Du søger i:


Du kan også søge i en eller flere kategorier:


Som standard søges med den præcise sætning f. eks. Fuldstændigt særeje, men ønsker du at søge med flere enkelte ord, f. eks. Gæld Særeje skal søgningen med præcis sætning slås fra:Fandt 119 sider

1.  Renter (29 hits)
Kim Sommer Jensen i ET nr. 1/2009 p. 52-61: Procesrenter af krav omfattet af erstatningsansvarsloven?... A påstod i påstandsdokument af 02.02.1998 procesrenter. Antaget, at A havde krav på procesrenter fra sagens anlæg, jf.... måned, kunne ikke begrunde højere rente end sædvanlig procesrente.... ikke procesrente af momskravet fra sagens anlæg.    ... Da sælgerne ikke betalte nogen del af det idømte beløb, måtte Amagerbanken betale hele beløbet inkl. procesrenter til konkursboet.... 

2.  Nyheder på Synopsis (12 hits)
  01.07.2024 Lovsamlingen er opdateret til d. 26.06.2024 29.06.2024 9 beregningsprogrammer er ajourført med den nye procesrente... 08.08.2021 Nyt emne: Revisors uafhængighed 30.06.2021 De 9 beregningsprogrammer, hvori der regnes med procesrenter... 17.03.2013 Nyt emne: Pensionsforsikring 15.03.2013 Forhøjelsen af procesrenten... og 10 spørgsmål til Familieministeren. 07.01.2006 Procesrenten er fra d. 01.01.2006 forhøjet... Programmet kan regne med fast rente og med procesrente, og man kan undgå at beregne renter af sagsomkostninger, jf. UfR 1983.307 HD.... 

3.  Forrentning af boslodskrav (21 hits)
Heddinge 29.09. 1988 (Sks 260/1987): H's boslodskrav forrentet med procesrente fra opgørelsesdagen.... H fik procesrenter fra 06.11.1989, da skifteretten stadfæstede boopgørelsen. Omtalt i Familieret p. 609 note 5.... Skifteretten i Sorø pålagde M at forrente H's boslodskrav på kr. 925.979 med procesrente fra skæringsdagen, i alt kr. 602.227.... Ikke renter fra ophørsdagen (skæringsdagen) FM 1991.73/1 ØLD: Ikke grundlag for H's krav om procesrenter af boslodskrav fra skæringsdagen... B 1519/1988): M frifundet for krav om procesrenter af H's boslodskrav fra skifterettens dom, da H ikke har påberåbt sig andet grundlag end almindelig rimelighed.... 

4.  Kreditaftaler (9 hits)
Der var alene krævet procesrenter fra forligets indgåelse.... Da der ikke var givet kreditoplysninger ved oprettelsen af forliget, blev renten nedsat til procesrenten, jf.... Nykredit Bank var som følge heraf alene berettiget til procesrente.... Da der ikke var givet kreditoplysninger ved oprettelsen af forliget, blev renten nedsat til procesrenten, jf.... Fogedretten fandt ikke grundlag for at anvende KAL § 23, stk. 3, men nedsatte renten til procesrenten, jf. KAL § 23, stk. 1.... 

5.  Urimeligt ringe reglen (9 hits)
med procesrenter fra byrettens dom.... med procesrenter fra byrettens dom.... med procesrente fra byrettens dom. TFA 1999.163 VLD: 10 års ægteskab og 8 års forudgående samliv.... med procesrenter fra rentekravets fremsættelse i landsretten. TFA 1999.313 ØLD: 33 års ægteskab.... M tilkendt 65.000 kr. med procesrente fra byrettens dom. TFA 2000.100 VLD: 9 års ægteskab.... 

6.  Beskatning af fratrædelsesgodtgørelse (1 hit)
TfS 1998.66 TSS: Efterbetalingskrav på fratrædelsesgodtgørelse i anledning af UfR 1997.1144 HD må anses erhvervet på fratrædelsestidspunktet, mens procesrenterne... 

7.  Værgemål (2 hits)
F blev dømt til at betale D 61.248,14 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.... rentelovens § 3, stk. 5, eller højere rente end procesrenten, jfr. rentelovens § 5, stk. 3.... 

8.  TFA 1999 (5 hits)
M tilkendt 65.000 kr. med procesrente fra byrettens dom.... Henset til den ikke ubetydelige størrelse af H's boslodskrav (560.587 kr.) fandtes der at foreligge sådanne særlige omstændigheder, at H's boslodskrav skulle forrentes med procesrente... H tilkendt bidrag i 3 år og en § 56-godtgørelse på 50.000 kr. med procesrenter fra rentekravets fremsættelse i landsretten.... H tilkendt hustrubidrag i 5 år og en § 56-godtgørelse på 400.000 kr. med procesrenter fra kravets fremsættelse i byretssagen.... H tilkendt yderligere 20.000 kr. med procesrente fra byrettens dom.... 

9.  Aftalers indgåelse (3 hits)
Ved dom blev flyselskabet A pålagt at betalte kompensationen pålydende 18.000 kr. med procesrente og sagsomkostninger pålydende 3.000 kr.... F havde derfor ikke krav på sagsomkostningerne, men alene 25 % + moms af kompensationssummen med procesrenter.... T havde derfor krav på egenpension som ved uansøgt afskedigelse fra og med april 1995 med procesrente af de månedlige pensionsydelser fra forfaldsdato.... 

10.  Reguleringskrav og misbrugskrav (2 hits)
. + procesrenter fra skærings- og opgørelsesdagen d. 06.04.1990.... Skifteretten i Frederikssund og ØL tilkendte derfor M 200.000 kr. i vederlagskrav, som skulle forrentes med procesrente fra separationsdatoen.... 

11.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 66 af 21.10.2020: Forslag til lov om retsafgifter (2 hits)
Er der i et sådant tilfælde herudover nedlagt påstand om procesrente af et sådant rentebeløb, skal procesrenten derimod ikke medregnes i sagens værdi.... 

12.  Passivitet (2 hits)
F blev dømt til at betale D 61.248,14 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.... rentelovens § 3, stk. 5, eller højere rente end procesrenten, jfr. rentelovens § 5, stk. 3.... 

13.  Beskatning af erstatningsbeløb (1 hit)
Vand A/S ønskede endvidere bekræftet, at procesrenten i skattemæssig henseende skal periodiseres over perioden 2004-2010.... 

14.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 1997 (1 hit)
Arvingerne blev herefter dømt at anerkende tillægsboopgørelsen, dog således at tilbagebetalingskravet alene skulle forrentes med procesrenter fra stadfæstelsen af tillægsboopgørelsen.... 

15.  Sagsomkostninger i ægteskabssager. (1 hit)
med procesrenter fra byrettens dom.... 

16.  15.10.2018 dom retten i Lyngby - 28.01.2020 dom Østre Landsret sag bs-9360/2017-lyn m (advokat a) mod h (advokat b) retten i lyngby dom afsagt den 15. oktober 2018 denne afgørelse er truffet af (8 hits)
Der tages bekræftende til genmæle dog således at sagsøger tilpligtes at forrente med sædvanlig procesrente kr. 460.000,00 fra 13. januar 2013 til deponering sker. Ad. sagsøgers påstand 4.... Indstævnte, H har påstået dommen stadfæstet, dog såle-des at Hs pensionskrav på 1.346.628,87 kr. forrentes med sædvanlig procesrente fra den 2. juli 2013, og at M til H 2 betaler 62.411,63 kr.,... subsidiært et af retten fastsat mindre beløb, med tillæg af procesrente fra den 17. februar 2017.... Det bestrides, at der er grundlag for forrent­ ning af Hs pensionskrav med procesrente fra den 2. juli 2013.... Herefter stadfæstes byrettens dom i det omfang, den er påanket, med den æn­ dring, at M inden 14 dage til H skal betale 45.375,36 kr. med tillæg af procesrente fra den 17. februar 2017.... 

17.  Nyheder i Personret (2 hits)
F blev dømt til at betale D 61.248,14 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.... rentelovens § 3, stk. 5, eller højere rente end procesrenten, jf. rentelovens § 5, stk. 3.... 

18.  Salg af andelsboliger (7 hits)
Påstanden blev af retten opgjort til et krav om 900.000 kr. med procesrente.... Sælgeren, B, nedlagde selvstændig påstand om procesrente grundet den tilbageholdte købesum på lidt over 1,7 mio. kr.    ... Retten på Frederiksberg fandt, at A skulle have 8.500 kr. i nedslag, og tilkendte A procesrente fra den ønskede dato.... På samme vis blev B tilkendt procesrente af de tilbageholdte 1,7 mio. kr. fra samme dato.... A ankede dommen til ændring, således at de skulle frifindes for betaling af procesrente.    ... 

19.  God advokatskik IX. Retshjælp (1 hit)
Som følge heraf pålægger nævnet advokat [X] inden 4 uger at tilbagebetale den del af salæret, som [A] har betalt, med tillæg af procesrenter fra beløbets oppebørsel... 

20.  Ugifte samlevende - Indbyrdes lån (1 hit)
Retten i Nykøbing F. og ØL fastslog, at M skulle betale procesrenter fra sagens anlæg. Byretten dømte M til at erstatte K 50.000 kr.... 

21.  Selskabstømning (2 hits)
S dømt til at erstatte skattevæsenets tab, dvs. 13.001.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg d. 22.03.1994. (8-2).... Da sælgerne ikke betalte nogen del af det idømte beløb, måtte Amagerbanken betale hele beløbet inkl. procesrenter til konkursboet.... 

22.  Nyheder i Familieret 2008 (1 hit)
VL tilkendte i maj 2008 H bidrag i 1 år fra landsrettens dom og forhøjede godtgørelsen til 400.000 kr. med procesrenter fra byrettens dom.... 

23.  Betalingsstandning (2 hits)
Advokaten dømt til at udbetale beløbet til konkursboet tillige med klientkontorente samt procesrente fra byrettens døm.... Advokaten dømt til at udbetale beløbet til konkursboet tillige med klientkontorente samt procesrente fra byrettens døm.... 

24.  Obligationsret (4 hits)
UfR 2011.27 VLK: S skyldte sin kreditor, K, 100.000 kr. med tillæg af procesrente, hvilket blev afdraget over en periode fra 2000 til 2009 ved, at S fast overførte 800 kr... Under retssagen påstod F M tilpligtet til at betale restbeløbet samt procesrente heraf, hvilket M bestred under henvisning til, at det var aftalt, at lånet ikke skulle forrentes... lånedokumentet ikke indeholdt bestemmelser om forrentning, og at det var i strid med muslimsk tradition at kræve renter, kunne ikke afskære F fra at nedlægge påstand om procesrente... Komm. af Anders Ørgaard i ET nr. 2/2008 p. 118-128: Karaz ehasna - udtalte Muhammed sig ikke om procesrente?... 

25.  TFA 2009 - Familieret (1 hit)
Retten i Nykøbing F. og ØL fastslog, at M skulle betale procesrenter fra sagens anlæg. Byretten dømte M til at erstatte K 50.000 kr.... 

26.  Pengeinstitutter (2 hits)
F blev dømt til at betale D 61.248,14 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.... Der var ikke grundlag for at tilkende renter fra et tidligere tidspunkt, jf. rentelovens § 3, stk. 5, eller højere rente end procesrenten, jf.... 

27.  Lufttransport (5 hits)
FM 2020.241 ØLD: Procesrente ifm. et kompenstionskrav for flyforsinkelse kunne alene kræves fra sagsanlæg, da to passagerers repræsentant ikke fulgte op... RL § 3, stk. 2, hvorimod F påstod, at der kun kunne forrentes med procesrente fra sagens anlæg.... B påstod, at der skulle betales procesrente fra dagen, hvor påkravet var sendt.... KBR fandt, at D skulle betale 4.000 kr. til A1-A2 med procesrente fra sagens anlæg.... Sagen for ØL angik alene, hvorvidt A og B kunne kræve procesrente forud for sagens anlæg.... 

28.  Forenklet inkassoproces (4 hits)
UfR 2007.1695 ØLK: I stedet for at indlevere betalingspåkrav anlagde K inkassosøgsmål mod D1 og D2 og påstod betaling af 4.934,16 kr. med procesrente, samt 200... Renteberegningen lød således: ”Renten beregnes som den til enhver tid gældende procesrente af kr. 19.198,25 fra 17.07.2010, af kr. 39.107,96 fra 29.08.2010... og af kr. 23.412,74 fra 24.10.2010 indtil betaling sker samt med fradrag af den til enhver tid gældende procesrente af kr. 18.911,11 fra 19.04.2013 til... Der var i betalingskravet påstået procesrente tilkendt fra d. 04.05.2016.... 

29.  Modregning i konkurs (2 hits)
Konkursboet anlagde herefter sag mod K med påstand om betaling af hele beløbet med procesrente fra d. 15.05.2003.... Byrettens dom blev ændret, således at K skulle betale 297.283 kr. med procesrente fra sagens anlæg d. 07.07.2005 til S.... 

30.  Generalklausulen i aftalelovens § 36 (4 hits)
forpligtelser i henhold til leasingkontrakten, således at kravet på 1.492.863 kr. blev nedsat til halvdelen og renten nedsat til procesrente... forpligtelser i henhold til leasingkontrakten, således at kravet på 1.492.863 kr. blev nedsat til halvdelen og renten nedsat til procesrente... BR fandt, at T skulle betale det påståede beløb, men at T alene skulle betale procesrente af beløbet fra sagens anlæg, idet T ikke havde fået udleveret... Kravet skulle forrentes med procesrente fra sagens anlæg, selv om boet oppebar en lavere rente af boets midler.... 

31.  Ægtefælleskiftet - Tilsidesættelse af bodelingsaftaler (3 hits)
VL fandt, at skatten kun burde være passiveret med ca. kr. 181.000, og H fik i alt tilkendt yderligere kr. 140.000 + procesrente fra sagens anlæg.... Det yderligere beløb, hun skulle have, udgjorde således 3.131.118 kr., der skulle forrentes med procesrente fra sagens anlæg.... skønsmandens oplysning om skatteprocenten, sammenholdt med, at der skulle ske passivering med 40 %, fandt ØL, at M til H skulle betale et beløb på 42 mio. kr. med sædvanlig procesrente... 

32.  Drift og udøvelse af advokatvirksomhed (1 hit)
Kort nyt i ADV nr. 1/2023 p. 6-8: Nyt forskningsprojekt skal styrke advokater i proceduren, Voksende kø er et kæmpe problem, Uretfærdige procesrenter... 

33.  Social pension (2 hits)
De beløb i yderligere førtidspension, som herefter skulle efterbetales til A, skulle i medfør af rentelovens § 8, stk. 1, forrentes med procesrente fra sagens anlæg... Nævnet havde anerkendt, at de efterbetalte pensionsbeløb skulle forrentes med procesrente fra sagens anlæg, dog for så vidt angik pensionsbeløb, der var forfaldet... 

34.  Tilbageholdsret (1 hit)
A nedlagde påstand om, at B skulle betale A 394.418,57 kr. med tillæg af procesrente af 85.320 kr. fra d. 08.01.2008, af 1.216,90 kr. fra d. 19.12.2008,... 

35.  Ægtefælleskiftet - goodwill (1 hit)
Efter en samlet vurdering fastsattes værdien skønsmæssigt til 300.000 kr., og H fik tilkendt 150.000 kr. med tillæg af procesrente fra d. 01.07.1989.... 

36.  Rekonstruktion (2 hits)
UfR 2021.4748 VLK: Ved skifterettens konkursbehandling kunne en tidligere rekonstruktør ikke pålægges at betale procesrente af en uberettiget salærmodregning i udleverede... VL ændrede kendelsen således, at bestemmelsen om betaling af procesrente blev ophævet, da en sådan påstand havde karakter af et erstatningskrav.... 

37.  Nyheder i Familieret 1997 (1 hit)
. + procesrenter fra skærings- og opgørelsesdagen d. 06.04.1990.... 

38.  Lejerettigheders overgang (1 hit)
fraflyttede lejemålet, og i september 2013 indgik parterne efter en tvist om tilbagebetaling af depositum forlig om, at C inden 14 dage skulle tilbagebetale 13.000 kr. med procesrente... 

39.  Omstødelse (2 hits)
D skulle herefter betale boet 237.400 kr. med procesrente fra sagens anlæg. Der var ikke grundlag for at bringe KL § 78 i anvendelse.... D skulle herefter betale boet 237.400 kr. med procesrente fra sagens anlæg. Der var ikke grundlag for at bringe KL § 78 i anvendelse.... 

40.  Ægtefælleskiftet - Skatteproblemer i forbindelse med skifte (2 hits)
Endvidere fandtes H's boslodskrav at skulle forrentes med sædvanlig procesrente fra 14.7.2003, med fradrag af hendes egen nettobodel, ½ af værdien af sommerhusgrunden... skønsmandens oplysning om skatteprocenten, sammenholdt med at der skulle ske passivering med 40 %, fandt ØL, at M til H skulle betale et beløb på 42 mio. kr. med sædvanlig procesrente... 

41.  TFA 2001 - Familieret (1 hit)
H tilkendt 50.000 kr. i § 56-godtgørelse med tillæg af procesrenter fra dommens dato. ØL stadfæstede.... 

42.  TFA 2006 - Familieret (1 hit)
ØL forhøjede godtgørelsen til 400.000 kr. med procesrenter fra byrettens dom.... 

43.  Sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger (1 hit)
selvstændig dom B, der var fra Peru, anlagde sag mod A om, at A skulle betale 413.370 USD og 271.600 kr. med tillæg af procesrente... 

44.  Social service (1 hit)
. + procesrente i efterbetaling. Advokat Jørgen U.... 

45.  Stævninger (1 hit)
Retten i Helsingør fandt, at formuleringen ikke var egnet, og at der alene skulle betales 33.171,50 med tillæg af procesrente samt inkassogebyr og sagens omkostninger.... 

46.  A-Skat (1 hit)
afregnede A-skatter for december 1971 og hele 1972 med i alt 133.397 kr., dog ikke for renter og gebyrer efter skattelovgivningens regler, men med tillæg af sædvanlig procesrente... 

47.  Ejendomsmægleransvar (1 hit)
Da tabet først fuldt ud var realiseret efter sagens anlæg, blev der alene tillagt procesrente fra d. 15.06.1993, jfr. rentelovens § 3, stk. 5. (3-2).... 

48.  Nyheder i Familieret 2006 (1 hit)
Skifteretten i Frederikssund og ØL tilkendte derfor M 200.000 kr. i vederlagskrav, som skulle forrentes med procesrente fra separationsdatoen.... 

49.  Civilproces - Midlertidige afgørelser om forbud eller påbud (1 hit)
A skulle derved erstatte B 13 mio. kr. med tillæg af procesrente. ØL fandt, at A på et objektivt grundlag skulle erstatte B’s tab, jf.... 

50.  Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. (2 hits)
UfR 2021.893 VLD: Arbejdsgiver skulle betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste med procesrente til arbejdstager ifm. en arbejdsskade, selvom der ikke var truffet... B skulle derfor til A betale 450.000 kr. med procesrente til betaling skete. VL stadfæstede.... 

51.  God advokatskik VII: Salærberegning (1 hit)
Samtidig pålægger nævnet advokat [X] inden 4 uger at tilbagebetale det for meget oppebårne beløb med tillæg af sædvanlig procesrente fra beløbets oppebørsel,... 

52.  Nyheder i Familieret 2002 (1 hit)
Antaget, at mandens boslodskrav på 700.000 kr. skulle forrentes med procesrente fra d. 01.10.1997.... 

53.  Leasing (1 hit)
lempe F's forpligtelser i henhold til leasingkontrakten, således at kravet på 1.492.863 kr. blev nedsat til halvdelen og renten nedsat til procesrente... 

54.  Nyheder i Familieret 2009 (1 hit)
Det yderligere beløb, hun skulle have, udgjorde således 3.131.118 kr., der skulle forrentes med procesrente fra sagens anlæg.... 

55.  Almindelig forsikringsret (3 hits)
Tre tidligere ledelsesmedlemmer i Capinordic Bank A/S, C, blev dømt til at betale 88 mio. kr. til Finansiel Stabilitet, F, med tillæg af procesrente... F nedlagde påstand om, at der skulle betales procesrente af erstatningskravet.... A blev pålagt at betale en procesrente på 1,5 mio. kr. til F.    ... 

56.  Kommentarer til ægtefællelovens § 42 (8 hits)
med procesrente fra byrettens dom. TFA 1999.163 VLD: 10 års ægteskab og 8 års forudgående samliv.... med procesrenter fra rentekravets fremsættelse i landsretten. TFA 1999.313 ØLD: 33 års ægteskab.... M tilkendt 65.000 kr. med procesrente fra byrettens dom. TFA 2000.100 VLD: 9 års ægteskab.... H tilkendt 200.000 kr. med procesrente fra byrettens dom. TFA 1999.44 ØLD (Fagl. Nyt 1999.33): 14 års ægteskab.... ØL forhøjede godtgørelsen til 400.000 kr. med procesrenter fra byrettens dom.... 

57.  Udlæg (2 hits)
Konkursboet anlagde herefter sag mod K med påstand om betaling af hele beløbet med procesrente fra d. 15.05.2003.... Byrettens dom blev ændret, således at K skulle betale 297.283 kr. med procesrente fra sagens anlæg d. 07.07. 2005 til S.... 

58.  Forældelse (2 hits)
F blev dømt til at betale D 61.248,14 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.... rentelovens § 3, stk. 5, eller højere rente end procesrenten, jf. rentelovens § 5, stk. 3.... 

59.  God advokatskik III. Almindelige principper for advokaters adfærd (1 hit)
seneste ved to kendelser fra 1997 og 1998....Nævnet pålægger endvidere [advokaten] at tilbagebetale beløbet på 5.250 kr. til boet......med tillæg af procesrente... 

60.  Skadelidtes medvirken - egen skyld (1 hit)
ØL fandt herefter, at A skulle betale 1.869.269 kr. med tillæg af procesrente til B.... 

61.  Civilproces - Sagens forberedelse: (1 hit)
A havde i ankestævningen frafaldet sine anbringender om bl.a. forældelse og rentekrav under forudsætning at, at T fortsat kun opkrævede procesrente fra d... 

62.  Erstatning for strafferetlig forfølgning (3 hits)
VL tiltrådte, at erstatningen var fastsat som sket, men tillagde beløbet procesrente fra d. 11.12.2002.... Efter indgrebets karakter og tidsmæssige udstrækning, fastsatte ØL skønsmæssigt beløbet til 5000 kr. med tillæg af procesrente.... Af straffesagens konklusion fremgik endvidere, at A og B skulle betale et beløb på 25.534 kr. med tillæg af procesrente til M og H - svarende til den nedlagte påstand... 

63.  Formularsamling: Koncept til sidste rykkerskirivelse (1 hit)
Vi gør opmærksom på, at der  påløber renter af vort tilgodehavende med procesrenten, p.t. 8,20 % p.a., 30 dage fra fakturadatoen, jf. rentelovens § 3, stk. 2, jf. § 5. ... 

64.  Lovsamling: Retsplejelovens kapitel 32-38: Rettergangsmåden (2 hits)
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Forbrugerklagenævnet eller et godkendt privat tvistløsningsorgan har afsluttet behandlingen af sagen, anses sagen i henseende til beregning af procesrente... I henseende til beregning af procesrente, afbrydelse af frister for sagsanlæg og afbrydelse af forældelse anses sagen for anlagt ved det oprindelige sagsanlæg... 

65.  Omstødelse af forringende dispositioner (1 hit)
D skulle herefter betale boet 237.400 kr. med procesrente fra sagens anlæg. Der var ikke grundlag for at bringe KL § 78 i anvendelse.... 

66.  Strafferetspleje - Sagsbehandlingen i 1. instans (1 hit)
Af straffesagens konklusion fremgik endvidere, at A og B skulle betale et beløb på 25.534 kr. med tillæg af procesrente til M og H - svarende til den nedlagte påstand om... 

67.  Særeje (1 hit)
ØL stadfæstede byrettens dom, herunder at der ved delingen af værdien af M's pensionsordning - som sagen var forelagt - beregnedes skat med 40 %, og at beløbet 353.523 kr. tillagdes procesrente... 

68.  Formularsamling: Koncept til anden rykkerskirivelse (1 hit)
Vi gør opmærksom på, at der påløber renter af vort tilgodehavende med procesrenten, p.t. 8,20 % p.a., 30 dage fra fakturadatoen, jf. rentelovens § 3, stk. 2, jf. § 5. ... 

69.  Anke i civile sager (3 hits)
UfR 1999.478 VLD: Amagerbankens anke af dom, hvor der alene blev tilkendt procesrente, blev afvist, da forskellen mellem rentepåstanden i ankestævningen og den rente... B blev alene tilkendt procesrente fra sagens anlæg, da rentepåstanden ikke var egnet til en domskonklusion. B gentog påstanden for ØL.... I denne forbindelse indgik parterne aftale om, at K ikke skulle betale for skoning af hesten, mod at S ikke skulle betale procesrente.... 

70.  Direktører (1 hit)
F ankede dommen mod D med påstand om, at D skulle betale F 100.000 kr. samt procesrente, ligesom D skulle anerkende, at han hæftede solidarisk med S for de pålagte sagsomkostninger... 

71.  Fogedrettens prøvelse af indsigelser (1 hit)
fogedretten lagde til grund, at beløbet i det frivillige forlig blev tillagt renter, da kreditor efter rentelovens § 3 og § 5 var berettiget til at tillægge og opkræve procesrente... 

72.  Insolvente dødsboer (1 hit)
D skulle herefter betale boet 237.400 kr. med procesrente fra sagens anlæg. Der var ikke grundlag for at bringe KL § 78 i anvendelse.... 

73.  Patentret (1 hit)
A skulle derved erstatte B 13 mio. kr. med tillæg af procesrente.... 

74.  Kursgevinstbeskatning (1 hit)
Vand A/S ønskede endvidere bekræftet, at procesrenten i skattemæssig henseende skal periodiseres over perioden 2004-2010.... 

75.  Formularsamling: Koncept til sidste rykkerskirivelse (1 hit)
Vi gør opmærksom på, at der under alle omstændigheder påløber renter af vort tilgodehavende med procesrenten, p.t. 8,20 % p.a., 30 dage fra fakturadatoen, jf.... 

76.  TFA 1998 (1 hit)
med procesrente fra byrettens dom.... 

77.  Retsafgift i borgerlige sager (1 hit)
B blev alene tilkendt procesrente fra sagens anlæg, da rentepåstanden ikke var egnet til en domskonklusion. B gentog påstanden for ØL.... 

78.  Fradragsret for moms (2 hits)
andre Skovplan selskaber fik medhold i, at krav på negativt momstilsvar på ca. 10 mio. kr. i henhold til faktureringen i 4. kvartal 1992 skulle forrentes med sædvanlig procesrente... UfR 2002.1768 HD (TfS 2002.564 HD, SKM2002.358 HD, TfS 1999.232 VLD): KS Skovplan 17 og 18 havde ikke krav på procesrenter af negativ... 

79.  Sagsomkostninger i civile sager (5 hits)
Sagen blev kort før domsforhandlingen i HR forligt på vilkår, at S skulle betale K 500.000 kr. med procesrente.... mindre i retsafgift I stedet for at indlevere betalingspåkrav anlagde K inkassosøgsmål mod D1 og D2 og påstod betaling af 5.000 kr. med procesrente... FM 2020.241 ØLD: Procesrente ifm. et kompenstionskrav for flyforsinkelse kunne alene kræves fra sagsanlæg, da to passagerers repræsentant ikke fulgte op på flyselskabets... RL § 3, stk. 2, hvorimod F påstod, at der kun kunne forrentes med procesrente fra sagens anlæg.... I stedet for at indlevere betalingspåkrav anlagde K inkassosøgsmål mod D1 og D2 og påstod betaling af 5.000 kr. med procesrente... 

80.  Revisoransvar (1 hit)
HR stadfæstede med den ændring, at der ikke var grundlag for at afskære A fra at kræve procesrente af erstatningskravet.... 

81.  Konfiskation (1 hit)
VL tiltrådte, at erstatningen var fastsat som sket, men tillagde beløbet procesrente fra d. 11.12.2002.... 

82.  Årsagsforbindelse og adækvans (1 hit)
ØL fandt herefter, at A skulle betale 1.869.269 kr. med tillæg af procesrente til B.... 

83.  Fremgangsmåden ved udlæg (1 hit)
B-2871-99): Fogedretten havde af egen drift inden berammelsen krævet ny opgørelse på grundlag af procesrenten, da kreditoplysningerne i frivilligt forlig var forkerte.... 

84.  Erstatningsret (1 hit)
Tillige opregning af initiativer til forebyggelse af hæftelsesgennembrud. 2009 Kim Sommer Jensen i ET nr. 1/2009 p. 52-61: Procesrenter... 

85.  TFA 2002 - Familieret (1 hit)
med tillæg af procesrente fra rentekravets fremsættelse under anken.... 

86.  Planlovgivning (1 hit)
UfR 1980.202 HD, men dog med procesrente fra sagens anlæg d. 04.07.1991.... 

87.  TFA 2000 - Familieret (1 hit)
skiftet, hvilket overvejende kunne tilskrives M's forhold, samt under hensyn til kapitalpensionens værdistigning fra skæringsdagen, fandtes boslodskravet at burde forrentes med procesrente... 

88.  Småsagsproces (1 hit)
D indkærede afgørelsen med påstand om at sagsøgte, A, tilpligtedes at betale 5.000 kr. med procesrente, samt 200 kr. i rykker- og inkassogebyr.... 

89.  TFA 2003 - Familieret (1 hit)
forretning fra skæringsdagen, men fik ikke medhold, da M skulle svare husleje til d. 05.10.2001: Boslodskravet skulle under hensyn til parternes påstande forrentes med procesrente... 

90.  Aftalers ugyldighed. (1 hit)
BR fandt, at T skulle betale det påståede beløb, men at T alene skulle betale procesrente af beløbet fra sagens anlæg, idet T ikke havde fået udleveret G's generelle vilkår,... 

91.  Kommentarer til ægtefællelovens § 40 (2 hits)
. + procesrenter fra skærings- og opgørelsesdagen d. 06.04.1990.... Skifteretten i Frederikssund og ØL tilkendte derfor M 200.000 kr. i vederlagskrav, som skulle forrentes med procesrente fra separationsdatoen.... 

92.  Skattesvig af særlig grov karakter (3 hits)
T idømtes 1 år og 6 måneders fængsel, tillægsbøde på 7.500.000 kr., rettighedsfrakendelse samt betale 7.942.751 kr. med tillæg af procesrente til SKAT.... T1, T2, T3 og T4 skulle betale 3.861.446 kr. med procesrente til SKAT og T1, T2 og T3 yderligere 4.702.064 kr.... 2½ år, tillægsbøden for T1, T2 og T3 nedsattes til 9.650.000 kr., kosterne 469, 477 og 402 konfiskeres ikke og T1, T2 og T3 skal betale SKAT yderligere 415.000 kr. med procesrente... 

93.  Ægtefælleskiftet - Skiftets gennemførelse (1 hit)
H's boslodskrav på ca. 1.330.000 kr. skulle forrentes med procesrente fra d. 05.11.2012, da der på dette tidspunkt forelå vurderinger af boets aktiver, og boslodskravet... 

94.  Aktieombytning (1 hit)
Der var ikke grundlag for at lempe kravet efter EAL § 24 HR stadfæstede med den ændring, at der ikke var grundlag for at afskære A fra at kræve procesrente af erstatningskravet... 

95.  Misligholdelse af funktionærkontrakter (1 hit)
Påstandene beløb sig til hhv. 125.259,88 kr. og 105.800,00 kr. med tillæg af procesrente.... 

96.  Ægtefællebidrag (1 hit)
VL tilkendte i maj 2008 H bidrag i 1 år fra landsrettens dom og forhøjede godtgørelsen til 400.000 kr. med procesrenter fra byrettens dom.... 

97.  TFA 2007 - Familieret (1 hit)
Endvidere fandtes H's boslodskrav at skulle forrentes med sædvanlig procesrente fra 14.7.2003, med fradrag af hendes egen nettobodel, ½ af værdien af sommerhusgrunden, idet den... 

98.  Tjenestemænd (1 hit)
T havde derfor krav på egenpension som ved uansøgt afskedigelse fra og med april 1995 med procesrente af de månedlige pensionsydelser fra forfaldsdato.... 

99.  Offentligretligt erstatningsansvar (1 hit)
Efter indgrebets karakter og tidsmæssige udstrækning, fastsatte ØL skønsmæssigt beløbet til 5000 kr. med tillæg af procesrente... 

100.  Civilproces - Procesmåden (1 hit)
Landsretten har derfor ikke haft hjemmel til at genoptage sagen og afsige dom som sket, hvorefter beløbet skulle forrentes med procesrente, hvorfor landsrettens dom blev... 

101.  Inddrivelse af gæld til det offentlige (1 hit)
VL besluttede herefter, at B skulle betale 510 kr. med procesrente fra d. 03.07.2010, rykkergebyrer på 200 kr. og inkassogebyr på 100 kr.... 

102.  Tortgodtgørelse (1 hit)
Efter indgrebets karakter og tidsmæssige udstrækning, fastsatte ØL skønsmæssigt beløbet til 5000 kr. med tillæg af procesrente... 

103.  Køb (1 hit)
B havde ikke krav på renter ud over procesrente fra d. 20.12.2005 til d. 29.07.2008, hvor betaling fandt sted.... 

104.  Lovsamling: Søloven (2 hits)
Renten svarer til den procesrente, der følger af renteloven. Stk. 2.... skal tillige omfatte renter af begrænsningsbeløbet fra den ansvarspådragende hændelse og indtil oprettelsen af fonden med et beløb, der svarer til den procesrente... 

105.  Domme: Scanned Document (2 hits)
H 15 _ påstand er principalt, at M tilpligtes at betale 1.836.433 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg.... Thi kendes for ret: M skal til , betale 900.000 kr. med tillæg af procesrenten fra den 14. november 2016 Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden.... 

106.  Kommentarer til ægtefælleskiftelovens § 24 (1 hit)
H's boslodskrav på ca. 1.330.000 kr. skulle forrentes med procesrente fra d. 05.11.2012, da der på dette tidspunkt forelå vurderinger af boets aktiver, og boslodskravet... 

107.  Kommentarer til ægtefælleskiftelovens § 28 (1 hit)
Det bør altid anføres, fra hvilket tidspunkt boslodskravet skal forrentes med procesrente.... 

108.  Kommentarer til ægtefællelovens § 41 (1 hit)
ØL lagde til grund, at M i et vist omfang havde anvendt egne midler til at forbedre H's særeje, og tilkendte M 75.000 kr. med tillæg af procesrente fra rentekravets... 

109.  Kommentarer til ægtefællelovens § 37 (1 hit)
Efter en samlet vurdering fastsattes værdien skønsmæssigt til 300.000 kr., og H fik tilkendt 150.000 kr. med tillæg af procesrente fra d. 01.07.1989.... 

110.  Betænkning nr. 1113 - betænkning om advokatretshjælp fri proces og retshjælpsforsikring m.v. afgivet af justitsministeriets udvalg vedrørende retshjælp m.v.  (1 hit)
I henseende t i l beregning af procesrente, af- brydelse af frister for sagsanlæg og afbrydel- se af forældelse anses sagen for anlagt ved det oprindelige sagsanlæg, medmindre den - 104 - pågældende... 

111.  Domme: Scanned Document (8 hits)
Der tages bekræftende til genmæle dog således at sagsøger tilpligtes at forrente med sædvanlig procesrente kr. 460.000,00 fra 13. januar 2013 til deponering sker. Ad. sagsøgers påstand 4.... Indstævnte, H har påstået dommen stadfæstet, dog såle-des at Hs pensionskrav på 1.346.628,87 kr. forrentes med sædvanlig procesrente fra den 2. juli 2013, og at M til H 2 betaler 62.411,63 kr.,... subsidiært et af retten fastsat mindre beløb, med tillæg af procesrente fra den 17. februar 2017.... Det bestrides, at der er grundlag for forrent­ ning af Hs pensionskrav med procesrente fra den 2. juli 2013.... Herefter stadfæstes byrettens dom i det omfang, den er påanket, med den æn­ dring, at M inden 14 dage til H skal betale 45.375,36 kr. med tillæg af procesrente fra den 17. februar 2017.... 

112.  Kommentarer til ægtefællelovens § 20 (1 hit)
Beløbet skulle forrentes med procesrente og afdrages over 5 år.... 

113.  Civilprocesretlig-Julealmanak_2020 1 kristian torp civilprocesretlig julealmanak 2020 2 kristian torp civilprocesretlig julealmanak holst, advokater 3 forord i oktober (1 hit)
tilskrevet kvartalsvis bagud hver den 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12 samt et inkassogebyr på 100 kr.« Noget af en mundfuld, og det blev også for upræcist for retten, der alene tillagde kravet sædvanlig procesrente... 

114.  Domme: Uden titel (2 hits)
skal indgå i fællesboet, med den konsekvens at sagsøgte har krav på ligedeling afde anførte pensionsordninger eller på ligedeling af et efter skifterettens skøn fastsat mindre beløb med tillæg af procesrente... at sagsøgte har laav på rimelighedslcompensation i henhold t i l Retsvirknings­ lovens § 16 e med et beløb stort 400.000 kr„ subsidiært et efter skifterettens skøn fastsat mindre beløb med tillæg at procesrente... 

115.  Domme: Uden titel (1 hit)
Side 2/6 Såfremt skifteretten måtte finde, at mindre end 1.000.000 kr. af sagsøgtes pensionsordninger indgår i fællesboet fastholdes påstanden om rimeligheds- kompensationph244.0A0 kr. med tillæg af procesrente... 

116.  Domme: Uden titel (2 hits)
H har fremsat følgende påstand: M skal betale 230.000 kr. med procesrente fra den 17. december 2020.... Subsidiært: M skal betale et efter rettens skøn fastsat mindre beløb end den principale påstand med procesrente fra den 17. december 2020. M har fremsat påstand om frifindelse.... 

117.  Kommentarer til ægtefællelovens § 12 (1 hit)
Beløbet skulle forrentes med procesrente og afdrages over 5 år.... 

118.  Domme: Uden titel (2 hits)
51 af matr.nr. , beliggende , til deres far 2 Subsidiært De sagsøgte dømmes til in solidum at betale til deres far 2.340.000 kr., subsidiært et mindre beløb fastsat af retten, med tillæg af procesrente... Ad rentepåstanden Procesrente kræves fra sagens anlæg jf. rentelovens § 3, stk. 4.”... 

119.  Domme: Scanned Document (1 hit)
THI KEND ES FOR R ET : skal til betale 475.000kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. · .skal til statskassen betale sagsomkostninger med 61.700 kr.... 

.