Du søger i:


Du kan også søge i en eller flere kategorier:


Som standard søges med den præcise sætning f. eks. Fuldstændigt særeje, men ønsker du at søge med flere enkelte ord, f. eks. Gæld Særeje skal søgningen med præcis sætning slås fra:Fandt 82 sider

1.  Successionsrækkefølger (5 hits)
I forbindelse med overdragelserne blev der udarbejdet gavebreve, hvoraf det blandt andet fremgik, at gaverne blev givet som led i et samlet generationsskifte af ejendomsvirksomheden,... Det fremgik samtidig af gavebrevene, at anparterne i tilfælde af B's død skulle tilfalde hendes børn som successionsarvinger efter princippet i AL § 60.... B kunne efter gavebrevene råde over aktiverne i levende live, men ifølge ejendomsselskabernes vedtægter kunne hun ikke overdrage ejerandelene til andre end efterkommere af A eller... HR fandt,  at gavebrevenes bestemmelser om successionsrækkefølge indebar, at Bs rådighed over ejerandelene inden for rammerne af ejendomsselskabernes vedtægter ophørte ved hendes... Det var i den forbindelse uden betydning, at successionsrækkefølgen var bestemt ved gavebreve og ikke ved testamente i henhold til AL § 60.... 

2.  Livsgaver (8 hits)
Der blev ikke udarbejdet noget gavebrev. M døde i januar 2008 uden at være flyttet ind i ejendommen.... Der var ikke udarbejdet gavebreve og ikke ført regnskab over udlæggene. Skatteministeriet anerkendte under sagen, at dele af overførslerne var gaver til S's ægtefælle.... Af gavebrevet fremgik, at afdøde agtede at give sine to børn 58.700 kr. hver, og sine seks børnebørn hver 25.000 kr.... Gavebrevet var blevet oprettet i forbindelse med, at afdøde havde sat sin ejendom til salg.... Det fremgik af afdødes gavebrev, at gaverne var betinget af, at ejendommen blev solgt, og provenuet blev frigivet.... 

3.  Dødsgaver og dødslejegaver (8 hits)
Gavebrevene blev herefter lagt i A's skrivebordsskuffe. A døde d. 27.08.1998.... AL § 70, kunne gavebrevene ikke gøres gældende i A's dødsbo.... Ved gavebrev af 11.09.1984 overdrog han kr. 500.000 til et af ham stiftet kræftforskningslegat. M døde 24 dage senere d. 05.10.1984.... Gaven måtte herefter - uanset at der forløb 25 dage fra gavebrevets oprettelse til M's død - anses som en dødslejegave.... A havde i et gavebrev af okt. 2013 givet gaveløfter, der skulle opfyldes i fremtiden.... 

4.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2002 (5 hits)
Ugeskrift for Retsvæsen UfR 2002.2762/2 ØLD: Gavebreve ugyldige som dødsgaver.... Den 93-årig proprietær A havde under en højtidelighed d. 08.05.1998 til hvert af sine 3 børnebørn udstedt et gavebrev, hvorefter disse hver modtog en livsgave på 1 million kr. i... Gavebrevene blev herefter lagt i A's skrivebordsskuffe. A døde d. 27.08.1998.... Der var ikke i tiden mellem overdragelsen og dødsfaldet taget faktiske eller retlige skridt til sikring af børnebørnenes rettigheder i henhold til gavebrevene.... AL § 70, kunne gavebrevene ikke gøres gældende i A's dødsbo. UfR 2002.2734 ØLK: Skifteretten havde ikke tilsidesat vejledningspligt vedr.... 

5.  TFA 2002 - Familieret (5 hits)
TFA 2002.27 ØLD: Aktiepost var M's særeje, uanset formuleringen af gavebrev.... M's forældre havde d. 04.09.1991 som fuldstændigt særeje ydet M en gave på 67.500 kr., som ifølge gavebrevet blev erlagt i form af eftergivelse af lån stort 67.500 kr. ydet til... Gavebrevets udformning måtte antages at bero på skattemæssige overvejelser.... Gavebrevets formulering fandtes ikke at burde føre til, at gavebrevet - i strid med givernes hensigt - blev fortolket efter sin ordlyd.... 

6.  Gaver (6 hits)
TfS 2004.573 VLD (SKM2004.299 VLD, TfS 2003.501 LSR, SKM2003.232 LSR): Et selskab havde ifølge gavebreve forpligtet sig til yde årlige... SKM2020.144 SR: Ydelserne fra et gavebrev var fradragsberettigede, så længe gavebrevet var uopsigeligt, men ikke i perioden hvor det ensidigt kunne opsiges af gavegiver... S påtænkte at oprette et gavebrev, der forpligtede ham til at betale 10.000 kr.... Gavebrevet skulle gælde resten af S’ levetid, men det kunne dog opsiges med et års varsel efter 10 år. Spørgsmålet var, om der var fradragsret for ydelserne.... SR bekræftede, at der var fradragsret for ydelserne i de første 10 uopsigelige år, men kunne ikke bekræfte, at der var fradragsret i perioden, hvor gavebrevet ensidigt kunne... 

7.  Praksis vedr. boafgiftsloven (15 hits)
Hun havde d. 22.09.2003 underskrevet 10 gavebreve, hvorefter børn og børnebørn hver skulle have 49.900 kr. kontant.... Der var ikke udfærdiget gavebreve eller gældsbreve.... M havde i gavebrev af 30.12.2013 bestemt, at hans 2 børn, 5 børnebørn og 2 svigerbørn skulle have nærmere angivne beløb på i alt 460.400 kr. i gave.... Der blev i den forbindelse oprettet gavebreve, hvoraf det fremgik, at H påtog sig at betale gaveafgiften.... Der blev i den forbindelse oprettet gavebreve, hvoraf det fremgik, at H påtog sig at betale gaveafgiften.... 

8.  Advokatnævnets reaktions- og sanktionsmuligheder (3 hits)
Kendelse af 13. december 1999 En person rettede henvendelse til en advokat med anmodning om bistand til udfærdigelse af gavebreve... Advokaten udfærdigede og ekspederede gavebrevene.... Det havde i så fald været unødvendigt at udfærdige gavebreve/arveforskudsbeviser og indgive gaveafgiftsanmeldelse.... 

9.  Båndlæggelse af arv (1 hit)
CS lagde navnlig vægt på tiden, der var forløbet siden gavebrevenes oprettelse, sammenholdt med oplysningerne om, at A's arv efter hans morfar ifølge testamente... 

10.  A-Skat (2 hits)
Af gavebrevet fremgik, at S ikke kunne ophøre som administrationsselskab, med mindre der skete omstruktureringer i koncernen, hvorefter et andet koncernselskab ville være forpligtet til at succedere... i gavebrevet.    ... 

11.  Særeje (2 hits)
TFA 2010.600 VLD: M's forældre forærede i 1999 ved gavebrev M 275.000 kr. til køb af en andel i en revisionsvirksomhed,... Anvendes udtrykket "særeje" i ægtepagter, gavebreve, begunstigelsesklausuler eller testamenter oprettet efter 01.10.90, skal udtrykket som udgangspunkt fortolkes som skilsmissesæreje... 

12.  Kommentarer til boafgiftslovens § 13 (29 hits)
Der var ikke udfærdiget gavebreve eller gældsbreve.... Samme dag oprettede K nogle gavebreve.... Ved gavebrev af 26.11.2015 ydede H en gave til sin søn S.... Der var på intet tidspunkt sket udbetaling i henhold til gavebrevene.... Det fremgik heraf bl.a., at gavebrevene kunne tvangsfuldbyrdes, og at vilkårene skulle gælde for alle givne og fremtidige gavebreve.... 

13.  Tinglysning - Retspraksis opdelt efter tinglysningsloven (4 hits)
Ved et gavebrev havde en gårdejer, A, i 1894 overdraget sin ejendom til Indre Mission, I.... Gavebrevet blev tinglyst servitutstiftende på ejendommen. I 1989 solgte I huset til beboelse, og det fremgik af skødet, at køberen, K, respekterede alle servitutter.... FM 2016.198 VLK: I forbindelse med at adkomsthaver, A, i 1894 overdrog en fast ejendom til en kirkelig forening, K, ved gavebrev, blev en del af gavebrevet tinglyst... 

14.  Lovsamling: Arveforordningen (2 hits)
De Forskrifter, som de ovenstaaende §§ indeholde med Hensyn til Testamenter, skulle ogsaa være anvendelige paa saadanne Gavebreve, der først skulle opfyldes efter Giverens Død,... dog med de Modificationer, som flyde af et sligt Gavebrevs Natur som Contract. 33.)... 

15.  Manglende evne til at handle fornuftsmæssigt (1 hit)
inden ægtefællens død havde taget ophold på plejehjem, at hans datter havde fået fuldmagt til at disponere over bankkontiene, at A ikke kom mere i banken, og at gavebrevene... 

16.  Oversigt over fejl ved særejereformen i 1990 (2 hits)
Der er ikke i bemærkningerne taget stilling til, om der i ægtepagter, gavebreve og testamenter kan træffes bestemmelse om formueordningen vedrørende gæld.... Det fremgår ikke af bemærkningerne, om anvendelse af ordet tilsvarende i RVL § 28 a indebærer en begrænsning af tredjemands muligheder for at bestemme særeje i gavebreve... 

17.  Beskatning af fri bolig (2 hits)
Det fremgik af det foreliggende gavebrev, at gaven ville blive annulleret, hvis gavebrevets vilkår blev misligholdt.... 

18.  Forum (1 hit)
behandling ved separation, skilsmisse og død Reguleringskrav ved separation, skilsmisse og død Reguleringskrav ved skifte af uskiftet bo Sammenblanding af formuearter Særejeklausuler i testamenter, gavebrev... 

19.  JUC symposium i Rom i november 2013 (1 hit)
• Båndlæggelse • De mest udbredte fejl i testamenter • Særejeklausuler i gavebreve og testamenter... 

20.  Testamenter (2 hits)
Taksøe-Jensen i Tillæg til Arveretten p. 2: Det må indtil videre anses for uafklaret, om sådanne betingelser kan indsættes i særejebestemmelser vedrørende friarv eller i gavebrev... Henrik Dam og Finn Taksøe-Jensen antager i UfR 1995 B.201-206, at trediemand ved gavebrev eller testamente kan bestemme formuearten for gæld, der hviler på en gave eller arv... 

21.  Kurser i koncipering af testamenter og ægtepagter november 2010 (1 hit)
·        Særejeklausuler og båndlæggelsesklausuler i gavebreve, testamenter og begunstigelseserklæringer.... 

22.  Aftaler mellem ægtefæller (1 hit)
Der skal fra d. 01.01.2018 ikke oprettes gaveægtepagter, men der skal derimod oprettes gavebreve mellem ægtefæller og gaveoverdragelsesaftaler vedr. fast ejendom, som alene skal... 

23.  Mindreårige (1 hit)
Bedsteforældrene havde i gavebrevet ikke bestemt, at VML §§ 28-30, § 35, stk. 1, § 36 og § 39 skulle finde anvendelse for gaven CS fandt på den... 

24.  Nyheder vedr. bo- og gaveafgift (5 hits)
Der var ikke udfærdiget gavebreve eller gældsbreve.... TFA 2005.385 VLK: Gavebreve kunne ikke passiveres ved boafgiftsberegningen. H døde d. 03.10.2003.... Hun havde d. 22.09.2003 underskrevet 10 gavebreve, hvorefter børn og børnebørn hver skulle have 49.900 kr. kontant.... Overdragelserne var ikke blevet tinglyst, og der var ikke udstedt gavebreve eller gældsbreve. M solgte sommerhuset i september 1999 og døde i 2001.... M, der døde d. 23.07.2001, havde d. 25.12.2000 efter råd fra sin bank og sin revisor udstedt 7 gavebreve på i alt 287.000 kr. til børn og børnebørn.... 

25.  Oversigt over Irene Nørgaards fortolkning af særejereformen i 1990 (1 hit)
IN når p. 161-165 frem til, at der ikke er sikker hjemmel til i ægtepagter, gavebreve og testamenter at træffe bestemmelse om formueordningen vedrørende gæld.... 

26.  Kommentarer til ægtefællelovens § 23 (8 hits)
Henrik Dam og Finn Taksøe-Jensen antager i UfR 1995 B.201-206, at tredjemand ved gavebrev eller testamente kan bestemme formuearten for gæld... Meget taler for, at der gælder samme regler for arv og for gaver, og dette fører til, at en ægtefælle både i et gavebrev og i et testamente kan bestemme,... Der fandtes ikke gavebreve, men alene afkrydsning af særeje i gaveanmeldelserne, som var underskrevet senere. Skifteretten hævede omkostningerne.... Gavebrevets udformning måtte antages at bero på skattemæssige overvejelser.... Gavebrevets formulering fandtes ikke at burde føre til, at gavebrevet - i strid med givernes hensigt - blev fortolket efter sin ordlyd.... 

27.  Testamenter for ugifte samlevende (1 hit)
Der blev ikke udarbejdet noget gavebrev. M døde i januar 2008 uden at være flyttet ind i ejendommen. Den ejendom, han boede i, var da ikke længere til salg.... 

28.  Ægtefælleskiftet - Kompensationsbeløb for personskade. (1 hit)
var i behold, da indeståendet i hele perioden havde oversteget 275.000 kr. væsentligt M's forældre forærede i 1999 ved gavebrev... 

29.  Formularsamling: Koncept til gavebrev (3 hits)
Koncept til gavebrev Word.docx   Undertegnede Mogens Madsen, cpr. nr. 170666-0017, Enemærket 98, 5800... Dette gavebrev underskriver vi i to enslydende eksemplarer, og vi er enige om, at vi hver især opbevarer vort eksemplar på en hensigtsmæssig måde, da vi er bekendt med, at gavebrevet... 

30.  Aktieavancebeskatning (4 hits)
A havde forud for stiftelse af F stiftet et selskab, B, hvorefter A ved gavebrev overdrog aktier i B til sine børn, S.... Ifølge gavebrevet var aktierne båndlagt i F, og afkastet af aktierne skulle udbetales til F, som efterfølgende skulle foretage udbetalinger til S.... Det fremgik af gavebrevet, at B ønskede, at A skulle forvalte aktierne for S på bedst tænkelig måde.... Moderen skulle forvalte den båndlagte gave i overensstemmelse med bestemmelserne i gavebrevet.... 

31.  TFA 2010 - Familieret (1 hit)
M's forældre forærede i 1999 ved gavebrev M 275.000 kr. til køb af en andel i en revisionsvirksomhed, og de bestemte, at gaven skulle være M's skilsmissesæreje.... 

32.  Ægtefælleskiftet - Dansk eller fremmed ret (1 hit)
ægtefællerne har tredjemandsbestemt særeje efter fransk ret, vil dette særeje fortsat gælde, uanset 5 års bopæl i Danmark, hvis dette er bestemt i et fransk testamente eller gavebrev... 

33.  Sameje (1 hit)
UfR 1982.1129 HKK: Sameje mellem 6 søskende om ejendom på Færøerne etableret ved gavebrev kunne af 5/6's flertal kræves opløst gennem bortsalg på offentlig auktion.... 

34.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2009 (1 hit)
ØL stadfæstede under henvisning til, at A havde medvirket ved overdragelsen af andelslejligheden og i den forbindelse udarbejdet gavebrev.... 

35.  Skifterettens saglige kompetence i dødsboer (1 hit)
De pågældende ejerandele var overdraget fra afdødes far til nu afdøde ved gavebreve.... 

36.  Formularsamling: Koncept til gavebrev med rentenydelse for giver (3 hits)
Koncept til gavebrev med rentenydelse for giver Word.docx   Undertegnede Mogens Madsen, cpr. nr. 170646-0017,... Dette gavebrev underskriver vi i to enslydende eksemplarer, og vi er enige om, at vi hver især opbevarer vort eksemplar på en hensigtsmæssig måde, da vi er bekendt med, at gavebrevet senere... 

37.  Lovsamling: Værgemålsbekendtgørelsen (3 hits)
Dette gælder dog ikke, hvis der i testamente eller gavebrev er truffet bestemmelse om bestyrelse i en bestemt forvaltningsafdeling.... Kopi af eventuelt testamente, boopgørelse, gavebrev eller anden dokumentation vedlægges.... Båndlagte midler bestyres fortsat i overensstemmelse med bestemmelser i testamente, gavebrev m.v.... 

38.  Lovsamling: Værgemålsbekendtgørelsen (3 hits)
Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke, hvis der i testamente eller gavebrev er truffet bestemmelse om bestyrelse i en bestemt forvaltningsafdeling.... Kopi af eventuelt testamente, boopgørelse, gavebrev eller anden dokumentation vedlægges.... Båndlagte midler bestyres fortsat i overensstemmelse med bestemmelser i testamente, gavebrev m.v.... 

39.  Bobestyrerbehandling_haandtering_af_tvister karakter: ___10___ specialeafhandling af forfatter: marianne lund emnetitel: bobestyrerbehandling – (2 hits)
En advokat, blev som testamentsindsat bobestyrer udpeget af skifteretten og det viste sig senere at han havde hjulpet afdøde med at overdrage en del af hendes ejendom til datteren D og udfærdiget et gavebrev... De øvrige arvinger havde rejst tvivl om gavebrevets gyldighed samt ejendomsretten til indholdet af boksen.... 

40.  Ægtefælleskiftet - Omkostningsspørgsmål (1 hit)
Der fandtes ikke gavebreve, men alene afkrydsning af særeje i gaveanmeldelserne, som var underskrevet senere. Skifteretten hævede omkostningerne.... 

41.  Indkomstoverførsler - rette indkomstmodtager (2 hits)
SKM2023.454 LSR (SKM2022.160 SR): S var skattepligtig af årlige udlodninger fra sit holdingselskab, uanset at han ved uopsigelige gavebreve havde... S ville forpligte sig ved gavebreve, der skulle løbe indtil S’ eller et af B’s død afhængig af, hvad der indtraf først.    ... 

42.  Omstødelse af forringende dispositioner (1 hit)
Skyldner, K, overdrog sin faste ejendom, som var vurderet til kr. 370.000, til sine 4 børn, B, i lige sameje for en købesum på kr. 314.000, som blev erlagt ved gavebreve... 

43.  Fuldmagt (1 hit)
Der var ikke i forbindelse med overførslerne udarbejdet gavebreve eller lignende, og det var først efter dødsfaldet, at der skete indberetning til Skat af de overførte beløb.... 

44.  Uskiftet bo - Omstødelse af gaver (1 hit)
S havde ved sin bistand til moderens dispositioner, herunder ved oprettelse af gavebrev, og ved som værge for B at modtage gaverne, medvirket på en sådan... 

45.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2005 (1 hit)
S havde ved sin bistand til moderens dispositioner, herunder ved oprettelse af gavebrev, og ved som værge for B at modtage gaverne, medvirket på en sådan måde til dette misbrug,... 

46.  Insolvente dødsboer (1 hit)
Der blev oprettet ægtepagt, som blev tinglyst, og gavebreve samt betalt gaveafgift.... 

47.  Obligationsret (1 hit)
Der forelå ikke gavebreve eller anden særskilt skriftlig bekræftelse på hævningerne, og der var ikke betalt gaveafgift.... 

48.  TFA 1998 (1 hit)
Der fandtes ikke gavebreve, men alene afkrydsning af særeje i gaveanmeldelserne, som var underskrevet senere. Skifteretten hævede omkostningerne.... 

49.  Nyheder i Familieret 1997 (1 hit)
Der fandtes ikke gavebreve, men alene afkrydsning af særeje i gaveanmeldelserne, som var underskrevet senere. Skifteretten hævede omkostningerne.... 

50.  Generationsskifte (1 hit)
SKM2012.479 LSR: Ved gavebreve blev der overdraget anparter til en værdi på ca. 21,5 mio. kr. fra far til to børn med skattemæssig succession.... 

51.  Dødsbobeskatning (1 hit)
Der blev oprettet ægtepagt, som blev tinglyst, og gavebreve samt betalt gaveafgift.... 

52.  Nyheder på Synopsis (1 hit)
til udstedelse af auktionsskøde 12.06.2017 Ny formular: Særeje- og delingsformueklausuler i gavebreve... 

53.  Formularsamling: Koncept til gavebrev mellem ægtefæller (2 hits)
Koncept til gavebrev mellem ægtefæller Word docx   G A V E B R E V... Mogens Madsen, født d. 17.06.1976, og medundertegnede Hanne Hansen, født d. 08.01.1981, begge boende Enemærket 98, 5800 Nyborg, der begge er myndige, opretter herved følgende gavebrev... 

54.  Gaver mellem ægtefæller (1 hit)
Eva Naur i Familieret, 4. udg. 2019, p. 216-226 Der skal fra d. 01.01.2018 ikke oprettes gaveægtepagter, men der skal derimod oprettes gavebreve mellem... 

55.  Ugyldige testamenter (1 hit)
Der blev ikke udarbejdet noget gavebrev. M døde i januar 2008 uden at være flyttet ind i ejendommen. Den ejendom, han boede i, var da ikke længere til salg.... 

56.  Hvem skal være bobestyrer? (1 hit)
ØL stadfæstede under henvisning til, at A havde medvirket ved overdragelsen af andelslejligheden og i den forbindelse udarbejdet gavebrev.... 

57.  Brøkdelssærejeartikel caroline heide-jørgensen ingrid lund-andersen jesper lau hansen (red.) festskrift til linda nielsen festskrift til linda n ielsen djøf (1 hit)
Brøkdelssæreje kan som hidtil opstå ved en aftale herom i ægtepagt eller en bestemmelse herom i et testamente eller et gavebrev (se ne- denfor under 2), og når en del af en samlet erhvervelse er særeje... 

58.  Praksis vedr. dødsboskifteloven (4 hits)
S havde ved sin bistand til moderens dispositioner, herunder ved oprettelse af gavebrev, og ved som værge for B at modtage gaverne, medvirket på en sådan måde til dette misbrug,... ØL stadfæstede under henvisning til, at A havde medvirket ved overdragelsen af andelslejligheden og i den forbindelse udarbejdet gavebrev.... Arving klagede over bobestyrer, Birgitte Veggerby, herunder over, at et gavebrev til ham fra afdøde ikke blev lagt til grund ved fordelingen af indbo.... De pågældende ejerandele var overdraget fra afdødes far til nu afdøde ved gavebreve.... 

59.  God advokatskik (1 hit)
XVII: RPL § 126, stk. 4 - når advokaten ikke optræder som advokat Kendelse af 4. december 1996 En 99-årig, der havde en formue ydede ved to gavebreve... 

60.  Lovsamling: Bemærkninger til udkast til ny arvelov (2 hits)
derimod, at parterne har fælleseje, jf. lov om ægteskabets retsvirkninger § 15, stk. 1, medmindre andet er bestemt af parterne ved ægtepagt eller af tredjemand ved testamente eller gavebrev... Gaven må herefter, uanset at der er forløbet 25 dage fra gavebrevets oprettelse til (giverens) død, anses som en dødslejegave”.... 

61.  Klager over bobestyrere (1 hit)
Arving klagede over bobestyrer, herunder over, at et gavebrev til ham fra afdøde ikke blev lagt til grund ved fordelingen af indbo.... 

62.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 254 af 04.05.1995: Forslag til lov om afgift af dødsboer og gaver (1 hit)
Det materiale, der er tale om, er f.eks. skøder, aktienotaer, gavebreve, beregninger af kurser og værdier, beregninger over passivposter og lignende.... 

63.  Fondsbeskatning (1 hit)
Som led i opfyldelsen af sit formål, påtænkte S ved gavebrev at stifte en ny fond, F.... 

64.  Formularsamling: Koncept til særeje- og delingsformueklausuler i gavebreve (1 hit)
Koncept til særeje- og delingsformueklausuler i gavebreve  Word.docx Klausul om fuldstændigt særeje med successionsrækkefølge.... 

65.  Omstødelse af forrykkende dispositioner (1 hit)
Skyldner, K, overdrog sin faste ejendom, som var vurderet til kr. 370.000, til sine 4 børn, B, i lige sameje for en købesum på kr. 314.000, som blev erlagt ved gavebreve... 

66.  Hvidvaskkontrol_klienterSeptember2023 september 2023, version 2.0 hvidvaskkontrol af klienter forord er sagen omfattet af hvidvaskloven? (hvl § 1, stk. 1, nr. 13). særligt om (1 hit)
Gavebrev/ægtefælleskifte, hvis der overdrages fast ejendom eller virksomhed (kan sammenlignes med ansættelseskontrakt med optioner).... 

67.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til værgemålsloven (1 hit)
tilfalder en begunstiget umyndig, ikke skal indleveres til en forvaltningsafdeling, men udbetales til den umyndiges værge til bestyrelse, ikke kan sidestilles med en bestemmelse i et gavebrev... 

68.  Forældelse (1 hit)
Der var ikke i forbindelse med overførslerne udarbejdet gavebreve eller lignende, og det var først efter dødsfaldet, at der skete indberetning til Skat af de overførte beløb... 

69.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold (1 hit)
Ovenstående gælder, uanset om ægtefællen havde modtaget arven eller gaven inden ægteskabet, og uanset om testamentet eller gavebrevet var oprettet inden ægteskabet.... 

70.  Domme: København, den (1 hit)
[Klager] har videre anført, at han efterfølgende har erfaret, at advokat A f.eks. burde have foranlediget, at der blev oprettet et gavebrev mellem ægtefællerne for at ophæve virkningerne af retsvirkningslovens... 

71.  Fradragsret for moms (1 hit)
SKM2016.150 SR: SR bekræftede, at S ikke skulle afregne moms af tilskud fra xy-Fond, jf. udkast til tilsagn om tilskud/gavebrev, som S modtager til opførelse af ny bygning... 

72.  Kommentarer til boafgiftslovens § 28 (1 hit)
SKM2012.479 LSR: Ved gavebreve blev der overdraget anparter til en værdi på ca. 21,5 mio. kr. fra far til to børn med skattemæssig succession.... 

73.  Kommentarer til ægtefællelovens § 64 (1 hit)
ægtefællerne har tredjemandsbestemt særeje efter fransk ret, vil dette særeje fortsat gælde, uanset 5 års bopæl i Danmark, hvis dette er bestemt i et fransk testamente eller gavebrev... 

74.  Afhandling: Microsoft Word - Bobestyrerbehandling - håndtering af tvister2.doc (2 hits)
En advokat, blev som testamentsindsat bobestyrer udpeget af skifteretten og det viste sig senere at han havde hjulpet afdøde med at overdrage en del af hendes ejendom til datteren D og udfærdiget et gavebrev... De øvrige arvinger havde rejst tvivl om gavebrevets gyldighed samt ejendomsretten til indholdet af boksen.... 

75.  Kommentarer til boafgiftslovens § 24 (2 hits)
Komm. af Ole Bjørn i SR-Skat 2009.145 SKM2023.454 LSR (SKM2022.160 SR): S’ uopsigelige gavebreve medførte,... S ville forpligte sig ved gavebreve, der skulle løbe indtil S’ eller et af B’s død afhængig af, hvad der indtraf først.... 

76.  Kommentarer til boafgiftslovens § 22 (2 hits)
Ved gavebreve af 07.06.1984 forærede M og H hele deres nyetablerede særeje til deres to døtre. Gaverne måtte afgiftsmæssigt betragtes som ydet af fællesboet.... Ved gavebreve af 25.12.1988 fik ægteparrets søn og datter med virkning fra d. 15.09.1988 hver 3 gaver a kr. 1.000.000 fra M's særeje, H's særeje og fra delingsformuet.... 

77.  Kommentarer til ægtefællelovens § 25 (1 hit)
TFA 2010.600 VLD: M's forældre forærede i 1999 ved gavebrev M 275.000 kr. til køb af en andel i en revisionsvirksomhed,... 

78.  Kommentarer til ægtefællelovens § 36 (1 hit)
M's forældre forærede i 1999 ved gavebrev M 275.000 kr. til køb af en andel i en revisionsvirksomhed, og de bestemte, at gaven skulle være... 

79.  Kommentarer til ægtefællelovens § 24 (1 hit)
M's forældre forærede i 1999 ved gavebrev M 275.000 kr. til køb af en andel i en revisionsvirksomhed, og de bestemte, at gaven skulle være M's skilsmissesæreje.... 

80.  Afhandling: Uden titel (3 hits)
Tredjemandsbestemt særeje vil fortsat gælde, uanset 5 års bopæl i Danmark, hvis dette er bestemt i testamente eller gavebrev jf. ÆFL § 23.... ÆFL § 5 og der derfor måske ikke vil være hjemmel for at opretholde særejet, så længe det ikke er oprettet ved ægtepagt, gavebrev eller testamente.... Et lands legale formueordning kan medføre, at det synes meningsløst for tredjemand udtrykkeligt at bestemme særeje ved testamente eller gavebrev, hvilket er kravet i Danmark, jf. ÆFL § 23.... 

81.  Afhandling: Skifteafkald - Studenterafhandling af Johan Hartmann Stæger (2 hits)
hvad efterlevende ejer, medmindre det er en § 15, stk. 2 rettighed, medmindre efterlevende havde særeje i ægteskabet med førstafdøde, eller medmindre tredjemand i gavebrev... af alt hvad efterlevende ejer og senere erhverver for så vidt aktiverne ikke er gjort til særeje i efterlevendes ægteskab med førstafdøde eller af tredjemand i gavebrev... 

82.  Afhandling: Microsoft Word - Speciale - Louise Kassentoft Holm (1 hit)
Se dette eksempel på et gavesæreje, som i 2 måneder havde været indsat på en konto, hvor der stod fællesejemidler: TFA 2010.600 VLD: M's forældre forærede i 1999 ved gavebrev M 275.000 kr.... 

.