Du søger i:


Du kan også søge i en eller flere kategorier:


Som standard søges med den præcise sætning f. eks. Fuldstændigt særeje, men ønsker du at søge med flere enkelte ord, f. eks. Gæld Særeje skal søgningen med præcis sætning slås fra:Fandt 350 sider

1.  Fremtidsfuldmagter og vedvarende fuldmagter (260 hits)
Det er en fuldmagt typisk fra en ældre person til et barn eller nær bekendt, hvor fuldmagtsgiveren giver fuldmægtigen generalfuldmagt i den situation, hvor fuldmagtsgiveren... Aftaleloven indeholder ingen regler om, at en fuldmagt bortfalder, når fuldmagtsgiveren ikke længere er i stand til at tilbagekalde den, og det giver meget store... Lov om fremtidsfuldmagter med kommentarer p. 67. hvor det hedder: "Meget taler for, at der samtidigt oprettes to fuldmagter, en almindelig, måske en vedvarende fuldmagt,... Retten i Grenaa afviste skødet fra tingbogen, »da fuldmagten ikke kan anvendes til fordel for fuldmagtshaver selv, og da værgebeskikkelse efter de foreliggende oplysninger... Idet en sådan tiltrædelse også henset til fuldmagtens øvrige vidtgående indhold - måtte anses omfattet af fuldmagten, og idet der ikke var holdepunkter for at befrygte,... 

2.  Vejledning_til_borgerne_om_fremtidsfuldmagter vejledning om fremtidsfuldmagter 1. indledning (313 hits)
Selvom det ikke er direkte fastsat i fuldmagten, kan fremtidsfuldmægtigen give sædvanlige gaver, hvis værdi ikke står i misforhold til fuldmagtsgive- rens kår.... Når en fuldmagt, der omfatter økonomiske forhold, er sat i kraft, kan din fremtidsfuldmægtig tilbagekalde almindelige fuldmagter, som du tidligere har givet til andre – forudsat at fuldmagterne vedrører... Du kan som fuldmagtsgiver kun have én fremtidsfuldmagt i Fremtids- fuldmagtsregistret ad gangen.... Når du som fuldmagtsgiver opretter din fremtidsfuldmagt, skal du sikre dig, at fuldmagten indeholder fyldestgørende oplysninger om fuldmagts- forholdets rækkevidde.... Stats- forvaltningen påser ved underskrivelsen din (fuldmagtsgiverens) identitet, fuldmagtsgivers evne til at handle fornuftsmæssigt, og at fremtidsfuldmag- ten er udtryk for fuldmagtsgiverens eget... 

3.  Fuldmagt (124 hits)
retspraksis om fuldmagt Fremtidsfuldmagter og vedvarende fuldmagter Litteratur Ernst Kaufmann: Interessekonflikter... S måtte derfor anses for at have været i god tro om, at B ikke overskred fuldmagtens grænser.... At fuldmagtsforholdet først blev dokumenteret på en senere dato ændrede ikke på, at det bestod ved indsendelse af anmodningen.... Retten i Grenaa afviste skødet fra tingbogen, »da fuldmagten ikke kan anvendes til fordel for fuldmagtshaver selv, og da værgebeskikkelse efter de foreliggende oplysninger... E tilbagekaldte i juni 1981 med omgående virkning de B meddelte fuldmagter.... 

4.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til forslag til lov om fremtidsfuldmagter (701 hits)
Fremtidsfuldmægtigen skal således varetage fuldmagtsgivers interesser, herunder følge fuldmagtens anvisninger og så vidt muligt inddrage fuldmagtsgiver,... En fuldmagt stiftes ved fuldmagtsgivers erklæring.... Efter de gældende regler beror omfanget og rækkevidden af en fuldmagt (fuldmagtens grænser) på fuldmagtsgivers erklæring, enten til tredjemand eller fuldmægtigen... I selve fuldmagtskonstruktionen ligger også en pligt for fuldmægtigen til at varetage fuldmagtsgivers interesser, herunder at følge fuldmagtsgivers anvisninger... være til stede og underskrive fuldmagtsdokumentet digitalt.... 

5.  Tinglysning (81 hits)
Fuldmagtsdatabasen omfattede alene § 7-fuldmagter, og T kunne ikke håndtere andet end § 7-fuldmagter i databasen.... VL udtalte, at det ikke kunne udledes af BEK 763/2009 § 11 eller BEK 835/2009 § 17, at fuldmagtsdatabasen alene indeholdt § 7-fuldmagter, eller at § 6-fuldmagter ikke kunne... VL fandt, at den indsendte fuldmagt med den senere køber som fuldmagtsgiver ifølge fuldmagtens indhold bemyndigede advokatfirmaet, P, til som fuldmægtig at foretage alle... FM 2022.155 VLK: Fuldmagtsgiver, der ikke kunne huske at have underskrevet en tinglyst fuldmagt og i givet fald havde underskrevet en anden dag end vitterlighedsvidnerne, kunne tilbagekalde fuldmagten... VL fandt, at det ikke var muligt for Tinglysningsretten at afgøre en fuldmagts ægthed på baggrund af fuldmagtsgivers ensidige erklæring om ikke at kunne huske at have underskrevet den.... 

6.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L92 til lov om fremtidsfuldmagter (566 hits)
en for begrænset fuldmagt kan føre til, at fuldmagtsgivers interesser ikke vil kunne blive varetaget, når fuldmagtsgiver... som et fuldmagtsdokument.... andre fuldmagter, som fuldmagtsgiveren har meddelt.... Efter den foreslåede bestemmelses stk. 1 vil en fremtidsfuldmægtig i økonomiske forhold kunne tilbagekalde andre fuldmagter, der er meddelt af fuldmagtsgiveren inden for fuldmagtens... Fremtidsfuldmægtigens adgang til – inden for fuldmagtens område – at tilbagekalde andre fuldmagter svarer således til fuldmagtsgiverens egen kompetence, men som følge af den tilstand... 

7.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L135 til lov om fremtidsfuldmagter (612 hits)
Der vil således i overensstemmelse med de almindelige fuldmagtsregler kunne gives fuldmagt til en eller flere personer (fremtidsfuldmægtige).... Hvis fuldmagtsgiveren ønsker at ændre indholdet af fuldmagten, kan dette ske i overensstemmelse med lovforslagets kapitel 7, således at der registreres et nyt samlet fuldmagtsdokument i... fuldmagt kan føre til, at fuldmagtsgivers interesser ikke vil kunne varetages fuldt ud, når fuldmagtsgiver ikke selv kan.... Efter den foreslåede bestemmelses stk. 1 vil en fremtidsfuldmægtig i økonomiske forhold kunne tilbagekalde andre fuldmagter, der er meddelt af fuldmagtsgiveren inden for fuldmagtens område... Fremtidsfuldmægtigens adgang til - inden for fuldmagtens område - at tilbagekalde andre fuldmagter svarer således til fuldmagtsgiverens egen kompetence, men som følge af den tilstand,... 

8.  Tinglysning af skøder (13 hits)
UfR 1996.1426/2 ØLK: Skøde fra dødsbo underskrevet af NN blev afvist, da der manglede dokumentation fra fuldmagthaver, idet skiftefuldmagten var udstedt til Roskilde... TL § 15, stk. 3, idet fuldmagt til at udstede endeligt skøde ikke var oversat ved autoriseret translatør og vitterlighedsvidnerne på fuldmagten ikke omfattede udstederens... FM 1997.138 VLK: Skøde var blevet afvist, da arving i privatskiftet bo havde underskrevet i henhold til fuldmagt, hvor fuldmagtsgiverens navn var skrevet fuldt ud, men hvor... Fuldmagtsmodtager havde selv skrevet til vitterlighed.... VL lagde vægt på, at A ikke var en ubestemt kreds af personer, og at fuldmagter kunne gives både til fysiske og juridiske personer, hvorfor VL ophævede tinglysningsrettens... 

9.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 114 af 09.11.1916: Forslag til Lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område (574 hits)
I Almindelighed, men dog ikke altid vil Fuldmagtens Formaal være bortfaldet ved Fuldmagtsgiverens Konkurs.... Anderledes naar Fuldmagtens Ophør skyldes Fuldmagtsgiverens Død, Umyndiggørelse eller Konkurs.... At Fuldmagten er bleven forvansket paa Vejen fra Fuldmagtsgiver til Fuldmægtig, f.... Fuldmagtsgiver.... Men ogsaa for formueretlige Fuldmagters Vedkommende vilde det, selv om ingen Udtalelse i saa Henseende fandtes i Udkastet, følge af almindelige Fortolkningsregler, at de specielle Lovbud om Fuldmagtsforhold... 

10.  Dødsboskiftet - Retsmidler mod trufne afgørelser (38 hits)
Arvingerne havde ved skriftlige fuldmagter hver især givet skiftefuldmagt til Begravelses Service Bobehandling ApS.... ØL afviste kæremålet, da fuldmagten ikke gav adgang til kære.... FM 2020.223 ØLK: Et anpartsselskab, der havde fået skiftefuldmagt fra en arving, havde hverken kompetence til på fuldmagtsgiverens vegne eller på egne vegne at kære, at skifteretten... Skifteretten anførte, at det følger af de almindelige fuldmagtsregler, at en fuldmagt ikke kan gives til et selskab, men skal gives til en person, jf. RPL kapitel 25.... Skifteretten lagde i den forbindelse vægt på, at fuldmagterne ikke var underskrevet for en notar, hvorved arvingens sindstilstand på underskriftstidspunktet ville være behørigt kontrolleret, som det... 

11.  Lovsamling: Lov om fremtidsfuldmagter (145 hits)
navn og inden for fuldmagtens område.... Den, der har fremtidsfuldmagt, skal følge fremtidsfuldmagtens anvisninger og inden for fuldmagtens område varetage fuldmagtsgiverens interesser, herunder så vidt muligt inddrage... fuldmagtsgiveren og dennes ægtefælle eller samlever, før fuldmagten anvendes i vigtigere forhold.... Den, der har fremtidsfuldmagt i økonomiske forhold, kan tilbagekalde andre fuldmagter inden for fremtidsfuldmagtens område, som er meddelt af fuldmagtsgiveren.... Den, der har fremtidsfuldmagt i økonomiske forhold, kan meddele andre fuldmagt til på fuldmagtsgiverens vegne at varetage et nærmere afgrænset økonomisk forhold inden for fremtidsfuldmagtens... 

12.  Lovsamling: Tinglysningsbekendtgørelsen 2009 (206 hits)
Er fuldmagtsgiver et selskab, skal der foreligge dokumentation for fuldmagtsgivers tegningsret.... En udskrevet blanket skal dateres og underskrives af fuldmagtsgiver. Er fuldmagtsgiver et selskab, skal der foreligge dokumentation for fuldmagtsgivers tegningsret.... En fuldmagt efter stk. 1 skal angive de i blanketten anførte oplysninger om fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver, herunder de pågældendes person- eller CVR-nummer.... fuldmagten ikke forinden er tilbagekaldt af fuldmagtsgiver eller slettet på anmodning fra fuldmagtshaver... Fuldmagtshaver kan til enhver tid anmode Tinglysningsretten om at slette en fuldmagt omfattet af § 7 udstedt til fuldmagtshaver selv. § 10.... 

13.  Samlivsophævelse (8 hits)
Tilbagekaldelse af fuldmagter Pengeinstitutankenævnets kendelse af 11.02.2003 (301/2002): M og H var blevet separeret d. 16.10.1998.... D. 15.09.1999 blev provenuet på 283.000 kr. fra salget af M's hus sat ind på M's kassekredit i BG Bank, Lyngby, hvortil H havde fuldmagt.... skulle opretholdes, og have spærret fuldmagten, indtil dette spørgsmål var afklaret.... Banken begik derfor - som konsekvens af, at man ikke havde forholdt sig på denne måde - også en fejl, da man tillod, at H under anvendelse af fuldmagten hævede 188.030 kr... at hæve på dennes kassekreditkonto, og hun måtte derfor - da et sådant samtykke ikke forelå - også indse, at det beroede på en fejl, at hun fortsat stod registreret som fuldmagtshaver... 

14.  Civilproces - Rettergangsfuldmagt (48 hits)
Af den fremlagte fuldmagt fremgik, at B havde givet A fuldmagt til at handle og underskrive på vegne af S.... Arvingerne havde ved skriftlige fuldmagter hver især givet skiftefuldmagt til Begravelses Service Bobehandling ApS.... ØL henviste til, at det ikke fremgik af fuldmagten, at den omfattede adgang til at iværksætte kære af skifterettens afgørelser.... FM 2023.152 VLK: Fuldmagtshaver kunne møde for skyldner, uanset at denne alene ville legitimere sig ved navn A skulle møde i fogedretten mod C A/S, men i stedet for A mødte B som fuldmagtshaver ved... underskrevet fuldmagt.... 

15.  Lovsamling: Aftaleloven (69 hits)
fuldmagtsgiverens navn og inden for fuldmagtens grænser.... Vil fuldmagtsgiveren tilbagekalde en sådan fuldmagt som omtalt i §§ 13-16, har han, selv om han har underrettet fuldmægtigen om, at fuldmagten ikke længere skal gælde, at foretage... En fuldmagt, som er bragt til tredjemands kundskab ved en til ham særskilt rettet erklæring fra fuldmagtsgiveren, er tilbagekaldt, når særskilt erklæring om, at fuldmagten ikke... En fuldmagt, der alene hviler på fuldmagtsgiverens erklæring til fuldmægtigen, er tilbagekaldt, når erklæringen om, at fuldmagten ikke længere skal gælde, er kommet frem til fuldmægtigen... Hvad ovenfor i dette kapitel er fastsat om fuldmagt til at foretage retshandler, finder tilsvarende anvendelse på fuldmagt til at optræde for fuldmagtsgiveren ved retshandler, som... 

16.  God advokatskik IV: Advokatens forhold til klienten (13 hits)
Fuldmagt og bemyndigelse 2. Fejl og pligter 5. Udtræden 6.... Fuldmagt og bemyndigelse ADV 2002 K 5.... K.7: Kendelse af 22.01.2002: Advokat idømt bøde på 10.000 kr. for at have ladet flere klienter i erstatningssager underskrive uigenkaldelige fuldmagter til advokaten... , idet klienterne herved kunne få den fejlagtige opfattelse, at advokatskifte ville være i strid med fuldmagtsforholdet.... Ved fuldmagter af 9/12 2001 gav A og M bemyndigelse til B til at repræsentere dem og varetage deres interesser.... 

17.  Digital tinglysning (3 hits)
Hanne Delcomyn og Anders Palmkvist i Ejendomsmægleren nr. 9/2009 p. 17-19: Fuldmagtsordningen – hvordan fungerer den?... Om muligheden for ved fuldmagt at lade andre signere digitalt i forbindelse med digital tinglysning.... Beskrivelse af procedurer for udstedelse og registrering af fuldmagter.... 

18.  Retsmidler i fogedsager (10 hits)
FM 2018.224 VLK: En skyldner (S) gav en anden person fuldmagt til at møde for sig i fogedretten i Kolding.... Under fogedretsmødet afsagde fogedretten kendelse, som fuldmagtshaveren (F) straks kærede.... VL fandt, at det af fuldmagten fremgik, at S grundet sygdom gav F fuldmagt til at møde for sig i fogedretten.... UfR 2003.233 ØLK: H havde givet M fuldmagt til at møde for hende i en fogedsag om udsættelse af pulterrum.... Denne bestemmelse måtte antages også at give adgang til at give andre fuldmagt til at kære fogedrettens afgørelse.... 

19.  Udlægsfundament og fuldbyrdelsesfrist (13 hits)
UfR 1996.722 ØLK: Pantebrev underskrevet af Quarto Finans ifølge fuldmagt kunne fuldbyrdes over for fuldmagtsgiver, idet RPL § 578, stk. 4 måtte forstås... med forbehold af almindelige fuldmagtsregler.... Ved debitors underskrift var anført: »I/S B K ifgl. fuldmagt«.... Da pantebrevene blev anset som underskrevet ifølge en fuldmagt fra en interessent, kunne pantebrevene eksekveres personligt over for interessenten som fuldmagtsgiver, selv... Fuldmagten gav direktøren adgang på interessentens vegne til bl.a. at underskrive pantebreve.... 

20.  Formularsamling: Noter til fremtidsfuldmagter (138 hits)
Formularerne Der er udarbejdet fire fuldmagtsformularer, to til vedvarende fuldmagter og to til fremtidsfuldmagter.... Vedvarende fuldmagter Den vedvarende fuldmagt træder i kraft straks og vedbliver at have virkning, efter at inhabiliteten er indtrådt.... Fordelen ved den vedvarende fuldmagt frem for fremtidsfuldmagten  er, at fuldmægtigen ikke skal dokumentere fuldmagtens ikrafttræden ved lægeerklæring.... Fuldmægtigen kan så benytte fuldmagten, når fuldmagtsgiveren måtte blive så svækket, at denne ikke selv kan disponere. § 3. Fuldmagtens omfang 3.1.... Gaver Det må antages, at fuldmagtsgivere ofte ønsker, at fuldmægtigen skal have mulighed for at give gaver til fuldmagtsgiverens nære slægtninge, navnlig børn og børnebørn.... 

21.  Dødsgaver og dødslejegaver (16 hits)
Efter at fuldmagten var blevet afvist af M's bank d. 05.09.2012, hævede K 6 gange 5.000 kr, i alt 30.000 kr. i pengeautomater.... ØL stadfæstede og fandt det ikke godtgjort, at M ved udstedelsen af fuldmagten ikke var i stand til at handle fornuftsmæssigt.... Samme dag instruerede en af A's arvinger, der havde fuldmagt, A's bank om, at nogle værdipapirer skulle sælges.... De oplyste, at banken de. 05.03.2019 bad om fuldmagtsindehaverens accept på, at værdipapirerne kunne sælges, og at provenuet fra salget herefter blev indsat på A's konto... Da effektueringen af gaverne ikke var gennemført på dette tidspunkt, kunne den ikke ske med grundlag i fuldmagten, idet der ikke længere var en gavevilje til stede.... 

22.  Lovsamling: Tinglysningsloven (27 hits)
Elektroniske fuldmagter skal være forsynet med fuldmagtsgivers digitale signatur.... Fuldmagter, der indsendes på papir, skal være dateret og underskrevet af fuldmagtsgiver, og dennes underskrift skal, hvis fuldmagten angår udstedelse og anmeldelse af skøder eller... af fuldmagten.... om person- eller cvr-nummer på fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver, og at papirfuldmagter skal være oprettet således, at de kan aflæses maskinelt, samt om en længste gyldighedsperiode... for fuldmagter.... 

23.  Tinglysning - Retspraksis opdelt efter tinglysningsloven (22 hits)
TL § 15, stk. 3, idet fuldmagt til at udstede endeligt skøde ikke var oversat ved autoriseret translatør og vitterlighedsvidnerne på fuldmagten ikke omfattede udstederens... FM 1997.138 VLK: Skøde var blevet afvist, da arving i privatskiftet bo havde underskrevet i henhold til fuldmagt, hvor fuldmagtsgiverens navn var skrevet fuldt ud, men hvor... af fuldmagtgivers digitale signatur To købere, A og B, havde underskrevet et skøde vedr. en ejendom.... B havde underskrevet skødet på vegne af A iht. en gældende fuldmagt.... A og B anførte, at den fuldmagt, der blev krævet forevist, var fremsendt med sikker mail til Tinglysningsretten, som ikke kunne kræve, at fuldmagter, der ikke kunne tinglyses digitalt, skulle fremsendes... 

24.  Nyheder i Familieret 2003 (7 hits)
D. 15.09.1999 blev provenuet på 283.000 kr. fra salget af M's hus sat ind på M's kassekredit i BG Bank, Lyngby, hvortil H havde fuldmagt.... Ankenævnet fandt, at en fuldmagt til at disponere over en ægtefælles konto som udgangspunkt må anses for bortfaldet i tilfælde af, at samlivet ophæves.... skulle opretholdes, og have spærret fuldmagten, indtil dette spørgsmål var afklaret.... Banken begik derfor - som konsekvens af, at man ikke havde forholdt sig på denne måde - også en fejl, da man tillod, at H under anvendelse af fuldmagten hævede 188.030 kr. på M's... fra M at hæve på dennes kassekreditkonto, og hun måtte derfor - da et sådant samtykke ikke forelå - også indse, at det beroede på en fejl, at hun fortsat stod registreret som fuldmagtshaver... 

25.  Tinglysning af pantebreve (7 hits)
UfR 1998.770/1 ØLK: Amagerbankens påtegning på ejerpantebrev, hvorefter fuldmagt blev videredelegeret, blev afvist, da påtegningen ikke var underskrevet af debitor.... Retten i Nykøbing Falster afviste at aflyse et ejerpantebrev på 20.000 kr., som retten havde afsagt mortifikationsdom over, "da dommen ikke ses kvitteret til aflysning af fuldmagtshaver... Arving med skiftefuldmagt kunne ikke med denne disponere til fordel for sig selv, da dette ikke fremgik af fuldmagten.... Fuldmagtshaver af ejerpantebrevet, banken, B, havde tillige underpant i ejerpantebrevet og påtegnede efter kæremålet ejerpantebrevet om respekt af pantebrevet i EUR, hvormed... 

26.  Konkursværneting (6 hits)
Det fremgik af undersøgelsen, at A havde udstedt en fuldmagt til B, hvorefter B havde fuld ledelsesret over A.... SH’s skifteret fandt, at den udstedte fuldmagt gav B ubegrænset ledelsesret, og at A blev drevet af B fra Danmark ifm. bl.a. underskrivelse af aftaler og modtagelse af udbytte.... A’s formelle ledelse var registreret i Panama, men havde ved fuldmagtsudstedelse overdraget den fulde ledelse til B, der havde haft ubegrænset råderet over A frem til 2015.... FM 2022.30 VLK: Et panamansk selskab var reelt blevet drevet fra Aarhus iht. en fuldmagt udstedt af bestyrelsen i Panama, hvorfor der var konkursværneting i Danmark, jf.... Skifteretten i Aarhus fandt, at A og B havde den fulde ledelsesret over S i kraft af den udstedte fuldmagt.... 

27.  Nyheder i Personret (34 hits)
Advokat R havde hidtil bestyret damens formue på godt 1 mio kr. i henhold til en fuldmagt.... Svend Danielsen i TFA 1999.361-365: Vedvarende fuldmagter i dag. (Indeholder koncept til vedvarende fuldmagt med kommentarer).... Henning Broman i FM 1999.108-110: Lad os plyndre de gamle og svage - Vi har fuldmagten i orden.... En kommentar til vedvarende fuldmagter og ØLD af 15.01.1999.... Svend Danielsen i JUR 1999.1-13: Vedvarende fuldmagter - en lovskitse.... 

28.  Praksis vedr. dødsboskifteloven (57 hits)
fuldmagtsgiver havde betalt alle tilgodehavender til det begravelsesfirma, fuldmagten var udstedt til.... Hun ønskede ikke at give bobestyreren fuldmagt, hvorfor hun fortsat anvendte og kunne anvende sin fuldmagt vedrørende kontiene.... M havde konto i schweizisk bank, og enken H havde fuldmagt til kontoen.... ØL afviste kæremålet, da fuldmagten ikke gav adgang til kære.... Skifteretten anførte, at det følger af de almindelige fuldmagtsregler, at en fuldmagt ikke kan gives til et selskab, men skal gives til en person, jf. RPL kapitel 25.... 

29.  Vejledning_i_digital_tinglysning_af_endelig_bodeling digital tinglysning vejledning til endelig bodeling udgivet 10. februar 2010 – version 1.0 vejledning – endelig bodeling v1.0, 10. februar (13 hits)
– Har du registreret nødvendige fuldmagter? Inden du starter HUSK!... Bilag i bilagsbanken Referencenummer på bilag Fuldmagter Denne dokumenttype skal altid anvendes ved endelig overdragelse af fast ejendom i forbindelse med separation hhv. skilsmisse og hvor ægtefællerne... Fuldmagt: Fuldmagtsordningen gør det muligt at underskrive på vegne af en aktør.... For at gennemføre underskrift i forbindelse med tinglysning via fuldmagtsordningen, skal skriftlig fuldmagt med underskrift fra aktøren tilsendes tinglysningsretten.... tinglyses med frist til forventet fuldmagt.)... 

30.  Formularsamling: Koncept til vedvarende fuldmagt - een fuldmægtig (45 hits)
Fuldmagtens omfang 3.1.       ... Jeg underskriver eller vedkender denne fuldmagt under samtidig tilstedeværelse af to vidner, der straks efter skal skrive deres navne på fuldmagten.... udstedelse, §   at vi efter fuldmagtsgivers ønske har været til stede samtidigt ved underskriften eller vedkendelsen af foranstående fuldmagt,...    at fuldmagtsgiver efter vort skøn er i stand til fornuftmæssigt at udstede denne fuldmagt, og §   at fuldmagtsgiver over for os... til at handle på mine vegne, fastsætter hermed følgende forskrifter for udøvelsen af fuldmagten, som skal være gældende også for min(e) fuldmægtig(e) i anden række, jf. fuldmagtens... 

31.  Formularsamling: Koncept til vedvarende fuldmagt med interne forskrifter - Flere fuldmægtige. (44 hits)
Fuldmagtens omfang 3.1.       ... Jeg underskriver eller vedkender denne fuldmagt under samtidig tilstedeværelse af to vidner, der straks efter skal skrive deres navne på fuldmagten.... udstedelse, §   at vi efter fuldmagtsgivers ønske har været til stede samtidigt ved underskriften eller vedkendelsen af foranstående fuldmagt,...    at fuldmagtsgiver efter vort skøn er i stand til fornuftmæssigt at udstede denne fuldmagt, og §   at fuldmagtsgiver over for os... til at handle på mine vegne, fastsætter hermed følgende forskrifter for udøvelsen af fuldmagten, som skal være gældende også for min(e) fuldmægtig(e) i anden række, jf. fuldmagtens... 

32.  Aftalers indgåelse (3 hits)
UfR 2015.3861 HD: Erhvervsdrivende ikke bundet til aftale om bannerannoncer som følge af passivitet eller fuldmagtsforhold.... B mente, at D havde fuldmagt til at indgå aftalen på vegne af C, og at C var bundet af aftalen, idet C havde forholdt sig passivt trods efterfølgende viden... På denne baggrund, og da parkering i strid med vilkårene ikke kunne anses for at ligge uden for fuldmagtens grænser, hæftede C i medfør af AFTL... 

33.  Mellemmænd (3 hits)
Ejendomsformidling Franchiseaftaler Fuldmagt... Efterfølgende blev en mangel konstateret og K forsøgte at gøre fordringsret gældende mod auktionsrekvirenten idet K påstod, at der var tale om et fuldmagtsforhold... En stillingtagen til disse krav forudsatte en afklaring af, om forholdet mellem F og K i aktiehandelen var et kommissions- eller fuldmagtsforhold.... 

34.  Værgemålsformer (14 hits)
Generalfuldmagt til en søn og dennes veninde måtte anses for gyldig, og da den ordning, der var iværksat ved fuldmagten, skønnedes hensigtsmæssig og tilstrækkelig... Skifteværgen for H havde sørget for at fuldmagten blev tilbagekaldt, og oplyste at H's midler blev anbragt i værdipapirer og på bankkonto.... Han havde for et år siden udstedt en fuldmagt til sønnen, der på grund af dårlig økonomi havde hævet 30.000 kr. på faderens konto.... Alternativet i § 5- stk. 2- situationen kan være at udstede en vedvarende fuldmagt. I så fald finder tilsynsreglerne ikke anvendelse.... Fuldmagter bortfalder ikke. Disponerer den svage på egen hånd, er denne beskyttet af VML § 46, der har afløst ML § 65.... 

35.  Bestyrelsesarbejde og -ansvar (5 hits)
Margit Rørdam i R&R nr. 12/2008 p. 82-87: Bestyrelsens flagning ved modtagelse af fuldmagter På baggrund af en ikke offentliggjort... Med praktisk eksempel på udfærdigelse af en fuldmagtsblanket, hvormed flagningspligt kan undgås. 2009 Jørgen Høg i... Der forelå fuldmagt fra de 2 fraværende generalforsamlingsvalgte. Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer havde tiltrådt beslutningen om afskedigelse af F.... 

36.  Livsgaver (7 hits)
TFA 2016.147 VLD: S dømt til at tilbagebetale 1.259.900 kr, som han havde hævet fra faders konto ved hjælp af fuldmagt.... S havde siden 2003 haft fuldmagt til sine forældres bankkonto. S' mor, M, døde i 2009, og S' far, F, sad herefter i uskiftet bo med S, som var enebarn.... ØL, der bemærkede, at generalfuldmagten ikke indeholdt særlige bestemmelser om adgang for fuldmagtshaverne til at disponere til fordel for sig selv, erklærede sig enig i skifterettens resultat... D fik i okt. 2012 en fuldmagt fra sin mor M til at tage sig af M's økonomiske og personlige anliggender.... Det lå endvidere ud over D's fuldmagt at beslutte en eftergivelse af gæld på mere end 200.000 kr.... 

37.  Veksler og checks (4 hits)
A/S påstod Den Danske Bank dømt til at erstatte selskabet 1,1 mio. kr. for at have indløst 65 checks, der var underskrevet af kvindelig bogholder, som ikke havde fuldmagt... (Dissens for at frifinde banken med den begrundelse, at bogholderen havde fuldmagt) UfR 2002.675 ØLD: BG Bank havde indløst check på 20.098,29... Post Danmark A/S dømt til at betale erstatning til H på 1.271.705 kr., da der ikke forelå et fuldmagtsforhold, og da M ikke i kraft af ægteskabet var legitimeret til at... X's checks, som A var bemyndiget til at underskrive, skulle underskrives af to personer med fuldmagt hertil, og begge skulle se det underliggende materiale for checkudstedelsen... 

38.  Parkeringsafgifter (2 hits)
På denne baggrund, og da parkering i strid med vilkårene ikke kunne anses for at ligge uden for fuldmagtens grænser, hæftede C i medfør af AFTL § 10... svarende til en mindre færdselsforseelse, havde det derfor formodningen imod sig, at den, der lånte sin bil ud, havde påtaget sig et sådan ansvar ud fra et ulovbestemt fuldmagtssynspunkt... 

39.  Manglende evne til at handle fornuftsmæssigt (8 hits)
Det var uden betydning, om T var i god tro, og reglerne om fuldmagt for advokater kunne ikke føre til andet resultat.... K blev fundet erstatningsansvarlig for det misbrug, der var sket ved anvendelse af fuldmagten, og dømt til et betale 485.949,22 kr. til dødsboet.... M udstedte d. 01.09.2012 en fuldmagt til K vedrørende M's bankkonti, med henblik på, at K kunne hæve ca. 45.000 kr. til betaling for kloakering af hendes... Efter at fuldmagten var blevet afvist af M's bank d. 05.09.2012, hævede K 6 gange 5.000 kr, i alt 30.000 kr. i pengeautomater.... ØL stadfæstede og fandt det ikke godtgjort, at M ved udstedelsen af fuldmagten ikke var i stand til at handle fornuftsmæssigt.... 

40.  Lovsamling: Søloven (31 hits)
Er fuldmagten ikke registreret inden modtagelsen af et dokument, der anmeldes til registrering på grundlag af fuldmagten, giver skibsregisteret fuldmagtshaver en frist på 7 dage til indsendelse af... fuldmagten.... for fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver, og at papirfuldmagter skal være oprettet således, at de kan aflæses maskinelt, samt om en længste gyldighedsperiode for fuldmagter.... for fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver, og at papirfuldmagter skal være oprettet således, at de kan aflæses maskinelt, samt om en længste gyldighedsperiode for fuldmagter.... Sker modtagelsen på vegne af en fuldmagtsgiver underlagt en kontraherende stats jurisdiktion, anses fuldmagtsgiveren for at være modtager i stedet, såfremt... 

41.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 1997 (4 hits)
af særbørnene, T, som på skiftesamlingen havde været repræsenteret af sin broder, C, i henhold til skiftefuldmagt, gjorde gældende, at hun ikke var bundet, da C ikke havde haft fuldmagt... Antaget, at T var bundet af aftalen, da C havde handlet inden for fuldmagtens grænser, jf. AFTL § 10.... 

42.  Indkomstbegrebet ved skat (7 hits)
Selskabet havde i et dansk pengeinstitut oprettet to konti, som S og hans svoger havde fuldmagt til at råde over.... Sønnen havde i henhold til en fuldmagt fra sin svigerfar i 2009 og 2010 hævet i alt ca. kr. 4,4 mio. fra kontoen.... Sønnen havde desuden i tre tilfælde i 2010 givet sin far fuldmagt til at hæve penge på kontoen, og faren hævede herefter i 2010 i alt kr. 193.000,- fra kontoen.... BR fandt under henvisning til en række omstændigheder, at sagsøgerne havde godtgjort, at sønnen udelukkende havde fuldmagt til at hæve beløbene på sin svigerfars... Skatteministeriet, M, gjorde gældende, at indsætningerne skulle henføres til fuldmagtshaverne, og at A og B derfor var skattepligtige af en andel af indsætningerne.... 

43.  Bobestyrerbehandling_haandtering_af_tvister karakter: ___10___ specialeafhandling af forfatter: marianne lund emnetitel: bobestyrerbehandling – (16 hits)
At fuldmagtsudstedelse ikke er foreneligt med bobestyrers pligt til, at behandle et udleveret bo personligt, fremgår direkte af kommentarerne til DSL.6 Det fremgår her, at en tegningsberettiget bobestyrer... ikke kan meddele andre fuldmagt endsige generalfuldmagt til at tegne boet, da bobestyrerhvervet er personligt.... Skifteretten pålagde bobestyreren at tilbagekalde fuldmagten under henvisning til, at fuldmagtsudstedelse er uforeneligt med en bobestyrers pligt til selv at forestå behandlingen af de til ham udleverede... Da bobestyreren nægtede at efterkomme skifterettens pålæg om at tilbagekalde fuldmagten, afsattes denne af skifteretten. Bobestyreren kærede til landsretten.... Som ovenfor refereret, nægtede bobestyreren at efterkomme skifterettens pålæg om at tilbagekalde fuldmagten.... 

44.  Pengeinstitutter (10 hits)
Det forhold, at det uden A’s viden var lykkedes C at aflæse disse oplysninger, indebar ikke, at der var etableret et fuldmagtsforhold ift. C.... fandt, at det forhold, at det uden A’s vidende var lykkedes en tredjemand at sætte sig i besiddelse af A’s MitID-oplysninger, ikke indebar, at der var etableret et fuldmagtsforhold... Fuldmagten måtte anses for bortfaldet ved dødsfaldet, jf. herved DSL § 8.... Pengeinstitut ansvarlig for foreningskasseres træk på checkkonto uden fuldmagt. Finansfokus nr. 1/2001 p. 50-51: Realkreditankenævnets kendelse.... B, som ikke havde fuldmagt til disse konti, tilegnede sig i perioden 1988-1993 ca. 5 mio. kr. fra girokontoen og i perioden 1993-1997 ca. 19 mio. kr.... 

45.  Formularsamling: Koncept til kombineret vedvarende fuldmagt og fremtidsfuldmagt med een fuldmægtig (55 hits)
Fuldmagten har virkning som en vedvarende fuldmagt og træder i kraft straks.... Fuldmagtens omfang   4.1.... at underskrive kontofuldmagt eller anden af bankens fuldmagtsstandarder, 4.1.6.      at få adgang til min e-boks,, 4.1.7.        ... Denne fuldmagt kan tilbagekaldes som vedvarende fuldmagt, så længe jeg har evnen til at handle fornuftsmæssigt, og fuldmægtigen skal da efter anmodning straks give mig fuldmagten... Når fuldmagten er sat i kraft som fremtidsfuldmagt af Familieretshuset, ophører den samtidig med at have virkning som vedvarende fuldmagt. 14.2.     ... 

46.  Formularsamling: Koncept til kombineret vedvarende fuldmagt og fremtidsfuldmagt med flere fuldmægtige (55 hits)
Fuldmagten har virkning som en vedvarende fuldmagt og træder i kraft straks.... Fuldmagtens omfang   4.1.            ... at underskrive kontofuldmagt eller anden af bankens fuldmagtsstandarder, 4.1.6.      at få adgang til min e-boks,, 4.1.7.        ... Denne fuldmagt kan tilbagekaldes som vedvarende fuldmagt, så længe jeg har evnen til at handle fornuftsmæssigt, og fuldmægtigene skal da efter anmodning straks give mig fuldmagten... Når fuldmagten er sat i kraft som fremtidsfuldmagt af Familieretshuset, ophører den samtidig med at have virkning som vedvarende fuldmagt. 14.2.     ... 

47.  Dødsboskiftet - Berigtigelsesperioden (1 hit)
Retshjælpen kan omfatte bistand til udfærdigelse af anmodning om boudlæg, om ægtefælleudlæg, om uskiftet bo og om privat skifte, samt udfyldelse af fuldmagtsblanketter.... 

48.  Formularsamling: Koncept til fremtidsfuldmagt med een fuldmægtig (38 hits)
Fuldmagtens omfang 4.1.        ... Fuldmægtigen har krav på at få godtgjort sine nødvendige udgifter i anledning af fuldmagtsforholdet. Evt. 12.2.       ... Fuldmagtsforholdet kan desuden ophøre helt eller delvist, hvis der opstår tvivl om fuldmægtigens evner til at varetage hvervet.... I disse tilfælde kan Familieretshuset vælge at tage initiativ til at indlede en sag om værgemål, hvis Familieretshuset af hensyn til fuldmagtsgiveren vurderer, at der er behov herfor.... Som fuldmagtsgiver:                                                                    ______________ den ______ 202___                               ... 

49.  Formularsamling: Koncept til fremtidsfuldmagt med flere fuldmægtige (38 hits)
Fuldmagtens omfang 4.1.        ... Fuldmægtigene har krav på at få godtgjort deres nødvendige udgifter i anledning af fuldmagtsforholdet. Evt. 12.2.       ... Fuldmagtsforholdet kan desuden ophøre helt eller delvist, hvis der opstår tvivl om fuldmægtigenes evner til at varetage hvervet.... I disse tilfælde kan Familieretshuset vælge at tage initiativ til at indlede en sag om værgemål, hvis Familieretshuset af hensyn til fuldmagtsgiveren vurderer, at der er behov herfor.... Som fuldmagtsgiver:                                                                    ______________ den ______ 202___                               ... 

50.  Ejerlejligheder (7 hits)
Efter overtagelsen af depotrummet bad han bestyrelsen om fuldmagt til at søge om byggetilladelse til at sammenlægge depotrummet med sin lejlighed.... Sagen angik, om B kunne nægte at meddele A fuldmagt til ansøgning om byggetilladelse, herunder om B kunne betinge en fuldmagt af, at der skulle ske en justering af fordelingstallet... ØL fandt, at B kunne betinge fuldmagten med, at lejlighedens fordelingstal blev forhøjet.... Da A var villig til at anerkende en forhøjelse af fordelingstallet, og B ikke havde givet nogen anden saglig begrundelse for at nægte at give fuldmagten, kunne B ikke nægte... at give A fuldmagten.... 

51.  Almindeligt privat skifte (9 hits)
S optrådte som fuldmagtshaver og kontaktperson.... Der kan som hidtil disponeres i henhold til fuldmagter.... I fuldmagten fraskrev H sig retten til at repræsentere sig selv. Skifteretten anmodede i august 2005 A om en revideret boopgørelse.... 

52.  Formularsamling: Koncept til fremtidsfuldmagt (34 hits)
Fuldmagtens omfang 4.1.        ... §  at disponere over bankboks, købe og sælge værdipapirer, oprette/ophæve konti og depoter, §  at underskrive kontofuldmagt eller anden af bankens fuldmagtsstandarder... Fuldmægtigen(e)har krav på at få godtgjort sine/deres nødvendige udgifter i anledning af fuldmagtsforholdet. Evt. 12.2.       ... Fuldmagtsforholdet kan desuden ophøre helt eller delvist, hvis der opstår tvivl om fuldmægtigens evner til at varetage hvervet.... I disse tilfælde kan Statsforvaltningen vælge at tage initiativ til at indlede en sag om værgemål, hvis Statsforvaltningen af hensyn til fuldmagtsgiveren vurderer, at der er behov herfor... 

53.  Handleevnefratagelse (6 hits)
Fuldmagter, herunder også uigenkaldelige fuldmagter, bortfalder med virkning fra tinglysningen af handleevnefratagelsen, jf. AFTL § 22.... Retten i Holbæk iværksatte § 5-værgemål med handleevnefratagelse for 92-årig svært dement kvinde, som havde haft en betydelig formuenedgang, mens en søn havde fuldmagt... 

54.  Selskabstømning (5 hits)
De gav K's advokat fuldmagt til at sælge anparterne i PS Indretning ApS og Imitz ApS.... Dette blev ordnet ved, at B's advokat fra S modtog en i bodelingsoverenskomsten omtalt uigenkaldelig fuldmagt til at disponere i enhver henseende over anparterne.... kunne drages til ansvar for den eventuelle ansvarspådragende adfærd, som var udvist af B's advokat ved salget af anparterne under anvendelse af den af S udstedte fuldmagt... overtog samtlige anparter i selskaberne, at S ikke var vidende om det senere salg af selskaberne, samt at der efter det oplyste om baggrunden for S' udstedelse af fuldmagten... HR ændrede herved VL's afgørelse om, at S som ejer og fuldmagtsgiver hæftede for skattevæsenets tab ved selskabstømningen.... 

55.  Nyheder vedr. bo- og gaveafgift (10 hits)
AL havde via fuldmagt givet hele sin obligationsbeholdning på 360.330 kr. til 8 børn, børnebørn og svigerbørn.... TFA 2004.101 ØLK: Der kunne ikke kræves uigenkaldelige fuldmagter fra udenlandske arvinger.... skiftefuldmagter til en herboende arving, hvis et privat skiftet dødsbo skulle fritages for sikkerhedsstillelse for boafgifter, idet denne mulighed reelt ikke havde nogen betydning, hvis fuldmagten... ikke samtidig blev gjort uigenkaldelig, idet den udenlandske arving straks efter boets udlevering til privat skifte kunne trække sin fuldmagt tilbage.... Der fandtes ikke grundlag for at kræve uigenkaldelige fuldmagter. Boet kunne udleveres til privat skifte, hvis betingelserne herfor i øvrigt var opfyldt.... 

56.  Alfabetisk Emneregister (4 hits)
Frakendelse af førerret Fratrædelsesgodtgørelse Fredning Fremtidsfuldmagter og vedvarende fuldmagter... Fristregler for skatteansættelsen Frivillige gældsordninger FSR - Danske revisorer Fuldbyrdelse af udenlandske afgørelser Fuldmagt... 

57.  Formularsamling: Koncept til vedvarende fuldmagt - een fuldmægtig (29 hits)
Fuldmagtens omfang 3.1.        ... Fuldmægtigen har krav på at få godtgjort sine nødvendige udgifter i anledning af fuldmagtsforholdet. 8.2.       ... Denne fuldmagt kan tilbagekaldes, så længe jeg har evnen til at handle fornuftmæssigt, og fuldmægtigen skal da efter anmodning straks give mig fuldmagten tilbage.... Jeg underskriver eller vedkender denne fuldmagt for notaren, og jeg vil selv drage omsorg for, at fuldmagten opbevares på betryggende vis.... Jeg underskriver eller vedkender denne fuldmagt under samtidig tilstedeværelse af to vidner, der straks efter skal skrive deres navne på fuldmagten.... 

58.  Boudlæg (6 hits)
Skifteretten i Glostrup bestemte, at et bo ikke kunne udleveres til boudlæg på grundlag af skiftefuldmagt, der indeholdt bestemmelse om, at fuldmagten kun kunne tilbagekaldes,... når fuldmagtsgiver havde betalt alle tilgodehavender til det begravelsesfirma, fuldmagten var udstedt til.... ØL stadfæstede, da fuldmagten ikke var i overensstemmelse med AFTL §§ 13 og 16.... 

59.  Tilsidesættelse af ægtepagter efter aftaleretlige regler (6 hits)
Cirka en uge efter at M i 2012 fik en blodprop, underskrev han en fuldmagt til børnene, der herefter overtog styringen af hans økonomi.... Fuldmagten var udfærdiget af D1’s tidligere samlever, advokat S, og M underskrev den på sygehuset, hvor kun S var til stede.... H forklarede bl.a., at hun og M havde været utilfredse med, at de havde følt sig sat under administration af børnene efter fuldmagten i 2012.... Cirka en uge efter at M i 2012 fik en blodprop, underskrev han en fuldmagt til børnene, der herefter overtog styringen af hans økonomi.... Fuldmagten var udfærdiget af D1’s tidligere samlever, advokat S, og M underskrev den på sygehuset, hvor kun S var til stede.... 

60.  Entrepriseret (4 hits)
entrepriseretten Vedr. repræsentation i byggesager med drøftelse af, om tekniske konsulenter kan indgå bindende aftaler på bygherrens vegne, herunder fuldmagtsforhold... B påstod sagen fremmet og gjorde til støtte herfor gældende, at S havde handlet uden for sin fuldmagt.... 

61.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2005 (7 hits)
UfR 2005.482 ØLK: Ikke hjemmel til at pålægge enke at give fuldmagt til bobestyrer til indhentelse af bankoplysninger.... M havde konto i schweizisk bank, og enken H havde fuldmagt til kontoen. Skifteretten i Roskilde pålagde i medfør af DSL § 92, stk. 2.... B havde fuldmagt til H's bankkonti og tog sig af H's økonomiske forhold. B havde fra 1997 til 2001 overført mere end 486.000 kr. fra H's til B's bankkonti.... Selv om B kun i mindre omfang kunne dokumentere, hvad de enkelte overførsler vedrørte, var der herefter ikke bevis for misbrug af fuldmagten.... Skifteretten i Herning fandt det ikke godtgjort, at der ydet arveforskud, da påtegningerne om nedskrivningen af gælden ikke var kvitteret af H, og da fuldmagten til arvingen... 

62.  Vederlagskrav ved skifte af uskiftet bo (2 hits)
B havde fuldmagt til H's bankkonti og tog sig af H's økonomiske forhold.... Selv om B kun i mindre omfang kunne dokumentere, hvad de enkelte overførsler vedrørte, var der herefter ikke bevis for misbrug af fuldmagten.... 

63.  Mortifikation (1 hit)
Retten i Nykøbing Falster afviste at aflyse et ejerpantebrev på 20.000 kr., som retten havde afsagt mortifikationsdom over, "da dommen ikke ses kvitteret til aflysning af fuldmagtshaver... 

64.  Formularsamling: Koncept til vedvarende fuldmagt - flere fuldmægtige (27 hits)
Koncept til vedvarende fuldmagt - Flere fuldmægtige. Word.docx Vedvarende fuldmagt § 1.       ... Fuldmagtens omfang 3.1.       ... Denne fuldmagt kan tilbagekaldes, så længe jeg har evnen til at handle fornuftmæssigt, og fuldmægtigene skal da efter anmodning straks give mig fuldmagten tilbage.... Jeg underskriver eller vedkender denne fuldmagt for notaren, og jeg vil selv drage omsorg for, at fuldmagten opbevares på betryggende vis.... Jeg underskriver eller vedkender denne fuldmagt under samtidig tilstedeværelse af to vidner, der straks efter skal skrive deres navne på fuldmagten.... 

65.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til værgemålsloven (25 hits)
Ved kolliderende retshandler, f.eks. i form af dobbeltsalg af det samme aktiv, må begge dispositioner efter en analogi med forholdet mellem en fuldmagtsgiver og en fuldmægtig anses som truffet... med fuldmagtsgiveren, eller hvis der i øvrigt kan være modstridende interesser i forhold til fuldmagtsgiveren i forbindelse med den eller de bestemte dispositioner.... Beskikkelse af en særlig værge medfører ikke, at fremtidsfuldmagten ophører, men at værgen i forhold til den konkrete disposition vil varetage fuldmagtsgiverens interesser... I disse situationer vil der i nogle tilfælde være mulighed for at løse spørgsmålet om repræsentation ved udstedelse af fuldmagter, som kan udformes individuelt efter behovet.... Er der mulighed for at komme i kontakt med den fraværende og lade denne give en anden legitimation til at handle ved enten skriftlig eller mundtlig fuldmagt, kan der efter bestemmelsen ikke... 

66.  Kreditaftaler (10 hits)
A gav ved fuldmagt B eller ordre uigenkaldelig fuldmagt til at modtage provenuet fra pantebrevet i andelslejligheden.... -mand bundet af retshandler foretaget i henhold til fuldmagten, jf.... AFTL § 10, og da C havde betalt provenuet i henhold til fuldmagten, var A afskåret fra over for dette selskab at gøre gældende, at hun ikke havde modtaget det fulde lånebeløb... I forbindelse med gældsbrevet havde B ligeledes underskrevet en fuldmagt til A om, at låneprovenuet skulle overføres direkte til bilforhandleren, D.... B havde underskrevet en fuldmagt, hvorved B gav C fuldmagt til at overføre det lånte beløb direkte til D.... 

67.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 155 af 15.03.2017: Forslag til lov om kapitalmarkeder (23 hits)
Dette afviger fra den almindelige regulering af fuldmagter, hvorefter en fuldmagt som udgangspunkt ophører i tilfælde af fuldmagtsgivers konkurs, så fuldmægtigen typisk ikke vil kunne disponere... Fuldmagten kan stilles til rådighed enten ved udsendelse af en fysisk kopi eller ved at gøre fuldmagten tilgængelig på udsteders hjemmeside.... Udsteder skal også anerkende en skriftlig og dateret fuldmagt udarbejdet på anden vis end den fuldmagt, som selskabet stiller til rådighed.... Fuldmagten kan stilles til rådighed enten ved udsendelse af en fysisk kopi eller ved at gøre fuldmagten tilgængelig på udsteders hjemmeside.... Udsteder skal også anerkende en skriftlig og dateret fuldmagt udarbejdet på anden vis end den fuldmagt, som selskabet stiller til rådighed.... 

68.  Ophør af det uskiftede bo (6 hits)
I marts 2012 oprettede H et testamente, hvorefter livsarvingen B skulle arve mest muligt, og samme måned udstedte H to fuldmagter til advokat C til brug for tinglysning... af servitutter på to af sine ejendomme samt yderligere en fuldmagt til tinglysning af adkomst vedrørende en ejendom.... I maj 2012 udstedte H generalfuldmagt til B, og i juli 2012 blev denne fuldmagt tilbagekaldt og erstattet af en generalfuldmagt til advokat C.... 

69.  Omkostningsdækning i skattesager (10 hits)
B havde desuden givet fuldmagt til R, hvorefter firmaet kunne uddelegere procesfuldmagt til tredjemand.... BR bemærkede, at det kunne lægges til grund, at A var bekendt med aftalegrundlaget, herunder fuldmagten, mellem B og R.... D havde fuldmagt til at råde over den underliggende klagesag, og D havde betalt den udstedte faktura.... G forpligtede sig ifølge fuldmagten til at afholde enhver udgift til sagkyndig bistand.... G forpligtede sig ifølge fuldmagten til at afholde enhver udgift til sagkyndig bistand.... 

70.  Lovsamling: Personbogsbekendtgørelsen (10 hits)
Pantebreve kan endvidere indeholde oplysning om navn og adresse på eventuel fuldmagtshaver samt oplysning om, hvortil eventuel meddelelse om retsforfølgning m.v. skal sendes... Fuldmagt og skifteretsattest om bobestyrerbehandling skal altid forevises i original. § 17.... Er der forevist særlige legitimationspapirer, f.eks. fuldmagter, angives dette kort i tinglysningspåtegningen. Stk. 4.... Den aftalte leveringsperiode: Den aftalte dato for første leverance: Fuldmagtshaver: Adressat for... Fuldmagtshaver: Adressat for eventuel meddelelse om retsforfølgning mv.: Særlige bestemmelser: NB.... 

71.  Kursus: NY ARVELOV - - særligt med henblik på testamenter og ægtepagter. (2 hits)
Også de nyeste tendenser vedrørende fuldmagter gennemgås.... d) Gaveægtepagter Fuldmagter – et nyt område for rådgivning?... 

72.  Aktie- og anpartsselskaber (9 hits)
Lennart Lynge Andersen og Peer Schaumburg-Müller: Tegning og fuldmagt - nogle hovedspørgsmål, 2. udg., aug. 2021, 188 sider Karnov. 1. udg., 2010, er omtalt... Kjeld Fussing i UfR 1973 B.233-239: Fuldmagt og abstraktionsprincip. Niels Th.... Om fuldmagt, herunder særlig omtale af afskedigelsessager, fremtidsfuldmagter (oldefuldmagter) og stillingsfuldmagter.... Om forholdet mellem tegningsret og fuldmagt.... for aktionærers fuldmægtige Om sondring mellem fuldmægtige, der er aktionærer og ikke-aktionærer samt forholdet ved forskellige typer af fuldmagter... 

73.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2003 (2 hits)
Advokat A havde efter dødsfaldet tilkendegivet, at boet godt kunne udleveres til privat skifte med fuldmagt til hende til at behandle boet.... S optrådte som fuldmagtshaver og kontaktperson. Skifteretten i Århus fandt, at afgørende hensyn talte mod udlevering af boet til privat skifte, jf.... 

74.  Lejeret (5 hits)
UfR 2022.4140 VLD: Udlejer var ikke forpligtet til at udlevere fraflytningsrapport til lejers repræsentant ved flyttesyn, da der ikke var dokumenteret et fuldmagtsforhold mellem lejer og repræsentant,... istandsættelsesomkostninger var ikke bortfaldet, da rapporten blev sendt til lejer inden fristudløb L’s søn, A, var mødt op til fraflytningssyn med U i stedet for L, og der opstod diskussion om A’s fuldmagt... U sagde, at det ikke gav mening, at A var til stede, hvis ikke han havde en fuldmagt.... Retten i Kolding fandt, at L havde givet A en mundtlig fuldmagt til at kunne repræsentere hende på fraflytningssynet og modtage fraflytningsrapporten på hendes vegne.... VL fandt, at det måtte påhvile A eller L at dokumentere fuldmagtsforholdet, hvilket ikke var sket. U havde derfor ikke pligt til at udlevere flyttesynsrapporten til A.... 

75.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 165 til ny forældelseslov (6 hits)
retsgrundlag (§ 5), lån og kreditter uden særligt retsgrundlag (§ 6), indlån i pengeinstitutter og lignende (§ 7), krav i det hele på løbende ydelse (§ 8), visse krav i værge- og fuldmagtsforhold... Til § 10 Det foreslås i § 10, at der for krav, som tilkommer en fuldmagtsgiver mod en fuldmægtig , og som udspringer af den pågældendes tilsidesættelse af sine... I fuldmagtsforhold kan der f.eks. være tale om, at en fuldmægtig - f.eks. en advokat eller en prokurist i en virksomhed - misbruger sin stilling ved at undlade at afbryde forældelsen... af et krav mod fuldmægtigen eller eventuelt - afhængigt af, hvad fuldmagtsforholdet går ud på - ved at undlade at afbryde forældelsesfristen for fuldmagtsgivers krav... Formuleringen »den, der i øvrigt kan gøre fordringen gældende på [fordringshaverens] vegne« sigter for så vidt angår fuldmagtsforhold til tilfælde, hvor fordringshaveren har bemyndiget... 

76.  Praksis vedr. boafgiftsloven (18 hits)
En sædvanlig skiftefuldmagt giver ikke fuldmagt til på arvingens vegne at give arveafkald.... Meddelelsen var ikke vedlagt fornøden dokumentation for fuldmagt vedrørende arveafkaldene.... TFA 2004.101 ØLK: Der kunne ikke kræves uigenkaldelige fuldmagter fra udenlandske arvinger.... til en herboende arving, hvis et privat skiftet dødsbo skulle fritages for sikkerhedsstillelse for boafgifter, idet denne mulighed reelt ikke havde nogen betydning, hvis fuldmagten... Der fandtes ikke grundlag for at kræve uigenkaldelige fuldmagter.... 

77.  Told (4 hits)
anset for debitor for told- og moms i forbindelse med import af et parti varer, da der ikke kunne fremlægges dokumentation for, at selskabet var i besiddelse af en fuldmagt... A gjorde dog gældende, at selskabet ikke hæftede for tolden, da der var et fuldmagtsforhold ved indfortoldningerne med tredjemand, og at A i øvrigt ikke hæftede for importmomsen,... VL tiltrådte, at A ikke havde godtgjort, at det andet selskab havde givet A fuldmagt til at foretage indfortoldningerne i det andet selskabs navn og for dette selskabs regning... Da A ikke havde nogen fuldmagt, skulle A anses for at have handlet i eget navn og for egen regning, jf.... 

78.  Advokatrådets-reviderede-hvidvaskvejledning-2022 advokatrådets reviderede hvidvaskvejledning september 2022 2 advokatrådets reviderede hvidvaskvejledning september (7 hits)
En advokat vil i den sammenhæng råde på arvingernes vegne i henhold til fuldmagt, ligesom arvingerne også selv bevarer råderetten.... Fuldmægtige Der er ikke noget generelt krav om, at en advokat skal undersøge, om der foreligger et fuldmagtsforhold.... Advokaten skal udelukkende undersøge, hvorvidt der foreligger et fuldmagtsforhold, hvis den person, der henvender sig til advokaten, oplyser, at denne handler på vegne af en kunde, eller hvis advokaten... Såfremt der er tale om et fuldmagtsforhold, skal advokaten identificere fuldmagts- giveren (fuldmægtigens kunde) og kontrollere dennes identitet ved en pålidelig og uafhængig kilde.... Ved tvivl er det ofte tilstrækkeligt at spørge, om der foreligger et fuldmagtsforhold.... 

79.  Aftalers ugyldighed. (3 hits)
A’s virksomhed havde hos nogle pengeinstitutter, P, en girokonto til indbetaling af leje samt en checkkonto som fungerede som driftskonto, til hvilke A havde en fuldmagt... B, som ikke havde fuldmagt til disse konti, tilegnede sig i perioden 1988-1993 ca. 5 mio. kr. fra girokontoen og i perioden 1993-1997 ca. 19 mio. kr. fra driftskontoen ved... Disse viste sig efterfølgende at være dækningsløse, og fuldmagtsgiver, der havde betalt fuldmægtigen, kunne ikke anses for frigjort over for toldvæsenet.... 

80.  Arkitekter og ingeniører (4 hits)
Da arkitekten fandtes at have haft fuldmagt til at disponere på bygherrens vegne, og da arkitekten ikke havde overskredet grænserne for fuldmagten, blev bygherren dømt til... 

81.  Ugyldige testamenter (4 hits)
Cirka en uge efter at M i 2012 fik en blodprop, underskrev han en fuldmagt til børnene, der herefter overtog styringen af hans økonomi.... Fuldmagten var udfærdiget af D1’s tidligere samlever, advokat S, og M underskrev den på sygehuset, hvor kun S var til stede.... H forklarede bl.a., at hun og M havde været utilfredse med, at de havde følt sig sat under administration af børnene efter fuldmagten i 2012.    ... H, der havde fået konstateret kræft, oprettede d. 02.03.2009 et uigenkaldeligt notartestamente til fordel for M samt en vedvarende uigenkaldelig fuldmagt til M om alle sine økonomiske... 

82.  Hvornår skal boet behandles ved bobestyrer? (2 hits)
S optrådte som fuldmagtshaver og kontaktperson. Skifteretten i Århus fandt, at afgørende hensyn talte mod udlevering af boet til privat skifte, jf.... 

83.  Kommentarer til boafgiftslovens § 21 (7 hits)
herboende arving, hvis et privat skiftet dødsbo skulle fritages for sikkerhedsstillelse for boafgifter, idet denne mulighed reelt ikke havde nogen betydning, hvis fuldmagten... ikke samtidig blev gjort uigenkaldelig, idet den udenlandske arving straks efter boets udlevering til privat skifte kunne trække sin fuldmagt tilbage.... Der fandtes ikke grundlag for at kræve uigenkaldelige fuldmagter.... 

84.  Fast driftssted i Danmark (7 hits)
SR fandt derfor, at selskabs medarbejder i Danmark havde og sædvanligvis udøvede en fuldmagt til at indgå aftaler i A's navn.... Samtidig udøvede medarbejderne deres fuldmagt for at indgå kontrakter i så begrænset omfang, at fuldmagten ikke kunne anses for at ske ”sædvanligvis”.... A havde ikke juridisk fuldmagt til at indgå aftaler på vegne af S, når han var i Danmark, men A kunne dog være involveret i udarbejdelse af aftaler.... et tysk moderselskab havde etableret fast driftssted i Danmark, jf. den dansk-tyske DBO´s art. 5, stk. 5, da datterselskabet hverken formelt eller reelt havde fuldmagt... ikke etablere fast driftssted i Danmark efter agentreglen iht. artikel 5, stk. 5, i DBO’en mellem Danmark og Tyskland, idet D hverken formelt eller reelt havde fuldmagt... 

85.  Børsret (2 hits)
Lennart Lynge Andersen og Peer Schaumburg-Müller i ET nr. 3/2014 p. 257-264: Repræsentanter ved obligationsudstedelse - Et nyt fuldmagtsinstitut i dansk... 

86.  Generalforsamlinger (1 hit)
nogle problematiske områder ved afholdelse af generalforsamling i børsnoteret selskaber – såsom fuldstændig redegørelse, elektronisk afstemning, webcast, intern viden, fuldmagter... 

87.  Advokatnævnets reaktions- og sanktionsmuligheder (3 hits)
uberettiget modregning af salærkrav i en klients erstatningsbeløb, ved uberettiget at have udarbejdet og ladet klienter underskrive uigenkaldelige fuldmagter... tilsidesættelse af god advokatskik for blandt andet mangelfuld rådgivning, uberettiget at have udarbejdet og ladet klienter underskrive uigenkaldelige fuldmagter... 

88.  Tilbageholdsret (1 hit)
Der kunne ikke udøves tilbageholdsret i to fuldmagter, som måtte betragtes som tilbagekaldte.... 

89.  Mindreårige (1 hit)
Karstoft i ET nr. 2/2009 p. 119-135: Forældres hæftelse for umyndiges brug af mobiltelefoner, særligt med henblik på overtakserede sms'er Om retsgrundlaget, fuldmagtsforhold... 

90.  Sigtede og forsvaret (4 hits)
UfR 2016.3878 ØLK: En medarbejder for en retshjælp kunne ikke give møde for T i en straffesag, da vedkommende ikke havde rettergangsfuldmagt eller anden fuldmagt,... KBR fandt, at ifølge RPL § 897, stk. 4, kunne der møde en person i stedet for domfældte, hvis den pågældende havde fået fuldmagt til dette.... Herefter burde det ikke tillades A at stille spørgsmål, komme med afsluttende bemærkninger eller andet, hvilke opgaver var forbeholdt en rettergangsfuldmægtig eller en fuldmagtshaver... 

91.  Arveforskud (2 hits)
Skifteretten i Herning fandt det ikke godtgjort, at der ydet arveforskud, da påtegningerne om nedskrivningen af gælden ikke var kvitteret af H, og da fuldmagten til... 

92.  Formularsamling: Digital Tinglysning (13 hits)
– Har du registreret nødvendige fuldmagter? Inden du starter HUSK!... Bilag i bilagsbanken Referencenummer på bilag Fuldmagter Denne dokumenttype skal altid anvendes ved endelig overdragelse af fast ejendom i forbindelse med separation hhv. skilsmisse og hvor ægtefællerne... Fuldmagt: Fuldmagtsordningen gør det muligt at underskrive på vegne af en aktør.... For at gennemføre underskrift i forbindelse med tinglysning via fuldmagtsordningen, skal skriftlig fuldmagt med underskrift fra aktøren tilsendes tinglysningsretten.... tinglyses med frist til forventet fuldmagt.)... 

93.  Passivitet (4 hits)
UfR 2015.3861 HD: Erhvervsdrivende ikke bundet til aftale om bannerannoncer som følge af passivitet eller fuldmagtsforhold.... B mente, at D havde fuldmagt til at indgå aftalen på vegne af C, og at C var bundet af aftalen, idet C havde forholdt sig passivt trods efterfølgende viden om D's aftale... 

94.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 158 af 06.02.2019: Forslag til lov om forbrugslånsvirksomheder (2 hits)
være nødvendigt, når man behandler kunder, kautionister, garantistillere, begunstigede, modparter, deponenter, fuldmagtshavere, fuldmagtsgivere, brugere af selvbetjeningsløsninger, værger m.v.... 

95.  Nyheder i Familieret 2004 (1 hit)
Post Danmark A/S dømt til at betale erstatning til H på 1.271.705 kr., da der ikke forelå et fuldmagtsforhold, og da M ikke i kraft af ægteskabet var legitimeret til at indløse... 

96.  Forenklet privat skifte, jf. DSL § 33 (3 hits)
Skifteretten i Herning fandt det ikke godtgjort, at der ydet arveforskud, da påtegningerne om nedskrivningen af gælden ikke var kvitteret af H, og da fuldmagten... 

97.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 48 af 13.10.2021: Forslag til lov om boligforhold (3 hits)
Bestemmelsen indebærer ikke, at der er særlige formkrav til lejerens fuldmagtserklæring.... Efter almindelige fuldmagtsregler vil lejeren blive bundet af kommunalbestyrelsens handlinger og undladelser inden for fuldmagtens grænser. Lejeren kan altid vælge at tilbagekalde bemyndigelsen.... 

98.  Civilproces - Retternes internationale kompetence (1 hit)
En stillingtagen til disse krav forudsatte en afklaring af, om forholdet mellem F og K i aktiehandelen var et kommissions- eller fuldmagtsforhold.... 

99.  Gennemtvingelse af forældremyndighed og samvær før 01.04.2019 (4 hits)
I fogedretten mødte M's onkels samlever B med fuldmagt fra M, og F mødte sammen med sin advokat. F kærede kendelsen til fogedbogen, men udleverede S.... 1996 K. 77: Faderens advokat X havde 3 dage før fogedretsmøde vedr. samværsret holdt møde med moderen, hvor hun ikke var repræsenteret ved advokat, og hvor moderen gav X fuldmagt... X gjorde efterfølgende brug af fuldmagten.... I fogedretten mødte M's onkels samlever B med fuldmagt fra M, og F mødte sammen med sin advokat. F kærede kendelsen til fogedbogen, men udleverede S.... 

100.  Ægtefælleudlæg (5 hits)
længstlevende ægtefælle havde anmodet skifteretten om ægtefælleudlæg i medfør af DSL § 22, og at det udtrykkeligt fremgik af skiftefuldmagten pkt. 2, at den gav fuldmagtshaver... 

101.  Familieret (3 hits)
Bormann, Østre Landsret, og konsulent Ib Hounsgaard Trabjerg, Justitsministeriet Varige fuldmagter... 

102.  Nyheder i Familieret 2009 (1 hit)
over arv efter umyndige mv. af landsdommer Anne Louise Bormann, Østre Landsret, og konsulent Ib Hounsgaard Trabjerg, Justitsministeriet Side 101-106: Varige fuldmagter... 

103.  Oplysningspligt i dødsboer over for skifteretten (4 hits)
M havde konto i schweizisk bank, og enken H havde fuldmagt til kontoen.... Hun ønskede ikke at give bobestyreren fuldmagt, hvorfor hun fortsat anvendte og kunne anvende sin fuldmagt vedrørende kontiene.... M havde konto i schweizisk bank, og enken H havde fuldmagt til kontoen.... 

104.  Advokaters erstatningsansvar (3 hits)
E fik vognmandens underskrift på det endelige skøde og lod samtidig køber underskrive pantebrevet og uigenkaldelig fuldmagt for køber til at berigtige lånet... Efter tinglysning sendte advokaten pantebrevet og fuldmagten til ejendomshandleren, der videresendte dokumenterne til køber med anmodning om, at provenuet... Det blev antaget, at advokat E havde begået en ansvarspådragende fejl ved at sende pantebrev og fuldmagt til ejendomshandleren uden at sikre sig, at der... 

105.  Betalingsstandning (4 hits)
KL § 16 e, stk. 2 - UfR 1997.994 Ø Anbefaler, at tilsynet sørger for at få skriftlig fuldmagt til at indgive anmodning om forlængelse... Skifteretten i Gråsten havde med rette anset betalingsstandsningen for ophørt, da tilsynet ikke i kraft af beskikkelsen havde fuldmagt til at handle på skyldnerens vegne... UfR 2002.2421 VLK (FM 2002.181/2 VLK): Advokat, der var beskikket tilsyn for Aps i betalingsstandsning, havde ikke haft fuldmagt til at indgive begæring... VL hjemviste sagen til fornyet behandling, da direktøren havde haft mundtlig fuldmagt fra den samlede bestyrelse til at indgive begæringen, som derfor ansås for rettidigt... 

106.  Lovsamling: Checkloven (5 hits)
Den, der tegner sit navn på en check på en andens vegne, for hvem han ikke havde fuldmagt til at handle, bliver selv forpligtet efter checken og erhverver, når han har betalt... Det samme gælder om den, som har overkredet sin fuldmagt. § 12. Trassenten indestår for checkens betaling.... Indeholder endossementet bemærkningerne »valuta til indfordring«, »til inkasso« eller nogen anden bemærkning, hvori der alene ligger en fuldmagt (prokuraendossement), kan... Den fuldmagt, der indeholdes i et prokuraendossement, bortfalder ikke, selv om fuldmagtsgiveren dør eller mister evnen til at forpligte sig.... 

107.  Lovsamling: Lov om handelsagenter og handelsrejsende (1 hit)
Justitsministeren kan fastsætte regler til gennemførelse af Haagerkonventionen af 19. marts 1978 om, hvilken lov der skal anvendes på mellemmænd og på fuldmagtsspørgsmål... 

108.  Formularsamling: Koncept til generalfuldmagt (8 hits)
A G T Undertegnede Mogens Madsen,  cpr. nr. 170646-0017,   Enemærket 98,  5800 Nyborg,  giver herved Peter Madsen, Ringgade 66, 6400 Sønderborg, fuldmagt... Peter Madsen skal være berettiget til at indsætte en anden til at overtage fuldmagten.... eller Peter Madsen skal ikke være berettiget til indsætte en anden til at overtage fuldmagten, idet jeg udelukkende ønsker, at han personligt skal varetage mine interesser.... Denne fuldmagt skal også være gældende, hvis jeg på grund af psykisk eller fysisk svækkelse bliver ude af stand til selv at varetage mine anliggender.... Fuldmagten bortfalder dog, hvis jeg får beskikket en værge efter værgemålslovens § 5.... 

109.  Formularsamling: Koncept til salgsfuldmagt vedrørende fast ejendom (7 hits)
A G T Undertegnede Mogens Madsen,  cpr. nr. 170646-0017,   Enemærket 98,  5800 Nyborg,  giver herved Peter Madsen, Ringgade 66, 6400 Sønderborg, fuldmagt... Foruden købsaftale og skøde gælder fuldmagten tillige kreditforeningspantebreve, pantebreve, kvitterings-, relaksations-, transport-, moderationspåtegning og lignende.... Såfremt der eventuelt i forbindelse med handlen udstedes sælgerpantebrev, og dette ønskes afhændet, da gælder fuldmagten tillige accept af eventuelt kurstilbud på pantebrevet.... Peter Madsen skal være berettiget til at indsætte en anden til at overtage fuldmagten.... Denne fuldmagt kan jeg til enhver tid tilbagekalde, og Peter Madsen er pligtig til på mit forlangende straks at aflevere dette dokument til mig.  ... 

110.  Hvidvaskloven_-_Vejledning_2017 vejledning til hvidvaskloven 2017 1 indholdsfortegnelse 1 indledning (4 hits)
Ad b) Transaktioner omfattet af b) omhandler de tilfælde, hvor advokaten efter konkret fuldmagt fra klienten f.eks. køber en fast ejendom i klientens navn og for klientens regning, i modsætning til... at vedkommende handler på vegne af en anden (eksempelvis som ansat i et kapitalselskab), eller er der tvivl om, hvorvidt en person handler på egne eller en andens vegne, skal advokaten identificere fuldmagtsgiveren... Hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 14, litra b, omhandler de tilfælde, hvor advokaten efter fuldmagt fra klienten foretager en finansiel transaktion eller en transaktion vedrøren- de fast ejendom.... 

111.  Hvem skal være bobestyrer? (7 hits)
S tilbagekaldte fuldmagten, og det fremgik af sagen, at der var tvistigheder i boet.... Advokat A havde efter dødsfaldet tilkendegivet, at boet godt kunne udleveres til privat skifte med fuldmagt til hende til at behandle boet.... 

112.  Lovsamling: Vekselloven (7 hits)
Den, der tegner sit navn på en veksel på en andens vegne, for hvem han ikke havde fuldmagt til at handle, bliver selv forpligtet efter vekslen og erhverver, når han har... Det samme gælder den, som har overskredet sin fuldmagt. § 9.... Indeholder endossementet bemærkning om »valuta til indfordring«, »til inkasso« eller nogen anden bemærkning, hvori der alene ligger en fuldmagt (prokuraendossement), kan... Den fuldmagt, der indeholdes i et prokuraendossement, bortfalder ikke, selv om fuldmagtsgiveren dør eller mister evnen til at forpligte sig.... eller med overskridelse af sin fuldmagt (§ 8), samt bestemmelserne om ufuldstændige veksler (§ 10).... 

113.  Forkyndelse (5 hits)
C svarede ikke benægtende, men at de ikke havde fuldmagt til frafald af kald og varsel.... kontaktede A med henblik på forkyndelse af konkursbegæring og tidspunkt for retsmøde, nægtede A at modtage forkyndelsen, da han oplyste, at han ikke havde fuldmagt... til at modtage processuelle meddelelser på deres klients vegne, herunder indkaldelser til retsmøde, og at det var uden betydning om advokaten ikke havde en ”fuldmagt... RPL § 157 a, stk. 2, nr. 1, da aktionæren havde haft fornøden fuldmagt til at handle på vegne af selskabet Dansk selskab, A, lagde sag an... VL fandt, at C havde afgivet tilbuddet på vegne af B, og at C havde haft den fornødne fuldmagt hertil.... 

114.  Kommentarer til ægtefællelovens § 1 (8 hits)
ÆFL § 1, stk. 3, eller fuldmagt Henvisningen i § 1 til § 2 er upræcis, da begrænsningerne i en ægtefælles særråden står i konkurslovens § 64 og... Dispositionsadgangen gælder ikke, hvis en anden er bemyndiget til at foretage dispositionen, eksempelvis ved en almindelig fuldmagt eller ved en fremtidsfuldmagt.... Post Danmark A/S dømt til at betale erstatning til H på 1.271.705 kr., da der ikke forelå et fuldmagtsforhold, og da M ikke i kraft af ægteskabet var legitimeret til at... Bestemmelsen gælder efter sit indhold alene, mens samlivet består, og anvendelse af bestemmelsen forudsætter, at ingen anden har bemyndigelse (f.eks. en fuldmagt) til at... Dispositionsadgangen gælder ikke, hvis en anden er bemyndiget til at foretage dispositionen, eksempelvis ved en almindelig fuldmagt eller ved en fremtidsfuldmagt efter lov nr.... 

115.  Editionspligt (9 hits)
RPL § 299 Edition i udlandet Delvis editionspligt Fuldmagt til indhentning af oplysninger... Parterne var enige om spørgetemaet, der var sendt til R, men der opstod spørgsmål om, hvorvidt F i henhold til en fuldmagt fra A, selv skulle indhente nogle nærmere... Fuldmagt til indhentning af oplysninger UfR 2009.92 ØLK (TFA 2009.64 ØLK): Ikke editionspålæg, da C var... Parterne var enige om spørgetemaet, der var sendt til R, men der opstod spørgsmål om, hvorvidt F i henhold til en fuldmagt fra A, selv skulle indhente nogle nærmere... M havde konto i schweizisk bank, og enken H havde fuldmagt til kontoen.... 

116.  Civilproces - Proceshabilitet (3 hits)
optræde som part S anlagde sag mod sin datters, D, tidligere kæreste, K, da D som følge af en fuldmagt... Henset til bl.a. lægeerklæringen var A dog ikke i stand til at varetage sine interesser under sagen eller til at give en anden fuldmagt dertil, jf.... At A havde udstedt en økonomisk fuldmagt og ønskede en advokat udpeget som værge, kunne ikke føre til et andet resultat.... 

117.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 120/1995 til dødsboskiftelov (5 hits)
s udlæg, om uskiftet bo og om privat skifte, samt udfyldelse af fuldmagtsblanketter.... Underskrift på opgørelsen kan ske ifølge fuldmagt, men i så fald må originalfuldmagterne vedlægges det eksemplar af opgørelsen, der indsendes til skifteretten.... Der vil som hidtil kunne disponeres i henhold til fuldmagter.... 

118.  Hvidvaskkontrol_klienterSeptember2023 september 2023, version 2.0 hvidvaskkontrol af klienter forord er sagen omfattet af hvidvaskloven? (hvl § 1, stk. 1, nr. 13). særligt om (4 hits)
en konkret fuldmagt fra en klient. Omfattet Ikke omfattet Aftaleret (i det omfang advokaten rådgiver eller er med til at udføre en aftale baseret på en transaktion efter § 1, stk. 1, nr. 13).... Undtaget er dog klare stillings- fuldmagter og advokater inden for EU/EØS, som handler på veg-ne af klienter. Samme som ved fysiske personer. Fuldmagt/dokumentation for bemyndigelse. 1. 2.... 

119.  Formularsamling: Skiftefuldmagt (9 hits)
Adresse   giver herved fuldmagt til Navn...         Fuldmagten... erklærer for mig, skal have samme virkning, som var det besluttet eller erklæret af mig selv, herunder (sæt x i rubrikken Nej for det eller de punkter, som fuldmagten...   5) videregive fuldmagten... Hvis fuldmagten oprettes i udlandet, skal to personer, der forstår dansk, eller en dansk repræsentation, tillige underskrive til vitterlighed.... 

120.  Afgiftsret (5 hits)
BR fandt, at det lå inden for Ds fuldmagt at foretage handel med de omhandlede produkter.... Selskabet gjorde imidlertid gældende, at selskabet ikke skulle svare afgift, da de afgiftspligtige dispositioner ifølge selskabet var foretaget af direktøren uden for dennes fuldmagt... BR havde frifundet ministeriet med henvisning til, at det lå inden for direktørens fuldmagt at foretage handel med de omhandlede produkter.... VL tiltrådte af BRs grunde, at handlerne, som havde udløst afgiftskravet, havde ligget inden for direktørens fuldmagt til at handle på selskabets vegne i sin egenskab af... 

121.  Afhandling: Skifteafkald - Studenterafhandling af Johan Hartmann Stæger (13 hits)
Imidlertid kan efterlevende udstede almindelige fuldmagter, som giver den nye ægtefælle eller andre legitimation og bemyndigelse til at forpligte efterlevende overfor... III.2.1.3.2     Almindelige fuldmagtsforhold Reglerne om almindelige fuldmagtsforhold efter AFL vil... AL §§ 20-22 må antages at indeholde en fuldstændig identifikation mellem efterlevende og dennes fuldmægtig i det omfang fuldmægtigen handler indenfor sin fuldmagts... antages at gælde også den nye ægtefælles råden i henhold til en Æ2 § 14-fuldmagt.... Der må være identifikation mellem efterlevendes egen råden og en fuldmægtigs råden, som ligger indenfor fuldmagtens legitimation og bemyndigelse.... 

122.  Konkurskarantæne (10 hits)
Skifteretten i Viborg fandt, at A havde haft fuldmagt til S’ konti, mens D ikke havde haft fuldmagt.... Der blev lagt vægt på, at B på intet tidspunkt havde været registreret som en del af ledelsen eller direktionen af A, at han ikke havde haft fuldmagt til A’s konti... B’s email-adresse var desuden registreret som A’s kontaktadresse, og B havde fuldmagt til A’s bankkonto.... Der blev lagt vægt på B var medejer og medstifter og på oplysningerne om A’s kontaktadresse og om, at B havde fuldmagt til A’s bankkonto.... Der blev ved vurderingen heraf lagt særlig vægt på, at kommunikationen mellem S’ bank og S var foregået med A, og A var den eneste med fuldmagt over S’ konto... 

123.  Formularsamling: Koncept til tinglysningsfuldmagt til lysning af ægtepagt, når den ene part ikke har dansk CPR-nummer (6 hits)
En sådan fuldmagt har Tinglysningsretten desværre endnu ikke lagt ud på hjemmesiden.  Denne wordfil kan anvendes.... Fuldmagten kan ikke gives til den anden ægtefælle.... Tinglysningsfuldmagten skal udfyldes, idet teksten anført med rødt skal udskiftes med de relevante data, og fuldmagten underskrives samt indsendes til registrering hos Tinglysningsretten... 

124.  Nyheder i Arve- og dødsboskifteret 1999 (1 hit)
Skifteretten i Sønderborg havde tilkendegivet, at advokat, der hidtil havde behandlet privatskiftet bo i henhold til uigenkaldelige fuldmagter, skulle aflevere boets midler til... 

125.  Funktionærret opsigelsesvarsel (2 hits)
UfR 2020.1243 VLD: En bilforhandler var bundet af tilbagebetalingsgarantier, da bilforhandlerens leasingchef måtte have haft fuldmagt til at afgive tilbagekøbsgarantier,... B måtte derfor i hvert fald stiltiende have haft fuldmagt til at afgive tilbagekøbsgarantier. F’s påstand blev taget til følge.... 

126.  Erhvervsret (2 hits)
Fuldmagt Kapitel 7.... Aftaler og fuldmagt Kapitel 4. Køb Kapitel 5. Tjenesteydelser Kapitel 6. Virksomhedens afsætningskanaler Tredje afsnit.... 

127.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2000 (2 hits)
Antaget, at fuldmagten til at sælge virksomheden måtte anses for bortfaldet ved A's død, jf.... 

128.  Forvaltningsret (7 hits)
SKM2020.497 LSR: Skattestyrelsen burde have kontaktet selskab med henblik på at indhente en fuldmagt, forinden der blev truffet afgørelse om afvisning af ansøgningen... Skattestyrelsen afviste et selskabs ansøgning om momsgodtgørelse på 1.151 kr. i henhold til ML § 45, stk. 1, under henvisning til, at ansøgningen ikke var vedlagt en fuldmagt... LSR henviste herved til, at FVL § 8 ikke indeholder hjemmel til at afvise en ansøgning om momsgodtgørelse med den begrundelse, at ansøgningen ikke er vedlagt en fuldmagt... LSR fandt på baggrund heraf, at Skattestyrelsen burde have kontaktet selskabet med henblik på at indhente en fuldmagt, forinden der blev truffet afgørelse om afvisning af... 

129.  Bestyrelsens forretningsorden ApS (1 hit)
bestyrelsesmedlem ikke kan deltage i et bestyrelsesmøde, har han ret til at lade sig repræsentere af den for ham på generalforsamlingen valgte suppleant eller lade sig repræsentere ved fuldmagt... 

130.  Fri proces i ægteskabssager (2 hits)
A havde i stedet sendt en fuldmagt til M, således at hendes datter kunne indhente årsopgørelsen fra SKAT. D. 12.12.2022 udsatte familieretten fristen til d. 21.12.2022.... betingelser for fri proces, men at indhentelsen af disse oplysninger var besværliggjort af manglende adgang til MitID og den omstændighed, at oplysningerne skulle indhentes fra SKAT ved brug af fuldmagt... 

131.  Aktieavancebeskatning (6 hits)
SKM2021.617 SR: En familiehjælpefonds ophævelse af båndlæggelse af aktier og tilbageførsel af fuldmagt, således at børnene fik stemmerettigheder på aktierne, skulle... Overdragelsen skete med forbehold for stemmeretten, der fortsat ved fuldmagt skulle udøves af A så længe han levede. Ved A’s død overgik fuldmagten til F.... Ifm. den evt. opløsning ønskede S bekræftet, at F’s ophævelse af aktiernes båndlæggelse og tilbageførsel af fuldmagt til at udøve stemmerettighederne på S’ aktier... SR fandt, at ophævelse af aktiebåndlæggelse og tilbageførsel af fuldmagt til at udøve stemmerettighederne på S’ aktier ikke skattemæssigt skulle anses som en afståelse... Bestyrelsen i Anpartsselskabet S gav hovedanpartshaveren A fuldmagt til at købe og sælge aktier i eget navn, men for selskabets regning.... 

132.  Overdragelse af virksomheder (2 hits)
Sagen drejede sig om, hvorvidt D som følge af reglerne om fuldmagt var blevet bundet af aftalen, om bonusaftalen var bortfaldet ved, at ansættelsesaftalen blev erstattet... HR fandt, at det ikke var godtgjort, at A i kraft af sin stilling i D havde fuldmagt til at foretage opkøb af vagtvirksomheder.... 

133.  Servitutter (2 hits)
Da S’ byggeri krævede en byggetilladelse fra kommunen, havde S anmodet G om en fuldmagt til ansøgningen.... Da G nægtede at give en fuldmagt til S, lagde S sag an mod G.... 

134.  Uskiftet bo - Omstødelse af gaver (5 hits)
C havde fuldmagt til H's konti. D. 22. og 27.07.2004 blev der hævet i alt 215.000 kr. på H's konto.... C havde fuldmagt til H's konti. D. 22. og 27.07.2004 blev der hævet i alt 215.000 kr. på H's konto.... fornuftmæssigt, ligesom der ikke var grundlag for antage, at A havde misbrugt sin adgang til at råde over Hs midler i perioden fra april til juli 2014, hvor hun havde fuldmagt... 

135.  Insolvente dødsboer (1 hit)
Antaget, at fuldmagten til at sælge virksomheden måtte anses for bortfaldet ved A's død, jf.... 

136.  Lovsamling: Værgemålsloven (8 hits)
Den ene værge kan give den anden fuldmagt til at varetage værgemålet alene. Fuldmagten kan begrænses i tid eller til at angå bestemte anliggender.... 

137.  Helbredsoplysninger (1 hit)
var uden betydning for sagen, da H efter helbredsoplysningslovens § 11, stk. 3, ikke måtte anmode om eller modtage og gøre brug af en fuldmagt... 

138.  Anke i straffesager (2 hits)
Der kunne ikke tillægges T's fuldmagt om, at forkyndelse kunne ske for hans forsvarer, nogen betydning, jf.... Straks efter domsafsigelsen ankede anklageren, under henvisning til fuldmagten.... 

139.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 66 af 13.11.2013: Forslag til lov om internetdomæner (2 hits)
Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold.... Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold.... 

140.  Afhandling: Microsoft Word - Bobestyrerbehandling - håndtering af tvister2.doc (16 hits)
At fuldmagtsudstedelse ikke er foreneligt med bobestyrers pligt til, at behandle et udleveret bo personligt, fremgår direkte af kommentarerne til DSL.6 Det fremgår her, at en tegningsberettiget bobestyrer... ikke kan meddele andre fuldmagt endsige generalfuldmagt til at tegne boet, da bobestyrerhvervet er personligt.... Skifteretten pålagde bobestyreren at tilbagekalde fuldmagten under henvisning til, at fuldmagtsudstedelse er uforeneligt med en bobestyrers pligt til selv at forestå behandlingen af de til ham udleverede... Da bobestyreren nægtede at efterkomme skifterettens pålæg om at tilbagekalde fuldmagten, afsattes denne af skifteretten. Bobestyreren kærede til landsretten.... Som ovenfor refereret, nægtede bobestyreren at efterkomme skifterettens pålæg om at tilbagekalde fuldmagten.... 

141.  Overdragelse af fast ejendom - Købesummens berigtigelse (1 hit)
Antager, at berigtigende advokat har ansvaret, hvis advokaten ikke sikrer sig, at der sker betaling før sælgerpantebrevet afleveres til pantebrevskøber eller sikrer sig en fuldmagt... 

142.  Lovsamling: Selskabsloven (15 hits)
Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt.... Kapitalejere kan udpege en fuldmægtig og tilbagekalde fuldmagten elektronisk. Stk. 3.... Har fuldmægtigen modtaget fuldmagter fra flere kapitalejere, kan fuldmægtigen stemme forskelligt på vegne af de forskellige kapitalejere. Stk. 4.... Tilsvarende gælder for tilbagekaldelse af fuldmagt.... Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt skal kunne tilbagekaldes til enhver tid. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt og kan ske ved henvendelse til kapitalselskabet.... 

143.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 47 af 13.10.2021: Forslag til lov om leje (4 hits)
Hvis beboerrepræsentanterne har et ønske om at handle ud over de kompetencer, som de er givet i medfør af loven, må de forinden indhente samtykke og fuldmagt fra de lejere, som de vil handle på vegne... Lejere kan godt være repræsenteret ved fuldmagter. Dette kan eksempelvis være relevant i tilfælde, hvor lejeren har fremlejet sin lejlighed.... Indkaldelsen til beboermødet skal stiles til lejeren, som kan vælge at give fuldmagt til sin fremlejetager til at deltage i beboermødet på lejerens vegne.... Fuldmagten må angive, hvem der bemyndiges til at stemme på vegne af lejeren og kan eventuelt indeholde nærmere bestemmelse om, hvordan lejeren ønsker, at den befuldmægtigede skal stemme.... 

144.  Advokatansvar i dødsboer (1 hit)
I 1998 havde L givet A fuldmagt til at repræsentere sig under bobehandlingen.... 

145.  Aftaleret (1 hit)
Fuldmagt Kapitel 7.... 

146.  Lovsamling: Vedtægt for Det danske Advokatsamfund (8 hits)
Dog kan enhver deltagende advokat foruden sin egen stemme afgive stemme for fem andre advokater, hvis skriftlig fuldmagt lydende på advokatens navn senest 3 dage før mødet er sekretariatet... Dog kan ved valg i henhold til § 11, stk. 2, enhver mødende advokat foruden sin egen stemme afgive stemme for to andre advokater fra samme advokatkreds, hvis skriftlig fuldmagt... Dog kan enhver deltagende advokat foruden sin egen stemme afgive stemme for to andre advokater fra samme advokatkreds, hvis en skriftlig fuldmagt lydende på advokatens navn fremvises for... Afholdes mødet helt eller delvist elektronisk eller som telefonmøde, jf. § 77, stk. 3, fremsendes fuldmagten i stedet til kredsformanden, så den er formanden i hænde senest 3... Ydelserne betragtes som personlige, og de kan ikke være genstand for overdragelse, pantsætning eller retsforfølgning, ligesom fuldmagt til hævning kun er gyldig... 

147.  Krav mellem ægtefæller. (1 hit)
M kunne ifølge fuldmagt disponere over H's virksomhedskonto. H påstod M dømt til at betale hende 641.494 kr. Holbæk Ret frifandt ham.... 

148.  Afkald på falden arv (3 hits)
En sædvanlig skiftefuldmagt giver ikke fuldmagt til på arvingens vegne at give arveafkald.... TFA 2008.479/3 ØLK: Søn S havde to dage før moderens død hævet 250.000 kr på hendes konto i henhold til en fuldmagt.... 

149.  Skattekontrol (2 hits)
SKM2013.458 LSR: SKAT's anmodning til en bank om at fremsende udskrifter fra klagerens konto samt oplysninger om, hvilke personer der havde fuldmagt... Danmark om unavngivne personer og selskaber, der har konto/depot i pengeinstitutters danske afdelinger mv., hvor personer med tilknytning til Danmark har fuldmagt... 

150.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2007 (6 hits)
I 1998 havde L givet A fuldmagt til at repræsentere sig under bobehandlingen.... M havde konto i schweizisk bank, og enken H havde fuldmagt til kontoen.... 

151.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2008 (5 hits)
M havde konto i schweizisk bank, og enken H havde fuldmagt til kontoen.... Søn S havde to dage før moderens død hævet 250.000 kr på hendes konto i henhold til en fuldmagt. Moderen havde over for banket bekræftet, at udbetalingen var i orden.... 

152.  Jurauddannelsen (2 hits)
Fuldmagt Kapitel 7.... 

153.  Moms (10 hits)
SKM2020.497 LSR: Skattestyrelsen burde have kontaktet selskab med henblik på at indhente en fuldmagt, forinden der blev truffet afgørelse om afvisning af ansøgningen... Skattestyrelsen afviste et selskabs ansøgning om momsgodtgørelse på 1.151 kr. i henhold til ML § 45, stk. 1, under henvisning til, at ansøgningen ikke var vedlagt en fuldmagt... LSR henviste herved til, at FVL § 8 ikke indeholder hjemmel til at afvise en ansøgning om momsgodtgørelse med den begrundelse, at ansøgningen ikke er vedlagt en fuldmagt... LSR fandt på baggrund heraf, at Skattestyrelsen burde have kontaktet selskabet med henblik på at indhente en fuldmagt, forinden der blev truffet afgørelse om afvisning af... S blev frifundet for at svare moms af Drejø grønt, da S alene havde optrådt som fuldmægtig og daglig leder i henhold til de til ham udstedte skriftlige fuldmagter... 

154.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2006 (4 hits)
Hun ønskede ikke at give bobestyreren fuldmagt, hvorfor hun fortsat anvendte og kunne anvende sin fuldmagt vedrørende kontiene.... 

155.  Gaver (2 hits)
af 300.000 kr., som hun havde hævet på vegne af sin kræftsyge veninde, da det ikke var godtgjort, at A havde beholdt beløbet A havde i 2017 hævet 300.000 kr. fra sin venindes, B’s, konto iht. en fuldmagt... Retten i Glostrup fandt, at det var ubestridt, at A havde hævet pengene iht. en fuldmagt. Efter bevisførelsen var det ikke godtgjort, at de 300.000 kr. var at anse som en gave fra B til A.... 

156.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 114 af 09.11.1916: Forslag til Lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område (1 hit)
Retning til den gældende Ret formenes tilfredsstillet ved Udkastets § 24 angaaende det af den gældende Konkurslov forbigaaede Spørgsmaal om Retshandler, som afsluttes af Fuldmægtigen i Tilfælde af Fuldmagtsgiverens... 

157.  Lovsamling: Kildeskatteloven (5 hits)
Salgsvirksomhed udelukkende i form af fjernsalg gennem en repræsentant med fuldmagt til at binde fuldmagtsgiveren, men som ikke er ansat som lønmodtager af denne... , medfører ikke fast driftssted for fuldmagtsgiveren.... Det er en betingelse, at hverken fuldmagtsgiveren eller en hermed nærtstående person, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 6, 3. og 4.... pkt., eller en fond eller trust stiftet af fuldmagtsgiveren eller dennes nærtstående eller et selskab, som i fællesskab kontrolleres, jf. ligningslovens § 16 H, stk.... 

158.  Vejledning om advokatens behandling af personoplysninger april 2018 1 vejledning advokatens behandling af personoplysninger april 2018 2 indhold 1. (2 hits)
Endvidere taler det for at anse advokaten for dataansvarlig, at advokaten træffer egne beslutninger om udførelsen af opgaven, og at advokaten, selvom der består et fuldmagtsforhold mellem advokat og... Umiddelbart er det ikke utvetydigt, at advokaten har fuldmagt til på vegne af klienten at modtage underretning om behandling af personoplysninger om klienten.... 

159.  Advokatfuldmægtige (1 hit)
autorisation som advokatfuldmægtig indsendes disse dokumenter til byretten i den retskreds, hvor advokaten har kontor: Fremsendelsesskrivelse Fuldmagt... 

160.  Formularsamling: Indhentelse af proforma-opgørelse fra bank. (2 hits)
De bedes endvidere for hver enkelt konto anføre kontoens art, den aktuelle rentesats, hvem der er kontohaver, samt om der måtte være udstedt fuldmagt til den pågældende konto.... I bekræftende fald vil jeg gerne have kopi af fuldmagten.... 

161.  Dødsboers retssager ved de almindelige domstole (1 hit)
TFA 2008.479/3 ØLK:  Søn S havde to dage før moderens død hævet 250.000 kr på hendes konto i henhold til en fuldmagt.... 

162.  Lovsamling: Bekg. nr.1208 af 08.12.2004 om opløsning af ægteskab (2 hits)
Fuldmagten skal være skriftlig. Stk. 3.... Fuldmagten skal være skriftlig. Stk. 3.... 

163.  Lovsamling: Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager november 1999 (3 hits)
Da en bisidder optræder sammen med parten, er der ikke yderligere bestemmelser om f.eks. grænser for fuldmagt e.lign.... Det er statsamtet, der afgør, om partsrepræsentanten skal fremlægge skriftlig fuldmagt eller på anden måde godtgøre, at den pågældende kan optræde som repræsentant.... Statsamtet bør herudover være opmærksom på, om der er fastsat grænser for fuldmagten.... 

164.  Foreningsret (1 hit)
Der var ikke på generalforsamlingen givet fuldmagt til optagelse af et lån med den anførte rente. Medlemmerne havde udvist grov uagtsomhed og var erstatningsansvarlige.    ... 

165.  Værger (1 hit)
Advokat R havde hidtil bestyret damens formue på godt 1 mio kr. i henhold til en fuldmagt.... 

166.  Forsørgelsesydelser mellem ægtefæller (1 hit)
Det fremgik af sagen, at ægteparret i juli 2013 over for deres bank havde givet den anden ægtefælle fuldmagt til at se og disponere over den andens konti..... 

167.  Inddrivelse af underholdsbidrag (1 hit)
Faderen havde givet fuldmagt til en tysk advokat til at varetage sine interesser i sagen.... 

168.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2009 (1 hit)
M havde konto i schweizisk bank, og enken H havde fuldmagt til kontoen.... 

169.  Uddannelsesbidrag (1 hit)
disposition siden kontoens oprettelse i 2017, hvor D var 12 år, ikke havde været underlagt binding eller restriktion i øvrigt, og at alle overførsler til kontoen var sket via F, der havde haft fuldmagt... 

170.  Lovsamling: Bekendtgørelse om notarialforretninger (12 hits)
Udover de forhold, som er nævnt i § 3, stk. 2, i lov om fremtidsfuldmagter, påser notaren i forbindelse med sin påtegning, at fremtidsfuldmagten er underskrevet digitalt af fuldmagtsgiveren... 

171.  Udlæg (1 hit)
Det var oplyst af banken, at den omhandlede konto tilhørte B og A, og at der ingen fuldmagter var tilknyttet kontoen, hvorfor det krævede underskrift fra begge kontohavere,... 

172.  Revisoransvar (2 hits)
’s virksomhed havde hos nogle pengeinstitutter, P, en girokonto til indbetaling af leje samt en checkkonto som fungerede som driftskonto, til hvilke A havde en fuldmagt... B, som ikke havde fuldmagt til disse konti, tilegnede sig i perioden 1988-1993 ca. 5 mio. kr. fra girokontoen og i perioden 1993-1997 ca. 19 mio. kr.... 

173.  Civilproces - Sagens parter (3 hits)
ØL fandt, at der ikke var fremlagt dokumentation i form af f.eks. en fuldmagt fra K2 eller andet, der indikerede K2’s stillingtagen til sagen.... C var ikke medsagsøger i søgsmålet, og B havde ikke fuldmagt til at føre sagen på C’s vegne.... 

174.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til værgemålsloven (5 hits)
Lavværgen og den lavværgede kan dog meddele hinanden fuldmagt til at handle på egen hånd på bestemte områder.... Om udvalgets undersøgelse af målgrupperne for værgemål henvises til betænkningens kapitel 4, side 97 ff, og om muligheden for at anvende fuldmagter som alternativ henvises til betænkningen... Ved de personlige spørgsmål vil en fratagelse af handleevnen kun give værgen en fuldmagt over for myndighederne til at anmode om bistand til gennemtvingelse af værgens beslutninger... Er begge forældrene værger, optræder de i forening, men kan efter myndighedslovens § 50 a, stk. 1, give hinanden fuldmagt til at udøve værgemålet alene.... 

175.  EU-selskabsret (1 hit)
Christian Bergqvist og Torben Christensen i UfR 2001 B.274-280: Filialbestyrerens fuldmagt.... 

176.  Lovsamling: Vejledning om separation og skilsmisse (2 hits)
Familieretshuset skal i stedet henvise borgeren til at anvende den fællesoffentlig digitale partsrepræsentationskomponent til at give partsrepræsentanten fuldmagt til at indgive ansøgningen m.v. digitalt... Fuldmagten skal være skriftlig.... 

177.  Køb (1 hit)
En stillingtagen til disse krav forudsatte en afklaring af, om forholdet mellem F og K i aktiehandelen var et kommissions- eller fuldmagtsforhold.... 

178.  Nyheder på Synopsis (14 hits)
rimelighedskompensation 09.06.2018 Nye formularer: Kombineret vedvarende fuldmagt... og fremtidsfuldmagt med een fuldmægtig og Kombineret vedvarende fuldmagt og fremtidsfuldmagt med flere fuldmægtige 17.05.2018... 

179.  Begrænset skattepligt (2 hits)
skattepligtig i Danmark, selvom medarbejder deltog i messer og distribuerede vareprøver i Danmark, da medarbejderen ikke deltog i salgsaktiviteter og ikke havde fuldmagt... A deltog ikke i direkte salgsaktiviteter og havde ikke fuldmagt til at indgå retshandler på vegne af S.... 

180.  Lovsamling: Forældelsesloven 2007 (1 hit)
For fordringer, som tilkommer en fuldmagtsgiver mod fuldmægtigen, eller som tilkommer et selskab, en forening, en fond eller lignende mod et bestyrelsesmedlem eller en direktør... 

181.  Ejendomsmæglersalær (1 hit)
N fik fuldmagt til at indhente tilstandsrapport og forsikringstilbud.... 

182.  Færdselsansvar (1 hit)
Det var uden betydning, om T var i god tro, og reglerne om fuldmagt for advokater kunne ikke føre til andet resultat.... 

183.  Partshøring (1 hit)
indhentelse af referenceoplysninger, var uden betydning for sagen, da H efter helbredsoplysningslovens § 11, stk. 3, ikke måtte anmode om eller modtage og gøre brug af en fuldmagt... 

184.  Overdragelse af fast ejendom - Købsaftaler - Er købsaftale indgået? (1 hit)
Sælger havde i anledning af hendes bortrejse givet sin mægler, revisor Kunz, fuldmagt til at sælge ejendommen, og hun kunne ikke efterfølgende underkende mæglerens... 

185.  Lovsamling: Selskabsskatteloven (5 hits)
Salgsvirksomhed udelukkende i form af fjernsalg gennem en repræsentant med fuldmagt til at binde fuldmagtsgiveren, men som ikke er ansat som lønmodtager af denne, medfører... ikke fast driftssted for fuldmagtsgiveren.... Det er en betingelse, at hverken fuldmagtsgiveren eller et hermed koncernforbundet selskab m.v., jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, eller en person eller en hermed... nærtstående, der kontrollerer fuldmagtsgiveren eller et koncernforbundet selskab, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 6, 3.-5. pkt., eller en fond eller trust stiftet... 

186.  Søgsmålskompetence (4 hits)
A havde ej heller dokumenteret at have fuldmagt til at optræde som part i sagen på vegne af U.... Under disse omstændigheder og under henvisning til indholdet af den fremlagte skriftlige fuldmagt lagde ØL til grund, at U havde bemyndiget A til at anlægge retssag vedrørende... 

187.  Formularsamling: Tjekliste vedr. ægteskabssager (2 hits)
Skattefuldmagt, jf. skatteforvaltningslovens § 18 Behov for lysning af vielsesattest Skal fuldmagter tilbagekaldes?... 

188.  Lovsamling: Bekendtgørelse om separation og skilsmisse (1 hit)
Fuldmagten skal være skriftlig. Stk. 3.... 

189.  Lovsamling: Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (2 hits)
Fuldmagtsgiverens død medfører ikke prokuraens ophør.... ansvarlig for, at det registrerede eller anmeldte forhold er lovligt foretaget og i overensstemmelse med virksomhedens vedtægter, herunder at der foreligger behørig fuldmagt... 

190.  Lovsamling: Bekendtgørelse om separation og skilsmisse (1 hit)
Fuldmagten skal være skriftlig. Stk. 3.... 

191.  Skatteopkrævning (2 hits)
R havde bl.a. haft fuldmagt til at disponere over M's konti, indgå lejeaftaler på M's vegne samt repræsentere M i boligretten.... havde udøvet uregistreret momspligtig rengøringsvirksomhed og skulle svare moms af beløb, der var indbetalt på hans egen bankkonto og på en bankkonto, hvortil han havde fuldmagt... 

192.  Lovsamling: Bekg. om separation og skilsmisse (1 hit)
Fuldmagten skal være skriftlig. Stk. 3.... 

193.  Lovsamling: EF-domskonventionen (3 hits)
LUNS, udenrigsminister; SOM, forsamlet i Rådet, efter at have udvekslet deres fuldmagter og fundet dem i god og behørig form, ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER... FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND: John PATTEN Viceminister i Indenrigsministeriet SOM, forsamlet i Rådet, efter at have udvekslet deres fuldmagter... 

194.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til forslag til ny forældelseslov (2 hits)
Værge- og fuldmagtsforhold mv. ............................................................  ... Værge- og fuldmagtsforhold mv.... 

195.  Foreningsbeskatning (1 hit)
Der var oprettet to konti til F, og A-C havde alle fuldmagt til disse konti. SKAT fandt, at F ikke var en forening i juridisk forstand og derfor ikke udgjorde et selvstændigt skattesubjekt.... 

196.  Inddrivelse af gæld til det offentlige (1 hit)
Det var oplyst af banken, at den omhandlede konto tilhørte B og A, og at der ingen fuldmagter var tilknyttet kontoen, hvorfor det krævede underskrift fra... 

197.  Konkursordenen (1 hit)
Advokatens honorarkrav på 25.000 kr. for arbejde udført mellem d.16 september og 10 oktober kunne ikke anses for massekrav efter KL § 93, da advokatens fuldmagt ansås for... 

198.  Arrest (1 hit)
UfR 2002.2421 VLK (FM 2002.181/2 VLK): Advokat, der var beskikket tilsyn for ApS i betalingsstandsning, havde ikke haft fuldmagt til at indgive begæring... 

199.  Lovsamling: Bekg. nr. 627 af 25.09.1989 om ægteskabs opløsning (1 hit)
Fuldmægtigen skal være myndig og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7, og fuldmagten skal være skriftlig.... 

200.  God advokatskik (2 hits)
Bettina Johansen i ADV 2000.86-88: Advokatens fuldmagt og bemyndigelse.... advokat klagede til Advokatnævnet over advokat X's tilbageholdelse af sagsakter, herunder processkrifter i verserende retssager, som han ikke længere havde fuldmagt... 

201.  Fremgangsmåden ved udlæg (3 hits)
UfR 2000.1952 HKK (FM 2000.102 HKK): S havde givet møde i fogedretten i Slagelse ved sin samleverske gennem 7 år, som havde fuldmagt til at møde for ham.... Skyldnerens fraseparerede ægtefælle mødte op på det for politifremstillingen fastsatte tidspunkt med en fuldmagt fra skyldneren og afgav på dennes vegne insolvenserklæring.... Da skyldneren havde givet møde under politifremstilling ved en lovlig rettergangsfuldmægtig, der var i besiddelse af en fuldmagt fra skyldneren, jf.... 

202.  Registreringsafgift (1 hit)
LSR fandt, at de materielle betingelser for udbetaling af eksportgodtgørelse var opfyldt, ligesom der var indgået en fuldmagtsaftale mellem S1 og S2 om, at S1 angav... 

203.  Indsættelse af begunstigede (1 hit)
indsættelse og tilbagekaldelse af begunstigede er en personlig disposition, der kan sidestilles med oprettelse af ægtepagt og testamente, som ikke kan ske ved fuldmagt... 

204.  Kreditgivers fyldestgørelse (4 hits)
I oktober samme år mistede hun rådigheden over bilen, da hendes daværende kæreste solgte den til en bilforhandler mod udlevering af bilens registreringsattest og fremvisning af en forfalsket fuldmagt... 

205.  Umiddelbare fogedforretninger (3 hits)
ØL fandt, at der ikke forelå fuldmagt fra L til de personer, der var mødt under fogedrettens behandling af sagen, og det fremstod uklart,... Aftaleret UfR 1991.471/2 VLK: En kontorassistent i et ejendomsadministrationsselskab ansås for at have fuldmagt efter AFTL § 10... Pant FM 1996.78 (4) VLK: Panthaver kunne ikke kræve pantsat maskine, som pantsætter havde solgt i henhold til fuldmagt, udleveret fra køber, idet... 

206.  Civilstyrelsen_28012019 advokaterne sankt knuds torv pis ryesgade 31 justits m i n i st er i et civilstyrelsen 8000 aarhus c fremtidsfuldmagt for f g (4 hits)
Civilstyrelsen har ved afgørelsen navnlig lagt vægt på, at det fremgår af Nem-ID's regelsæt, herunder pkt. 3.2 og 3.3, at Nem-ID er strengt person­ ligt, også i det tilfælde, hvor der foreligger en fuldmagt... 

207.  TFA 2008 - Familieret (3 hits)
TFA 2008.470 ØLD: M skulle tilbagebetale H ca. 240.000 kr., bl. a. som følge af uberettigede hævninger ifølge fuldmagt.... M kunne ifølge fuldmagt disponere over H's virksomhedskonto. H påstod M dømt til at betale hende 641.494 kr. Holbæk Ret frifandt ham.... 

208.  Racediskrimination (3 hits)
Hun henvendte sig til sin faglige organisation, O, og underskrev fuldmagt til, at O kunne behandle hendes sag i Ligebehandlingsnævnet, N.... Den fuldmagt, som A havde givet O, bemyndigede alene O til på hendes vegne at behandle sagen i N, og da A ikke efterfølgende havde tiltrådt forliget med K, var hun... 

209.  Indkomstoverførsler - rette indkomstmodtager (2 hits)
(TfS 2009.62 HD, SKM2008.994 HD, TfS 2007.391 VLD, SKM2007.271 VLD): Bestyrelsen i Anpartsselskabet S gav hovedanpartshaveren A fuldmagt... Henset til, at S havde fuldmagt til at råde over indeståenderne i alle henseender, til at denne råderet faktisk var udnyttet i form af hævninger, investeringer og modtagelse... 

210.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2001 (3 hits)
Advokat A, der var indsat som testamentarisk bobestyrer, havde givet fuldmagt til advokat B til at behandle dødsboet.... 

211.  Registerret (1 hit)
indhentelse af referenceoplysninger, var uden betydning for sagen, da H efter helbredsoplysningslovens § 11, stk. 3, ikke måtte anmode om eller modtage og gøre brug af en fuldmagt... 

212.  Kommentarer til ægtefællelovens § 20 (9 hits)
ad ÆSKL § 20 Digital underskrift Underskrift fra værge Underskrift via fuldmagt Tinglysning i personbogen... Underskrift via fuldmagt Ægtepagter kan ikke underskrives via en fuldmagt, herunder en vedvarende fuldmagt eller en fremtidsfuldmagt. ... Hvis ægtefællerne underskriver iht. fuldmagt, skal den underskrevne papirægtepagt oploades og bilagsrefereres.... Grunden til, at den underskrevne papirægtepagt skal oploades og bilagsrefereres, er, at ægtepagter ikke kan underskrives via en fuldmagt.... 

213.  Tvangsauktion (5 hits)
L, der var ejers, E, bror, oplyste at have en generalfuldmagt, i forbindelse med et vejledningsmøde i en tvangsauktionssag, men havde ikke forevist en original fuldmagt... Fogedretten fandt, at der ikke forelå dokumentation for, at L repræsenterede ejer, da original fuldmagt ikke var modtaget.... I hhv. oktober og december 2002 fik A/S Jyske Bank, B, af R ApS uigenkaldelig fuldmagt, transport og håndpantebrev i prioriteringsprovenuerne, hvilket blev noteret hos K... 

214.  Lovsamling: Aktieselskabsloven (3 hits)
Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid end 12 måneder.... Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.... Selskabet skal desuden stille en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen.... 

215.  Direktører (1 hit)
Lennart Lynge Andersen og Peer Schaumburg-Müller i ET nr. 1/2014 p. 101-106: Mere om direktørers kompetence og fuldmagt i selskabsretten – En kommentar til en voldgiftskendelse... 

216.  Skat under ægteskabet (1 hit)
M kunne ifølge fuldmagt disponere over H's virksomhedskonto. H påstod M dømt til at betale hende 641.494 kr. Holbæk Ret frifandt ham.... 

217.  Fogedrettens prøvelse af indsigelser (1 hit)
FM 1999.71/2 ØLK: Retsforlig var ikke bindende for sagsøgte, da sagsøgtes fader ikke havde haft fuldmagt til at give møde og forlige sagen.... 

218.  Obligationsret (4 hits)
2022.4956 VLD: Bygherre hæftede ikke over for underentreprenør, som havde udført bl.a. gravearbejde for entreprenøren, da entreprenøren var selvstændig og ikke havde fuldmagt... 

219.  Formularsamling: Tjekliste vedr. afhøring af debitorer i fogedretten (1 hit)
omberammes              c Fuldmagtshaver... 

220.  Betænkning nr. 1105 - appelbegrænsning redegørelse om appelbegrænsning for det offentlige i skattesager afgivet af arbejdsgruppen om appelbegrænsning for det offentlige i skattesager  (6 hits)
Kan Kammeradvokaten forsynes med en generel forligs- fuldmagt? 68 5. Arbejdsgruppens vurderinger 7 0 5.1. Afvejning af fuldstændig eller delvis appelbegrænsning. 70 5.1.1.... Det har været fremført, at det kunne være hensigts- mæssigt, såfremt Kammeradvokaten, når han mødte i lands- retten, havde blanco-fuldmagt fra Skattedepartementet til at forlige sagen på grundlag af... imidlertid arbejdsgruppens opfattelse efter drøftelse med Kammeradvokaten, at løsningen med en gene- rel forligsfuldmagt ikke vil være heldig, fordi Kammerad- vokaten meget sjældent ville gøre brug af fuldmagten... Som omtalt under punkt 4.4. har kammer- advokaten ikke generelt fuldmagt til at indgå forlig i disse sager.... 

221.  Formularsamling: Koncept til normalvedtægter 2020 (8 hits)
Adgang, stemmeret og fuldmagt   Stk. 1. ... Stemmeretten kan desuden udøves af en myndig person eller ejerforeningens bestyrelse, som ejeren har givet skriftlig fuldmagt.... En ejer i ejerforeningen kan give lejer af dennes ejerlejlighed fuldmagt til at kunne vælges til bestyrelsen.... Tilsvarende kan en ejer, der er en juridisk person, give fuldmagt til en fysisk person, der som repræsentant for ejeren kan vælges til bestyrelsen.... Al kommunikation mellem ejerforeningen og ejerne, herunder indkaldelse til generalforsamling, fremsendelse af fuldmagter og forslag, udsendelse af referater og påkrav, kan ske digitalt ved e-mail eller... 

222.  Kommentarer til ægtefælleskiftelovens § 22 (2 hits)
Bobehandleren skal ikke medsende en fuldmagt fra en ægtefælle, idet samtykke fra ægtefællerne ikke er nødvendigt.... Bobehandleren skal ikke medsende en fuldmagt fra en ægtefælle, idet samtykke fra ægtefællerne ikke er nødvendigt.... 

223.  Formularsamling: Koncept til skadesløsbrev- fordringspant (1 hit)
fordel for debitors (skyldners eller pantsætters) nærstående, jf. tinglysningslovens § 47 e, stk. 1 og pkt. 5 i nedenstående pantebrevsformular SKADESLØSBREV FORDRINGSPANT Fuldmagtshaver... 

224.  Forældelse (3 hits)
Under sagen påstod R, at A ikke havde haft fuldmagt til at indgå forlig.... VL fandt, at A havde haft fuldmagt til at indgå forlig, og at mailen af 08.12.2011 havde karakter af et forlig, hvor fordringens eksistens og størrelse var fastslået, jf... TFA 2020.277 VLD: Dødsbo fik medhold i erstatningskrav mod afdødes brødre og søskendebørn m. fl. som følge af hævninger uden fuldmagt på ca. 2,9 mio kr.... 

225.  Den_gode_proces den gode proces advokatens arbejde med civile retssager d en g o d e p r o c es s // a l m in d e l ig e p r in c ip p e r  (2 hits)
kun påtage dig en sag efter direkte henvendelse fra klienten, fra en anden advokat på klientens vegne eller fra en offentlig myndighed1 • Det er dit ansvar at sikre dig fornøden dokumentation for den fuldmagt... – Fuldmagt • Habilitet • Har du tid?... 

226.  Boligretssager (1 hit)
ØL fandt, at L's fuldmagt til H, måtte forstås således, at den også omfattede repræsentation til indlevering af kæreskrift jf.... 

227.  Lovsamling: Normalvedtægt af 14. juni 1966 (3 hits)
Stemmeret og fuldmagt Ethvert medlem har stemmeret. Stk. 2.... Stemmeretten kan desuden udøves af en myndig person eller ejerforeningens bestyrelse, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt hertil.... Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen. § 7.... 

228.  Patientforsikring (1 hit)
HR fandt det godtgjort, at Patientforsikringens afgørelse af 30.09.2003 samme dag var afsendt til F, der havde fuldmagt til at varetage A’s interesser under sagen.... 

229.  Vejledning_om_advokatens_behandling_af_personoplysninger_feb_2019 1 vejledning advokatens behandling af personoplysninger revideret februar 2019 2  (1 hit)
Endvidere taler det for at anse advokatfirmaet for dataansvarlig, at advokaten træffer egne beslutninger om udførelsen af opgaven, og at advokaten, selvom der består et fuldmagtsforhold mellem advokat... 

230.  Lovsamling: Statsskatteloven (1 hit)
Bekendtgørelse paa den i Kommunen brugelige Maade dem, som skal ansættes til Skat i Kommunen, til selv eller ved en dertil betroet Fuldmægtig, dog i saa Fald under Fuldmagtsgiverens... 

231.  Formularsamling: Vedtægter for grundejerforening (2 hits)
Stk. 3 Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand.... Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter.... 

232.  Voldgift (2 hits)
B påstod sagen fremmet og gjorde til støtte herfor gældende, at S havde handlet uden for sin fuldmagt. Retten i Kolding fandt ikke, at A var tegningberettiget for B.... 

233.  Sagsbehandlingsfejl i skattesager (1 hit)
Afgørelsen var ikke ugyldig på grund af sagsbehandlingsfejl, idet den var sendt til moderselskabet, som havde fuldmagt til at modtage svar.... 

234.  Formularsamling: Koncept til bilpantebrev (1 hit)
Fuldmagtshaver:                           Adressat for eventuel meddelelse om retsforfølgning m.v.:  ... 

235.  Formularsamling: Koncept til løsørepantebrev (1 hit)
Fuldmagtshaver:                           Adressat for eventuel meddelelse om retsforfølgning m.v.:  ... 

236.  Hoeringssvar_DFA_1519 - danske dødsboadvokater justitsministeriet lovafdelingen slotsholmsgade 10 1216 københavn k vedr.: høring over ægtefælleskifteudvalgets  (1 hit)
Ønsker en arving indflydelse på boets dispositioner i en situation, hvor der er uenig- hed, må arvingen altså personligt møde op til bomødet eller lade sig repræsentere af en anden ved fuldmagt.... 

237.  Lovsamling: Gældsbrevsloven (3 hits)
er foretaget af den, som efter § 13 formodes at have ret til at gøre fordringen gældende, eller af nogen, som med grund antoges at være identisk med ham eller at have fuldmagt... Udstederen kan selv over for en erhverver i god tro påberåbe sig, at gældsbrevet var falsk eller forfalsket, underskrevet på hans vegne uden fuldmagt... betaling er sket til den, som efter § 13 formodes at have ret til at gøre fordringen gældende, eller til nogen, som med grund antoges at være identisk med ham eller at have fuldmagt... 

238.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 39 af 09.10.2013: Forslag til lov om forbrugeraftaler (3 hits)
Indgås en aftale således eksempelvis af en fuldmægtig for den erhvervsdrivende, er det fuldmagtsgiveren (dvs. den erhvervsdrivende), der er aftalepart.... Aftaleloven indeholder regler om forholdet mellem parterne i en aftale, herunder hvornår en aftale anses for at være indgået (kapitel I om afslutning af aftaler), om fuldmagtsforhold... (kapitel II om fuldmagt) og om under hvilke omstændigheder en aftale ikke er bindende for den ene part i aftalen (kapitel III om ugyldige viljeserklæringer).... 

239.  TFA 2003 - Familieret (1 hit)
Faderen havde givet fuldmagt til en tysk advokat til at varestage sine interesser i sagen.... 

240.  Fortolkning af aftaler (1 hit)
K blev således frifundet. (3-2) UfR 2013.182 HD: DiBa Bank, B, havde i medfør af nogle formueplejeaftaler fået fuldmagt til at investere... 

241.  Formularsamling: Interne retningslinier til forebyggelse af hvidvask (2 hits)
Hvis en person etablerer et klientforhold for en anden, skal der altid indhentes identitetsoplysninger på både fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver.   5.4.       ... 

242.  Lovsamling: Vejledning nr. 9860 af 06.09.2007 om samvær (3 hits)
Da en bisidder optræder sammen med parten, er der ikke yderligere bestemmelser om f.eks. grænser for fuldmagt e.l.... Det er statsforvaltningen, der afgør, om partsrepræsentanten skal fremlægge skriftlig fuldmagt eller på anden måde godtgøre, at den pågældende kan optræde som repræsentant.... Statsforvaltningen bør herudover være opmærksom på, om der er fastsat grænser for fuldmagten.... 

243.  Lovsamling: Vejledning om samvær (3 hits)
Da en bisidder, som ikke er partsrepræsentant, optræder sammen med parten, er der ikke yderligere bestemmelser om f.eks. grænser for fuldmagt el.lign.... Det er statsforvaltningen, der afgør, om partsrepræsentanten skal fremlægge skriftlig fuldmagt eller på anden måde godtgøre, at den pågældende kan optræde som... Statsforvaltningen bør herudover være opmærksom på, om der er fastsat grænser for fuldmagten.... 

244.  Lovsamling: Danske lov (2 hits)
End giver Husbond sin Tiener, eller anden, Fuldmagt paa sine Vegne at forrette noget, da bør Husbonden selv at svare til hvad derudj forseis af den, som hand Fuldmagt givet... 

245.  Internationale børnebortførelser (2 hits)
notar i Venezuela - om, at F gav tilladelse til, at S rejste til Madrid sammen med M med udrejse d. 29.10.2016 og hjemrejse d. 15.11.2016, og en generelt udformet fuldmagt... På denne baggrund og efter indholdet af den fuldmagt, som F underskrev, inden M udrejste af Venezuela med S, samt efter indholdet af korrespondance mellem parterne... 

246.  Udeholdte indtægter (2 hits)
S gjorde bl.a. gældende, at overførslerne vedrørte de to selskaber, som hun var eneanpartshaver i, at de var foretaget af hendes samlever, som havde fuldmagt til at disponere... A og B havde væsentlig indflydelse på C og fuldmagt til at råde over C’s midler. Fra 2003-2011 modtog A ingen løn og selvangav ingen indkomst.... 

247.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 157 af 15.03.2017: Forslag til lov om betalinger (3 hits)
Det foreslås i nr. 2 at undtage betalingstransaktioner mellem en betaler og en betalingsmodtager gennem en handelsagent, som har fuldmagt fra betaleren eller betalingsmodtageren til at forhandle... Dette skyldes, at handelsagenten agerer på baggrund af et fuldmagtsforhold og derved kan afgive eller modtage betaling på vegne af fuldmagtsgiver med frigørende virkning for modparten.... 

248.  Driftsomkostninger (1 hit)
ØL ændrede dommen, idet det navnlig ved forklaring afgivet af virksomhedens revisor blev lagt til grund, at virksomhedens kontrolorganisation og fuldmagtsforhold... 

249.  Gennemtvingelse af forældremyndighed og samvær fra 01.04.2019 (1 hit)
Afgørelsen fuldbyrdede alene afgørelsen om international børnebortførelse  af 02.05.2022 og gav F fuldmagt til at rejse med S til Danmark.... 

250.  Lovsamling: Normalvedtægt af 14. juni 1966 (1 hit)
Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle eller af en myndig person, som medlemmer skriftligt har givet fuldmagt dertil. § 5.... 

251.  Lovsamling: Retsplejelovens kapitel 81: Bestemmelser om domsforhandling for byret i sager, i hvilke der ikke medvirker domsmænd. (1 hit)
Når der i en sag, hvorunder der ikke er spørgsmål om højere straf end bøder, i tiltaltes sted møder en person, der er forsynet med skriftlig fuldmagt fra tiltalte og er... 

252.  Beskatning af fri bil (2 hits)
S gjorde bl.a. gældende, at overførslerne vedrørte de to selskaber, som hun var eneanpartshaver i, at de var foretaget af hendes samlever, som havde fuldmagt til... Med henvisning til, at S efter sin egen forklaring var direktør og eneste ansatte i selskabet, at S varetog alle opgaver i selskabet, at S ifølge fuldmagt disponerede alene... 

253.  Kære i civile sager (2 hits)
Efter kærefristens udløb fremsendte L en fuldmagt fra ejerne af ejendommen til at fastholde kæremålet, men gjorde i øvrigt gældende, at han var kæreberettiget... Den omstændighed, at der efter kærefristens udløb var udstedt en fuldmagt af ejendommens ejere til landinspektøren til at fastholde kæremålet... 

254.  Lovsamling: Retsplejelovens kapitel 80: Straffesager, i hvilke der ikke medvirker lægdommere (1 hit)
Hvis der i en sag, hvor der ikke er spørgsmål om højere straf end bøde, for tiltalte møder en person, der har skriftlig fuldmagt fra tiltalte og er villig til at meddele... 

255.  Momsfritagne ydelser (4 hits)
momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra e, da advokatvirksomheden hverken havde bemyndigelse til at fastlægge aftalevilkårene vedrørende transaktionen eller havde fuldmagt... såfremt tjenesteyderen enten havde bemyndigelse til på købers, sælgers eller begges vegne helt eller delvist at fastlægge aftalevilkårene ifm. transaktionen eller havde fuldmagt... S havde på denne baggrund dermed ikke haft bemyndigelse til at fastlægge aftalevilkår ifm. transaktionen eller haft fuldmagt til på nærmere aftalte vilkår at indgå aftale... 

256.  Formularsamling: PÅTEGNING PÅ SKIFTERETSATTEST VEDRØRENDE TINGLYSNING SOM ADKOMST FOR ARVINGERNE (1 hit)
Århus, den 25. februar 2008   Ifølge fuldmagt for boet Jørgen U.... 

257.  God advokatskik XIV: Forholdet til modparten og dennes advokat (1 hit)
Enhver af parterne kan tilbagekalde sin fuldmagt og derved reelt spærre en sådan konto, idet dispositioner herefter kræver enighed.... 

258.  Solvente bobestyrerboer - Boets behandling (2 hits)
TFA 2001.85 ØLK (FM 2000.120 ØLK): Advokat A, der var indsat som testamentarisk bobestyrer, havde givet fuldmagt til advokat B til at behandle dødsboet.... 

259.  Festskrifter (6 hits)
Formueret og procesret Lennart Lynge Andersen Fuldmagt og det, der ligner... 

260.  Beslaglæggelse og edition (1 hit)
flere gange efter sagen, uden held, at få stolene udleveret, med begrundelse om, at stolene kun ville blive udleveret til retmæssige ejer, eller til A mod fremvisning af fuldmagt... 

261.  Lovsamling: ABT 18 (2 hits)
Ændringer i bygherrens repræsentants fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles på det førstkommende bygherremøde. Det samme gælder eventuel fuldmagt for entreprenørens repræsentant.... 

262.  Lovsamling: Lov om omsætning af fast ejendom (2 hits)
Formidlerens fuldmagt § 21. Formidleren kan ikke forpligte opdragsgiveren over for tredjemand uden særskilt fuldmagt.... 

263.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 155 af 15.03.2017: Forslag til lov om kapitalmarkeder (3 hits)
Gældende ret Bestemmelserne i kapitel 2 a i lov om værdipapirhandel m.v. giver obligationsejere mulighed for at lade sig repræsentere af en repræsentant uden en konkret fuldmagt fra alle obligationsejere... blev det bl.a. anbefalet at etablere juridiske rammer, der muliggjorde, at trustees i Danmark kunne repræsentere samtlige obligationsejere, herunder at obligationsejerne ikke skulle afgive individuel fuldmagt... Det foreslås at videreføre de særlige regler om obligationsejeres mulighed for at lade sig repræsentere af en repræsentant uden konkret fuldmagt fra alle obligationsejere.... 

264.  Lovsamling: AB 18 (2 hits)
Ændringer i byggeledelsens eller fagtilsynets fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles på det førstkommende byggemøde.... Det samme gælder eventuel fuldmagt for entreprenørens repræsentant. Fælles regler om projekterings- og byggemøder § 32.... 

265.  Lovsamling: Retsplejelovens kapitel 46: Fremgangsmåden ved udlæg og tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav (1 hit)
underskriften er falsk, at vekslens eller checkens indhold er forfalsket efter underskrivelsen, eller at vekslen eller checken er underskrevet på skyldnerens vegne uden fornøden fuldmagt... 

266.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til forslag til ny dødsboskiftelov L120/1995 (1 hit)
Kan der ikke opnås tilstrækkelig klarhed om arve- og formueforholdene, eller mangler fuldmagter fra medarvinger, udsætter skifteretten berigtigelsen.... 

267.  Kommentarer til boafgiftslovens § 38 (6 hits)
En skriftlig meddelelse skal være underskrevet af den arving, som giver afkald, eller vedlagt dokumentation for den underskrivendes fuldmagt til at repræsentere arvingen... En sædvanlig skiftefuldmagt giver ikke fuldmagt til på arvingens vegne at give arveafkald.... Meddelelsen var ikke vedlagt fornøden dokumentation for fuldmagt vedrørende arveafkaldene.... 

268.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 34 af 09.10.2013: Forslag til lov om sommerhuse på fremmed grund (1 hit)
Færdigmelder en anden person byggearbejdet, skal vedkommende dokumentere sin ret til at handle på bygningsejerens vegne, f.eks. ved fremlæggelse af en fuldmagt.... 

269.  Offentligretligt erstatningsansvar (1 hit)
indhentelse af referenceoplysninger, var uden betydning for sagen, da H efter helbredsoplysningslovens § 11, stk. 3, ikke måtte anmode om eller modtage og gøre brug af en fuldmagt... 

270.  Ejendomsavancebeskatning (1 hit)
Det fremgik af en fuldmagt, som A gav til sin bror, at han var af samme opfattelse.... 

271.  Konkurs (1 hit)
A havde hverken bemyndigelse eller fuldmagt til at råde over fællesejendom, herunder en bestemt del heraf, ved retlige dispositioner i form af salg... 

272.  Skattestrafferet (1 hit)
T skulle på et tidspunkt i fængsel, hvorfor han gav SS en fuldmagt til at hæve på kontoen, så han kunne hæve penge til de ansattes løn.... 

273.  Lovsamling: Retsplejelovens kapitel 17: Forkyndelser m.v. (1 hit)
I borgerlige sager og straffesager kan en part eller et vidne ved skriftlig fuldmagt på en særlig blanket udpege en myndig person, over for hvem forkyndelse kan ske efter reglerne... 

274.  Kommentarer til boafgiftslovens § 10 (8 hits)
En skriftlig meddelelse skal være underskrevet af den arving, som giver afkald, eller vedlagt dokumentation for den underskrivendes fuldmagt til at repræsentere... En sædvanlig skiftefuldmagt giver ikke fuldmagt til på arvingens vegne at give arveafkald.... Meddelelsen var ikke vedlagt fornøden dokumentation for fuldmagt vedrørende arveafkaldene.... Anmeldelsen må kunne underskrives af ansatte i henhold til fuldmagt eller prokura, jf. Petersen og Skammelsen p. 111 og Bue Skammelsen i Karnov 1996 p. 5834 note 74.... 

275.  Skønsmæssig ansættelse (4 hits)
BR fandt, at det lå inden for Ds fuldmagt at foretage handel med de omhandlede produkter.... Forhøjelserne byggede på SKATs skøn over, hvor stor en del af kontante hævninger, som S havde foretaget på en konto, hvortil hun havde dankort og fuldmagt, kunne anses for... 

276.  Betænkning nr. 1052 - betænkning om retternes stedlige kompetence i borgerlige sager m.v. (ef-domskonventionen) afgivet af retsplejerådet  (3 hits)
LUNS, udenrigsminister; SOM, forsamlet i Rådet, efter at have udvekslet deres fuldmagter og fundet dem i god og behørig form, ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER: AFSNIT I ANVENDELSESOMRÅDE... POLAK, justitsminister; SOM, forsamlet i Rådet, efter at have udvekslet deres fuldmagter og fundet dem i god og behørig form, ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER: Artikel 1 De europæiske Fællesskabers... 

277.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 120/1995 til dødsboskiftelov (3 hits)
Underskrift kan ske ifølge fuldmagt, men i så fald må originalfuldmagterne vedlægges det eksemplar af opgørelsen, der indsendes til skifteretten.... Kontanter og værdipapirer kan sikres gennem etablering af en forvaltningsordning med et pengeinstitut, der modtager ikke i forvejen forvaltede midler og i henhold til fuldmagt fra bobestyreren... 

278.  Maskeret udlodning (2 hits)
LSR fandt, at A var eneanpartshaver i B og havde fuldmagt til B’s konto. A kunne dermed råde på B’s vegne på indkøbstidspunktet.... anpartsselskabet var sket fra Ss konto, og at S efterfølgende havde underskrevet et overdragelsesdokument, hvoraf det bl.a. fremgik, at Ss søn havde handlet i henhold til fuldmagt... 

279.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag til ny lov om ansættelsesklausuler (1 hit)
har adgang til virksomhedens indkøbspriser, virksomhedens rabatordninger med leverandører og kunder, kundelister, samt at lønmodtageren har selvstændig kundekontakt eller har fuldmagt... 

280.  Omstødelse af forrykkende dispositioner (1 hit)
Amagerbanken A/S havde de tinglyste kreditforeningspantebreve i sin besiddelse og fuldmagt til at hæve provenuerne.... 

281.  Skattesvig af særlig grov karakter (2 hits)
T havde fuldmagt til selskabernes konti. ØL tilsidesatte T's forklaring om overdragelse af kode og nøglekort. ØL stadfæstede BRs dom.... T havde haft fuldmagt og netadgang til selskabskonti.... 

282.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 39 af 09.10.2013: Forslag til lov om forbrugeraftaler (1 hit)
Den foreslåede ændring vil ikke medføre materielle ændringer, da de almindelige danske fuldmagtsregler fører til samme retsstilling.... 

283.  Fristregler for skatteansættelsen (4 hits)
Henset til, at S havde fuldmagt til at råde over indeståenderne i alle henseender, til at denne råderet faktisk var udnyttet i form af hævninger, investeringer og modtagelse... Samleveren havde ikke fuldmagt til kontoen, og SKAT havde derfor indkomstbeskattet S i 2006-2007 og gaveafgiftsbeskattet S i 2008-2010, hvor S ubestridt var omfattet af... Henset til, at S havde fuldmagt til at råde over indeståenderne i alle henseender, til at denne råderet faktisk var udnyttet i form af hævninger, investeringer og modtagelse... 

284.  Lovsamling: Tinglysningsbekendtgørelsen (1 hit)
Fuldmagt og skifteretsattest om bobestyrerbehandling skal altid forevises i original. § 24.... 

285.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold (2 hits)
Bestemmelsen gælder efter sit indhold alene, mens samlivet består, og anvendelse af den forudsætter, at ingen anden har bemyndigelse (f.eks. en fuldmagt) til at handle på den fraværende... Udvalget ønsker dog ikke at ændre gældende rets beskyttelse af den godtroende tredjemand, og det er ikke udvalgets opfattelse, at de almindelige aftaleretlige regler om fuldmagter... 

286.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 47 af 13.10.2021: Forslag til lov om leje (2 hits)
Bestemmelsen overflødiggør dermed beboerrepræsentanternes indhentelse af fuldmagter fra lejerne.... Er der en af disse, som har fuldmagt til at varetage alles interesser i lejeforholdet, vil ophævelsen kunne ske over for denne person.... 

287.  Formularsamling: Tjekliste vedr. oprettelse af testamenter (2 hits)
Bør der oprettes en vedvarende fuldmagt eller en fremtidsfuldmagt eller begge dele?... 

288.  Formularsamling: Koncept til nye normalvedtægter (2 hits)
Stemmeret og fuldmagt § 6. Stk. 1.    Ethvert medlem har stemmeret. Stk. 2.    Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever.... Stemmeretten kan desuden udøves af en myndig person eller ejerforeningens bestyrelse, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt hertil.  ... 

289.  Formularsamling: Engelsk oversættelse af fuldmagt til lysning af ægtepagt, når den ene part ikke har dansk CPR-nummer (1 hit)
Engelsk oversættelse af fuldmagt til lysning af ægtepagt, når den ene part ikke har dansk CPR-nummer Word.docx Power of Attorney for registration... 

290.  Kommentarer til boafgiftslovens § 5 (6 hits)
En skriftlig meddelelse skal være underskrevet af den arving, som giver afkald, eller vedlagt dokumentation for den underskrivendes fuldmagt til... En sædvanlig skiftefuldmagt giver ikke fuldmagt til på arvingens vegne at give arveafkald.... Meddelelsen var ikke vedlagt fornøden dokumentation for fuldmagt vedrørende arveafkaldene.... 

291.  Kommentarer til boafgiftslovens § 26 (1 hit)
LSR bemærkede, at S havde ikke haft fuldmagt til forældrenes konti, og at S havde ikke har haft faktisk rådighed over farens hævekort før juni 2019.... 

292.  Lovsamling: Retsafgiftsloven (1 hit)
Såfremt begæringen er fremsat i henhold til fuldmagt, hæfter tillige den befuldmægtigede for afgiften, såfremt denne kan beregnes ved begæringens fremsættelse.... 

293.  Betænkning nr. 1039 - betænkning om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen afgivet af udvalget vedrørende visse forvaltningsretlige spørgsmål  (6 hits)
Forevisning af fuldmagt 97 4.2.4. Pligt til at yde bistand til myndighe- derne ved foretagelse af foranstalt- ningerne 97 4.2.4.1. Pligt til at yde bistand generelt beskrevet 98 4.2.4.2.... Kommissionens tjenestemænd og befuldmægtigede, der har til opgave at foretage efterprøvelserne, udøver deres beføjelser mod fremlæggelse af en skriftlig fuldmagt, som angiver formålet med efterprøvelsen... Fqr.evî sni_ng_ af fuldmagt.... I nogle ganske enkelte tilfælde er man gået lidt videre end blot et krav om medbringelse af legitimation, idet en egent- lig fuldmagt til gennemførelse af foranstaltningerne skal forevises.... Efter § 2, stk. 2, skal der ved undersøgelsen forevises en skriftlig fuldmagt fra direktoratet.... 

294.  Formularsamling: Samlivskontrakt (2 hits)
Fuldmagt 5.1.       ... Mens vi lever sammen på fælles adresse – og så længe denne kontrakt ikke er opsagt – giver vi hermed hinanden fuldmagt til på begges vegne og for begges regning at indgå alle retshandler, som er nødvendige... 

295.  Betænkning nr. 1063 - billedret 6. delbetænkning fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen  (2 hits)
Det norske udvalg foreslår derfor en fuldmagtsbestemmelse i ophavsretsloven, som muliggør, at de nærmere regler fastsættes administrativt.... 

296.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 48 af 13.10.2021: Forslag til lov om boligforhold (2 hits)
såfremt kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på, at en udlejet bolig generelt fremstår i en meget dårlig stand, og lejeren efter kommunalbestyrelsens opfordring ikke ønsker at give kommunalbestyrelsen fuldmagt... drift kan indbringe sager om vedligeholdelsesmangler i en udlejet bolig med væsentlige og alvorlige vedligeholdelsesmangler på klimaskærmen, og hvor lejeren ikke ønsker at give kommunalbestyrelsen fuldmagt... 

297.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 148 af 26.01.2006: Forslag til lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen (1 hit)
Beslutninger af mere dagligdags karakter kan træffes af den ene, selv om der ikke foreligger en fuldmagt fra den anden.... 

298.  Lovsamling: Skattekontrolloven (1 hit)
medmindre ordningen er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 4, eller § 53 B, stk. 2, være vedlagt følgende: 1) Fuldmagt... 

299.  Lovsamling: Kapitalmarkedsloven (3 hits)
samt aktionærernes ret til at deltage i generalforsamlingen, 2) sammen med indkaldelse eller på anmodning efter indkaldelse til generalforsamling stille en fuldmagt... konverterings-, ombytnings-, tegnings- eller annulleringsrettigheder og indløsning samt disse indehaveres ret til at deltage heri, 2) stille en fuldmagt... 7) besiddes af en tredjemand på egne vegne for den fysiske eller juridiske persons regning eller 8) den fysiske eller juridiske person kan udøve ved fuldmagt... 

300.  Betænkning nr. 1110 - betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren  (1 hit)
Også personer, der efter almindelige fuldmagts- regler kan optræde for sælger, vil kunne modtage tilbagetræ- delseserklæringen med frigørende virkning for køber. Til stk. 2.... 

301.  Lovsamling: Vejledning om adoption (2 hits)
Familieretshuset skal i stedet henvise borgeren til at anvende den fællesoffentlig digitale partsrepræsentationskomponent (Digital Fuldmagt) til at give partsrepræsentanten fuldmagt til at indgive ansøgningen... 

302.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 13 af 04.10.2017: Forslag til skattekontrollov (3 hits)
Således har SKAT, som af personen har fået fuldmagt til indseende i den pågældende ordning, mulighed for at rette henvendelse til forsikringsselskabet m.v. om at specificere opgørelsen af afkastet m.v... Efter forslagets § 18, stk. 1, nr. 1, skal der medfølge en fuldmagt fra forsikringstageren m.v. til SKAT til indseende i ordningen i det udenlandske selskab.... Efter den gældende skattekontrollovs § 11 C, stk. 4, nr. 1, skal erklæringen være vedlagt en fuldmagt fra forsikringstageren til SKAT med henblik på indseende i ordningen i det udenlandske selskab.... 

303.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 13 af 04.10.2017: Forslag til skattekontrollov (3 hits)
Erklæringer efter § 16 skal være vedlagt en fuldmagt fra forsikringstageren m.v. til Skatteforvaltningen til indseende i ordningen i det udenlandske selskab, jf. § 18,... gældende skattekontrollovs § 11 C om udenlandske pensionsordninger foreslås videreført som § 16 om en forsikringstagers pligt til at oplyse SKAT om oprettelsen af en udenlandsk pensionsordning, § 18 om fuldmagt... Erklæringer efter § 16 skal være vedlagt en fuldmagt fra forsikringstageren m.v. til Skatteforvaltningen til indseende i ordningen i det udenlandske selskab, jf. § 18, stk. 1, nr. 1, og en erklæring fra... 

304.  Dobbeltbeskatning (1 hit)
ØL gav ministeriet medhold i, at selskabets franske administrator alene havde fuldmagt til at forestå den daglige drift, men ikke til at foretage salg af ejendomme... 

305.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 47 af 13.10.2021: Forslag til lov om leje (1 hit)
Herudover har udlejeren pligt til at give lejere, som forlanger det, eller andre, som lejeren har givet fuldmagt hertil, adgang til at gennemgå materiale, som ligger til grund for energimærket samt eventuelle... 

306.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 113 af 26.04.2023: Forslag til ejendomsskattelov (1 hit)
Dette hensyn vil også kunne tilgodeses fremover, således at en eventuel fuldmagtshaver kan modtage opkrævningen på vegne af hovedejeren.... 

307.  Civilprocesretlig-Julealmanak_2020 1 kristian torp civilprocesretlig julealmanak 2020 2 kristian torp civilprocesretlig julealmanak holst, advokater 3 forord i oktober (3 hits)
1 (lovforslag 12/2012), at begrebet »en anden, som har ansvar for den juridiske persons anlig- gender« i bestemmelsen omfattede en situation som den forelagte, hvor vedkom- mende havde haft behørig fuldmagt... Afgørelsen er sparsomt gengivet, men det er interessant at notere, at landsretten tilsyneladende tillægger det vægt, at tvisten vedrører netop den aftale, som den pågældende havde fuldmagt til at indgå... En snæver fuldmagt kan således næppe almindeligvis sidestilles med prokura (eller de øvrige eksempler i lovforslaget, der alle har karakter af mere generelle repræsentationsregler).... 

308.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til udkast til lov om ægtefælleskifte i bet. 1518/2010 (1 hit)
Bobehandleren skal ikke medsende en fuldmagt fra en ægtefælle, idet samtykke fra ægtefællerne ikke er nødvendigt.... 

309.  Betænkning nr. 1093 - betænkning om edb i tinglysningen  (1 hit)
Som eksempler på sådanne påtegninger kan nævnes transportpåtegninger, ændring af kreditor, fuldmagtspåtegning, rykningspåtegning, påtegning om god- kendelse af udstykning, relaksationspåtegning, påtegning... 

310.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold (4 hits)
Bestemmelsen gælder efter sit indhold alene, mens samlivet består, og anvendelse af bestemmelsen forudsætter, at ingen anden har bemyndigelse (f.eks. en fuldmagt) til at handle... Dispositionsadgangen gælder ikke, hvis en anden er bemyndiget til at foretage dispositionen, eksempelvis ved en almindelig fuldmagt eller ved en fremtidsfuldmagt efter lov nr. 618... 

311.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 93 af 15.01.2020: Forslag til lov om ejerlejligheder (1 hit)
Bestemmelsen indeholder et princip om rettighedernes uadskillelighed og medfører, at ejeren ikke kan give en anden uigenkaldelig fuldmagt til at udøve stemmeretten i ejerforeningen, og at rettighederne... 

312.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 47 af 13.10.2021: Forslag til lov om leje (1 hit)
Retten til adgang omfatter udlejeren og enhver, som udlejeren giver fuldmagt hertil. Det kan fx være administrator, vicevært, håndværkere og lign.... 

313.  Betænkning nr. 1108 - brancheglidning i den finansielle sektor  (4 hits)
Med hensyn til mæglere fastlagde den, at det skulle være tilladt for mellemmænd at skabe kontakt mellem forsikringstager og forsik- ringsgiver; kun må mæglerne ikke have en permanent fuldmagt fra et... en formel etablering, men også for forretninger udført af enhver anden "permanent tilstedeværelse", f.eks. et kon- tor, drevet af selskabets personale eller en selvstændig person med en permanent fuldmagt... samme måde må domstolens konstatering af den frie adgang for mellemmænd eller mæglere til at formidle aftaler gælde generelt, idet det dog forudsættes, at de ikke opererer på grundlag af en permanent fuldmagt... virksomheden opretholder en perma- BILAG 1 - 288 - nent tiIstedeværelse, f.eks. i form af et kontor, der drives af virksomhedens personate, eller i form af en selvstændig person, der har en permanent fuldmagt... 

314.  Lovsamling: Vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær (2 hits)
Familieretshuset skal i stedet henvise borgeren til at anvende den fællesoffentlig digitale partsrepræsentationskomponent (Digital Fuldmagt) til at give partsrepræsentanten fuldmagt til at indgive ansøgningen... 

315.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 47 af 13.10.2021: Forslag til lov om leje (1 hit)
Bestemmelsen indebærer, at beboerrepræsentationen uden en fuldmagt fra den enkelte lejer kan indbringe en sag om nedsættelse af lejen for huslejenævnet på vegne af lejerne i ejendommen.... 

316.  Lovsamling: Lov om betalingstjenester (1 hit)
betaleren til betalingsmodtageren, jf. dog § 56. 2) Betalingstransaktioner fra betaleren til betalingsmodtageren gennem en handelsagent, som har fuldmagt... 

317.  Lovsamling: Vejledning om Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab (1 hit)
Familieretshuset skal i stedet henvise borgeren til at anvende den fællesoffentlig digitale partsrepræsentationskomponent til at give partsrepræsentanten fuldmagt til at indgive anmodningen digitalt.... 

318.  Lovsamling: Lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område (4 hits)
Artikel 52 Fuldmagt Centralmyndigheden i den... anmodede medlemsstat kan kun kræve fuldmagt fra den, der fremsætter anmodningen, hvis den handler på vedkommendes vegne i retssager eller i sager... 

319.  Betænkning nr. 1083 - betænkning om medlemskab af folkekirken under midlertidigt ophold i udlandet afgivet af det af kirkeministeriet den 28. juni 1985 nedsatte udvalg  (1 hit)
Der kan stemmes ved fuldmagt givet til et andet medlem. Afstemningen skal være skrift- lig, når eet medlem begærer dette. Regnskabsåret er kalenderåret.... 

320.  Lovsamling: Navnevejledningen (1 hit)
Personregisterføreren skal i stedet henvise borgeren til at anvende den fællesoffentlig digitale partsrepræsentationskomponent til at give partsrepræsentanten fuldmagt til... 

321.  Lovsamling: Navnevejledningen 2021 (1 hit)
Personregisterføreren skal i stedet henvise borgeren til at anvende den fællesoffentlig digitale partsrepræsentationskomponent til at give partsrepræsentanten fuldmagt til... 

322.  Lovsamling: Navnevejledningen 2023 (1 hit)
Personregisterføreren skal i stedet henvise borgeren til at anvende den fællesoffentlig digitale partsrepræsentationskomponent til at give partsrepræsentanten fuldmagt til at indgive... 

323.  Lovsamling: Navnevejledningen 2022 (1 hit)
Personregisterføreren skal i stedet henvise borgeren til at anvende den fællesoffentlig digitale partsrepræsentationskomponent til at give partsrepræsentanten fuldmagt til... 

324.  Betænkning nr. 1113 - betænkning om advokatretshjælp fri proces og retshjælpsforsikring m.v. afgivet af justitsministeriets udvalg vedrørende retshjælp m.v.  (2 hits)
Der har i den forbindelse været peget på muligheden for, at retshjælpssøgende eller advokaten - med retshjælpssøg- endes fuldmagt - telefonisk kunne indhente de nødvendige oplys- ninger fra kommunens... Registerforskrifterne for socialindkomstregistret indeholder så- ledes ikke bestemmelser, der principielt udelukker, at rets- hjælpssøgende eller advokaten med fuldmagt fra denne telefonisk indhenter... 

325.  Formularsamling: Villaskøde (1 hit)
Parterne meddeler ved deres underskrift på det betingede skøde fuldmagt til advokat Jørgen U.... 

326.  Civilprocesretlig-Julealmanak_2022 1 kristian torp civilprocesretlig julealmanak 2022 2 issn 2794-4069 titel: civilprocesretlig julealmanak issn 2794-4077 titel: (5 hits)
FM 2022.76 - om rækkevidden af en fuldmagt til at møde i fogedprocessen I mangel af et bedre sted at sætte den, tager vi også årets enlige afgørelse om rækkevidden af en procesfuldmagt her.... Landsretten fandt således i den konkrete sag ikke, at en fuldmagt til at give møde under et fogedretsmøde (om tvangsfuldbyrdelse) indebar, at den fuldmægtige også kunne kære fogedrettens afgørelse.... 

327.  Formularsamling: Skøde på udlejningsejendom (1 hit)
Parterne meddeler ved deres underskrift på det betingede skøde fuldmagt til advokat Jørgen U.... 

328.  Formularsamling: Vedtægter for ejerforening i 2-familiehus. (1 hit)
Et medlem kan give skriftlig fuldmagt til at udøve stemmeretten på generalforsamlingen til sin ægtefælle eller en anden myndig person.... 

329.  Formularsamling: Samejedeklaration til 2-familiehus (1 hit)
Kontoen skal klausuleres således, at den kun kan hæves af parterne i forening eller efter forenet fuldmagt til trediemand. 6.2.... 

330.  Formularsamling: Skøde på byggegrund (1 hit)
Parterne meddeler ved deres underskrift på det betingede skøde fuldmagt til advokat Jørgen U. Grønborg eller i dennes forfald advokat Ulrik Grønborg til at underskrive endeligt skøde.... 

331.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 47 af 13.10.2021: Forslag til lov om leje (1 hit)
Er der flere lejere af et lejemål, kan en af disse ikke alene opsige lejeaftalen, medmindre de øvrige lejere har givet lejeren fuldmagt til at disponere i forhold til udlejeren.... 

332.  Formularsamling: Vedtægter for privat andelsboligforening (2 hits)
En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem, eller til en anden andelshaver.... En andelshaver kan dog kun afgive een stemme i henhold til fuldmagt. § 25.... 

333.  Formularsamling: Købsaftale på byggegrund (1 hit)
Parterne meddeler ved deres underskrift på det betingede skøde fuldmagt til advokat Jørgen U. Grønborg eller i dennes forfald advokat Ulrik Grønborg til at underskrive endeligt skøde.... 

334.  Domme: Uden titel (1 hit)
Bobehandler oplyste, at det burde være muligt for advokat Martin Simonsen at fremskaffe de nødven- dige dokumenter, såfremt han fik en fuldmagt fra sin klient.... 

335.  Lovsamling: Vejledning om adoption (1 hit)
Familieretshuset skal i stedet henvise borgeren til at anvende den fællesoffentlige digitale partsrepræsentationskomponent til at give partsrepræsentanten fuldmagt til at indgive ansøgningen m.v. digitalt... 

336.  Lovsamling: Lov om betalinger (1 hit)
fra en betaler til en betalingsmodtager, jf. dog § 81. 2) Betalingstransaktioner fra en betaler til en betalingsmodtager gennem en handelsagent, som har fuldmagt... 

337.  Betænkning nr. 1075 - fra monopollov til konkurrencelov  (1 hit)
En undtagelse fra hoved- reglen om, at hensynet til private konkurrenter spiller en begrænset rolle, findes i kommunalrettens almindelige retsgrundsætninger om kommunal- - 336 - fuldmagten.... 

338.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 93 af 29.03.2023: Forslag til barnets lov (1 hit)
I denne sammenhæng vil det i overensstemmelse med forarbejderne være relevant at orientere den unge og forældrene om reglerne vedrørende værgemål, fuldmagt og bisidder-rollen eller andre forhold, der... 

339.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 193 af 15.04.2011: Forslag til lov om ægtefælleskifte m.v. (1 hit)
Bobehandleren skal ikke medsende en fuldmagt fra en ægtefælle, idet samtykke fra ægtefællerne ikke er nødvendigt.... 

340.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 13 af 04.10.2017: Forslag til skattekontrollov (1 hit)
Endvidere skal der med anmeldelsen følge dels en fuldmagt til SKAT til at indhente oplysninger om depotet direkte fra depositaren, dels en erklæring fra depositaren om, at denne påtager sig årligt at... 

341.  Betænkning nr. 1124 - arealudvalget harmonisering af lovgivningen om arealanvendelse og regulering af fast ejendom delbetænkning 3 oktober 1987  (1 hit)
Den skal være underskrevet af ejendommens ejer eller af en, der har fuldmagt fra ejeren.... 

342.  Kommentarer til boafgiftslovens § 13 (4 hits)
En søn fik fuldmagt til at overføre F's værdier fra hans depot til børnene.... 

343.  Betænkning nr. 1 betænkning angående revision af sømandsloven afgivet af den af handelsministeriet den 31. marts 1949 nedsatte kommission j. h. schultz (2 hits)
§ 9- 1. stk. gentager reglen i sømandslovens § 9, 1, stk. om fuldmagt for skibsføreren til at ansætte mandskab på rederens vegne.... 

344.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 157 af 15.03.2017: Forslag til lov om betalinger (1 hit)
Udbyderen af betalingsinitieringstjenester får fuldmagt fra brugeren til at gennemføre en konkret betalingstransaktion, og udbyderen må derfor kun gennemføre denne betalingstransaktion uden ændringer... 

345.  Betænkning nr. 1006 - betænkning om statslige støtteordninger til private kapitaloverførsler til udviklingslandene afgivet af det af regeringen i juni 1983 nedsatte udvalg  (1 hit)
- I nogle projekter er bestyrelsesmøder sjældne og af særdeles formel natur, og her »springer« IFU for det meste over eller giver fuldmagt til et andet bestyrel- sesmedlem. 96 - I et par projekter... 

346.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 116 af 06.12.2017: Forslag til lov om ferie (1 hit)
i en konkret konkurssituation, eller i en situation, hvor arbejdsgiveren afviser at udbetale feriegodtgørelse, f.eks. på grund af uenighed, og hvor garantiordningen ellers ville skulle indhente en fuldmagt... 

347.  Formularsamling: Købsaftale vedrørerende ejerlejlighed (1 hit)
Hvis der efter fortrydelsesrettens udløb og inden overtagelsesdagen afholdes generalforsamling i ejerforeningen, har køber fuldmagt fra sælger til at møde/stemme på generalforsamlingen... 

348.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 155 af 15.03.2017: Forslag til lov om kapitalmarkeder (1 hit)
Det omfatter for eksempel indkaldelse til generalforsamling, herunder oplysninger om adgangsforhold, fuldmagter m.v.... 

349.  Lovsamling: Værdipapirhandelsloven (1 hit)
8) den fysiske eller juridiske person kan udøve ved fuldmagt... 

350.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 208 af 25.03.1999 om tinglysningsafgift. (2 hits)
Det er hensigten at fastsætte krav om, at den særlige afgiftsberegning skal foretages af långiver eller ifølge fuldmagt fra denne og angives på pantebrevet.... 

..