Du søger i:

Du kan også søge i en eller flere kategorier:

Som standard søges med den præcise sætning f. eks. Fuldstændigt særeje, men ønsker du at søge med flere enkelte ord, f. eks. Særeje Gæld skal søgningen med præcis sætning slås fra:Fandt 41 sider

1.  Samejeoverenskomster mellem ugifte samlevende (8 hits)
Ugifte samlevende Samejeoverenskomster Litteratur Kommentar Retspraksis Koncept til samejeoverenskomst... Parterne kan i en samejeoverenskomst aftale, at en konflikt om udtagelsesretten til deres fælles bolig eller indbo skal afgøres efter samme retningslinier som ÆSKL... UfR 1979.813 ØLK: En række bestemmelser i en samejeoverenskomst fandtes efter deres indhold at hjemle en sådan retlig råden over ejendommen, at bestemmelserne burde... UfR 1983.262 ØLK: Forbud mod kreditorforfølgning i samejeoverenskomst afvist, resten af bestemmelserne lyst.... TFA 2014.219 VLK: M og K erhvervede en fast ejendom og oprettede en samejeoverenskomst.... 

2.  Ugifte samlevendes fordeling af ejendomsretten til fast ejendom (2 hits)
Der bør altid oprettes samejeoverenskomst. Rentefradragene skal ligedeles, uanset hvem af parterne, der betaler.... Der bør altid oprettes samejeoverenskomst, der bl. a. sikrer, at parterne i det indbyrdes forhold stilles, som om de begge var debitorer på lånene.... 

3.  Ugifte samlevende - Indbyrdes lån (3 hits)
Har parterne købt et aktiv i lige sameje, og har den ene part betalt en større del af købesummen end den anden, aftales det ofte i en samejeoverenskomst, at 50% af differencen mellem parternes indskud... Der blev med advokatbistand oprettet en samejeoverenskomst, hvor det ikke blev anført, at M havde betalt hele udbetalingen. Samlivet blev ophævet pr. 01.09.2015.... Der var ikke indgået en samejeoverenskomst.... 

4.  Opløsning af sameje mellem ugifte samlevende (2 hits)
Aftalemuligheder Parterne kan i en samejeoverenskomst aftale, at en konflikt om udtagelsesretten til deres fælles bolig eller indbo skal afgøres... TFA 2019.279 ØLD: M havde udtaget ejendom pr. d. 01.04.2015, uanset at H bestred dette og benægtede gyldigheden af parternes samejeoverenskomst.... 

5.  Sameje (2 hits)
Der var ikke oprettet samejeoverenskomst eller truffet aftale om, hvordan samejet kunne opløses.... I 1999 udarbejdede de et udkast til en samejeoverenskomst, som dog ikke blev underskrevet, fordi de tre ejere ikke kunne blive enige om, hvordan prisen skulle fastsættes... 

6.  God advokatskik V. Interessekonflikter (5 hits)
I foråret 2001 afholdt advokat X et møde med H og A om udarbejdelse af samejeoverenskomst i forbindelse med huskøbet.... I januar 2002 udarbejdede en advokatfuldmægtig på advokat X's kontor for H og A udkast til ændret samejeoverenskomst og udkast til gensidigt testamente.... Den tilrettede samejeoverenskomst og udkast til gensidigt testamente blev ikke underskrevet af parterne.... tidspunkt havde repræsenteret A, at det forhold, at en advokatfuldmægtig på hendes kontor har bistået begge parter med udarbejdelse af  gensidigt testamente og samejeoverenskomst... ], der da var ansat i samme advokatfællesskab som advokat [X], rådgav i januar 2002 både [H og A]  i forbindelse med overvejelser om bl.a. indgåelse af samejeoverenskomst... 

7.  Kvantitative og kvalitative delingsregler i rangfølge efter den nye arvelov (1 hit)
Gælder ikke i det omfang andet er fastsat i en samejeoverenskomst mv., jf.... 

8.  Udkast til ny arvelov i betænkning nr. 1473/2006 (3 hits)
kan arvingen, selvom værdien heraf overstiger arvelodden, overtage boets andel af aktivet mod at betale det overskydende beløb kontant til boet, medmindre andet er fastsat i en samejeoverenskomst... selvom værdien heraf overtiger arvelodden, fortrinsret til at overtage boets andel af aktivet mod at betale det overskydende beløb kontant til boet, medmindre andet er fastsat i en samejeoverenskomst... værdien heraf overstiger arvelodden, fortrinsret til at overtage boets andel af aktivet mod at betale det overskydende beløb kontant til boet, medmindre andet er fastsat i en samejeoverenskomst... 

9.  Tinglysning af skøder (2 hits)
FM 2016.51 VLK: Samtykke til forkøbsret i forbindelse med samejeoverenskomst for en to-familiebolig kunne ikke gives af en utinglyst auktionskøber.... På denne var der tinglyst en samejeoverenskomst, hvorefter hver anpartsejer havde forkøbsret til den anden anpart.... 

10.  Ægtefælleskiftet - Specielle aktiver og passiver i øvrigt (1 hit)
Der var ingen samejeoverenskomst.... 

11.  Ejendomsværdiskat og lejeværdi (2 hits)
TfS 2007.908 SR (SKM2007.489 SR): SR bekræftede, at ejerforholdet fastlagt ved samejeoverenskomst oprettet i Danmark mellem 2 parter, vedrørende fast ejendom i Tyrkiet... TfS 2007.1061 SR (SKM2007.491 SR): SR bekræftede, at ejerforholdet fastlagt ved samejeoverenskomst oprettet i Danmark mellem parterne, vedrørende fast ejendom i Tyrkiet... 

12.  Bemærkninger til udkast til ny arvelov (6 hits)
§ 7 gælder kun i det omfang, andet ikke er bestemt ved en samejeoverenskomst mv.... Stk. 3 gælder kun i det omfang, andet ikke er bestemt ved en samejeoverenskomst, interessentskabskontrakt mv.... Dette gælder dog ikke, hvis en bestemmelse i en samejeoverenskomst mv. reelt alene må anses for en dødsdisposition, der kræver iagttagelse af testamentsreglerne.... Stk. 3 finder kun anvendelse i det omfang, andet ikke er bestemt ved en samejeoverenskomst mv.... Dette gælder dog ikke, hvis en bestemmelse i en samejeoverenskomst reelt alene må anses for en dødsdisposition, der kræver iagttagelse af testamentsreglerne.... 

13.  Microsoft Word - 5745146.docx (1 hit)
Omkostningerne ved oprettelse af samejeoverenskomst mellem flere er- hververe er muligvis også en omkostning ved erhvervelsen, og det samme gælder omkostninger til en byggesagkyndig gennemgang af ejendommen... 

14.  Microsoft Word - 5745146.docx (1 hit)
Omkostningerne ved oprettelse af samejeoverenskomst mellem flere er- hververe er muligvis også en omkostning ved erhvervelsen, og det samme gælder omkostninger til en byggesagkyndig gennemgang af ejendommen... 

15.  Tinglysning (2 hits)
TFA 2014.219 VLK: M og K erhvervede en fast ejendom og oprettede en samejeoverenskomst.... FM 2015.14 VLK: Påtegning på samejeoverenskomst med eksklusiv brugsret angav at vedrøre dels samejernes ejendomsret til ejendommen, dels samejernes udgiftsfordeling.... 

16.  Nyheder på Synopsis (3 hits)
Ny oversigt over vederlag til faste og andre professionelle værger 27.11.2007 Ny formular: Samejeoverenskomst... Ny formular: Omdannelse af indfriet privat pantebrev til ejerpantebrev 27.10.2004 Ny formular: Samejeoverenskomst... 

17.  Overdragelse af fast ejendom - Købsaftaler (1 hit)
rådgivning om privatøkonomiske forhold og budget, - i 18% af tilfældene fik køber rådgivning om testamente, - i 42% af de ugifte par fik rådgivning om samejeoverenskomst... 

18.  Sagkyndig vurdering i dødsboer (1 hit)
da ejendommen var solgt, og at ejerfordelingen i skødet (42,5%) skulle lægges til grund ved fordeling af købesummen, idet der ikke forelå en samejeoverenskomst... 

19.  Tvangsauktion (7 hits)
Ejeren, E1, af en andel af en ejendom havde hos ejeren af den anden andel af ejendommen, E2, foretaget udlæg på baggrund af en samejeoverenskomst indgået mellem parterne,... 2018.183 HKK: For at afværge første auktion skulle A betale alle forfaldne fællesudgifter med tillæg af auktionsomkostninger, selvom kravet oversteg beløbet efter en tinglyst samejeoverenskomst... Der var på begges anparter tinglyst en samejeoverenskomst til sikkerhed for fællesudgifterne på ejendommen. B begærede A’s anpart solgt på tvangsauktion.... 

20.  Uskiftet bo - Omstødelse af gaver (3 hits)
Der oprettedes samtidigt en samejeoverenskomst. F havde boet i lejligheden på 1. sal fra 1970 til maj 1986 for en beskeden leje.... 

21.  Lovsamling: Bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) (3 hits)
For anparter, hvortil der ifølge en tinglyst samejeoverenskomst er knyttet en eksklusiv brugsret til en bestemt del af en fast ejendom, oprettes efter anmodning fra en adkomsthaver... Hvis der ikke samtidig med anmodningen om oprettelse af et underblad indsendes en samejeoverenskomst til tinglysning, skal der i anmodningen henvises til en allerede... tinglyst samejeoverenskomst... 

22.  Oversigt over nogle af de nye regler i den nye arvelov (1 hit)
§ 7 finder ikke anvendelse, i det omfang andet er fastsat i en samejeoverenskomst... 

23.  Lovsamling: Forslag til ny arvelov i L 100 af 06.12.2006 (2 hits)
. § 7 finder ikke anvendelse, i det omfang andet er fastsat i en samejeoverenskomst mv.... § 14. §§ 12 og 13 finder ikke anvendelse for aktiver, som arveladeren har rådet over ved testamente, jf. §§ 90 og 91, eller hvis andet er fastsat i en samejeoverenskomst... 

24.  Lovsamling: Arveloven 2007 (2 hits)
§ 7 finder ikke anvendelse, i det omfang andet er fastsat i en samejeoverenskomst mv.... § 14. §§ 12 og 13 finder ikke anvendelse for aktiver, som arveladeren har rådet over ved testamente, jf. §§ 90 og 91, eller hvis andet er fastsat i en samejeoverenskomst mv. om et... 

25.  Parcelhusreglen (2 hits)
TfS 2007.1061 SR (SKM2007.491 SR): SR bekræftede, at ejerforholdet fastlagt ved samejeoverenskomst oprettet i Danmark mellem parterne, vedrørende fast ejendom i... TfS 2007.908 SR (SKM2007.489 SR): SR bekræfter, at ejerforholdet fastlagt ved samejeoverenskomst oprettet i Danmark mellem 2 parter, vedrørende fast ejendom i Tyrkiet... 

26.  pdf: Microsoft Word - 5745146.docx (1 hit)
Omkostningerne ved oprettelse af samejeoverenskomst mellem flere er- hververe er muligvis også en omkostning ved erhvervelsen, og det samme gælder omkostninger til en byggesagkyndig gennemgang af ejendommen... 

27.  pdf: Microsoft Word - 5745146.docx (1 hit)
Omkostningerne ved oprettelse af samejeoverenskomst mellem flere er- hververe er muligvis også en omkostning ved erhvervelsen, og det samme gælder omkostninger til en byggesagkyndig gennemgang af ejendommen... 

28.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 100 til ny arvelov (3 hits)
Bestemmelsen gælder endvidere kun i det omfang, andet ikke er bestemt ved en samejeoverenskomst mv., jf. lovforslagets 8.... Dette gælder dog ikke, hvis en bestemmelse i en samejeoverenskomst reelt alene må anses for en dødsdisposition, der kræver iagttagelse af testamentsreglerne.... indebærer, at §§ 6 og 7 ikke finder anvendelse på aktiver, som arveladeren har rådet over ved testamente. 7 finder endvidere ikke anvendelse, hvis andet er fastsat i en samejeoverenskomst... 

29.  Formularsamling: Tjekliste vedr. rådgivning af ugifte samlevende (1 hit)
Skal der oprettes samejeoverenskomst?  ... 

30.  Formularsamling: Samejeoverenskomst vedr. sommerhus med 3 ejere (7 hits)
Koncept til samejeoverenskomst vedr. sommerhus med 3 ejere Word.docx S A M E J E O V E R E N S K O M S T Mellem undertegnede... En overdragelse af en andel må desuden alene ske til en erhverver, som senest samtidigt med erhvervelsen ved sin underskrift på nærværende samejeoverenskomst indtræder i samtlige... En overdragelse eller et arveudlæg af en andel må dog alene ske til en eller flere erhververe, som senest samtidigt med erhvervelsen ved sin/deres underskrift på nærværende samejeoverenskomst... Nærværende samejeoverenskomst vedhæftes oversigt over fordeling af ugerne udenfor ferieperioderne i henhold til denne bestemmelse. 7.8.... Nærværende samejeoverenskomst vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen matr.nr. 13.2.... 

31.  Tinglysning - Retspraksis opdelt efter tinglysningsloven (1 hit)
TFA 2014.219 VLK: M og K erhvervede en fast ejendom og oprettede en samejeoverenskomst.... 

32.  Domme: Uden titel (5 hits)
Der er ingen samejeoverenskomst. Optages til 1/3 af vurderingssummen 250.000,00 Manden har gjort gældende, at sommerhusets værdi er lavere end kr. 750.000 pga. husets stand.... Der er ikke oprettet samejeoverenskomst eller andre former for skriftlige aftaler. Der er således ej heller aftalt nogen omsætningsbegrænsning.... Det må i denne situation det vurderes, om Manden overhovedet, selvom der ikke findes en samejeoverenskomst, vil kunne kræve samejet opløst, idet parternes forudsætninger ved køber i 1999 klart var,... Det ville ganske enkelt, med 2 medejere og uden samejeoverenskomst med klare fatale om ret til udtræden, være umuligt.... Det lægges til grund som ubestridt, at der ikke mellem Manden og dennes bror og far foreligger en samejeoverenskomst, herunder ikke en aftale om begrænsning i, hvem andelshaverne kunne sælge deres... 

33.  Formularsamling: Samejeoverenskomst om fast ejendom. (5 hits)
Koncept til samejeoverenskomst om fast ejendom.... Dog skal enhver af os være berettiget til at begære denne samejeoverenskomst tinglyst som byrde på ejendommen med respekt af de på tinglysningstidspunktet på ejendommen... Den af os, som ønsker samejeoverenskomsten tinglyst, kan oprette en tinglysningsanmeldelse med indhold svarende til nærværende samejeoverenskomst, hvorefter... 

34.  Formularsamling: Samejeoverenskomst om fast ejendom mellem ægtefæller med særeje (5 hits)
Koncept til samejeoverenskomst om fast ejendom mellem ægtefæller med særeje Word.docx  S A M E J E O V E R E N S K O M S T  ... Dog skal enhver af os være berettiget til at begære denne samejeoverenskomst tinglyst som byrde på ejendommen med respekt af de på tinglysningstidspunktet på ejendommen... Den af os, som ønsker samejeoverenskomsten tinglyst, kan oprette en tinglysningsanmeldelse med indhold svarende til nærværende samejeoverenskomst, hvorefter den... 

35.  Formularsamling: Tjekliste vedr. oprettelse af testamenter (1 hit)
Er der oprettet samejeoverenskomst?... 

36.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 12 (5 hits)
Ægtefællerne bør oprette samejeoverenskomst om fast ejendom, som de ejer i lige sameje, og hvor ægtefællernes ejerandele er særeje.... Se dette koncept: Samejeoverenskomst om fast ejendom mellem ægtefæller med særeje Kombinationssæreje type 3 og 4 kan med fordel anvendes... Ved løsning 3 bør parterne oprette samejeoverenskomst med bestemmelser om samejets opløsning. De kan ikke ved aftale sætte ÆFL § 48, stk. 3 i kraft for særejet.... Samejeoverenskomst om fast ejendom mellem ægtefæller med særeje Hvis længstlevende sidder i uskiftet bo, og længstlevende har et abstrakt sumsæreje, der er fuldstændigt særeje, er det ikke... 

37.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 24 (1 hit)
Omkostningerne ved oprettelse af samejeoverenskomst mellem flere erhververe er muligvis også en omkostning ved erhvervelsen.... 

38.  Formularsamling: Samejedeklaration til 2-familiehus (1 hit)
Nærværende samejeoverenskomst begæres endvidere tinglyst pantstiftende på ejendommen matr. nr. 1542 Århus Bygrunde, for et beløb på kr. 30.000,00 til sikkerhed for de enkelte ejeres... 

39.  Formularsamling: Samejeoverenskomst om andelsbolig (1 hit)
Koncept til samejeoverenskomst om andelsbolig Word.docx    S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Hanne Hansen,... 

40.  Formularsamling: Samlivskontrakt (1 hit)
Hvis vi køber eller allerede ejer fast ejendom i fællesskab, er vi enige om at fastsætte særlige regler for vort fælles ejerskab i en særlig samejeoverenskomst, som vi hver især opbevarer et originalt... 

41.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 12 (1 hit)
ejerfordelingen i skødet (42,5%), som svarede til ejernes forholdsmæssige betaling af købesummen, skulle lægges til grund ved fordeling af købesummen, idet der ikke forelå en samejeoverenskomst...