Du søger i:

Du kan også søge i en eller flere kategorier:

Som standard søges med den præcise sætning f. eks. Fuldstændigt særeje, men ønsker du at søge med flere enkelte ord, f. eks. Særeje Gæld skal søgningen med præcis sætning slås fra:Fandt 274 sider

1.  Fuldmagt (123 hits)
Fuldmagt Litteratur Retspraksis, hvor fuldmagt blev anset for gyldig Retspraksis, hvor... Under sagen påstod R, at A ikke havde haft fuldmagt til at indgå forlig.... Retspraksis, hvor fuldmagt blev anset for ugyldig UfR 1991.454 VLD: Idrætsinstruktør havde ikke fuldmagt til at bestille træningsophold... A gav ved fuldmagt B eller ordre uigenkaldelig fuldmagt til at modtage provenuet fra pantebrevet i andelslejligheden.... Fuldmagt gav ikke ret til større gældseftergivelse. D fik i okt. 2012 en fuldmagt fra sin mor M til at tage sig af M's økonomiske og personlige anliggender.... 

2.  Civilproces - Rettergangsfuldmagt (40 hits)
En advokats procesfuldmagt omfattede ikke fuldmagt til at tage bekræftende til genmæle.... Denne bestemmelse måtte antages også at give adgang til at give andre fuldmagt til at kære fogedrettens afgørelse.... Af den fremlagte fuldmagt fremgik, at B havde givet A fuldmagt til at handle og underskrive på vegne af S.... Af den fremlagte fuldmagt fremgik, at C havde givet D fuldmagt til at handle og underskrive på vegne af A.... Som følge heraf, og uanset om der i øvrigt forelå fornøden fuldmagt fra K, herunder fuldmagt til iværksættelse af kære, jf.... 

3.  Uden titel (313 hits)
Fuldmagt til alle personlige og økonomiske forhold ........................ 20 B. Fuldmagt til alle personlige forhold ................................................. 20 C.... Fuldmagt til alle økonomiske forhold ............................................... 21 D.... Fuldmagt til ét eller flere specifikke forhold .................................... 22 3 1.... Som fuldmagtsgiver bestemmer du selv, hvad der skal stå i din fremtids- fuldmagt – altså hvad du ønsker at give fuldmagt til.... Derfor kan det være en fordel at give fuldmagt generelt til alle økonomiske og personlige forhold.... 

4.  Digital Tinglysning (13 hits)
• Aktører uden cpr.nr/cvr.nr. kan ikke underskrives i underskriftsmappen, men alene i henhold til fuldmagt.... – Ved markering af fuldmagt for en aktør er det vigtigt, at der vælges fuldmægtig (cvr.nr. eller cpr.nr.... Fuldmagt: Fuldmagtsordningen gør det muligt at underskrive på vegne af en aktør.... For at gennemføre underskrift i forbindelse med tinglysning via fuldmagtsordningen, skal skriftlig fuldmagt med underskrift fra aktøren tilsendes tinglysningsretten.... tinglyses med frist til forventet fuldmagt.)... 

5.  Fremtidsfuldmagter og vedvarende fuldmagter (250 hits)
med interne forskrifter - een fuldmægtig Vedvarende fuldmagt med interne forskrifter - flere fuldmægtige... og fremtidsfuldmagt med een fuldmægtig Kombineret vedvarende fuldmagt og fremtidsfuldmagt... Lennart Lynge Andersen: Fuldmagt og fremtidsfuldmagt - nye synsvinkler, 1. udg., jan. 2021, 266 sider, DJØF.... Antager, at det er tvivlsomt, om en vedvarende fuldmagt fortsat er gyldig, hvis hovedmanden bliver inhabil, og at en vedvarende fuldmagt ikke kan omfatte personlige forhold.... Lov om fremtidsfuldmagter med kommentarer p. 67. hvor det hedder: "Meget taler for, at der samtidigt oprettes to fuldmagter, en almindelig, måske en vedvarende fuldmagt, som i princippet... 

6.  Tinglysning (69 hits)
Tinglysningsretten afviste skødet, da der var underskrevet i henhold til fuldmagt, og da den registrerede fuldmagt ikke indeholdt tilladelse til selvkontrahering.... For eksempel kunne der ikke gives fuldmagt til flere i forening, og der var ikke mulighed for at give fuldmagt til selvkontrahering.... FM 2013.274 VLK: Et skøde var underskrevet i henhold til en vedhæftet fuldmagt.... FM 2017.144 VLK: Da omfanget af en fuldmagt ville blive udvidet, kunne tinglysningsfuldmagt ikke underskrives i henhold til fuldmagt i tinglyst servitut.... Efter tinglysningsrettens opfattelse måtte TL § 49 b medføre, at E ikke kunne udstede en fuldmagt, som senere kunne bruges til at underskrive fuldmagt fra andre og... 

7.  Konkursværneting (6 hits)
Det fremgik af undersøgelsen, at A havde udstedt en fuldmagt til B, hvorefter B havde fuld ledelsesret over A.... SH’s skifteret fandt, at den udstedte fuldmagt gav B ubegrænset ledelsesret, og at A blev drevet af B fra Danmark ifm. bl.a. underskrivelse af aftaler og modtagelse af udbytte.... FM 2022.30 VLK: Et panamansk selskab var reelt blevet drevet fra Aarhus iht. en fuldmagt udstedt af bestyrelsen i Panama, hvorfor der var konkursværneting i Danmark, jf.... S blev indtil 2010 styret af A og B fra Aarhus iht. en fuldmagt udstedt af bestyrelsen i Panama. S gik konkurs. Sagen angik, om S havde konkursværneting ved skifteretten i Aarhus.    ... Skifteretten i Aarhus fandt, at A og B havde den fulde ledelsesret over S i kraft af den udstedte fuldmagt.... 

8.  Oplysningspligt i dødsboer over for skifteretten (4 hits)
M havde konto i schweizisk bank, og enken H havde fuldmagt til kontoen.... Hun ønskede ikke at give bobestyreren fuldmagt, hvorfor hun fortsat anvendte og kunne anvende sin fuldmagt vedrørende kontiene.... M havde konto i schweizisk bank, og enken H havde fuldmagt til kontoen.... 

9.  Samlivsophævelse (8 hits)
D. 15.09.1999 blev provenuet på 283.000 kr. fra salget af M's hus sat ind på M's kassekredit i BG Bank, Lyngby, hvortil H havde fuldmagt.... Ankenævnet fandt, at en fuldmagt til at disponere over en ægtefælles konto som udgangspunkt må anses for bortfaldet i tilfælde af, at samlivet ophæves.... Banken burde derfor, da man - efter det oplyste senest i foråret 1999 - blev bekendt med, at H og M var separeret, have forespurgt M, om H's fuldmagt til dennes kassekreditkonto... 

10.  Betalingsstandning (4 hits)
(Anbefaler, at tilsynet sørger for at få skriftlig fuldmagt til at indgive anmodning om forlængelse af betalingsperioden) Helle Larsen i FM 2000.16: Sanktioner... Skifteretten i Gråsten havde med rette anset betalingsstandsningen for ophørt, da tilsynet ikke i kraft af beskikkelsen havde fuldmagt til at handle på skyldnerens vegne... UfR 2002.2421 VLK (FM 2002.181 VLK): Advokat, der var beskikket tilsyn for Aps i betalingsstandsning, havde ikke haft fuldmagt til at indgive begæring om arrest mod... VL hjemviste sagen til fornyet behandling, da direktøren havde haft mundtlig fuldmagt fra den samlede bestyrelse til at indgive begæringen, som derfor ansås for rettidigt... 

11.  Tinglysning af skøder (13 hits)
TL § 15, stk. 3, idet fuldmagt til at udstede endeligt skøde ikke var oversat ved autoriseret translatør og vitterlighedsvidnerne på fuldmagten ikke omfattede udstederens... FM 1997.138 VLK: Skøde var blevet afvist, da arving i privatskiftet bo havde underskrevet i henhold til fuldmagt, hvor fuldmagtsgiverens navn var skrevet fuldt ud, men hvor... VL fandt, at skødet burde være lyst med frist til fremskaffelse af behørig underskrevet fuldmagt.... FM 2001.74 ØLK: Advokat havde ikke fuldmagt til i endeligt skøde at ændre købers navn.... UfR 2010.2626 VLK: Kurator kunne give advokatinteressentskab fuldmagt til at udstede og anmelde skøde på en bestemt fast ejendom.... 

12.  Retsmidler i fogedsager (10 hits)
FM 2018.224 VLK: En skyldner (S) gav en anden person fuldmagt til at møde for sig i fogedretten i Kolding.... UfR 2003.233 ØLK: H havde givet M fuldmagt til at møde for hende i en fogedsag om udsættelse af pulterrum.... A, der havde fået fuldmagt af M til at varetage hendes interesser i Danmark, kærede på M's vegne afgørelsen.... Denne bestemmelse måtte antages også at give adgang til at give andre fuldmagt til at kære fogedrettens afgørelse.... Den fuldmagt, som M havde givet A, måtte anses for at omfatte adgangen til at kære. F's påstand om afvisning toges derfor ikke til følge.... 

13.  Dødsgaver og dødslejegaver (15 hits)
Samme dag underskrev han en fuldmagt til sine to døtre D1 og D2, hvorefter de kunne hæve 1 mio. kr. på hans konto, og d. 12.11.2008 blev beløbet hævet.... M udstedte d. 01.09.2012 en fuldmagt til K vedrørende M's bankkonti, med henblik på, at K kunne hæve ca. 45.000 kr. til betaling for kloakering... Omgåelseshensigten kan ikke medføre boafgiftspligt af en ellers gyldig livsgave) TFA 2008.446 VLK: AL havde via fuldmagt givet hele sin obligationsbeholdning... Få dage før sin død havde hun meddelt fuldmagt til at få gavebeløbene overført, og dagen før hendes død var der blevet overført 55.300 kr. til hvert... Samme dag instruerede en af A's arvinger, der havde fuldmagt, A's bank om, at nogle værdipapirer skulle sælges.... 

14.  Veksler og checks (4 hits)
A/S påstod Den Danske Bank dømt til at erstatte selskabet 1,1 mio. kr. for at have indløst 65 checks, der var underskrevet af kvindelig bogholder, som ikke havde fuldmagt... (Dissens for at frifinde banken med den begrundelse, at bogholderen havde fuldmagt) UfR 2002.675 ØLD: BG Bank havde indløst check på 20.098,29... X's checks, som A var bemyndiget til at underskrive, skulle underskrives af to personer med fuldmagt hertil, og begge skulle se det underliggende materiale for checkudstedelsen... 

15.  Forkyndelse (5 hits)
C svarede ikke benægtende, men at de ikke havde fuldmagt til frafald af kald og varsel.... kontaktede A med henblik på forkyndelse af konkursbegæring og tidspunkt for retsmøde, nægtede A at modtage forkyndelsen, da han oplyste, at han ikke havde fuldmagt... til at modtage processuelle meddelelser på deres klients vegne, herunder indkaldelser til retsmøde, og at det var uden betydning om advokaten ikke havde en ”fuldmagt... RPL § 157 a, stk. 2, nr. 1, da aktionæren havde haft fornøden fuldmagt til at handle på vegne af selskabet Dansk selskab, A, lagde sag an mod selskab, B, der havde bopæl i Hong Kong, da A tilbagekaldte... VL fandt, at C havde afgivet tilbuddet på vegne af B, og at C havde haft den fornødne fuldmagt hertil. C var derfor omfattet af den personkreds, der var nævnt i RPL § 157 a, stk. 2, nr. 1.... 

16.  Indkomstbegrebet ved skat (7 hits)
Selskabet havde i et dansk pengeinstitut oprettet to konti, som S og hans svoger havde fuldmagt til at råde over.... Sønnen havde i henhold til en fuldmagt fra sin svigerfar i 2009 og 2010 hævet i alt ca. kr. 4,4 mio. fra kontoen.... Sønnen havde desuden i tre tilfælde i 2010 givet sin far fuldmagt til at hæve penge på kontoen, og faren hævede herefter i 2010 i alt kr. 193.000,- fra kontoen.... SKM2020.304 BRD: En andel af indsætningerne på to bankkonti, tilhørende en forening, skulle henføres til A og B, der havde fuldmagt til kontiene.... hvorvidt en række indsætninger på to bankkonti tilhørende en forening,skulle henføres til sammenslutningen, eller om en andel af indsætningerne skulle henføres til de to sagsøgte, A og B, der havde fuldmagt... 

17.  Manglende evne til at handle fornuftsmæssigt (8 hits)
Det var uden betydning, om T var i god tro, og reglerne om fuldmagt for advokater kunne ikke føre til andet resultat.... M udstedte d. 01.09.2012 en fuldmagt til K vedrørende M's bankkonti, med henblik på, at K kunne hæve ca. 45.000 kr. til betaling for kloakering af hendes... måde havde villet disponere som sket, og gav B medhold under henvisning til, at A inden ægtefællens død havde taget ophold på plejehjem, at hans datter havde fået fuldmagt... 

18.  Livsgaver (7 hits)
TFA 2016.147 VLD: S dømt til at tilbagebetale 1.259.900 kr, som han havde hævet fra faders konto ved hjælp af fuldmagt.... S havde siden 2003 haft fuldmagt til sine forældres bankkonto. S' mor, M, døde i 2009, og S' far, F, sad herefter i uskiftet bo med S, som var enebarn.... D fik i okt. 2012 en fuldmagt fra sin mor M til at tage sig af M's økonomiske og personlige anliggender.... Det lå endvidere ud over D's fuldmagt at beslutte en eftergivelse af gæld på mere end 200.000 kr.... 

19.  Microsoft Word - Bobestyrerbehandling - håndtering af tvister2.doc (16 hits)
Ikke kun autorisationen, men også selve hvervet som bobestyrer er personligt, og det kan ikke overdrages, eksempelvis vis fuldmagt.... foreneligt med bobestyrers pligt til, at behandle et udleveret bo personligt, fremgår direkte af kommentarerne til DSL.6 Det fremgår her, at en tegningsberettiget bobestyrer ikke kan meddele andre fuldmagt... TFA 2001.85 ØLK: En testamentsindsat bobestyrer udpeget af skifteretten havde givet en advokatkollega skriftlig fuldmagt til, i videst muligt omfang, at repræsentere sig, dog skulle væsentlige dispositioner... Landsretten udtalte at hvervet som bobestyrer er af en så personlig karakter, at dette ikke i større eller mindre omfang, som sket i denne sag, kan overlades til andre i henhold til en fuldmagt.... Er en arving forhindret i at give møde kan denne give fuldmagt til at en anden møder og afgiver stemme i dennes fravær. 15 Giver ingen arvinger møde efter korrekt indkaldelse og uden at have oplyst... 

20.  Civilproces - Proceshabilitet (3 hits)
optræde som part S anlagde sag mod sin datters, D, tidligere kæreste, K, da D som følge af en fuldmagt... Henset til bl.a. lægeerklæringen var A dog ikke i stand til at varetage sine interesser under sagen eller til at give en anden fuldmagt dertil, jf. RPL § 258, stk. 2. Sagen blev afvist.... At A havde udstedt en økonomisk fuldmagt og ønskede en advokat udpeget som værge, kunne ikke føre til et andet resultat. Sagen blev afvist.    ... 

21.  Nyheder i Familieret 2003 (7 hits)
Utrykte afgørelser Pengeinstitutankenævnets kendelse af 11.02.2003 (301/2002): H's fuldmagt til M's konto bortfaldet ved samlivsophævelse.... D. 15.09.1999 blev provenuet på 283.000 kr. fra salget af M's hus sat ind på M's kassekredit i BG Bank, Lyngby, hvortil H havde fuldmagt.... Ankenævnet fandt, at en fuldmagt til at disponere over en ægtefælles konto som udgangspunkt må anses for bortfaldet i tilfælde af, at samlivet ophæves.... Banken burde derfor, da man - efter det oplyste senest i foråret 1999 - blev bekendt med, at H og M var separeret, have forespurgt M, om H's fuldmagt til dennes kassekreditkonto... 

22.  Editionspligt (9 hits)
RPL § 299 Edition i udlandet Delvis editionspligt Fuldmagt til indhentning af oplysninger... Parterne var enige om spørgetemaet, der var sendt til R, men der opstod spørgsmål om, hvorvidt F i henhold til en fuldmagt fra A, selv skulle indhente nogle... Fuldmagt til indhentning af oplysninger UfR 2009.92 ØLK (TFA 2009.64 ØLK): Ikke... Parterne var enige om spørgetemaet, der var sendt til R, men der opstod spørgsmål om, hvorvidt F i henhold til en fuldmagt fra A, selv skulle indhente nogle... M havde konto i schweizisk bank, og enken H havde fuldmagt til kontoen.... 

23.  God advokatskik IV: Advokatens forhold til klienten (13 hits)
Fuldmagt og bemyndigelse 2. Fejl og pligter 5. Udtræden 6.... Fuldmagt og bemyndigelse ADV 2002 K 5.... Den 29/7 2002 underskrev M følgende fuldmagt: ”Jeg bemyndiger herved: B til, som min partsrepræsentant, at varetage mine interesser i forbindelse med min klage... Samme dag underskrev A og M en fuldmagt, hvor B og hans advokater blev bemyndigede til at repræsentere dem ved Den Europæiske Menneskerettigheds Domstol.... Efter modtagelse af R75-opgørelsen underskrev A en fuldmagt til advokat B med henblik på at få boet udleveret til privat skifte.... 

24.  Kreditaftaler (10 hits)
I forbindelse med gældsbrevet havde B ligeledes underskrevet en fuldmagt til A om, at låneprovenuet skulle overføres direkte til bilforhandleren, D.... B havde underskrevet en fuldmagt, hvorved B gav C fuldmagt til at overføre det lånte beløb direkte til D.... låneoptagelse på kr. 200.000, indgik A en aftale med Kredit- og Prioriteringsselskabet, B, og underskrev en låneaftale, et pantebrev med pant i hendes andelslejlighed og en fuldmagt... A gav ved fuldmagt B eller ordre uigenkaldelig fuldmagt til at modtage provenuet fra pantebrevet i andelslejligheden.... HR udtalte, at pantebrevet ved A's underskrift ikke indeholdt en angivelse af pantebrevets kreditor, at A samtidig med underskriften på pantebrevet gav uigenkaldelig fuldmagt... 

25.  Afgiftsret (5 hits)
BR fandt, at det lå inden for Ds fuldmagt at foretage handel med de omhandlede produkter.... Selskabet gjorde imidlertid gældende, at selskabet ikke skulle svare afgift, da de afgiftspligtige dispositioner ifølge selskabet var foretaget af direktøren uden for dennes fuldmagt... BR havde frifundet ministeriet med henvisning til, at det lå inden for direktørens fuldmagt at foretage handel med de omhandlede produkter.... VL tiltrådte af BRs grunde, at handlerne, som havde udløst afgiftskravet, havde ligget inden for direktørens fuldmagt til at handle på selskabets vegne i sin egenskab... 

26.  Scanned Document (4 hits)
Civilstyrelsen har ved afgørelsen navnlig lagt vægt på, at det fremgår af Nem-ID's regelsæt, herunder pkt. 3.2 og 3.3, at Nem-ID er strengt person­ ligt, også i det tilfælde, hvor der foreligger en fuldmagt... 

27.  Fast driftssted i Danmark (8 hits)
SR fandt derfor, at selskabs medarbejder i Danmark havde og sædvanligvis udøvede en fuldmagt til at indgå aftaler i A's navn.... S forhandlede hverken produkter eller priser, og han havde ingen fuldmagt til at behandle en kontrakts detaljer og dele på en måde, der var bindende for A.... A havde ikke juridisk fuldmagt til at indgå aftaler på vegne af S, når han var i Danmark, men A kunne dog være involveret i udarbejdelse af aftaler.... S1 ville ikke have fuldmagt til at indgå aftaler i S2’s navn, men skulle forhandle priser, mængder og øvrige kontraktsvilkår ud fra de rammer, S1 var tildelt fra S2.... Da S1 var tildelt så brede beføjelser og forhandlingsmandat, måtte det i praksis sidestilles med en fuldmagt til at indgå aftaler på vegne af S2. Spørgsmålet ang.... 

28.  Aktie- og anpartsselskaber (9 hits)
Lennart Lynge Andersen og Peer Schaumburg-Müller: Tegning og fuldmagt - nogle hovedspørgsmål, 2. udg., aug. 2021, 188 sider Karnov. 1. udg., 2010, er omtalt af Mads Bryde Andersen... Kjeld Fussing i UfR 1973 B.233-239: Fuldmagt og abstraktionsprincip. Niels Th.... fusion af aktie- eller anpartsselskaber. 2008 Lennart Lynge Andersen og Andreas Tamasauskas i ET nr. 1/2008 p. 40-50: Tegning og fuldmagt... Om fuldmagt, herunder særlig omtale af afskedigelsessager, fremtidsfuldmagter (oldefuldmagter) og stillingsfuldmagter.... Om forholdet mellem tegningsret og fuldmagt. Martin Christian Jensen i NTS nr. 1/2008 p. 93-117: Hvad er “Aktiernes værdi”?... 

29.  Værgemålsformer (14 hits)
Han havde for et år siden udstedt en fuldmagt til sønnen, der på grund af dårlig økonomi havde hævet 30.000 kr. på faderens konto.... H forklarede, at der havde været problemer på det første plejehjem, men at hun håndterede M's pengesager i henhold til en fuldmagt.... ikke havde tillid til, at A's samlever M varetog hendes interesser, idet der blandt andet havde været konflikter om, hvem der skulle have fuldmagt... ikke havde tillid til, at A's samlever M varetog hendes interesser, idet der blandt andet havde været konflikter om, hvem der skulle have fuldmagt... Henset til bl.a. lægeerklæringen var A dog ikke i stand til at varetage sine interesser under sagen eller til at give en anden fuldmagt dertil, jf. RPL § 258, stk. 2. Sagen blev afvist.... 

30.  Konkurskarantæne (10 hits)
Skifteretten i Viborg fandt, at A havde haft fuldmagt til S’ konti, mens D ikke havde haft fuldmagt.... B’s email-adresse var desuden registreret som A’s kontaktadresse, og B havde fuldmagt til A’s bankkonto.... Der blev lagt vægt på B var medejer og medstifter og på oplysningerne om A’s kontaktadresse og om, at B havde fuldmagt til A’s bankkonto.... Der blev ved vurderingen heraf lagt særlig vægt på, at kommunikationen mellem S’ bank og S var foregået med A, og A var den eneste med fuldmagt over S’ konto.... ØL stadfæstede skifterettens kendelse, hvor der blev lagt afgørende vægt på, at A var kontaktpersonen med banken og udlejeren, samt var den eneste med fuldmagt til selskabets konto.... 

31.  Funktionærret opsigelsesvarsel (2 hits)
UfR 2020.1243 VLD: En bilforhandler var bundet af tilbagebetalingsgarantier, da bilforhandlerens leasingchef måtte have haft fuldmagt til at afgive tilbagekøbsgarantier, og af samme grund var... B måtte derfor i hvert fald stiltiende have haft fuldmagt til at afgive tilbagekøbsgarantier. F’s påstand blev taget til følge.... 

32.  Bestyrelsens forretningsorden ApS (1 hit)
bestyrelsesmedlem ikke kan deltage i et bestyrelsesmøde, har han ret til at lade sig repræsentere af den for ham på generalforsamlingen valgte suppleant eller lade sig repræsentere ved fuldmagt... 

33.  Erhvervsret (2 hits)
Fuldmagt Kapitel 7.... Aftaler og fuldmagt Kapitel 4. Køb Kapitel 5. Tjenesteydelser Kapitel 6. Virksomhedens afsætningskanaler Tredje afsnit. Virksomhedens skadeforvoldelse Kapitel 7. Erstatningsretten Kapitel 8.... 

34.  Tinglysning - Retspraksis opdelt efter tinglysningsloven (22 hits)
TL § 15, stk. 3, idet fuldmagt til at udstede endeligt skøde ikke var oversat ved autoriseret translatør og vitterlighedsvidnerne på fuldmagten ikke omfattede udstederens... VL fandt, at skødet burde være lyst med frist til fremskaffelse af behørig underskrevet fuldmagt.... FM 2021.40 VLK: Tinglysningsfuldmagt kunne ikke registreres på baggrund af en fremsendt kopi via mail, da en sådan fuldmagt skulle fremsendes på papir via postvæsenet eller elektronisk ved anvendelse... B havde underskrevet skødet på vegne af A iht. en gældende fuldmagt.... B havde samtidig fremsendt en kopi af den underskrevne fuldmagt til Tinglysningsretten og begæret denne registreret efter TL § 49 b.    ... 

35.  Forvaltningsret (7 hits)
SKM2020.497 LSR: Skattestyrelsen burde have kontaktet selskab med henblik på at indhente en fuldmagt, forinden der blev truffet afgørelse om afvisning af ansøgningen om momsgodtgørelse Skattestyrelsen... afviste et selskabs ansøgning om momsgodtgørelse på 1.151 kr. i henhold til ML § 45, stk. 1, under henvisning til, at ansøgningen ikke var vedlagt en fuldmagt.... LSR henviste herved til, at FVL § 8 ikke indeholder hjemmel til at afvise en ansøgning om momsgodtgørelse med den begrundelse, at ansøgningen ikke er vedlagt en fuldmagt, at offentlige myndigheder... LSR fandt på baggrund heraf, at Skattestyrelsen burde have kontaktet selskabet med henblik på at indhente en fuldmagt, forinden der blev truffet afgørelse om afvisning af ansøgningen om momsgodtgørelse... 

36.  Udlægsfundament og fuldbyrdelsesfrist (13 hits)
UfR 1996.722 ØLK: Pantebrev underskrevet af Quarto Finans ifølge fuldmagt kunne fuldbyrdes over for fuldmagtsgiver, idet RPL § 578, stk. 4 måtte... Kreditor, K, anførte, at S eller dennes søn B, havde indgået en aftale om "minileasing" efter fuldmagt i 2005. S' kreditkort var anvendt ved betaling.... Der var ingen oplysninger i sagen, som kunne af- eller bekræfte, om S i 2006 meddelte B fuldmagt til at vedgå gælden for fogedretten.... Ved debitors underskrift var anført: »I/S B K ifgl. fuldmagt«.... I forbindelse hermed havde A bl.a. underskrevet en fuldmagt til Elite Invest Danmarks ApS' direktør.... 

37.  Digital tinglysning (3 hits)
(Om muligheden for ved fuldmagt at lade andre signere digitalt i forbindelse med digital tinglysning.... 

38.  Ophør af det uskiftede bo (6 hits)
livsarvingen B skulle arve mest muligt, og samme måned udstedte H to fuldmagter til advokat C til brug for tinglysning af servitutter på to af sine ejendomme samt yderligere en fuldmagt... I maj 2012 udstedte H generalfuldmagt til B, og i juli 2012 blev denne fuldmagt tilbagekaldt og erstattet af en generalfuldmagt til advokat C.... 

39.  Overdragelse af virksomheder (2 hits)
Sagen drejede sig om, hvorvidt D som følge af reglerne om fuldmagt var blevet bundet af aftalen, om bonusaftalen var bortfaldet ved, at ansættelsesaftalen blev erstattet... HR fandt, at det ikke var godtgjort, at A i kraft af sin stilling i D havde fuldmagt til at foretage opkøb af vagtvirksomheder.... 

40.  Helbredsoplysninger (1 hit)
var uden betydning for sagen, da H efter helbredsoplysningslovens § 11, stk. 3, ikke måtte anmode om eller modtage og gøre brug af en fuldmagt... 

41.  Servitutter (2 hits)
Da S’ byggeri krævede en byggetilladelse fra kommunen, havde S anmodet G om en fuldmagt til ansøgningen. Da G nægtede at give en fuldmagt til S, lagde S sag an mod G.... 

42.  Mellemmænd (3 hits)
Ejendomsformidling Franchiseaftaler Fuldmagt... 

43.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2005 (7 hits)
UfR 2005.482 ØLK: Ikke hjemmel til at pålægge enke at give fuldmagt til bobestyrer til indhentelse af bankoplysninger.... M havde konto i schweizisk bank, og enken H havde fuldmagt til kontoen. Skifteretten i Roskilde pålagde i medfør af DSL § 92, stk. 2.... B havde fuldmagt til H's bankkonti og tog sig af H's økonomiske forhold. B havde fra 1997 til 2001 overført mere end 486.000 kr. fra H's til B's bankkonti.... 

44.  Uskiftet bo - Omstødelse af gaver (5 hits)
C havde fuldmagt til H's konti. D. 22. og 27.07.2004 blev der hævet i alt 215.000 kr. på H's konto.... C havde fuldmagt til H's konti. D. 22. og 27.07.2004 blev der hævet i alt 215.000 kr. på H's konto.... fornuftmæssigt, ligesom der ikke var grundlag for antage, at A havde misbrugt sin adgang til at råde over Hs midler i perioden fra april til juli 2014, hvor hun havde fuldmagt... 

45.  Aftaleret (1 hit)
Fuldmagt Kapitel 7.... 

46.  Overdragelse af fast ejendom - Købesummens berigtigelse (1 hit)
Antager, at berigtigende advokat har ansvaret, hvis advokaten ikke sikrer sig, at der sker betaling før sælgerpantebrevet afleveres til pantebrevskøber eller sikrer sig en fuldmagt... 

47.  Advokatansvar i dødsboer (1 hit)
I 1998 havde L givet A fuldmagt til at repræsentere sig under bobehandlingen.... 

48.  Jurauddannelsen (2 hits)
Fuldmagt Kapitel 7. Fortolkning og udfyldning Lasse Lund Madsen: Strafferet 1 - Ansvaret, 6. udg., aug. 2020, 410 sider, DJØF Hvad er strafferet? Hvad er en forbrydelse?... 

49.  Alfabetisk Emneregister (4 hits)
Fristregler for skatteansættelsen Frivillige gældsordninger Fuldbyrdelse af udenlandske afgørelser Fuldmagt... 

50.  Krav mellem ægtefæller. (1 hit)
M kunne ifølge fuldmagt disponere over H's virksomhedskonto. H påstod M dømt til at betale hende 641.494 kr. Holbæk Ret frifandt ham.... 

51.  pdf: Uden titel (313 hits)
Fuldmagt til alle personlige og økonomiske forhold ........................ 20 B. Fuldmagt til alle personlige forhold ................................................. 20 C.... Fuldmagt til alle økonomiske forhold ............................................... 21 D.... Fuldmagt til ét eller flere specifikke forhold .................................... 22 3 1.... Som fuldmagtsgiver bestemmer du selv, hvad der skal stå i din fremtids- fuldmagt – altså hvad du ønsker at give fuldmagt til.... Derfor kan det være en fordel at give fuldmagt generelt til alle økonomiske og personlige forhold.... 

52.  Pengeinstitutter (10 hits)
betale Cargill Scandinavia A/S (tidligere Interbank A/S) 800.000 kr, som var tabt ved valutaterminsforretninger, som var indgået på selskabets vegne i henhold til fuldmagt... Pengeinstitut ansvarlig for foreningskasseres træk på checkkonto uden fuldmagt. Finansfokus nr. 1/2001 p. 50-51: Realkreditankenævnets kendelse.... ’s virksomhed havde hos nogle pengeinstitutter, P, en girokonto til indbetaling af leje samt en checkkonto som fungerede som driftskonto, til hvilke A havde en fuldmagt... B, som ikke havde fuldmagt til disse konti, tilegnede sig i perioden 1988-1993 ca. 5 mio. kr. fra girokontoen og i perioden 1993-1997 ca. 19 mio. kr. fra driftskontoen... UfR 2013.182 HD: DiBa Bank, B, havde i medfør af nogle formueplejeaftaler fået fuldmagt til at investere i obligationer i overensstemmelse med kunden, A's, ønske om... 

53.  Uden titel (2 hits)
kun påtage dig en sag efter direkte henvendelse fra klienten, fra en anden advokat på klientens vegne eller fra en offentlig myndighed1 • Det er dit ansvar at sikre dig fornøden dokumentation for den fuldmagt... – Fuldmagt • Habilitet • Har du tid?... 

54.  Nyheder i Personret (34 hits)
Retten i Holbæk iværksatte § 5-værgemål med handleevnefratagelse for 92-åriug svært dement kvinde, som havde haft en betydelig formuenedgang, mens en søn havde fuldmagt til at disponere... Advokat R havde hidtil bestyret damens formue på godt 1 mio kr. i henhold til en fuldmagt.... DJØF Lennart Lynge Andersen og Svend Danielsen i TFA 2021.2-10: Fremtidsfuldmagter - selvkontrahering, interessekonflikter, gaver Lennart Lynge Andersen: Fuldmagt... (Indeholder koncept til vedvarende fuldmagt med kommentarer).... 

55.  pdf: Digital Tinglysning (13 hits)
• Aktører uden cpr.nr/cvr.nr. kan ikke underskrives i underskriftsmappen, men alene i henhold til fuldmagt.... – Ved markering af fuldmagt for en aktør er det vigtigt, at der vælges fuldmægtig (cvr.nr. eller cpr.nr.... Fuldmagt: Fuldmagtsordningen gør det muligt at underskrive på vegne af en aktør.... For at gennemføre underskrift i forbindelse med tinglysning via fuldmagtsordningen, skal skriftlig fuldmagt med underskrift fra aktøren tilsendes tinglysningsretten.... tinglyses med frist til forventet fuldmagt.)... 

56.  Told (4 hits)
anset for debitor for told- og moms i forbindelse med import af et parti varer, da der ikke kunne fremlægges dokumentation for, at selskabet var i besiddelse af en fuldmagt... VL tiltrådte, at A ikke havde godtgjort, at det andet selskab havde givet A fuldmagt til at foretage indfortoldningerne i det andet selskabs navn og for dette selskabs regning.... Da A ikke havde nogen fuldmagt, skulle A anses for at have handlet i eget navn og for egen regning, jf. A toldkodeksens art. 5, stk. 4, og dermed som klarerer, jf. art. 4, nr. 18.... 

57.  Skattekontrol (2 hits)
SKM2013.458 LSR: SKAT's anmodning til en bank om at fremsende udskrifter fra klagerens konto samt oplysninger om, hvilke personer der havde fuldmagt til... Danmark om unavngivne personer og selskaber, der har konto/depot i pengeinstitutters danske afdelinger mv., hvor personer med tilknytning til Danmark har fuldmagt... 

58.  Afkald på falden arv (3 hits)
En sædvanlig skiftefuldmagt giver ikke fuldmagt til på arvingens vegne at give arveafkald.... TFA 2008.479/3 ØLK: Søn S havde to dage før moderens død hævet 250.000 kr på hendes konto i henhold til en fuldmagt.... 

59.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2007 (6 hits)
I 1998 havde L givet A fuldmagt til at repræsentere sig under bobehandlingen.... M havde konto i schweizisk bank, og enken H havde fuldmagt til kontoen.... 

60.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2008 (5 hits)
M havde konto i schweizisk bank, og enken H havde fuldmagt til kontoen.... Søn S havde to dage før moderens død hævet 250.000 kr på hendes konto i henhold til en fuldmagt. Moderen havde over for banket bekræftet, at udbetalingen var i orden.... 

61.  Advokatfuldmægtige (1 hit)
autorisation som advokatfuldmægtig indsendes disse dokumenter til byretten i den retskreds, hvor advokaten har kontor: Fremsendelsesskrivelse Fuldmagt... 

62.  (Microsoft Word - endeligt h\370ringssvar 1519a) (1 hit)
Ønsker en arving indflydelse på boets dispositioner i en situation, hvor der er uenig- hed, må arvingen altså personligt møde op til bomødet eller lade sig repræsentere af en anden ved fuldmagt.... 

63.  (Microsoft Word - endeligt h\370ringssvar 1519a) (1 hit)
Ønsker en arving indflydelse på boets dispositioner i en situation, hvor der er uenig- hed, må arvingen altså personligt møde op til bomødet eller lade sig repræsentere af en anden ved fuldmagt.... 

64.  Civilproces - Sagens parter (3 hits)
ØL fandt, at der ikke var fremlagt dokumentation i form af f.eks. en fuldmagt fra K2 eller andet, der indikerede K2’s stillingtagen til sagen.... C var ikke medsagsøger i søgsmålet, og B havde ikke fuldmagt til at føre sagen på C’s vegne.... 

65.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2006 (4 hits)
Hun ønskede ikke at give bobestyreren fuldmagt, hvorfor hun fortsat anvendte og kunne anvende sin fuldmagt vedrørende kontiene.... 

66.  Dødsboers retssager ved de almindelige domstole (1 hit)
TFA 2008.479/3 ØLK:  Søn S havde to dage før moderens død hævet 250.000 kr på hendes konto i henhold til en fuldmagt.... 

67.  Værger (1 hit)
Advokat R havde hidtil bestyret damens formue på godt 1 mio kr. i henhold til en fuldmagt.... 

68.  Forsørgelsesydelser mellem ægtefæller (1 hit)
Det fremgik af sagen, at ægteparret i juli 2013 over for deres bank havde givet den anden ægtefælle fuldmagt til at se og disponere over den andens konti..... 

69.  Entrepriseret (4 hits)
B påstod sagen fremmet og gjorde til støtte herfor gældende, at S havde handlet uden for sin fuldmagt.... 

70.  EU-selskabsret (1 hit)
Christian Bergqvist og Torben Christensen i UfR 2001 B.274-280: Filialbestyrerens fuldmagt.... 

71.  Handleevnefratagelse (6 hits)
Retten i Holbæk iværksatte § 5-værgemål med handleevnefratagelse for 92-årig svært dement kvinde, som havde haft en betydelig formuenedgang, mens en søn havde fuldmagt... 

72.  Inddrivelse af underholdsbidrag (1 hit)
Faderen havde givet fuldmagt til en tysk advokat til at varetage sine interesser i sagen.... 

73.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 1997 (4 hits)
af særbørnene, T, som på skiftesamlingen havde været repræsenteret af sin broder, C, i henhold til skiftefuldmagt, gjorde gældende, at hun ikke var bundet, da C ikke havde haft fuldmagt... 

74.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2009 (1 hit)
M havde konto i schweizisk bank, og enken H havde fuldmagt til kontoen.... 

75.  Begrænset skattepligt (2 hits)
Udenlandsk selskab var ikke skattepligtig i Danmark, selvom medarbejder deltog i messer og distribuerede vareprøver i Danmark, da medarbejderen ikke deltog i salgsaktiviteter og ikke havde fuldmagt... A deltog ikke i direkte salgsaktiviteter og havde ikke fuldmagt til at indgå retshandler på vegne af S. S ønskede bekræftet, at S ikke havde fast driftssted i Danmark iht.... 

76.  VEJLEDNING TIL (4 hits)
Ad b) Transaktioner omfattet af b) omhandler de tilfælde, hvor advokaten efter konkret fuldmagt fra klienten f.eks. køber en fast ejendom i klientens navn og for klientens regning, i modsætning til... Hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 14, litra b, omhandler de tilfælde, hvor advokaten efter fuldmagt fra klienten foretager en finansiel transaktion eller en transaktion vedrøren- de fast ejendom.... 

77.  Selskabstømning (5 hits)
De gav K's advokat fuldmagt til at sælge anparterne i PS Indretning ApS og Imitz ApS.... Dette blev ordnet ved, at B's advokat fra S modtog en i bodelingsoverenskomsten omtalt uigenkaldelig fuldmagt til at disponere i enhver henseende over anparterne.... kunne drages til ansvar for den eventuelle ansvarspådragende adfærd, som var udvist af B's advokat ved salget af anparterne under anvendelse af den af S udstedte fuldmagt... 

78.  Praksis vedr. dødsboskifteloven (57 hits)
En sædvanlig skiftefuldmagt giver ikke fuldmagt til på arvingens vegne at give arveafkald.... Meddelelsen var ikke vedlagt fornøden dokumentation for fuldmagt vedrørende arveafkaldene.... Advokat A, der var indsat som testamentarisk bobestyrer, havde givet fuldmagt til advokat B til at behandle dødsboet.... Hun ønskede ikke at give bobestyreren fuldmagt, hvorfor hun fortsat anvendte og kunne anvende sin fuldmagt vedrørende kontiene.... M havde konto i schweizisk bank, og enken H havde fuldmagt til kontoen.... 

79.  Ejendomsmæglersalær (1 hit)
N fik fuldmagt til at indhente tilstandsrapport og forsikringstilbud.... 

80.  Tilsidesættelse af ægtepagter efter aftaleretlige regler (6 hits)
Cirka en uge efter at M i 2012 fik en blodprop, underskrev han en fuldmagt til børnene, der herefter overtog styringen af hans økonomi.... Cirka en uge efter at M i 2012 fik en blodprop, underskrev han en fuldmagt til børnene, der herefter overtog styringen af hans økonomi.... 

81.  Revisoransvar (2 hits)
’s virksomhed havde hos nogle pengeinstitutter, P, en girokonto til indbetaling af leje samt en checkkonto som fungerede som driftskonto, til hvilke A havde en fuldmagt... B, som ikke havde fuldmagt til disse konti, tilegnede sig i perioden 1988-1993 ca. 5 mio. kr. fra girokontoen og i perioden 1993-1997 ca. 19 mio. kr. fra driftskontoen... 

82.  Nyheder vedr. bo- og gaveafgift (10 hits)
Få dage før sin død havde hun meddelt fuldmagt til at få gavebeløbene overført, og dagen før hendes død var der blevet overført 55.300 kr. til hvert af de 4 børn og 19.300... AL havde via fuldmagt givet hele sin obligationsbeholdning på 360.330 kr. til 8 børn, børnebørn og svigerbørn.... ikke havde nogen betydning, hvis fuldmagten ikke samtidig blev gjort uigenkaldelig, idet den udenlandske arving straks efter boets udlevering til privat skifte kunne trække sin fuldmagt... 

83.  Praksis vedr. boafgiftsloven (18 hits)
Få dage før sin død havde hun meddelt fuldmagt til at få gavebeløbene overført, og dagen før hendes død var der blevet overført 55.300 kr. til hvert af de 4 børn og 19.300... En skriftlig meddelelse skal være underskrevet af den arving, som giver afkald, eller vedlagt dokumentation for den underskrivendes fuldmagt til at repræsentere arvingen... En sædvanlig skiftefuldmagt giver ikke fuldmagt til på arvingens vegne at give arveafkald.... Meddelelsen var ikke vedlagt fornøden dokumentation for fuldmagt vedrørende arveafkaldene.... havde nogen betydning, hvis fuldmagten ikke samtidig blev gjort uigenkaldelig, idet den udenlandske arving straks efter boets udlevering til privat skifte kunne trække sin fuldmagt... 

84.  Tinglysning af pantebreve (7 hits)
UfR 1998.770/1 ØLK: Amagerbankens påtegning på ejerpantebrev, hvorefter fuldmagt blev videredelegeret, blev afvist, da påtegningen ikke var underskrevet af debitor.... 

85.  Færdselsansvar (1 hit)
Det var uden betydning, om T var i god tro, og reglerne om fuldmagt for advokater kunne ikke føre til andet resultat.... 

86.  Overdragelse af fast ejendom - Købsaftaler - Er købsaftale indgået? (1 hit)
Sælger havde i anledning af hendes bortrejse givet sin mægler, revisor Kunz, fuldmagt til at sælge ejendommen, og hun kunne ikke efterfølgende underkende mæglerens... 

87.  Partshøring (1 hit)
indhentelse af referenceoplysninger, var uden betydning for sagen, da H efter helbredsoplysningslovens § 11, stk. 3, ikke måtte anmode om eller modtage og gøre brug af en fuldmagt... 

88.  Nyheder på Synopsis (14 hits)
ægtefællepension og rimelighedskompensation 09.06.2018 Nye formularer: Kombineret vedvarende fuldmagt... og fremtidsfuldmagt med een fuldmægtig og Kombineret vedvarende fuldmagt og fremtidsfuldmagt med flere fuldmægtige 17.05.2018... 

89.  Søgsmålskompetence (4 hits)
A havde ej heller dokumenteret at have fuldmagt til at optræde som part i sagen på vegne af U.... Under disse omstændigheder og under henvisning til indholdet af den fremlagte skriftlige fuldmagt lagde ØL til grund, at U havde bemyndiget A til at anlægge retssag vedrørende... 

90.  pdf: Microsoft Word - Bobestyrerbehandling - håndtering af tvister2.doc (16 hits)
Ikke kun autorisationen, men også selve hvervet som bobestyrer er personligt, og det kan ikke overdrages, eksempelvis vis fuldmagt.... foreneligt med bobestyrers pligt til, at behandle et udleveret bo personligt, fremgår direkte af kommentarerne til DSL.6 Det fremgår her, at en tegningsberettiget bobestyrer ikke kan meddele andre fuldmagt... TFA 2001.85 ØLK: En testamentsindsat bobestyrer udpeget af skifteretten havde givet en advokatkollega skriftlig fuldmagt til, i videst muligt omfang, at repræsentere sig, dog skulle væsentlige dispositioner... Landsretten udtalte at hvervet som bobestyrer er af en så personlig karakter, at dette ikke i større eller mindre omfang, som sket i denne sag, kan overlades til andre i henhold til en fuldmagt.... Er en arving forhindret i at give møde kan denne give fuldmagt til at en anden møder og afgiver stemme i dennes fravær. 15 Giver ingen arvinger møde efter korrekt indkaldelse og uden at have oplyst... 

91.  Gennemtvingelse af forældremyndighed og samvær før 01.04.2019 (4 hits)
I fogedretten mødte M's onkels samlever B med fuldmagt fra M, og F mødte sammen med sin advokat. F kærede kendelsen til fogedbogen, men udleverede S.... 1996 K. 77: Faderens advokat X havde 3 dage før fogedretsmøde vedr. samværsret holdt møde med moderen, hvor hun ikke var repræsenteret ved advokat, og hvor moderen gav X fuldmagt... I fogedretten mødte M's onkels samlever B med fuldmagt fra M, og F mødte sammen med sin advokat. F kærede kendelsen til fogedbogen, men udleverede S.... 

92.  Aftalers ugyldighed. (3 hits)
A’s virksomhed havde hos nogle pengeinstitutter, P, en girokonto til indbetaling af leje samt en checkkonto som fungerede som driftskonto, til hvilke A havde en fuldmagt... B, som ikke havde fuldmagt til disse konti, tilegnede sig i perioden 1988-1993 ca. 5 mio. kr. fra girokontoen og i perioden 1993-1997 ca. 19 mio. kr. fra driftskontoen ved... 

93.  Skatteopkrævning (2 hits)
R havde bl.a. haft fuldmagt til at disponere over M's konti, indgå lejeaftaler på M's vegne samt repræsentere M i boligretten.... havde udøvet uregistreret momspligtig rengøringsvirksomhed og skulle svare moms af beløb, der var indbetalt på hans egen bankkonto og på en bankkonto, hvortil han havde fuldmagt... 

94.  pdf: Scanned Document (4 hits)
Civilstyrelsen har ved afgørelsen navnlig lagt vægt på, at det fremgår af Nem-ID's regelsæt, herunder pkt. 3.2 og 3.3, at Nem-ID er strengt person­ ligt, også i det tilfælde, hvor der foreligger en fuldmagt... 

95.  Arrest (1 hit)
UfR 2002.2421 VLK (FM 2002.181/2 VLK): Advokat, der var beskikket tilsyn for ApS i betalingsstandsning, havde ikke haft fuldmagt til at indgive begæring... 

96.  Dødsboskiftet - Retsmidler mod trufne afgørelser (26 hits)
På den baggrund, og da P heller ikke efter RPL § 260, stk. 10, kunne antages at have fuldmagt til at kære skifterettens afgørelse, afviste VL kæremålet... ØL henviste endvidere til, at det følger af RPL § 260, stk. 10, at der - selv hvis fornøden fuldmagt forelå - ikke var hjemmel til, at Begravelses Service ved X, der ikke var... Skifteretten anførte, at det følger af de almindelige fuldmagtsregler, at en fuldmagt ikke kan gives til et selskab, men skal gives til en person, jf. RPL kapitel 25.... 

97.  Arkitekter og ingeniører (4 hits)
Da arkitekten fandtes at have haft fuldmagt til at disponere på bygherrens vegne, og da arkitekten ikke havde overskredet grænserne for fuldmagten, blev bygherren dømt til... 

98.  Konkursordenen (1 hit)
Advokatens honorarkrav på 25.000 kr. for arbejde udført mellem d.16 september og 10 oktober kunne ikke anses for massekrav efter KL § 93, da advokatens fuldmagt ansås for... 

99.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 1 (8 hits)
ÆFL § 1, stk. 3, eller fuldmagt Henvisningen i § 1 til § 2 er upræcis, da begrænsningerne i en ægtefælles særråden står i konkurslovens § 64 og... Dispositionsadgangen gælder ikke, hvis en anden er bemyndiget til at foretage dispositionen, eksempelvis ved en almindelig fuldmagt eller ved en fremtidsfuldmagt.... Bestemmelsen gælder efter sit indhold alene, mens samlivet består, og anvendelse af bestemmelsen forudsætter, at ingen anden har bemyndigelse (f.eks. en fuldmagt) til at... Dispositionsadgangen gælder ikke, hvis en anden er bemyndiget til at foretage dispositionen, eksempelvis ved en almindelig fuldmagt eller ved en fremtidsfuldmagt efter lov nr.... 

100.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 1 (8 hits)
ÆFL § 1, stk. 3, eller fuldmagt Henvisningen i § 1 til § 2 er upræcis, da begrænsningerne i en ægtefælles særråden står i konkurslovens § 64 og... Dispositionsadgangen gælder ikke, hvis en anden er bemyndiget til at foretage dispositionen, eksempelvis ved en almindelig fuldmagt eller ved en fremtidsfuldmagt.... Bestemmelsen gælder efter sit indhold alene, mens samlivet består, og anvendelse af bestemmelsen forudsætter, at ingen anden har bemyndigelse (f.eks. en fuldmagt) til at... Dispositionsadgangen gælder ikke, hvis en anden er bemyndiget til at foretage dispositionen, eksempelvis ved en almindelig fuldmagt eller ved en fremtidsfuldmagt efter lov nr.... 

101.  Fremgangsmåden ved udlæg (3 hits)
UfR 2000.1952 HKK (FM 2000.102 HKK): S havde givet møde i fogedretten i Slagelse ved sin samleverske gennem 7 år, som havde fuldmagt til at møde for ham.... Skyldnerens fraseparerede ægtefælle mødte op på det for politifremstillingen fastsatte tidspunkt med en fuldmagt fra skyldneren og afgav på dennes vegne insolvenserklæring... Da skyldneren havde givet møde under politifremstilling ved en lovlig rettergangsfuldmægtig, der var i besiddelse af en fuldmagt fra skyldneren, jf.... 

102.  Indsættelse af begunstigede (1 hit)
Det kan dog også antages, at indsættelse og tilbagekaldelse af begunstigede er en personlig disposition, der kan sidestilles med oprettelse af ægtepagt og testamente, som ikke kan ske ved fuldmagt... 

103.  God advokatskik (2 hits)
(Om advokater, der både formidler salget og optræder som købers advokat) Bettina Johansen i ADV 2000.86-88: Advokatens fuldmagt og bemyndigelse.... nye advokat klagede til Advokatnævnet over advokat X's tilbageholdelse af sagsakter, herunder processkrifter i verserende retssager, som han ikke længere havde fuldmagt... 

104.  Sigtede og forsvaret (4 hits)
UfR 2016.3878 ØLK: En medarbejder for en retshjælp kunne ikke give møde for T i en straffesag, da vedkommende ikke havde rettergangsfuldmagt eller anden fuldmagt,... KBR fandt, at ifølge RPL § 897, stk. 4, kunne der møde en person i stedet for domfældte, hvis den pågældende havde fået fuldmagt til dette.... 

105.  Ugyldige testamenter (4 hits)
Cirka en uge efter at M i 2012 fik en blodprop, underskrev han en fuldmagt til børnene, der herefter overtog styringen af hans økonomi.... H, der havde fået konstateret kræft, oprettede d. 02.03.2009 et uigenkaldeligt notartestamente til fordel for M samt en vedvarende uigenkaldelig fuldmagt til M om alle sine økonomiske... 

106.  Aktieavancebeskatning (6 hits)
SKM2021.617 SR: En familiehjælpefonds ophævelse af båndlæggelse af aktier og tilbageførsel af fuldmagt, således at børnene fik stemmerettigheder på aktierne, skulle ikke skattemæssigt anses som en afståelse... Overdragelsen skete med forbehold for stemmeretten, der fortsat ved fuldmagt skulle udøves af A så længe han levede. Ved A’s død overgik fuldmagten til F.... Ifm. den evt. opløsning ønskede S bekræftet, at F’s ophævelse af aktiernes båndlæggelse og tilbageførsel af fuldmagt til at udøve stemmerettighederne på S’ aktier i B, med den virkning, at stemmerettighederne... SR fandt, at ophævelse af aktiebåndlæggelse og tilbageførsel af fuldmagt til at udøve stemmerettighederne på S’ aktier ikke skattemæssigt skulle anses som en afståelse af aktierne for S og heller ikke... Bestyrelsen i Anpartsselskabet S gav hovedanpartshaveren A fuldmagt til at købe og sælge aktier i eget navn, men for selskabets regning.... 

107.  Umiddelbare fogedforretninger. (3 hits)
ØL fandt, at der ikke forelå fuldmagt fra L til de personer, der var mødt under fogedrettens behandling af sagen, og det fremstod uklart,... Aftaleret UfR 1991.471/2 VLK: En kontorassistent i et ejendomsadministrationsselskab ansås for at have fuldmagt efter AFTL § 10... Pant FM 1996.78 (4) VLK: Panthaver kunne ikke kræve pantsat maskine, som pantsætter havde solgt i henhold til fuldmagt, udleveret fra køber, idet... 

108.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 20 (9 hits)
ad ÆSKL § 20 Digital underskrift Underskrift fra værge Underskrift via fuldmagt Tinglysning i personbogen... Underskrift via fuldmagt Ægtepagter kan ikke underskrives via en fuldmagt, herunder en vedvarende fuldmagt eller en fremtidsfuldmagt. ... Hvis ægtefællerne underskriver iht. fuldmagt, skal den underskrevne papirægtepagt oploades og bilagsrefereres.... Grunden til, at den underskrevne papirægtepagt skal oploades og bilagsrefereres, er, at ægtepagter ikke kan underskrives via en fuldmagt.... 

109.  Registerret (1 hit)
indhentelse af referenceoplysninger, var uden betydning for sagen, da H efter helbredsoplysningslovens § 11, stk. 3, ikke måtte anmode om eller modtage og gøre brug af en fuldmagt... 

110.  Lovsamling: Tinglysningsbekendtgørelsen 2009 (206 hits)
til brug for tinglysning (fast ejendom) Bilag 2 - Fuldmagt til brug for tinglysning (bilbogen) Bilag 3 - Fuldmagt til brug for tinglysning (andelsboligbogen)... Bilag 4 - Fuldmagt til brug for tinglysning (personbogen) Bilag 5 - Tilbagekaldelse af fuldmagt til brug for tinglysning Ændringer... Kapitel 3: Fuldmagt § 5.... En fuldmagt efter stk. 1 skal angive de i blanketten anførte oplysninger om fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver, herunder de pågældendes person- eller CVR-nummer.... Den hidtil anvendte fuldmagt "Fuldmagt til brug for tingslysning (Personbogen)" kan anvendes indtil den 30. september 2013.... 

111.  Fogedrettens prøvelse af indsigelser (1 hit)
FM 1999.71 ØLK: Retsforlig var ikke bindende for sagsøgte, da sagsøgtes fader ikke havde haft fuldmagt til at give møde og forlige sagen.... 

112.  Direktører (1 hit)
Lennart Lynge Andersen og Peer Schaumburg-Müller i ET nr. 1/2014 p. 101-106: Mere om direktørers kompetence og fuldmagt i selskabsretten – En kommentar til en voldgiftskendelse... 

113.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2001 (3 hits)
Advokat A, der var indsat som testamentarisk bobestyrer, havde givet fuldmagt til advokat B til at behandle dødsboet.... 

114.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2003 (2 hits)
Advokat A havde efter dødsfaldet tilkendegivet, at boet godt kunne udleveres til privat skifte med fuldmagt til hende til at behandle boet.... 

115.  Skat under ægteskabet (1 hit)
M kunne ifølge fuldmagt disponere over H's virksomhedskonto. H påstod M dømt til at betale hende 641.494 kr. Holbæk Ret frifandt ham.... 

116.  TFA 2008 - Familieret (3 hits)
TFA 2008.470 ØLD: M skulle tilbagebetale H ca. 240.000 kr., bl. a. som følge af uberettigede hævninger ifølge fuldmagt.... M kunne ifølge fuldmagt disponere over H's virksomhedskonto. H påstod M dømt til at betale hende 641.494 kr. Holbæk Ret frifandt ham.... 

117.  Indkomstoverførsler - rette indkomstmodtager (2 hits)
SKM2008.994 HD, TfS 2007.391 VLD og SKM2007.271 VLD): Bestyrelsen i Anpartsselskabet S gav hovedanpartshaveren A fuldmagt... Henset til, at S havde fuldmagt til at råde over indeståenderne i alle henseender, til at denne råderet faktisk var udnyttet i form af hævninger, investeringer... 

118.  Tvangsauktion (5 hits)
L, der var ejers, E, bror, oplyste at have en generalfuldmagt, i forbindelse med et vejledningsmøde i en tvangsauktionssag, men havde ikke forevist en original fuldmagt... Fogedretten fandt, at der ikke forelå dokumentation for, at L repræsenterede ejer, da original fuldmagt ikke var modtaget.... I hhv. oktober og december 2002 fik A/S Jyske Bank, B, af R ApS uigenkaldelig fuldmagt, transport og håndpantebrev i prioriteringsprovenuerne, hvilket blev noteret hos K i hhv.... 

119.  Lejeret (5 hits)
istandsættelsesomkostninger var ikke bortfaldet, da rapporten blev sendt til lejer inden fristudløb L’s søn, A, var mødt op til fraflytningssyn med U i stedet for L, og der opstod diskussion om A’s fuldmagt... U sagde, at det ikke gav mening, at A var til stede, hvis ikke han havde en fuldmagt.... Retten i Kolding fandt, at L havde givet A en mundtlig fuldmagt til at kunne repræsentere hende på fraflytningssynet og modtage fraflytningsrapporten på hendes vegne.... 

120.  Lovsamling: Aftaleloven (64 hits)
Kapitel II: Om fuldmagt § 10.... En sådan fuldmagt, som omtales i § 10, stk. 2, tilbagekaldes derved, at fuldmægtigen fjernes fra stillingen. § 16.... Den, der optræder som fuldmægtig for en anden, indestår for, at han har fornøden fuldmagt.... Denne bestemmelse kommer ikke til anvendelse, når tredjemand vidste eller burde vide, at den, som foretog retshandelen, ikke havde fornøden fuldmagt.... Hvad ovenfor i dette kapitel er fastsat om fuldmagt til at foretage retshandler, finder tilsvarende anvendelse på fuldmagt til at optræde for fuldmagtsgiveren ved retshandler, som... 

121.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til forslag til lov om fremtidsfuldmagter (701 hits)
En fuldmagt stiftes ved fuldmagtsgivers erklæring.... Det er ikke i aftaleloven nærmere reguleret, hvordan en fuldmagt kan oprettes.... Efter de aftaleretlige regler om fuldmagt kan der meddeles fuldmagt til en eller flere fuldmægtige.... fuldmagt skal erstatte den allerede oprettede.... sig den nye fuldmagt.... 

122.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L135 til lov om fremtidsfuldmagter (590 hits)
Fuldmagt med vide beføjelser vil således i almindelighed være i fuldmagtsgiverens interesse.... , og bestemmelserne er underordnede i forhold til den samlede fuldmagt.... Lagring af en yderligere fuldmagt vil alene kunne ske, hvis fuldmagtsgiveren i det digitale system markerer, at det er hensigten, at den nye fuldmagt skal erstatte den allerede... Ved en efterfølgende notarialforretning vil fuldmagtsgiveren skulle tilbagekalde den tidligere oprettede fuldmagt og vedkende sig den nye fuldmagt.... I de pågældende tilfælde vil Statsforvaltningen sørge for, at den allerede oprettede fuldmagt bliver slettet og eventuelt erstattet af den nye fuldmagt.... 

123.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L92 til lov om fremtidsfuldmagter (566 hits)
Der vil således i overensstemmelse med de almindelige fuldmagtsregler kunne gives fuldmagt til en eller flere personer... Fremtidsfuldmagter må i almindelighed forventes at blive oprettet som en generel fuldmagt, der giver meget vide beføjelser til at handle på fuldmagtsgivers vegne... I sådanne tilfælde må det formodes, at fuldmagtsgiverens meddelelse af fuldmagt til varetagelse er betinget af tilsynet, og når tilsynet ikke kan træde i funktion, vil grundlaget... , og bestemmelserne er underordnede i forhold til den samlede fuldmagt.... Fremtidsfuldmagter må i almindelighed forventes at blive oprettet som en generel fuldmagt, der giver meget vide beføjelser til at handle på fuldmagtsgivers vegne.... 

124.  Aftalers indgåelse (3 hits)
B mente, at D havde fuldmagt til at indgå aftalen på vegne af C, og at C var bundet af aftalen, idet C havde forholdt sig passivt trods efterfølgende viden... 

125.  Uskiftet bo (4 hits)
B havde fuldmagt til H's bankkonti og tog sig af H's økonomiske forhold.... 

126.  Advokaters erstatningsansvar (3 hits)
E fik vognmandens underskrift på det endelige skøde og lod samtidig køber underskrive pantebrevet og uigenkaldelig fuldmagt for køber til at berigtige lånet... Det blev antaget, at advokat E havde begået en ansvarspådragende fejl ved at sende pantebrev og fuldmagt til ejendomshandleren uden at sikre sig, at der... 

127.  Formularsamling: Koncept til vedvarende fuldmagt - een fuldmægtig (29 hits)
Koncept til vedvarende fuldmagt - Een fuldmægtig. Word.docx Vedvarende fuldmagt § 1.       ... Denne fuldmagt kan tilbagekaldes, så længe jeg har evnen til at handle fornuftmæssigt, og fuldmægtigen skal da efter anmodning straks give mig fuldmagten tilbage.... Jeg underskriver eller vedkender denne fuldmagt for notaren, og jeg vil selv drage omsorg for, at fuldmagten opbevares på betryggende vis.... Jeg underskriver eller vedkender denne fuldmagt under samtidig tilstedeværelse af to vidner, der straks efter skal skrive deres navne på fuldmagten.... Vidnerne skal være til stede som vidner efter mit ønske, og de skal have kendskab til, at de bevidner oprettelsen af en fuldmagt.... 

128.  Formularsamling: Koncept til vedvarende fuldmagt - flere fuldmægtige (27 hits)
Koncept til vedvarende fuldmagt - Flere fuldmægtige. Word.docx Vedvarende fuldmagt § 1.       ... Denne fuldmagt kan tilbagekaldes, så længe jeg har evnen til at handle fornuftmæssigt, og fuldmægtigene skal da efter anmodning straks give mig fuldmagten tilbage.... Jeg underskriver eller vedkender denne fuldmagt for notaren, og jeg vil selv drage omsorg for, at fuldmagten opbevares på betryggende vis.... Jeg underskriver eller vedkender denne fuldmagt under samtidig tilstedeværelse af to vidner, der straks efter skal skrive deres navne på fuldmagten.... Vidnerne skal være til stede som vidner efter mit ønske, og de skal have kendskab til, at de bevidner oprettelsen af en fuldmagt.... 

129.  Formularsamling: Koncept til vedvarende fuldmagt - een fuldmægtig (45 hits)
Koncept til vedvarende fuldmagt med interne forskrifter - Een fuldmægtig.... Word.docx       Fuldmagt (alle økonomiske og personlige forhold) § 1.       ... Det er nødvendigt og tilstrækkeligt for legitimationen, at fuldmægtigen kan fremvise den originale fuldmagt. § 2.        ... Jeg underskriver eller vedkender denne fuldmagt under samtidig tilstedeværelse af to vidner, der straks efter skal skrive deres navne på fuldmagten.... Vidnerne skal være til stede som vidner efter mit ønske, og de skal have kendskab til, at de bevidner oprettelsen af en fuldmagt.... 

130.  Formularsamling: Koncept til generalfuldmagt (8 hits)
A G T Undertegnede Mogens Madsen,  cpr. nr. 170646-0017,   Enemærket 98,  5800 Nyborg,  giver herved Peter Madsen, Ringgade 66, 6400 Sønderborg, fuldmagt... Denne fuldmagt skal også være gældende, hvis jeg på grund af psykisk eller fysisk svækkelse bliver ude af stand til selv at varetage mine anliggender.... Denne fuldmagt kan jeg til enhver tid tilbagekalde, og Peter Madsen er pligtig til på mit forlangende straks at aflevere dette dokument til mig.  ... 

131.  Lovsamling: Normalvedtægt af 14. juni 1966 (3 hits)
Stemmeret og fuldmagt Ethvert medlem har stemmeret. Stk. 2.... Stemmeretten kan desuden udøves af en myndig person eller ejerforeningens bestyrelse, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt hertil.... Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen. § 7.... 

132.  Formularsamling: Koncept til vedvarende fuldmagt med interne forskrifter - Flere fuldmægtige. (44 hits)
Koncept til vedvarende fuldmagt med interne forskrifter - Flere fuldmægtige.  ... Word.docx     Fuldmagt (alle økonomiske og personlige forhold) § 1.       ... Det er nødvendigt og tilstrækkeligt for legitimationen, at fuldmægtigen kan fremvise den originale fuldmagt. § 2.        ... Jeg underskriver eller vedkender denne fuldmagt under samtidig tilstedeværelse af to vidner, der straks efter skal skrive deres navne på fuldmagten.... Vidnerne skal være til stede som vidner efter mit ønske, og de skal have kendskab til, at de bevidner oprettelsen af en fuldmagt.... 

133.  Boligretssager (1 hit)
ØL fandt, at L's fuldmagt til H, måtte forstås således, at den også omfattede repræsentation til indlevering af kæreskrift jf.... 

134.  Lovsamling: Vekselloven (7 hits)
Den, der tegner sit navn på en veksel på en andens vegne, for hvem han ikke havde fuldmagt til at handle, bliver selv forpligtet efter vekslen og erhverver, når han har... Det samme gælder den, som har overskredet sin fuldmagt. § 9.... Indeholder endossementet bemærkning om »valuta til indfordring«, »til inkasso« eller nogen anden bemærkning, hvori der alene ligger en fuldmagt (prokuraendossement), kan... Den fuldmagt, der indeholdes i et prokuraendossement, bortfalder ikke, selv om fuldmagtsgiveren dør eller mister evnen til at forpligte sig.... eller med overskridelse af sin fuldmagt (§ 8), samt bestemmelserne om ufuldstændige veksler (§ 10).... 

135.  Lovsamling: Checkloven (5 hits)
Den, der tegner sit navn på en check på en andens vegne, for hvem han ikke havde fuldmagt til at handle, bliver selv forpligtet efter checken og erhverver, når han har betalt... Det samme gælder om den, som har overkredet sin fuldmagt. § 12. Trassenten indestår for checkens betaling.... Indeholder endossementet bemærkningerne »valuta til indfordring«, »til inkasso« eller nogen anden bemærkning, hvori der alene ligger en fuldmagt (prokuraendossement), kan... Den fuldmagt, der indeholdes i et prokuraendossement, bortfalder ikke, selv om fuldmagtsgiveren dør eller mister evnen til at forpligte sig.... 

136.  pdf: Uden titel (2 hits)
kun påtage dig en sag efter direkte henvendelse fra klienten, fra en anden advokat på klientens vegne eller fra en offentlig myndighed1 • Det er dit ansvar at sikre dig fornøden dokumentation for den fuldmagt... – Fuldmagt • Habilitet • Har du tid?... 

137.  Forældelse (3 hits)
Under sagen påstod R, at A ikke havde haft fuldmagt til at indgå forlig.... VL fandt, at A havde haft fuldmagt til at indgå forlig, og at mailen af 08.12.2011 havde karakter af et forlig, hvor fordringens eksistens og størrelse var fastslået, jf... TFA 2020.283 VLD: Dødsbo fik medhold i erstatningskrav mod afdødes brødre og søskendebørn m. fl. som følge af hævninger uden fuldmagt på ca. 2,9 mio kr.... 

138.  Bestyrelsesarbejde og -ansvar (5 hits)
Der forelå fuldmagt fra de 2 fraværende generalforsamlingsvalgte. Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer havde tiltrådt beslutningen om afskedigelse af F.... 

139.  Patientforsikring (1 hit)
HR fandt det godtgjort, at Patientforsikringens afgørelse af 30.09.2003 samme dag var afsendt til F, der havde fuldmagt til at varetage A’s interesser under sagen.... 

140.  Sagsbehandlingsfejl i skattesager (1 hit)
Afgørelsen var ikke ugyldig på grund af sagsbehandlingsfejl, idet den var sendt til moderselskabet, som havde fuldmagt til at modtage svar.... 

141.  Formularsamling: Koncept til salgsfuldmagt vedrørende fast ejendom (7 hits)
A G T Undertegnede Mogens Madsen,  cpr. nr. 170646-0017,   Enemærket 98,  5800 Nyborg,  giver herved Peter Madsen, Ringgade 66, 6400 Sønderborg, fuldmagt... Denne fuldmagt kan jeg til enhver tid tilbagekalde, og Peter Madsen er pligtig til på mit forlangende straks at aflevere dette dokument til mig.  ... 

142.  Formularsamling: Koncept til kombineret vedvarende fuldmagt og fremtidsfuldmagt med een fuldmægtig (55 hits)
Koncept til kombineret vedvarende fuldmagt og fremtidsfuldmagt med een fuldmægtig Word.docx F U L D M A G T  ... Fuldmagten har virkning som en vedvarende fuldmagt og træder i kraft straks.... Denne fuldmagt kan tilbagekaldes som vedvarende fuldmagt, så længe jeg har evnen til at handle fornuftsmæssigt, og fuldmægtigen skal da efter anmodning straks give mig fuldmagten... Når fuldmagten er sat i kraft som fremtidsfuldmagt af Familieretshuset, ophører den samtidig med at have virkning som vedvarende fuldmagt. 14.2.     ... Jeg underskriver denne vedvarende fuldmagt for notaren, og jeg vil selv drage omsorg for, at fuldmagten opbevares på betryggende vis. 15.2.     ... 

143.  Formularsamling: Koncept til kombineret vedvarende fuldmagt og fremtidsfuldmagt med flere fuldmægtige (55 hits)
Koncept til kombineret vedvarende fuldmagt og fremtidsfuldmagt med flere fuldmægtige Word.docx F U L D M A G T  ... Fuldmagten har virkning som en vedvarende fuldmagt og træder i kraft straks.... Denne fuldmagt kan tilbagekaldes som vedvarende fuldmagt, så længe jeg har evnen til at handle fornuftsmæssigt, og fuldmægtigene skal da efter anmodning straks give mig fuldmagten... Når fuldmagten er sat i kraft som fremtidsfuldmagt af Familieretshuset, ophører den samtidig med at have virkning som vedvarende fuldmagt. 14.2.     ... Jeg underskriver denne vedvarende fuldmagt for notaren, og jeg vil selv drage omsorg for, at fuldmagten opbevares på betryggende vis. 15.2.     ... 

144.  Lovsamling: Gældsbrevsloven (3 hits)
er foretaget af den, som efter § 13 formodes at have ret til at gøre fordringen gældende, eller af nogen, som med grund antoges at være identisk med ham eller at have fuldmagt... Udstederen kan selv over for en erhverver i god tro påberåbe sig, at gældsbrevet var falsk eller forfalsket, underskrevet på hans vegne uden fuldmagt... betaling er sket til den, som efter § 13 formodes at have ret til at gøre fordringen gældende, eller til nogen, som med grund antoges at være identisk med ham eller at have fuldmagt... 

145.  Lovsamling: Vedtægt for Det danske Advokatsamfund (8 hits)
Dog kan enhver deltagende advokat foruden sin egen stemme afgive stemme for fem andre advokater, hvis skriftlig fuldmagt lydende på advokatens navn senest 3 dage før mødet er sekretariatet... Dog kan ved valg i henhold til § 11, stk. 2, enhver mødende advokat foruden sin egen stemme afgive stemme for to andre advokater fra samme advokatkreds, hvis skriftlig fuldmagt... Dog kan enhver deltagende advokat foruden sin egen stemme afgive stemme for to andre advokater fra samme advokatkreds, hvis en skriftlig fuldmagt lydende på advokatens navn fremvises for... Ydelserne betragtes som personlige, og de kan ikke være genstand for overdragelse, pantsætning eller retsforfølgning, ligesom fuldmagt til hævning kun er gyldig... Dog kan enhver mødende advokat foruden sin egen stemme afgive stemme for to andre advokater fra samme advokatkreds, hvis skriftlig fuldmagt lydende på advokatens navn fremvises... 

146.  Moms (7 hits)
anset for debitor for told- og moms i forbindelse med import af et parti varer, da der ikke kunne fremlægges dokumentation for, at selskabet var i besiddelse af en fuldmagt... SKM2020.497 LSR: Skattestyrelsen burde have kontaktet selskab med henblik på at indhente en fuldmagt, forinden der blev truffet afgørelse om afvisning af ansøgningen om momsgodtgørelse.... Skattestyrelsen afviste et selskabs ansøgning om momsgodtgørelse på 1.151 kr. i henhold til ML § 45, stk. 1, under henvisning til, at ansøgningen ikke var vedlagt en fuldmagt.... LSR henviste herved til, at FVL § 8 ikke indeholder hjemmel til at afvise en ansøgning om momsgodtgørelse med den begrundelse, at ansøgningen ikke er vedlagt en fuldmagt, at offentlige myndigheder... var, om S havde udøvet uregistreret momspligtig virksomhed og skulle svare moms af beløb, der var indbetalt på hans egen bankkonto og på en bankkonto, hvortil han havde fuldmagt... 

147.  Voldgift (2 hits)
B påstod sagen fremmet og gjorde til støtte herfor gældende, at S havde handlet uden for sin fuldmagt.... 

148.  Udeholdte indtægter (2 hits)
S gjorde bl.a. gældende, at overførslerne vedrørte de to selskaber, som hun var eneanpartshaver i, at de var foretaget af hendes samlever, som havde fuldmagt til at disponere... A og B havde væsentlig indflydelse på C og fuldmagt til at råde over C’s midler. Fra 2003-2011 modtog A ingen løn og selvangav ingen indkomst. B fik 20.000 kr. om måneden i løn.... 

149.  pdf: (Microsoft Word - endeligt h\370ringssvar 1519a) (1 hit)
Ønsker en arving indflydelse på boets dispositioner i en situation, hvor der er uenig- hed, må arvingen altså personligt møde op til bomødet eller lade sig repræsentere af en anden ved fuldmagt.... 

150.  Lovsamling: Lov om fremtidsfuldmagter (145 hits)
Den, der har fremtidsfuldmagt i økonomiske forhold, kan meddele andre fuldmagt til på fuldmagtsgiverens vegne at varetage et nærmere afgrænset økonomisk forhold inden for fremtidsfuldmagtens... En sådan fuldmagt kan ikke omfatte dispositioner, som fremtidsfuldmægtigen, jf.... 

151.  Lovsamling: Danske lov (2 hits)
End giver Husbond sin Tiener, eller anden, Fuldmagt paa sine Vegne at forrette noget, da bør Husbonden selv at svare til hvad derudj forseis af den, som hand Fuldmagt givet... 

152.  Formularsamling: Digital Tinglysning (13 hits)
• Aktører uden cpr.nr/cvr.nr. kan ikke underskrives i underskriftsmappen, men alene i henhold til fuldmagt.... – Ved markering af fuldmagt for en aktør er det vigtigt, at der vælges fuldmægtig (cvr.nr. eller cpr.nr.... Fuldmagt: Fuldmagtsordningen gør det muligt at underskrive på vegne af en aktør.... For at gennemføre underskrift i forbindelse med tinglysning via fuldmagtsordningen, skal skriftlig fuldmagt med underskrift fra aktøren tilsendes tinglysningsretten.... tinglyses med frist til forventet fuldmagt.)... 

153.  Uden titel (2 hits)
Umiddelbart er det ikke utvetydigt, at advokaten har fuldmagt til på vegne af klienten at modtage underretning om behandling af personoplysninger om klienten.... 

154.  Passivitet (4 hits)
B mente, at D havde fuldmagt til at indgå aftalen på vegne af C, og at C var bundet af aftalen, idet C havde forholdt sig passivt trods efterfølgende viden om D's aftale... 

155.  pdf: VEJLEDNING TIL (4 hits)
Ad b) Transaktioner omfattet af b) omhandler de tilfælde, hvor advokaten efter konkret fuldmagt fra klienten f.eks. køber en fast ejendom i klientens navn og for klientens regning, i modsætning til... Hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 14, litra b, omhandler de tilfælde, hvor advokaten efter fuldmagt fra klienten foretager en finansiel transaktion eller en transaktion vedrøren- de fast ejendom.... 

156.  Lovsamling: Normalvedtægt af 14. juni 1966 (1 hit)
Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle eller af en myndig person, som medlemmer skriftligt har givet fuldmagt dertil. § 5.... 

157.  Lovsamling: Retsplejelovens kapitel 81: Bestemmelser om domsforhandling for byret i sager, i hvilke der ikke medvirker domsmænd. (1 hit)
Når der i en sag, hvorunder der ikke er spørgsmål om højere straf end bøder, i tiltaltes sted møder en person, der er forsynet med skriftlig fuldmagt fra tiltalte og er... 

158.  Formularsamling: Koncept til tinglysningsfuldmagt til lysning af ægtepagt, når den ene part ikke har dansk CPR-nummer (6 hits)
En sådan fuldmagt har Tinglysningsretten desværre endnu ikke lagt ud på hjemmesiden.  Denne wordfil kan anvendes.... 

159.  Lovsamling: Retsplejelovens kapitel 80: Straffesager, i hvilke der ikke medvirker lægdommere (1 hit)
Hvis der i en sag, hvor der ikke er spørgsmål om højere straf end bøde, for tiltalte møder en person, der har skriftlig fuldmagt fra tiltalte og er villig til at meddele... 

160.  Formularsamling: Noter til fremtidsfuldmagter (138 hits)
Det eneste værn mod misbrug er, at fuldmægtigen indestår for at have den fornødne fuldmagt, jf. aftalelovens § 25, og at denne er erstatningsansvarlig efter almindelige regler.... Vedvarende fuldmagter Den vedvarende fuldmagt træder i kraft straks og vedbliver at have virkning, efter at inhabiliteten er indtrådt.... Fordelen ved den vedvarende fuldmagt frem for fremtidsfuldmagten  er, at fuldmægtigen ikke skal dokumentere fuldmagtens ikrafttræden ved lægeerklæring.... En altomfattende fuldmagt indebærer den fordel, at der ikke efter indtrådt inhabilitet opstår et problematisk beslutningsmæssigt tomrum.... Administration og regnskab Bestemmelsen indeholder nogle forskrifter, fuldmægtigen skal følge under sin anvendelse af en fuldmagt om økonomiske anliggender.... 

161.  Fortolkning af aftaler (1 hit)
K blev således frifundet. (3-2) UfR 2013.182 HD: DiBa Bank, B, havde i medfør af nogle formueplejeaftaler fået fuldmagt til at investere... 

162.  TFA 2003 - Familieret (1 hit)
Faderen havde givet fuldmagt til en tysk advokat til at varestage sine interesser i sagen.... 

163.  Uden titel (7 hits)
En advokat vil i den sammenhæng råde på arvingernes vegne i henhold til fuldmagt, ligesom arvingerne også selv bevarer råderetten.... 

164.  Kære i civile sager (2 hits)
Efter kærefristens udløb fremsendte L en fuldmagt fra ejerne af ejendommen til at fastholde kæremålet, men gjorde i øvrigt gældende, at han var kæreberettiget... Den omstændighed, at der efter kærefristens udløb var udstedt en fuldmagt af ejendommens ejere til landinspektøren til at fastholde... 

165.  Formularsamling: PÅTEGNING PÅ SKIFTERETSATTEST VEDRØRENDE TINGLYSNING SOM ADKOMST FOR ARVINGERNE (1 hit)
Århus, den 25. februar 2008   Ifølge fuldmagt for boet Jørgen U.... 

166.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 38 (6 hits)
En skriftlig meddelelse skal være underskrevet af den arving, som giver afkald, eller vedlagt dokumentation for den underskrivendes fuldmagt til at repræsentere... En sædvanlig skiftefuldmagt giver ikke fuldmagt til på arvingens vegne at give arveafkald.... Meddelelsen var ikke vedlagt fornøden dokumentation for fuldmagt vedrørende arveafkaldene.... 

167.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 155 af 15.03.2017: Forslag til lov om kapitalmarkeder (23 hits)
Formålet er at lette aktionærernes adgang til at udøve deres rettigheder på generalforsamlingen ved fuldmagt.... Aktionærerne er ikke forpligtiget til at anvende den af selskabet udstedte fuldmagt.... Udsteder skal også anerkende en skriftlig og dateret fuldmagt udarbejdet på anden vis end den fuldmagt, som selskabet stiller til rådighed.... Indehaverne af gældsbeviser er imidlertid ikke forpligtigede til at anvende den af selskabet udstedte fuldmagt.... Udsteder skal også anerkende en skriftlig og dateret fuldmagt udarbejdet på anden vis end den fuldmagt, som selskabet stiller til rådighed.... 

168.  Internationale børnebortførelser (2 hits)
notar i Venezuela - om, at F gav tilladelse til, at S rejste til Madrid sammen med M med udrejse d. 29.10.2016 og hjemrejse d. 15.11.2016, og en generelt udformet fuldmagt... På denne baggrund og efter indholdet af den fuldmagt, som F underskrev, inden M udrejste af Venezuela med S, samt efter indholdet af korrespondance mellem parterne... 

169.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 10 (8 hits)
En skriftlig meddelelse skal være underskrevet af den arving, som giver afkald, eller vedlagt dokumentation for den underskrivendes fuldmagt til at repræsentere... En sædvanlig skiftefuldmagt giver ikke fuldmagt til på arvingens vegne at give arveafkald.... Meddelelsen var ikke vedlagt fornøden dokumentation for fuldmagt vedrørende arveafkaldene.... Anmeldelsen må kunne underskrives af ansatte i henhold til fuldmagt eller prokura, jf. Petersen og Skammelsen p. 111 og Bue Skammelsen i Karnov 1996 p. 5834 note 74.... 

170.  Formularsamling: Koncept til fremtidsfuldmagt (34 hits)
  Adresse:     fuldmagt... Adresse:     skal overtage beføjelserne i medfør af denne fuldmagt... Denne fuldmagt kan, når den ikke er sat i kraft, ændres eller tilbagekaldes ved registrering i Fremtidsfuldmagtsregistret og vedkendelse for notaren.... 

171.  Formularsamling: Skiftefuldmagt (9 hits)
Adresse   giver herved fuldmagt til Navn... 

172.  Beslaglæggelse og edition (1 hit)
flere gange efter sagen, uden held, at få stolene udleveret, med begrundelse om, at stolene kun ville blive udleveret til retmæssige ejer, eller til A mod fremvisning af fuldmagt... 

173.  Hvem skal være bobestyrer? (7 hits)
Advokat A havde efter dødsfaldet tilkendegivet, at boet godt kunne udleveres til privat skifte med fuldmagt til hende til at behandle boet.... 

174.  Lovsamling: Tinglysningsloven (27 hits)
Det skal fremgå af dokumentet, hvis det er udstedt i henhold til fuldmagt, jf. kapitel 7 a, eller af en autoriseret anmelder, jf.... I § 15, stk. 3, udgår »(f.eks. eksekutorbevilling, fuldmagt, skifteudskrift, udskrift af handels- eller aktieselskabsregister o.lign.)«,... bestemt fast ejendom, kan efter reglerne i stk. 2 og 3 samt de regler, der fastsættes i medfør af stk. 5, give en anden person fuldmagt... En fuldmagt kan alene danne grundlag for udstedelse og anmeldelse af dokumenter til tinglysning, herunder afgivelse af... 

175.  Momsfritagne ydelser (4 hits)
kapitalandele var ikke omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra e, da advokatvirksomheden hverken havde bemyndigelse til at fastlægge aftalevilkårene vedrørende transaktionen eller havde fuldmagt... værdipapirer var momsfritaget, såfremt tjenesteyderen enten havde bemyndigelse til på købers, sælgers eller begges vegne helt eller delvist at fastlægge aftalevilkårene ifm. transaktionen eller havde fuldmagt... S havde på denne baggrund dermed ikke haft bemyndigelse til at fastlægge aftalevilkår ifm. transaktionen eller haft fuldmagt til på nærmere aftalte vilkår at indgå aftale om transaktionen på klienternes... 

176.  Lovsamling: ABT 18 (2 hits)
Ændringer i bygherrens repræsentants fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles på det førstkommende bygherremøde. Det samme gælder eventuel fuldmagt for entreprenørens repræsentant.... 

177.  Lovsamling: Lov om omsætning af fast ejendom (2 hits)
Formidlerens fuldmagt § 21. Formidleren kan ikke forpligte opdragsgiveren over for tredjemand uden særskilt fuldmagt.... 

178.  Formularsamling: Koncept til fremtidsfuldmagt med een fuldmægtig (38 hits)
  Adresse:     fuldmagt...   skal overtage den pågældendes beføjelser i medfør af denne fuldmagt... Denne fuldmagt kan, når den ikke er sat i kraft, ændres eller tilbagekaldes ved registrering i Fremtidsfuldmagtsregistret og vedkendelse for notaren.... 

179.  Lovsamling: Retsplejelovens kapitel 46: Fremgangsmåden ved udlæg og tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav (1 hit)
underskriften er falsk, at vekslens eller checkens indhold er forfalsket efter underskrivelsen, eller at vekslen eller checken er underskrevet på skyldnerens vegne uden fornøden fuldmagt... 

180.  Beskatning af fri bil (2 hits)
S gjorde bl.a. gældende, at overførslerne vedrørte de to selskaber, som hun var eneanpartshaver i, at de var foretaget af hendes samlever, som havde fuldmagt til... Med henvisning til, at S efter sin egen forklaring var direktør og eneste ansatte i selskabet, at S varetog alle opgaver i selskabet, at S ifølge fuldmagt disponerede alene... 

181.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 155 af 15.03.2017: Forslag til lov om kapitalmarkeder (3 hits)
Gældende ret Bestemmelserne i kapitel 2 a i lov om værdipapirhandel m.v. giver obligationsejere mulighed for at lade sig repræsentere af en repræsentant uden en konkret fuldmagt fra alle obligationsejere... blev det bl.a. anbefalet at etablere juridiske rammer, der muliggjorde, at trustees i Danmark kunne repræsentere samtlige obligationsejere, herunder at obligationsejerne ikke skulle afgive individuel fuldmagt... Det foreslås at videreføre de særlige regler om obligationsejeres mulighed for at lade sig repræsentere af en repræsentant uden konkret fuldmagt fra alle obligationsejere.... 

182.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 21 (7 hits)
betydning, hvis fuldmagten ikke samtidig blev gjort uigenkaldelig, idet den udenlandske arving straks efter boets udlevering til privat skifte kunne trække sin fuldmagt... 

183.  Lovsamling: AB 18 (2 hits)
Ændringer i byggeledelsens eller fagtilsynets fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles på det førstkommende byggemøde.... Det samme gælder eventuel fuldmagt for entreprenørens repræsentant. Fælles regler om projekterings- og byggemøder § 32.... 

184.  Formularsamling: Koncept til normalvedtægter 2020 (8 hits)
Adgang, stemmeret og fuldmagt   Stk. 1. ... Stemmeretten kan desuden udøves af en myndig person eller ejerforeningens bestyrelse, som ejeren har givet skriftlig fuldmagt.... En ejer kan kun afgive én stemme pr. afstemning i henhold til fuldmagt fra en anden ejer. Stk. 3.  For ejerlejligheder, der ejes af flere, tilkommer stemmeretten ejerne i forening.... En ejer i ejerforeningen kan give lejer af dennes ejerlejlighed fuldmagt til at kunne vælges til bestyrelsen.... Tilsvarende kan en ejer, der er en juridisk person, give fuldmagt til en fysisk person, der som repræsentant for ejeren kan vælges til bestyrelsen.... 

185.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 34 af 09.10.2013: Forslag til lov om sommerhuse på fremmed grund (1 hit)
Færdigmelder en anden person byggearbejdet, skal vedkommende dokumentere sin ret til at handle på bygningsejerens vegne, f.eks. ved fremlæggelse af en fuldmagt.... 

186.  Formularsamling: Koncept til fremtidsfuldmagt med flere fuldmægtige (38 hits)
  Adresse:     fuldmagt... Adresse:   skal overtage den pågældende beføjelser i medfør af denne fuldmagt... Denne fuldmagt kan, når den ikke er sat i kraft, ændres eller tilbagekaldes ved registrering i Fremtidsfuldmagtsregistret og vedkendelse for notaren.... 

187.  Lovsamling: Retsplejelovens kapitel 17: Forkyndelser m.v. (1 hit)
I borgerlige sager og straffesager kan en part eller et vidne ved skriftlig fuldmagt på en særlig blanket udpege en myndig person, over for hvem forkyndelse kan ske efter reglerne... 

188.  God advokatskik XIV: Forholdet til modparten og dennes advokat (1 hit)
Enhver af parterne kan tilbagekalde sin fuldmagt og derved reelt spærre en sådan konto, idet dispositioner herefter kræver enighed.... 

189.  Festskrifter (6 hits)
Formueret og procesret   Lennart Lynge Andersen Fuldmagt og det, der ligner 75... 

190.  Offentligretligt erstatningsansvar (1 hit)
indhentelse af referenceoplysninger, var uden betydning for sagen, da H efter helbredsoplysningslovens § 11, stk. 3, ikke måtte anmode om eller modtage og gøre brug af en fuldmagt... 

191.  Omkostningsdækning i skattesager (3 hits)
B havde desuden givet fuldmagt til R, hvorefter firmaet kunne uddelegere procesfuldmagt til tredjemand.... 

192.  Skattestrafferet (1 hit)
T skulle på et tidspunkt i fængsel, hvorfor han gav SS en fuldmagt til at hæve på kontoen, så han kunne hæve penge til de ansattes løn.... 

193.  Solvente bobestyrerboer - Boets behandling (2 hits)
TFA 2001.85 ØLK (FM 2000.120 ØLK): Advokat A, der var indsat som testamentarisk bobestyrer, havde givet fuldmagt til advokat B til at behandle dødsboet.... 

194.  Formularsamling: Indhentelse af proforma-opgørelse fra bank. (2 hits)
De bedes endvidere for hver enkelt konto anføre kontoens art, den aktuelle rentesats, hvem der er kontohaver, samt om der måtte være udstedt fuldmagt til den pågældende konto.... 

195.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til værgemålsloven (5 hits)
Lavværgen og den lavværgede kan dog meddele hinanden fuldmagt til at handle på egen hånd på bestemte områder.... Ved de personlige spørgsmål vil en fratagelse af handleevnen kun give værgen en fuldmagt over for myndighederne til at anmode om bistand til gennemtvingelse af værgens beslutninger... Er begge forældrene værger, optræder de i forening, men kan efter myndighedslovens § 50 a, stk. 1, give hinanden fuldmagt til at udøve værgemålet alene.... 

196.  Maskeret udlodning (2 hits)
LSR fandt, at A var eneanpartshaver i B og havde fuldmagt til B’s konto. A kunne dermed råde på B’s vegne på indkøbstidspunktet.... anpartsselskabet var sket fra Ss konto, og at S efterfølgende havde underskrevet et overdragelsesdokument, hvoraf det bl.a. fremgik, at Ss søn havde handlet i henhold til fuldmagt... 

197.  Lovsamling: Værgemålsloven (4 hits)
Den ene værge kan give den anden fuldmagt til at varetage værgemålet alene. Fuldmagten kan begrænses i tid eller til at angå bestemte anliggender.... 

198.  Lovsamling: Selskabsloven (15 hits)
Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt.... En fuldmagt skal kunne tilbagekaldes til enhver tid. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt og kan ske ved henvendelse til kapitalselskabet.... Tilsvarende gælder for tilbagekaldelse af fuldmagt.... Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt skal kunne tilbagekaldes til enhver tid. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt og kan ske ved henvendelse til kapitalselskabet.... Medmindre andet er besluttet af bestyrelsen eller tilsynsrådet eller fastsat i vedtægterne, kan et medlem i enkeltstående tilfælde give fuldmagt... 

199.  Anke i straffesager (2 hits)
Der kunne ikke tillægges T's fuldmagt om, at forkyndelse kunne ske for hans forsvarer, nogen betydning, jf.... 

200.  Konkurs (1 hit)
A havde hverken bemyndigelse eller fuldmagt til at råde over fællesejendom, herunder en bestemt del heraf, ved retlige dispositioner i form af salg... 

201.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 120/1995 til dødsboskiftelov (3 hits)
Underskrift kan ske ifølge fuldmagt, men i så fald må originalfuldmagterne vedlægges det eksemplar af opgørelsen, der indsendes til skifteretten.... Kontanter og værdipapirer kan sikres gennem etablering af en forvaltningsordning med et pengeinstitut, der modtager ikke i forvejen forvaltede midler og i henhold til fuldmagt fra bobestyreren... 

202.  Lovsamling: Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager november 1999 (3 hits)
Da en bisidder optræder sammen med parten, er der ikke yderligere bestemmelser om f.eks. grænser for fuldmagt e.lign.... Det er statsamtet, der afgør, om partsrepræsentanten skal fremlægge skriftlig fuldmagt eller på anden måde godtgøre, at den pågældende kan optræde som repræsentant.... 

203.  Skønsmæssig ansættelse (4 hits)
BR fandt, at det lå inden for Ds fuldmagt at foretage handel med de omhandlede produkter.... Forhøjelserne byggede på SKATs skøn over, hvor stor en del af kontante hævninger, som S havde foretaget på en konto, hvortil hun havde dankort og fuldmagt, kunne anses for at være tilgået S... 

204.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag til ny lov om ansættelsesklausuler (1 hit)
har adgang til virksomhedens indkøbspriser, virksomhedens rabatordninger med leverandører og kunder, kundelister, samt at lønmodtageren har selvstændig kundekontakt eller har fuldmagt... 

205.  Fristregler for skatteansættelsen (4 hits)
Henset til, at S havde fuldmagt til at råde over indeståenderne i alle henseender, til at denne råderet faktisk var udnyttet i form af hævninger, investeringer... Samleveren havde ikke fuldmagt til kontoen, og SKAT havde derfor indkomstbeskattet S i 2006-2007 og gaveafgiftsbeskattet S i 2008-2010, hvor S ubestridt var omfattet af... Henset til, at S havde fuldmagt til at råde over indeståenderne i alle henseender, til at denne råderet faktisk var udnyttet i form af hævninger, investeringer... 

206.  Lovsamling: Personbogsbekendtgørelsen (10 hits)
Fuldmagt og skifteretsattest om bobestyrerbehandling skal altid forevises i original. § 17.... 

207.  Formularsamling: Tjekliste vedr. oprettelse af testamenter (2 hits)
Bør der oprettes en vedvarende fuldmagt eller en fremtidsfuldmagt eller begge dele?... 

208.  Skattesvig af særlig grov karakter (2 hits)
T havde fuldmagt til selskabernes konti. ØL tilsidesatte T's forklaring om overdragelse af kode og nøglekort. ØL stadfæstede BRs dom.... T havde haft fuldmagt og netadgang til selskabskonti. Beregningen af unddraget A-skat blev nedsat og opgjort ens for A og B, idet aktiviteterne reelt havde været identiske.... 

209.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til værgemålsloven (5 hits)
forudses, inden den midlertidige forhindring indtræder, eller den midlertidige hindring i selv at optræde f.eks. på grund af rejse til udlandet ikke hindrer, at der udstedes en fuldmagt... Er der mulighed for at komme i kontakt med den fraværende og lade denne give en anden legitimation til at handle ved enten skriftlig eller mundtlig fuldmagt, kan der efter bestemmelsen... 

210.  Omstødelse af forrykkende dispositioner (1 hit)
Amagerbanken A/S havde de tinglyste kreditforeningspantebreve i sin besiddelse og fuldmagt til at hæve provenuerne.... 

211.  Formularsamling: Koncept til nye normalvedtægter (2 hits)
Stemmeret og fuldmagt § 6. Stk. 1.    Ethvert medlem har stemmeret. Stk. 2.    Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever.... Stemmeretten kan desuden udøves af en myndig person eller ejerforeningens bestyrelse, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt hertil.  ... 

212.  Lovsamling: Søloven (18 hits)
Ved tilbagekaldelse på papir af en fuldmagt får tilbagekaldelsen først retsvirkning fra det tidspunkt, hvor skibsregistrator digitalt anmelder tilbagekaldelsen af fuldmagten i skibsregistret.... Skibsføreren har fuldmagt til på rederens vegne at indgå aftaler angående bevaring af skibet eller udførelse af rejsen eller om på rejsen at medtage gods og, hvis... I dette øjemed kan denne uden særlig fuldmagt indgå aftaler og optræde som sagsøger på ladningsejerens vegne efter de regler, der gælder for transportøren, jf. §... Skibsføreren har fuldmagt til at indgå bjærgningskontrakter på ejerens vegne.... Skibsføreren, rederen og ejeren har fuldmagt til at indgå sådanne kontrakter på vegne af ejeren af den ladning, der er om bord på fartøjet... 

213.  Formularsamling: Engelsk oversættelse af fuldmagt til lysning af ægtepagt, når den ene part ikke har dansk CPR-nummer (1 hit)
Engelsk oversættelse af fuldmagt til lysning af ægtepagt, når den ene part ikke har dansk CPR-nummer Word.docx Power of Attorney for registration... 

214.  Lovsamling: Tinglysningsbekendtgørelsen (1 hit)
Fuldmagt og skifteretsattest om bobestyrerbehandling skal altid forevises i original. § 24.... 

215.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens §  5 (6 hits)
En skriftlig meddelelse skal være underskrevet af den arving, som giver afkald, eller vedlagt dokumentation for den underskrivendes fuldmagt til at repræsentere... En sædvanlig skiftefuldmagt giver ikke fuldmagt til på arvingens vegne at give arveafkald.... Meddelelsen var ikke vedlagt fornøden dokumentation for fuldmagt vedrørende arveafkaldene.... 

216.  Afhandling: Microsoft Word - Bobestyrerbehandling - håndtering af tvister2.doc (16 hits)
Ikke kun autorisationen, men også selve hvervet som bobestyrer er personligt, og det kan ikke overdrages, eksempelvis vis fuldmagt.... foreneligt med bobestyrers pligt til, at behandle et udleveret bo personligt, fremgår direkte af kommentarerne til DSL.6 Det fremgår her, at en tegningsberettiget bobestyrer ikke kan meddele andre fuldmagt... TFA 2001.85 ØLK: En testamentsindsat bobestyrer udpeget af skifteretten havde givet en advokatkollega skriftlig fuldmagt til, i videst muligt omfang, at repræsentere sig, dog skulle væsentlige dispositioner... Landsretten udtalte at hvervet som bobestyrer er af en så personlig karakter, at dette ikke i større eller mindre omfang, som sket i denne sag, kan overlades til andre i henhold til en fuldmagt.... Er en arving forhindret i at give møde kan denne give fuldmagt til at en anden møder og afgiver stemme i dennes fravær. 15 Giver ingen arvinger møde efter korrekt indkaldelse og uden at have oplyst... 

217.  Formularsamling: Samlivskontrakt (2 hits)
Fuldmagt 5.1.       ... Mens vi lever sammen på fælles adresse – og så længe denne kontrakt ikke er opsagt – giver vi hermed hinanden fuldmagt til på begges vegne og for begges regning at indgå alle retshandler, som er nødvendige... 

218.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 208 af 25.03.1999 om tinglysningsafgift. (2 hits)
Det er hensigten at fastsætte krav om, at den særlige afgiftsberegning skal foretages af långiver eller ifølge fuldmagt fra denne og angives på pantebrevet.... 

219.  Lovsamling: Retsafgiftsloven (1 hit)
Såfremt begæringen er fremsat i henhold til fuldmagt, hæfter tillige den befuldmægtigede for afgiften, såfremt denne kan beregnes ved begæringens fremsættelse.... 

220.  Lovsamling: Vejledning om separation og skilsmisse (2 hits)
Familieretshuset skal i stedet henvise borgeren til at anvende den fællesoffentlig digitale partsrepræsentationskomponent til at give partsrepræsentanten fuldmagt til at indgive ansøgningen m.v. digitalt... 

221.  Dobbeltbeskatning (1 hit)
ØL gav ministeriet medhold i, at selskabets franske administrator alene havde fuldmagt til at forestå den daglige drift, men ikke til at foretage salg af ejendomme... 

222.  Afhandling: Skifteafkald - Studenterafhandling af Johan Hartmann Stæger (13 hits)
Det kan diskuteres, om udstedelse af en (general)fuldmagt til tredjemand vedr. råden over det uskiftede bo i sig selv fremkalder nærliggende fare for forringelse... Den uberettigede råden kan både ske som misbrug af en generel eller lovfæstet fuldmagt eller som en “almindelig” ejendomskrænkelse, fx. tyveri.... Derefter gennemgås anvendelsen af AL §§ 20-21 i relation til lovlig råden i henhold til en almindelig fuldmagt og de specielle regler i Æ2 §§ 11,13 og 14 (afsnit... Set i den vinkel kan Æ2 § 14 nærmest beskrives som en lovfæstet fuldmagt uden bemyndigelse til den nye ægtefælle. Bemyndigelsen kan fastlægges af efterlevende.... III.2.1.3.1 og III.2.1.3.2 om tredjemands uberettigede råden og almindelige fuldmagtsforhold antages at gælde også den nye ægtefælles råden i henhold til en Æ2 § 14-fuldmagt... 

223.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 47 af 13.10.2021: Forslag til lov om leje (4 hits)
Hvis beboerrepræsentanterne har et ønske om at handle ud over de kompetencer, som de er givet i medfør af loven, må de forinden indhente samtykke og fuldmagt fra de lejere, som de vil handle på vegne... Indkaldelsen til beboermødet skal stiles til lejeren, som kan vælge at give fuldmagt til sin fremlejetager til at deltage i beboermødet på lejerens vegne.... 

224.  pdf: Uden titel (2 hits)
Umiddelbart er det ikke utvetydigt, at advokaten har fuldmagt til på vegne af klienten at modtage underretning om behandling af personoplysninger om klienten.... 

225.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 148 af 26.01.2006: Forslag til lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen (1 hit)
Beslutninger af mere dagligdags karakter kan træffes af den ene, selv om der ikke foreligger en fuldmagt fra den anden.... 

226.  Lovsamling: Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (2 hits)
ansvarlig for, at det registrerede eller anmeldte forhold er lovligt foretaget og i overensstemmelse med virksomhedens vedtægter, herunder at der foreligger behørig fuldmagt... 

227.  Lovsamling: Skattekontrolloven (1 hit)
medmindre ordningen er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 4, eller § 53 B, stk. 2, være vedlagt følgende: 1) Fuldmagt... 

228.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 47 af 13.10.2021: Forslag til lov om leje (1 hit)
Herudover har udlejeren pligt til at give lejere, som forlanger det, eller andre, som lejeren har givet fuldmagt hertil, adgang til at gennemgå materiale, som ligger til grund for energimærket samt eventuelle... 

229.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 48 af 13.10.2021: Forslag til lov om boligforhold (2 hits)
såfremt kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på, at en udlejet bolig generelt fremstår i en meget dårlig stand, og lejeren efter kommunalbestyrelsens opfordring ikke ønsker at give kommunalbestyrelsen fuldmagt... drift kan indbringe sager om vedligeholdelsesmangler i en udlejet bolig med væsentlige og alvorlige vedligeholdelsesmangler på klimaskærmen, og hvor lejeren ikke ønsker at give kommunalbestyrelsen fuldmagt... 

230.  Lovsamling: Kapitalmarkedsloven (3 hits)
samt aktionærernes ret til at deltage i generalforsamlingen, 2) sammen med indkaldelse eller på anmodning efter indkaldelse til generalforsamling stille en fuldmagt... konverterings-, ombytnings-, tegnings- eller annulleringsrettigheder og indløsning samt disse indehaveres ret til at deltage heri, 2) stille en fuldmagt... 7) besiddes af en tredjemand på egne vegne for den fysiske eller juridiske persons regning eller 8) den fysiske eller juridiske person kan udøve ved fuldmagt... 

231.  pdf: Uden titel (7 hits)
En advokat vil i den sammenhæng råde på arvingernes vegne i henhold til fuldmagt, ligesom arvingerne også selv bevarer råderetten.... 

232.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 13 af 04.10.2017: Forslag til skattekontrollov (3 hits)
Således har SKAT, som af personen har fået fuldmagt til indseende i den pågældende ordning, mulighed for at rette henvendelse til forsikringsselskabet m.v. om at specificere opgørelsen af afkastet m.v... Efter forslagets § 18, stk. 1, nr. 1, skal der medfølge en fuldmagt fra forsikringstageren m.v. til SKAT til indseende i ordningen i det udenlandske selskab.... Efter den gældende skattekontrollovs § 11 C, stk. 4, nr. 1, skal erklæringen være vedlagt en fuldmagt fra forsikringstageren til SKAT med henblik på indseende i ordningen i det udenlandske selskab.... 

233.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 13 af 04.10.2017: Forslag til skattekontrollov (3 hits)
Erklæringer efter § 16 skal være vedlagt en fuldmagt fra forsikringstageren m.v. til Skatteforvaltningen til indseende i ordningen i det udenlandske selskab, jf. § 18,... gældende skattekontrollovs § 11 C om udenlandske pensionsordninger foreslås videreført som § 16 om en forsikringstagers pligt til at oplyse SKAT om oprettelsen af en udenlandsk pensionsordning, § 18 om fuldmagt... Erklæringer efter § 16 skal være vedlagt en fuldmagt fra forsikringstageren m.v. til Skatteforvaltningen til indseende i ordningen i det udenlandske selskab, jf. § 18, stk. 1, nr. 1, og en erklæring fra... 

234.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til udkast til lov om ægtefælleskifte i bet. 1518/2010 (1 hit)
Bobehandleren skal ikke medsende en fuldmagt fra en ægtefælle, idet samtykke fra ægtefællerne ikke er nødvendigt.... 

235.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 47 af 13.10.2021: Forslag til lov om leje (1 hit)
Retten til adgang omfatter udlejeren og enhver, som udlejeren giver fuldmagt hertil. Det kan fx være administrator, vicevært, håndværkere og lign.... 

236.  Formularsamling: Villaskøde (1 hit)
Parterne meddeler ved deres underskrift på det betingede skøde fuldmagt til advokat Jørgen U.... 

237.  Lovsamling: Aktieselskabsloven (3 hits)
Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid end 12 måneder.... Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.... 

238.  Lovsamling: Vejledning om samvær (3 hits)
Da en bisidder, som ikke er partsrepræsentant, optræder sammen med parten, er der ikke yderligere bestemmelser om f.eks. grænser for fuldmagt el.lign.... Det er statsforvaltningen, der afgør, om partsrepræsentanten skal fremlægge skriftlig fuldmagt eller på anden måde godtgøre, at den pågældende kan optræde som... 

239.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold (4 hits)
Bestemmelsen gælder efter sit indhold alene, mens samlivet består, og anvendelse af bestemmelsen forudsætter, at ingen anden har bemyndigelse (f.eks. en fuldmagt) til at handle... Dispositionsadgangen gælder ikke, hvis en anden er bemyndiget til at foretage dispositionen, eksempelvis ved en almindelig fuldmagt eller ved en fremtidsfuldmagt efter lov nr. 618... 

240.  Lovsamling: Vejledning nr. 9860 af 06.09.2007 om samvær (3 hits)
Da en bisidder optræder sammen med parten, er der ikke yderligere bestemmelser om f.eks. grænser for fuldmagt e.l.... Det er statsforvaltningen, der afgør, om partsrepræsentanten skal fremlægge skriftlig fuldmagt eller på anden måde godtgøre, at den pågældende kan optræde som repræsentant.... 

241.  Formularsamling: Skøde på udlejningsejendom (1 hit)
Parterne meddeler ved deres underskrift på det betingede skøde fuldmagt til advokat Jørgen U.... 

242.  Formularsamling: Vedtægter for ejerforening i 2-familiehus. (1 hit)
Et medlem kan give skriftlig fuldmagt til at udøve stemmeretten på generalforsamlingen til sin ægtefælle eller en anden myndig person.... 

243.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 120/1995 til dødsboskiftelov (5 hits)
Underskrift på opgørelsen kan ske ifølge fuldmagt, men i så fald må originalfuldmagterne vedlægges det eksemplar af opgørelsen, der indsendes til skifteretten.... 

244.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 93 af 15.01.2020: Forslag til lov om ejerlejligheder (1 hit)
Bestemmelsen indeholder et princip om rettighedernes uadskillelighed og medfører, at ejeren ikke kan give en anden uigenkaldelig fuldmagt til at udøve stemmeretten i ejerforeningen, og at rettighederne... 

245.  Formularsamling: Samejedeklaration til 2-familiehus (1 hit)
Kontoen skal klausuleres således, at den kun kan hæves af parterne i forening eller efter forenet fuldmagt til trediemand. 6.2.... 

246.  Formularsamling: Skøde på byggegrund (1 hit)
Parterne meddeler ved deres underskrift på det betingede skøde fuldmagt til advokat Jørgen U. Grønborg eller i dennes forfald advokat Ulrik Grønborg til at underskrive endeligt skøde.... 

247.  Formularsamling: Vedtægter for grundejerforening (2 hits)
Stk. 3 Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand.... 

248.  Lovsamling: Lov om betalingstjenester (1 hit)
betaleren til betalingsmodtageren, jf. dog § 56. 2) Betalingstransaktioner fra betaleren til betalingsmodtageren gennem en handelsagent, som har fuldmagt... 

249.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 47 af 13.10.2021: Forslag til lov om leje (1 hit)
Bestemmelsen indebærer, at beboerrepræsentationen uden en fuldmagt fra den enkelte lejer kan indbringe en sag om nedsættelse af lejen for huslejenævnet på vegne af lejerne i ejendommen.... 

250.  Lovsamling: Vejledning om Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab (1 hit)
Familieretshuset skal i stedet henvise borgeren til at anvende den fællesoffentlig digitale partsrepræsentationskomponent til at give partsrepræsentanten fuldmagt til at indgive anmodningen digitalt.... 

251.  Formularsamling: Vedtægter for privat andelsboligforening (2 hits)
En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem, eller til en anden andelshaver.... En andelshaver kan dog kun afgive een stemme i henhold til fuldmagt. § 25.... 

252.  Formularsamling: Købsaftale på byggegrund (1 hit)
Parterne meddeler ved deres underskrift på det betingede skøde fuldmagt til advokat Jørgen U. Grønborg eller i dennes forfald advokat Ulrik Grønborg til at underskrive endeligt skøde.... 

253.  Lovsamling: Navnevejledningen (1 hit)
Personregisterføreren skal i stedet henvise borgeren til at anvende den fællesoffentlig digitale partsrepræsentationskomponent til at give partsrepræsentanten fuldmagt til at indgive ansøgningen m.v.... 

254.  Lovsamling: Navnevejledningen 2021 (1 hit)
Personregisterføreren skal i stedet henvise borgeren til at anvende den fællesoffentlig digitale partsrepræsentationskomponent til at give partsrepræsentanten fuldmagt til at indgive ansøgningen m.v.... 

255.  Lovsamling: Navnevejledningen 2022 (1 hit)
Personregisterføreren skal i stedet henvise borgeren til at anvende den fællesoffentlig digitale partsrepræsentationskomponent til at give partsrepræsentanten fuldmagt til at indgive ansøgningen m.v.... 

256.  Lovsamling: Lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område (4 hits)
Artikel 52 Fuldmagt Centralmyndigheden i den... anmodede medlemsstat kan kun kræve fuldmagt fra den, der fremsætter anmodningen, hvis den handler på vedkommendes vegne i retssager eller i sager... 

257.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 47 af 13.10.2021: Forslag til lov om leje (1 hit)
Er der flere lejere af et lejemål, kan en af disse ikke alene opsige lejeaftalen, medmindre de øvrige lejere har givet lejeren fuldmagt til at disponere i forhold til udlejeren.... 

258.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 13 (4 hits)
En søn fik fuldmagt til at overføre F's værdier fra hans depot til børnene.... 

259.  Lovsamling: Kildeskatteloven (5 hits)
Salgsvirksomhed udelukkende i form af fjernsalg gennem en repræsentant med fuldmagt til at binde fuldmagtsgiveren, men som ikke er ansat som lønmodtager af denne... 

260.  Lovsamling: Lov om betalinger (1 hit)
fra en betaler til en betalingsmodtager, jf. dog § 81. 2) Betalingstransaktioner fra en betaler til en betalingsmodtager gennem en handelsagent, som har fuldmagt... 

261.  Lovsamling: Vejledning om adoption (1 hit)
Familieretshuset skal i stedet henvise borgeren til at anvende den fællesoffentlige digitale partsrepræsentationskomponent til at give partsrepræsentanten fuldmagt til at indgive ansøgningen m.v. digitalt... 

262.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 193 af 15.04.2011: Forslag til lov om ægtefælleskifte m.v. (1 hit)
Bobehandleren skal ikke medsende en fuldmagt fra en ægtefælle, idet samtykke fra ægtefællerne ikke er nødvendigt.... 

263.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 13 af 04.10.2017: Forslag til skattekontrollov (1 hit)
Endvidere skal der med anmeldelsen følge dels en fuldmagt til SKAT til at indhente oplysninger om depotet direkte fra depositaren, dels en erklæring fra depositaren om, at denne påtager sig årligt at... 

264.  Lovsamling: Selskabsskatteloven (5 hits)
Salgsvirksomhed udelukkende i form af fjernsalg gennem en repræsentant med fuldmagt til at binde fuldmagtsgiveren, men som ikke er ansat som lønmodtager af denne, medfører... 

265.  Formularsamling: Købsaftale vedrørerende ejerlejlighed (1 hit)
Hvis der efter fortrydelsesrettens udløb og inden overtagelsesdagen afholdes generalforsamling i ejerforeningen, har køber fuldmagt fra sælger til at møde/stemme på generalforsamlingen... 

266.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 157 af 15.03.2017: Forslag til lov om betalinger (1 hit)
Udbyderen af betalingsinitieringstjenester får fuldmagt fra brugeren til at gennemføre en konkret betalingstransaktion, og udbyderen må derfor kun gennemføre denne betalingstransaktion uden ændringer... 

267.  Betænkning nr. 1 betænkning angående revision af sømandsloven afgivet af den af handelsministeriet den 31. marts 1949 nedsatte kommission j. h. schultz (2 hits)
§ 9- 1. stk. gentager reglen i sømandslovens § 9, 1, stk. om fuldmagt for skibsføreren til at ansætte mandskab på rederens vegne.... 

268.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold (2 hits)
Bestemmelsen gælder efter sit indhold alene, mens samlivet består, og anvendelse af den forudsætter, at ingen anden har bemyndigelse (f.eks. en fuldmagt) til at handle på den fraværende... 

269.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 47 af 13.10.2021: Forslag til lov om leje (2 hits)
Er der en af disse, som har fuldmagt til at varetage alles interesser i lejeforholdet, vil ophævelsen kunne ske over for denne person.... 

270.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 116 af 06.12.2017: Forslag til lov om ferie (1 hit)
i en konkret konkurssituation, eller i en situation, hvor arbejdsgiveren afviser at udbetale feriegodtgørelse, f.eks. på grund af uenighed, og hvor garantiordningen ellers ville skulle indhente en fuldmagt... 

271.  Betænkning nr. 1006 - betænkning om statslige støtteordninger til private kapitaloverførsler til udviklingslandene afgivet af det af regeringen i juni 1983 nedsatte udvalg  (1 hit)
- I nogle projekter er bestyrelsesmøder sjældne og af særdeles formel natur, og her »springer« IFU for det meste over eller giver fuldmagt til et andet bestyrel- sesmedlem. 96 - I et par projekter... 

272.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 39 af 09.10.2013: Forslag til lov om forbrugeraftaler (3 hits)
Aftaleloven indeholder regler om forholdet mellem parterne i en aftale, herunder hvornår en aftale anses for at være indgået (kapitel I om afslutning af aftaler), om fuldmagtsforhold (kapitel II om fuldmagt... 

273.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 157 af 15.03.2017: Forslag til lov om betalinger (3 hits)
Det foreslås i nr. 2 at undtage betalingstransaktioner mellem en betaler og en betalingsmodtager gennem en handelsagent, som har fuldmagt fra betaleren eller betalingsmodtageren til at forhandle... 

274.  Lovsamling: Værdipapirhandelsloven (1 hit)
8) den fysiske eller juridiske person kan udøve ved fuldmagt...