Du søger i:

Du kan også søge i en eller flere kategorier:

Som standard søges med den præcise sætning f. eks. Fuldstændigt særeje, men ønsker du at søge med flere enkelte ord, f. eks. Særeje Gæld skal søgningen med præcis sætning slås fra:Fandt 47 sider

1.  Livsgaver (7 hits)
Der blev ikke udarbejdet noget gavebrev. M døde i januar 2008 uden at være flyttet ind i ejendommen.... FM 2012.240 VLD: Arvingerne havde i boopgørelsen medtaget et beløb på 267.400 kr. svarende til et af afdøde oprettet gavebrev.... Det fremgik af afdødes gavebrev, at gaverne var betinget af, at ejendommen blev solgt, og provenuet blev frigivet.... 

2.  Dødsgaver og dødslejegaver (8 hits)
UfR 2002.2762/2 ØLD: Den 93-årig proprietær A havde under en højtidelighed d. 08.05.1998 til hvert af sine 3 børnebørn udstedt et gavebrev, hvorefter disse hver... Ved gavebrev af 11.09.1984 overdrog han kr. 500.000 til et af ham stiftet kræftforskningslegat. M døde 24 dage senere d. 05.10.1984.... FM 2015.204 VLK: Gaveløfter i et gavebrev, der først blev opfyldt efter gavegiverens dødsfald, blev anset for dødsgaver og derfor boafgiftspligtige.... A havde i et gavebrev af okt. 2013 givet gaveløfter, der skulle opfyldes i fremtiden.... 

3.  Testamenter (2 hits)
Taksøe-Jensen i Tillæg til Arveretten p. 2: Det må indtil videre anses for uafklaret, om sådanne betingelser kan indsættes i særejebestemmelser vedrørende friarv eller i gavebrev... Henrik Dam og Finn Taksøe-Jensen antager i UfR 1995 B.201-206, at trediemand ved gavebrev eller testamente kan bestemme formuearten for gæld, der hviler på en gave eller arv og overtages.... 

4.  Gaver (6 hits)
SKM2020.144 SR: Ydelserne fra et gavebrev var fradragsberettigede, så længe gavebrevet var uopsigeligt, men ikke i perioden hvor det ensidigt kunne opsiges af gavegiver S påtænkte at oprette et gavebrev... 

5.  Testamenter for ugifte samlevende (1 hit)
Der blev ikke udarbejdet noget gavebrev. M døde i januar 2008 uden at være flyttet ind i ejendommen. Den ejendom, han boede i, var da ikke længere til salg.... 

6.  Sameje (1 hit)
UfR 1982.1129 HKK: Sameje mellem 6 søskende om ejendom på Færøerne etableret ved gavebrev kunne af 5/6's flertal kræves opløst gennem bortsalg på offentlig auktion.... 

7.  Ægtefælleskiftet - Kompensationsbeløb for personskade. (1 hit)
var i behold, da indeståendet i hele perioden havde oversteget 275.000 kr. væsentligt M's forældre forærede i 1999 ved gavebrev... 

8.  TFA 2010 - Familieret (1 hit)
M's forældre forærede i 1999 ved gavebrev M 275.000 kr. til køb af en andel i en revisionsvirksomhed, og de bestemte, at gaven skulle være M's skilsmissesæreje.... 

9.  Ægtefælleskiftet - Dansk eller fremmed ret (1 hit)
ægtefællerne har tredjemandsbestemt særeje efter fransk ret, vil dette særeje fortsat gælde, uanset 5 års bopæl i Danmark, hvis dette er bestemt i et fransk testamente eller gavebrev... 

10.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2009 (1 hit)
ØL stadfæstede under henvisning til, at A havde medvirket ved overdragelsen af andelslejligheden og i den forbindelse udarbejdet gavebrev.... 

11.  Microsoft Word - 5745146.docx (1 hit)
Brøkdelssæreje kan som hidtil opstå ved en aftale herom i ægtepagt eller en bestemmelse herom i et testamente eller et gavebrev (se ne- denfor under 2), og når en del af en samlet erhvervelse er særeje... 

12.  Microsoft Word - 5745146.docx (1 hit)
Brøkdelssæreje kan som hidtil opstå ved en aftale herom i ægtepagt eller en bestemmelse herom i et testamente eller et gavebrev (se ne- denfor under 2), og når en del af en samlet erhvervelse er særeje... 

13.  Lovsamling: Værgemålsbekendtgørelsen (3 hits)
Dette gælder dog ikke, hvis der i testamente eller gavebrev er truffet bestemmelse om bestyrelse i en bestemt forvaltningsafdeling.... Kopi af eventuelt testamente, boopgørelse, gavebrev eller anden dokumentation vedlægges.... Båndlagte midler bestyres fortsat i overensstemmelse med bestemmelser i testamente, gavebrev m.v.... 

14.  Lovsamling: Værgemålsbekendtgørelsen (3 hits)
Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke, hvis der i testamente eller gavebrev er truffet bestemmelse om bestyrelse i en bestemt forvaltningsafdeling.... Kopi af eventuelt testamente, boopgørelse, gavebrev eller anden dokumentation vedlægges.... Båndlagte midler bestyres fortsat i overensstemmelse med bestemmelser i testamente, gavebrev m.v.... 

15.  Særeje (2 hits)
TFA 2010.600 VLD: M's forældre forærede i 1999 ved gavebrev M 275.000 kr. til køb af en andel i en revisionsvirksomhed,... 

16.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2002 (5 hits)
Den 93-årig proprietær A havde under en højtidelighed d. 08.05.1998 til hvert af sine 3 børnebørn udstedt et gavebrev, hvorefter disse hver modtog en livsgave på 1 million kr. i... 

17.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2005 (1 hit)
S havde ved sin bistand til moderens dispositioner, herunder ved oprettelse af gavebrev, og ved som værge for B at modtage gaverne, medvirket på en sådan måde til dette misbrug,... 

18.  Uskiftet bo - Omstødelse af gaver (1 hit)
S havde ved sin bistand til moderens dispositioner, herunder ved oprettelse af gavebrev, og ved som værge for B at modtage gaverne, medvirket på en sådan måde til... 

19.  Tinglysning - Retspraksis opdelt efter tinglysningsloven (4 hits)
Ved et gavebrev havde en gårdejer, A, i 1894 overdraget sin ejendom til Indre Mission, I.... FM 2016.198 VLK: I forbindelse med at adkomsthaver, A, i 1894 overdrog en fast ejendom til en kirkelig forening, K, ved gavebrev, blev en del af gavebrevet tinglyst... 

20.  Formularsamling: Koncept til gavebrev mellem ægtefæller (2 hits)
Koncept til gavebrev mellem ægtefæller Word docx   G A V E B R E V... Mogens Madsen, født d. 17.06.1976, og medundertegnede Hanne Hansen, født d. 08.01.1981, begge boende Enemærket 98, 5800 Nyborg, der begge er myndige, opretter herved følgende gavebrev... 

21.  TFA 2002 - Familieret (5 hits)
TFA 2002.27 ØLD: Aktiepost var M's særeje, uanset formuleringen af gavebrev.... 

22.  Formularsamling: Koncept til gavebrev (3 hits)
Koncept til gavebrev Word.docx   Undertegnede Mogens Madsen, cpr. nr. 170666-0017, Enemærket 98, 5800... Dette gavebrev underskriver vi i to enslydende eksemplarer, og vi er enige om, at vi hver især opbevarer vort eksemplar på en hensigtsmæssig måde, da vi er bekendt med, at gavebrevet... 

23.  Formularsamling: Koncept til gavebrev med rentenydelse for giver (3 hits)
Koncept til gavebrev med rentenydelse for giver Word.docx   Undertegnede Mogens Madsen, cpr. nr. 170646-0017,... Dette gavebrev underskriver vi i to enslydende eksemplarer, og vi er enige om, at vi hver især opbevarer vort eksemplar på en hensigtsmæssig måde, da vi er bekendt med, at gavebrevet senere... 

24.  Microsoft Word - Bobestyrerbehandling - håndtering af tvister2.doc (2 hits)
En advokat, blev som testamentsindsat bobestyrer udpeget af skifteretten og det viste sig senere at han havde hjulpet afdøde med at overdrage en del af hendes ejendom til datteren D og udfærdiget et gavebrev... 

25.  Beskatning af fri bolig (2 hits)
Det fremgik af det foreliggende gavebrev, at gaven ville blive annulleret, hvis gavebrevets vilkår blev misligholdt.... 

26.  Hvem skal være bobestyrer? (1 hit)
ØL stadfæstede under henvisning til, at A havde medvirket ved overdragelsen af andelslejligheden og i den forbindelse udarbejdet gavebrev.... 

27.  Ugyldige testamenter (1 hit)
Der blev ikke udarbejdet noget gavebrev. M døde i januar 2008 uden at være flyttet ind i ejendommen. Den ejendom, han boede i, var da ikke længere til salg.... 

28.  pdf: Microsoft Word - 5745146.docx (1 hit)
Brøkdelssæreje kan som hidtil opstå ved en aftale herom i ægtepagt eller en bestemmelse herom i et testamente eller et gavebrev (se ne- denfor under 2), og når en del af en samlet erhvervelse er særeje... 

29.  pdf: Microsoft Word - 5745146.docx (1 hit)
Brøkdelssæreje kan som hidtil opstå ved en aftale herom i ægtepagt eller en bestemmelse herom i et testamente eller et gavebrev (se ne- denfor under 2), og når en del af en samlet erhvervelse er særeje... 

30.  Klager over bobestyrere (1 hit)
Arving klagede over bobestyrer, herunder over, at et gavebrev til ham fra afdøde ikke blev lagt til grund ved fordelingen af indbo.... 

31.  Praksis vedr. dødsboskifteloven (4 hits)
S havde ved sin bistand til moderens dispositioner, herunder ved oprettelse af gavebrev, og ved som værge for B at modtage gaverne, medvirket på en sådan måde til dette misbrug,... ØL stadfæstede under henvisning til, at A havde medvirket ved overdragelsen af andelslejligheden og i den forbindelse udarbejdet gavebrev.... Arving klagede over bobestyrer, Birgitte Veggerby, herunder over, at et gavebrev til ham fra afdøde ikke blev lagt til grund ved fordelingen af indbo.... 

32.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til værgemålsloven (1 hit)
tilfalder en begunstiget umyndig, ikke skal indleveres til en forvaltningsafdeling, men udbetales til den umyndiges værge til bestyrelse, ikke kan sidestilles med en bestemmelse i et gavebrev... 

33.  Praksis vedr. boafgiftsloven (15 hits)
M havde i gavebrev af 30.12.2013 bestemt, at hans 2 børn, 5 børnebørn og 2 svigerbørn skulle have nærmere angivne beløb på i alt 460.400 kr.  i gave.... 

34.  Domme: København, den (1 hit)
[Klager] har videre anført, at han efterfølgende har erfaret, at advokat A f.eks. burde have foranlediget, at der blev oprettet et gavebrev mellem ægtefællerne for at ophæve virkningerne af retsvirkningslovens... 

35.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 13 (16 hits)
FM 2005.3348 VLK: En far F udstedte d. 09.02.2004 et gavebrev til sine børn og underrettede samtidig sin bank herom.... M havde i gavebrev af 30.12.2013 bestemt, at hans 2 børn, 5 børnebørn og 2 svigerbørn skulle have nærmere angivne beløb på i alt 460.400 kr.  i gave.... 

36.  pdf: Microsoft Word - Bobestyrerbehandling - håndtering af tvister2.doc (2 hits)
En advokat, blev som testamentsindsat bobestyrer udpeget af skifteretten og det viste sig senere at han havde hjulpet afdøde med at overdrage en del af hendes ejendom til datteren D og udfærdiget et gavebrev... 

37.  Fradragsret for moms (1 hit)
SKM2016.150 SR: SR bekræftede, at S ikke skulle afregne moms af tilskud fra xy-Fond, jf. udkast til tilsagn om tilskud/gavebrev, som S modtager til opførelse af ny bygning... 

38.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 64 (1 hit)
ægtefællerne har tredjemandsbestemt særeje efter fransk ret, vil dette særeje fortsat gælde, uanset 5 års bopæl i Danmark, hvis dette er bestemt i et fransk testamente eller gavebrev... 

39.  Aktieavancebeskatning (3 hits)
A havde forud for stiftelse af F stiftet et selskab, B, hvorefter A ved gavebrev overdrog aktier i B til sine børn, S.... 

40.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 23 (8 hits)
Henrik Dam og Finn Taksøe-Jensen antager i UfR 1995 B.201-206, at tredjemand ved gavebrev eller testamente kan bestemme formuearten for gæld, der hviler på en gave eller arv... Meget taler for, at der gælder samme regler for arv og for gaver, og dette fører til, at en ægtefælle både i et gavebrev og i et testamente kan bestemme... 

41.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 25 (1 hit)
TFA 2010.600 VLD: M's forældre forærede i 1999 ved gavebrev M 275.000 kr. til køb af en andel i en revisionsvirksomhed,... 

42.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 36 (1 hit)
M's forældre forærede i 1999 ved gavebrev M 275.000 kr. til køb af en andel i en revisionsvirksomhed, og de bestemte, at gaven skulle være M's skilsmissesæreje.... 

43.  Lovsamling: Bemærkninger til udkast til ny arvelov (2 hits)
derimod, at parterne har fælleseje, jf. lov om ægteskabets retsvirkninger § 15, stk. 1, medmindre andet er bestemt af parterne ved ægtepagt eller af tredjemand ved testamente eller gavebrev... 

44.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 24 (1 hit)
M's forældre forærede i 1999 ved gavebrev M 275.000 kr. til køb af en andel i en revisionsvirksomhed, og de bestemte, at gaven skulle være M's skilsmissesæreje.... 

45.  Afhandling: Skifteafkald - Studenterafhandling af Johan Hartmann Stæger (2 hits)
hvad efterlevende ejer, medmindre det er en § 15, stk. 2 rettighed, medmindre efterlevende havde særeje i ægteskabet med førstafdøde, eller medmindre tredjemand i gavebrev... af alt hvad efterlevende ejer og senere erhverver for så vidt aktiverne ikke er gjort til særeje i efterlevendes ægteskab med førstafdøde eller af tredjemand i gavebrev... 

46.  Afhandling: Microsoft Word - Bobestyrerbehandling - håndtering af tvister2.doc (2 hits)
En advokat, blev som testamentsindsat bobestyrer udpeget af skifteretten og det viste sig senere at han havde hjulpet afdøde med at overdrage en del af hendes ejendom til datteren D og udfærdiget et gavebrev... 

47.  Afhandling: Microsoft Word - Speciale - Louise Kassentoft Holm (1 hit)
Se dette eksempel på et gavesæreje, som i 2 måneder havde været indsat på en konto, hvor der stod fællesejemidler: TFA 2010.600 VLD: M's forældre forærede i 1999 ved gavebrev M 275.000 kr....