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love (Revision af dødsboskifteloven m.v.)
Baggrunden for den eksisterende ordning med autoriserede bobestyrere fremgår af Skiftelovsudvalgets betænkning nr. 1270/1994, s. 30.... Vestre Landsrets kendelse, refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 2009, s. 328.... 2.000 kr. og legater til fonde, stiftelser, foreninger mv. er helt fritaget for at betale bo- og tillægsboafgift, jf. boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra g.... 

472.  Formularsamling: Bodelingsoverenskomst
Koncept til bodelingsoverenskomst Word.docx Udfærdiget i to eksemplarer   B O D E L I N G S O V E R E N S K O M S... Hustruen indtræder som kreditor/debitor på ejerpantebrev stort kr. 100.000 tinglyst med meddelelser til Nordea A/S, Nyborg.  2.5.       ... 

473.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 20 af 08.10.2014: Forslag til lov om offentlige veje m.v.
september 2013, Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden - at trængslen på vejene vil blive fordoblet frem mod 2025, hvor der vil blive brugt ca. 18,4 mio. køretimer i kø på vejene i hovedstadsområdet (s.... Det fremgår videre af kommissionens betænkning (s. 81 ff.), at "vejsystemet i hovedstadsområdet er karakteriseret ved, at der ikke har eksisteret en fast overordnet ramme for trafikovervågning og -styring... samarbejde mellem Københavns Kommune og Vejdirektoratet om en trafikstyringscentral bør danne grundlag for et egentligt formaliseret og obligatorisk samarbejde, der omfatter hele hovedstadsområdet (s.... Transport og Logistik - DTL, Dansk Industri, Dansk Ledningsejerforum, Danske Regioner, Danske Speditører, Energinet.dk, FDM, Fritidshusejernes Landsforening, Grundejeren.dk, HK Trafik & Jernbane, HMN I/S,... 

474.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til forslag L157/2012 til lov om ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister. (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven Forslag til ny forældreansvarslov L133/2006
Der henvises til Folketingstidende 2006-07, tillæg A, s. 4447 og s. 4505 f.... Der henvises til Folketingstidende 2006-07, tillæg A, s. 4429.... Der henvises til Folketingstidende 2006-07, tillæg A, s. 4526.... Der henvises til Folketingstidende 2006-07, tillæg A, s. 4429 f. om intentionerne bag forældreansvarsloven.... Der henvises til Folketingstidende 2006-07, tillæg A, s. 4506 f.... 

475.  Lovsamling: Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager november 1999
det er meningen, at barnet skal bevare kontakten med begge forældre under forældremyndighedstvisten, jf. lovforarbejderne samt forældremyndighedsvejledningen fra 1995, s.... T:FA 1998, s. 132.... Dette udgangspunkt er fremhævet i SKH 1998, s. 102ff. samt pkt.... Der henvises til afsnit 9.4. og SKH 1996, s.  7ff. 10.2.... Folketingets Ombudsmand har i beretningen fra 1987, s. 91, anført følgende om pligten til partshøring: ".. jeg bemærker herved, at hensynet til en part... 

476.  Moms
G.1.6.1) 1997 Benny Hjortkjær Hansen i R&R nr. 11/1997 p.30: EU-moms - momslovsændringer og EF-domme.... S.... S.... S selv.... i LL § 2's forstand.... 

477.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 144/2012 til ny offentlighedslov
Det vil desuden være nærliggende under henvisning til karakteren af den virksomhed, der udøves i Finansiel Stabilitet A/S, at undtage dette selskab (sammen med dets datterselskaber... når det har relevans for myndighedens virksomhed, herunder i forbindelse med konkret sagsbehandling, kan anses for indgået til eller oprettet af den pågældende myndighed i § 7's... Med den nye bestemmelse i retsplejelovens § 41 g, der følger af § 2, nr. 8, i det forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (ændringer i lyset af lov... to ministerier i stk. 1's forstand sker i forbindelse med ministerbetjening, er, om udvekslingen sker i en sammenhæng og på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage... Bestemmelsen i stk. 3, der har karakter af en undtagelse fra bestemmelsen i stk. 1, undtager generelt en række forskellige sags- og opgavetyper fra stk. 1's anvendelsesområde.... 

478.  Afhandling: 1
. §§ 16f-g, samt retsstillingen vedrørende udbetalte pensionsrettigheder, jf. §§ 16b-c, stk. 2.... Falder en rettighed ind under § 16b’s anvendelsesområde, finder hele det nye regelsæt i §§ 16b-g anvendelse.... Opremsningen er ikke udtømmende, og § 16b vil således også omfatte indeståender i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), SP-ratepensioner, ret til efterløn osv. .... Der foretages ikke længere indbetalinger til LD, men en ægtefælles indestående hos Dyrtidsfonden må antages at være en sædvanlig og rimelig rettighed .... Før den 1. januar 2007 skulle SP-ratepensioner og indeståender hos LD – i modsætning til ATP-ordningerne – ligedeles.... 

479.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens §  3
g) Arv, legat og forsikring m.v., der tilfalder fonde, foreninger, stiftelser m.v. og religiøse samfund, der er godkendt efter § 3, stk. 2, til at modtage arv, legat og... b) ad § 3, stk. 1 c) ad § 3, stk. 1 d) ad § 3, stk. 1 e) ad § 3, stk. 1 f) ad § 3, stk. 1 g)... s afgift efter pensionsbeskatningsloven. Eksempel: Afdødes søn på 7 år skal have udbetalt en ratepension på 200.000 kr. fordelt på 10 rater.... s afgift, jf. BALBEKG § 11, stk. 5.... Hertil fik hun rådgivning hos Advokataktieselskabet Dahl Aalborg A/S, D.... 

480.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn med successionsrækkefølge med børnebørn på 2. pladsen.
Word.docx G E N S I D I G T  T E S T A M E N T E Idet undertegnede ægtefæller Hanne Hansen, cpr.nr. 080146-1706 og medundertegnede Mogens Madsen, cpr.nr. 170641... 

481.  Formularsamling: Testamente ægtefæller med fællesbørn og successionsrækkefølge med børnebørn på andenpladsen
G E N S I D I G T T E S T A M E N T E Idet undertegnede ægtefæller Hanne Hansen, cpr.nr. 080146-1706 og medundertegnede Mogens Mad​sen, cpr.nr. 170641-0017, begge boende Enemærket 98, 5800 Nyborg, er​klæ​rer... 

482.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til forslag til ny børnelov L2/2000
Der henvises herom til Folketingstidende 1999-2000, forhandlingerne, s 4768 ff., og tillæg A, s. 5477 ff. 1.2.... g. Særligt om stedbarns- og familieadoptioner     Det, der er anført under pkt. b og c ovenfor, tager navnlig sigte på bortadoptioner.     ... 

483.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om kombinationssæreje type 6 med etablering af sameje.
Word.doc  | Word .docx Æ G T E P A G T Undertegnede ægtefæller Mogens Madsen, født d. 17.06.1976, og medundertegnede Hanne Hansen, født d. 08.01.1981,... Hustruen overdrager herved pr. d. 01.07.2017 som gave til manden halvdelen af følgende ejendele: 6.1.1. 500 stk. aktier i Danske Bank A/S à kr. 10, til kurs 235... 

484.  Lovsamling: Vejledning om international kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæ, samvær m.v.
Efter § 46 i forældreansvarsloven reguleres Familieretshusets internationale kompetence i sager om forældremyndighed m.v. af retsplejelovens § 448 g.... Efter retsplejelovens § 448 g, stk. 4, kan kompetencereglerne i § 448 g, stk. 1-3, fraviges ved overenskomst med fremmed stat.... Kompetencebestemmelserne i § 448 g finder således kun anvendelse, i det omfang en sag ikke er omfattet en af disse konventioner. 3.... Udtrykket ”bopæl” i retsplejelovens § 448 g skal forstås på samme måde som udtrykket ”sædvanligt opholdssted” i konventionen.... Det bemærkes, at det bopælsbegreb, der anvendes i konventionen, er det samme, som det der anvendes i retsplejelovens § 448 g, dvs. sædvanligt opholdssted. 7.... 

485.  Lovsamling: Retsplejelovens kapitel 75 b: Indgreb over for personer under 15 år
I § 821 a, stk. 1, to steder i § 821 b, stk. 1, i § 821 b, stk. 2, § 821 c, § 821 d, stk. 1, § 821 e, stk. 1, § 821 f, stk. 1 og 2, og § 821 g ændres »under 14 år« til:... I § 821 a, stk. 1, to steder i § 821 b, stk. 1, i § 821 b, stk. 2, § 821 c, § 821 d, stk. 1, § 821 e, stk. 1, § 821 f, stk. 1 og 2, og § 821 g ændres »under 14 år« til:... § 821 g.... § 821 g er ændret ved § 2.3 i lov nr. 711 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010.... I § 821 g ændres »under 15 år« til: »under 14 år« § 821 g er ændret ved § 2.3 i lov nr. 158 af 28.02.2012 fra d. 29.02.2012.... 

486.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 100 til ny arvelov
Alle aktiver kan ligesom efter gældende ret overtages af en arving til vurderingsbeløbet, smh. betænkning nr. 1270/1994 om skifte af dødsboer, s. 330f.... Svend Danielsen, Arveloven med kommentarer, 5. udg., 2005, s. 259.... Svend Danielsen, Arveloven med kommentarer, 5. udg., 2005, s. 159 (med henvisninger). Det er et krav, at ydelserne ikke er forbrugt.... Der henvises herom til Svend Danielsen, Arveloven med kommentarer, 5. udg., 2005, s. 236f. (med referat af Østre Landsrets dom af 11. august 1975) og s. 245ff.... For så vidt angår spørgsmålet om værdiansættelse henvises til betænkning 1270/1994 om skifte af dødsboer, s. 301ff.... 

487.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 26 af 03.10.2018: Forslag til aktiesparekontolov
HORESTA, IBIS, Ingeniørforeningen Danmark, Investering Danmark, Justitia, Kraka, Landbrug & Fødevarer, Landsskatteretten, Lokale Pengeinstitutter, Mellemfolkeligt Samvirke, Nasdaq OMX Copenhagen A/S,... Nationalbanken, Nordsøfonden, Offshoreenergy.dk, Olie Gas Danmark, SEGES, Skatteankestyrelsen, SMVdanmark, SRF Skattefaglig Forening, Vindmølleindustrien, VP Securities A/S.... 

488.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 120/1995 til dødsboskiftelov
s reglen til en efterlevende ægtefælle.... Om baggrunden for forslagets regler om insolvente dødsboer henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 9.4. og til betænkningen s. 245 ff.... Østre Landsrets kendelse, refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 2007, s. 2746, der vedrører beregning af kurators salær, hvor boet er tilkendt et rekvirentsalær.... Om baggrunden for de foreslåede bestemmelser henvises i øvrigt til betænkningens s. 266 ff.... s reglen«, udstedes i praksis ikke proklama.... 

489.  Lovsamling: Arbejdsmiljøloven
I fodnoten til lovens titel ændres »EF-Tidende 2003, L 299, s. 9,« til: »EU-Tidende... 2003, L 299, s. 9, samt«.... og om ændring af direktiv nr. 95/16/EF (omarbejdning), EU-Tidende 2006, L 157, s.... forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, EU-Tidende 2003, L 299, s.... anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, L 255, s.... 

490.  Lovsamling: Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder
§ 15 g er ændret ved § 2.5 i lov nr. 554 af 07.05.2019 fra d. 10.01.2020. Hidtidig formulering: § 15 g.... I § 15 j, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 15 c, stk. 1, og § 15 g, stk. 5« til: »§ 15 g, stk. 5, og § 17 b«. Frister § 16.... Registreringskontrol Overskriften før § 17 g er indsat ved § 3.13 i lov nr. 642 af 19.05.2020 fra d. 01.01.2021. § 17 g.... § 19 g.... I § 23, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 15 g, stk. 2 og 3« til: »§ 15 g, stk. 3, 5 og 6«. § 23, stk. 1 er ændret ved § 3.19 i lov nr. 642 af 19.05.2020 fra d. 01.01.2021.... 

491.  Lovsamling: Retsplejelovens kapitel 66a: Advokatbistand til den forurettede
§ 741 g.... I § 741 g, stk. 1, 1. pkt., ændres »sædelighedsforbrydelse« til: »seksualforbrydelse«.... § 741 g, stk. 3 er ændret ved § 5.2 i lov nr. 503 af 23.05.2018 fra d. 25.05.2018.... § 741 g, stk. 1 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 329 af 30.03.2019 fra d. 01.04.2019. I § 741 g, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »vold,«: »psykisk vold,«.... § 741 g, stk. 1 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 2600 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022.... 

492.  Lovsamling: Selskabsloven
Kun aktieselskaber og anpartsselskaber kan og skal i deres navn benytte betegnelserne »aktieselskab« henholdsvis »anpartsselskab« eller forkortelserne »A/S« henholdsvis... som før den 1. marts 2010 er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med et selskabsnavn, der indeholder en anden forkortelse af aktieselskab end A/S,... Registreringskontrol Overskriften før § 23 g er indsat ved § 2.9 i lov nr. 642 af 19.05.2020 fra d. 01.01.2021. § 23 g.... § 23 g er indsat ved § 2.9 i lov nr. 642 af 19.05.2020 fra d. 01.01.2021.... Erhvervsstyrelsen kan, når styrelsen finder det hensigtsmæssigt, offentliggøre, at en kontrol efter §§ 23 g og 23 h iværksættes eller er blevet iværksat.... 

493.  Lovsamling: Lovsamlingsbasis
husk at rette URL Som ændret ved § 1 i ændringslov - husk URL (ændring) fra s.... 

494.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 23
UfR 1967.249 HD: Fader havde i årene 1950-54 aktier for i alt 200.000 kr i Importøren A/S til sønnen S, der døde i dec. 1962.... I okt. 1962 havde S og dennes hustru H af andet ægteskab ved en godkendt og tinglyst ægtepagt bl.... På skiftet efter S gjorde S's 2 særbørn (B) gældende, at den nævnte ægtepagtsbestemmelse ingen betydning kunne have for nogen del af de af S fra F erhvervede aktier... Ved erhvervelserne i 1954 var der udstedt gældsbreve fra S til F på beløb svarende til aktiernes pålydende, men overdragelsen fra F indebar en betydelig gave, og... Afdødes datter D og søn S var eneste arvinger, og arven skulle ifølge testamente være skilsmissesæreje.... 

495.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 208 af 25.03.1999: Forslag til lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v.
s forsikringssum. For andre forsikringer opkræves en afgift på 0,25 kr. pr. 5.000 kr.'s forsikringssum eller en afgift på 12 pct. af præmien.... s afgift 2.250 Værdiafgift på 0,6 pct./ 1,5 pct.... 

496.  Lovsamling: Markedsføringsloven af 2005
L 149, s. 22, samt dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (servicedirektivet),... L 376, s. 36, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets... L 149, s. 22.... 

497.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 5 af 28.11.2007: Forslag til lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter
Det er i betænkning nr. 1318/1996 om revision af arbejdsretsloven s. 41 udtalt, at disse principper fortsat kan tjene som fortolkningsbidrag, ligesom der er henvist... til dem i betænkning nr. 685/1973 om Arbejdsretten s. 25.... betænkning nr. 1465/2005 fra udvalget om dommeres bibeskæftigelse, s. 111.... For at fjerne denne uklarhed, som har givet anledning til tvister, jf. herved Højesterets kendelse af 15. januar 2007 (UfR 2007, s. 1013), foreslås bestemmelsen i stk. 1 affattet... 

498.  Lovsamling: Patentloven
L 195, s. 15).... L 311, s. 1), som ændret ved direktiv 2004/28/EF (EU-Tidende 2004 nr.... L 136, s. 58) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EF-Tidende 2001 nr.... L 311, s. 67), som ændret ved direktiv 2004/27/EF (EU-Tidende 2004 nr.... L 136, s. 34). 2) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for love, der er vedtaget i folketingsåret 2018/2019.... 

499.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 118 af 28.01.2015: Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (Forbrugerklageloven)
Ussing, "Køb" (4. udgave ved Anders Vinding Kruse, 1967), s. 1. Ved formuegode forstås almindeligvis ting, dvs. løsøregenstande.... Til § 38 Den foreslåede bestemmelse i § 38 er en videreførelse af den gældende § 4 g i lov om forbrugerklager.... Det bemærkes, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens behandling af en forbrugerklage i mediationsfasen i § 323, stk. 4, nr. 4's forstand anses for en behandling ved en forvaltningsmyndighed.... 

500.  Lovsamling: Straffeloven kap. 13: Forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder m.v.
§ 114 g.... § 114 d (nu § 114 g) er ændret fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004 .... § 114 g er ændret ved § 1.5 i lov nr. 542 af 08.06.2006 fra d. 09.06.2006.... I § 114 d, der bliver § 114 g, ændres »§§ 114-114 c« til: »§§ 114-114 f«. § 114 g er ændret ved § 1.15 i lov nr. 883 af 16.06.2020 fra d. 18.06.2020.... I § 114 g ændres »2 år« til: »3 år«. § 114 h.... 

501.  Lovsamling: Lov om offentlige veje
§ 17 g.... § 17 g, stk. 3 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 434 af 16.03.2021 fra d. 01.04.2021. I § 17 g, stk. 3, udgår »stk. 1,«.... I § 17 g, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 5« til: »stk. 6«. § 17 g, stk. 9 er indsat ved § 1.24 i lov nr. 434 af 16.03.2021 fra d. 01.04.2021.... g) Landindvinding fra havet. 2.... I bilag 4 ændres i nr. 4 og 5 »vejlovens § 17 g, stk. 5, hhv. jernbanelovens § 38 g, stk. 5« til: »vejlovens § 17 g, stk. 6«.... 

502.  Afhandling: Limitation of Liability
(4) Relevancy of the LD.... expectancy of the LD.... Schultz A/S, Copenhagen, 1974 20. Koffman, Laurence and Elizabeth MacDonald: The Law of Contract, 6th ed., Oxford University Press, (2007) 21.... general view of LDs have, however, been used (incl. cases on consumers – B2C) � Choice of law clause, see ch. 5.3.6 � Businesses residing in different countries � CISG art. 6 � CISG art.’s... Smith v Eric S Bush (HL 1990) � See The Law Commission No 292 on Unfair Terms in Contracts, p 4 � Ibid, p 16 � These clauses attempt to exclude extrinsic evidence of additional and contradicting... 

503.  Lovsamling: L 137 af 09.01.2019: Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven
Der henvises til Folketingstidende 2006-07, tillæg A, s. 4427. Der skal i vurderingen ses på barnets samlede situation med særlig vægt på barnets trivsel.... Der henvises til Folketingstidende 2006-07, tillæg A, s. 4486f.... Der henvises til Folketingstidende 2006-07, tillæg A, s. 4462.... 

504.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L157/2012 til lov om ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister. (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven
Der er ikke hermed tilsigtet ændringer af denne del af bestemmelsens indhold, og der henvises til Folketingstidende 2006-07, tillæg A, s. 4493.... Idet der ikke udover det ovenfor beskrevne er tilsigtet ændringer i bestemmelsen, henvises der i øvrigt til Folketingstidende 2006-07, tillæg A, s. 4494 f.... Der henvises til Folketingstidende 2006-07, tillæg A, s. 4495 f. Det er fortsat vigtigt, at ordningen kan fungere rent praktisk for barnet.... 

505.  Lovsamling: Forældelsesloven
S.... 

506.  Lovsamling: Persondataforordningens kapitel III
registrerede eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling f) retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed g)... må ikke baseres på særlige kategorier af personoplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, medmindre artikel 9, stk. 2, litra a) eller g)... valuta-, budget- og skatteanliggender, folkesundhed og social sikkerhed f) beskyttelse af retsvæsenets uafhængighed og retssager g)... eller reguleringsfunktioner, herunder opgaver af midlertidig karakter, der er forbundet med offentlig myndighedsudøvelse i de tilfælde, der er omhandlet i litra a)-e) og g)... f) opbevaringsperioder og de gældende garantier under hensyntagen til behandlingens karakter, omfang og formål eller kategorier af behandling g)... 

507.  Lovsamling: Konkursloven kapitel 2 c: Gennemførelse af rekonstruktion
g) Anslået dividende i tilfælde af skyldnerens konkurs.... § 13 g.... § 13 g er indsat ved § 1.17 i lov nr. 530 af 27.03.2021 fra d. 29.03.2021. § 13 g, stk. 3, 2. pkt. træder dog først fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren.... § 13 g, stk. 3, 2. pkt. blev sat i kraft ved § 1 i bekg. nr. 1357 af 19.09.2022 fra d. 01.10.2022. § 13 h.... 

508.  Lovsamling: Funktionærloven
L 175, s. 43) og dele af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og... L 303, s. 16). 2) Lov nr. 340 af 2. juni 1999 blev bekendtgjort i Lovtidende den 3. juni 1999. 3) Lov... 

509.  Lovsamling: Retsplejelovens kapitel 3 a. Aktindsigt
Enhver har ret til aktindsigt i domme og kendelser m.v. efter reglerne i §§ 41 a-41 c og 41 e og 41 g. Stk. 2.... I § 41, stk. 1, ændres »og 41 e« til: », 41 e og 41 g«. § 41 a.... § 41 g.... § 41 g er ophævet og indsat på ny ved § 2.8 i lov nr. 638 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014.... I forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt skal det overvejes, om der kan gives aktindsigt i videre omfang end fastsat i §§ 41 a-41 g.... 

510.  Lovsamling: Konkursloven kapitel 1 c: Gennemførelse af rekonstruktion under forebyggende rekonstruktionsbehandling
Er der truffet bestemmelse om fyldestgørelsesforbud efter § 9 b, kan der ske virksomhedsoverdragelse efter reglerne i § 13 g.... § 9 g. Stadfæster skifteretten et rekonstruktionsforslag, finder reglerne i §§ 14-14 b, § 14 c, stk. 1, og §§ 14 d og 14 e tilsvarende anvendelse. Stk. 2.... § 9 g er indsat ved § 1.6 i lov nr. 896 af 21.06.2022 fra d. 17.07.2022. Advokat Jørgen U.... 

511.  Lovsamling: Retsplejelovens kapitel 42 a
§ 456 g. Familieretten kan beskikke en advokat for en part, hvis den pågældende har behov for det.... § 456 g, 2. pkt. er ændret ved § 6.7 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013.... I § 456 g, 2. pkt., ændres »mand« til: »person«, »far« til: »forælder«, og »manden« til: »den pågældende«.... § 456 g er ændret ved § 15.16 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019.... § 456 g. Retten kan, når dertil findes særlig anledning, beskikke en advokat for en part.... 

512.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn.
Word.docx G E N S I D I G T  T E S T A M E N T E Idet undertegnede ægtefæller Hanne Hansen, cpr.nr. 080176-1706 og medundertegnede Mogens Madsen,... 

513.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn med 13,5% til velgøremde forening
ægtefæller med fællesbørn  med 13,5% til en velgørende forening (se beregning af nettoarv til livsarvinger) Word.docx G... E N S I D I G T  T E S T A M E N T E Idet undertegnede ægtefæller Hanne Hansen, cpr.nr. 080146-1706 og medundertegnede Mogens Madsen, cpr.nr. 170645-0017, begge boende Enemærket 98,... 

514.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn, hvor et barn kun skal arve sin tvangsarv.
Word.docx G E N S I D I G T  T E S T A M E N T E Idet undertegnede ægtefæller Hanne Hansen, cpr.nr. 080156-1706 og medundertegnede Mogens Madsen, cpr.nr. 170651-0017, begge... 

515.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller, hvor den ene har særbørn
Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller, hvor den ene har særbørn (særbørnene skal arve den længstlevende) Word.docx G... E N S I D I G T    T E S T A M E N T E   Idet undertegnede ægtefæller Hanne Hansen, cpr.nr. 080161-1706 og medundertegnede Mogens Madsen, cpr.nr. 170656-0017, begge... 

516.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller uden børn
Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller uden børn Word.docx G E N S I D I G T  T E S T A M E N T E   Idet undertegnede... 

517.  Formularsamling: Gensidigt testamente mellem samlevende uden børn.
Word.docx     G E N S I D I G T T E S T A M E N T E   Idet undertegnede Hanne Hansen, cpr.nr. 080176-1706 og medundertegnede... 

518.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 47 af 13.10.2021: Forslag til lov om leje
Til § 152 Efter § 27, stk. 1, i den gældende lejelov skal udlejeren sørge for, at der hersker god orden i ejendommen og om fornødent ophæve lejeforhold i de i § 93, stk. 1, litra g-i og m, nævnte tilfælde... g) Når vægtige grunde i øvrigt gør det særlig magtpåliggende for udlejeren at blive løst fra lejeforholdet.... g) Såfremt ejendommen ejes af flere personer i fællesskab, kan ejerne kun opsige lejeren af en beboelseslejlighed.... Det vil sige, at juridiske personer, fx i form af et ApS eller A/S, ikke kan opsige et lejeforhold efter bestemmelsen. Udlejeren skal have til hensigt at tage boligen i brug til helårsbeboelse.... Til § 174 Efter den gældende lejelovs § 85, stk. 1, gælder, at opsiges en lejer af en beboelseslejlighed efter § 83, stk. 1, litra a, b, c eller g, skal udlejeren uden unødigt ophold tilbyde ham at... 

519.  Domme: Uden titel
Rettens begrundelse og afgorelse Det ma anses for godtgjort, at samtlige idl;r til finansiering afkøbet og ombygningen stammer fra - reje.... 

520.  Lovsamling: Retsplejelovens kapitel 12-15 b: Advokater
§ 124 g.... § 147 g.... § 147 g er indsat fra d. 01.07.2004 ved § 1.2 i lov nr. 447 af 09.06.2004 § 147 g, stk. 2 er ændret fra d. 01.11.2005... § 147 g, stk. 3 er ændret fra d. 01.11.2005 ved § 17.2 i lov nr. 430 af 06.06.2005: I § 147 g, stk. 4, der bliver stk. 3,... § 147 g er ophævet ved § 15.1 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: § 147 g.... 

521.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 13 af 04.10.2017: Forslag til skattekontrollov
Det følger af forslaget, at selskaber og foreninger m.v., der alene er begrænset skattepligtige efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, d, e eller g, ikke vil være omfattet af oplysningspligten... De selskaber, der vil være omfattet af selskabsskattelovens § 2 stk. 1, litra c, d, e eller g, er følgende selskaber og foreninger med hjemsted i udlandet: Det vil for det første være selskaber m.v... gældende skattekontrollovs § 3 B, stk. 15, nr. 9, med enkelte redaktionelle ændringer, herunder at "systematisk fejl" er ændret til "systemisk fejl", hvilket har sin baggrund i en fejloversættelse af OECD´s... Endvidere er "systematisk fejl" ændret til "systemisk fejl", hvilket har sin baggrund i en fejloversættelse af OECD´s retningslinjer på området. Der er ligeledes tale om en redaktionel ændring.... videreførelse af den gældende skattekontrollovs § 3 B, stk. 13, nr. 3, men med den ændring, at "systematisk fejl" er ændret til "systemisk fejl", hvilket har sin baggrund i en fejloversættelse af OECD´s... 

522.  Lovsamling: Uddrag af bemærkninger til L 27 af 23.03.2005 om forslag til navnelov
Efter s tk. 4 kan et efternavn ikke tages i medfør af stk. 1, nr. 6, hvis det betegner det modsatte køn i forhold til den, der skal bære navnet.... I stedet for -søn eller -datter vil det tillige være muligt at tilføje -ssøn eller -sdatter, medmindre det pågældende fornavn ender på bogstaverne s, x eller z.... Efter s tk. 4 bevarer et adoptivbarn ved ophævelse af adoptionen retten til et efternavn, der er erhvervet på grundlag af adoption.... Der henvises til Folketingstidende 1996-97, Tillæg A, s. 1859 ff.... 

523.  Lovsamling: Cirk. nr. 189 af 17.12.1997 personalegoder
For personale ved militæret, der modtager frit kvarter, bortset fra de i ligningslovens § 7, litra s, nævnte, ansættes værdien heraf til 325 kr. pr. måned.... 

524.  Lovsamling: Kapitalmarkedsloven
§ 2 i lov nr. 1374 af 13.12.2019 (Direkte debitering, håndtering af erstatningskrav i henhold til en byggeskadeforsikring tegnet i Qudos Insurance A/S,... § 180 g. En it-operatør af et detailbetalingssystem er ansvarlig for, at it-driften af det pågældende detailbetalingssystem udføres på en betryggende måde. Stk. 2.... § 180 g er indsat ved § 4.13 i lov nr. 2382 af 14.12.2021 fra d. 01.01.2022. § 180 h.... Indkaldelse til generalforsamling i en central modpart (CCP) Overskriften før § 210 g er indsat ved § 2.3 i lov nr. 570 af 10.05.2022 fra d. 12.08.2022. § 210 g.... § 210 g er indsat ved § 2.3 i lov nr. 570 af 10.05.2022 fra d. 12.08.2022.... 

525.  Lovsamling: Tinglysningsloven
§ 42 g.... § 42 g, stk. 3 er indsat ved § 1.53 i lov nr. 539 af 08.06.2006 fra et tidspunkt... § 47 g.... I § 50 d, stk. 1, ændres »§§ 20, 42 g, stk. 2, og 49« til: »§ 20, § 42 g, stk. 2, § 47, stk. 9, og § 49 a«.... Hidtidig formulering: § 50 g.... 

526.  Lovsamling: Retsplejeloven
Betalingspåkrav §§ 477 a- 477 g Fjerde afsnit. Tvangsfuldbyrdelse §§ 478-600 Femte afsnit.... Betalingspåkrav Kapitel 44 a: §§ 477 a- 477 g Fjerde afsnit.... Strafferetsplejen Første afsnit: Almindelige bestemmelser §§ 683-741 g Andet afsnit: Efterforskning, tvangsindgreb... Kapitel 65: Påtalen, §§ 718-728 Kapitel 66: Sigtede og hans forsvar, §§ 729-741 Kapitel 66 a: Forurettede, §§ 741 a-741 g... Andre efterforskningsskridt, §§ 812-820 Kapitel 75 b: Indgreb over for personer under 15 år, §§ 821 a- 821 g... 

527.  Lovsamling: Retsplejelovens kapitel 42
§ 448 g.... § 448 g er indsat ved § 12.4 i lov nr. 434 af 08.05.2006 fra d. 01.01.2007 § 448 g er ændret... I § 448 g indsættes efter »forældremyndighed«: »eller barnets bopæl«. § 448 g er ændret ved § 15.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019.... Hidtidig formulering: § 448 g. Sag om forældremyndighed eller barnets bopæl indbringes for retten i den retskreds, hvor barnet har bopæl.... 

528.  Formularsamling: Vedtægter for ejerforening i 2-familiehus.
Koncept til vedtægter for ejerforening i 2-familiehus Word  | Word .docx V E D T Æ G T E R... F O R E J E R F O R E N I N G E N    H E I B E R G S G A D E   21 Navn: § 1.... 

529.  Lovsamling: Virksomhedsoverdragelsesloven
medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder, bedrifter eller dele af bedrifter (EFT. 1988, nr. 201, L, s.... 

530.  Lovsamling: Sundhedsloven
§ 73 g.... § 87 g.... § 87 g er ophævet ved § 1.6 i lov nr. 743 af 25.06.2014 fra d. 01.09.2014.... I § 87 i, stk. 1, ændres »§ 87, stk. 5,« til: »§ 87, stk. 4,«, og »§ 87 c og § 87 g,« udgår.... forebyggelse kan fastsætte nærmere regler for inddragelse af den primære sundhedssektor, herunder privatpraktiserende sundhedspersoner, under §§ 198-201's... 

531.  Lovsamling: Lov om Lønmodtagernes Garantifond
L 270, s. 10).... Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF af 22. oktober 2008 om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (kodificeret udgave) (EU-Tidende L 283, s.36... 

532.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn med 50% direkte til børnebørnene.
Word.docx G E N S I D I G T  T E S T A M E N T E Idet undertegnede ægtefæller Hanne Hansen, cpr.nr. 080146-1706 og medundertegnede Mogens Madsen, cpr.nr. 170645... 

533.  Formularsamling: Gensidigt testamente mellem samlevende med fællesbørn.
  Word.docx   G... E N S I D I G T T E S T A M E N T E   Idet undertegnede Hanne Hansen, cpr.nr. 080176-1706 og medundertegnede Mogens Madsen, cpr.nr. 170671-0017, begge... 

534.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem samlevende med særbørn på den ene side
testamente mellem samlevende med særbørn på den ene side, hvor særbørnene skal arve den længstlevende (med udvidet samlevertestamente) Word.docx G... E N S I D I G T    T E S T A M E N T E     Idet undertegnede Hanne Hansen, cpr.nr. 080176-1706 og medundertegnede Mogens Madsen, cpr.nr. 170671-0017... 

535.  Lovsamling: Retsplejelovens kapitel 93 c: Straffesager mod politipersonale
§ 1020 g. Retten beskikker en forsvarer, hvis det følger af bestemmelserne i kapitel 66 eller særlige grunde taler derfor.... § 1020 g er ændret ved § 1.8 i lov nr. 404 af 21.04.2010 fra d. 01.01.2012.... Hidtidig formulering: § 1020 g. Bestemmelserne i denne lov om behandlingen af straffesager finder i øvrigt tilsvarende anvendelse.... 

536.  Lovsamling: Retsplejelovens kapitel 66: Sigtede og hans forsvar
e) når tiltale er rejst i sager, i hvilke der bliver spørgsmål om højere straf end bøde, f) når sagen ankes, og anken ikke straks afvises, g)... § 731, stk. 1, litre f er ophævet og litra f og g er indsat ved § 1.90 i lov nr. 737 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014.... Litra g-i bliver herefter litra h-j.... I § 731, stk. 1, litra g, der bliver litra h, ændres »syns- eller skønsmænds« til: »skønsmænds«. § 731 a.... 

537.  Lovsamling: Børnetilskudsloven
Kapitel 2 a: Flerbørnstilskud og adoptionstilskud, §§ 10 a-10 b Kapitel 2 b: Børnetilskud til visse uddannelsessøgende, §§ 10 c-10 g... § 10 g.... § 10 g er indsat ved § 5.9 i lov nr. 894 af 04.07.2013 fra d. 01.01.2014.... , hvor forælderen ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g... person, der ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g... 

538.  Lovsamling: Konkurrenceloven
§ 12 g.... I § 19, stk. 1, indsættes efter »§ 12 g«: », § 12 h, stk. 4«.... I § 19, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »§ 12 g«: », § 12 h, stk. 4,«.... § 23 g.... § 23 g er indsat ved § 1.43 i lov nr. 207 af 15.02.2021 fra d. 04.03.2021. § 23 h.... 

539.  Lovsamling: Persondataforordningens kapitel I
2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EUT L 241 af 17.9.2015, s.... 

540.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 155 af 15.03.2017: Forslag til lov om kapitalmarkeder
Bestemmelsen gennemfører artikel 2, litra b, f og g, i finalitydirektivet.... Der henvises endvidere til bemærkningerne til § 180 g.... Til § 180 g § 180 g er indsat ved § 4.13 i lov nr. 2382 af 14.12.2021 fra d. 01.01.2022.... Det foreslås i § 180 g, stk. 2 at gennemføre en række organisatoriske krav til en it-operatør af et detailbetalingssystem.... Det foreslåede nr. 3, litra g, foreskriver, at en part i en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse kan være en forvalter af alternative investeringsfonde.... 

541.  Lovsamling: Lejeloven kap. 10 A - 19
§ 63 g.... (Ophævet) § 63 g er ændret ved § 1.45 i lov nr. 310 af 30.03.2015 fra d. 01.07.2015.... g) Når vægtige grunde i øvrigt gør det særlig magtpåliggende for udlejeren at blive løst fra lejeforholdet. Stk. 2.... g) Såfremt ejendommen ejes af flere personer i fællesskab, kan ejerne kun opsige lejeren af een beboelseslejlighed.... § 93, stk. 1, g) er ændret fra d. 10.06.2004 ved § 1.10 i lov nr. 470 af 09.06.2004. Hidtidig formulering: § 93, stk. 1, litra g.... 

542.  Lovsamling: Persondataforordningens kapitel V
fritages kun helt eller delvis for dette ansvar, hvis vedkommende beviser, at den pågældende virksomhed ikke er skyld i den begivenhed, der medførte skaden g)... den registreredes eller andre personers vitale interesser, hvis den registrerede ikke fysisk eller juridisk er i stand til at give samtykke g)... En overførsel i henhold til stk. 1, første afsnit, litra g), må ikke omfatte alle personoplysninger eller hele kategorier af personoplysninger i et register.... 

543.  Formularsamling: Koncept til fremtidsfuldmagt
Word | Word.docx F R E M T I D S F U L D M A G T (alle økonomiske og personlige forhold) § 1 Parterne   1.1.             ... Fuldmægtigen(e)s kal i videst muligt omfang tage mine nærmeste med på råd, forinden der træffes væsentlige beslutninger. 6.2.          ... 

544.  Lovsamling: Patientforsikringsloven
§ 16 g.... § 16 g er indsat ved § 2.4 i lov nr. 1855 af 09.12.2020 fra d. 01.07.2021.... Indenrigs- og s undhedsministeren kan godkende, at regionsråd og kommunalbestyrelser efter aftale overtager forsikringspligten... 

545.  Lovsamling: Retsplejelovens kapitel 93b: Behandling af klager over politipersonalet
§ 1019 g.... § 1019 g er ændret ved § 1.7 i lov nr. 404 af 21.04.2010 fra d. 01.01.2012.... Hidtidig formulering: § 1019 g. Statsadvokaten giver møde i retsmøder, hvor sagen behandles. Stk. 2.... 

546.  Lovsamling: Lov om ansættelsesbeviser
1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 91/533, EF-Tidende 1991 L 288, s.... 

547.  Lovsamling: Konkursloven kapitel 2 e: Rekonstruktionsbehandlingens ophør
Ud over i de tilfælde, der er nævnt i § 11 a, stk. 6, § 11 c, stk. 4, § 11 d, stk. 2, § 11 e, stk. 3, § 11 g, stk. 3, § 13,... Ud over i de tilfælde, der er nævnt i § 11 a, stk. 6, § 11 c, stk. 4, § 11 d, stk. 2, § 11 e, stk. 3, § 11 g, stk. 3, § 13, stk. 5, § 13 c, stk. 2, og § 13 f, stk. 1 og 3, bestemmer skifteretten... 

548.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 13 af 04.10.2017: Forslag til skattekontrollov
De oplysninger, der kan kræves efter § 8 G, stk. 1, er udtømmende opregnet og omfatter: - Kunders indskud, lån, depot eller boks.... Nærmere oplysninger om formålet med de pågældende transaktioner kan imidlertid ikke kræves efter skattekontrollovens § 8 G, stk. 1.... Stikprøvekontrollen kan alene bruges til at sikre oplysninger som nævnt i skattekontrollovens § 8 G, stk. 1. 3.6.3.2.... I den gældende skattekontrollovs § 8 G er det anført, at oplysningerne skal have væsentlig betydning for skatteligningen.... Det foreslås at videreføre de gældende bestemmelser i § 8 C, stk. 1, 3. pkt., § 8 D, stk. 1, 2. pkt., og § 8 G, stk. 1, 2. pkt.... 

549.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 12
UfR 1977.539 HD: A havde d. 16.11.1972 fået arveudlagt nom. kr. 178.000 aktier i A/S Harald Nyborg Isenkram til kurs 315.... Faderen døde d. 04.04.1971, og fru G arvede nu de 3 pantebreve, som i boopgørelsen blev sat til kurs 75.... Døtrene forklarede i skifteretten, at de ikke havde vidst, at A og S havde spillet sammen, men de troede på S, da han efter dødsfaldet fortalte det, hvorefter de havde delt pengene... mellem sig i overensstemmelse med S' opfattelse.... A ejede to ejendomme i lige sameje med sin søster, S, som var enearving.... 

550.  Domme: Uden titel
BS l1-l l3sDArc G c/o advokat Birgit Thrusholm Nømegade 54 A 4600 Køge mod c/o advokat Viggo Bækgaard Havnevej 3 4000 Roskilde Sagens baggrund og parternes påstande sagen vedrører ornEan udtage pensionsordninger... med anbringenderne i sit påstandsdokument af 27 . marts 2017 , hvoraf fremgår: "Til støtte for den principale og subsidiære påstand gøres det gældende, At det er sagsøgte, derjf. retsvirkningslovens g... stor, og At det derfor må lægges til grund, at minimum 50% af den samlede pensionsopsparing i Amagerbanken - nu Bank Nordic - ikke er rimelie og derfor ikke kan udtages forlods af sagsøgte , jf rvl g... 

551.  Lovsamling: Offentlighedsloven 1985 gældende indtil 01.01.2014
driver naturgasforsyningsvirksomhed, og 3) kollektive varmeforsyningsanlæg, som er omfattet af varmeforsyningsloven og har en kapacitet på mere end 10 MJ/s.... 

552.  Lovsamling: ABT 18
Aflevering, §§ 42-44 G. Mangler, §§ 45-53 H. 1- og 5-års eftersyn, §§ 54-56 I. Ophævelse, §§ 57-61 J.... § 4, stk. 3, litra g, og § 5, stk. 6. Stk. 2.... § 4, stk. 3, litra g, eller § 5, stk. 6, skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det tab, entreprenøren lider ved forsinkelsen, bortset fra den fortjeneste... G. Mangler Mangelbegreb § 45. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. Stk. 2.... e) entreprenørens og bygherrens ret til tidsfristforlængelse, f) placering af risikoen for skade eller bortkomst af arbejde eller materialer, g)... 

553.  Lovsamling: Retsplejelovens kapitel 93 d: Politiklagenævn
§ 1021 g.... § 1021 g er ophævet ved § 1.9 i lov nr. 404 af 21.04.2010 fra d. 01.01.2012. § 1021 h.... 

554.  Formularsamling: Suspensionsaftale
S U S P E N S I O N S A F T A L E Word.docx    I boet efter M og H er der mellem:  A  og  B og C  indgået følgende suspensionsaftale:  Ved underskrift... 

555.  Lovsamling: E-handelsloven
L 178 af 17/7 2000, s. 1-16). Advokat Jørgen U.... 

556.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn(særbarn mindst muligt)
Word.docx G E N S I D I G T    T E S T A M E N T E Idet undertegnede ægtefæller Hanne Hansen, cpr.nr. 080141-1706 og medundertegnede Mogens Madsen, cpr.nr.... 

557.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem samlevende med sær- og fællesbørn, hvor særbørnene skal arve mindst muligt
til gensidigt testamente mellem samlevende med sær- og fællesbørn, hvor særbørnene skal arve mindst muligt (med udvidet samlevertestamente) Word.docx G... E N S I D I G T    T E S T A M E N T E Idet undertegnede Hanne Hansen, cpr.nr. 080176-1706 og medundertegnede Mogens Madsen, cpr.nr. 170671-0017,... 

558.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 157 af 15.03.2017: Forslag til lov om betalinger
Det drejer sig om oplysningerne i artikel 3, stk. l, nr. 2, litra c-g, nr. 3, litra a, d og e, og nr. 4, litra b.... betalingstjenestedirektiv artikel 52, stk. 2, litra g.... betalingstjenestedirektiv artikel 52, stk. 2, litra g.... Bestemmelsen er ny og gennemfører artikel 66, stk. 3, litra c, e og g, i 2. betalingstjenestedirektiv.... Med den foreslåede bestemmelse i § 96 videreføres § 39 s, i lov om betalingstjenester og elektroniske penge uden ændringer. Bestemmelsen gennemfører artikel 10 og 11 i 2. e-pengedirektiv.... 

559.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 254 af 04.05.1995: Forslag til lov om afgift af dødsboer og gaver
Arvelovsudvalget anfører i betænkningen s. 146, at det bør overvejes at ændre boafgiftsloven, således at afgiftsberegningen udskydes til det tidspunkt, hvor henstanden udløber, og hvor... foreslås det, at har en arving, legatar eller gavemodtager hjemsted i et land, der ikke er omfattet af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager, EU´s... 

560.  Lovsamling: Boafgiftsloven
I § 3, stk. 2, ændres »litra f« til: »litra g«. § 3, stk. 1, litra f er ændret ved § 2.1 i lov nr. 1836 af 08.12.2020 fra d. 01.01.2021.... § 3, stk. 1, litra g er ændret ved § 2.2 i lov nr. 1836 af 08.12.2020 fra d. 01.01.2021.... I § 3, stk. 1, litra g, ændres »ligningslovens § 8 A eller § 12.« til: »ligningslovens §§ 8 A eller 12, og«.... § 3, stk. 1, litra g er ændret ved § 2.1 i lov nr. 903 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022.... I § 3, stk. 1, litra g, ændres »ligningslovens §§ 8 A eller 12, og« til: »ligningslovens §§ 8 A eller 12,«.... 

561.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 46 af 25.10.2006: Forslag til lov om Bruxelles I-forordningen m.v.
Til § 8 a Til § 8 b Til § 8 c Til § 8 d Til § 8 e Til § 8 f Til § 8 g... Til § 8 g § 8 g er indsat ved § 1.10 i lov nr. 518 af 28.05.2013 fra d. 01.06.2013. Den foreslåede bestemmelse svarer til den gældende bestemmelse i lovens § 8.... Konventionens artikel 9, litra g, omhandler derimod den situation, hvor begge retsafgørelser blev afsagt af udenlandske domstole.... Bestemmelsen svarer til Luganokonventionens artikel 33, stk. 2, som er gennemført ved § 8 g, nr. 2, i Bruxelles I-loven.... Der henvises således til bemærkningerne til den gældende § 8 g i Bruxelles I-loven, jf. Folketingstidende 2012-13, A, L 202, som fremsat, side 187.... 

562.  Lovsamling: Vejledning om behandling af ægteskabssager
der foretager vielsen, efter at have fastslået parternes identitet: ”Da I over for mig har oplyst, at I ønsker at indgå ægteskab med hinanden, spørger jeg, om du (part 1's... fulde navn) vil have (part 2's fulde navn) til ægtefælle?... Når part 1 har svaret ja, spørges part 2: ”På samme måde spørger jeg dig (part 2's fulde navn), om du vil have (part 1's fulde navn) til ægtefælle? ”.... 

563.  Lovsamling: Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
Erhververen af en andel, hvortil der alene er knyttet retten til en bolig, kan, bortset fra de i §§ 7 e og 7 g nævnte tilfælde, forlange, at foreningen yder en garanti... § 7 g. Kommunalbestyrelsens eventuelle videresalg af en andelsbolig skal ske i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes almindelige regler.... § 7 g er ændret fra d. 01.01.2004 ved lov nr. 1235 af 27.12.2003 § 7 g er ændret ved § 1 i... lov nr. 204 af 29.03.2004, som er trådt i kraft d. 01.02.2005: I § 7 g udgår », idet erhververen dog ikke har krav på garanti fra andelsboligforeningen, jf... 

564.  Lovsamling: Lovforslag nr. L 146 af 26.01.2006 (Pensionsrettigheders behandling ved død samt separation og skilsmisse)
§ 16 g.... Stk. 3. § 16 g, stk. 1, og § 16 f, stk. 2-7, finder tilsvarende anvendelse.« 2.... 

565.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til forslag L133 til ny forældreansvarslov
Ved at fremhæve dette princip direkte i loven imødegås også den kritik, der er fremkommet fra FN´s Børnekomitee for Barnets rettigheder, hvorfra der har været peget på, at det generelle... De vigtigste er FN´s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen) og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 2.1.2.1.... Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender s overvejelser Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender er overordnet enig i, at det bør fremgå af lovteksten til en ny lov... Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender s overvejelser Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggende er enig med udvalget i, at en forælders beslutning om at flytte sin... Praksis på området er senest gennemgået og beskrevet i et særnummer af Familiestyrelsen s Nyhedsbrev (nr. 13 af februar 2001, 179 ff.).... 

566.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om ophævelse af særeje
Koncept til ægtepagt om ophævelse af særeje Word.docx   T I L L Æ G  T I L   Æ G T E P A G T  ... 

567.  Formularsamling: Særejeophævelsesægtepagt
Koncept til ophævelsesægtepagt T I L L Æ G T I L Æ G T E P A G T Undertegnede ægtefæller Mogens Madsen, født d. 17.06.1956, og medundertegnede Hanne Han​sen, født d. 08.01.1961, begge boende Enemærket... 

568.  Lovsamling: Konkursloven kapitel 2 a: Indledning af rekonstruktionsbehandling
§ 11 g. Skifteretten kan afsætte en rekonstruktør, hvis særlige grunde taler for det.... § 11 g er indsat ved § 1.11 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra d. 01.04.2011. § 11 h.... 

569.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 83 af 24.11.2010: Forslag til lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love (Revision af dødsboskifteloven m.v.)
En tilsvarende bestemmelse findes ikke i de gældende regler, men følger forudsætningsvist af lovteksten, samt af Skiftelovsudvalgets betænkning nr. 1270, 1994, s. 247-248.... Østre Landsrets kendelse, refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 2007, s. 2746, der vedrører beregning af kurators salær, hvor boet er tilkendt et rekvirentsalær.... 

570.  Lovsamling: CMR-loven
overtagelse og bestemmelsesstedet, e) modtagerens navn og adresse, f) den sædvanlige betegnelse for godsets art og indpakningsmåde, ved farligt gods den almindeligt anerkendte betegnelse, g)... 30 og 33, e) afsenderens anvisninger til fragtføreren med hensyn til forsikring af godset, f) en tidsfrist, inden hvilken befordringen efter aftalen skal være fuldført, g)... Afsenderen kan forsyne fragtføreren med den i stk. 1, litra g, anførte fortegnelse ved brug af elektronisk kommunikation, såfremt parterne er enige om procedurer, der gør... 

571.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn
Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (med ligedeling efter hovederved længstlevendes død) Word  | Word .docx G... E N S I D I G T    T E S T A M E N T E Idet undertegnede ægtefæller Hanne Hansen, cpr.nr. 080166-1706, og  Mogens Madsen, cpr.nr. 170661-0017, begge boende Enemærket... 

572.  Lovsamling: Ægteskabsvejledningen
der foretager vielsen, efter at have fastslået parternes identitet: ”Da I over for mig har oplyst, at I ønsker at indgå ægteskab med hinanden, spørger jeg, om du (part 1’s... fulde navn) vil have (part 2’s fulde navn) til ægtefælle?... Når part 1 har svaret ja, spørges part 2: ”På samme måde spørger jeg dig (part 2’s fulde navn), om du vil have (part 1’s fulde navn) til ægtefælle? ”.... 

573.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 91 af 07.11.2018: Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love
Efter § 448 g i retsplejeloven indbringes sag om forældremyndighed eller barnets bopæl for retten i den retskreds, hvor barnet har bopæl.... Endvidere skal bestemmelsen i § 448 g i retsplejeloven vedrørende barnets bopæl forstås på samme måde som bopælsbegrebet i § 235, stk. 1 og 2, i retsplejeloven.... Der er overordnet set tale om en videreførelse af den gældende bestemmelse i § 448 g i retsplejeloven.... Der er overordnet set tale om videreførelse af den gældende bestemmelse i § 448 g i retsplejeloven.... Til § 15, nr. 14 - § 448 g Domstolenes internationale kompetence til at behandle sager om forældremyndighed eller barnets bopæl findes i § 448 f i retsplejeloven.... 

574.  Dobbeltbeskatning Tyskland
S’ hustru, A, boede i Danmark, og når S opholdte sig i Danmark, boede S sammen med A i hendes hus, hvor S tilbragte det meste af sin fritid.... S havde ingen nævneværdig indkomst fra Danmark, og S’ indkomst og formue var alene knyttet til V.... S ønskede bekræftet, at S skulle anses for skattemæssigt hjemmehørende i Tyskland, da S skulle anses for at have centrum for livsinteresser i Tyskland.    ... SKM2021.512 SR: S var pga. sine livsinteresser skattemæssigt hjemmehørende i Tyskland, uanset at S fik arbejde og lejlighed i Danmark, hvor S ville opholde sig 220 dage årligt S havde været bosiddende... S ønskede bekræftet, at S skulle anses for skattemæssigt hjemmehørende i Tyskland, da S skulle anses for at have centrum for livsinteresser i Tyskland.    ... 

575.  Parcelhusreglen
S var ikke blevet beskattet ved afståelsen af dette sommerhus. S havde udlejet begge sommerhuse i væsentligt omfang.... I 1984 flyttede S ind i det gamle stuehus, H1. S byggede i 2012 nyt stuehus, H2, hvor han flyttede ind, og S’ søn flyttede ind i H1.... Den 1. juli 2000 flyttede S til ejendom 3. VL lagde til grund, at S først tog ophold i ejendom 2 i april 2000.... S boede med sin ægtefælle og to børn på en båd.... TfS 2004.241 VLD (SKM2004.135 VLD): S solgte i 1998 en ejendom i Taps, som S havde anvendt til bolig.... 

576.  Maskeret udlodning
i S’ interesse.... til S.... for S privat.... S var ejer og direktør.... Heri fik S ikke medhold.... 

577.  Indkomstbegrebet ved skat
TfS 2006.42 VLD (SKM2006.14 VLD): S var interessent i et I/S og solgte en ejendom for selskabet.... S var direktør og eneste ansatte i et selskab, som SKAT havde anset for at have udbetalt løn til S.... S ønskede at vide, om den sekretariatsgodtgørelse, S modtog i forbindelse med hvervet, var skattepligtig.... S havde ikke løftet denne bevisbyrde, og der blev lagt vægt på, at aftalen mellem S og A efter sin ordlyd ikke angik en overdragelse af selskaber eller aktier mellem S og A, og at S ikke i øvrigt havde... S gjorde gældende, at slyngeljagter var jagter arrangeret for S’ ansatte hjælpere til betalende jagter.... 

578.  Udeholdte indtægter
hos S.... hos S.... S var ansat i en virksomhed, som havde overført beløbene til S.... S gjorde gældende, at hævningerne hovedsageligt medgik til dækning af S’ private forbrug, da S havde et tilgodehavende hos A, hvorfor der eksisterede en mellemregning mellem S og A i form af et... S fortsatte som direktør for A. I 2012 tog S løbende kontanter i kassen, ligesom A betalte nogle af S’ regninger. Det samlede beløb på 425.000 kr. figurerede som mellemregning mellem S og A.... 

579.  International arbejdsudleje
hos S.... hos S.... KG (spørger, S KG) ikke er omfattet af arbejdsudlejereglerne. S ApS og S KG indgår i samme koncern.... SR finder, at S KG's J-byggeydelser har tilknytning til S ApS' forretningsområde og dermed en funktion hos S ApS.... SR finder herefter, at S KG's ydelser i henhold til kontrakten anses for udskilt fra S ApS til S KG som selvstændig erhvervsvirksomhed.... 

580.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 40 af 12.10.2016: Forslag til lov om markedsføring
eller stiller en vare til rådighed for andre, uden at modtageren forpligtes til at bruge produktet på en bestemt måde, ikke kan betegnes som en aftale om at gøre reklame i § 4's... for Samfundsansvar, Sex og Samfund, Statens og Kommunernes Indkøbsservice, Sydtrafik, Søsportens Brancheforening, Telekommunikationsindustrien i Danmark, TEKNIQ, TV 2 DANMARK A/S... S. O. D.). 21.... 

581.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 120/1995 til dødsboskiftelov
s reglen m.v., eller kan sådanne anmodninger ikke tages til følge, skal skifteretten efter bestemmelsen i nr. 7 udlevere boet til behandling ved bobestyrer.... s reglen m.v. eller boudlæg, må det bero på en samlet vurdering af forholdene, hvor lang udsættelse der bør gives.... Der henvises endvidere til betænkningens s. 238.... 

582.  Fradragsret for moms
til S.... Heri fik S ikke medhold.... S ønskede bekræftet, at S og P skulle anses som én momspligtig person, samt at S kunne fratrække udgifter, der vedrørte S’ momspligtige aktiviteter, selvom udgiften var afholdt af P.    ... S solgte varer fra en webshop og modtog sponsorater mv. S havde forretningsmæssige samarbejdspartnere, som S leverede ydelser til.... en række datterselskaber, herunder H1.1 A/S og H1.2 A/S.... 

583.  Mellemholdingselskaber
A/S B, samt at A/S B skattefrit kan sælge en andel af sine aktier i C til A/S A.... SKM2020.284 SR: S var ikke et mellemholdingselskab, idet 50%-testen ikke var opfyldt, og S og S’ anpartshavere kunne modtage skattefrit udbytte fra koncernforbundet selskab, som S ejede 15,57% af kapitalandele... S ønskede bekræftet, at S ikke kunne anses som et mellemholdingselskab, jf. AABL § 4 A, stk. 3, hvorefter S og anpartshaverne i S kunne modtage skattefrit udbytte fra A.... SKM2020.288 SR: S var ikke et mellemholdingselskab, idet 50%-testen ikke var opfyldt, og S og S’ anpartshavere kunne modtage skattefrit udbytte fra koncernforbundet selskab, som S ejede 10,64% af kapitalandele... S ønskede bekræftet, at S ikke kunne anses som et mellemholdingselskab, jf. AABL § 4 A, stk. 3, hvorefter S og anpartshaverne i S kunne modtage skattefrit udbytte fra A.... 

584.  Beskatning af fri bil
Retten gav ikke S medhold heri.... , som handlede på S vegne.... for S privat.... for S.... S lejede bilerne ud til M, selvom S selv var registreret som primær bruger af bilerne, hvorfor S skulle bære den økonomiske risiko.... 

585.  Ophævelse af gældssanering.
S’ tre børn, A1-A3, blev registreret som ”beneficiaries” i F. S lukkede F i 2013. I oktober 2014 indgav S ansøgning om gældssanering, og i januar 2016 blev der afsagt kendelse om gældssanering.... Det var et privat lån, som S ikke ønskede med i sagen, og et lån som S stadig skyldte C. Det var et svigagtigt forhold, jf.... FM 2002.81 ØLK: S havde i 1997 fået gældssanering.... S var to år senere udrejst til Litauen, uden at der var oplyst nogen nærmere adresse. Der var sket indkaldelse af S i Statstidende.... S døde i 2002 og efterlod sig bl. a. en ubehæftet fast ejendom, som S havde købt i 2001 for 720.000 kr.... 

586.  Rentefradrag
SKM2019.178 BRD: Sagen drejede sig om, hvorvidt S skulle beskattes af hævninger i 2008 i et selskab, A, hvor S var eneanpartshaver og direktør.... S gjorde gældende, at der ikke var grundlag for at beskatte de hævede beløb, idet SKAT ikke havde løftet bevisbyrden for, at S var insolvent.... Skandifin, senere Iveco Danmark A/S.... S havde derfor ikke krav på rentefradrag.... Sagen angik, om S var berettiget til fradrag for renteudgifter. S påstod i den forbindelse sin skatteansættelse for 2014 nedsat med 700.000 kr.... 

587.  Mangler ved fast ejendom. Reklamation
UfR 1992.2 VLD: S solgte sin villa i Esbjerg som var under opførelse i 1972, med aftale om at S færdiggjorde villaen.... S antoges som udgangspunkt erstatningsansvarlig, men da ansvaret var et ansvar i kontraktsforhold kunne S påberåbe sig manglende reklamation ikke blot fra K4's side... Denne reklamation var sket for sent, og S frifandtes derfor for K4's krav.... K reklamerede over for S d. 12.12.1991 og kræve S dømt til at betale 1.422.520 kr. i erstatning. Både VL og HR frifandt S, da der var reklameret for sent.... Som påstået af S, blev M dømt til at friholde S.... 

588.  Offentlighed i forvaltningen
ADP A/S og datterselskaberne Fredericia Havn A/S, Fredericia Havn Ejendomme I A/S, Nyborg Havn A/S og Nyborg Havn Ejendomme I A/S, Billund Lufthavn A/S. og Aarhus Lufthavn... DONG E&P A/S, DONG E&P DK A/S, DONG Energy A/S, DONG Energy - Anholt Offshore A/S, DONG Energy El & Gas A/S, DONG Energy Horns Rev I A/S, DONG Energy New Bio Solutions... (China) A/S, DONG Energy New Bio Solutions Holding A/S, DONG Energy Oil & Gas A/S, DONG Energy Sales & Distribution A/S, DONG Energy Service 1 A/S, DONG Energy Service 2... A/S, DONG Energy Vangede A/S, DONG Energy Wind Power A/S, DONG Energy Wind Power Denmark A/S, DONG Energy Wind Power Holding A/S, DONG Insurance A/S, DONG Naturgas A/S,... DONG Storage A/S, DONG Vind A/S, Elite Gaming A/S, Inbicon A/S, Pyroneer A/S, REnescience A/S, Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S)... 

589.  Konkursværneting
S ejede en lejlighed i København, som han udlejede, fordi han selv boede og arbejdede i Schweiz. Heraf havde S en bruttoindtægt på ca. 170.000 kr. om året.... Banken, B, der havde et krav mod S på 1,7 mio., indgav konkursbegæring mod S.... Banken, B, indgav konkursbegæring mod S, som anerkendte at skylde S 1,7 mio. kr.... S gik konkurs. Sagen angik, om S havde konkursværneting ved skifteretten i Aarhus.     Skifteretten i Aarhus fandt, at A og B havde den fulde ledelsesret over S i kraft af den udstedte fuldmagt.... S indgav konkursbegæring mod A. Sagen angik, om der var konkursværneting i Danmark, og om S havde retlig interesse i afsigelse af konkursdekret over S.    ... 

590.  Selvangivelsen
S gjorde gældende, at beløbet var blevet forbrugt af den person, der ifølge S også havde overført beløbet til hendes konto.... SKM2015.689 VLD: S foretog et privat udlån til sin svigersøn.... S gjorde i den forbindelse gældende, at det ville være åbenbart urimeligt, hvis S ikke fik ret til ekstraordinær genoptagelse, idet S havde betalt skat af det konfiskerede... S konstaterede efterfølgende fejl i AM-bidragsgrundlaget og ønskede at rette dette. Ved en fejl tilbageførte S imidlertid den indberettede A-skat og AM-bidrag i eIndkomst.... S foretog dog straks genindberetning.... 

591.  Gældssanering og pensionsordninger
S fik herefter afslag på gs, jf.... Pantefogeden 2003.58 VLK:: S nægtet gældssanering, da S havde pensionsordninger, hvor 230.000 kr. kunne udbetales nu og 160.000 kr. inden for et år, og da S havde uforholdsmæssigt... UfR 1996.357 ØLK: S var 39 år og fraskilt laborant.... FM 2016.217 VLK: Kreditor, K, gjorde gældende at skyldners, S, pensionsordninger, den del der bestod af kapitalpension, skulle indgå i gældssanering, idet S var... det begyndte at gå dårligt med S’ landbrug, og S havde ikke tidligere haft en pensionsordning.... 

592.  Beskatning af fri bolig
S var ikke ansat i selskabet.... , hvori S var eneanpartshaver.... BR lægger også til grund, at S ikke var aflønnet i perioden, og at S havde indflydelse på egen aflønning.... hos S.... BR fandt, at S havde haft rådighed over sommerboligen, og at S derfor skulle beskattes af værdien af fri sommerbolig i 2011-2013.... 

593.  Civilproces - Proceshabilitet
Under en tvangsauktionssag beskikkede fogedretten en advokat for S med henblik på at afklare, om S var proceshabil.... genkende sin mand og datter, da S var gået hjemmefra uden at kunne finde hjem, og da S ingen sygdomserkendelse havde.... S boede på plejehjem, og over for stævningsmanden blev det af personalet oplyst, at S var dement, men at personalet ville foranledige, at S fik hjælp... S’ læge, L, havde i en lægeerklæring beskrevet, at S havde isoleret sig, at S ikke ville indtage medicin m.v., og at S derfor ikke var proceshabil.... i S’ lægejournal.... 

594.  Elafgift
SR kunne bekræfte, at S kunne anvende elafgiftsloven § 11, stk. 16 (el-patronloven), hvis S drev en el-kedel (el-patron) der var tilsluttet til X´s ledningsnet, hvis dette... S’ sommerhuse via bimålere.... ifm. med S’ levering af sin service.... S kunne få ikke få godtgørelse efter elafgiftsloven for elektriciteten forbrugt til private biler, men S kunne i stedet får godtgørelse efter særordningen, jf. § 21 i lov nr. 1353 af 21.12.2012, da S... S tilbød A driftsaftaler til ladestandere, som S ville have fuld juridisk råderet over og drev for egen regning og risiko. S var ligeledes ansvarlig for udbedring af fejl, skader og mangler.... 

595.  Skyldnerens stilling under konkurs
det var uden betydning, at det i en straffesag mod S ikke var blevet forkastet, at S havde anvendt en del af pengene på spil.... Jyske Bank A/S havde nedlagt påstand om, at S skulle tages i forvaring i medfør af KL § 103, jf.... S' dispositioner op til konkursen.... inddragelsen af S’ pas. S’ pas havde været taget i forvaring i mere end 2 år og 6 måneder.... kurator, K, anmodede om, at S’ pas blev inddraget, jf.... 

596.  Befordringsfradrag
for S.... Skattemyndighederne mente, at S 's bopæl var Vesterbrogade i København, hvor hans samlever, som han giftede sig med d. 16.10.1993, boede.... På baggrund af sagens oplysninger og det af S forklarede, lagde BR til grund, at S havde haft sædvanlig bopæl i ...1.... Derudover fandt BR, at der ikke påhvilede S en skærpet bevisbyrde.... S modtog fuld løn under uddannelsen, der varede i 3½ år. S udførte i perioden ikke arbejde for Forsvaret. S stod under hele uddannelsen til rådighed for Forsvaret.... 

597.  Fondsbeskatning
S’ ægtefælle, A, havde efterladt en trust til S som enearving. S ønskede at flytte tilbage til Danmark.... Det var sandsynligt, at S i fremtiden ville flytte til udlandet, formentlig til Tyskland, hvor S’ far boede.... Dog tidligst fra det tidspunkt, hvor S fyldte 55 år. S kunne bestemme, hvad trusten skulle investere sine midler i og testere midlerne, såfremt S døde, før de blev udbetalt.... Selvom det ikke fremgik direkte af S’ vedtægter, at S kunne opfylde sit formål ved foretagelse af udlån, opfyldte S de facto sit vedtægtsbestemte formål på denne måde.... S, idet S måtte anses for at have en sådan rådighed over B’s formue, at denne måtte anses for ejet af S.... 

598.  Forventningsprincippet
TfS 2003.322 ØLD (SKM2003.132 ØLD):  Et af S kontrolleret selskab havde i 1988 overtaget driften af et stutteri på S ejendom.... Der forelå ingen skriftlig dokumentation for den af S hævdede aftale.... Da S indtil 15. december 1997 havde haft bopæl i udlandet, blev S først fra dette tidspunkt skattepligtig til Danmark, jf.... S førte logbogen i henhold hertil. Skatteforvaltningen rådighedsbeskattede desuagtet S i 1999.... SKM2012.366 LSR: Sagen vedrørte opgørelse af ejendomsavance ved salg af ejendomme ejet af G1 K/S og G2 K/S.... 

599.  Forældremyndighed efter forældreansvarsloven
S skulle have bopæl hos M.... S skulle have bopæl hos F.... havde S 7 dage ad gangen.... og at S skulle bo hos M.... S skulle bo hos M.... 

600.  Mangler ved fast ejendom - Forholdsmæssigt afslag.
S adciterede M, med påstand om, at M skulle friholde S for, hvad S måtte blive dømt til at betale K, da M ikke ved udførelsen af funderingsarbejdet havde taget hensyn til... S havde fremlagt fakturaer som viste, at han ikke selv havde lagt drænet, og S havde ikke udvist ansvarspådragende uagtsomhed. S kunne ikke pålægges et erstatningsansvar.... UfR 1973.586 VLD: S solgte i august 1967 til overtagelse 1. september s. å. en udlejningsejendom til K.... S burde have givet K oplysning herom, da S bl.a. udtalte, at det fungerede ”ad helvede til”.... S forklarede, at han ikke havde oplevet problemer med kloaksystemet. S havde boet alene på ejendommen de sidste 4 år før salget.... 

601.  Kommanditselskaber
A anerkendte at være ansvarlig for S’ tab indtil d. 16.06.2003, hvor S fik meddelelse om anpartsoverdragelsen, men anførte bl.a., at S kunne og burde have fastholdt... Efter brevveksling i juni 2003 kunne S ikke længere gå ud fra, at A hæftede for S krav mod kommanditselskabet.... Da der ikke var identitet mellem K og S, kunne S ikke foretage modregning for sit krav mod A.... SKM2014.764 SR: Spørger, S, påtænker at blive omdannet til et P/S, og i den forbindelse overgår en del af den enkelte partners kapitalkonto i det nuværende I/S til at... S ønskede bekræftet, at A var rette indkomstmodtager af udbyttebetalinger fra B, samt at S var rette indkomstmodtager af løn fra B.    ... 

602.  A-Skat
som S havde ladet udføre.... M, der udførte forskellige opgaver for S og endvidere, hvorvidt S afhængigt heraf hæftede for dette beløb.... og at S ikke havde tegnet forsikring med vedkommende eller S eller havde udbetalt feriepenge.... Da S på baggrund af ovenstående fik medhold i, at sagsøger ikke var indberetningspligtig, fik S også medhold i, at S ikke hæftede for A-skat og AM-bidrag.... S’ bank udtalte, at S ikke havde fået forhøjet sin kredit, hvorfor S kun havde den likviditet, som driften kunne skabe.... 

603.  Mangler ved fast ejendom
Disse erkendte S at ville betale. De resterende udbedringsomkostninger blev S frikendt for.... S derfor frifundet.... S erhvervede ejendommen i 2001, og i perioden 2001-2006 foretog S ombygninger for 28 mio. kr.... ØL fandt, at ombygningerne, som S havde foretaget, krævede tilladelse, hvilket måtte have stået S klart.... Det måtte ligeledes have stået S klart, at en lovliggørelse var forbundet med væsentlige omkostninger, men trods dette erklærede S, at S ikke var... 

604.  Skat ved gældseftergivelse
B meddelte gældseftergivelse til A Holding A/S efter A Holding A/S' erhvervelse af kommanditanparterne.... SKM2010.28 SR: SR kunne bekræfte, at A A/S og B A/S' eftergivelse af gæld på i alt 61.000.000 kr. til C A/S udgør en samlet ordning, jf.... SR kunne bekræfte, at markedsværdien på C A/S' gæld på nominelt 61.000.000 kr. til A A/S og B A/S kan værdiansættes til 2 kr.... A/S.... hos S på xxx USD.... 

605.  Arbejdsmarkedsbidrag
S driver ikke næring.... anvendt svigagtigt af S.... , som S havde ladet udføre.... Herudover pålagdes S også hæftelsesansvar for værdien af fri bil, som S havde stillet til rådighed for visse af spillerne.... Herefter fandtes S at være indeholdelsespligtig.... 

606.  Mangler ved fast ejendom - Ophævelse
K fandtes at have været berettiget til at hæve handlen, uanset om S kendte eller burde kende manglen, og uanset om B måtte være ansvarlig overfor S for manglen, der måtte... S anerkendte erstatningspligt, men bestred K's ret til at hæve.... Der var af S taget en vidtgående ansvarsfraskrivelsesklausul.... Efter omstændighederne frifandtes S.... UfR 1968.799/2 VLD: S solgte et nyopført parcelhus i Nibe til K.... 

607.  Indeholdelsespligt for A-skat
En række udenlandske, hovedsagelig polske arbejdere, som havde arbejdet for S, fandtes at have været ansat hos S og ikke selvstændige erhvervsdrivende, hvorfor S var indeholdelsespligtig... S var desuden blevet nægtet fradrag for den moms, som den lettiske virksomhed havde påført fakturaerne udstedt til S.... Herefter fandtes S at være indeholdelsespligtig og at S med rette var blevet nægtet fradrag for moms.... S som hvervgiver, at S afholdte udgifterne til samtlige byggematerialer og i hvert fald stillede værktøj og køretøjer til rådighed for håndværkerne, samt at S ikke havde... SKAT fandt, at der ikke var realitet bag fakturaerne, men at S i stedet havde haft ansatte, for hvilke S ikke havde indeholdt A-skat og AM-bidrag.... 

608.  Ændring af forældremyndighed, jf. FAL § 14
kunne etablere et tæt samarbejde omkring S.... hun ønskede, at S skulle gå i skole.... samvær med S.... Efter dommen flyttede S til F.... samværet mellem S og F, idet en overførsel ikke ville bedst for S.... 

609.  Indkomstopgørelsen
Derudover ønskede S svar på, om der kunne opnås fradrag for udgifterne, hvis S i øvrigt tog standardfradrag efter LL § 9 H.... ønskede bekræftet, at S’ pensionerede tjenestemænd, A, havde fradrag for deres kontingentindbetalinger til medlemskab af S’ pensionistafdeling, herunder hvis S senere ville skulle føre en sag for A.... S solgte i 2021 500.000 Dogecoins for 27.000 euro.... S ønskede, at lånet ikke ville medførte hel eller delvis skattepligt for S efter LL § 16 E.... S forventede ikke nettosalg af el.... 

610.  Overdragelse af fast ejendom
Georgs Fonden, S. Det var en betingelse for overdragelsen, at S drev børneinstitution på ejendommen.... I september 2003 anmeldte S betalingsstandsning.... S accepterede købstilbuddet d. 28.10.1997.... UfR 1957.747/1 HD: S havde solgt en ejendom til K, imod at K overtog prioriteterne og overdrog S et pantebrev.... vide, var væsentlige for S.... 

611.  Hobbyvirksomhed
hvorfor der ikke kunne godkendes fradrag for virksomhedsunderskud S drev landbrugsvirksomhed, A, fra en ejendom både før og efter, at ejendommen var blevet solgt til S’ søn i 2006.... S ejede ikke landbrugsjord eller –bygninger. SKAT anmodede om oplysninger til brug for bedømmelsen af, om S drev erhvervsmæssig virksomhed.... TfS 2003.322 ØLD (SKM2003.132 ØLD): Et af S kontrolleret selskab havde i 1988 overtaget driften af et stutteri på S ejendom.... TfS 2005.665 VLD (SKM2005.308 VLD): GHK Invest A/S (S) ønskede fradrag for underskud ved stutteridrift i indkomstårene 1998-2000.... SKM2009.4 BRD: Det sagsøgende selskab (S) blev stiftet i 2001 med henblik på import og videresalg af fiskerbåde. S blev stiftet bl.a. ved indskud af en båd.... 

612.  Ejendomsmæglersalær
S ønskede ikke at forlænge aftalen. S solgte ejendommen d. 09.12.2017 til K1 og K2 med hjælp fra K1 og K2’s købsmægler.... S var kommet i kontakt med K1 og K2 gennem K1’s far, F, forud for formidlingsaftalens udløb. E fremsendte faktura på 70.000 kr. til S, da E blev opmærksom på salget.... S nægtede at betale fakturaen.... Det var godtgjort, at kontakten mellem S og K1 og K2 blev etableret på baggrund af S’ samtale med F.... Der blev her lagt vægt på forklaringen om, at S kom i kontakt med K1 og K2 gennem F. S blev derfor frifundet for at betale salær til E.... 

613.  Beskatning af kommanditselskaber
A-kommanditaktiekapital, ikke skattemæssigt ansås for en afståelse af andele i S P/S for kommanditisterne i S P/S.... SR bekræftede, at en opdeling af hver kommanditaktie i S P/S i 25 nye A-kommanditaktier ikke medførte en afståelse for kommanditisterne i S P/S.... i S P/S.... Et selskab, S, administrerede en række investeringsfonde.... De resterende 3,85% var hjemmehørende i lande, der anså K/S som selvstændige skattesubjekter. S ønskede bekræftet, at A1-A2 ikke var omfattet af SEL § 2 C.... 

614.  Gældssanering - Processuelle spørgsmål
var boligløs, da S i 2001 havde stiftet ikke ubetydelig gæld til to banker, og da S havde en restskat på 32.389 kr., for 2001.... havde udbetalt til S, og som S havde deponeret i skifteretten til fordel for kreditorerne.... S kærede d. 17.07.1997.... FM 2000.62 VLK: Skifteretten have nægtet S gældssanering.... indtil S gik konkurs.... 

615.  Gasafgift
SR lagde bl.a. vægt på, at S og lejer var uafhængige parter, og at dampen og isvandet alene anvendtes til godtgørelsesberettigede formål hos enten S eller lejer.... S ønskede bekræftet, at LNG var omfattet af mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 2.... Biogassen opgraderes og anvendtes derefter dels til S’ egen kedelcentral og til at videresende til naturgasnettet. Den videresendte biogas kom ikke tilbage til S.... S anvendte normalt sin egen gas til drift af sit biogasanlæg, hvilket udelukkende var biogas. Under driften kunne det dog forekomme, at S producerede for lidt biogas til at drive anlægget.... Ved anvendelse af ren biogas skulle S betale en meget lavere gasafgift, hvorfor S ønskede bekræftet, at gasforbruget kunne opdeles i perioder med ren biogas og naturgas/blandet gas.    ... 

616.  Udlandslempelse
S havde ikke godtgjort, at han opfyldte betingelserne for udlandslempelse efter LL § 33 A, stk. 1, ligesom S ikke havde dokumenteret fradragsberettigede udgifter... er S ikke berettiget til denne lempelse, jf.... Derudover modtager S ydelser efter LL § 9 A.... S’ forventning var, at hun var skattepligtig i Frankrig.... tildelte S aktier.... 

617.  Skatteopkrævning
ØL fandt, at det beløb, som S var ansvarlig for betaling af, skulle forrentes fra 14 dage efter SKATs afgørelse om S’ ansvar.... SKTST havde ikke udbetalt S’ tilgodehavende med frigørende virkning inden for fristen, og S var berettiget til rentegodtgørelse.... S kunne ikke anses for at have udvist passivitet, da S netop havde rykket for betalingen.... S havde anden gæld på 323.000 kr.... Som begrundelse herfor gjorde S gældende bl.a., at S opfyldte samtlige betingelser for gældseftergivelse, og at grundlaget for nægtelse heraf udelukkende var, at S ikke... 

618.  Beskatning af investeringsselskaber
SKM2014.173 SR: A A/S var ejet af pensionskasser og aktiverne bestod af fast ejendom. A A/S påtænktes likvideret.... og ikke årsregnskabsmæssige principper S ønskede bekræftet, at S var et skattefrit investeringsselskab, jf.... S stillede derfor spørgsmål til beregningen af 15%-kriteriet.... S ejede en andel af et britisk limited liability partnership, A. S ønskede bekræftet, at A skulle kvalificeres som en skattemæssig transparent enhed.... S påtænkte at etablere en ejendomsfond, E.... 

619.  Underskudsfremførsel
skattepligtig indkomst hos B A/S efter en skattefri fusion mellem B A/S og D A/S, hvor B A/S er det modtagende selskab.... med Z A/S, Y A/S, Q A/S og X A/S på de tidspunkter, hvor de skattemæssige underskud opstod.... pct. af A A/S.... s ejerandele i selskaberne B A/S og C A/S ikke var eller havde været omfattet af A A.m.b.a.'s erhvervsmæssige virksomhed, jf. SEL § 1, stk. 1 nr. 6.... B A/S, F A/S og E A/S, jf.... 

620.  Lovsamling: Retsplejelovens kapitel 71: Indgreb i meddelelseshemmeligheden og observation
§ 786 g.... § 786 g er indsat ved § 1.10 i lov nr. 291 af 08.03.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. § 786 g er sat i kraft ved § 1 i bekg. nr. 365 af 23.03.2022 fra d. 30.03.2022... For overtrædelse af bestemmelser i forskrifter, der er fastsat i medfør af § 786 c, stk. 6, § 786 e, § 786 f, stk. 3, § 786 g eller § 786 h, kan der fastsættes bestemmelser om bødestraf.... 

621.  Genstanden for udlæg
S kærede herefter fogedrettens afgørelse til ØL.... børnebidrag, som S skulle have udbetalt af Udbetaling Danmark.... FM 2016.257 VLK: Fogedretten havde under en udlægssag foretaget udlæg i skyldner, S, bil. S havde kæret denne afgørelse, da S mente at bilen var livsnødvendig.... Det var ikke muligt for S at anvende offentlig transport, da S ikke ville kunne komme over trinene.... i S’ bil.... 

622.  Ejendomsmægleransvar
S ejede derudover en nærliggende garage på selvstændigt matrikelnummer. S oplyste E, at den nærliggende garage ikke skulle medgå i salget.... K købte S’ ejendom for 5 mio. kr. K nedlagde påstand om, at garagen indgik i handlen, eller at enten S eller E skulle betale erstatning.... S skulle ikke friholde E. VL stadfæstede.... S meddelte K, at kommunen af miljøhensyn ikke ville tillade opførelse af yderligere driftsbygninger, hvorimod det ikke var bevist, at S havde meddelt K, at S havde modtaget... Da ejendomsmægleren, E, flere gange oplyste sælgeren, S, om konkrete bud og opfordrede S til at fremsætte nye og højere bud og opfordrede S til at... 

623.  Mangler ved fast ejendom. Købers undersøgelsespligt
S bliver herefter erstatningsansvarlig overfor K. (komm.... Subsidiært påstod S frifindelse for tiden.... U adresserede påbuddet til S, da luftfotos dokumenterede, at nedgravningen fandt sted i perioden 2000-2008, hvor S ejede ejendommen.... S skulle herefter ikke betale erstatning.... K2 indtrådte herefter i K1's krav mod S - springende regres - men fik kun afslag i prisen i det omfang K1 ville være berettiget hertil.... 

624.  Beskatning af udenlandske forskere og nøglemedarbejdere
SKM2012.753 SR: Et A/S, som var S, havde igangsat et byggeprojekt, der indebar aktiviteter i Frankrig.... S omfattes af KSL §§ 48 E- F.... SKM2019.454 SR: S var hollandsk statsborger og havde tiltrådt en stilling i Danmark i begyndelsen af 2019. S havde lejet en lejlighed i Danmark i den forbindelse.... S forventedes at arbejde både i Danmark, Holland og tredjelande. I Danmark ønskede S at anvende forskerskatteordningen. SR bekræftede, at S blev fuldt skattepligtig i Danmark.... Da S’ seneste bonusudbetaling hidrørte fra januar 2012, ville S fra februar 2022 kunne anvende forskerskatteordningen.... 

625.  Forældelse af skattekrav
Endelig fik S ikke medhold i, at LSR's kendelse var ugyldig som følge af manglende reel høring af S.... arbejdsudlejeskat hos S.... hos S.... Ved en fejl blev A-skattebeløbet ligeledes udbetalt til S.... Den omstændighed, at S i 2009 meddelte A, at hans skattegæld ikke var forældet, og at S foretog sædvanlige inddrivelsesskridt vedr. gælden i en periode, hvor S ikke længere kunne bevise, at gælden var... 

626.  Håndpant i løsøre
UfR 2009.289 VLD: Som sikkerhedsstillelse til Jyske Bank A/S, J, havde Scanmesse A/S, S, udstedt et løsørepantebrev i driftsmateriel og driftsinventar.... UfR 2014.1458 HD: Seatainers A/S (nu DSV Air & Sea A/S), S, og Villa Collection A/S, V, havde fra 2003 et samarbejde, idet S forestod transport, håndtering og opbevaring... Spar Nord Bank A/S, B, fik i 2008 tinglyst et virksomhedspant i bl.a. V's varelager.... Herefter var spørgsmålet, om S kunne udøve tilbageholdsret for sit tilgodehavende i de varer på lageret, som var blevet omfattet af B's virksomhedspant, inden S fik varerne... HR fastslog endvidere, at der forelå en sådan sammenhæng mellem S' samlede tilgodehavende og S' besiddelse af varerne, at der tilkom S tilbageholdsret i hele varelageret,... 

627.  Registreringsafgift
Retten fandt, at S på baggrund af bevisførelsen ikke havde godtgjort, at S havde opgivet sin bopæl i Danmark.... Kørslen var derfor sket i S2’s interesse.... S udeblev. BR fandt S skyldig, da S måtte anses for at have tilstået forholdet ved udeblivelsen.... S var ejer af køretøjet på kontroltidspunktet.... S solgte og eksporterede brugte køretøjer. S beregnede selv registreringsafgiften og fik herefter udbetalt eksportgodtgørelse.... 

628.  Udlægsfundament og fuldbyrdelsesfrist
S havde ladet C bruge sin computer og telefon, hvor S opbevarede sit NemID og koden dertil, da C havde sagt, han ville hjælpe S med at investere.... S spærrede sit NemID og anmeldte forholdet. S nægtede at have underskrevet gældsbrevet.... A havde her taget et billede af S’ NemID uden S vidste det, og A optog senere lån i S’ navn. S mistænkte, at A havde fotograferet hans NemID, men A afviste det.... Låneaftalen var oprettet ifm. køb af en ejendom, hvor et interessentskab, S, var debitor. B var interessent i S.... S blev opretholdt.... 

629.  Genanbringelse af ejendomsavance
S flyttede til DK i april 2006, hvor S og hendes ægtefælle tog ophold i hovedbygningen på den danske landbrugsejendom.... S rejste fra DK i marts 2007 og erhvervede i april 2007 landbrugsejendommen i udlandet. S var i DK fra 2. juni 2007 til 13. sep. 2007.... S ønskede at udleje ejendommene til et portugisisk produktionsselskab, som var 100 pct. ejet af S. S ønskede endvidere at genplacere ejendomsavancen i vingårdenes lagertanke.... SR kunne bekræfte, at S opfyldte betingelserne for genanbringelse af ejendomsavancen, og at S kunne udleje ejendommen til et produktionsselskab, som ejes og kontrolleres af S.... S’ salg S havde i årrække haft en landbrugsvirksomhed og drevet de omkringliggende 24 ha jord.... 

630.  Momsfritagelse ved levering af fast ejendom
Det var Skatteministeriets opfattelse, at S påbegyndte en ny økonomisk udnyttelse af grundene, når S byggemodnede byggegrundene.... Efter det blev klart for S, at de forventede kvoter ikke ville blive tildelt, påtænkte S at sælge to storparceller.... S ville benytte bygningen frem til salget S påtænkte at foretage udstykning af et delareal fra en ejendom i en boligafdeling, hvorpå der lå en bygning.... Der blev lagt vægt på, at det ikke var S, der skulle indhente nogen nedrivningstilladelse for bygningen, ligesom S planlagde at benytte bygningen frem til salget.... S ønskede bekræftet, at S under de givne omstændigheder kunne sælge grunden til B uden moms, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 9, 1. pkt.... 

631.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 234 af 27.04.2001: Forslag til lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler
der anvendes som butik eller som omdrejningspunkt for f.eks. distribution mv. af hash, indebærer derfor i almindelighed ikke, at de pågældende kan anses for at udgøre en forsamling i grundlovens § 79's... 

632.  Køb med ejendomsforbehold
I 5 måneder betalte K til S efterhånden 40 pct. af bilens kontantpris, hvorefter han på kontrakt med ejendomsforbehold købte bilen af S.... UfR 1964.30 HD: S solgte først en Ford til K på kredit. Herefter solgte han en VW.... Denne oplysning havde S endda søgt efterprøvet.... UfR 1972.1040 VLD: S havde solgt en bil til K med ejendomsforbehold.... Da D var hovedaktionær i S, fandtes forholdet at måtte sidestilles med, at S havde finansieret udbetalingen, hvorfor ejendomsforbeholdet ikke var gyldigt.... 

633.  Fogedrettens prøvelse af indsigelser
FM 2014.75 VLK: S havde underskrevet et frivilligt forlig, hvoraf fremgik, at S var rekvirenten skyldig med en hovedstol foruden yderligere renter.... vedrørende indbetaling fra S. Sagen blev foretaget d. 11.11.2014, hvor S afgav insolvenserklæring.... at afvise at tage stilling til S' indsigelser.... S gjorde efterfølgende indsigelse mod forliget, da S mente at D havde indeholdt forældede renter og omkostninger i hovedstolen.... blevet leveret til S, var solgt til ham ved et afbetalingskøb.... 

634.  Fuldmagt
UfR 2007.917 ØLK: Dansk Tele Support A/S, S, drev virksomhed med annoncering på internettet.... hos S.... En distriktschef, D, og en vindmøllekonsulent, V, stiftede d. 17.12.1999 en købekontrakt om en vindmølle mellem selskaberne A A/S og B I/S.... S havde siden 2003 haft fuldmagt til sine forældres bankkonto. S' mor, M, døde i 2009, og S' far, F, sad herefter i uskiftet bo med S, som var enebarn.... Boet krævede 1.359.900 kr. tilbagebetalt af S.... 

635.  Trangsbeneficiet
LG, der ifølge S var købt for 3-4 år siden for 23.000 kr.... FM 2017.137 VLK: VL fandt, at de oprettede bankkontoer tilhørte S, og af sagen fremgik at S fra den ene konto havde overført ca. 30.000 kr. til en udenlandsk konto... FM 2018.63 ØLK og FM 2018.78 ØLK: Der kunne ikke foretages udlæg i depositummet i det lejemål, hvor S boede, idet S ikke fremgik af lejekontrakten, og det var S’ samlever, der havde betalt... K krævede udlæg i depositummet i det lejemål, hvor S boede sammen med sin samlever, A, ligesom K også krævede udlæg i S’ bankindestående.... Efter en samlet vurdering af økonomien i S’ husstand foretog fogedretten udlæg for 2.000 kr. ud af de 19.000 kr., der stod på S’ konto lige efter, at S havde fået løn.... 

636.  Retserhvervelsestidspunktet
(Det interessante ved sagen er, at i og med at selskabet B A/S påtog sig køberet og købepligt til aktierne inden for 3 år, blev B A/S anset for den reelle køber... TfS 2005.700 VLD (SKM2005.374 VLD): Af konsulentaftale af 19.03.1996 mellem S og G1 Pack A/S fremgik det, at S skulle fortsætte med at sælge PC-spil på vegne af... Det bemærkedes endvidere, at det var ubestridt, at S udførte arbejde på vegne af G1 Pack A/S i perioden april-december måned 1996.... Herefter kunne S medtage de reelle udgifter i regnskaberne. Retten udtalte, at S nærmere må dokumentere udgifterne i forbindelse med adgang til fradrag.... Navnlig på baggrund af indholdet af en trustaftale, som var underskrevet af S, lagde ØL derudover til grund, at S var bekendt med, at de havde arvet de omhandlede aktiver.... 

637.  Reklameudgifter
SR kunne heller ikke bekræfte, at S godkendes fradragsret ud fra et reklamemæssigt synspunkt, når S donerer tøj til en velgørende organisation, da det ikke påhviler den... SR kunne ikke bekræfte at S kan undlade at betale moms ved donation af tøj til velgørende organisationer, når S har foretaget fradragsret ved indkøb af tøjet og donerer tøjet... foreninger, som S vælger.... Selskabet modtog beløbet og betalte det videre til S. SR kunne ikke bekræfte, at S ikke skulle medregne beløbet til den skattepligtige indkomst.... S foretog fradrag for moms af omkostningerne til de varer, som S udleverede ifm. konkurrencen, jf. ML § 37, stk. 1.... 

638.  Beskatning af fikseret leje
ØL fandt, at der ved fastsættelsen af den lejeværdi, som S kunne have opnået ved udleje til markedspris, skulle der tages hensyn til, at S ikke drev virksomhed ved... S udlejede en del af ejendommens "baghus" til sin samleverske til brug for drift af keramikværksted. S skulle beskattes af en fiktiv leje på 24.000 kr. årligt.... S.... S og hans søn ejede hver halvdelen af en ejerlejlighed.... S havde fremlagt oplysninger om størrelsen af den omkostningsbestemte leje for en anden lejlighed i samme ejendom, men retten fandt, at S ikke har dokumenteret,... 

639.  Værdiansættelse af unoterede aktier og anparter
for S mere gunstig skatteansættelse.... S ejede derudover alle anparter i et selskab, A. S ønskede bekræftet, at S’ fulde skattepligt i Danmark ophørte ved fraflytningen, jf. KSL § 1, stk. 1, nr. 1.... S ejede 2 ejendomme i Danmark, der begge var udlejet uopsigeligt i mindst 3 år. S ejede derudover alle anparter i et selskab, A.... S ønskede bekræftet, at S’ fulde skattepligt i Danmark ophørte ved fraflytning, jf. KSL § 1, stk. 1, nr. 1.... SR fandt, at S’ investering i et LLP var omfattet af AABL.... 

640.  Forenklet inkassoproces
S anmodede om genoptagelse d. 24.06.2013.... Et betalingspåkrav var blevet forkyndt for S personligt. Da S ikke kom med indsigelser, havde fogedretten givet betalingspåkravet 2. påtegning den 15.07.2014.... S bad d. 03.02.3015 om genoptagelse af betalingspåkravet. S anførte, at han havde været hospitalsindlagt i hele 4. kvartal 2014.... forkyndt for S d. 08.08.2018.... Fogedretten oplyste d.20.12.2016 S om, at det alene var forældelsesfristen der blev afbrudt, og S påstod dermed betalingspåkravet genoptaget.... 

641.  Afgiftsret
andet selskab end S.... S.... Derudover ønskede S bekræftet, at S ift. råstofafgiftsloven ikke ansås for erhvervsmæssigt at have indvundet de råstofmængder, der blev indvundet af andre, der mod vederlag benyttede S’ indvindingstilladelse... S ønskede også bekræftet, at S ikke var den, som skulle angive og betale afgiften, når S ikke havde indvindingstilladelsen og ikke ejede, men havde købt retten til en mindre del sand og grus udenfor 12... S ønskede bekræftet, at S var fritaget for råstofafgift vedr. indvinding af sand fra hhv.... 

642.  Udbytteskat
I sin anmodning havde S fremlagt en hjemstedserklæring "Certificate of Tax Status", der skulle dokumentere, at S var berettiget til refusion af udbytteskat.    ... SKAT afviste S’ anmodning med henvisning til, at S ikke havde truffet et valg om beskatning efter LL § 16 C.... LSR fandt, at S ikke havde anmodet om at blive beskattet efter LL § 16 C, ligesom S ikke havde opgjort en minimumsindkomst.... S solgte d. 25.09.1990 50% af aktiekapitalen eller nom. 1 mio. til det udstedende selskab M. Hartung A/S for 3.321.791 kr.... Denne disposition måtte anses for at ske i S’ interesse, uanset at S ikke selv fik udlodningerne, da det var S, som ønskede at stifte F.... 

643.  Kreditorbeskyttelse af personskadeerstatning
FM 2003.161 VLK: S havde for en invaliditetserstatning købt en grund sammen med sin daværende samlever. S ejede 65%.... Fogedretten i Maribo foretog mod S' protest udlæg i S' andel af huset, da det på det foreliggende grundlag ikke var bevist, at S' andel af ejendommen var anskaffet... S fremlagde for Retten i Holbæk sine kontooversigter, og for ØL tilføjede S en mail fra en bankmedarbejder og en skrivelse vedr. en erstatningssag samt kontoudtog fra sin bank.... Pantefogeden 2002.111 ØLK: S havde købt bil og sommerhus for invaliditetserstatning. S havde senere pantsat disse ejendele.... S havde efterfølgende underpantsat et ejerpantebrev på 400.000 kr. ... 

644.  Skatteproces - Omgørelse
S havde til en ansat solgt 70% af anpartskapitalen i et af S ejet holdingselskab.... S gjorde gældende, at der ikke var tale om maskeret udlodning, men derimod om en betaling fra selskabet til S for overdragelse af nogle aktiver.... S gjorde gældende, at der ikke var tale om maskeret udlodning, men derimod om en betaling fra selskabet til S for overdragelse at nogle aktiver.... I den forbindelse udsendte SKAT en ny årsopgørelse af samme dato til S. S påklagede herefter den materielle forhøjelse til Skatteankenævnet.... Forinden påklagen havde S tillige søgt om omgørelse. SKAT afslog anmodningen om omgørelse, hvilket afslag S indbragte for LSR.... 

645.  Søret
UfR 2003.2326 HD: A/S Em. Z.... Denne fremgangsmåde var aftalt mellem S og F.... A anerkendte at være ansvarlig for S’ tab indtil d. 16.06.2003, hvor S fik meddelelse om anpartsoverdragelsen, men anførte bl.a., at S kunne og burde have fastholdt... HR gav S medhold i de to førstnævnte krav.... R var derfor ansvarlig for det tab, som S led herved.... 

646.  Kreditgivers fyldestgørelse
På baggrund af udlægget blev bilen efter anmodning fra S solgt på auktion.... S afleverede herefter bilen til R, hvorefter S i en afleveringserklæring havde erklæret, at der ikke var foretaget udlæg, pantsætning eller lignende i bilen.... fra banken, K, uden at S havde betalt en udbetaling.... Efterfølgende havde S misligholdt låneaftalen, og K og S indgik udenretlig en aftale om tilbagetagelse af bilen, hvor S i den forbindelse på tro og love... S havde taget ejendomsforbehold i bilen. Ved salget havde S en aftale med et finansieringsselskab, F, og der blev ifm. salget oprettet et gældsbrev.... 

647.  Byggemoms
s grænsen er overskredet.... SKM2013.703 SR: SR bekræftede, at et S havde fuld fradragsret for moms af indkøb, der vedrørte leverancer til en kommune m.fl., selv om selskabskapitalen i S finansierede... S hævdede for BR, at byggeriet først var blevet påbegyndt i 2011. S havde bl.a. modtaget byggetilladelse d. 21.12.2010.... oplyste S eksplicit til myndighederne, at byggeriet var påbegyndt d. 21.12.2010 og ikke d. 28.01.2011, som S ellers havde anført i ansøgningsblanketten.... Byggeriet blev færdigopført i løbet af 2013, men S havde efter det i sagen foreliggende opgivet at sælge byggeriet, der i stedet blev drevet som udlejningsejendom af S.... 

648.  Goodwill-beskatning
TfS 1997.700 ØLD: Ruko Service A/S skulle beskattes af 8 mio. kr, som selskabet havde modtaget ved salg af goodwill til A/S Ruko i 1989.... Komm. af skatteministeriet i TfS 2002.780 (SKM2002.385) TfS 2003.344 LR (SKM2003.137): A A/S og B A/S påtænker i forbindelse med et... TfS 2005.308 ØLD (SKM2005.148 ØLD): Egebjerg Revision ApS (S) havde overdraget klientmassen til Reviscan I/S mod et årligt vederlag på 15% af bruttohonorarindtægterne... SKM2009.341 BRD: S gjorde gældende, at selskabet i forbindelse med udtræden af en advokatvirksomhed (I/S) havde lidt tab på kr. 10 mio. på goodwill, idet selskabet... S ønskede bekræftet, at goodwillgodtgørelsen ikke skulle tillægges moms.    ... 

649.  Advokat- og revisoromkostninger
En bogtrykker S havde leaset nogle trykkerimaskiner.... Som følge af K's konkurs anlagde R sag mod S med krav om betaling. Ved byretten blev S dømt til at betale beløbet til R.... Beløbet blev betalt af H Revision A/S, der var ejet af S, som fratrak beløbet som tab på debitorer.... deres virksomhed, og at S ikke havde været forpligtet til at afholde disse.... Kapitalfondsforvalteren fik en eksklusivitetsaftale med H4 A/S' ledelse.... 

650.  Nægtelse af fremme, hvis barnets sjælelige eller legemlige sundhed derved udsættes for alvorlig fare
Fogedretten i Horsens nægtede at fremme sag om udlevering af S til M i medfør af RPL § 536, stk. 6, da S modsatte sig dette.... TFA 2011.353/2 VLK: Fogedretten i Aalborg fandt, at 12-årig S skulle udleveres fra F til M, hvor S havde bopælsadresse.... F forklarede, at S ikke ville se M, fordi hun havde ødelagt, at S ikke kunne få den læreplads, som han ønskede sig.... Da S ikke havde haft samvær med F siden oktober 2014 og henset til S' alder, fandt VL dog, at S' sjælelige sundhed ville udsættes for alvorlig fare, hvis han nu skulle på... TFA 2015.535 ØLK: 9-årig S skulle ikke udleveres til samvær med F.... 

651.  Momsfritagne ydelser Sundhedsområdet
S havde udviklet en abonnementsordning, hvorefter patienten, P, skulle betale et fast månedligt beløb til S for derved at få adgang til en række sundhedsydelser hos S’ samarbejdstandlæger.... S ønskede bekræftet, at S ikke skulle opkræve moms af vederlag fra privatpersoner for abonnement til tandlægebehandling.    ... S samarbejdede derimod med autoriserede tandlæger, og af salgsbetingelserne fremgik det, at S alene var formidler af den af tandlægeklinikkerne leverede betaling, som blev tilbudt gennem S’... S.... S ønskede bekræftet, at der kunne etableres et I/S, der leverede sundhedsfagligt personale uden tillæg af moms til S, A og B, jf.... 

652.  Anpartsinvesteringer
Erik S. M.... B meddelte gældseftergivelse til A Holding A/S efter A Holding A/S' erhvervelse af kommanditanparterne.... I 2000 solgte S sine anparter i kommanditselskabet, hvorved S blev frigjort for gælden til kreditorerne.... SKM2013.549 ØLD (SKM2012.646 BRD): S havde i 1994 købt 10 anparter i et K/S, som investerede i et skib.... Driften af K/S´et var underskudsgivende, og S afstod i 2000 sine anparter.... 

653.  Tilbageholdsret
P indgik en aftale med S om ombevaring af indboet uden inddragelse af H, og uden H havde givet samtykke til opbevaringen hos S.... ØL fandt, at uanset at S ikke havde haft viden om, at det indbo, der blev opbevaret, tilhørte H, kunne S ikke under disse omstændigheder udøve tilbageholdsret i indboet... Seatainers A/S (nu DSV Air & Sea A/S), S, og Villa Collection A/S, V, havde fra 2003 et samarbejde, idet S forestod transport, håndtering og opbevaring af varer, som V importerede... Herefter var spørgsmålet, om S kunne udøve tilbageholdsret for sit tilgodehavende i de varer på lageret, som var blevet omfattet af B's virksom­hedspant, inden S fik varerne... HR fastslog endvidere, at der forelå en sådan sammenhæng mellem S' samlede tilgodehavende og S' besiddelse af varerne, at der tilkom S tilbageholdsret i hele varelageret... 

654.  Tvangsopløsning af aktie- og anpartsselskaber
A havde ikke registreret oplysning om A’s reelle ejere hos S efter en angivet frist i S’ meddelelse om opløsningstrussel.... Det fremgik af S’ årsrapport for 2015/2016, at der ikke var aktivitet i S, og der heller ingen gæld var.... under likvidation, da S ikke havde registeret sine legale ejere.... Det fremgik af E’s brev til skifteretten af 10.12 2017, som også var sendt som kopi til S, at hvis S ønskede at afbryde opløsningen, skulle anmeldelse om... A fremlagde et rekonstruktionsforslag, hvorefter S skulle fusionere med et andet selskab, B, og S skulle være det ophørende selskab.... 

655.  Erhvervshemmeligheder
I forbindelse med salget var bl.a. aftalt, at S som led i handlen skulle have udbetalt løn, idet S dog i stedet kunne vælge at fremsende faktura.... I mangel af udtrykkelig aftale om det modsatte, var S berettiget til at påbegynde egen branche, og SH fandt det heller ikke bevist, at S... S1 købte et af S2’s apparater og fik foretaget en sammenlignende analyse.... S1 anlagde herefter sag mod S2 om, at S2 krænkede S1’s ophavsrettigheder ved fremstilling, markedsføring og salg af de 3 produkter, samt at disse handlinger var ulovlig brug af S1’s erhvervshemmeligheder... ØL fandt, at softwaren i S2’s produkter byggede på S1’s software i et omfang, som gjorde, at de ligeledes måtte anses for udviklet under en sådan brug af S1’s forretningshemmeligheder, herunder særligt... 

656.  Lønindeholdelse
S modtog et forsørgertillæg på 2.603 kr. brutto pr. måned, og S bidrog ikke til barnets forsørgelse, hvorfor S havde et væsentligt større rådighedsbeløb end kontanthjælpsmodtagere... Pantefogeden 2003.87 ØLK: Indeholdelse i kontanthjælp ophævet, da S kun havde et rådighedsbeløb på 3.112 kr. om måneden til eget underhold og underhold af to børn, som S... Samtidig var S i restance med personlige indkomstskatter mv.... S påklagede herefter denne afgørelse til LSR.... For det første havde S nedlagt påstand om, at LSRs afgørelser var ugyldige. Heri fik S ikke medhold.... 

657.  Editionspligt
for B A/S.... T og S kærede kendelsen til ØL.... A/S.... A/S.... Formard A/S, F.... 

658.  Uskiftet bo - nyt ægteskab
af M's og H2's fællesbo.... Umiddelbart forud for M's død i 2006 indgik M og S ægteskab uden forudgående skifte af det uskiftede bo.... I 2018 begærede H's særbørn boet skiftet under anbringende af, at M havde indgået »papirløst ægteskab« med S.... M protesterede imod et skifte, idet han bestred at have indgået et ægteskabslignende forhold til S.... TFA 2007.202/2 VLK: M sad i uskiftet bo med sønnen S.... 

659.  Tilbagesøgning - Condictio indebiti
S importerede vin fra Rumænien. De flasker, som S fik retur fra sine kunder, blev udført til Tyskland.... S havde ikke godtgjort, at flaskerne blev anvendt til genopfyldning.... købt af Vilhelm Nellemann Holding A/S (S).... august 1998 overført i alt 360.000 USD til selskabet Dan Cake A/S, D.... SKM2011.622 BRD: S havde fået udbetalt overskydende skat på 89.186 kr. Der var tale om en fejl, idet S havde givet uigenkaldelig transport til en bank.... 

660.  Strafferetspleje - Retsmøder
Sagens hovedspørgsmål var, om S’ forsvarer, F, havde ret til aktindsigt i det materiale, der var tilvejebragt til brug for sagen mod S.... S og F havde ikke krav på at blive underrettet om retsmøder i sagen mod T. S havde ikke som følge af sigtelsen ret til at overvære retsmøderne i sagen mod T.... S.... S blev fremstillet og varetægtsfængslet i grundlovsforhør.... var forudsat, at S kunne deltage i retsmøde til forlængelse af fristen for varetægtsfængsling via videolink, selv om S skulle afgive forklaring under retsmødet.... 

661.  Tilbudspligt efter lejeloven
S accepterede købstilbuddet d. 28.10.1997.... UfR 2007.2413 HD: Anparterne i anpartsselskabet S blev i oktober 2003 solgt. S ejede en ejendom med 39 rækkehuse, som var udlejet til beboelse.... S’ advokat meddelte, at S ville være indstillet på at sælge til en af L stiftet andelsboligforening, såfremt der kunne opnås enighed om prisen.... L stiftede herefter en andelsboligforening med 21 lejere, og anlagde sag mod S med påstand om, at S skulle sælge ejendommen pr. 01.10.2004 til 47,2 mio. kr.... A/S, der havde bistået S i forbindelse med købsforhandlingerne.... 

662.  Arrest
M, som tidligere var aktionær og direktør i T Data A/S, var blevet bortvist, hvorefter han opsagde sit lån til T Data A/S.... FM 2017.44 ØLK: Der var opgjort et krav mod S,på knap 3 mio. USD. Siden sagen var blevet anlagt for retten, havde det ikke været muligt at få kontakt til S.... F A/S fik d. 22.02.2017 endelig dom for godt 1,2 mio. kr. mod M.... M, som tidligere var aktionær og direktør i T Data A/S, var blevet bortvist, hvorefter han opsagde sit lån til T Data A/S.... A´s skatterestancer på 7 mio. kr.... 

663.  Adoption uden samtykke
S havde siden sin fødsel været anbragt uden for hjemmet, og fra S var 4 måneder hos de plejeforældre, der ønskede at adoptere ham. M protesterede.... Siden da havde samværet været ophævet af hensyn til S. M måtte anses for varigt at være ude af stand til at varetage omsorgen for S.... Ankestyrelsen gav i august 2016 samtykke til, at S blev bortadopteret. Statsforvaltningen frigav herefter uden M og F's samtykke S til adoption.... S blev kort efter fødslen i 2018 anbragt hos en plejefamilie som følge af forældrenes manglende forældreevne, og M og F havde samvær med S, uden at dette ændrede på... Da S var ca. 1½ år, traf Ankestyrelsen afgørelse om frigivelse af barnet til adoption uden samtykke, og S blev i feb. 2020 anbragt hos adoptivfamilien.... 

664.  P:\JV\jv\Flere-slags-culpa-fin.PDF
Ejner Gjesingfelt, Proceduren, 2. udgave ved W.E.v.Eyben, 1980, s. 169; Henrik Edelstam, Sakkunnigbeviset , 1991, s. 24 ff., anm. af Eva Smith, Juridisk tidsskrift , 1991/92 s. 739 ff. 3 Per Olof Ekelöf... Iustus Förlag 2002, s. 671-701.... e således ibid. s . 52 f. og 78.... Se nærmere betænkningen s. 135 f.... Se betænkningen s . 136. 105 Jf.... 

665.  Interessentskaber
UfR 1998.303 VLK: Selskabet S under konkurs, der ejede samtlige andele i I/S, indgav konkursbegæring mod interessentskabet.... I gældsbrevet stod I I/S v/A og B som låntager og under underskrifterne var låntager angivet som I I/S.... ØL stadfæstede BR's dom, idet S allerede måtte anses som opløst ved B's udtræden i 2010, og A ved universalsuccession indtrådte i S' rettigheder og forpligtelser... et bo Et I/S, S, havde alene til formål at eje og udleje en erhvervsejendom.... Da A og B ikke kunne finde en mindelig løsning anmodede de skifteretten om opløsning af S.... 

666.  Mineralolieafgift
S hæftede derfor for afgifterne.... SKM2016.120 SR: SR kunne bekræfte, at S kunne opnå tilbagebetaling af afgift efter mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 4 og 5, hvis S indkøbte brændsel og... SKAT efteropkrævede S 700.000 kr. i mineralolieafgift, idet olien ansås for at have være taget i anvendelse og overgået til forbrug, da S udførte test af kranerne, inden de blev eksporteret.... LSR fandt, at S anvendte olien til brug for funktionstest og venteindstilling af kranerne. Olien blev derfor anvendt af S, og den blev eksporteret som en del af kranerne.... Det kunne derfor ikke bekræftes, at S kunne få energiafgift på dieselolie til skovbrug godtgjort efter mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 3, såfremt den forbrugte dieselolie i S’ skovmaskiner ikke var... 

667.  Ambi
Sagsøgerne var eneaktionærer i Wad og Kortegaard Jylland A/S.... TfS 2000.342 ØLD: Scansupply A/S og Danelec Electronics A/S, der importerede komponenter til elektronikindustrien, fik ikke medhold i krav om tilbagebetaling af ambi... TfS 2002.10 ØLD (TfS 2000.1014 KBD): Sawo Hydraulik A/S og Sawo Holding A/S fik ikke medhold i tilbagebetaling af ambi på ca. 3,1 mio kr. vedr. ambi... TfS 2002.161 KBD: ScanVet A/S og Scanvet Animal Health A/S fik ikke medhold i krav om tilbagebetaling af på 2, 8 mio kr, idet ambien måtte anses for overvæltet... TfS 2004.333 KBD: Jaghi Holding A/S og Jaghi Trade A/S fik ikke medhold i krav om tilbagebetaling af i alt ca. 6 mio kr., da det fandtes godtgjort, at ambien var... 

668.  Fri kost og logi
SKM2010.282 SR: SR bekræftede, at A A/S kan tilbyde sine medarbejdere en frokostordning mod kontantlønnedgang.... personalegode til de ansatte hos S, således at S var forpligtet til at foretage indberetning af værdien til SKAT.... BR tiltrådte, at det var S, der måtte bevise at personalegoderne, der var ydet til de ansatte, konkret ikke var skattepligtige, og at S dermed ikke var underlagt indberetningspligt... BR udtalte således, at S via kantineordningen tilbød både smørrebrød og drikkevarer, og at S ikke førte kontrol med de ansattes indtag af mad og drikke, hvorfor BR fandt,... S havde mange udenlandske medarbejdere og ønskede bekræftet, at arbejdsstedet, hvor bygningen skulle opføres, var et midlertidigt arbejdssted, således at S kunne udbetale skattefri rejsegodtgørelse og... 

669.  Varetægtsfængsling i isolation
Den tyske Amtsgericht afsagde kendelse om, at S skulle holdes isoleret fra andre fanger.... , da S slog en politibetjent i hovedet med et kølergitter.... A påstod, at S skulle varetægtsfængsles i 4 uger, jf.... RPL § 762, stk. 1, nr. 2 og 3 og § 763, stk. 1, idet S tidligere var dømt for lign. tilfælde, at der var medgerningsmænd på fri fod, og da S begik forholdene, mens... Retten i Næstved traf d. 23.08.2012 afgørelse om fortsat isolation af S indtil d. 20.09.2012. S kærede BR's kendelse.... 

670.  Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet
Henset til, at det af ansættelsesaftalen mellem Odense Universitet og S fremgik, at S var ansat som sygeplejerske efter Cirkulære om organisationsaftale for sygeplejersker... Udover løn havde S fået udbetalt kr. 50.000,- fra bevillingerne, og S fandtes ikke at have bevist, at hun ikke herved havde fået godtgjort sine udgifter på ca. kr... Derudover drejede sagen sig om, hvorvidt S skulle beskattes af værdien af fri telefon.... Skatterninisteriet fik medhold i, at S ikke kunne fradrage udgifter til underholdsbidrag, idet S ikke havde dokumenteret at have betalt underholdsbidrag.... Eftersom S endvidere ikke havde godtgjort, at han havde afholdt fradragsberettigede driftsomkostninger, blev S nægtet fradrag herfor.... 

671.  Etableringskonti
LSR gav S medhold i, at han havde etableret selvstændig virksomhed.... Vallensbæk Kommunen fandtes at have handlet ansvarspådragende over for S ved at udsende spærringsmeddelelsen. og S fik tilkendt en erstatning på 38.136 kr. svarende til... S havde fuldtidsarbejde hos politiet, deltog i driftens af to gårde og var medlem af kommunalbestyrelsen i Juelsminde.... TfS 2006.591 ØLD (SKM2006.367 ØLD): ØL fandt ikke, at S havde etableret selvstændig virksomhed på "hævetidspunktet", ligesom ØL ikke fandt, at S havde deltaget i virksomhedens... Byretten fandt ikke, at S havde ført bevis for, at der fra og i ejerlejligheden havde været en væsentlig erhvervsmæssig aktivitet.... 

672.  Told
SKAT udtog en af S’ varesendinger til dokumentkontrol og fandt, at den KN-positionskode, som S havde anvendt, ikke var korrekt.... S svarede, at de var enige i at anvende den ændrede KN-positionskode, og herefter fremsendte SKAT en straksafgørelse til S.... S erklærede efterfølgende, at der var tale om en fejlagtig afgørelse, idet S ved en fejl havde afgivet forkerte oplysninger.    ... TfS 2002.661 VLD (SKM2002.413): Scarlett A/S (S) havde i 1995-1997 foretaget import af tøj fra fjernøsten.... S bestred, at der var grundlag for at opkræve told. S bestred endvidere SKAT's toldværdifastsættelse.... 

673.  CFC-beskatning
SKM2011.234 SR: SR gav tilladelse til at A A/S fritages for CFC-beskatning vedrørende B, filial af A A/S, X-land, fra og med indkomståret 2008, C, filial af A A/S, Y-land... Derudover ønskede S bekræftet, at låneaftalen i øvrigt ville have afledte skattemæssige konsekvenser for S.    ... SR fandt, at S var omfattet af LL § 16 I, da S var medstifter og en del af udviklingsteamet i A.... I forlængelse heraf var S omfattet af LL § 16, stk. 1 ift. sin andel af D’s merafkast, da S udøvede kontrol over D.... S kunne forholdsmæssigt og fuldt ud modregne S’ carry-beskatning iht. LL § 16 I.... 

674.  Internationale børnebortførelser
8-årig S boede hos F i Sverige.... ved at tage S til Danmark i september 2011.... M flyttede d. 10.10.2017 fra Rumænien til Danmark med S, som var født i dec. 2014. F og M havde fælles FM over S.... Efter pasudstedelsen var M og S i 2015 udrejst legalt af Mexico til Argentina. M og S var senere indrejst i Danmark.... F ønskede S tilbagegivet.... 

675.  Vindikation/ekstinktion
K solgte 3 dage senere bilen videre til Bella Auto A/S for 139.900 kr. Antaget, at Bella Auto A/S havde været i god tro.... ØL fandt, at S ved salget af bilen havde udvist en sådan uforsigtighed, at AB havde ekstingveret S ret til bilen.... S videresolgte herefter bilen til B for 80.000 kr.... have konstateret, at S stadig var ejer af disse.... A leasede i 2007 en trailer af Spartacus A/S, S. Efter misligholdelse af kontrakten blev sagen indbragt for fogedretten i 2009.... 

676.  TFA 2008 - Familieret
S skulle have bopæl hos F.... S tog samme dag på samvær hos M, og S vendte ikke tilbage til F efter endt samvær.... F fik eneforældremyndigheden over 12-årig S.... Siden januar 2006 havde M boet alene sammen med S.... Ved Århus Rets dom i september 2007 blev den fælles FM til knap 5-årig S ophævet, og M fik FM alene, idet hun var S' primære omsorgsperson og var den person, som S havde sit normale ophold... 

677.  Pensionsafkastbeskatning
SR bekræftede, at S kunne anses for at være et investeringsselskab efter AABL § 19.... S ønskede endvidere bekræftet, at det også gjaldt, hvis S senere arvede den pågældende police.... SR kunne bekræfte, at S kunne indsættes som investeringsrådgiver, så længe S alene kunne anvise, hvor forsikringsmidlerne skulle investeres, og ikke selv foretog betalinger eller hævninger på depotet.... Efter amerikanske skatteregler var S også fuldt skattepligtig i USA. S havde ikke rådighed over bolig i USA efter sin flytning.... Derimod ville S være skattepligtig af afkastet, da dobbeltbeskatningsoverenskomsten tillagde beskatningsretten til landet, hvor skatteyderen var hjemmehørende, og det i S’ tilfælde var Danmark.... 

678.  Beskatning af jubilæumsgratialer
SKM2012.417 SR: SR kunne ikke bekræfte, at A A/S' (spørger) udbetaling af jubilæumsgratiale på 8.000 kr.... SKM2013.826 SR: SR kunne bekræfte, at A's udbetaling af jubilæumsgratiale til ansatte i A, B A/S og C A/S omfattes af reglerne i... SR var derfor af den opfattelse, at A, B A/S og C A/S i relation til ligningslovens § 7U kunne betragtes som een virksomhed.... LSR fandt, at S havde drevet virksomhed inden for S’ forretningsområde i 25 år eller i et antal år, der var deleligt med 25, og S opfyldte derfor betingelserne for udbetaling af jubilæumsgratiale omfattet... S kunne herefter udbetale skattebegunstiget jubilæumsgratiale til medarbejderne.... 

679.  Indsættelsesforretninger
S påstod at have ejendomsforbehold i skærmen.... VL fandt, at K hverken ved udtrykkeligt samtykke eller på anden måde havde givet S en berettiget forventning om, at S kunne afhente skærmen.... Fogedretten i Hjørring fandt, at TL § 38 ikke skulle anvendes, da hestestalden ikke var indlagt i bygningen på S’ vegne eller i S’ interesse.... VL fandt, at TL § 38 ikke fandt anvendelse, da S ikke var ejer af hestestalden, og da det ikke var godtgjort, at den var indlagt på S’ bekostning.... UfR 2009.2649 ØLK: Et automobilforhandlerselskab, S, havde et tilgodehavende på 92.100 kr. hos køber, K, for K's køb af en bil hos S.... 

680.  Overvåget samvær
Familieretten i Næstved havde afvist at fastsætte samvær mellem 3-årig S og F. S og F havde aldrig havde boet sammen.... være bedst for S, at der ikke blev fastsat samvær mellem F og S.... Kontakten mellem F og S havde været sporadisk siden dec. 2016, da S var 2 år gammel.... mellem S og hans far, jf. ... TFA 2021.230 VLD: Familieretten i Herning fandt ikke grundlag for at etablere fælles FM over 5-årig S, som boede hos M, og at S ikke skulle have samvær med S.... 

681.  Rekonstruktion af selskaber - Beskatning
SKM2011.725 SR: SR bekræftede, at en vedtægtsændring med opdeling af aktieklasser hos A A/S som følge af en gældskonvertering af A A/S' gæld til B A/S, ikke anses som en... SR bekræftede endvidere, at en gældskonvertering af A A/S' gæld til B A/S ikke medfører yderligere skattemæssige konsekvenser for A A/S end fradrag jf.... SR bekræftede også, at en gældskonvertering af A A/S' gæld til B A/S ikke umiddelbart vil have andre konsekvenser for B A/S end beskatning af den kursgevinst der måtte kunne... SR bekræftede yderligere, at B A/S' aktier i A A/S anses som datterselskabsaktier, jf. AABL § 4 A.... for B A/S, A A/S eller dette selskabs aktionærer.... 

682.  Lovsamling: Ægteskabsvejledningen
foretager vielsen, efter at have fastslået parternes identitet: ”Da I over for mig har oplyst, at I ønsker at indgå ægteskab med hinanden, spørger jeg, om du (part 1’s... fulde navn) vil have (part 2’s fulde navn) til ægtefælle?... Når part 1 har svaret ja, spørges part 2: ”På samme måde spørger jeg dig (part 2’s fulde navn), om du vil have (part 1’s fulde navn) til ægtefælle? ”.... 

683.  Konkursordenen
UfR 2005.3091 HD: Statens Konfektion A/S (L) blev drevet fra en lejet ejendom i Birkerød.... B's aktiver og passiver blev S opmærksom på den skete fejl, og K blev telefonisk kontaktet, ligesom S ved brev samme dag anmodede om tilbagebetaling af beløbet.... UfR 1983.859 SHD: T-Bak-Jensen A/S havde udført rådgivende konsulentarbejde for A/S Regnecentralen, før sidstnævnte selskab trådte i betalingsstandsning.... UfR 2006.2496 ØLD: I forbindelse med EK’s udtræden af bestyrelsen for flyselskabet Sterling Airways A/S, S, i 1998 blev der indgået en pensionsaftale,... UfR 2006.2496 ØLD: I forbindelse med EK’s udtræden af bestyrelsen for flyselskabet Sterling Airways A/S, S, i 1998 blev der indgået en pensionsaftale,... 

684.  A-Skat
S skulle medregne den objektive udlejningsværdi af friboligen ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jfr.... Da S som begrænset skattepligtig ikke befandt sig i en sammenlignelig situation med fuldt skattepligtige, fandt ØL, at nægtelse af at indrømme S fradrag for sådanne udgifter... Det var SRs opfattelse, at S skulle indtægtsføre udlejningsvirksomhedens nettooverskud, jf.... Sælger ApS havde solgt sin virksomhed til S ApS. S ApS stiftede i forbindelse købet Ny Virksomhed ApS sammen med Sælger ApS.... SR kunne ikke bekræfte, at S kunne opnå et skattemæssigt fradrag efter LL § 12, stk. 1-3 om løbende donationsydelser.... 

685.  Bindende ligningssvar
S fremlagde ikke en forsikringspolice.... svar, samt at der ikke var samme grundlag for besvarelse af andre spørgsmål, da S var fremkommet med nye væsentlige oplysninger under LSR’s behandling S påklagede SR’s svar på fire spørgsmål vedr.... S havde modtaget årsopgørelser for de pågældende indkomstår, hvor betalingerne var behandlet skattemæssigt. S havde ikke påklaget disse afgørelser eller anmodet om genoptagelse.... S havde også gennem sit selskab, D, ydet lån til B. S ønskede bekræftet, at etableringen af lånet ikke havde nogen afledte skattemæssige konsekvenser for S.... konsekvenser for S.... 

686.  Beskatning af erstatningsbeløb
S havde selvangivet de 750.000 kr. som almindelig indkomst. S begærede i 1994 sagen genoptaget.... S havde fået Ligningsrådets tilladelse til tilbagebetaling af det for meget indbetalte beløb på 91.200 kr., og erstatningen medførte således en berigelse for S.... s bagatelgrænsen.... S blev samtidig tilpligtet at betale kr. 75.000 i sagsomkostninger til SKM, idet S alene havde fået medhold for et ubetydeligt beløb i forhold til sin påstand.... Sagen drejede sig om, hvorvidt S skulle beskattes af et beløb på € 1.000.000, svarende til 7.435.900 kr., som S havde modtaget i 2007 som følge af et forlig indgået med en italiensk virksomhed.... 

687.  Mangler ved fast ejendom - Springende regres
Øko-Varm ApS (S) købte i 1983 en ældre byejendom i Århus med henblik på ombygning og videresalg.... K1 anlagde herefter retssag mod S, I's konkursbo og I med påstand om betaling af 900.000 kr.... S blev i landsretten dømt som udebleven, og sagen mod I's konkursbo blev senere hævet.... UfR 2006.3150 HD: S solgte i maj 1996 sin villa i Frederikshavn til Alm. Brand Forsikring, A.... såfremt retten mente, at kravet kunne rettes mod S.... 

688.  Spilleafgift
SKM2011.370 HD (SKM2010.425 ØLD) og UfR 2011.2037 HD: HR stadfæstede ØLs dom, hvorefter en aftale mellem G1 A/S, G2 og Skov- og Naturstyrelsen (S) vedrørende spillehallernes... betalinger til henholdsvis S og G1 A/S (udlodninger) indebar, at udligninger, som efter aftalen skulle ske ved sæsonens afslutning, nedbragte det beløb, som kunne anses... tilkom G1 A/S, og derfor ikke kunne anses som udlodning.... S nedlagde derfor påstand om, at spillemyndigheden skulle tilpligtes at meddele tilladelse.... SKM2020.376 BRD: S var ikke berettiget til nedslag i spilleafgift, da S ikke havde godtgjort, at udlodninger til sportsforening havde et formål af almennyttig karakter.... 

689.  Beskatning af fratrædelsesgodtgørelse
S var tilkendt erstatning for tab af uddannelsesgode med kr. 30.000,-, da det ved dom var slået fast, at S med rette havde ophævet sin uddannelsesaftale, fordi han havde... S påstod, at godtgørelsen var skattefri. Med henvisning til LL § 7 U, og forarbejderne hertil fandt BR, at S som udgangspunkt var skattepligtig af godtgørelsen.... Den måtte derimod anses som en kompensation for den ikke-økonomiske skade, S havde lidt.... EAL § 26 En tjenestemand, S, blev ved dom tilkendt godtgørelse for uberettiget afskedigelse. S ønskede bekræftet, hvorvidt godtgørelsen var skattepligtig.... S’ fratræden.... 

690.  Udtagningsmoms
S kunne ikke fradrage donationer af tøj til velgørenhed ud fra et reklamemæssigt synspunkt - ej heller kunne S undlade at betale moms heraf, når S havde foretaget fradragsret... SR kunne heller ikke bekræfte, at S godkendes fradragsret ud fra et reklamemæssigt synspunkt, når S donerer tøj til en velgørende organisation, da det ikke påhviler den... SR kunne ikke bekræfte at S kunne undlade at betale moms ved donation af tøj til velgørende organisationer, når S har foretaget fradragsret ved indkøb af tøjet og donerer tøjet... En virksomhed, S, var en del af en kæde, A, som drev virksomhed med mad og drikke.... S foretog fradrag for moms af omkostningerne til de varer, som S udleverede ifm. konkurrencen, jf. ML § 37, stk. 1.... 

691.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 40
I 2004 solgte M 49 % af anparterne i B til deres fælles søn S, som havde været ansat i selskabet i flere år.... S succederede i den latente skat.... VL lagde bl.a. vægt på, at overdragelsen var sket, efter at M havde været alvorligt syg, og hvor S havde taget ansvaret for B.... Endvidere havde der i familien altid været talt om, at parternes børn på et tidspunkt skulle overtage B, og M havde efter separationen overdraget resten af B til S.... 

692.  Varmeforsyning
På kommunens initiativ indgik I/S Alssund Affald, S.H.... T var udlånt til S, hvor de dagligt arbejdede, og S betalte A-kommune herfor.... S ønskede bekræftet, at S ikke i den skattepligtige indkomst skulle medregne beløb, som S indregnede i sine priser som følge af, at S var forpligtet til at refundere et beløb til A-kommune svarende til... SR fandt, at S i den skattepligtige indkomst skulle medregne beløb, som S indregnede i sine priser som følge af, at S var forpligtet til at refundere beløb til A-kommune svarende til den aktuarmæssigt... SKM2020.248 SR: S kunne fortsat anvende el-patronordningen efter at have fjernet sin gasturbine forudsat, at S kunne dokumentere at have haft kraftvarmekapacitet d. 01.10.2005 Et fjernvarmeselskab,... 

693.  Ransagning
UfR 2009.1998 VLK: Uden forudgående indhentelse af retskendelse ransagede politiet S' mors bopæl, hvor S opholdt sig.... N boede sammen med sin samlever S.... vedrørende ransagningen hos S.... UfR 2013.3036 ØLK: Politiet, P, anholdte S efter flere uafhængige anmeldelser om virksomhedsbedrageri begået af S.... Mens S undergik lægeundersøgelse, foretog P en ransagning af S' bil som led i efterforskningen af sagen.... 

694.  Lovsamling: Lov om social service
§ 68 g. (Ophævet).... § 68 g er ophævet ved § 2.4 i lov nr. 497 af 01.05.2019 fra d. 01.07.2019. Hidtidig formulering: § 68.... I § 137 f, stk. 1 og 2, ændres »§ 137 g-§ 137 j« til: »§ 137 g, stk. 1 og 2, § 137 h, stk. 1, 3-5 og 7, § 137 i, stk. 1, og § 137... I § 137 l, stk. 1, ændres »§ 137 g-§ 137 j« til: »§ 137 g, stk. 1 og 2, § 137 h, stk. 1, 3-5 og 7, § 137 i, stk. 1, og § 137 j, stk... I § 137 m, stk. 1, ændres »§ 137 g-§ 137 j« til: »§ 137 g, stk. 1 og 2, § 137 h, stk. 1, 3-5 og 7, § 137 i, stk. 1, og § 137 j, stk... 

695.  Kuldioxidafgift
mio. af nogle leverancer af el til S fra et elselskab.... S bestred fra starten regningen fra elselskabet og havde under en retssag mod elselskabet fået medhold i, at S efter kontraktforholdet mellem parterne ikke var forpligtet... til at betale for el-leverancerne, idet S havde været i god tro om, at en elmåler hos S havde målt et for lavt elforbrug.... SKAT foretog senere en efteropkrævning af de med urette refunderede afgifter og nægtede selskabet at tilbageføre momsen, som S - ifølge S selv ved en "fejl" - senere havde... S kunne derfor ikke angive en negativ mængde, der kunne medføre udbetaling af negative afgiftstilsvar.... 

696.  Personalegoder
S førte logbogen i henhold hertil. Skatteforvaltningen rådighedsbeskattede desuagtet S i 1999.... s bagatelgrænsen.... S sendte regningen videre til A, og A gav senere S besked om, at bøden var betalt.... S ønskede svar på forskellige spørgsmål om, hvorvidt det havde skattemæssige konsekvenser for S, at A havde betalt bøden.... S’ spørgsmål indeholdt bl.a. oplysninger om, at A havde overtrådt loven og opfordret S til at køre, at S kørte for at bevare sin indtægt, og at S allerede var beskattet af de indtægter, der var årsag... 

697.  Færdselsansvar
P anlagde sag mod Kommune Forsikring A/S som ansvarsforsikrer for City Trafik A/S, S.... Codan Forsikring A/S, C, som var S's forsikringsselskab anerkendte erstatningspligten overfor S, men gjorde gældende at S ved grov uagtsomhed havde medvirket til... Både Byretten i Hjørring og VL placerede den fulde skyld for uheldet hos S med den begrundelse, at det efter bevisførelsen kunne lægges til grund, at S havde mulighed for... S påstod, at C var ansvarlig og skulle tilpligtes at betale erstatning til S.... S anlagde sag mod lastbilens forsikringsselskab, F, for at få F til at anerkende S' krav på erstatning for den personskade, han var blevet påført ved ulykken.... 

698.  Immaterielle rettigheder og skat
S havde gjort gældende, at yderligere betaling var sket i form af en aktiepost, men fik ikke medhold heri.... Usikkerhed om, hvorvidt disse aktier repræsenterede en værdi - og i givet fald hvilken - kom S til skade.... ideel andel af sine softwarerettigheder til et nystiftet joint venture-selskab, S1, som S kom til at eje halvdelen af.... S ønskede bekræftet, at softwarerettighederne skulle anses for afstået til S1 i 2019, og at S kunne anvende LL § 27 A vedr. det vederlag, som S erhvervede ved afhændelsen af rettighederne.... Derudover skulle S indtægtsføre den del af vederlaget, som var betalt kontant, samt den del der var vederlagt i form af aktier, i 2020.... 

699.  Lovsamling: Lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen
f) en offentlig myndigheds tilsyn med den omsorg for et barn, der varetages af enhver person, der har barnet i sin varetægt; g)... d) myndighed; e) underholdspligt; f) trusts og arv; g)... f) de i artikel 54, stk. 2, og artikel 55 omhandlede forbehold og tilbagekaldelser deraf som omhandlet i artikel 60, stk. 2; g)... 

700.  Lovsamling: Retsvirkningsloven
  § 16 f er indsat fra d. 01.01.2007 ved § 1.1. i lov nr. 483 af 07.06.2006 § 16 g....   § 16 g er indsat fra d. 01.01.2007 ved § 1.1. i lov nr. 483 af 07.06.2006 § 16 h.... Stk. 3. § 16 g, stk. 1, og § 16 f, stk. 2-7, finder tilsvarende anvendelse   § 16 h er indsat fra d. 01.01.2007 ved § 1.1. i... 

701.  Tvangsindløsning
S.... Hovedaktionæren og S blev derfor frifundet for M's betalingskrav.... Skønsmanden, S, afgav d. 08.03.2013 erklæring om aktiernes værdi.... I svarskriftet anførte A, at S' værdiansættelser var forkerte, og at A ønskede at stille supplerende spørgsmål til S.... Aktiernes værdi måtte fastsættes som en forholdsmæssig andel af A’s værdi som fastsat af S.... 

702.  Dobbelt husførelse
TfS 2000.415 LSR: S var pr. 01.10.1998 flyttet til Bornholm med sin hustru og to børn.... S tog umiddelbart efter ophold ved privat indkvartering i København for at gøre sin lærlingeuddannelse færdig i perioden frem til 01.04 1999.... TfS 2009.271 BRD (SKM2008.968 BRD): Sagen drejede sig om, hvorvidt S var berettiget til fradrag afholdt til rejseudgifter, jf.... S var tilkendt et skønnet fradrag på 50%, idet driftsmidlerne var anset for delvist privat anvendt.... S havde endvidere fremsat et overordnet anbringende om fradragsret på baggrund af berettiget forventning.... 

703.  Tavshedspligt i forvaltningen
P blev bekendt med opslaget og klagede til regionshospitalet, R, hvor S arbejdede. S blev indkaldt til en tjenestelig samtale.... S blev efterfølgende bortvist for brud på tavshedspligten, uanset at P ikke var nævnt med navn, og at opslaget kun var online kortvarigt. R meldte S til politiet.... S lagde sag an mod R med påstand om betaling af 98.000 for løn i opsigelsesperioden pga. uberettiget bortvisning.... VL fandt, at S ved sit Facebookopslag tilsidesatte sin tavshedspligt og dermed misligholdt sit ansættelsesforhold.... R’s bortvisning af S var derfor uberettiget, og S blev tilkendt 98.000 kr.... 

704.  Virksomhedspant
S mente at have håndpant i varelageret efter S og V's lageraftale og dermed prioritet forud for B's virksomhedspant.... Seatainers A/S (nu DSV Air & Sea A/S), S, og Villa Collection A/S, V, havde fra 2003 et samarbejde, idet S forestod transport, håndtering og opbevaring af varer, som V importerede... Herefter var spørgsmålet, om S kunne udøve tilbageholdsret for sit tilgodehavende i de varer på lageret, som var blevet omfattet af B's virksom­hedspant, inden S fik varerne... HR fastslog endvidere, at der forelå en sådan sammenhæng mellem S' samlede tilgodehavende og S' besiddelse af varerne, at der tilkom S tilbageholdsret i hele varelageret... Sagen angik, om Danske Bank, B, havde tiltrådt sit virksomhedspant hos Cimber Air Maintenance Center A/S, A, og Cimber Sterling A/S, C, og i givet fald i hvilket omfang... 

705.  Varelagre og skat
TfS 2001.61 VLD: Herning Galvanisering A/S skulle som varelager medregne beholdning af nedsmeltet zink (70% af kostprisen), syre og flux.... SR kunne heller ikke bekræfte, at S godkendes fradragsret ud fra et reklamemæssigt synspunkt, når S donerer tøj til en velgørende organisation, da det ikke påhviler den... SR kunne ikke bekræfte at S kan undlade at betale moms ved donation af tøj til velgørende organisationer, når S har foretaget fradragsret ved indkøb af tøjet og donerer tøjet... SKM2010.722 BRD: S havde drevet virksomhed med import og salg af bl.a. (men ikke udelukkende) DVD-film fra USA.... S havde som dokumentation alene henvist til en optællingsliste udarbejdet efterfølgende, og herudover henviste S til, at der i regnskabet var ansat en værdi af virksomhedens... 

706.  Ejerskifteforsikring
UfR 2006.1003 VLD: S solgte til K en ejendom, hvorefter det viste sig, at ejendommen indeholdte ulovlige elinstallationer.... S ikke anses for frigjort for sit ansvar i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. § 2, stk. 5, 1. pkt.... UfR 2006.3150 HD: S solgte i maj 1996 sin villa i Frederikshavn til Alm. Brand Forsikring, A.... VL frifandt S, da den dagældende § 2, stk. 5 ikke gav selvstændig hjemmel til springende regres.... såfremt retten mente, at kravet kunne rettes mod S.... 

707.  Formularsamling: Aktieoverdragelsesaftale
Mellem virksomheden:               Selskab A/S                                                                   CVR-nummer xxxxxxxx              ... Jupitervej 16, 8000 Århus C (herefter kaldet køber ) er der d.d. indgået følgende aftale vedrørende overdragelse af den samlede aktiekapital i selskabet NN A/S... g.           Underskrive erklæring om, at de i afsnit 5.1. anførte garantier og erklæringer alle er opfyldt pr. aftalens opfyldelse. h.          ... g.          ... 

708.  Formularsamling: Koncept til testamente mellem ægtefæller med fuldstændigt særeje og særbørn - gensidigt arveafkald, køberet og bopælsret.
Word.docx G E N S I D I G T    T E S T A M E N T E     Idet undertegnede ægtefæller Hanne Hansen, cpr.nr. 080161-1706 og medundertegnede... 

709.  Formularsamling: Koncept til testamente mellem ægtefæller med fuldstændigt særeje og særbørn - gensidigt arveafkald, køberet og bopælsret.
og særbørn - gensidigt arveafkald, dog arveret og tilbagefaldsret til fast ejendom, køberet/brugsret Word.docx G... E N S I D I G T    T E S T A M E N T E   Idet undertegnede ægtefæller Hanne Hansen, cpr.nr. 080161-1706 og medundertegnede... 

710.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn
Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (med ligedeling ved længstlevendes død) Word  | Word .docx G... E N S I D I G T    T E S T A M E N T E Idet undertegnede ægtefæller Hanne Hansen, cpr.nr. 080166-1706, og  Mogens Madsen, cpr.nr. 170661-0017, begge boende Enemærket... 

711.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem samlevende med særbørn
Koncept til gensidigt testamente mellem samlevende med særbørn (med udvidet samlevertestamente og ligedeling ved længstlevendes død) Word.docx G... E N S I D I G T    T E S T A M E N T E   Idet undertegnede Hanne Hansen, cpr.nr. 080176-1706 og medundertegnede Mogens Madsen, cpr.nr. 170671... 

712.  Lovsamling: Forældreansvarsloven
Dette gælder dog ikke, hvis erklæringen i stk. 1, nr. 1, er afgivet, uden at betingelserne i § 448 g i retsplejeloven for her i landet at behandle spørgsmålet om forældremyndighed... I § 7, stk. 2, ændres »retsplejelovens § 448 f« til: »§ 448 g i retsplejeloven«. § 7, stk. 3 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 962 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020.... Familieretshuset kan behandle en sag om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v., hvis betingelserne i § 448 g i retsplejeloven er opfyldt.... I § 46, stk. 1, ændres »retsplejelovens § 448 f« til: »§ 448 g i retsplejeloven«.... 

713.  Retsmidler ved krænkelse af varemærkeretten
S søgte at få nedlagt fogedforbud mod bl.a. denne brug af S varemærker. Fogedretten i København nedlagde ikke forbud herimod.... UfR 2008.2263 SHD: Spiritusproducenten Hela Wine & Spirits ApS, S, havde krænket firmaet Haribo Lakrids A/S, H, ved at have solgt 13.176 flasker vodkashots under... UfR 2008.2263 SHD: Spiritusproducenten Hela Wine & Spirits ApS, S, havde krænket firmaet Haribo Lakrids A/S, H, ved at have solgt 13.176 flasker vodkashots... UfR 2008.2647 SHD: Pendelmatic Productions A/S, P, havde for bilimportøren Peugeot Danmark A/S, B, fremstillet en adskillelse mellem førersæde og varerum i en ombygget... S havde fortoldet parfumerne, der derfor kunne bringes i fri omsætning i EU.... 

714.  Arbejdstageres opfindelser
AOL § 8, stk. 2 A havde under sin ansættelse hos System Cleaners A/S, S, opfundet en slangerenser. Til brug for sin patentansøgning, stiftede A selskabet Horinzer, H.... H indgik efterfølgende en overdragelsesaftale med S, hvori rettighederne til slangevaskeren overgik til S, mod at S betalte en overdragelsessum til A på 50.000 kr.... SH fandt, at fsva. opfindelsens værdi og betydning for S, blev A’s idé lagt til grund for opfindelsen, hvorefter S udviklede 6 prototyper.... Der blev herefter lagt vægt på, at S opgav projektet, samt at S efter erhvervelsen af patentet ikke gik videre med kommercialisering af et produkt under patentet. Fsva.... A’s ansættelsesforhold blev det bemærket, at A var ansat som salgsingeniør ved S med en månedsløn på 56.000 kr.... 

715.  Andelsbeskatning
A/S.... havde et datterselskab, A, hvor S ejede 100 % af kapitalandelene.... En bank, B, stillede krav om, at S fremadrettet stillede kaution for A’s engagement i banken. S var kooperationsbeskattet, jf.... S, ønskede bekræftet, at kautionsstillelse for A’s, bankengagement i B ikke ville påvirke adgangen til fortsat kooperationsbeskatning for S, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 3.... S’ driftsmidler kunne medtages til den seneste regnskabsmæssige værdi.... 

716.  Vandafgift
TfS 1999.751 LSR: I/S, der udlejede goldbane til K/S for en leje, som inkluderede vandudgifterne, var ikke registreringspligtigt i medfør af vandafgiftslovens § 4, stk.... SR lagde bl.a. vægt på, at S og lejer var uafhængige parter, og at dampen og isvandet alene anvendtes til godtgørelsesberettigede formål hos enten S eller lejer.... , hvorfor S var godtgørelsesberettiget for afgiften af det forbrugte vand.... SR bekræftede, at S kunne anses for at være forbrugeren af elektricitet efter elafgiftsloven ved fremstilling af henholdsvis trykluft og ionbyttet vand, hvorfor S var godtgørelsesberettiget... SKM2019.213 SR: SR kunne ikke bekræfte, at S kunne få godtgjort afgift for ledningsført vand fremadrettet.... 

717.  Afkald på ventende arv
S påstod arveafkaldet kendt uforbindende på grund af bristende forudsætninger.... S tiltrådte ved underskrift på testamentet det indeholdte personlige arveafkald.... H gav afkald på arven efter D, som herefter tilfaldt S.... S havde to børn, datteren B og et barn født uden for ægteskab. S havde mange kreditorer, og han ønskede derfor at give arveafkald til fordel for B.... S gav i 1989 blankt arveafkald over for H på enhver arv efter begge forældre.... 

718.  TFA 2009 - Familieret
S underskrev et ejerpantebrev på 155.000 kr. med pant i bilen, der blev indregistreret og forsikret i S' navn.... Uanset S' forklaring om, at hun og AL havde været enige om, at bilen også reelt skulle tilhøre S, blev registrering m.v. af S som ejer anset for at være sket proforma med henblik... Polske forældre havde fælles FM til S, der var 8 år. M var flyttet til Danmark med S.... S begærede nu for H boet taget under offentlig skiftebehandling.... S gik nu i en privatskole, og M ønskede efter en flytning til en anden by S indmeldt i en folkeskole.... 

719.  Fogedrettens samtale med barnet
M nægtede at udlevere børnene og anmodede om, at fogedretten havde en samtale med S.... Fogedretten fandt det ikke nødvendigt at tale med S.... TFA 2016.45 ØLK (FM 2016.25 ØLK): Frederiksberg Fogedret fandt, at en 13-årig S ikke skulle tilbage til M efter samvær hos F, da S ikke ønskede... Fogedretten i Glostrup havde fremmet sag om udlevering af 12-årig S til M, hvor han havde bopæl, uden at tale med S.... Fogedretten i Glostrup havde under en sag om udlevering af 8-årig S til samvær med F sammen med en børnepsykolog afholdt en samtale med S, jf.... 

720.  Strafansvar for juridiske personer
A/S, blev S og dets indehaver, D, som tillige var direktør og daglig leder i S, tiltalt for at have overtrådt lbkg. nr. 442 af 11.05.2007... S var tiltalt for at have overtrådt hvidvasklovens § 37, stk. 7, jf. stk. 1, jf. § 2, ved i 4 tilfælde i perioden medio april 2006-ultimo december 2006,... D var tiltalt efter hvidvasklovens § 37, stk. 1, jf. § 2 ved at have ladet medarbejderne i S modtage kontantbetalingerne.... S og D nægtede sig skyldige bl.a. med henvisning til, at ingen i S havde kendskab til kontantforbuddet i hvidvasklovens § 2 på de tidspunkter, hvor kontantbetalingerne... groft uagtsomt, og idømte S en bøde på 47.000 kr. og D en bøde på 4.700 kr.... 

721.  Kriminalpolitik
2010, s. 113-131 Hvornår er bigami strafbart?... (Red.) i Festskrift till Suzanne Wennberg, 2009, s. 91-107 Incest - Retspolitiske betragtninger - i Tidsskrift for Kriminalret 2008, s.... for Kriminalvidenskab 2005, s. 1-21 Får eller ulve - i Tidskrift, Juridiska Föreningen 2004, s. 294-310 Bør vold mod de svageste koste mindst?... - i Lov og Ret 1993:11, s. 25 f.... S. 229-248 Berigelseskriminalitet i velfærdssamfundet - i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 1972, s. 16-28... 

722.  Parallelimport af mærkevarer
UfR 1999.677 ØLK: Novo Nordisk A/S fik nedlagt forbud mod, at Cimilar A/S i forbindelse med ompakning og markedsføring af insulinprodukter, der var parallelimporterede... UfR 2009.2956 HD: I perioden 1996 - 2000 markedsførte O A/S parallelimporterede lægemiddelprodukter fra S A/S under anvendelse af figurmærket ”Orifarm” og et trekantslogo... S lagde sag an imod O samt M A/S, som havde stået for ompakningen af lægemidlerne, med påstand om, at de var uberettiget til at ompakke henholdsvis markedsføre de ompakkede... lægemidler som sket, samt at de skulle betale erstatning til S i den anledning.... HR frifandt herefter A og B. 2014.2160 S: Et dansk firma, S, havde importeret et parti parfumevarer til DK fra et tyrkisk... 

723.  Støtteerklæringer - Comfort letters
for Ginge Brand & Electronic A/S.... UfR 2009.1512 HD: S og B havde siden 1998 ejet samtlige aktier i C A/S. Selskabet havde i flere år kørt med underskud.... Efter orkanen, der rasede i Danmark d. 03.12.1999, indgik savværket aftale med Skov- og Naturstyrelsen, N, og P A/S om oplagring af stormfældede træer.... I denne periode ydede S og B fortsat selskabet lån, og selskabet forsøgte at etablere et samarbejde med 5 andre savværker.... UfR 2011.2726/2 HD: Moderselskabet, A, havde afgivet en støtteerklæring over for B, som handlede med datterselskabet C A/S.... 

724.  Vidneførsel i straffesager
S blev oplyst om, at hun ikke havde pligt til at udtale sig. S blev taget med til politigården, hvor hun skulle afhøres af en specialafdeling.... Under transporten fandt der en samtale sted mellem P og S. S blev efterfølgende tiltalt for overtrædelse af STRFL § 191.... Under hovedforhandlingen påstod S' forsvarer, at der ikke kunne stilles spørgsmål til P om samtalen mellem P og S.... S udarbejdede referat om hjemmebesøget. Samme dag umiddelbart inden hjemmebesøget havde S overværet videoafhøring af fire af børnene i anledning af mistanke om vold i hjemmet.... B, og at T ikke havde en oplysningspligt over for S.... 

725.  Miljøafgifter
Retspraksis UfR 1996.854 HD: A/S Dansk Spændbeton (S), Hedehusene, var i 1990 af Høje-Taastrup Kommune blevet pålagt et påbud... S blev herefter tilsluttet kommunens vandforsyning.... S blev dømt til at betale tilslutningsafgift på 1.204.985,80 kr., idet S ikke havde krav på, at indgrebet blev foretaget efter kemikalieaffaldsdepotlovens § 13, stk.... S var ejet af A.... Ss fremgangsmåde var derimod karakteriseret ved, at S ændrede prismærkeværdien, når A ønskede det.... 

726.  Lønsumsafgift
SKM2009.416 SR: SR kunne bekræfte, at ydelser leveret til S af læger, der var ansat af S på konsulentbasis, var momspligtige, ligesom de ydelser, S leverede til... Der var enighed mellem parterne om, at den nye anmodning kun var relevant, hvis S fik medhold i den verserende sag om 2001-2003, hvilket S i mellemtiden fik.... BR gav derfor S medhold i dennes subsidiære påstand.... S var en finansiel virksomhed, som ville fakturere A for medarbejderudlejning.... S kunne ikke for hver enkelt medarbejder foretage en tidsregistrering, der klart og utvetydigt var fordelt på lønsumsafgiftspligtige og ikke-lønsumsafgiftspligtige opgaver, idet opgaver for S vedrørte... 

727.  Partens aktindsigt
Sagen nåede aldrig at blive realitetsbehandlet, idet S havde anlagt sag mod K.... S’ advokat anmodede nu om aktindsigt i redegørelsen, hvilket N afslog, hvorfor S anlagde sag med påstand om, at nægtelsen af udlevering var ugyldig, og at N skulle... anerkende, at N ikke havde overholdt FVL’s frist i forhold til S' anmodninger om aktindsigt af 11.09.2006 og 19.12.2006.... S’ anmodning om aktindsigt af 19.12.2006 blev fremsat i et brev stilet til Kammeradvokaten som N’s advokat.... A anmodede om aktindsigt i svaret fra S. SKAT afviste anmodningen om aktindsigt.    ... 

728.  Modregning i konkurs
UfR 2006.349 VLD: K A/S indgav anmeldelse om betalingsstandsning til skifteretten d. 16.12.2003.... D. 04.12.2002 blev A og sagkyndige S, af VL dømt til at betale 890.000 kr. til K.... Kravet på 90.000 kr. var en del af det krav, som S senere indtalte mod N under højesteretssagen 373/2005.... UfR 2013.2390 HD: J A/S blev ved VL's dom dømt til at betale 767.920,62 kr. med tillæg af renter og sagsomkostninger til P A/S under konkurs.... S blev i september 2003, med fristdag d. 15.08.2003, erklæret konkurs.... 

729.  Microsoft Word - Speciale
6 9 U2002B.426, s. 6 10 Skilsmisseret, s. 231 11 Familieret, s. 380 6 Taksøe-Jensen, Dam og Feldthusens argumenter findes desuden at have umiddelbare metodiske uhensigtsmæssigheder.... Det eksakte antal, kunne 12 Familieret s. 165 og 167 13 Blandt andet i U2002B.421, s. 1ff., samt i U2002B.426, s. 6 14 U2002B.426, s. 6 15 Formueordninger... 294 21 U1995 b 201, s. 2 ff. 22 U.1995.201, s. 1 23 Ægtepagter, s. 121 12 At gælden, såfremt det er muligt, skal fratrækkes i den formueart den tilhører, medfører at den del, der ikke... 31 U1995b201, s. 3 32 Ægtepagter, s. 121 33 Særeje, s. 163 15 6.5.1 Gælden er oprettet og efterfølgende sikret ved pant Hvis ægtefællerne har optaget lån til at anvende på den ene ægtefælles... 13 86 TFA 2002, s. 159, s. 1 87 U.2002B421, s. 2 spalte 1 88 TFA 2002, s.159, s.1 60 At lave en reform af et ældre system, med henblik på at gøre dette tidssvarende og tilpasse det nuværende... 

730.  Erstatningsopgørelsen ved personskade
Efter et års forsinkelse genoptog S uddannelsen. På baggrund af denne forsinkelse, påstod S jf.... S fastholdt også sin vurdering af A's erhvervsevnetab.... ved hendes død forvoldt ved A´s kørsel.... T1's forældre, T2 og T3 og T1's søster T4 var tiltalt for medvirken til drabet jf. STRFL § 23.... UfR 1997.658 ØLD: Medlemsforeningen Fuld Valuta, nu Nestor A/S, påstod GF-Forsikring A/S dømt til at betale 4.500 kr. for bistand med skadesopgørelse.... 

731.  Strafferetspleje - Sagsbehandlingen i 1. instans
To gange lagde S besked i T's postkasse med opfordring til at ringe til S, og to gange forsøgte S forgæves at forkynde indkaldelsen ved at ringe til T's telefon.... blev der foretaget videoafhøring af S’ steddatter.... Da BR traf afgørelse, var der ikke rejst tiltale mod S.... var forudsat, at S kunne deltage i retsmøde til forlængelse af fristen for varetægtsfængsling via videolink, selv om S skulle afgive forklaring under retsmødet.... Ved retsmødet, hvor kendelsen blev afsagt, var ingen mødt op, da hverken S eller S’ advokat, A, var blevet underettet om retsmødet.... 

732.  Entreprenøransvar
S fremsendte d. 05.07.2002 nøglerne til lejligheden til K og betalte dagbod for perioden frem til 04.07.2002.... ØL lagde derfor til grund, at S efter købsaftalen skulle betale dagbod fra d. 05.07.2002.... Herefter skulle S betale 30.000 kr. i dagbod.... Lykke Hansen i Advokaten 1989 s.298 om fristforlængelse i anledning af lock-out.... Mogens Hansen i JUR 1990 s.23 og s.96 om fristforlængelse i anledning af lock-out.... 

733.  Ansvarsgennembrud Hæftelsesgennembrud
SKAT, S, anlagde sag mod N, A og C, med påstand om, at de som ansatte i Kronjyllands Camping og Marine Center, K, var erstatningsansvarlige over for S for krav på moms,... S' interesser, idet N, A og C var bekendt med HR's dom i JET Trade-sagen.... N, A og C var erstatningsansvarlige for det tab, som S havde lidt.... Det forhold at S ikke selv indgav konkursbegæring mod K, kunne ikke medføre, at der forelå en sådan grad af egen skyld hos S, at er erstatningsansvar skulle bortfalde.... S' tab blev skønsmæssigt fastsat til 1.5 mio. kr.... 

734.  Kapitalejerlån
A og B påstod delvis frifindelse, da de begge mente sig berettiget til modregning i K's krav grundet betalingen til S.... Efter bevisførelsen lagde ØL til grund, at den betaling der skete d. 22.06.2006 til S, blev foretaget af B som privatperson.... UfR 2009.2311 HD: En ejendom blev købt af selskabet S med overtagelsesdag d. 01.07.2003. Ejendommen havde tidligere tilhørt S' direktør, D.... S stillede ved en håndpantsætningserklæring af 04.06.2003, ejerpantebrevet til sikkerhed primært for S' gæld til B, sekundært for D's nuværende og fremtidige gæld til B.... S ønskede bekræftet, at fejlen ikke udgjorde et ulovligt aktionærlån, jf. LL § 16 E.    ... 

735.  Retsforfølgning mod andelsboliger
S havde købt andelsboligen med overtagelse pr. 01.07.2004 for 57.882 kr.... FM 2005.3745 ØLK: S boede i en andelsbolig på 74 m2 med 3 værelser sammen med sin ægtefælle, beliggende 2300 København S. S ejede andelsboligen alene.... S boede der med sin søn, B, på 19 år. Det var et rækkehus med stue og første sal. Boligen var temmelig misligholdt, da S overtog den.... S, der var førtidspensionist som følge af et hjertestop, agtede derudover at søge om gældsanering.... FM 2002.81 ØLK: Skifteretten havde afvist at afsige konkursdekret, da S ikke ejede andre aktiver end en andelsbolig.... 

736.  Ophørspension - Pensionsopsparing efter virksomhedssalg
s fulde skattepligt til Danmark ophørte 30. december 2002, hvor han flyttede til Frankrig.... Desuden kunne SR bekræfte, at S efterfølgende i 10-årsperioden, jf.... S fortsatte efterfølgende sit landbrug med planteavl. S valgte erstatning for endeligt ophør med minkavl og ikke for midlertidigt ophør.... Aflivningen af mink var trinvis afståelse af S’ minkvirksomhed, uanset at S fortsatte sit landbrug med planteavl.... S kunne fortsætte med afskrivninger på en fælles driftsmiddelsaldo, jf.... 

737.  Strafferetlig forældelse
Påbuddet var rettet til S A/S som ejer, T1 som direktør og T2 som bestyrelsesmedlem og bruger af ejendommen.... ØL udtalte, at S A/S ved Lyngby Byrets dom fra 2003, blev frifundet for ikke at have efterkommet påbuddet fra 1996.... Som følge heraf blev tiltalen for S A/S' vedkommende afvist fra byretten.... A/S.... F1’s krops- og ansigtsbygning sås i korte sekvenser tydeligt på optagelserne. F2’s figur og ansigt sås i korte glimt, dog noget utydeligt.... 

738.  Samvær m.v.
B1’s mor ønskede ikke, at der skulle være samvær.... blev fastsat samvær for S med F, jf.... Det måtte lægges til grund, at S var i god trivsel.... Statsforvaltningen bestemte, at F of S havde et fælles ansvar for transporten i forbindelse med B2's samvær med S. F påklagede afgørelsen.... med S.... 

739.  Syn og skøn i skattesager
I sagen har A´s advokat Poul Bostrup anmodet om syn og skøn.... kontrolleret af S.... S begærede syn og skøn.... S kærede kendelsen til HR, som stadfæstede ØLs kendelse.... S kærede kendelsen til HR, som stadfæstede VLs kendelse.... 

740.  Isoleret bevisoptagelse
Efterfølgende indgik parterne et forlig, hvor S betalte et beløb til K, uden at S erkendte hæftelse eller ansvar. Retten i Randers fandt, at S og K ikke skulle betale sagsomkostninger til hinanden.... A og F ønskede, at der blev taget stilling til, hvem der skulle bære omkostningerne til skønsmanden, S. A havde alene stillet spørgsmål til S.... Den 28.06.2018 fremsendte skønsindstævnte (S) supplerende spg.... S kærede afgørelsen til VL med påstand om, at omkostningsafgørelsen skulle ophæves, da det skulle tillades S at stille supplerende spg.... S kærede afgørelsen til VL med påstand om, at S efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom § 2, stk. 1, 2 og 3, jf.... 

741.  Aftalers indgåelse
UfR 2003.907 VLD: Sand Jensen Automobiler A/S havde på internet ved en fejl annonceret med en AUDI S Avant Quattro 1993 til 119.900 kr.... A betalte det ved dom fastsatte beløb direkte til S. F fremsendte herefter faktura til S pålydende 10.000 kr., men S betalte kun 6.000 kr.... UfR 1961.989 HD: Et firma, S. Berg Madsen A/S, S, havde i 1959 rettet henvendelse til A/S E. Orth, K, med henblik på en revision af K's forsikringsportefølje.... Lubcke A/S, ( S ) indkøbt elektromotorer, der var en del af dette produkt.... (S).... 

742.  Administrativ frihedsberøvelse
Peter Germer, Statsforfatningsret, 2. udgave, s. 209f.... UfR 2008.1296 ØLK: S var d. 18.02.2008 kl. 12.50 blevet anholdt af politiet og sigtet for brandstiftelse.... Som følge af fristoverskridelsen, påstod S' forsvarer S løsladt straks.... S var bragt til retten forud for retsmødet, og anklagemyndigheden, A, burde have fremstillet S og oplæst sigtelsen ved retsmødets start.... Retten i Frederiksberg fandt ikke, at fristen var overskredet, og S blev fortsat varetægtsfængslet.... 

743.  Selvstændig erhvervsvirksomhed?
HR stadfæstede, idet S ikke havde sandsynliggjort, at arbejdskravet i investeringsfondslovens § 3 A, stk. 3, var opfyldt for årene 1989 og 1990.... S havde autorisation som fodterapeut, og hendes væsentligste indtægter hidrørte fra behandling af patienter dels på kommunens plejehjem, dels i patienternes hjem og på hendes klinik for... S, der var handelsagent, arbejdede fra egne lokaler for 2 agenturgivere i henhold til skriftlige aftaler.... S gjorde bl.a. gældende, at den ydelse, en agent leverer og honoreres for, ikke er den vare, der leveres fra agenturgiveren, men agentens salgsvirksomhed og markedsføring af varen.... TfS 1986.239 LSR: S drev landbrug og havde herudover i indkomståret 1983 haft honorarindtægter på 23.100 kr. som musiker.... 

744.  Sexchikane
A beklagede sig til S over sexchikanen. S opsagde efterfølgende A pga. manglende kemi mellem A og B på baggrund af en mail fra B.... S eller S’ ansatte havde ikke udvist en seksualiserende adfærd.... S blev frifundet.... A og S havde talt om B’s adfærd, og hvordan A skulle håndtere det. A havde afslået S’ tilbud om at "trække hende ud".... S havde derfor ikke tilsidesat sine forpligtelser efter LBL § 4.... 

745.  Livsgaver
Arvinger i deres dødsbo var S samt B og C, der var børn af S' afdøde bror, A.... S havde siden 2003 haft fuldmagt til sine forældres bankkonto. S' mor, M, døde i 2009, og S' far, F, sad herefter i uskiftet bo med S, som var enebarn.... Boet krævede 1.359.900 kr. tilbagebetalt af S.... VL fandt det ikke bevist, at F i den omhandlende periode havde ydet skattefrie gaver til S og S' familie, da der ikke på gældsbrevet var foretaget nedskrivning af... Det var ikke godtgjort, at ombygningen af S' hus var sket i F's interesse eller efter aftale med F, og da S heller ikke havde bevist, at han havde afholdt udgifter... 

746.  Konkurs - Retssager ved de almindelige domstole
A og S ankede dommen til HR, men blev under ankesagens forberedelse erklæret konkurs på baggrund af ØL's dom.... Hvis HR derimod gav medhold i de påstande, A og S havde nedlagt i ankesagen, vil K kunne sluttes som solvente.... Hvis HR derimod gav medhold i de påstande, A og S havde nedlagt i ankesagen, vil K kunne sluttes som solvente.... Deres advokat S, anmodede Københavns Byret om at ophæve en udeblivelsesdom over A og B, afsagt d. 13.02.2013.... S bestred dette.... 

747.  Fradrag for forsøgs- og forskningsudgifter
LSR fandt, at der var tale om udvikling af nye materialer, som S efterfølgende anvendte i dets tøjkollektioner.... S anmodede om udbetaling af skattekredit efter LL § 8 X pga. afholdte udgifter på 3,5 mio. kr., der efter S’ opfattelse var omfattet af og straksafskrevet efter LL § 8 B, stk. 1.    ... De afholdte udgifter var ikke omfattet af LL § 8 B, og S var ikke berettiget til udbetaling af skattekredit efter LL § 8 X.... Det var ubestridt, at der hos S’ leverandør i Sydkorea var udviklet et nyt silkestof, som var stræk- og vaskbart, og S havde afholdt udgifter til bl.a. lønninger, materialer, kursus og rejseaktivitet... Spørgsmålet i sagen var, om S’ udgifter på 1 mio. kr. reelt var afholdt til udviklingen af dette nye silkestof.    ... 

748.  Salg af andelsboliger
HR dømte K til at betale 170.720 kr. til S.... HR dømte K til at betale 132.816 kr. til S.... I maj 2013 anlagde K sag mod S med påstand om tilbagebetaling af 77.296,30 kr.... I maj 2013 anlagde K sag mod S med påstand om tilbagebetaling af 77.296,30 kr.... S frifandtes.... 

749.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2007
B fremsatte herefter anmodning om, at det pålagdes ApS at fremlægge aftalen med D A/S om overdragelse af aktierne i R A/S, hvilket både R A/S og ApS protesterede imod.... D A/S ønskede - i overensstemmelse med D A/S' generelle holdning ved køb af fremmede virksomheder - ikke at oplyse om vilkårene for købet af aktierne i R A/S.... D A/S.... Sønnen S anmodede om genoptagelse.... H var død, og enearvingen S begærede boet udleveret til forenklet privat skifte. S havde afgivet insolvenserklæring i fogedretten.... 

750.  Tab på aktier og anparter
TfS 2007.202 ØLD (SKM2007.51 ØLD): Sparekassen Fåborg A/S (S) havde solgt aktier i et unoteret selskab.... S henviste bl.a. til, at der var tale om unoterede aktier, der kun vanskeligt kunne omsættes.... TfS 2000.294 VLD: Nørresundby Bank A/S fik ikke fradrag for tab i 1989 på 2.935.890 kr. på salg af aktier i Partner Leasing A/S, idet det måtte have stået banken klart,... S selvangav et tab på anparterne på kr. 485.999,- .... TfS 2002.890 VLD (SKM2002.520): S havde i 1995 haft et tab på aktier, hvor selskabet Radartronics aktiekapital blev nedskrevet; og hvor S pantsatte sine aktier til... 

751.  Gennemtvingelse af forældremyndighed og samvær fra 01.04.2019
Familieretten i Nykøbing F havde afsagt dom, hvorefter M og F fortsat skulle have fælles FM over 8-årig S, og S skulle have samvær med F i en nærmere beskrevet optrapningsordning.... Da fuldbyrdelsen kunne ske under hensyn til S og varetage hans bedste, skulle M udlevere S til samvær og ellers ville hun blive idømt en tvangsbøde på 1.500 kr.... M udleverede ikke S til samvær på de første fire angivne tidspunkter under henvisning til, at S havde været syg.... I august 2019 undlod M at udlevere S til F under anbringende af, at S ikke ville tilbage til F.... M anmodede familieretten om bistand til tilbagelevering af S.... 

752.  Dødsboers retssager ved de almindelige domstole
Claus Christensen udarbejdede på vegne S udkast til stævning i maj 1994.... Eksekutor afsluttede boet med afsluttende skiftesamling, hvortil S ikke var indkaldt, d. 09.12.1994. S anlagde sag mod eksekutor d. 01.02.1996.... T&S anmodede d. 19.01.1996 om fastsættelse af frist efter KL § 137 og skifteretten fastsatte fristen til d. 07.02.1996. Dette blev påkæret af S.... ØL fandt, at S ikke kunne modsætte sig en fristfastsættelse med henblik på en kreditors sagsanlæg mod S.... S oplyste, at pengene var afleveret til moderen på hospitalet.... 

753.  Skifterettens behandling af tvister i dødsboer
Ved sin død i 2011 levede H i ugift samliv med S.... sag mod S med henblik på at forøge boets aktivmasse eller A's arv.... Til belysning af LL's overdragelse af den fælles bopæl til S fremsatte A begæring om, at S skulle fremlægge det udstedte sælgerpantebrev samt kontoudtog... var grundlag for at pålægge S at fremlægge disse dokumenter.... Umiddelbart forud for M's død i 2006 indgik M og S ægteskab uden forudgående skifte af det uskiftede bo.... 

754.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 1
Bestemmelsen svarer til AAL § 2 A, stk. 1, litra g), således som denne blev formuleret ved lov nr. 1119 af 21.12.1994.... TfS 2006.620 ØLK: Afdødes søster (S) havde haft folkeregisteradresse et andet sted end afdøde (B),  og Skifteretten i Nakskov fandt derfor, at S... ØL fritog S for tillægsboafgift, idet erklæringer fra 4 borgere på egnen dokumenterede, at S rent faktisk havde haft fælles bopæl med B de seneste... Skifteretten i Sønderborg fandt, at S skulle betale tillægsboafgift, da S ikke havde haft fælles bopæl med A i mindst 5 år, og den fælles bopæl først var etableret,... da S var 29 år.... 

755.  Tilsidesættelse af båndlæggelse
S, som var 31 år, havde haft alkoholproblemer, men havde de sidste ½ år været på antabus.... FM 1990.78 ØLK: T havde bestemt, at arven til hendes søn S skulle begrænses til tvangsarven og båndlægges til han fyldte 50 år.... S var nu arbejdsløs og havde negativ indkomst.... S begærede frigivelse af kr. 120.000 af tvangsarven, hvilket blev afslået af skifteretten i Holbæk.... S var død i 1990 og M og P var nu enearvinger til i alt ca. 560.000 kr. netto.... 

756.  Vand og vandløb
S blev tilpligtet at betale 181.000 kr. til V.... V havde ikke udvist forsømmelighed ved ikke at indberette vandforbruget til S, og V pådrog sig derfor ikke et medansvar for vandspildet.... var opsat individuelle målere for de enkelte boligenheder i S’ ejendom.... S overvejede at købe nabohuset og mageskifte med ejeren på den anden side af S, således at jorden fik status af beskyttelsesområde.... og uden at S mistede sin skattemæssige status.    ... 

757.  Arvens fordeling
s reglen. Hele boet skulle herefter tilfalde H's 3 brødre.... Det fremgik heraf, at D i 1948 havde anerkendt faderskabet til S. Boet efter S krævede, at A skulle aflevere halvdelen af den modtagne arv.... S efterlod sig ingen arvinger.... arv til S.... Uanset at S måtte antages at have været i god tro, blev S tilpligtet at tilbagebetale beløbet, der måtte anses for at være i behold.... 

758.  Samtale med barnet i sager om forældremyndighed og samvær
TFA 2008.363 ØLD: Glostrup Ret bestemte, at FM over 12-årig S skulle overføres til M. S havde i seks år boet hos F, men var for et år siden flyttet til M.... erklæring, hvortil kom, at S efter det oplyste havde betydelige sprogproblemer.... S var anbragt uden for hjemmet.... TFA 2013.774 ØLK: Under sag om bopæl vedrørende 9-årige S anmodede M om en børnesamtale.... TFA 2017.131/2 ØLD: Holbæk Ret ophævede fælles FM til til 14-årig S og tillagde FM til M alene.... 

759.  Moms af tilskud
TfS 1998.33 LSR: EU-tilskud til skolemælksordning skulle indgå i Mejeriforeningen s afgiftsgrundlag, jfr. momslovens § 27, stk. 1.... SKM2017.258 SR: SR kan bekræfte, at S ikke skal afregne moms af tilskud fra XX Kommune, som S modtager til brug for renovering af en ishockeyhal.... de momsfritagne driftstilskud S var en almennyttig forening, som bl.a. havde til formål at udføre sygdomsforebyggende informationsarbejde.... S modtog tilskud til forskellige projekter, bl.a. i form af medlemskontingenter. S foretog nogle momspligtige aktiviteter, som faldt under deres vedtægtsmæssige formål.... S skulle derfor ikke betale moms af disse tilskud.... 

760.  Aftaler i strid med lov og ærbarhed, jf. DL 5-1-2
S, der var selvstændig it-konsulent, lånte 100.000 kr. af A. S og A’s direktør, D, aftalte i 2015, at S skulle udføre it-arbejde for B.... Kurator i A’s konkursbo anlagde sag mod S med påstand om, at S skulle betale 100.000 kr., da S ikke kunne modregne lønkravet i lånet, fordi der ikke var udstedt faktura med moms.... Retten i Herning fandt, at S havde udført konsulentarbejde for B, og at S’ honorar skulle modregnes i lånet ydet af A.... Der var ikke grundlag for at antage, at S’ modkrav ikke udgjorde 100.000 kr. S blev frifundet.... VL fandt, at selvom S i foråret 2016 måtte have aftalt med D, at S skulle vente med at sende en faktura, kunne S have udstedt en behørig faktura med moms på 100.000 kr.... 

761.  International vejtransport
UfR 1996.336 VLD: Møbler fra Komfort Møbelfabrik A/S (K), Randers, blev i juni 1991 transporteret til Frankrig af Dan Cargo A/S (F), som i strid med aftalen i fragtbrevet... Mahé Freight A/S, M, var kontraherende fragtfører for transporten af godset fra Danmark til Japan, mens Japan Airlines, J, og Haugsted International Spedition A/S, H, havde... UfR 1999.1624 SHD: Scansped A/S (S) og vognmand Martin Rene blev dømt solidarisk til at betale erstatning på 281.086 kr. for parti på 800 minkskind, som var blevet stjålet... Mahé Freight A/S, M, var kontraherende fragtfører for transporten af godset fra Danmark til Japan, mens Japan Airlines, J, og Haugsted International Spedition A/S, H, havde... s krav mod D og afledte sin retsstilling af aftalen mellem disse parter.... 

762.  Produktsikkerhed
UfR 2007.1603 SHD: Sikkerhedsstyrelsen, S, meddelte d. 30.01.2004 virksomhederne E og J påbud om standsning af salget af 4 forskellige typer af barnevogne.... E og J påstod under en ny sag S dømt til at betale 9.108.444 kr. i erstatning.... S havde efter dommen heller ikke foretaget partshøring vedrørende de to øvrige barnevognstyper.... Under et møde d. 09.02.2004 foreslog E og J rettelser af de 2 vogne, som S godkendte d. 16.02.2004, således at salget af disse kunne genoptages.... at S havde godkendt, at de to barnevogntyper blev solgt med nærmere angivne rettelser.... 

763.  Udsættelse af sag om gennemtvingelse af forældremyndighed og samvær
I april 2008 traf byretten afgørelse om, at F og M skulle have fælles FM over S, og at S skulle have bopæl hos M, hvilket han havde udtrykt et meget klart... S tog samme dag på samvær hos M, og S vendte ikke tilbage til F efter endt samvær.... Fogedretten i Holstebro lagde på baggrund af S' to samtaler med byretsdommeren til grund, at S ikke ønskede at komme tilbage til F under ankesagen, som forventedes... Familieretten i Kolding havde bestemt, at sag om M's samvær med S skulle fremmes.... Efter en samtale med S var det fogedens klare indtryk, dels at S var bange for at skulle bo hos M sammen med sin søster og gå i samme skole som søsteren... 

764.  Lovsamling: Straffeloven Indholdsfortegnelse
§ 1 i lov nr. 378 af 06.06.2002 (Gennemførelse af FN-konventionen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, gennemførelse af FN s... 

765.  pdf: Uden titel
Advokatens behandling af oplysninger om juridiske personer (A/S, ApS, K/S, fonde, foreninger mv.) falder uden for anvendelsesområdet.... 

766.  Forældelse af erstatningskrav
til S' egenkapital med et tillæg på 85 % af S' latente skattebyrde.... B anlagde herefter sag mod Skatteministeriet, S, S blev imidlertid frifundet, da B ikke havde opfyldt kravene til brugtmoms.... K nedlagde d. 19.06.2015 påstand om, at S skulle betale 690.000 kr. som følge af manglerne. S adciterede d. 04.10.2016 T med påstand om friholdelse af K’s krav.... S blev tilpligtet at betale 671.000 kr. I forholdet mellem S og T blev forældelsen først afbrudt, da S udtog stævning d. 04.10.2016, jf.... T skulle derfor ikke friholde S for K’s erstatningskrav.... 

767.  Sømandsbeskatning
Styrmand på R/S Nordsøen udførte tillige fiskerikontrol, og han fik derfor ikke fradrag på 24.910 kr.... TfS 2004.357 VLD (SKM2004.201 VLD): S var efter 18 års ansættelse som skibsfører blevet opsagt med 3 måneders varsel.... SR lagde således til grund, at søfolkene under kursets afvikling fortsat var i X A/S og Y A/S' tjeneste.... Derudover kan SR bekræfte at S ikke anses for indeholdelsespligtig efter reglerne om arbejdsudleje i KSL § 2, stk. 1, nr. 3, når S ikke har fast driftssted... I den forbindelse ønskede spørger at vide, om søfolk og personale, som arbejdede på S kunne anvende DIS-ordningen.... 

768.  Værdiansættelse i skattesager
S havde selvangivet kursen til henholdsvis 60 og 45.... B solgte lejligheden til A i 2014, mens lejligheden var lejet ud til to studerende, S.... S’ datter skulle begynde i skole i Danmark, og S overvejede derfor at erhverve en helårsbolig i nærheden.... S ville opholde sig i Danmark i 120-150 dage om året, men bibeholde sin bolig og sit arbejde i udlandet.... SR kunne bekræfte, at S var skattemæssigt hjemmehørende i udlandet, da de økonomiske interesser i form af S’ arbejde var stærkest i udlandet.... 

769.  Fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer
GiroBank A/S blev der frifundet. UfR 1993.608 ØLD: Civ.ing.... A blev som 60-årig opsagt af Ajos A/S, B, efter 25 års ansættelse.... I oktober 2005 fandt E ud af, at hun var gravid og dette blev meddelt S' ejer.... FUL § 2 b, med et selskab, S, da S fandt ud af, at A havde sendt firmamails til sin private mailkonto.... S. S havde ikke godtgjort, at A havde udført konkurrerende virksomhed eller forsøgt at opnå konkurrerende ansættelse i opsigelsesperioden.... 

770.  Navneforbud i straffesager
T1 og T2's forsvarer anmodede efterfølgende at BR skulle bestemme dette udstrakte navneforbud.... Hensynet til S måtte derfor vige til fordel herfor.... Hensynet til det offentliges interesse i at få oplyst S1’s identitet vejede tungere end S1’s interesse i et navneforbud. VL stadfæstede.... blev vejet op mod den offentlige interesse i at kunne få oplyst S’ identitet.... S havde igennem den seneste tid været nævnt i flere offentligt tilgængelige medier vedr. forhold, som havde tilknytning til sigtelsen i sagen, og S havde også selv udtalt sig herom.... 

771.  Partshøring
E og J påstod under en ny sag S dømt til at betale 9.108.444 kr. i erstatning.... Der blev opstillet 3 tavler uden for Birks Bolighus A/S, B, dog på offentligt areal.... A mente, at S havde overskredet søgsmålsfristerne for sagsanlæg.... VL fandt, at da S fremkom med en anden vurdering af A’s uarbejdsdygtighed, kunne S vælge enten at hjemvise sagen til fornyet behandling hos K eller ændre afgørelsen.... Der burde have været gennemført en partshøring, før S traf sin afgørelse.... 

772.  Videoafhøringer af børn
S var sigtet for voldtægt m.v. begået d. 16.11.2015 mod en 12-årig pige, F.... S havde tidligere forsøgt at påvirke F til at afgive mindre belastende forklaring.... BR fandt, at M ikke kunne afspille A1-A2’s videoafgivne forklaringer i sagen.... Desuden blev det gjort gældende, at det var i B1-B2’s bedste interesse, at forklaringerne ikke blev afspillet.... Det blev bl.a. lagt til grund, at B1-B2’s far, C, ikke var blevet vejledt om, at de var vidnefritaget.... 

773.  Civilproces - Retternes internationale kompetence
Retten i Roskilde havde henvist sagen til Færøerne, hvor S havde hjemting.... til B A/S.... UfR 1997.13 VLD: Skofabrik (S) i Tyskland sagsøgte ved retten i Brønderslev Danværn Production A/S (D) til betaling af 223.173 kr., som skyldtes for skoleverancer.... UfR 1999.928 ØLK: Unibank havde ved Københavns Byret stævnet 39 interessenter i I/S Euroleasing.... S anlagde sag mod K ved Retten i Helsingør, der henviste sagen til ØL.... 

774.  Fikseret rente
SKM2009.427 BRD: SKAT havde rentefikseret S, idet han som eneanpartshaver havde givet afkald på forrentning af et tilgodehavende hos sit selskab.... Skatteministeriet blev frifundet, da S ifølge retten ikke havde godtgjort, at den manglende forrentning var forretningsmæssigt begrundet.... SKM2010.607 ØLD (SKM2010.135 BRD): S havde i 2000 købt et selskab i Sydafrika, der som eneste aktiv ejede en safarilodge.... I perioden fra 2000 til 2008 foretog S løbende udlån til selskabet. Udlånene blev ikke forrentet.... Endvidere lagde retten vægt på, at S i hele ejerperioden havde foretaget indskud i selskabet, hvorfor S måtte have haft en forventning om at få lånet indfriet i forbindelse... 

775.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2005
I boet efter H klagede S over manglende svar fra bobestyreren på, om M's salg af sommerhus til S's søster var gyldigt. S mente, at faderen M var dement ved salget.... B klagede til skifteretten, idet han fandt at advokat S var inhabil.... S havde rejst krav om at H skiftede uskiftet bo i medfør af AL § 20.... S havde fuld indsigt i moderens økonomi.... Arvinger i deres dødsbo var S samt B og C, der var børn af S' afdøde bror, A.... 

776.  Entreprenørens mangelsansvar
UfR 1992.377 HD: Armton A/S opførte som entreprenør 27 kædehuse i Holte i 1976-77.... UfR 2001.940 VLD: Byggefirma S dømt til at betale erstatning på 377.000 kr. til andelsboligforeningen Torvestræde, Aalborg, for mangler ved 9 andelsboliger, som S byggede... UfR 2005.1030 VLD: Bjarni Byg A/S var ikke erstatningsansvarlig for mangler ved eternittag på nyopført hus i Kristrup.... M kontaktede tømrerfirmaet T A/S i forbindelse med renovering af et lejemål med bl.a. gulvvarme og tapet.... T A/S fik ved Retten i Viborg og VL medhold i, at også H hæftede for betalingen, idet begge ægtefællers navne havde stået på visitkortet, som var udleveret til T A/S ved aftalens indgåelse, sammenholdt... 

777.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 1998
Retten i Tønder fandt, at S måtte anses som begunstiget.... M's samlever gennem 40 år (S) anmodede om, at skifteretten omgjorde beslutningen, jf.... Moder havde i 1991 måtte indfri kaution for sønnen S på 83.315 kr.... S fik i 1995 ved en gældssanering nedsat gælden til 4.080 kr. Moderen døde i 1996.... S havde bestilt begravelsen og indleveret A's forskellige aktiver til skifteretten. S erklærede at have taget sig af afdøde og kendte til hans forhold.... 

778.  Lovsamling: AB 18
Aflevering, §§ 44-46 G.... af detailtidsplan, f) start- og sluttidspunkt for projektgennemgang, mobilisering, sikkerhedskoordinering og førgennemgang, samt g)... G. Mangler Mangelbegreb § 47. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel.... entreprisesummen, e) udformningen af detailtidsplan, f) entreprenørens og bygherrens ret til tidsfristforlængelse, g)... 

779.  Administrativ rekurs
B rettede henvendelse til S, idet B mente, at hans erhvervsevnetab skulle forhøjes, hvilket S afslog.... B fremlagde efterfølgende en række beregninger omkring sin årsløn, hvorefter S genoptog sagen.... S traf d. 18.08.2016 afgørelse i sagen, hvor B’s erhvervsevnetab blev nedsat fra 75% til 50%, da S i 2002 ikke havde foretaget en skønsmæssig vurdering,... Selskabet S indbragte ved skrivelse af 20.12.2004 A’s afgørelse for N, der d. 05.01.2005 anmodede S om at betale et klagegebyr på 500 kr. inden 14 dage.... S betalte klagegebyret d. 20.01.2005, men N afviste at behandle klagen, da gebyret var for sent indbetalt.... 

780.  Statsret - Hjemmel for bekendtgørelser
L havde afskediget S efter, at hun havde afslået at gå på deltid. L begrundede afskedigelsen med arbejdsmangel.... L havde d. 19.09.2002 betalt en godtgørelse på 5.000 kr. til S i anledning af, at hendes ansættelsesbevis ikke opfyldte lovens krav.... Efter at L d. 28.09.2002 havde opsagt S og tilbudt hende deltidsansættelse, anmodede S den 15.10. om en stillingsbeskrivelse for den nye stilling, og L's daværende... Den 29.10. afslog S tilbuddet om at arbejde på deltid.... Under disse omstændigheder fandt HR ikke grundlag for at pålægge L at betale en sådan godtgørelse til S.... 

781.  Formularsamling: Koncept til vedtægter for aktieselskab
Koncept til vedtægter for aktieselskab Word.docx VEDTÆGTER for * A/S CVR.nr... Selskabets navn er * A/S.... Således vedtaget på stiftende generalforsamling den *   Som stifter, for * A/S:           Som dirigent:  ... 

782.  Ærekrænkelser - Ringeagtsytringer og sigtelser
Både Retten i Århus og VL fandt det ikke bevist, at redaktørerne i STRFL § 267's og § 268's forstand havde krænket... S modtog i forbindelse med tegningen tilstandsrapporten.... C, der var ansat hos S, skrev d. 16.02.2007 et brev til A hvor han med henvisning til B's tidligere skrivelser oplyste, at S gjorde de samme synspunkter gældende under en... Skolelederen, S, påstod under en privat straffesag, at faren til en elev, F, var skyldig i overtrædelse af STRFL § 267 som følge af, at F bl.a. havde udtalt, at S havde... F tilpligtedes at betale S en torterstatning, jf. EAL § 26 på 10.000 kr.... 

783.  Forkyndelse
UfR 2011.1182 VLK: En bank havde indgivet en konkurs begæring mod Advokat S.... UfR 2012.2821 ØLK: Advokat, A, var mødt i fogedretten for S.... Da A således havde været bemyndiget og legitimeret til at modtage indkaldelsen på S' vegne, og S uden lovlig grund udeblev... UfR 2013.1976 VLK: D var registreret direktør i selskabet S.... S udeblev imidlertid fra mødet i skifteretten, hvorefter skifteretten besluttede at tage S under konkursbehandling, jf. KL § 23, stk. 5.... 

784.  Forsvarerens beføjelser
Sagens hovedspørgsmål var, om S’ forsvarer, F, havde ret til aktindsigt i det materiale, der var tilvejebragt til brug for sagen mod S.... S var ikke sigtet for at have medvirket til de forhold, som T var tiltalt for.... Sagen mod S og sagen mod T var derfor ift. RPL § 729 a, stk. 3 ikke den samme sag. ... S og F havde ikke krav på at blive underrettet om retsmøder i sagen mod T. S havde ikke som følge af sigtelsen ret til at overvære retsmøderne i sagen mod T.... T1-4’s forsvarere, F, anmodede om aktindsigt i det underliggende materiale til rapporterne med henvisning til, at materialet var af betydning for sagen og T1-4’s mulighed for at tilrettelægge et effektivt... 

785.  Arrest i skib
Endvidere gav byretten ikke S medhold i at være berettiget til større torterstatning end anerkendt af Skatteministeriet.... S' arbejder på skibet var en forudsætning for F's reparations og indgik i en samlet proces for at bevare F.... S' krav omfattedes derfor af et søretskrav af SØL § 91, nr. 12.... ØL fandt derfor ikke, at S ikke skulle have et usikret krav for ekstraarbejdet som anført i arrestbegæringen.... S anmodede om, at arresten efter SØL § 94, nr. 4 skulle foretages uden foregående varsling af rekvisitus, R, der var et statsligt forskningsinstitut.... 

786.  Manglende evne til at handle fornuftsmæssigt
FM 2020.176 VLK: S, som var førtidspensionist pga. nedsat intellektuel funktionsevne, hæftede for lån oprettet af sin kæreste, da lånet var optaget med S’ accept, og da S ikke var frataget... VML § 46 S, som var førtidspensionist grundet nedsat intellektuel funktionsevne, havde mødt en mand, A, over Messenger. A havde fået S til at overføre 320.000 kr. til A.... S havde ikke selv optaget lånene, men havde videregivet sine NemID-oplysninger til A.... S’ advokat gjorde gældende, at S ikke havde handlet groft uagtsomt, da hun ikke kunne overskue de økonomiske dispositioner.... VL stadfæstede, da lånet var optaget med S’ viden og accept, og at hun selv havde videreoverført lånebeløbet til A’s konto. Desuden var S ikke frataget den retlige handleevne, jf.... 

787.  Tinglysning af skøder
(Indeholder en kommentar til UfR 1987.842 VLK) Knud S.... UfR 1999.1127 ØLK: Skøde fra Kapital Holding A/S til BG Bank A/S var med rette afvist fra lysning, da overtagelsesdagen ikke var anført og indholdet dermed ikke endeligt... Interessentskabet havde herefter 2 navne: ”B og C I/S” og ”X-gade I/S”.... UfR 2006.1617 ØLK: S A/S havde fremsendt et betinget skøde til tinglysningskontoret i København, hvorved selskabet solgte en ejerlejlighed til K betinget.... I stedet for tinglysning af skøde anmeldte S arealoverførslen ved ejererklæring, jf. tinglysningsbekendtgørelsens § 42, da K og S mente, at bestemmelsen omfattede overdragelse af en hel ejendom.... 

788.  Konkurs - Gensidigt bebyrdende aftaler.
Tilbageholdsretten fandtes under disse omstændigheder for bevaret, og K´s separatistret anerkendtes.... UfR 1976.578 SHD: Havemann´s Magasin A/S lod på trods af beslutning om likvidation en hælebar fortsætte i 2-3 måneder.... Efter overenskomsten var opsigelsesvarslet fra C´s side ved ansættelsen for nogle 4 mdr. og for andre 3 mdr., men varslerne erstattedes af FUL´s bestemmelser efter en vis... UfR 2005.3091 HD: Statens Konfektion A/S (L) blev drevet fra en lejet ejendom i Birkerød.... Carl S. Madsen i ADV. nr. 5/2011 p. 36-38: Din arbejdsplads er fallit - men bliver du ikke lige på arbejde?... 

789.  Krav mod konkursboet, jf. KL §§ 38-52.
UfR 1982.109 HD: Dr. oecon Jacques Bassans krav mod Prebyg A/S under konkurs var ikke dokumenteret gennem dettes regnskaber, og da han endvidere havde haft adgang til alene... UfR 1992.674 VLD: Laurids Iversen Totalentreprise A/S (A), var trådt i frivillig likvidation som solvent selskab 1987. 17 købere af ejendomme på Skelagerhøjen, Århus N,... kr i ingeniørfirmaet E A/S i likvidation. A fik medhold i, at der skulle gennemføres syn og skøn forud for sagens afgørelse. (2-1).... S anmeldte et krav mod K's konkursbo på kautionsforpligtelsen pr. K's fristdag, K kunne kun acceptere et beløb svarende til det mindre beløb på A's fristdag.... fristdag i forhold til kautionisten K, var uden betydning for S' anmeldelsesret over for K, jf.... 

790.  Covid-19
19-situationen S var fuldt skattepligtig i USA, hvor S havde sin primære bolig og sine erhvervsaktiviteter.... S havde lejet en bolig i Danmark, hvor S skulle bo sammen med sin familie i maksimalt et år pga. Covid 19-situationen.... S havde oplyst, at han jævnligt ville rejse til USA for at arbejde, hvorfor S alene ville arbejde i Danmark i mindre omfang.... Da S havde helårsbolig til rådighed i begge stater, skulle S anses for hjemmehørende i den stat, hvor S havde midtpunkt for sine livsinteresser efter dobbeltbeskatningsoverenskomstens art... Da S udførte det meste af sit arbejde, og fortsat havde sin primære bolig i USA, samt at S’ familie under normale omstændigheder var bosat i USA, havde S de stærkeste økonomiske og personlige... 

791.  Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter
Det digitale trivselstjek blev foretaget i S' app, imens den opfølgende screeningssamtale blev foretaget af en af S' konsulenter på arbejdspladsen.... Pakke 1 kostede 400 kr. ekskl. moms pr. år pr. medarbejder hos S' kunde. Det digitale trivselstjek kunne benyttes uden beregning i S' app, der kunne hentes gratis i App Store.... Pakke 2 kostede 200 kr. ekskl. moms pr. år pr. medarbejder hos S' kunde. SR kunne bekræfte, at ydelserne i pakke 2 var skattepligtige for medarbejderne hos S' kunde, jf. SL § 4.... S ville i det tilfælde sende en konsulent ud for at afholde samtalen.... S havde en række eksempler, hvor det ikke kunne lade sig gøre at foretage samtalerne på arbejdspladsen, og S ønskede at vide, om disse eksempler kunne medføre skattefrihed.    ... 

792.  Ugifte samlevende - skat
S udlejede en del af ejendommens "baghus" til sin samleverske til brug for drift af keramikværksted.... ikke var grundlag for at antage, at S havde modtaget helt eller delvis frit underhold, eller at der i øvrigt var sket nogen formueforskydning til gunst for S.... S havde fremlagt kopi af en check på 400.000 kr., som hendes samlever havde udstedt til sælgeren af bilen.... For ØL fremsatte S et nyt anbringende om, at bilen var en lejlighedsgave til hende fra samleveren.... S stod som enedebitor på kreditforeningslån til opførelse af hus. S fik medhold i, at det fulde rentefradrag på lånet tilkom ham.... 

793.  Idrætsjura
Sentralorganisasjon (NISO) af Silje Johannessen EU og internationale klubskifter - set i fodboldens lys af Rasmus S.... S stævnede D og påstod, at D's standardspillerkontrakt ikke var bindende for S og dens medlemmer.... S ville subsidiært have bragt standardkontrakten i overensstemmelse med overenskomsten mellem F og S, herunder bestemmelser i kontrakten om feriepenge og tvistløsning.... S' hovedsynspunkt var, at overenskomsten skulle have forrang for D's regler.... HR udtalte bl.a., at D ved udarbejdelsen af den omhandlede standardspillerkontrakt i vidt omfang havde taget hensyn til overenskomsten mellem F og S.... 

794.  Lønmodtagerudgifter
UfR 1987.300/2 HD: Sikringskonsulent i ISS Securitas A/S berettiget til standardfradrag for rejsedage.... TfS 2000.608 VLD: S, der var ansat elektriker, drev desuden selvstændig virksomhed som tour-manager for forskellige grupper, navnlig Bamses Venner.... Henset til, at det af ansættelsesaftalen mellem Odense Universitet og S fremgik, at S var ansat som sygeplejerske efter Cirkulære om organisationsaftale for sygeplejersker... Udover løn havde S fået udbetalt kr. 50.000,- fra bevillingerne, og S fandtes ikke at have bevist, at hun ikke herved havde fået godtgjort sine udgifter på ca. kr. 29.000... S blev beskattet af udgiftsafholdelsen som udbytte. Han fik endvidere fradrag for et korresponderende beløb som lønmodtagerfradrag.... 

795.  Lufttransport
BR fandt således ikke, at S havde handlet ansvarspådragende.... F blev dømt til at betale S 4.500 kr.... S havde herefter ikke løftet bevisbyrden for, at S havde opfyldt forpligtelsen til at tilbyde A omlægning ved førstgivne lejlighed.... S skulle betale kompensation til A.... Alle flyvninger blev udført af flyselskabet, S, og rejsen var bestilt samlet hos S.... 

796.  Fælden ved skilsmissesæreje.
Arven bliver H`s skilsmissesæreje., jf. formodningsreglen i § 17 i lov nr. 396 af 13.06.1990, som også gælder efter d. 01.01.2018. I marts 2021 dør H`s ægtefælle M.... Hvis M er barnløs og hans nettobodel er kr. 0, skal H ved skiftet aflevere boslodskrav på 600.000 til M`s bo.... Hvis M er barnløs og har en negativ nettobodel på kr. 200.000, skal H på skiftet aflevere boslodskrav på 600.000 til M`s bo.... Hvis M har et særbarn og hans nettobodel er kr. 0, skal særbarnet arve 1/2 af M`s boslod eller kr. 300.000 og H arver kr. 300.000. ... Hvis M's nettobodel er negativ med kr. 600.000, skal M's boslodskrav anvendes til betaling af M`s gæld. H arver intet.... 

797.  Forbrug af egne varer
TfS 2003.431 VLD (SKM2003.255 VLD): S drev en campingplads.... TfS 2003.552 ØLD (SKM2003.292 ØLD): S, der var kioskejer i Odense, havde ikke foretaget løbende bogføring af varer, som blev udtaget til eget forbrug.... Det, som S havde anført om private lån i 1996 og 1997, kunne således ikke føre til andet resultat.... løftet sin bevisbyrde for, at der ikke af S var udtaget dagligvarer uden betaling.... S fik dermed medhold i sin påstand om nedsættelse af de foretagne forhøjelser. (2-1).... 

798.  Jobklausuler
UfR 2009.817 SHD: A var ansat ved selskabet S.... UfR 2012.3671 SHD: S solgte samtlige anparter i selskabet, B, til K.... aftalt, at S som led i handlen skulle have udbetalt løn, idet S dog i stedet kunne vælge at fremsende faktura.... I mangel af udtrykkelig aftale om det modsatte, var S berettiget til at påbegynde egen branche, og SH fandt det heller ikke bevist, at S skulle have... S havde således ikke overtrådt MFL, eller pkt. 3 i parternes aftale.... 

799.  Udbudsret
Taxi Stig, S, indbragte blandt andre d. 07.09.2004 en ny klage for U.... S fik ikke medhold i sine påstande. Herefter anlagde C som mandatar for S sag imod R, bl.a.... S anvendte et tildelingskriterie, hvorefter tilbudsgivere, der tidligere var blevet tildelt S’ kvalitetspris inden for de sidste to år, ville blive tildelt karakteren 100 ved vurderingen.... Per Aarsleff A/S mod Amager Strandpark I/S: Sagen er en fortsættelse af KLFUs kendelse af 26 august 2004.... UfR 2000.1425 VLD: Aalborg Kommune dømt til at betale 1,1 mio kr. i erstatning for mistet fortjeneste til IBF Nord A/S og Frejlev Cementstøberi A/S ved at antage et... 

800.  Begrundelse af forvaltningsakter
efterskolen indkaldte på baggrund af loven til generalforsamling vedrørende stiftelse af en ny fri efterskole, der kunne opnå statsligt tilskud, hvorefter sagsøgeren, S,... S ansøgte herefter Undervisningsministeriet, U, om godkendelse iht. Lov om folkeskoler mv.... U nægtede dog at godkende S, idet U henviste til, at der ikke var givet tilstrækkelig sikkerhed for, at S opfyldte betingelserne om uafhængighed og forvaltning af S' midler... Under kontrolbesøget bad T om dispensation, hvorefter fødevarestyrelsen, S, traf en midlertidig afgørelse om ikke at politianmelde.... Den omstændighed, at S ikke har truffet en formel, begrundet afgørelse, jf.... 

801.  Lovsamling: Betalingskortloven
. § 16 og § 20, stk. 1-3, samt §§ 21,s tk. 1-6, 22 og 26 e, stk. 1-6 kan ikke ved forudgående aftale fraviges til skade for betalingsmodtager. § 34.... 

802.  Vurdering af fast ejendom
Jytte Holm-Larsen: Vurdering og salg af fast ejendom, 1. udg., sept. 2006, 681 sider, DJØF Artikler Thor S.... F og SEBC Holding ApS, S, indgik aftale om overdragelse af bl.a. F's private ejendom.... Parterne var uenige om, hvorvidt S var forpligtet til at opfylde aftalen på baggrund af de indhentede vurderinger af ejendommens værdi.... S var pligtig til at opfylde aftalen mellem parterne. VL fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte aftalen i sin helhed efter AFTL § 36.... Ejendomsmægler B havde udarbejdet en vurderingsrapport og vurderet ejendommen til 4,5 mio. kr. ud fra den forudsætning, at der blev udarbejdet tilstandsrapport, og at S... 

803.  Magtfordrejning
UfR 2007.2522 VLD: Skærbæk Kommune, S, ejede en grund på Rømø, hvor der var opført et butikscenter.... VL udtalte, at det fremgik af lejekontrakten, at S ønskede at sikre et varieret udbud af forretninger i centeret, og at det betød, at det til stadighed beroede på S’ vurdering... centret, og S' håndhævelse heraf, havde imidlertid en sådan lighed med egentlig myndighedsudøvelse efter planloven, at S i sin forvaltning af lejekontrakterne... Ifølge anlægslovens forarbejder skulle staten, S, betale for ledningsomlægninger mv., medmindre gæsteprincippet gjaldt.... kom til at betale for omlægningen, og at K således varetog F's økonomiske interesser på bekostning af S'.... 

804.  Skattekontrol
indgik i S’ incitamentsprogrammer iht.... M havde ved bodelingsoverenskomst af 03.10.1994 overtaget H's anparter i K/S B.... S havde erkendt, at selvangivelsen var indleveret ca. 1 uge for sent.... Denne afgørelse blev ikke påklaget af S. Det resterende beløb på 600.200 kr. blev på baggrund af mails fra S til banken overført til en konto i Sydøsteuropa.... SKAT traf senere afgørelse om, at S også var skattepligtig af dette beløb.... 

805.  Småsagsproces
UfR 2014.288 VLK: S sagsøgte A og B med påstand om at anerkende, at de af S stillede garantier via Spar Nord Bank skulle nedskrives til 2%, jf.... S kærede BR's afgørelse, og da BR ikke havde vejledt S om kærereglerne, tillod ØL kæremålet, selvom det var for sent iværksat, jf.... I BR fik S tilkendt 1.500 kr. i sagsomkostninger, hvoraf 500 kr. dækkede retsafgiften.... KBR tilkendte to af A, S, sagsomkostninger af 3.150 kr.... KBR behandlede sagen efter reglerne om småsager og afsagde en udeblivelsesdom, som gav S medhold i sin påstand, hvorefter S også blev tilkendt 600 kr. til dækning af udgift til advokat.... 

806.  Retssikkerhed i skattesager
LSR fandt, at S som kommanditist havde opnået en kursgevinst, der var omfattet af KGL.... RPL § 345, da S ikke havde pligt til at udtale sig i skattesagen S var sigtet for overtrædelse af STRFL § 289 for indkomstårene 2005-2011, og SKAT havde derudover anlagt civilt søgsmål... i nærværende sag mod S.... S var som part i en civil sag ikke pålagt en pligt til at meddele oplysninger til den offentlige forvaltning.... S var som part ikke forpligtet til at afgive forklaring, og hvis S ikke ønskede at udtale sig, eller hvis S udtalte sig om et forhold, der var omfattet af straffesagen, og dette således ikke... 

807.  Social pension
S blev herefter frifundet.... Retten i Randers stadfæstede S' afgørelse.... S frifandtes.... S blev frifundet.... På denne baggrund forelå der ikke det fornødne sikre grundlag for at tilsidesætte S’ vurdering, og S blev derfor frifundet.... 

808.  Pakkerejser
Retspraksis UfR 2000.2211 HD: Oure Idrætshøjskole S havde hos rejsebureauet Oure Sport ApS købt rejsearrangementer, som anvendtes som... en integreret del af de af S udbudte kurser.... S kunne ikke anses for »en rejsekunde« i lovens forstand og havde derfor ikke efter loven krav på at få ca. 680.000 kr. godtgjort af Rejsegarantifonden.... En skrivelse af 1. april 1997 fra fonden til S, som havde forespurgt om sin retsstilling, kunne ikke anses for et tilsagn fra fonden om, at S var dækket, og kunne heller ikke anses for ansvarspådragende... ØL fandt, at N's ”groundhandling-partner” Novia A/S' dispositioner for N ikke havde en sådan karakter, at de måtte anses for repræsentant for N.... 

809.  Grænsehandel og moms
SR afviste endvidere at besvare et supplerende spørgsmål, som blev fremsat af S efter at S havde modtaget Skatteministeriets indstilling i høring, og som bygger på faktiske... SKM2015.227 BRD: Sagen drejede sig om, hvilket vederlag sagsøgeren, S; havde betalt for en Audi i Tyskland.... BR lagde endvidere til grund, at køretøjet skulle leveres til den i sagen omtalte tyske sælger af køretøjet, som havde videresolgt køretøjet til S.... at dokumentation for købsprisen således var vigtig, men at S på trods af dette ikke havde sikret sig dokumentation for den faktiske købspris.... SKM2016.268 SR: SR bekræfter, at Spørger, S, ikke skal momsregistreres i Danmark.... 

810.  Værger
Frederiksberg Byret udpegede S som værge, da der ikke var oplyst noget, der talte imod dette valg.... D ankede dommen, da hun ikke havde den fornødne tillid til, at S ville forvalte M's penge korrekt.... Hendes søn S kærede med påstand om, at han eller hans datter B blev beskikket som værge. A boede på plejehjem.... Der var oplysninger om, at A var bange for S, og at denne havde været voldelig over for hende, hvilket S nægtede.... Under hensyn til det misforhold, der var opstået mellem S og M, tilbagekaldte retten værgebeskikkelsen af M, jf.... 

811.  Lovsamling: AB-Forbruger
Arbejdets aflevering, §§ 37-39 G. Mangler ved arbejdet, §§ 40-49 H.... G. Mangler ved arbejdet Mangler § 40.... 

812.  Patientforsikring
Hverken S eller dets forsikringsselskab, F, nedlagde påstand under sagen eller afgav svar.... Hun fik nogle dage senere foretaget et operativt indgreb på Aarhus Sygehus, S.... som følge af S’ ansvarspådragende handling.... erstatningsansvar, hvorfor S blev frifundet.... ved behandling eller lignende på S.... 

813.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2006
Beløbet skulle derfor udbetales uden om boet til S.... S efterlod sig ingen arvinger.... M og H havde fællesbarnet F, og H havde tillige et særbarn, S.... Efter H's død i 2004 sad M i uskiftet bo med fællesbarnet S. M skød i marts 2006 først S og derefter sig selv.... S døde i oktober 2005 uden at efterlade sig livsarvinger. Eneste kendte arving var hans mor M. På S' dåbsattest var som far angivet en tysk statsborger.... 

814.  Konkursmassen
TfS 1997.622 Retten i Hillerød: Lokalbanken A/S dømt til at udbetale positivt indestående på kassekredit pr. konkursdekretets dato, 13.954 kr. samt 100.000 kr. i henhold... Der var ikke grundlag for erstatning, da A ikke havde godtgjort at have lidt et tab. (2-1) UfR 2021.2883 VLK: En EU-støtteudbetaling til et I/S skulle indgå som et aktiv i I/S'ets konkursbo,... Konkursramte S beboede et uopsigeligt lejemål på 450 m2 med en husleje på ca. 8.900 kr. pr. md.... FM 2016.77 ØLK: Da boets økonomiske interesse i at inddrage S' lejemål under konkursboet udsprang af udlejerens tilsagn om betaling for at overlade det til ham,... Skifteretten fandt, at lejemålet på betingelse af, at konkursboet betalte S et beløb på 50.000 kr., kunne inddrages under konkursboet.... 

815.  Chokoladeafgift
S var i perioden 01.08.2010 - 31.05.2012 registreret som ejer af flere varevogne.... S gjorde bl.a. gældende, at SKATs skønsmæssige forhøjelser var udokumenteret, idet der ikke forelå dokumentation for, at S havde købt slik i Sverige i det omfang,... SKM2018.342 BRD: Sagen omhandlede, hvorvidt S skulle betale afgift af en række forskellige punktafgiftspligtige varer, som S havde medbragt fra Tyskland til Danmark.... For BR forklarede S og medpassagerne, at de hver havde indkøbt en del af varerne, og at varerne alene var betalt af S, fordi der bl.a. var et kortgebyr i butikkerne.... Dette havde S ikke gjort. Politiet ransagede S i anden anledning, hvor de fandt fire følgesedler for varekøb i Tyskland. På baggrund af disse opgjorde SKAT et afgiftskrav.... 

816.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om fuldstændigt særeje vedr. konkret pensionsordning
konkret pensionsordning Word.docx   Æ G T E P A G T   Undertegnede Mogens Madsen, cpr. nr. 170676-0017... 

817.  Forbrugeraftaler
UfR 1999.1120 ØLD: Rengøringsassistent HM i Svendborg havde i 1991 købt en anpart på 1000.000 kr. i K/S Albatros II.... UfR 2000.577/2 HD: 86 investorer i M-Invest VIII A/S og M-Invest IX A/S påstod sig tilkendt erstatning af Sparbank Vest.... UfR 2004.1381 VLD: A havde i 1992 tegnet en anpart på 100.000 kr. i K/S Albatros VI.... UfR 2014.3282 ØLD: A havde, forinden han foretog en parkering, købt et gyldigt parkeringsbevis via Parkzone A/S', B, hjemmeside.... Udlejningerne kunne ikke gennemføres som følge af B1-B2’s misligholdelse af formidlingsaftalen, og A’s tab var i denne forbindelse et tabt dækningsbidrag på 11.000 kr.... 

818.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om ændring af særeje til rent kombinationssæreje.
Word.doc  | Word.docx T I L L Æ G   T I L   Æ G T E P A G T Undertegnede ægtefæller Mogens Madsen, født d. 17.06.1956, og medundertegnede... 

819.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2001
s reglen. Hele boet skulle herefter tilfalde H's 3 brødre.... Advokaten aflagde besøg hos S og meddelte skifteretten, at S ikke selv kunne varetage sine interesser. Derefter beskikkedes advokat som skifteværge, jf.... S begærede boet skiftet ved Skifteretten i Århus.... Skifteretten i Grenå lagde til grund, at S i hvert fald i de senere år havde haft væsentlig tættere kontakt til afdøde end D, og udlagde boet til S.... S havde for skifteretten gjort gældende, at en række indbogenstande, som ved dødsfaldet befandt sig i S's hjem, var givet som livsgaver til S.... 

820.  Krav på andet end penge
UfR 1991.239 SHD: Gori A/S rejste et krav mod Sadolin & Holmblad A/S om erstatning, da der var sket formidling af salg i strid med markedsføring.... Fogedretten fandt, at det måtte lægges til grund, at S havde opfyldt dommen for så vidt angik kanalpakken.... En skyldner, S, havde ikke betalt depositum og regninger for i alt 5.500 kr. til et elselskab, E.... E opsagde leveringsaftalen med S og anlagde sag med påstand om afbrydelse af S’ elforsyning.... Fogedforretningen blev derfor fremmet med henblik på at afbryde S’ elforsyning.... 

821.  Retsafgift i borgerlige sager
, S.... I denne forbindelse skiftede E til EBH Bank A/S.... HR fandt, at S' krav udsprang af de to selvskyldnerkationer.... Byretten havde i sin dom af 19.03.2014 tilpligtet S at overdrage halvdelen af en ejendom til K til 9,6 mio. kr. kontant i henhold til den køberet, som S ved... D 03.05.2004 indgav Porc-Ex A/S til stævning i en sag mod Wolfram Eggert.... 

822.  Forvaltningsret - inhabilitet
Der var blevet oprettet et støttefond, S, under lejerforeningen F med hjemmel i vedtægterne.... Medlemmerne kunne tilpligtes at betale til S, 10 % af de beløb der ved F's sagsbehandling blev skaffet de pågældende medlemmer fra udlejeren.... Sammen med den øvrige bestyrelse kunne A herved disponere over penge indbetalt til S.... S ansøgte herefter Undervisningsministeriet, U, om godkendelse iht. Lov om folkeskoler mv.... U nægtede dog at godkende S, idet U henviste til, at der ikke var givet tilstrækkelig sikkerhed for, at S opfyldte betingelserne om uafhængighed og forvaltning af S' midler... 

823.  Advokatsalær
) søn og S, som udsprang af en sag om tvangsanbringelse, blev S' advokat (AA) beskikket med et rejseforbehold.... Eftersom AA havde repræsenteret S i hele forløbet, var der en rimelig begrundet interesse i, at S blev repræsenteret af AA.... S indbragte, efter sagens anlæg, spørgsmålet om berettigelsen af salæret for Advokatnævnet, N. S mente, at retten nu skulle hæve sagen jf. RPL § 361, stk. 5.... Christiansen I/S, A, til at repræsentere sig igennem flere retssager.... BR, til et P/S, der var indtrådt i interessentskabets rettigheder og pligter.... 

824.  TFA 2007 - Familieret
F havde anmodet de franske myndigheder om hjælp til tilbagegivelse af S. Ved Københavns Byrets dom fik M i april 2007 forældremyndigheden over S.... F anerkendte faderskabet til S født i maj 2002. M havde alene FM til S. S blev anbragt uden for hjemmet, da han var 4 måneder gammel, og F havde siden da samvær med S.... Københavns Byret overførte FM over 12-årig søn, S, til F, selv om F boede 40 km fra Malmø, og det derfor ville betyde, at S skulle flytte til Sverige.... ført S ud af landet.... Den 15-årige S havde siden foråret 2006 boet hos F. Viborg Byret fandt, at det måtte antages at være bedst for S, at FM blev overført til F.... 

825.  Strafferetspleje - Anklageskrifter
på baggrund af en indstilling fra B, der forinden havde forelagt et bødeforelæg for T A/S.... pkt. jf. stk. 7, jf. § 1 og 2, da han under udøvelse af erhverv var ansvarlig for, at en so, S, blev behandlet uforsvarligt.... S blev udsat for unødig smerte og lidelse, da S blev leveret til slagtning med en 10 cm stor, højrød endetarmsprolaps.... Et strafansvar for T måtte under disse omstændigheder forudsætte, at T ved en uagtsom adfærd var ansvarlig for S' smerte og lidelse mv.... For ØL påstod A T2's straf skærpet. T2 nedlagde påstand om ophævelse og hjemvisning af BR's dom.... 

826.  Lovsamling: Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige
. §§ 5-6 a Modregning m.v §§ 7-9 b Lønindeholdelse §§ 10-10 b Udpantningsret og udlæg §§ 11-12 g Eftergivelse §§ 13-15 Afskrivning af krav § 16 Pligt... § 12 g. Afgifter efter § 12 a, stk. 1 og 2, oppebæres af restanceinddrivelsesmyndigheden. § 12 g er indsat ved § 1.14 i lov nr. 1110 af 13.11.2019 fra d. 15.11.2019.... § 18 g.... § 18 g er indsat ved § 1.1 i lov nr. 258 af 10.04.2018 fra d. 15.04.2018.... § 18 g, stk. 1, 4. pkt. er indsat ved § 1.17 i lov nr. 1239 af 11.06.2021 fra d. 01.07.2021. § 18 h.... 

827.  Kollektiv arbejdsret. Det fagretlige processystem
UfR 2004.1363 VLK: Bording A/S var sagsøgt med påstand om at betale fuld løn til medarbejder, der var gravid, og som måtte hjemsende på grund af arbejdsmiljømæssige... S fandtes, som erhverver af virksomheden, at være indtrådt i de økonomiske forpligtelser overfor K, og S hæftede derfor solidarisk sammen med V for kravet.... Bork Efterskole, S, i henhold til organisationsaftalen for bl.a. forstandere og lærere ved efterskoler med tilhørende overenskomst.... Kravet, der var støttet på organisationsaftalen, blev afvist af S. Herefter anlagde K som mandatar for A sag mod S. S påstod sagen afvist fra domstolene.... Organisationsaftalens bestemmelser om proceduren ved behandlingen af en afskedigelsessag skulle anses for en del af aftaleforholdet mellem A og S.... 

828.  Bevismidler i straffesager
Gorm Toftegaard Nilsen i UfR 1987 B.245-251: Afhøring af ledelsen af A/S som vidne eller tiltalt?... T1-4’s forsvarere, F, anmodede om aktindsigt i det underliggende materiale til rapporterne med henvisning til, at materialet var af betydning for sagen og T1-4’s mulighed for at tilrettelægge et effektivt... S blev oplyst om, at hun ikke havde pligt til at udtale sig. S blev taget med til politigården, hvor hun skulle afhøres af en specialafdeling.... Under transporten fandt der en samtale sted mellem P og S. S blev efterfølgende tiltalt for overtrædelse af STRFL § 191.... Under hovedforhandlingen påstod S' forsvarer, at der ikke kunne stilles spørgsmål til P om samtalen mellem P og S.... 

829.  Spildevandsafgift
Ikke fundet grundlag for at afvige spildevandsafgiftslovens § 8, stk. 2, nr. 1's klare ordlyd, hvorefter det er en betingelse for bestemmelsens anvendelse, at nedsivning... ejendommen, men for ejendomme, hvor der kun var boligenheder, skulle afgiftsgrundlaget fastsættes ud fra den mængde vand, som der blev betalt afgift af efter vandafgiftsloven Spildevandsforsyningsselskab, S,... ønskede bekræftet, at S kunne opgøre den udledte mængde spildevand fra ejendomme til 170 m3, når der var tale om ejendomme uden for kloakeret område, og vandforbruget var på 1.100 m3, og hvor der skete... S ønskede et lign. spørgsmål bekræftet, hvor vandforbruget var på 900 m3, og den skønnede mængde spildevand var på 250 m3.... Derudover ønskede S bekræftet, at S kunne opgøre den udledte mængde spildevand fra ejendomme til 170 m3, når der var tale om ejendomme uden for kloakeret område, og vandforbruget var på hhv. 1.100 m3... 

830.  Overtrædelse af registreringsafgiftsloven
i DK, havde sammen med T1 3 børn og havde forud for kørslen opholdt sig på T1's adresse. Byretten fastsatte T1's straf til 3 måneders fængsel.... Bilen tilhørte T´s bror.... via et firmas mailadresse, idet S hverken havde et udstillingssted eller biler på lager, idet S ikke havde markedsført sig og idet S ikke havde opkrævet moms ved salget.... ØL fandt, at der ikke var hjemmel i RAL til at nedskrive S’ skyldige afgift.... S ville sørge for, at bilen blev toldsynet og afgiftsberigtiget.     BR fandt, at der ikke forelå et ansættelseslignende forhold mellem K og S.... 

831.  Ejendomsavancebeskatning - Ekspropriationserstatning
Bevisbyrden herfor påhvilede S.... Retten lagde i den forbindelse bl.a. vægt på, at S kendte til aftalen mellem sparekassen og kommunen.... SKM2013.657 SR: SR kunne bekræfte, at en frivillig afståelse af en ejendom S til en kommune kunne ske skattefrit for S, jf.... Der blev ikke indgået en frivillig handel med S, og ekspropriation blev heller ikke gennemført i forhold til ham.... S begærede herefter ejendommen overtaget af kommunen i medfør af planlovens § 47 a.... 

832.  Tinglysning
VL fandt, at S kunne påse, at samdriftsdeklarationen var fyldestgørende, når S blev anmodet om at aflyse samhørighedsdeklarationen.... af H A/S.... S begærede herefter S noteret som adkomsthaver, hvilket tinglysningskontoret afviste.... FM 2015.11 VLK: Et K/S ejede en ejendom.... stiftede et I/S.... 

833.  Foreningsbeskatning
Navnet skulle bl.a. ændres fra I/S til A.m.b.A.... SR kan bekræfte, at S er skattepligtig af de beløb, der modtages af S fra de tilmeldte internetbutikker.... I den forbindelse ønskede S bekræftet, at hensættelser til senere uddelinger ville medføre fradrag efter SEL § 3, stk. 3.    ... Da hensættelserne skulle anvendes til almennyttige, kulturelle formål, kunne S foretage hensættelser iht. SEL § 3, stk. 3.... S ønskede bekræftet, at formålet var almennyttigt.    ... 

834.  Lovsamling: Bekg. nr. 874 af 24.10.2002 om forældremyndighed og samvær
Statsamtet påtegner blanketten om modtagelsen af anmeldelsen og sender en kopi med statsamtet s påtegning til forældrene.... 

835.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 150 af 28.01.2004: Forslag til aktieoptionslov
aktieoptioner anbefalede, at der ved udarbejdelse af aftaler og ordninger om aktieoptioner og pensionsprogrammer specifikt tages stilling til, om der skal ske beregning af pension, jf. betænkningens s.... 

836.  Arveafkald og gældssanering
FM 1996.146/2 ØLK: S havde efter fristdagen givet personligt arveafkald over for sin moder til fordel for sine børn.... Moderen døde under gældssaneringssagen og den arv, som S havde givet afkald på, udgjorde ca. 125.000 kr.... TFA 2002.415 ØLK (FM 2002.80 ØLK): S, der havde en gæld på ca. 1,5 mio. kr., havde meddelt personligt arveafkald på arven efter sine forældre.... arv efter sin 86-årige moder til fordel for sine børn, og at S havde afdraget på gæld, som moderen havde kautioneret for, frem for øvrig gæld.... FM 2015.47 VLK: S havde i nær tidsmæssig tilknytning til sin og sine selskabers konkurs meddelt arveafkald i boet efter sine forældre til fordel for sine brødre.... 

837.  Formularsamling: Begæring om tredjemandsedition
ved retten i Odense mod   Poul S.... Alle kontoudtog fremsendt til bankens kunde Poul S. Mart for samtlige konti, som denne havde i banken i perioden.  ... 

838.  Emballageafgift
S importerede vin fra Rumænien. De flasker, som S fik retur fra sine kunder, blev udført til Tyskland.... S havde ikke godtgjort, at flaskerne blev anvendt til genopfyldning.... S havde ikke godtgjort at være i en sådan god tro om, hvorvidt han fortsat var berettiget til refusion, at tilbagesøgning ikke kunne ske.... S ønskede bekræftet, at CPLA-produkterne ikke var omfattet af afgiftspligten efter emballageafgiftslovens § 2 c, stk. 1.    ... S’ produkter adskilte sig ikke fra andet engangsservice, som var omfattet af afgiftspligten, da produkterne ikke var sammenlignelige med f.eks. stålbestik, som almindeligvis kunne genanvendes ubegrænset... 

839.  Overtrædelse af værdipapirhandelloven
UfR 2001.673 VLD: T, der var hovedaktionær i Martin Gruppen A/S, idømt 6 måneders ubetinget fængsel for insiderhandel d. 26.04.1999 med aktier i Martin Gruppen A/S... UfR 2005.984 HD: Ledelsen af Midtbank A/S - Steen Hove, Bjarne Kristensen Degn, Ib Schmidt Hansen og Eskild Georg Thygesen - havde ved beslutningen om at lade... patent, hvilket var intern viden og kunne have betydning for handlen med B A/S' udstedte aktier.... Endvidere var B A/S forpligtet til at offentliggøre afgørelsen umiddelbart efter afsigelsen.... Selskabet T A/S havde i en selskabsmeddelelse d. 03.02.2010 offentliggjort resultatet af et klinisk studie af T's lægemiddel.... 

840.  Særlovgivningen
Genbrugspladsen blev aflåst med T1's egen sikkerhedskæde, således at det alene var T1's personale, der havde adgang til området i det tidsrum, hvor hundene var på pladsen... H1’s adfærd var ikke normal. H1 forsvarede ikke blot sit territorie, og der var ingen oplysninger om stressende faktorer. H1’s adfærd skulle anses som et overfald, jf. hundelovens § 6, stk. 5.... A A/S havde inviteret 15 læger med ledsagere til middag med efterfølgende overnatning på hotel.... Desuden påstod T A/S, at den af politiet opkrævede bøde var for stor.... Da der ikke var anført omstændigheder, der kunne fritage T A/S for strafansvar tiltrådte ØL, at T A/S var skyldig og stadfæstede derfor bødestraffen på 6.500... 

841.  Beskatning af investeringsforeninger
TfS 2003.806 LR (SKM2003.420 LR): S ønskede at introducere en forening på Københavns Fondsbørs, der ville have til formål at investere i et helejet datterselskab... TfS 2008.1311 SR (SKM2008.831 SR): S havde købt aktier og investeringsforeningsbeviser ved årsskiftet 2005-2006.... s gennemsnitlige ejertid måtte være under 5 år.... s gevinster på aktier og obligationer.... S er et minimumsbeskattet investeringsinstitut.... 

842.  Medvirken
Søs S.... UfR 1998.545 HD: 36-årig T1 idømt fængsel i 8 år for vold mod samleveren T2's 4 årige søn, som døde, jfr.... T3’s og T8’s udvisninger blev stadfæstet. T9 havde en stærk tilknytning til Danmark.... HR fandt ikke grundlag for at undlade at udløse T2's reststraf fra tidligere dom.... T1 og T2 havde stukket F tre gange i overkroppen og tildelt F flere spark, efter F havde fløjtet efter S. S var T1’s søster og T2’s kæreste.... 

843.  Arveudlæg med succession
TfS 2005.740 LSR (SKM2005.361 LSR): S havde ved arveudlæg fået udlagt en udlejningsejendom med succession efter DBL § 36.... S succederede i relation til fradrag for vedligeholdelse af ejendommen i afdødes anskaffelsestidspunkt.... Antaget, at S ved arveudlægget indtrådte i en bestående næringsvirksomhed, hvis formål bl. a. var ved salg af ejerlejligheder at opnå fortjeneste.... ØL fandt ikke nu til skade for S at kunne tilsidesætte den hidtidige skattemæssige kvalificering af ejendommene.... S's egne erhvervsmæssige forhold på udlægstidspunktet kunne heller ikke føre til, at S kunne anses som næringsdrivende med fast ejendom.... 

844.  Ophør af det uskiftede bo
TFA 2001.218 VLK (FM 2001.54 VLK): M var død d. 22.05.1992, og H, der var født i 1920, sad i uskiftet bo med fællesbørnene S og D.... S begærede boet skiftet ved Skifteretten i Århus.... S begærede det uskiftede bo skiftet. VL fandt ikke, at der var ført bevis for misbrug af rådigheden over boet.... I 2006/2007 solgte F den faste ejendom til S for 2,7 mio. kr. Den offentlige ejendomsvurdering var 2,4 mio. kr. pr. 1.01.2005.... I forbindelse med køberettens udløb indgik denne del af ejendommen i salget til S, hvilket oprindeligt ikke havde været tilfældet. Der blev ikke ydet mervederlag herfor.... 

845.  Lægeansvar
Hun fik nogle dage senere foretaget et operativt indgreb på Aarhus Sygehus, S.... som følge af S’ ansvarspådragende handling.... erstatningsansvar, hvorfor S blev frifundet.... UfR 2008.2813 HD: Skadelidte A, blev fredag d. 07.02.2003 indlagt med en konstateret nethindeløsning på øjenafdelingen på sygehuset S.... lignende på S.... 

846.  Gældssanering og skat
FM 1998.120 VLK: S havde foreslået en gældssanering med en eengangsbetaling på 30.000 kr.... FM 2016.99 VLK: I en kendelse om gældssanering for S, udtalte skifteretten, at ægtefællens overskydende skat, måtte anses for at være dennes aktiv og ikke en indtægt... , selv om dette var et resultat af S' underskud i dennes virksomhed.... Hjemvisning af gældssaneringssag for at undersøge om konkursramt landmands indestående på andelshaverkonto skulle beskattes tidligere og dermed blive omfattet af en gældssanering En landbrugsejer, S,... Skifteretten i Viborg fandt, at S snart ville modtage en rateudbetaling og i den forbindelse blive beskattet. Der blev derfor ikke givet gældssanering efter KL § 231 a.... 

847.  Dyreværnsloven
Den omstændighed, at påtale mod T's arbejdsgiver S A/S efter det oplyste var opgivet i medfør af RPL § 721, stk.1, nr. 3 kunne ikke føre til et andet resultat.... pkt. jf. stk. 7, jf. § 1 og 2, da han under udøvelse af erhverv var ansvarlig for, at en so, S, blev behandlet uforsvarligt.... S blev udsat for unødig smerte og lidelse, da S blev leveret til slagtning med en 10 cm stor, højrød endetarmsprolaps.... På baggrund heraf anmodede T1-T4’s forsvarere om udsættelse af sagen til efter vedtagelse af lovforslaget.... T1’s bøde var højere, da der var tale om 2.-gangsovertrædelser.... 

848.  Prøvelse af told- og pantefogeders afgørelser.
Fogedretten i Ribe ophævede lønindeholdelsen, da D og S tilsammen kun havde et rådighedsbeløb på ca. 6.000 kr.. VL godkendte lønindeholdelsen.... S gjorde gældende, at T havde mistet sit krav ved i 1993 at fremsende specifikation, hvoraf fremgik, at S ikke havde gæld til T.... FM 1997.180 VLK: S indbragte kommunes lønindeholdelse på 40% til fogedretten og gjorde bl. a. gældende, at udgifter til pasning af 2-årigt barn i sort dagpleje skulle anerkendes... TfS 1998.8 Dom afsagt af Civilretten i Helsingør: Ikke grundlag for at tilsidesætte lønindeholdelser på 15% i A´s dagpenge fra Ingeniørernes A-kasse forud for d. 20.08.1991, hvor... 

849.  Salær til forsvarere i straffesager
UfR 2000.756 HKK: House of Multimedia Roskilde I/S var i ØL frifundet for overtrædelse af lov om butikstid.... STRFL § 288, stk. 2, var S af Byretten i Århus blevet varetægtsfængslet.... Efter ønske fra S, anmodede advokat, A, der havde kontor i København om, at blive beskikket som forsvarer.... S var sigtet for røveri og var frihedsberøvet fra d. 09.09.2013 til d. 21.10.2013 og blev frifundet d. 08.10.2014, hvorefter S' beskikkede forsvarer, F, rejste krav om erstatning... VL tiltrådte, at salæret til T1's, T2's og T5's forsvarere var fastsat til hhv. 165.000 kr., 195.000 kr. og 190.750 kr.... 

850.  Advokatbeskikkelse
A søgte d. 08.11.2016 Civilstyrelsen, S, om beskikkelse som advokat.... S meddelte A, at A ikke kunne beskikkes som advokat grundet det strafbare forhold, A var dømt for i 2013.... T var beskikket som forsvarer for S og forsøgte at påvirke vidner til at afgive falsk forklaring for retten i straffesagen mod S.... T videreformidlede breve og en iPad med billeder mellem S, der var undergivet brev- og besøgskontrol i arresten, og S’ kæreste.... T var bl.a. bekendt med, at S var undergivet brev- og besøgskontrol. Straffen fastsattes til fængsel i 4 måneder.... 

851.  Særlig støtte til børn og unge
UfR 2012.344 VLD (TFA 2012.83/1 VLD): M havde FM alene over S, der var født i 2000.... Forældrene, M og F, havde krævet, at S indbragte afgørelsen for retten med påstand om, at B skulle hjemgives.... UfR 2003.176 VLD: Moderen til 4-årig S havde samtykket i, at S blev frivilligt anbragt hos en plejefamilie Landsretten ophævede Den Sociale Ankestyrelses afgørelse om... Fogedretten fandt det herefter bedst for S indtil videre at udsætte en eventuel sag om tvangshjemgivelse.... Ankestyrelsen, S, besluttede i feb. 2014, at A skulle være anbragt uden for hjemmet indtil august 2014, hvor han fyldte 18 år.... 

852.  Nyheder vedr. bo- og gaveafgift
A og S havde haft samme folkeregisteradresse siden 1972, således at S ikke skulle betale tillægsboafgift.... Skifteretten i Sønderborg fandt, at S skulle betale tillægsboafgift, da S ikke havde haft fælles bopæl med A i mindst 5 år, og den fælles bopæl først var etableret, da S var 29... I et privatskiftet bo var arvingerne afdødes søn S og to børnebørn A og B.... Afdødes søster (S) havde haft folkeregisteradresse et andet sted end afdøde (B), og Skifteretten i Nakskov fandt derfor, at S skulle betale tillægsboafgift.... ØL fritog S for tillægsboafgift, idet erklæringer fra 4 borgere på egnen dokumenterede, at S rent faktisk havde haft fælles bopæl med B de seneste 2 år, jf.... 

853.  Fuldbyrdelse af udenlandske afgørelser - RPL § 479
R anmodede Fogedretten i Lyngby om i medfør af Luganokonventionen af 1988 at gøre en schweizisk udeblivelsesdom afsagt i 2005 mod skyldner, S, eksigibel i Danmark.... at S havde kunnet varetage sine interesser under sagen.... R oplyste bl. a., at sagen var blevet behandlet af Lensmannen i Frogn, hvilket S forklarede, at han ikke var bekendt med.... VL fandt ikke, at det kunne lægges til grund, at et sådant påkrav er forkyndt for eller modtaget af S.... Luganokonventionens art. 38, jf. art. 34 Herredsretten for Reykjavik havde i 2009 afsagt udeblivelsesdom, hvorved S var blevet dømt til at betale 3 mio. kr. til D.... 

854.  Byggelovgivningen
UfR 2009.2534 VLD: T A/S blev ved Retten i Aalborg fundet skyldig i overtrædelse af byggelovens § 30, litra b og c, idet han havde undladt... de nu af S købte grunde ikke berørtes af byggeriet.... S søgte om tilladelse til at bygge, men fik afslag.... Herefter anlagde S sag mod Helsingør Kommune, der havde meddelt afslag med påstand om, at den fra 1970 trufne afgørelse måtte være bortfaldet.... ikke føre til, at søgsmålsfristen først begyndte at løbe fra brevets dato, idet klagevejledningen måtte forstås således, at den alene drejede sig om klageadgangen til S.... 

855.  Skærpede hjemmelskrav
F og skatteministeriet, S, afviste kritikken, men lovede at overveje lovens formulering.... P anlagde i 1998 sag mod Socialministeriet, M, og mod S.... UfR 2008.1296 ØLK: S var d. 18.02.2008 kl. 12.50 blevet anholdt af politiet og sigtet for brandstiftelse.... Som følge af fristoverskridelsen, påstod S' forsvarer S løsladt straks.... S var bragt til retten forud for retsmødet, og anklagemyndigheden, A, burde have fremstillet S og oplæst sigtelsen ved retsmødets start.... 

856.  Retshjælpsforsikring
Michael S. Wiisbye: Retshjælpsforsikring, 1. udg., 1995, 600 sider, Forsikringshøjskolens Forlag.... Om selvrisiko. 1992 Michael S.... UfR 1998.1428 ØLK: S, der havde fri proces, vandt ved byretten i Odense en sag mod Odense Kommune, som blev dømt til at erstatte S 24.812 kr. i revisorudgifter, som S havde... haft som led i sit forsvar mod kommunens krav om, at S skulle hæfte for bistandshjælp udbetalt til S's fraseparerede ægtefælle.... Komm. af Michael S.... 

857.  Hævd
En gruppe sommerhusejere, S, gjorde gældende, at de havde krav på at blive registreret som ejere af stiarealet, subsidiært at S ved hævd havde vundet ret til at benytte... En gruppe omkringliggende sommerhusejere, S, påstod at have opholds- og færdselsret på hele E’s grund, ligesom S påstod at have ret til at have både liggende på grunden samt ret til at have... S ikke kunne vinde hævd.... S var berettigede til at tage ophold på allerede opstillede bænke, men S var ikke i kraft af servitutten berettiget til selv at opstille en bænk eller oplægge både på grunden.... S havde ikke godtgjort, at de opfyldte betingelserne for som gruppe at have vundet hævd på retten til oplæg af både.... 

858.  Mineralvandsafgift
Da S manglede fakturaer, kvitteringer og følgesedler for tilstedeværende varer, og da S ikke foretog daglige kasseafstemninger, konstaterede SKAT, at S ikke kunne dokumentere... S havde efterfølgende fremsendt fakturaer, som - ifølge S - dokumenterede afgiftens berigtigelse.... LSR lagde desuden vægt på, at S ikke havde ført et forskriftsmæssigt regnskab, og at S derfor ikke kunne dokumentere, at der var betalt afgift af de 13 stk. 1½ liters Fanta... 

859.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om ligedeling af samtlige rate- og kapitalpensioner m.v.
Hansen, født d. 08.01.1962, begge boende Enemærket 98, 5800 Nyborg, der begge er myndige, og som indgik ægteskab d. 24.11.2003, opretter herved følgende Æ G... T E P A G T § 1 1.1. ... 

860.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om ligedeling af samtlige rate- og kapitalpensioner m.v. (Begge født efter 1963)
Hansen, født d. 08.01.1981, begge boende Enemærket 98, 5800 Nyborg, der begge er myndige, og som indgik ægteskab d. 24.11.2003, opretter herved følgende Æ G... T E P A G T § 1 1.1. ... 

861.  Advokatportrætter
nr. 10/2016 p. 46: Tilbage til de klassiske advokatopgaver Om Ilka Bödewadt Lauritzen fra chefkonsulent hos Rambøll Managment Consulting A/S,... ADV nr. 4/2018 p. 46: Jeg skal starte en ny juridisk afdeling Om Claus Bjerg Arnoldus fra Ørsted services A/S til Maersk Drilling A/S, Lyngby... i offshorebranchen Om Martin Vangsted Juste fra juridisk chef for offshoreafdelingen hos Siemens Gamesa Renewable Energy A/S... Møller - Mærsk A/S, København, til Group Insurance Manager hos Carlsberg Breweries A/S i København.... legal counsel hos Netcompany A/S, København Isabel Rosado i ADV nr. 8/2019 p. 26-32.... 

862.  Fremtidsfuldmagter og vedvarende fuldmagter
Redegørelsen er tillige gengivet i NOU 2004:16 s. 391-401 og i den svenske betænkning SOU 2004:112 s. 1481 Henning Broman i TFA 2007.52-53: Har notaren ingen samvittighed... S anmeldte i juli 2006 til tinglysning et skøde på fritidshuset, der i henhold til skødet blev overdraget fra M til S til ejendomsværdien minus 15%.... S' to søskende havde ved påtegning på skødet tiltrådt aftalen og dens vilkår.... VL udtalte, at S ifølge generalfuldmagten var legitimeret til at sælge sommerhuset.... Fuldmagten indeholdt imidlertid ikke særlige bestemmelser om adgang for S til at disponere til fordel for sig selv.... 

863.  Civilproces - Sammenlægning og adskillelse af krav
UfR 2013.1063 HKK: Sagen angik, om sagsøgtes, S', påstand til selvstændig dom skulle tillades fremsat, jf.... HR lagde vægt på, at spørgsmålet om gyldigheden af K's afgørelse om kondemnering måtte antages at have videregående betydning for S, herunder muligheden... Spørgsmål om forældelse kunne udskydes til særskilt behandling, da der var mulighed for betydelig procesbesparelse for begge parter, hvis sagsøgte fik medhold Ankestyrelsen, S,... Hvis S fik medhold i sit synspunkt vedr. forældelse, ville sagen afsluttes og indebære en betydelig procesbesparelse.... Ved processkrift af 26.06.2007 fremsatte S påstand om forhøjelse sit krav om tingsskade.... 

864.  Entrepriseret
UfR 2014.306 VLK: Selskab, S, havde indgået to hovedentrepriseaftaler med Århus Kommune, K.... B påstod sagen fremmet og gjorde til støtte herfor gældende, at S havde handlet uden for sin fuldmagt.... (2-1) UfR 2014.2434 HD: A og B som bygherrer og S A/S som entreprenør havde indgået en entrepriseaftale... S under konkurs påstod A og B dømt til at betale 368.252,50 kr. som restvederlag for udført entreprisearbejde.... S under konkurs kunne derfor ikke støtte et krav mod A og B på aftalen.... 

865.  Hvornår skal boet behandles ved bobestyrer?
H oprettede d. 21.12.2000 notartestamente, hvor hun indsatte sin samlever S som sin universalarving.... TFA 2006.482 ØLK: Efter H's død i 2004 sad M i uskiftet bo med fællesbarnet S. M skød i marts 2006 først S og derefter sig selv.... A tilbagekaldte trestamentet i 2016 ved et nyt notartestamente og indsatte sin søster og svoger, S, som universalarvinger.... S anmodede skifteretten om at få boet udleveret til privat skifte, mens E ønskede boet udleveret til bobestyrerbehandling.... B Bibel- og Traktatselskab, B2, overtog B1's aktiver og passiver og indtrådte i B1's rettigheder og pligter. Begge selskaber havde samme adresse og ledelse.... 

866.  Forvaltningsret
Disse oplysninger indeholdt ikke nogen beskrivelse af vedligeholdelses- og renholdelsestilstanden på T´s farm.... I 2011 tiltrådte S Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om, at betingelserne for erstatning for erhvervsevnetab ikke var opfyldt.... A indbragte S' afgørelser for domstolene, hvilket gav S anledning til at genoptage sagen.... Ankestyrelsen, S, stadfæstede K’s afgørelse. Sagen blev behandlet af ØL som 1. instans, jf. RPL § 226, stk. 1.... S skulle derfor anerkende, at B havde ret til udbetaling af sygedagpenge i perioden 15.04.2015 til 22.06.2015.... 

867.  Røveri
Navnlig når hensås til T1-2's unge alder på gerningstidspunktet, det fremkomne om T1-2's forbedrede personlige forhold og de omstændigheder, hvorunder røveriet blev begået... HR lagde vægt på T1's alder, mentalerklæringen, og at T1's rolle i drabet og røveriet havde været en mindre aktiv end T2's.... UfR 2013.821 HD: Efter T1's og T2's forklaringer, der var lagt til grund, var de trængt ind hos F, og ved brug af vold i form af et halsgreb og trussel om vold, herunder... Efter T1's og T2's forklaringer kendte F en medgerningsmand, M, som havde anstiftet, at røveriet blev begået hos F. M deltog ikke i selve udførelsen af røveriet.... T’s DNA blev fundet på et headset og en halskæde i F1’s hjem.... 

868.  God advokatskik
Jakob S.... Den 24/2 1993 anmeldte K A/S betalingsstandsning, og den 23/3 1993 blev K A/S taget under konkursbehandling. Advokat X indtrådte som medkurator.... På tilsvarende vis vil [S] ApS holde såvel de personer som myndigheden i form af [K] Kommunes Driftsafdeling ansvarlig for handlinger i strid med [S] ApS' tilkendegivne... eller beskadiger ejendele på [S] ApS' ejendom, herunder tillige muren (som rent faktisk befinder sig fuldt ud på [S] ApS' ejendom, jf. vedlagte materiale fra landinspektør... [S] ApS vil gennemføre de nødvendige sager mod [K] Hegnssyn og Dem personligt. …..... 

869.  Forældelse af forsikringskrav
I det foreliggende tilfælde havde S, efter fogedens opgørelse af fordringen, tilbudt en afdragsordning.... S hævede dog selv sagen tre uger inden hovedforhandlingen, som var berammet til d. 23.03.2010.... Retslægerådet havde d. 29.12.2008 afgivet en udtalelse vedr. spørgsmålet om årsagssammenhæng, der gik S imod.... På den baggrund havde T forud for hævelsen af sagen, efter anmodning fra S, på ny forelagt sagen for Arbejdsskadestyrrelsen, A.... I juni 2011 anlagde S en ny sag mod T som påstod frifindelse med påstand om at sagen nu var forældet.... 

870.  Successionsrækkefølger
Af testamentet fremgik blandt andet, at M's særbørn alene skulle have tvangsarv efter M og ikke tage arv efter H1, medens H1's særbørn, A... Efter H1's død i 1998 indgik M ægteskab med H2, og M og H2 oprettede i 2001 et fælles testamente til fordel for H2, dog med respekt af en... Ifølge det nye testamente skulle H1's særbørn ikke længere arve mest muligt efter M, men alene den arv, der tilkom dem i successionsrækkefølgen efter H1.... VL fandt, at det gensidige testamente fra 1996 måtte forstås således, at M med bindende virkning havde testeret til fordel for H1's særbørn... Herefter kunne bestemmelsen, uanset at M's formue var forøget siden H1's død, ikke anses for at indebære en overskridelse af H1's testationskompetence.... 

871.  Biintervention
UfR 2005.2567 VLK: Carta Leasing A/S, der havde leaset bil ud gennem Leasingselskabet ApS, som var gået konkurs, begærede sig indsat i besiddelsen af bil.... Schultz Information A/S, J, jf. RPL § 420, stk. 2.... Irak-krigen havde som mandatar for hhv. 24 og 2 sagsøgere anlagt sag mod Statsminister Anders Fogh Rasmussen, S.... S påstod afvisning af sagen, hvilket blev udskilt til særskilt forhandling og afgørelse.... S havde ikke indvendiger imod F's anmodning. HR tillod, at F stillede spørgsmål under de subsidiære vidneafhøringer.... 

872.  Lovsamling: Konkursloven kapitel 1 a: Indledning af forebyggende rekonstruktionsbehandling
. § 11 a, stk. 6 og 7, og § 11 g finder tilsvarende anvendelse. Stk. 5. Skifteretten skal afbeskikke en rekonstruktør og en tillidsmand, hvis skyldneren anmoder herom.... 

873.  Sø og Handelsretten
Retspraksis UfR 1996.937 HD: Sabroe Refrigeration A/S og Sabroe Refrigeration Inc. havde anlagt sag mod afskediget USA-direktør ved Sø- og Handelsretten... UfR 2001.1173 ØLD: Dalum Papir A/S havde ved ØL sagsøgt Danfiber A/S til betaling af 1.000.001 kr. som erstatning i sag om levering af returpapir.... henvist af byretten i medfør af RPL § 226, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2 UfR 2005.2262 SHK: Sag mellem Novozymes A/S... UfR 2011.3148 HD: A, som var rederiansat sømand hos E A/S, blev afskediget som følge af sygdom og modtog af E sygehyre i en periode på 2 måneder.... A anlagde sag mod E A/S ved SH med krav om hyre i yderligere 4 måneder.... 

874.  Advokatnævnets reaktions- og sanktionsmuligheder
Nævnet fandt, at advokat Bertha S.... Advokat Bertha S.... Advokat Bertha S.... N bestemte også, at S skulle betale salæret for udførelsen af undersøgelsen tilbage til M.... N bestemte også, at S skulle betale salæret for udførelsen af undersøgelsen tilbage til M.... 

875.  Sagsomkostninger i straffesager
HR udtalte, at anklagemyndighedens anke blev iværksat uafhængigt af T´s anke.... S var sigtet for overtrædelse af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, men der blev ikke rejst tiltale mod S.... Statsadvokaten havde meddelt, at han anså S for skyldig, men at der ikke skulle føres nogen straffesag.... Spørgsmålet var herefter, om S eller statskassen skulle betale sagsomkostningerne.... VL udtalte, at S ikke var fundet skyldig i retten, og at han heller ikke havde tilstået forholdene.... 

876.  Erstatningssamvær i fogedretten
TFA 2010.568 ØLK: Fogedretten i København bestemte, at F havde ret til erstatningssamvær, da M havde holdt vinterferie i uge 7 med 9-årig S.... Samværet om en 8-årig S, der boede hos sin mor, var fastsat i en resolution fra 2007.... Hun fandt det utrygt, at S skulle opholde sig under sådanne forhold.... Hun ville ikke udlevere S til samvær, før F over for fogedretten havde dokumenteret, at huset var i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.... TFA 2014.451 ØLK: Fogedretten i København fastsatte 5 erstatningssamvær, da M ikke ville udlevere S til samvær.... 

877.  Generalforsamlinger
Omtale af relevante bestemmelser og af empirisk data fra dansk og svensk selskabsret.) 2009 Philip S.... S rejste senere spørgsmål om, at de ønskede at etablere en fælles fordeling af sager inden for deres område, over for ledelsen.... B's ledelse modsatte sig dette, hvilket medførte efterfølgende møder og korrespondancer mellem parterne, der kulminerede i ekskluderingen af S fra B.... Herefter anlagde S sag mod B med påstand om, at selskabet skulle anerkende, at eksklusionen var ugyldig.... Der var for VL enighed mellem parterne om, at S ikke havde foretaget en indbyrdes omfordeling af tildelte sager.... 

878.  Suverænitetsafgivelse
Hjalte Rasmussen i UfR 2005 B.225-234: Hvad gør en beføjelse til en "beføjelse" i § 20's betydning? - er Justitsministeriet på vildspor?... Dommen er kommenteret af Henrik Zahle i Lov & Ret 1998 hæfte 3, s. 5ff., Ole Spiermann i UfR 1998 B.325, Ole Krarup i Årsberetning 1998 fra Retsvidenskabeligt Inst... En gruppe af borgere, B, anlagde sag mod statsministeren, S, om lovligheden af dansk deltagelse i Irak-krigen.... Prøvelse af lovligheden af Danmarks deltagelse i Irak-krigen UfR 2011.984 HD: En række borgere, B, lagde sag an mod Statsministeren, S,... S og U anførte, at B ikke havde retlig interesse i sagen og dermed ikke havde den fornødne søgsmålskompetence. ØL bestemte, at sagen skulle afvises.... 

879.  Olietanke
(- en kommentar til UfR 2010.2518 HD) Retspraksis UfR 1991.674 HD: Rockwool A/S... Sagen angik i det væsentlige, om – og i givet fald i hvilket omfang – S skulle godtgøre køberen de udgifter, som K anførte at have haft i forbindelse med oprensningen af... HR tilkendte med en konkret begrundelse K en erstatning med fradrag af nogle modkrav, som S havde mod K.... UfR 2007.529/3 HD: Haderslev Havn indgik i 1961 en lejekontrakt med BP Olie-Kompagniet A/S, B, om, at B skulle leje et areal af havnen, der skulle anvendes til etablering... På den baggrund anlagde Haderslev Havn ved H sag mod Q8 (Danmark) A/S (tidligere BP Olie-Kompagniet A/S) med påstand om betaling af 3,4 mio. kr., idet havnen gjorde gældende... 

880.  Nyheder i Familieret 2009
Retten i Sønderborg afsagde i en sag om barnets bopæl kendelse om, at dommeren sammen med en psykolog skulle have en samtale med den 5-årige S, idet S' perspektiv ikke var tilstrækkeligt... kom, at S efter det oplyste havde betydelige sprogproblemer.... Retten i Hillerød fandt det bedst for 10-årig S, at F fik del i fælles FM. S skulle fortsat bo hos M. F, der ikke boede langt fra M, havde haft regelmæssigt samvær med S.... S sendte d. 15.09.2008 M's klage til Retten i Næstved, der ved kendelse af 14.10.2008 afviste sagen.... FAL § 40, stk. 2, nr. 2, da M under påberåbelse af, at hun var syg, og at hun ikke var i byen, 2 gange var udeblevet fra møder i S.... 

881.  Formularsamling: Koncept til transportskøde på villa
Købesummen ønskes ikke offentliggjort             B E T I N G E T   T R A N S P O R T S K Ø D E... 

882.  Forsikringsret
Flemmer: Reassurance, 1993, Forsikringsakademiet 1994 Michael S.... UfR 2014 B.343. 2015 Ivan Sørensen: Forsikringsret, 6. udg., aug. 2015, 879 sider, DJØF. 4. udg. er anmeldt af Michael S.... Niels S.... Jensen i R&R nr. 4/2003 p. 40-46: Insolvente forsikringsselskaber 2004 Niels Vase og Jørgen Gawinetski i ADV 2004.52: Rehab a/s.... Jørgen Gawinetski i ADV 2004.116: Rehab a/s. Replik om det nye forsikringsinitiativ.... 

883.  Oversigt over fejl og forglemmelser ved arvelovsreformen i 2007
M har særbarnet S og H har særbarnet D og de har fællesbarnet F. M dør i 2008 og det samlede fællesbo er på 720.000 kr.... Hvis H vælger ikke at gøre brug af retten til suppleringsarv, udtager H i boslod og arvelod 540.000 kr., og S og F arver hver 90.000 kr.... S får i alt 90.000 kr. F får 360.000 kr. og D får 270.000 kr.... Hvis H vælger at gøre brug af retten til suppleringsarv, får hun på skiftet 600.000 kr., og S og F må nøjes med at arve 60.000 kr. til hver.... S skal heraf arve halvdelen af 330.000 kr. eller 165.000 kr., hvorfra skal trækkes den allerede udbetalte arv på 60.000 kr.... 

884.  Pant i fordringer
(Praksisændring i forhold til UfR 1961.66 HD) UfR 1987.14/2 HD: Fredericia Margarinefabrik A/S (F) havde til sikkerhed... UfR 2009.289 VLD: Som sikkerhedsstillelse til Jyske Bank A/S, J, havde Scanmesse A/S, S, udstedt et løsørepantebrev i driftsmateriel og driftsinventar.... På et møde imellem parterne d. 09.06.2005 oplyste S, at de havde planer om at frasælge de pantsatte aktiver, og J modtog d. 28.07.2005 en mail med fakturaer fra salget.... S blev d. 04.08.2005 erklæret konkurs, og J mente herefter at være berettiget til provenuet fra salget af de pantsatte aktiver jf.... 

885.  pdf: Uden titel
Advokatens behandling af oplysninger om juridiske personer (A/S, ApS, K/S, fonde, foreninger mv.) falder uden for anvendelsesområdet.... 

886.  Overdragelse af virksomheder
UfR 2004.1784 HD: Ved overdragelsesaftale af 01.10.2001 solgte Hartmann Invest (S) anparterne i elektronikvirksomheden Ameta ApS til ASIS Holding (K).... S garanterede bl.a., at samtlige krav fra offentlige myndigheder mod Ameta var betalt før overtagelsesdagen, og at anparterne var frie og ubehæftede.... K påtalte forholdene over for S uden at denne efterkom K's krav, hvorefter K hævede aftalen.... S afviste, at der var grundlag for at ophæve aftalen, og K anlagde herefter sag mod S og dennes ejer og direktør, A, med påstand om tilbagebetaling af den erlagte... A underskrev som den eneste fra D en rammeaftale af 15.01.2002 om D's køb af vagtaktiviteter fra Medic Consult A/S (nu Biometrics Security A/S), B.... 

887.  Forbrydelser mod kønssædeligheden
VL ændrede T1's straf til fængsel i 11 år.... VL fandt T2's straf passende udmålt.... VL ændrede T1's straf til fængsel i 11 år.... VL fandt T2's straf passende udmålt.... VL fandt T2's straf passende udmålt.... 

888.  Formularsamling: Koncept til generalfuldmagt
Koncept til generalfuldmagt Word .docx   G E N E R A L F U L D M A G T Undertegnede Mogens Madsen,  cpr. nr. 170646-0017,... 

889.  Formularsamling: Koncept til transport i falden arv
Koncept til transport i falden arv Word.docx T R A N S P O R T i falden arv Til sikkerhed for opfyldelse af enhver forpligtelse... undertegnede Peter Madsen, cpr.nr. 110284-1731, Grønspættevej 5, 8210 Århus V,  nu har eller senere måtte få over for Min Bank A/S,... 

890.  Færdselsret
26.05.2020 om pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik Bekg. nr. 453 af 20.04.2020 om Autonomous Mobility A/S'... Da T ikke fremsatte sit køretøj for syn, fremsendte Færdselsstyrelsen, S, et bødeforlæg på 2.000 kr. til T for manglende syn, samt et påbud om at få afmeldt eller godkendt køretøjet.... Senere fremsendte S endnu et bødeforlæg på 2.000 kr., grundet manglende syn, godkendelse eller afmeldelse.... UfR 2007.1696 ØLD: T A/S var tiltalt for overtrædelse af bl.a. FÆL § 118, stk.10, jf.... Da der ikke var anført omstændigheder, der kunne fritage T A/S for strafansvar tiltrådte ØL, at T A/S var skyldig og stadfæstede derfor bødestraffen på 6.500... 

891.  Rådgiveransvar
UfR 2008.1861 HD: A/S Bulsø, nu KSJ Invest ApS, B, hvis virksomhed bestod i at bygge drivhuse, havde gennem mange år fået udført galvaniseringsarbejde hos CM Jernvarer,... Odense A/S, C.... ØL frifandt S, da dette krav var forældet, jf. ABL § 16, stk. 3, 2. pkt.... De 2 lyslederkabler var trukket i forbindelse med en styret underboring udført af Skanska, S.... A havde været i besiddelse af S' borejournal og en kabelplan, udarbejdet af LandSyd, L.... 

892.  STRFL § 237: Manddrab
T3’s og T8’s udvisninger blev stadfæstet. T9 havde en stærk tilknytning til Danmark.... HR’s flertal på 5 dommere nedsatte T1’s straf til 14 års fængsel og stadfæstede T2’s straf på 14 års fængsel. 2 dommere mente, at T1’s tidligere dom for drab skulle... T3’s og T8’s udvisninger blev stadfæstet. T9 havde en stærk tilknytning til Danmark.... HR lagde vægt på T1's alder, mentalerklæringen, og at T1's rolle i drabet og røveriet havde været en mindre aktiv end T2's.... T1's forældre, T2 og T3 og T1's søster T4 var tiltalt for medvirken til drabet jf. STRFL § 23.... 

893.  Tilbagekaldelse af testamenter
UfR 1964.355 ØLD: A havde i et notartestamente fra 1931 indsat sin søster S som universal arving.... Da testamentet ved påtegningen var endeligt ændret, og da der ikke var grundlag for at antage, at A ville have foretrukket S som ene arving frem for de øvrige legale arvinger... FM 1990.95 ØLD: Fru A havde i sit testamente bestemt, at hendes nevø N og dennes søn S hver skulle arve halvdelen af hendes formue, og hvis en af dem døde før hende, arvede... Efter N's begravelse opstod der modsætningsforhold mellem A og nevøens familie, og fra A tilkendegav bl. a. ved påtegning på testamentet, at S ikke længere skulle arve.... skulle tilfalde steddatteren og dennes søn, og da denne forudsætning herefter ikke kunne opfyldes, måtte det oprindelige testamente lægges til grund for skiftet, således at S... 

894.  Erhvervsmæglere
(Reportage fra DE´s erhvervsseminar 2006.... Michael Bruhn, direktør for Teesland iOG Nordic A/S, holdt et indlæg omkring, hvilken rolle erhvervsmæglere kan spille ved etablering og drift af ejendomsfonde.)... (Reportage fra DE´s erhvervsseminar 2006.... (Reportage fra DE´s erhvervsseminar 2006. 6 ejendomsmæglere orienterede om markedet for erhvervsejendomme i henholdsvis Storkøbenhavn, Vestsjælland, Fyn, Nordjylland,... (Reportage fra DE´s erhvervsseminar 2006.... 

895.  Læger
i udøvelsen af sin virksomhed Sagen angik, om en læge, T, kunne straffes for at have udvist grovere forsømmelse eller skødesløshed (i autorisationslovens § 75´s... Flertallet lagde herved navnlig vægt på, at T gav en sygeplejerske, S, besked om at måle blodsukker på P, at T kunne forvente, at S gav T besked, hvis der... indhentning af udtalelse fra Retslægerådet og manglende høring af lægen inden sagsanlæg, jf. autorisationslovens § 11, stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerhed, S,... ØL fandt, at det fremgik udtrykkeligt af forarbejderne til autorisationsloven, at R’s sagkundskab skulle inddrages i S’ overvejelser inden sagsanlæg.... 

896.  Boliginteressentskaber
Boris Hansen i ADV 1988.228-229: I/S - fast ejendom - og en dom fra sommeren 1936.... Odensevej 60, Middelfart I/S, købte ejendom bestående af 3 beboelseslejligheder. Til de tre andele var knyttet beboelsesret til de tre lejligheder.... Tinglysningen i Middelfart afviste i/s-kontrakten fra lysning i h. t ABL § 13, stk.1, da ejendommen bestod af mere end to lejligheder, jfr.... Højesteret fandt, at I/S-kontrakten burde antages til lysning.... 

897.  Almene boliger
Fredie S.... Fredie S. Wager i HUSET nr. 2/1999 p. 17: Vanskeligheder for Københavns Kommune.... U ophævede L2's lejemål for tilsidesættelse af god skik og orden.... S påstod aldrig at have modtaget opkrævning af ajourføringsgebyret.... Efter bevisførelsen fandtes B at have godtgjort, at opkrævningen var tilsendt og modtaget af S. B havde derfor berettiget slettet S fra ventelisten.... 

898.  Godtgørelse for svie og smerte
Arbejdsskadestyrelsen, S, traf d. 09.03.2005 foreløbig afgørelse om A's mén.... S traf d. 29.06.2005 afgørelse om A's erhvervsevnetab, som blev fastsat til 80 %, og tilkendte A erstatning herfor med virkning fra d. 01.02.2005.... D. 06.12.2005 traf S endelig afgørelse om A's mén, som blev fastsat til 25 %.... På det tidspunkt havde S endnu ikke truffet afgørelse om at tilkende A méngodtgørelse. A havde derfor krav på godtgørelse for svie og smerte frem til d. 21.07.2004.... s, forstand også i den mellemliggende periode. Han havde derfor krav på godtgørelse for svie og smerte for denne periode.... 

899.  Insolvente bobestyrerboer
M og dennes samlever, S, ejede en fast ejendom i lige sameje. M’s to døtre havde i 2000 skriftligt erklæret, at S skulle have livsvarig bopælsret på ejendommen.... M og S havde optaget et prioritetslån i banken, B, og provenuet fra dette lån stod på en indlånskonto i B. Efter M’s død i 2016 ønskede S lånet indfriet med de midler, der stod på indlånskontoen.... S ønskede ikke samejet opløst ved salg af ejendommen, men ville overtage boets halvpart på vilkår, som boet ikke ville gå med til.... S betalte halvdelen af prioritetslånet, og hendes datter K, indfriede resten. Banken gav herefter K transport i sin fordring mod dødsboet. K var eneste kreditor i boet.... Han ville i øvrigt stævne S med påstand om, at hun skulle tåle, at samejet skulle opløses ved, at ejendommen blev solgt på auktion uden hensyn til aftalen med M’s to døtre.... 

900.  De enkelte delikter i straffeloven
Retten i Holbæk valgte at varetægtsfængsle S.... VL ændrede T1's straf til fængsel i 11 år.... VL fandt T2's straf passende udmålt.... VL ændrede T1's straf til fængsel i 11 år.... VL fandt T2's straf passende udmålt.... 

901.  Forsørgertabserstatning
UfR 2007.170 HD: A’s ægtefælle var død efter en arbejdsulykke på fabrikken S.... VL gav A medhold i, at S skulle betale ca. 16.000 kr. til A. A ankede dommen til HR med påstand om betaling af yderligere ca. 7.000 kr.... A fik derfor medhold i sin subsidiære påstand om, at S skulle betale yderligere 2.069,10 kr.... HR fandt, at S' krav om godtgørelse for svie og smerte skulle fastsættes til i alt 23.180 kr.... Under hensyn til, at der nu var forløbet knap 20 år siden indførelsen af denne godtgørelse, og til omstændighederne ved drabsforsøget på S og de skader,... 

902.  Kompensationskrav
Hans samlever S solgte i september 2006 en Mercedes for 180.000 kr.... Dødsboet påstod S dømt til at betale dette beløb til boet, da bilen reelt tilhørte AL.... S underskrev et ejerpantebrev på 155.000 kr. med pant i bilen, der blev indregistreret og forsikret i S' navn.... Uanset S' forklaring om, at hun og AL havde været enige om, at bilen også reelt skulle tilhøre S, blev registrering m.v. af S som ejer anset for at være... Det var ikke ved S' forklaring om hendes praktiske arbejde på AL's ejendomme og betaling af udgifter under samlivet godtgjort, at hun havde erhvervet et... 

903.  Ejendomsbestanddele, jfr. TL § 38
B anførte, at hestestalden ikke kunne karakteriseres som en bygning, da det var en flytbar pavillon, og at det fremgik af leasingaftalens vilkår, at det tilhørende udstyr ikke skulle blive på S’ grund... Fogedretten i Hjørring fandt, at TL § 38 ikke skulle anvendes, da hestestalden ikke var indlagt i bygningen på S’ vegne eller i S’ interesse.... VL fandt, at TL § 38 ikke fandt anvendelse, da S ikke var ejer af hestestalden, og da det ikke var godtgjort, at den var indlagt på S’ bekostning.... 

904.  Lejerettigheders overgang
Fordringen på den manglende husleje var periodiseret til U1’s ejertid, og succession på udlejersiden var ikke sandsynliggjort. Sagen blev nægtet fremme.    ... UfR 1995.648 HD: 2 tandlæger i Holstebro, som drev virksomhed som I/S, afstod lejemålet til et af dem stiftet aps. Udlejeren ophævede lejemålet.... UfR 2004.156 HD: Moder M havde siden 1981 boet i en lejlighed i Hostrups Have 27, Frederiksberg, sammen med sin søn S, der ved indflytningen var 5 år.... Byretten gav M medhold i, at S kunne overtage lejemålet. ØL frifandt U.... Indflytningen skete i forbindelse med bedstefaderens død, og S og M fik samtidig tillagt forældremyndigheden over L.... 

905.  Tvangsbøder til gennemtvingelse af forældremyndighed og samvær
Fogedretten i Glostrup fandt, at 10-årig S skulle tilbageleveres til M efter samvær hos F.... En udlevering ville ikke være til alvorlig fare for S, jf. RPL § 536, stk. 6.... TFA 2018.102 ØLK (FM 2018.31 ØLK):Fogedretten i Glostrup burde have afholdt samtale med 13-årig S og 11-årig D.... Fogedretten i Glostrup bestemte, at 13-årig S og 11-årig D skulle udleveres til samvær med F. M blev pålagt tvangsbøder for de følgende 8 samvær.... Fogedretten i Aarhus fandt det bevist, at F havde været til stede på bibliotek til afhentning af S, selv om M benægtede dette. ... 

906.  Rentefrit familielån
TfS 2003.1014 LR (SKM2003.545 LR): S ønskede at gøre 2 lån af hver 1 mio. kr. ydet til en niece rentefrie og ønskede i forbindelse hermed bl.a. oplyst, om dette... TFA 2020.325 VLD: S havde ikke bevist, at 700.000 kr., som han havde modtaget i 2011 af sin nu afdøde far, var kompensation for en aftalt overpris for en ejendom, som S... Beløbet ansås derfor som et pengelån, som dødsboet efter faren kunne kræve tilbagebetalt af S. S modtog  700.000 kr. fra sin far d. 30.09.2011.... På kontoudtoget var anført "Lån til S". Efter farens død krævede dødsboet i 2018 beløbet betalt, idet boet gjorde gældende, at der var tale om et lån.... S bestred, at der var tale om et lån.... 

907.  Miljøskadeerstatning
Birgitte Refn og Michael Jørgensen i Justitia nr. 4/1979: Naborettens overgang fra privat ret til offentlig ret. 1987 Niels S.... Niels S. Vase i UfR 1994 B.327-329: Miljøansvar og -forsikring - på vej mod en afklaring?... 1997 Niels S.... UfR 2000.2169 HD: Colas Danmark A/S blev frifundet for Viborg kommunes krav om betaling af 731.453 kr. til oprensning af lejet grund i Viborg, hvor Colas fra 1951... På den baggrund anlagde Haderslev Havn ved H sag mod Q8 (Danmark) A/S (tidligere BP Olie-Kompagniet A/S) med påstand om betaling af 3,4 mio. kr., idet havnen gjorde... 

908.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om fuldstændigt særeje vedr. rate- og kapitalpension
medundertegnede Hanne Hansen, cpr. nr. 080161-1706, begge boende Enemærket 98, 5800 Nyborg, der begge er myndige, og som indgik ægteskab d. 24.11.1983, opretter følgende Æ G... T E P A G T § 1 1.1. ... 

909.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om, at personlige erstatninger og personlig goodwill skal være delingsformue
Koncept til ægtepagt om, at personlige erstatninger og personlig goodwill skal være delingsformue  Word.docx   Æ G... T E P A G T Undertegnede Mogens Madsen, født d. 17.06.1976, og medundertegnede Hanne Hansen, født d. 08.01.1981, begge boende Enemærket 98, 5800 Nyborg, der begge er myndige,... 

910.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om fuldstændigt særeje vedr. rate- og kapitalpension
Hanne Hansen, født d. 08.01.1981, begge boende Enemærket 98, 5800 Nyborg, der begge er myndige, og som indgik ægteskab d. 24.11.2013, opretter hermed følgende Æ G... T E P A G T § 1 1.1. ... 

911.  Retsmidler i ægteskabssager
Familieretten på Bornholm bestmte ved dom. att den fælles FM over fællesbarnet S blev ophævet og FM tillagt M, samt at S skulle have samvær med F i nærmere bestemt omfang.... Viborg Byret fandt, at det måtte antages at være bedst for S, at FM blev overført til F.... Michael S. Wiisbye: Retshjælpsforsikringen 1994 p. 188-190.... TFA 2011.282 ØLD: Lyngby Ret tilkendte F FM over 10-årig S, efter at M var udrejst til Asien med S og havde nægtet at medvirke til færdiggørelse af børnesagkyndig... F havde ikke set S i 1½ år, og S havde under børnesamtale taget kraftig afstand fra F.... 

912.  Formularsamling: Koncept til transport i fordring
Koncept til transport i fordring Word.docx T R A N S P O R T i fordring   Til sikkerhed for opfyldelse af enhver forpligtelse, som undertegnede... Peter Madsen, cpr.nr. 110284-1731, Grønspættevej 5, 8210 Århus V., nu har eller senere måtte få over for Min Bank A/S, herunder enhver af bankens filialer og afdelinger, giver jeg herved... 

913.  Skatteforbehold
TfS 2001.368 HD (UfR 2001.1466 HD, SKM2001.495 HD og TfS 1999.778 VLD): Manfred Kellmann (S), som ejede 50% af anparterne i Kellmann Dekoration ApS, udlejede ejendom i Gram... Derved var der tilført ejendommen en værdiforøgelse på 150.000 kr., og S blev beskattet af maskeret udlodning på 75.000 kr plus 25% skattegodtgørelse.... S og medejeren solgte i 1989 ejendommen til selskabet for 2 mio. kr. Ejendommens kontantværdi blev ved syn og skøn fastsat til 1.325.000 kr.... Antaget, at S herved havde modtaget 337.500 kr. som maskeret udlodning.... S havde ikke ført bevis for, at der var taget skatteforbehold senest samtidig med overdragelsen af ejendommen. VLD er komm. af advokatfirmaet Tommy V.... 

914.  Lovsamling: Bemærkninger til L 81 af 28.02.2008 til lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler
Dette var ifølge retten, hvad også Højesteret tidligere i en konkret dom havde lagt til grund (UfR 1997 s. 1495).... 

915.  Lovsamling: Lov om visse betalingsmidler
indeholder bestemmelser, der gennemfører art. 8 i direktiv 97/7 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg, EF-Tidende, L144, s.... 

916.  Lovsamling: Offentlighedsloven 2013 gældende fra 01.01.2014
m.v., der driver naturgasforsyningsvirksomhed, og 3) kollektive varmeforsyningsanlæg, som er omfattet af varmeforsyningsloven og har en kapacitet på mere end 10 MJ/s... 

917.  Aktieafgift
TfS 1999.365 ØLD: Hviids Fond, der skulle arve et legat på 150.000 kr., havde i henhold til testamente ret til at overtage hele aktieposten i SM I, Sjølund A/S,... TfS 2000.186 ØLD: Codan A/S dømt til at betale 8.500.041 kr. i aktieafgift i forbindelse med overtagelse af aktierne i Fjerde Sø A/S i 1990.... UfR 2000.1718 HD (TfS 2000.485 HD og TfS 1999.708 VLD): S skulle betale aktieafgift på 56.202 kr. som følge af salg... 

918.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn med deling efter gren
Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (med ligedeling efter gren ved længstlevendes død) Word.docx G... E N S I D I G T    T E S T A M E N T E Idet undertegnede ægtefæller Hanne Hansen, cpr.nr. 080176-1706, og  Mogens Madsen, cpr.nr. 170671-0017, begge boende Enemærket... 

919.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn med ligdeling efter hoveder
Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (med ligedeling efter hoveder ved længstlevendes død) Word.docx G... E N S I D I G T    T E S T A M E N T E Idet undertegnede ægtefæller Hanne Hansen, cpr.nr. 080176-1706, og  Mogens Madsen, cpr.nr. 170671-0017, begge boende Enemærket... 

920.  Gældsbreve
til Bose A/S, som fik medhold ved Højesteretsdom i 1994 (TfS 1994.275 HD).... UfR 2000.2037 HKK (UfR 1999.2118 ØLK): Transland Spedition A/S, som i 1996 havde købt pantebrev på 200.000 kr. i forbindelse med køb af luksussommerhus, kunne... Spørgsmålet var herefter, om skyldner (S) kunne anses for at være i restance med betalingerne fra d. 01.12.2017 til d. 09.03.2018.... Fogedretten fandt, at kreditor (K) havde adgang til en rimelig rykningsprocedure, som kunne tjene til påmindelse for S, om at der fortsat var en restance, jf. bemærkningerne til Lovforslag... Da S ikke havde udlignet restancen i det samme skyldforhold over en vis periode, måtte S anses fortsat at være i restance, hvormed der ikke kunne tilskrives mere end 3 rykkergebyrer, jf.... 

921.  Dødsboskiftet generelt - Udbakningsreglen
TFA 2009.297 VLK: M havde siden 1997 siddet i uskiftet bo med S.... I 2005 modtog skifteretten i Tåstrup en henvendelse fra boet efter S, der var afgået ved døden i 2004.... Det fremgik heraf, at D i 1948 havde anerkendt faderskabet til S. Boet efter S krævede, at A skulle aflevere halvdelen af den modtagne arv.... S efterlod sig ingen arvinger.... fandt det efter omstændighederne i sagen utvivlsomt, at Justitsministeriet - hvis sagen var blevet forelagt på skriftligt grundlag - ville have afstået arven efter S... 

922.  Værdiansættelse af aktier pr. 19.05.1993
TfS 1998.651 VLD: Direktør fik medhold i, at kursen pr. d. 19.05.1993 på hans nom. 12.000 kr. aktier i Foamtex A/S var højere end kurs 9.000, som ansat af LR, og... TfS 1999.682 ØLD: 6 aktionærer i Connector A/S, der drev konsulentvirksomhed, havde ikke løftet bevisbyrden for, at kursen pr. 19.05.1995 var højere end kurs 100... 39-41, af Peter Dyhr i SO 2000.286-289: Aktiekursen pr. 19. maj 1993 og af Ole Bjørn i SR-Skat nr. 4/2000 p. 2262-266. 5 aktionærer i A/S... Svaret på spørgsmål 2 vedrørende aktierne i B A/S blev herefter ændret, således at værdien ansattes til kurs 420 for A-aktierne og kurs 375 for B-aktierne.... SR fandt efter en konkret vurdering ikke grundlag for at differentiere handelsværdien af A- og B-aktier i B A/S.... 

923.  Børnesagkyndige erklæringer:
TFA 2015.185 ØLD: Retten i Lyngby ophævede den fælles FM til 10-årig S og tilkendte M FM alene.... TFA 2007.209 VLK: Der blev ved samlivsophævelse i 2001 aftalt fælles forældremyndighed over S født i 1995 og D født i 1997.... FAL § 34, stk. 1 TFA 2012.424 ØLD: Retten i Odense ophævede fælles FM til 5-årig S og tillagde F FM alene.... S havde siden han var 1 år boet hos M. En børnesagkyndig undersøgelse anbefalede, at S fik bopæl hos F.... P inddrog i den forbindelse visse data og testresultater fra en tidligere rapport udarbejdet af en anden psykolog S.... 

924.  Ægtefælleskiftet - Skiftets gennemførelse - Registrering og vurdering.
Skifteretten tog ikke H´s begæring om vurdering til følge.... H ejede sammen med sine søskende 7.000/30.000 af et argentinsk K/S, der drev en kvægfarm. Bobehandleren iværksatte ikke en vurdering af K/S.... I forbindelse med udarbejdelsen af boopgørelsen bemærkede hun, at der var enighed om, at K/S kunne værdiansættes på baggrund af et skøn, idet dette ikke var børsnoteret.... På baggrund af oplysninger - og herunder ejerbog og regnskabsmateriale for K/S - tilsendt hende af H, fastsatte hun i boopgørelsen værdien af ejerandelene til 425.000 kr... Skifteretten i København tillod M at få foretaget en sagkyndig vurdering af K/S, idet der henvistes til ÆSKL § 22, stk. 3, jf. § 74, stk. 1.... 

925.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 1997
M døde d. 17.03.1991 som længstlevende og efterlod sig sønnen S som enearving.... S gjorde gældende, at M i september 1990 havde overdraget ham obligationsbeholdningen til dækning af gæld til S.... S blev dømt til at betale arveafgift med 127.866 kr. plus renter 1% pr. måned fra d. 22.02.1994.... Fru S, som døde d. 22.06.1991, havde i april 1991 ydet et arveforskud til datteren J på 500.000 kr. Boet blev udleveret til afdødes 4 børn til privat skifte.... S var død i 1990 og M og P var nu enearvinger til i alt ca. 560.000 kr. netto.... 

926.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2009
H solgte pr. d. 01.03.2007 ejendommen til sønnen S for 722.500 kr., der berigtigedes kontant.... På denne baggrund fandtes det ikke godtgjort, at gaven havde stået i misforhold til boets formue, og S blev frifundet.... M havde siden 1997 siddet i uskiftet bo med S. M ville indgå nyt ægteskab og fik i maj 2007 boet udlagt som ægtefælleudlæg, idet bobeholdningen blev oplyst til 206.666 kr.... Det uskiftede bo efter H1 skulle deles mellem H1's livsarvinger og boet efter M, før der blev beregnet boslod og arvelod til H2.... VL fandt, at det i overensstemmelse med gældende skifteretspraksis måtte antages, at der skulle beregnes arv til H1's livsarvinger, inden der sket deling af M's og H2's fællesbo... 

927.  Sommerhuse og campering
Retspraksis VLD af 20.11.1995 (S-110-95): To ægtefæller, der hver ejede to sommerhuse på 200 kvm i samme sommerhusområde, blev dømt for at foretage... UfR 1999.305 VLD: De samme 6 privatpersoner fik medhold i, at de ikke havde pligt til at tilbagebetale a conto-lejebeløb på 30.308 kr. fra Larsens Sommerhusferie A/S, som... S endvidere dømt til at udlevere gældsbrev på 178.905 kr. i kvitteret stand. (4-1 - dissensen vedrørte begrundelsen) UfR 2001.2374/2 HD... UfR 2007.61 VLD: Sydbank A/S, B, fandtes at have indset eller burde have indset, at projektet vedrørende salg af et luksussommerhus i 10 andele var en overtrædelse... 

928.  Helbredsoplysninger
UfR 2013.2575 HD: Sagen angik, om en advokat, A's, bortvisning af en advokatsekretær, S, begrundet i hendes ADHD-lidelse var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling... HR fastslog, at S havde opfyldt en evt. oplysningspligt ved i tilknytning til ansættelsessamtalen at oplyse om sin ADHD-lidelse til de to advokatsekretærer, som deltog i... A's bortvisning af S under henvisning til, at hun ikke havde opfyldt sin oplysningspligt, var derfor uberettiget, og hun havde som følge heraf krav på erstatning for løn... HR fastslog endvidere, at S led af ADHD i en sådan grad, at hun var omfattet af handicapbegrebet i FSBL og det bagvedliggende EU-direktiv.... Da S blev bortvist af A med henvisning til hendes ADHD-lidelse, skulle A betale hende en godtgørelse, der med udgangspunkt i de retningslinjer, som havde udviklet sig i... 

929.  Betalingskort
UfR 1995.655 HD: Ikke hjemmel til påbud om, at Diners Club Danmark A/S tillige skulle udbyde et rent betalingskort.... Udlægget var ikke i strid med RPL § 508's forbud mod udlæg i fremtidige erhvervelser. Det udlagte var tilstrækkeligt identificeret..... UfR 2004.1268 HD: Økonomichef i Infoteam A/S, der var gået konkurs, hæftede ikke for brug af Eurocard-firmakort i firmaets interesse i tiden op til firmaets konkurs.... A påstod at Nordea Bank Danmark A/S, N, skulle tilpligtes til A at betale 100.791,28 kr.... Efterfølgende modtog A i januar et brev fra SKAT, S, hvori A blev meddelt, at S ville tilbageholde de tre par sko fra det første køb, idet Nike Denmark ApS, N, havde bedt... 

930.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om brøkdelssæreje med 75% fuldstændigt særeje og 25% fælleseje.
Word.docx Æ G T E P A G T Undertegnede Mogens Madsen, født d. 17.06.1976, og medundertegnede Hanne Hansen, født d. 08.01.1981, begge boende Enemærket... begge er myndige, opretter herved i anledning af vort forestående ægteskab følgende ægtepagt: § 1 Særejets type og omfang   Æ G... T E P A G T Undertegnede Mogens Madsen, født d. 17.06.1976, og medundertegnede Hanne Hansen, født d. 08.01.1981, begge boende Enemærket 98, 5800 Nyborg, der begge... 

931.  Lejens fastsættelse
A/S Torvecentret, Silkeborg, kunne ikke anvende bestemmelsen til forhøjelse af en aftalt leje.... UfR 2007.608 VLD: I 1994 lejede Herning Kommune, K, af Kommunernes Pensionsforsikring A/S, S, ejendommen "Torvet".... et tilstødende erhvervsareal, således at L1's lejemål blev udvidet med 32 m2 og L2 og L3's lejemål blev udvidet med 40 m2.... Samtidig varslede U en forbedringsforhøjelse på kr. 32.000,00 for L1's lejemål og kr. 40.000,00 for L2 og -L3's lejemål - svarende til kr. 1.000,00 pr. m2... UfR 2007.608 VLD: I 1994 lejede Herning Kommune, K, af Kommunernes Pensionsforsikring A/S, S, ejendommen "Torvet".... 

932.  Nyheder i Arve- og dødsboskifteret 1999
A havde i sit testamente indsat sin brodersøn S til universalarving. Efter dødsfaldet gav S afkald, hvorefter boet blev udleveret til S's fader B til privat skifte.... Claus Christensen udarbejdede på vegne S udkast til stævning i maj 1994. Eksekutor afsluttede boet med afsluttende skiftesamling, hvortil S ikke var indkaldt, d. 09.12.1994.... S anlagde sag mod eksekutor d. 01.02.1996.... Afdøde havde i sit testamente indsat advokat S som bobestyrer.... Boet efter K var d. 01.05.1997 udlagt som boudlæg til hendes samlever S.... 

933.  Huslejenævn
Der var blevet oprettet et støttefond, S, under lejerforeningen F med hjemmel i vedtægterne.... Medlemmerne kunne tilpligtes at betale til S, 10 % af de beløb der ved F's sagsbehandling blev skaffet de pågældende medlemmer fra udlejeren.... Sammen med den øvrige bestyrelse kunne A herved disponere over penge indbetalt til S.... U anlagde civil sag med påstand om, at N's afgørelse var ugyldig som følge af, at N's sekretær, S, var inhabil.... VL fandt efter en væsentlighedsvurdering ikke grundlag for, at N's afgørelse var ugyldig som følge af S' inhabilitet.... 

934.  Erstatning til voldsofre
S fik fra privattegnet ulykkesforsikring udbetalt 15% af forsikringssummen med 85.000 kr.... AES, S, havde vurderet F’s varige mén, som følge af overfaldet, til 20 %, og S havde også vurderet, at der var årsagssammenhæng mellem volden og F’s psykiske gener.... Der skulle efter fast retspraksis et sikkert grundlag til for at tilsidesætte en udtalelse fra S.... Dette var dog ikke nok til at tilsidesætte S’ vurdering.... På tidspunktet for skudepisoden var S involveret i hashhandel, som var kontrolleret af bandegrupperingen B.... 

935.  Bevarelse af ret til enkepension.
H1´s ret til enkepension blev noteret i Arkitekternes Pensionskasse (P). M indgik nyt ægteskab med H2 i 1989 og døde i 1995.... Ud fra dommen anføres generelt i Betænkning 1293 s. 33 og Familieret s. 240, at hustruen altid kan kræve nytegning med bevarelse af enkepensionsret ved mandens udtrædelse... I Forsikringsoplysningens grønne pjece kritiseres denne generelle anvendelse s. 9 med henvisning til, at dommen er meget konkret begrundet.... Finansministeriets 1990 rapport s. 34. Se tillige Forsikringsoplysningens grønne pjece s. 9.... Da H2's ret udløb i medfør af EPL § 2, stk. 5, 2. pkt., skulle pensionen deles mellem H1 og enken efter EPL § 2, stk. 3.... 

936.  Ejendomsadministration
Om System udviklet af Holm & Nielsen A/S. Leif B.... Johan Petersen i HUSET nr. 1/2001 p. 26-27: Ktp Data A/S' gennemarbejdede brancheløsning.... Sigrid Estrup Madsen i HUSET nr. 5/1999 p 4-8: APT Ejendomme A/S forvalter pensionsmidlerne med sikker hånd.... Om Dan-Ejendomme A/S. Leif B.... Om AdministratorGruppen A/S. Advokat Jørgen U.... 

937.  Lovsamling: Lov om omsætning af fast ejendom
Kapitel 3: Ejendomsformidling §§ 8-28 Kapitel 4: Lovens ufravigelighed § 29 Kapitel 4 a: Disciplinærnævn for ejendomsmæglere §§ 29 a-29 g... § 29 g....   § 29 g, stk. 2 er ophævet ved § 163.1 i lov nr. 1336 af 19.12.2008... 

938.  Groft uagtsom skatte- og momsunddragelse
idømt bøde på 20.000 kr. for overtrædelse af SKL § 13, stk. 2 ved at have undladt at selvangive særlig indkomst i 1994 på 164.422 kr. som følge af salg af anparter i K/S.... til, at oplysningerne i T1´s selvangivelse var urigtig.... BR fandt, efter størrelsen af H1 Gruppen A/S´s virksomhed, hvis resultat først og fremmest var baseret på H1 Gruppen A/S´s mange ejendomme og at resultatet var påvirket... s professionelle ledelse havde udvist grov uagtsomhed.... Den omstændighed, at H1 Gruppen A/S´s revisor havde erkendt, at have begået fejl i forbindelse med udarbejdelse af regnskaber, kunne ikke på denne baggrund føre til et andet... 

939.  Børsprospekter
UfR 2002.2067 HD: Hafnia Holding A/S under konkurs, bestyrelsesformand Holger Lavesen og administrerende direktør Olaf Grue og Den danske Bank og 2 statsautoriserede... UfR 2013.1107 HD: Sparekassen SparTrelleborg, T, blev i marts 2007  omdannet til et aktieselskab, BankTrelleborg A/S, B.... I januar 2008 blev B gennem en fusion overtaget af Sydbank A/S, S, og i den sammenhæng blev garanter, som havde valgt at konvertere garantikapitalen til aktier, tvangsindløst... S skulle erstatte dette tab.... 

940.  Oversigt over nogle af forslagene til nye regler i lovforslag L100 af 06.12.2006 til ny arvelov
s-reglen). Reglerne udvider retten til svogerskabsarv i forhold til AL § 7 b, stk. 2.... M har særbarnet S og H har særbarnet D. M dør i 2008 og det samlede fællesbo er på 720.000 kr.... Hvis H vælger at gøre brug af retten til suppleringsarv, får hun på skiftet 600.000 kr., og S må nøjes med 120.000 kr.... M har særbarnet S og H har særbarnet D og de har fællesbarnet F. M dør i 2008 og det samlede fællesbo er på 720.000 kr.... S får i alt 90.000 kr. ... 

941.  Gaver mellem ægtefæller
Erhvervspulje 3 K/S kunne derfor ikke gøre udlæg i ejendommen for M's gæld.... Finansieringsselskabet Balder A/S påstod H dømt til at anerkende, at overdragelsen var ugyldig. H havde inden sagen tilbagebetalt gaven på 33.481 kr.... TFA 2007.298 ØLD: Finansieringsselskabet Faaborg A/S, K, anlagde sag mod H med påstand om betaling af M's gæld på 292.811,25 kr.... TFA 2007.298 ØLD: Finansieringsselskabet Faaborg A/S, K, anlagde sag mod H med påstand om betaling af M's gæld på 292.811,25 kr.... Skjern Bank, S, anlagde sag mod H med påstand om betaling af 1.116.028 kr.... 

942.  Konsignation
UfR 1961.148 HD: Østrigsk S havde med ejendomsforbehold solgt nogle motorhuse til en dansk knallertfabrik K.... købesummerne forfaldt ikke ved varernes forbrug og end ikke ved salget af de færdige motorer, men efter udløbet af den fastsatte kredittid på 90 dage, og der blev ikke af S... Larsen A/S, Århus, kunne ikke gøres gældende over for likvidationsboet.... UfR 1998.1764 HD: Sigma Coating A/S fik medhold i, at selskabet havde ejendomsretten til konsignationslager til en værdi på 43.411 kr. i farvehandlers konkursbo.... 

943.  Skattesvig af særlig grov karakter
Salgsprovenuet skulle ifølge aftalen anvendes til køb af aktier i G1 A/S, som også var køber af aktieposten i H1 A/S.... T2's tillægsbøde blev nedsat til 400.000 kr., T3's straf blev nedsat til 2 år og 3 måneder og tillægsbøden til 2.750.000 kr. og T4's straf blev nedsat til 1 år og 6 måneders... S rejste krav mod A om erstatning for det tab på ca. 144 mio. kr., som S havde lidt ved, at C A/S fik tilbagebetalt den moms, som de tidligere handelsled svigagtigt havde... unddraget S.... udstedt i S2’s navn.... 

944.  Hunde
Michael S. Wiisbye i JUR 1991.171-179: Hundeansvar.... Arbejdsskadestyrelsen, S, anerkendte i 2009 ulykken som en arbejdsskade og fastsatte méngraden til 5 % og erhvervsevnetabet til mindre end 15 %.... A anmodede d. 25.04.2013 S om genoptagelse af sagen både vedr. varigt mén og tab af erhvervsevne.... Der blev herefter truffet en række afgørelser om midlertidigt tab af erhvervsevne, hvorefter S d. 27.01.2017 på ny traf endelig afgørelse om A’s tab af erhvervsevne, der blev fastsat til 20 %.... 

945.  Kirkeret
Steen Ribers (S), der var kirketjener og medlem af menighedsrådet ved Sct.... I 1994 traf sognepræsten ved kirken afgørelse om, at S' medlemskab af folkekirken var ophørt i medfør af § 2, stk. 2, i lov om medlemskab af folkekirken, idet han aktivt... S anlagde herefter sag mod Kirkeministeriet med påstand om, at ministeriets afgørelse var ugyldig, og at han fortsat var medlem af folkekirken. HR gav S medhold.... Der var herefter ikke grundlag for at fastslå, at S havde stillet sig uden for folkekirken, og Kirkeministeriets afgørelse var derfor ugyldig.... Et mindretal fandt, at afgørelsen om at ekskludere S af folkekirken måtte anses for ugyldig allerede som følge af, at det måtte lægges til grund, at det egentlige formål... 

946.  Licitation
Skanderborg Ejendom A/S idømt erstatningsansvar på 250.000 kr. over for fagentreprenører, som havde afgivet de billigste tilbud på licitation vedr. byhus på Rådhustorvet... 400.000 kr. fra Fårup Sommerland, som ved en bunden licitation på vandrutschebane havde tilsidesat sine forpligtelser over for E, som ville have fået entreprisen, hvis S... UfR 2013.2551 HD: I/S Vestforbrænding, V, og DSV Transport A/S, T, indgik i 2005 en kontrakt om transport af containere fra en genbrugsstation.... Opførelsen blev tilbudt til 3 virksomheder, herunder Dansk Halbyggeri A/S, B, og tildelingskriteriet var fastsat til laveste pris.... A besluttede at indgå kontrakten med TL Byg A/S, selvom det umiddelbart var B, der var lavestbydende.... 

947.  Forbrydelser i familieforhold
VL ændrede T1's straf til fængsel i 11 år.... VL fandt T2's straf passende udmålt.... TFA 2007.267 ØLD: I oktober 2005 tog M på en uges ferie i Tyrkiet med det 8-årige fællesbarn S.... M havde i september havde anlagt sag om ophævelse af den fælles forældremyndigheden over S. F havde ikke samtykket til rejsen.... havde ført S ud af landet.... 

948.  Spedition
UfR 1997.924 HD: Et parti avicelpulver var blevet inficeret med frømøllarver under opbevaring i Thor Jørgensen A/S' (J) pakhus i Københavns Frihavn.... A/S dømt til at betale Danske PelsAuktioner erstatning på 74.230,39 $, idet speditøren uden kontrol havde udleveret et parti på 3.560 stk.... UfR 2006.3126 HD: Bendix Transport Danmark A/S, B, stod for fortoldning af nogle forsendelser til Alaska ApS, A, i 2001.... UfR 2007.997 HD: Poulsen Shipping A/S, P, skulle sende et "reparationssæt til redningsbåd" til et skib, som befandt sig i USA.... Mahé Freight A/S, M, var kontraherende fragtfører for transporten af godset fra Danmark til Japan, mens Japan Airlines, J, og Haugsted International Spedition A/S, H, havde... 

949.  Nyheder i Familieret 2008
Statsforvaltningen, S, afsluttede forældremyndighedssag vedrørende barnet, B, d. 14.01.2008.... S traf efter anmodning d. 17.01.2008 afgørelse om, at B skulle blive boende hos faderen, mens forældremyndighedssagen verserede.... Da S allerede d. 14.01.2008 havde truffet afgørelse i sagen, havde den ikke d. 17.01.2008 verseret hos S.... Dermed fandt VL, at S ikke havde haft hjemmel til afgørelsen, og denne var derfor ugyldig.... Københavns byret ophævede beslutningen fra S, og udtalte, at sagen på grund af den hastende karakter kunne behandles i Danmark.... 

950.  Ugifte samlevende
Hans samlever S solgte i september 2006 en Mercedes for 180.000 kr. Dødsboet påstod S dømt til at betale dette beløb til boet, da bilen reelt tilhørte AL.... S underskrev et ejerpantebrev på 155.000 kr. med pant i bilen, der blev indregistreret og forsikret i S' navn.... Uanset S' forklaring om, at hun og AL havde været enige om, at bilen også reelt skulle tilhøre S, blev registrering m.v. af S som ejer anset for at være sket proforma... Retten i Tønder fandt, at S måtte anses som begunstiget. VL fandt, at et samlivsforhold ikke i sig selv kunne medføre, at der i h. t.... Beløbet skulle derfor udbetales uden om boet til S. c.... 

951.  Sundhedsret
Novo Nordisk A/S fandtes ikke at have handlet ansvarspådragende og blev frifundet.... N2’s vurdering indgik i N1’s afgørelse om ikke at genoptage sagen, men dette førte ikke til en anden vurdering af, om korrekt behandling ville have forhindret B’s død.... N1’s oprindelige stillingtagen. VL var nået til samme resultat.... s Forlag. J. K. Mason: Forensic medicine for Lawyers, 1978, 453 sider, John Wright & Sons Ltd.... ØL fandt, at S skulle tilpligtes at anerkende, at blodtransfusionen på A udgjorde et indgreb i strid med EMRK art. 8 og art. 9.... 

952.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om ligedeling af konkrete rate- og kapitalpensioner m.v. (Begge født efter 1963)
Enemærket 98, 5800 Nyborg, der begge er myndige, og som indgik ægteskab d. 24.11.2003, opretter hermed følgende Æ G... T E P A G T § 1   1.1.       ... 

953.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om fuldstændigt særeje vedr. rate- og kapitalpension
medundertegnede Hanne Hansen, cpr. nr. 080171-1706, begge boende Enemærket 98, 5800 Nyborg, der begge er myndige, og som indgik ægteskab d. 24.11.2003, opretter følgende Æ G... T E P A G T § 1 1.1. ... 

954.  Naboret
A1-A2 byggede et 2 meter højt plankeværk af træ, som blev opstillet 1 meter inde på A1-A2’s grund.... VL fandt, at det efter S’ forklaring måtte lægges til grund, at træerne ikke skyggede på alle tre terrasser på samme tid.... Ifølge S ville udgifter til genanskaffelse i videst muligt omfang og efterfølgende pasning af træerne udgøre 550.000 kr. Værdien af de fældede træer blev af S ansat til 100.000 kr.... ØL fandt, at erstatningen på baggrund af S’ vurdering skulle fastsættes til 100.000 kr.... VL dømte Dansk MobilTekefon I/S til at betale erstatning på 50.000 kr.... 

955.  Brugsmodeller
RASN A/S, R, udviklede efterfølgende et transportbånd til stykgods, der blev registreret som brugsmodel i 2006.... Power Stow A/S, der var indehaver af patentrettighederne til det såkaldte flexbånd til bagagehåndtering, fremsatte krav om sletning af registreringen R's brugsmodel.... UfR 2019.4235 SHD: Udløbet brugsmodelbeskyttelse på murbeslag nød ikke beskyttelse efter MFL § 3, da udseendet alene havde været betinget af teknisk, funktionel karakter Knudsen Kilen A/S,... Efter udløbet af brugsmodelbeskyttelsen var Harpun A/S, H, begyndt at producere og sælge fire murbeslag, som ubestridt havde K’s murbeslag som forlæg.... A anmodede om midlertidigt forbud mod B1-B2’s produktion og salg af Imraldi.... 

956.  Civilproces - Procesbevillinger
forståeligt, at A søgte anke til Højesteret gennemført så sent UfR 2013.2972 HB: Ved ØL's dom af 03.07.2013 blev ROJ TV A/S,... R, og Mesopotamia Broadvast A/S METV, M,  hver især straffet med 50 dagbøder á 100.000 kr. og frakendt retten til at udsende tv på baggrund af radio... V kunne derfor ikke fortrænge A1-A2’s vejrettighed.    ... UfR 2022.2739 HKK: Anketilladelse fra Procesbevillingsnævnet var ikke begrænset til spørgsmål om udmåling af erstatning og vederlag En porcelænsvirksomhed, A, havde anlagt sag mod to selskaber, S, med... SH pålagde S at betale 1,5 mio. kr. i samlet erstatning og vederlag.     ØL fandt, at beløbet skulle nedsættes til 300.000 kr.... 

957.  Retsmidler i fogedsager
FM 2018.224 VLK: En skyldner (S) gav en anden person fuldmagt til at møde for sig i fogedretten i Kolding.... VL fandt, at det af fuldmagten fremgik, at S grundet sygdom gav F fuldmagt til at møde for sig i fogedretten. Det fremgik ikke af fuldmagten, at F kunne kære fogedrettens afgørelse.... FM 2003.22 VLK: S havde kørt bil købt med ejendomsforbehold til skrot, og sælger fik udlæg for restgælden på 8.200 kr., jf. KAL § 42, stk. 2. S kærede afgørelsen.... UfR 2012.3297 ØLK: Nykøbing Falsters Fogedret havde modtaget en anmodning fra K om at foretage udlæg for i alt 12.845,41 kr. hos S.... Fogedretten oplyste, at S havde kontaktet dem flere gange telefonisk, og at S var blevet opfordret til at indlevere kæreskrift. ØL fandt, at kære skete ved indlevering af kæreskrift, jf.... 

958.  Førstegangsafgift på ejerlejligheder
Retspraksis TfS 1984.470 ØLD UfR 1986.94 HD: I/S Virkelyst havde indrettet 25 ejerlejligheder i en gammel fabriksbygning... UfR 1999.977/2 HD (TfS 1999.345 HD og TfS 1996.716 VLD): I/S Laugshuset ved Ib Frede Andersen, Jørgen Balslev og Erik Hørlyck havde i 1988 aftalt at købe ejendommen... Skødet fra I/S Laugshuset blev i 1989 udstedt til Jørgen og Hanne Balslev.... 

959.  Skifteværger
Søsteren S, der var i 80'erne og på plejehjem, underskrev et dokument, der ikke var et arveafkald. Skifteretten i Roskilde beskikkede en advokat som skifteværge ad hoc.... Advokaten aflagde besøg hos S og meddelte skifteretten, at S ikke selv kunne varetage sine interesser. Derefter beskikkedes advokat som skifteværge, jf.... (Skifteretten indhentede herefter en speciallægeerklæring, hvoraf fremgik, at det var yderst tvivlsomt, om S kunne opfatte, forstå, bearbejde og... TFA 2006.351 ØLK: Arvingen S klagede over, at bobestyrer ikke sikret arvingens retsstilling ved at gøre skifteretten bekendt med arvingens passivitet... Skifteretten i Svendborg havde både i forbindelse med skiftesagen og faderskabssagen haft lejlighed til at tale med S.... 

960.  Lovsamling: Retsplejelovens kapitel 43 b: Prøvelse af beslutning om adoption uden samtykke
§ 475 g. Retsmøderne foregår for lukkede døre. Stk. 2.... 

961.  Lovsamling: Retsplejelovens kapitel 93a: Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning
§ 1018 g.... 

962.  Godskørsel
UfR 2006.1698 HD: Steen Gjelstrup Transport A/S havde i foråret 1999 indgået en 4-årig kørselskontrakt med DSB Stykgods.... DSB frasolgte DSB Stykgods til DF Logistik A/S til overtagelse d. 01.08.2000.... UfR 2009.1159 HD: B ApS havde siden 1999 samarbejdet med D A/S vedrørende afhentning, transport og distribution af pakker i Danmark og fra Danmark til udlandet.... HR fastslog, at T1's overtrædelse skulle bedømmes ud fra færgereglen og at han dermed havde holdt et sammenhængende hvil på 8 timer og 34 min..... T1’s direktør forklarede, at pga. kørehviletidsreglerne var det sædvanlig procedure, at trækkeren blev byttet ud, når vogntoget kom til Danmark.... 

963.  Ugifte samlevende - Lejligheden
B var derfor ikke omfattes af LL § 77 a, og B var derfor ikke berettiget til at fortsætte lejemålet efter L´s fraflytning.... UfR 2004.156 HD: Moder M havde siden 1981 boet i en lejlighed i Hostrups Have 27, Frederiksberg, sammen med sin søn S, der ved indflytningen var 5 år.... Efter at M havde besluttet sig for at fraflytte lejligheden, anmodede hun U - Lægernes Pensionskasse- om at tillade, at den nu 25-årige S overtog lejemålet... Byretten gav M medhold i, at S kunne overtage lejemålet. ØL frifandt U.... Da det ikke var godtgjort, at dette havde været tilfældet for M's og S' vedkommende, stadfæstede HR ØL's frifindende dom (3-2).... 

964.  God advokatskik XIV: Forholdet til modparten og dennes advokat
Kendelse af 6. december 2005: Den 10/3 2005 sendte inkassobureauet T A/S en inkassoopkrævning til A. T A/S var af kreditor K ApS blevet bedt om at inkassere fordringen.... Inkassoopkrævningen fra T A/S var underskrevet ”Gruppe 3” .... T A/S havde kontoradresse på L-gade nummer 23, 1. sal i M-by. Den 12/3 2005 kom A med indsigelser mod fordringen over for T A/S.... Den 21/3 2005 sendte T A/S kopi af dokumentation for kravet til A.... På den baggrund havde advokat [X] samme ansvar for at kende og forholde sig til [A]'s indsigelser stilet til [T] A/S, som hvis de var stilet til ham selv.... 

965.  Dødsboskiftet - Retsmidler mod trufne afgørelser
S anlagde sag mod boet med påstand om, at der ikke skulle være sket genoptagelse.... direkte til S og F.... S anlagde sag mod boet med påstand om, at der ikke skulle være sket genoptagelse.... til S og F.... I 2010 oprettede M en testamentekodicil, hvori det under henvisning til afkaldsaftalen var anført, at S ikke var arving efter M, men at S, såfremt det måtte lykkes ham at få tilsidesat... 

966.  Ugifte samlevendes fordeling af ejendomsretten til fast ejendom
TfS 2004.336 LSR (SKM2004.126 LSR): S havde siden 1985 ejet en andel på 40% af en ejendom i sameje med sin mor (35%) og bror (25%).... S stod som enedebitor på kreditforeningslån til opførelse af hus.... S fik medhold i, at det fulde rentefradrag på lånet tilkom ham. 3.... 

967.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om abstrakt beløbsbestemt kombinationssæreje
Koncept til ægtepagt om abstrakt beløbsbestemt fuldstændigt særeje   Word.docx Æ G T E P A G T   Undertegnede... 

968.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om ligedeling af konkrete rate- og kapitalpensioner m.v.
Enemærket 98, 5800 Nyborg, der begge er myndige, og som indgik ægteskab d. 24.11.2003, opretter hermed følgende Æ G... T E P A G T § 1   1.1.       ... 

969.  Offentlig ret
Retten i Esbjerg fandt, at Peshmergastyrken, S, var en officiel sikkerhedsstyrke, hvis beføjelser og opgaver var beskrevet i den gældende irakiske forfatning siden 2005.... Det var ubestridt, at A alene havde deltaget i konflikten i Irak sammen med Peshmergastyrken, S.... Det var Undervisningsministeriets opfattelse, at samtlige kommuner, der havde benyttet S i 2011 og 2012, skulle dække underskuddet ifm. lukning, hvilket... Holstebro Kommune, K, havde i 2011 og 2012 elever optaget på S, men K påstod, at de ikke var forpligtet til at betale for underskuddet ved lukningen.... Da K havde anvendt S som undervisningstilbud, var K omfattet af rammeaftalerne.... 

970.  Forskellige forsikringsformer
kunderne var ikke skattepligtige af forsikringsudbetalingerne, da de ikke havde et retskrav derpå, ligesom reduktion af kundernes gæld ikke var skattepligtig gældseftergivelse Et forsikringsselskab, S,... S ønskede svar på en række spørgsmål om skattepligt og fradrag for kunderne samt om R’s skattepligt og fradrag.    ... Michael S. Wiisbye i JUR 1991.171-179: Hundeloven og den lovpligtige ansvarsforsikring for hunde.... : Henning Palsgaard Clausen, H, havde i 1983 tegnet en livsforsikring hos forsikringsselskabet Tryg, nu Nordea Pension Danmark Livsforsikringsselskab A/S,... Velliv A/S blev derfor frifundet. ØL stadfæstede.... 

971.  Taxikørsel
I forhold 1 havde T befølt F1’s skridt. I forhold 2 havde T befølt F2 på låret samt spurgt, om hun boede alene.... I forhold 3 havde T berørt F3’s næse og spurgt, om hun frøs, samt tilkendegivet, at han ønskede at mødes med hende i byen og tilbudt at skrive sit telefonnr. ned... I forhold 4 havde T berørt F4’s hage og kind to gange, samtidig med at han sagde, at F4 var smuk og dejlig.... Det udgjorde ikke en fejl, at ØL havde tilladt dokumentation af politirapporter med T1-4’s forklaringer om forholdene.... Det var berettiget, at de oplysninger, som S modtog fra H, indgik i straffesagen mod T1-4.... 

972.  Uddannelse
UfR 2006.137 HD: Til brug for Undervisningsministeriets U beregning af driftstilskud for år 2001, indberettede Aalborg Studenterkursus S i 2000 nogle oplysninger... Derved fik S tildelt en for lille andel. S anmodede derfor at få tildelt driftstilskud efter de korrekte oplysninger, hvilket blev afvist.... Revisionsselskabet HLB Mortensen & Beierholm som assisterede S ved udarbejdelsen af oplysningerne indtrådte i S´ eventuelle krav og anlagde herefter sag mod U med... tilskudsbekendtgørelsen eller almindelige forvaltningsretlige grundsætninger kunne efter omstændighederne føre til, at U var forpligtet til at forhøje tilskuddet for S... 

973.  International privatret
Paul Lomio, Henrik S. Spang-Hanssen & George D.... International konfliktløsning og værneting, herunder EU´s Domsforordning Internationalt lovvalg, dvs.... S blev dømt til at betale 675.052,23 kr. og S fik regres mod P for samme beløb. b.... Larsen A/S, Århus, kunne ikke gøres gældende over for likvidationsboet.... UfR 1992.373/2 VLD: Et tysk selskab leverede produkter til Vejle Auto Diesel A/S. Det danske selskab gik konkurs.... 

974.  Lovsamling: Konkursloven
forebyggende rekonstruktionsbehandling §§ 9 d-9 e Kapitel 1 c: Gennemførelse af rekonstruktion under forebyggende rekonstruktionsbehandling §§ 9 f-9 g... 

975.  Drift og udøvelse af advokatvirksomhed
(Om lovforslaget om ophævelse af reklameringsforbudet for vinkelskrivere) Birgitte Frølund og Philip S.... Peter Lunding Smith og Jeppe Fogh i ADV nr. 5/2006 p. 46: RKI´s lukkede register er betænkeligt. Karsten N.... En advokat, A, havde for 2011 ikke betalt kontingent til Advokatsamfundet, S, hvorfor S havde iværksat en klientkontoundersøgelse.... RPL § 136, stk. 8 En bank, B, var repræsenteret af en advokat, A, og A valgte at give møde ved en sagsbehandler, S.... Fogedretten fandt, at sagen skulle afvises, da der skulle foregå mundtlig forhandling, og S kunne derfor ikke møde for A, jf. RPL § 136, stk. 8.... 

976.  Kulafgift
SKM2013.141 HD (SKM2011.490 VLD): Sagen angik, om I/S Vestkraft (nu DONG Energy Power) havde krav på nedsættelse af afgiftstilsvaret vedrørende Herningværket for perioden... SKM2013.379 HD (SKM2012.532 VLD): Sagen angik, om skattemyndighederne med rette havde afvist den afgiftsberegning, som H1 A/S havde anvendt til beregning... af selskabets afgiftstilsvar i perioden fra oktober 1996 til august 1998, og om H1 A/S i samme periode havde betalt en for høj afgift som følge af fejlvisning på selskabets... HR fandt det ikke godtgjort, at skattemyndighederne havde givet H1 A/S tilladelse til at anvende den opgørelsesmodel, som selskabet havde anvendt ved afgiftsberegningen... (2-1) SKM2018.614 SR: Til brug for elektricitet- og varmefremstilling ville S forbrænde fiberfraktioner i form af en tørstoffraktion, der fremkom efter afgasning... 

977.  Tvang i psykiatrien
ny sag om lovligheden af en frihedsberøvende foranstaltning på en retspsykiatrisk afdeling, uanset at der tidligere var afsagt dom på, at der ikke var tale om frihedsberøvelse i GRL § 71’s... fastslået, at den foranstaltning, som A var underlagt, ikke udgjorde et sådant indgreb i hans personlige integritet, at der var tale om en selvstændig frihedsberøvelse i GRL § 71’s... og A var ved dom stadfæstet af ØL i marts 2015 ligeledes dømt til anbringelse på S i anledning af en række forhold omfattende bl.a. vold og trusler om vold mod personalet på Retspsykiatrisk... Som følge af pladsmangel blev A imidlertid først overført til S i juli 2016, og var derfor indtil videre anbragt på Retspsykiatrisk afdeling.... , hvis han var blevet overført til S.... 

978.  Arveforskud
FM 1991.113/3 VLD: S havde i 1978 i forbindelse med køb af faderen F's ejendom fået en gave på kr. 193.500.... TFA 1998.233 VLD: Moder havde i 1991 måtte indfri kaution for sønnen S på 83.315 kr.... Moderen oprettede 3 måneder senere et testamente, hvorefter S først skulle have udlagt som arv, hvad han ved hendes død måtte skylde hende.... S fik i 1995 ved en gældssanering nedsat gælden til 4.080 kr. Moderen døde i 1996.... 

979.  Formularsamling: Skøde på udlejningsejendom
Købesummen ønskes ikke offentliggjort B E T I N G E T  S K Ø D E Underskrevne Mogens Madsen Ålykkevej 15, 8240 Risskov.... Århus ApS stillede anfordringsbankgaranti stor kr. 32.600 samt den af PP I/S stillede bankgaranti stor kr. 65.750 tiltransporteres køberen. 4.6.... 

980.  Lovsamling: Kildeskatteloven
g) Andre arter af skattepligtig indkomst, der i det væsentlige udgør en nettoindkomst for erhververen.... § 49 A, stk. 3, nr. 2, litra g er ophævet ved § 2.7 i lov nr. 1310 af 06.12.2019 fra d. 01.01.2020. Litra h-k bliver herefter litra g-j.... Hidtidig formulering: g) introduktionsydelse efter § 27 i integrationsloven, § 49 A, stk. 3, nr. 2, litra d er ændret ved § 16.1 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d... g) Beløb efter personskattelovens § 8 a, stk. 5.... § 62 G.... 

981.  Lovsamling: Skatteforvaltningsloven
tilbagebetaling af skatter og afgifter, § 34 c Kapitel 13: Digital kommunikation, § 35 Kapitel 13 a: Fælles regler om klage, §§ 35 a-35 g... stk. 3 afgør formanden for vurderingsankenævnet eller en ansat i skatteankeforvaltningen, jf. stk. 2, anmodninger om genoptagelse af en påkendt vurderingsankenævnssag, jf. § 35 g.... § 35 g.... § 35 g er indsat ved § 1.33 i lov nr. 649 af 12.06.2013 fra d. 01.01.2014.... Bestemmelserne i § 35 a, stk. 3, § 35 e, § 35 g og §§ 44, 45 og 47 finder tilsvarende anvendelse.... 

982.  Bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v.
UfR 2014.2160 SHD: Et dansk firma, S, havde importeret et parti parfumevarer til DK fra et tyrkisk konkursbo.... S havde fortoldet parfumerne, der derfor kunne bringes i fri omsætning i EU.... Sagen blev hævet og kunne endeligt afsluttes, efter honoraret til sagkyndig, S, var fastsat.... De fire fotos blev sendt til C1’s private e-mailadresse. C1 forklarede, at dette var en fejl.... A ønskede en bevissikringsforretning iværksat for at sikre beviserne for C1’s krænkelse af ophavsretten.... 

983.  Ophør af fælles forældremyndighed efter forældremyndighedsloven.
Moderen var S' primære omsorgsperson, og hun var den af parterne, der havde størst forståelse for S' problemer og derfor bedst ville kunne sikre, at S fik den særlige... TFA 2006.314 VLD: Fader tilkendt FM til 15½-årig søn, S.... Ved vurderingen af, hvad der må anses for bedst for S, måtte der imidlertid lægges afgørende vægt på parternes forhold på nuværende tidspunkt.... TFA 2005.165 ØLD: Moderen fik ved Hillerød ret tilkendt forældremyndigheden til datteren D på 8 år og sønnen S på 5 år. D havde siden 2003 boet hos faderen.... Det kunne frygtes, at faderens samvær med S også fremover ville blive stærkt begrænset, hvis moderen beholdt forældremyndigheden.... 

984.  Legemsangreb af særlig farlig karakter, jfr. STRFL § 245
UfR 1996.365/2 ØLD: T havde på asylcentret i Sandvig slået en centermedarbejder S med et kosteskaft.... HR stadfæstede ØL’s afgørelse, da det efter lovovertrædelsens karakter, T´s tidligere kriminalitet og de lægelige udtalelser, herunder om T´s ikke stabile... VL ændrede T1's straf til fængsel i 11 år.... VL fandt T2's straf passende udmålt.... T1 og T2 havde stukket F tre gange i overkroppen og tildelt F flere spark, efter F havde fløjtet efter S. S var T1’s søster og T2’s kæreste.... 

985.  Midlertidige samværsafgørelser
TFA 2015.45 ØLD: Statsforvaltning traf midlertidig afgørelse om, at F's samvær med 9-årig S skulle begrænses til hveranden weekend fra fredag til søndag. F.... M mente, at S var påvirket af F's psykiske sygdom.  F havde været tvangsindlagt i 6 dage med paranoia.... medfør af GRL § 63 og gjorde blandt andet gældende, at afgørelsen var truffet på et ufuldstændigt grundlag, og at det var en fejl, at der ikke var afholdt en samtale med S.... Lyngby Ret og ØL fandt ikke ikke grundlag for at tilsidesætte Statsforvaltningens vurdering af, at S ikke skulle inddrages direkte i relation til den midlertidige afgørelse... 

986.  Nyheder i Familieret 2011
og Jørgen S. Nielsen (red.): Embedding Mahr (Islamic dower) in the European Legal System, 1. udg. feb. 2011, 300 sider, DJØF.... Den overvåges af FN´s komité for børns rettigheder, som gennemgår de 5-årige landerapporter. Artiklen sætter komiteen og dens arbejde i perspektiv.... Ditlev Tamm har i UfR 2011 B.194 anmeldt Rubya Mehdi (red.) og Jørgen S.... og Jørgen S.... 

987.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om beløbsbestemt kombinationssæreje.
Koncept til ægtepagt om genstandsreleateret beløbsbestemt kombinationssæreje   Word.docx Æ G T E P A G T... 

988.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om abstrakt beløbsbestemt kombinationssæreje
Koncept til ægtepagt om abstrakt beløbsbestemt kombinationssæreje Word.docx Æ G T E P A G T Undertegnede Mogens Madsen... 

989.  Oversigt over nogle af de nye regler i den nye arvelov
Retten i Kolding fandt, at S alene skulle arve sin tvangsarv på 1/8 af M's boslod.... s-reglen). Reglerne udvider retten til svogerskabsarv i forhold til AL § 7 b, stk. 2.... M har særbarnet S og H har særbarnet D. M dør i 2008 og det samlede fællesbo er på 720.000 kr.... Hvis H vælger at gøre brug af retten til suppleringsarv, får hun på skiftet 600.000 kr., og S må nøjes med 120.000 kr.... S får i alt 90.000 kr.... 

990.  Miljøret
VCØB - Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet Øko-net ØkoAnalyse I/S... Bjällås, S. Rubenson og R. Strömberg: Miljöbalken - En kommentar. Del 1, 2000, 676 sider, Norstedt Juridik.... UfR 1996.854 HD: A/S Dansk Spændbeton (S), Hedehusene, var i 1990 af Høje-Taastrup Kommune blevet pålagt et påbud om, at virksomhedens egen vandforsyning til drikkevandsformål... S blev herefter tilsluttet kommunens vandforsyning.... S blev dømt til at betale tilslutningsafgift på 1.204.985,80 kr., idet S ikke havde krav på, at indgrebet blev foretaget efter kemikalieaffaldsdepotlovens § 13, stk. 1.... 

991.  Pant i fast ejendom
UfR 2003.2215 ØLD: Investeringsselskab, som havde købt et pantebrev på 600.000 kr. af DAI Kredit A/S fik ikke medhold i erstatningskrav på 537.809 kr., da der ikke var... Det var oplyst, at A var eneejer af S. Ifølge en låneaftale fra april 2001 var lånet på ca. 5,6 mio. kr.... I 2018 udgjorde værdien af S’ ejendom 760.000 kr., da K afslog lån til betaling af ejendomsskatter for 2017 og 2018, og K foretog herefter udlæg.... K havde derfor været berettiget til ikke at bevilge S lån til betaling af ejendomsskatter for 2017 og 2018.... Da S ikke betalte ejendomsskatterne, havde K været berettiget til at foretage pantefogedudlæg.... 

992.  Erhvervslejemål
A anmodede herefter om udmeldelse af et nyt syn og skøn, da S havde taget parti og dermed var inhabil.... Brand Ejendom II A/S, U, lejet af L, som drev en frisørsalon på adressen.... Efter skønserklæringens fremkomst anmodede S om nyt syn og skøn. Dommeren imødekom ikke begæringen om nyt syn og skøn, og S kærede denne afgørelse til ØL.... S anførte, at S i stævningen for Retten i Lyngby havde anmodet om, at sagen blev behandlet under medvirken af lægdommere, jf.... Brand Ejendom II A/S, U, lejet af L, som drev en frisørsalon på adressen.... 

993.  Kollektiv arbejdsret. Arbejdsretten (domstolen)
Hotel Færgegården Lohals ved sammenslutningen af Firma-Funktionærer (S) påstod LO dømt til at anerkende, at arbejdsrettens kendelse var ugyldig.... sammensætning foreliggende, navnlig at LO direkte eller indirekte havde indflydelse på Arbejdsrettens sammensætning, uden at sådan indflydelse var tillagt S,... fandtes det efter inkorporeringen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i dansk ret rettest, at S fik mulighed for at få den for Arbejdsretten... 

994.  Tvangsakkord
§ 168, stk. 1, idet der ikke var rimelig udsigt til at S ville få medhold i retssag med påstand... til, at domsforhandling først var berammet til oktober 2000, samt til, at opfyldelsen af akkordforslaget afhang af, at S... Udsættelse af konkurs på forhandling om tvangsakkord UfR 2005.477 ØLK: Gårdejer S... En kreditor indgav d. 07.07.2004 konkursbegæring mod S. Kalundborg Skifteret bestemte, at der skulle åbnes forhandlinger om tvangsakkord.... 

995.  Uskiftet bo og skat
S og hendes afdøde mand havde forskudt indkomstår der løb fra 1. maj til 30. april.... Reymond Jørgensen, der døde i 1977, havde i 1971 deltaget i et I/S, som havde opført en ejendom i Pårup med 44 lejligheder.... M var i 1969 indtrådt som medinteressent med 25% i/S, som opførte et butikscenter. Lrs.... TfS 1995.508 LSR: Isenkræmmer M var i 1968 indtrådt som medinteressent med 15% i/S, som opførte et butikscenter, som pr. 01.01.1992 havde en ejendomsværdi på 43... 

996.  Drift af virksomhed
Brian S. Larsen: Revisors rådgivning ved etablering af virksomhed, RevisionsOrientering H.1.3., januar 1998.... Eva Panum i Revisorbladet nr. 6/1999 p. 19-20: Service Udvikling A/S - et ventureselskab.... Benny S. Lohse og Niels Søbjerg Nielsen i R&R nr. 4/1999 p. 26-31: Rammesystemer.... Louise Friis-Hansen i INSPI nr. 1/2005 p.8-10: Novo Nordisk A/S´s bestyrelse evaluerer sig selv – hvert år.... Interview med Asger Bay Christiansen, indehaver af asger bc LYS A/S.)... 

997.  International strafferet
hjemmel til at straffe individer Mathias Marcussen i EU-ret & Menneskeret nr. 5/2008 p. 282-291: Medie-dommen fra ICTR Siri S.... Det pågældende russiske skib havde losset krabberne i en havn, hvorefter S havde købt dem.... S ønskede dog ikke at udlevere informationerne for ikke at skade deres forretningsforhold til leverandørerne.... UfR 2011.1473 HD: T var blevet fundet skyldig i anden kønslig omgang end samleje med sin steddatter, S, medens hun var 13-15 år.... HR lagde til grund, at forholdet i Italien var begået i sommeren 2004, dvs. at S var 14 år.... 

998.  Lovsamling: Straffuldbyrdelsesloven
I § 20, stk. 3, udgår »1)«, »eller« og »2) den dømtes bopæl på indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol efter reglerne i §§ 78 g-78 l«.... Hidtidig formulering: Kapitel 13 b: Fuldbyrdelse af straf på bopælen på indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol § 78 g. (Ophævet).... § 78 g er indsat ved § 2.4 i lov nr. 189 af 27.02.2017 fra d. 01.03.2017.... § 78 g er ophævet ved § 9.4 i lov nr. 174 af 27.02.2019 fra d. 01.03.2019. Hidtidig formulering: Anvendelsesområde § 78 g.... myndighed«: Kosovos Fængselsvæsen e. »fængsel«: fængslet i Gjilan med plads til 300 indsatte f. »institutionslederen«: institutionslederen, som udnævnes af den sendende stats centrale myndighed g.... 

999.  Lovsamling: Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)
Arbejdets aflevering §§ 28-29 G. Mangler ved arbejdet §§ 30-36 H. 1- og 5-års eftersyn §§ 37-39 I. Særligt om ophævelse §§ 40- 44 J.... G. Mangler ved arbejdet Mangelsbegrebet § 30.... 

1000.  Lovsamling: Almindelige Betingelser for Totalentreprise
Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet. H. 1- og 5-års eftersyn I. Særligt om ophævelse J.... G. MANGLER VED ARBEJDET Mangelsbegrebet § 30....