Du søger i:

Du kan også søge i en eller flere kategorier:

Som standard søges med den præcise sætning f. eks. Fuldstændigt særeje, men ønsker du at søge med flere enkelte ord, f. eks. Særeje Gæld skal søgningen med præcis sætning slås fra:Fandt 387 sider

1.  Gensidige testamenter. (162 hits)
H oprettede herefter testamente til fordel for A's livsarvinger.... Bestemmelserne i det senere testamente gik forud for det tidligere testamente.... hvis indhold var uforeneligt med det gensidige testamente.... H's testamente fra 1994 kunne ikke anses for ugyldigt i sin helhed.... Retten i Esbjerg fandt, at dette testamente var gyldigt.... 

2.  Udkast til ny arvelov i betænkning nr. 1473/2006 (118 hits)
ikke er i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente, jf... . og stk. 2, samt § 62 kan fraviges ved testamente.... Tilbagekaldelse af testamente § 72.... Tilbagekaldelse eller ændring af et testamente skal ske i overensstemmelse med reglerne om oprettelse af testamente. Stk. 2.... Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis dette er udelukket ved testamente.... 

3.  Testamenter (108 hits)
UfR 2005.1936 ØLK: M ikke pålagt at fremlægge sit testamente, da et testamente var et personligt og fortroligt dokument.... En arvelader kan forpligte sig til ikke at oprette eller tilbagekalde et testamente. Stk. 2.... Erklæringen skal afgives i overensstemmelse med reglerne om oprettelse af testamente.... M oprettede i 1996 testamente til fordel for sin nabo N. Kodicillerne var ikke efter deres indhold gjort uigenkaldelige.... UfR 1980.232 VLD: Et ægtepar havde i testamente bestemt, at arv til deres to døtre skulle være særeje.... 

4.  Hvem skal være bobestyrer? (211 hits)
UfR 1989.371 ØLK: T havde i sit testamente indsat lrs. H som eksekutor.... FM 1999.69 VLK: T havde i sit testamente indsat advokat som bobestyrer.... M og H havde i 1997 oprettet et fælles testamente.... Den efterlevende ægtefælle kan også alt andet lige ændre indsættelsen i den førstafdøde ægtefælles testamente eller i ægtefællernes fælles testamente ved en ny testamentarisk... Bestemmelserne i det senere testamente gik forud for det tidligere testamente. Der var ikke ført bevis for, at M savnede testamentshabilitet.... 

5.  Formkrav til testamenter (266 hits)
M havde d. 23.05.2012 underskrevet testamente på M's bopæl under overværelse af en notar, en advokatfuldmægtig og H.... Advokat udarbejdede et udkast til nyt testamente, hvor A's steddatter og dennes søn skulle være hendes arvinger.... Efter hans død anfægtede to af hans søskende dokumentet som et gyldigt testamente.... Advokat udarbejdede et udkast til nyt testamente, hvor A's steddatter og dennes søn skulle være hendes arvinger.... Advokat udarbejdede et udkast til nyt testamente, hvor A's steddatter og dennes søn skulle være hendes arvinger.... 

6.  Fortolkning af testamenter (112 hits)
H oprettede i 1991 et nyt testamente, hvor hun indsatte Astmaforskningen som universalarving.... A havde i sit testamente indsat B som testamentsarving. B var afgået ved døden, og efterlod sig to livsarvinger, D og E.... M havde i 2009 i et testamente bestemt, at 2 af hans særbørn alene skulle arve deres tvangsarv.... TFA 2014.389 VLD: T havde i et udkast til testamente fra 2008 bl.a. bestemt, at en nevø, N, skulle være hovedarving, og fastholdt dette i det endelige testamente,... M og K, der var 65 år og 64 år, oprettede i 2003 efter 18 års samliv et fælles, gensidigt testamente med bistand fra landboforeningen.... 

7.  Ugyldige testamenter (485 hits)
Bestemmelserne i det senere testamente gik forud for det tidligere testamente. Der var ikke ført bevis for, at M savnede testamentshabilitet.... testamente.... H's testamente fra 1994 kunne ikke anses for ugyldigt i sin helhed.... indholdsmæssigt svarede til det testamente, som E oprettede d. 29.09.2016.... H oprettede herefter et nyt testamente, hvor hun gjorde sin søn til universalarving. Efter H's død gjorde M's særbørn krav på arv efter det oprindelige testamente.... 

8.  Testamenter for ugifte samlevende (77 hits)
Med et sådant testamente kan ugifte samlevende opnå samme retsstilling som ægtefæller, der har rent fuldstændigt særeje.... UfR 1982.1037 VLK: T havde ved testamente bestemt, at frk.... Deklarationen blev afvist, da der ikke var oprettet uigenkaldeligt testamente, jfr. AL §§ 70 og 67.... M oprettede i 1996 testamente til fordel for sin nabo N. Kodicillerne var ikke efter deres indhold gjort uigenkaldelige.... TFA 2008.515 VLD: M døde i 1999 og efterlod sig to børn og en samlever K., som skulle arve M ifølge testamente.... 

9.  Oversigt over nogle af forslagene til nye regler i lovforslag L100 af 06.12.2006 til ny arvelov (95 hits)
Arveladeren kan ved testamente begrænse arvelodden til hvert af sine børn til 1 mio. kr., som reguleres hvert år, jf. § 5, stk. 2.... arv ud over 1 mio kr. være friarv, således at arvelader ved testamente kan fravige tilsyns- administrations- og anbringelsesreglerne, jf.... Adgangen til henstand kan ikke udelukkes ved testamente.... Med et sådant testamente kan ugifte samlevende opnå samme retsstilling som ægtefæller, der har rent fuldstændigt særeje.... For gyldigt at oprette et sådant testamente skal parterne opfylde betingelserne for at kunne indgå ægteskab med hinanden.... 

10.  Oversigt over nogle af de nye regler i den nye arvelov (136 hits)
Arveladeren kan ved testamente begrænse arvelodden til hvert af sine børn - men ikke til sin ægtefælle - til 1 mio. kr., som reguleres hvert år, jf.... Adgangen til henstand kan ikke udelukkes ved testamente.... Med et sådant testamente kan ugifte samlevende opnå samme retsstilling som ægtefæller, der har rent fuldstændigt særeje.... Ved testamente kan parterne vælge at udelukke anvendelse af en eller flere af disse rettigheder.... Ifølge § 63 kan et testamente oprettes skriftligt og underskrives eller vedkendes for en notar.... 

11.  Oversigt over nogle af forslagene til nye regler i betænkning nr. 1473/2006 om revision af arvelovgivningen m.v. (49 hits)
Arveladeren kan ved testamente begrænse arvelodden til hvert af sine børn til 1 mio.... Arveladeren kan ved testamente bestemme, at en livsarving skal have sin tvangsarv udbetalt kontant.... Hvis et ægteskabslignende samliv ophører på grund af uoverensstemmelser, skal et testamente, herunder et testamente efter § 92, som en samlever har oprettet til... Ifølge § 68 kan et testamente oprettes skriftligt og underskrives eller vedkendes for en notar.... Der kan for en advokat oprettes et midlertidigt testamente, der er gyldigt i 3 måneder, jf. § 69.... 

12.  Bemærkninger til udkast til ny arvelov (310 hits)
Adgangen til henstand kan ikke udelukkes ved testamente.... I stk. 3 foreslås det, at stk. 1 og 2 kan fraviges ved testamente.... Det foreslås i stk. 5, at et testamente oprettet for en advokat skal bortfalde, når der i 3 måneder ikke har været nogen hindring for at oprette testamente for en notar.... Til § 72 Stk. 1 indebærer, at tilbagekaldelse af et testamente eller ændringer i et testamente altid skal ske i testamentsform.... Som den længstlevende kan M i denne situation ved testamente råde over halvdelen af friarven, der ifølge testamente skal tilfalde F.... 

13.  Inhabilitet ved dødsboskifte (72 hits)
TFA 2014.181/1 VLK: Advokat, der ved testamente var indsat som bobestyrer, havde et par år tidligere rådgivet en af arvingerne i forbindelse med oprettelse af et testamente... Advokat A havde udfærdiget et testamente, og arving i henhold til tidligere testamente gjorde gældende, at AL ikke var testamentshabil på oprettelsestidspunktet for det... seneste testamente.... I et testamente, der var oprettet senere, var advokat B indsat som bobestyrer.... L havde været til stede, da afdøde over for notar underskrev sit seneste testamente.... 

14.  Oversigt over mulighederne for ved testamente at råde over tvangsarv efter den nye arvelov. (9 hits)
Oversigt over mulighederne for ved testamente at råde over tvangsarv efter den nye arvelov.... Arveladeren kan ved testamente bestemme, at en livsarving skal have sin tvangsarv udbetalt kontant, jf. § 50, stk. 2, 1. pkt.... En arvelader kan ifølge § 52 med justitsministeriets tilladelse ved testamente bestemme, hvordan tvangsarv efter arveladeren skal fordeles ved tvangsarvingens død, hvis... 1) tvangsarvingen ikke er i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente, jf... En arvelader kan ved testamente bestemme, at en livsarvings tvangsarv helt eller delvis skal båndlægges, når arveladeren finder, at dette er bedst for livsarvingen.... 

15.  Successionsrækkefølger (21 hits)
Friarv kan ved testamente indsættes i en successionsrækkefølge, således at arven tilfalder en arving eller legatar på første plads og derefter en eller flere andre arvinger eller legatarer... Ved testamente kan arv eller legat ikke tillægges flere ved testators død ufødte personer efter hinanden.... Ifølge det nye testamente skulle H1's særbørn ikke længere arve mest muligt efter M, men alene den arv, der tilkom dem i successionsrækkefølgen efter H1.... Retten i Esbjerg fandt, at dette testamente var gyldigt.... Det var i den forbindelse uden betydning, at successionsrækkefølgen var bestemt ved gavebreve og ikke ved testamente i henhold til AL § 60.... 

16.  Tilsidesættelse af båndlæggelse (20 hits)
UfR 1975.886 ØLD: Grosserer V havde i sit testamente bestemt, at hans 3 børn A, B og C, kun skulle arve deres tvangsarv, som skulle båndlægges.... UfR 1992.61 ØLK: H, som sad i uskiftet bo, havde i 1986 i sit testamente bestemt, at tvangsarven til datteren D skulle båndlægges. H døde i 1989.... TFA 2007.517/2 ØLK: M og H havde oprettet testamente, hvorefter deres datter, D, skulle arve 2/3 og hendes to børn skulle dele 1/3.... UfR 1977.770 ØLD: T havde i sit testamente bestemt, at halvdelen af arven til sønnen A skulle båndlægges.... TFA 2005.445 ØLK: M og H havde i testamente bestemt, at halvdelen af den arv, der tilfaldt datteren D, skulle båndlægges i hendes livstid. ... 

17.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 1998 (43 hits)
TFA 1998.204 ØLD: Testamente oprettet af længstlevende fandtes ikke i strid med tidligere gensidigt testamente.... Bestemmelerne i det senere testamente gik forud for det tidligere testamente. Der var ikke ført bevis for, at M savnede testamentshabilitet.... Nyt 1998.131): Almindelig retsafgift i sag om, hvorvidt afdødes testamente var gyldigt.... H oprettede i 1991 et nyt testamente, hvor hun indsatte Astmaforskningen som universalarving.... TFA 1998.39 ØLD: Aftaler med datter og ægtefælle afskar ikke A fra at oprette testamente.... 

18.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2000 (57 hits)
Ifølge testamente fra 1979 skulle halvdelen af arven efter M og H tilfalde M's slægtning.... TFA 2000.324 VLD (FM 2000.89 VLD): Længstlevende havde ved nyt testamente ændret gensidigt testamente.... Efter M's død i 1970 bestemte H i 1975 i et testamente konciperet af en advokatfuldmægtig, der nu var højesteretsdommer, at det fælles testamente skulle ophæves fuldstændigt for... H oprettede herefter et nyt testamente, hvor hun gjorde sin søn til universalarving. Efter H's død gjorde M's særbørn krav på arv efter det oprindelige testamente.... Afdøde havde i sit testamente indsat advokat A som bobestyrer.... 

19.  Kurser i koncipering af testamenter og ægtepagter november 2010 (17 hits)
d)     Formkrav ved oprettelse og tilbagekaldelse af testamente.... b)      Testamente til mand, der vil begunstige sin samlever (med køberet, brugsret, beboelsesret, rentenydelsesret).... d)      Gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (med ligedeling ved længstlevendes død).... e)      Gensidigt testamente mellem ægtefæller med særbørn, hvor særbarnet skal arve begge ægtefæller.... f)      Gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (med ligedeling ved længstlevendes død).... 

20.  Hvornår skal boet behandles ved bobestyrer? (40 hits)
Afdøde har bestemt dette i testamente, jf. § 38.... M og H havde i 1979 oprettet et fælles testamente, hvor en navngiven advokat var indsat som eksekutor i fællesboet.... Efter A's død anfægtede E det seneste testamente, idet E gjorde gældende, at A ikke havde været testamentshabil.... A indsatte i 1986 i sit testamente Vagttårnets Forlag- og trykkeriselskab ApS, B1, som universalarving.... TFA 2003.276 VLK (FM 2003.118 VLK): T havde i sit testamente indsat advokat A og direktør B som bobestyrere.... 

21.  Tilbagekaldelse af testamenter (38 hits)
UfR 1965.51 HD: Overvejende betænkeligt at anse det for godtgjort, at den 85-årige T's underskrift på formløst tillæg til testamente var udtryk for hans endelige vilje... TFA 2004.169 ØLD: M og H havde i 1987 i gensidigt testamente  bestemt, at en ven B skulle arve H, hvis hun blev længstlevende.... FM 1990.95 ØLD: Fru A havde i sit testamente bestemt, at hendes nevø N og dennes søn S hver skulle arve halvdelen af hendes formue, og hvis en af dem døde før hende, arvede... Advokat udarbejdede et udkast til nyt testamente, hvor A's steddatter og dennes søn skulle være hendes arvinger.... herefter ikke kunne opfyldes, måtte det oprindelige testamente lægges til grund for skiftet, således at S var arving.... 

22.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2001 (52 hits)
M og H havde oprettet fælles testamente, hvori M gav arveafkald mod at få livsvarig ret til at bebo deres bolig.... Under behandlingen af et bobestyrerbo havde en arving A ved skifteretten i Køge anlagt sag mod T, der var indsat som arving ved testamente fra 1998, med påstand om, at dette testamente... TFA 2001.301 ØLD: Fortolkning af testamente.... M oprettede i 1997 testamente, hvorefter mest muligt skulle tilfalde A's to døtre.... Det viste sig senere, at afdøde tidligere havde oprettet et uigenkaldeligt testamente, og at B var arving.... 

23.  Microsoft Word - 82161.5.doc (12 hits)
Jeg har klaget over dette p.g.a. føl- gende. 1) Min fars pensionsopsparing var oprettet, inden den nye arvelov trådte i kraft, se bi- lag 2 fra 'min advokat'. 2) Min far og hans samlever havde lavet testamente... Jeg må formode at min far ikke har svaret på brevet i dec. 2010, da der jo var lavet testamente, som klart sagde at hans samlever ikke skulle arve no- get efter ham.... Den 13. december 2011 modtog PensionDanmark en klage, kopi af udskrift fra mi- nadvokat.dk samt kopi af afdødes testamente fra afdøde datter, [klageren], jf. bilag ...... I kla- gen henviser [klageren] til, at der foreligger et testamente, hvoraf fremgår, at [afdøde forsik- rede] og dennes samlever ikke ønsker arveret efter hinanden.... Ligeledes vil dispositioner, der måtte være truffet via testamente, ikke blive aktuelle. Det bemærkes, at det konkrete testamente angår fordelingen af aktiverne i [afdøde forsikre- des] dødsbo.... 

24.  Arvens fordeling (25 hits)
Forlodsretten kan ikke indskrænkes ved testamente.... U6: Førstafdøde oprettet testamente 1.... De havde i 1971 oprettet gensidigt testamente. K døde i 1987.... UfR 2012.2234 ØLD (TFA 2012.372/1 ØLD): A, der døde som 61-årig i 2009, efterlod sig ikke arvinger hverken efter loven eller efter testamente.... A’s forældre, H og M, der døde før A, havde oprettet testamente, idet A var psykisk handicappet og under værgemål.... 

25.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2002 (62 hits)
UfR 2002.2730 VLD: Godtgjort, at gensidigt testamente var uigenkaldeligt.... Ifølge testamente skulle ejendom i Charlottenlund udlægges til 3 fællesbørn i lige sameje.... M og H oprettede i 1959 et fælles testamente, hvorefter M's datter B alene skulle arve sin tvangsarv.... Datter havde som arving krav på at få en kopi af sin afdøde mors testamente, jf.... T havde i sit testamente fra november 1999 indsat advokat R som bobestyrer.... 

26.  Kurser i koncipering af ægtepagter og testamenter i lyset af den nye arvelov og den nye pensionsdelingslov (16 hits)
c)     Nye regler om svogerskabsarv d)           Nye regler om oprettelse af testamente.  ... b)           Testamente til mand, der vil begunstige sin samlever (med køberet, brugsret, beboelsesret, rentenydelsesret).... d)           Testamente for enlig uden børn (med sum- og genstandslegater, indbotestamente, fordeling af boafgiften, særejeklausul og bobestyrerklausul).... e)           Gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn, hvor særbarnet skal arve mindst muligt.... f)             Gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (med ligedeling ved længstlevendes død).... 

27.  Oversigt over forskellige former for testamenter (32 hits)
Oversigt over forskellige former for testamenter Notartestamente:  Et testamente, der underskrives eller vedkendes for en notar, som er en medarbejder... Et testamente, der underskrives eller vedkendes under samtidig tilstedeværelse af to vidner, der straks efter testators underskrivelse eller vedkendelse af testamentet skal skrive... Vidnerne skal være til stede som testamentsvidner efter testators ønske, og de skal have kendskab til, at de bevidner oprettelsen af et testamente, jf.... AL § 65 Et nødtestamente bortfalder, når der i 3 måneder ikke har været nogen hindring for at oprette testamente som notar- eller vidnetestamente.... Kan oprettes ved et egenhændigt skrevet og underskrevet dokument (holografisk testamente), ved mundtlig meddelelse til et eller to vidner eller på andre måder, forudsat at det er... 

28.  Nyheder i Arve- og dødsboskifteret 1999 (54 hits)
Afdøde havde i sit testamente indsat advokat S som bobestyrer.... H havde i 1985 i et nyt testamente bestemt, at hele formuen ved hendes død skulle tilfalde hendes særbarn.... TFA 1999.20 VLD (FM 1998.177 VLD): Fortolkning af uklart testamente.... M, der sad i uskiftet bo, havde ved testamente givet sin samlever livsvarig brugsret til hans halvdel af ejendom.... FM 1999.68 VLK: Mundtligt testamente erklæret ugyldigt.... 

29.  Sammenligning mellem begunstigelse via testamente og via forsikring eller pension (7 hits)
Indsættelse af begunstigede Sammenligning mellem begunstigelse via testamente og via forsikring eller pension  ... Via testamente Via forsikring eller pension Formkrav ved indsættelse?... ÆFL § 23 Ja, hvis bestemt i testamente eller via formkravene i FAL § 103, stk. 1 og POL § 3, stk. 1, jf.... VML § 42, stk. 1, nr. 2 Formentlig kun ved testamente Kan reglerne i VML om tilsyn, regnskab, forvaltning... VML § 38 Formentlig kun ved testamente   Advokat Jørgen... 

30.  Afkald på ventende arv (17 hits)
Plejedatteren E skulle i henhold til testamente arve et pantebrev på kr. 20.000 ved længstlevendes død.... H havde i 1966 oprettet testamente til fordel for en plejesøns 3 børn.... H oprettede i 1979 et testamente, hvorefter P skulle arve aktierne i vognmandsforretning og Y alle andre aktiver.... Et afkald kan være betinget, f. eks. af, at arveladeren opretter testamente til fordel for en bestemt person, eller at arveladers testamente ikke ændres, eller at arvelader overleves... Samme dag oprettede H et uigenkaldeligt testamente, hvorefter den del af arven efter M og H, som skulle tilfalde S, skulle tilfalde B. H døde i 1990.... 

31.  Indsættelse af begunstigede (36 hits)
Der kunne samtidigt oprettes testamente til fordel for den person, som ønskedes begunstiget direkte.... De havde begge særbørn og havde d. 13.03.1998 oprettet gensidigt testamente, hvori de begunstigede hinanden mest muligt.... Hun havde kort før sin død i sit testamente bestemt, at hendes kapitalpension skulle tilfalde hendes særbarn.... A havde i sit testamente bestemt, at hans samlever skulle arve mest muligt, og hans 3 børn alene deres tvangsarv.... Tilbagekaldelse kan normalt ikke ske ved testamente.... 

32.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2006 (56 hits)
Ifølge D's testamente skulle A arve nogle effekter, herunder scrapbøger og fotografier.... et Odense Universitetshospital, og hvor hun havde oprettet testamente til fordel for B.... Det fremgik af B's testamente, at denne havde adskillige familiemedlemmer.... Hun havde ved testamente bestemt, at hendes tre nevøer skulle arve hende, og boet blev sluttet i juni 2004.... TFA 2006.155 ØLK: Afdød samlevers børn havde arveret ifølge uklart testamente.... 

33.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2003 (44 hits)
H oprettede i 1994 et nyt testamente, hvor hun tilbagekaldte det tidligere testamente i sin helhed, og traf dispositioner, hvis indhold var uforeneligt med det gensidige testamente... H's testamente fra 1994 kunne ikke anses for ugyldigt i sin helhed.... M og H havde i testamente fra 1992 indsat advokat A som bobestyrer.... Det fandtes godtgjort, at H var i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamente.... Efter hans død anfægtede to af hans søskende dokumentet som et gyldigt testamente.... 

34.  Skifterettens behandling af tvister i dødsboer (15 hits)
UfR 2000.1843 VLD: Ifølge testamente fra 1979 skulle halvdelen af arven efter M og H tilfalde M's slægtning.... Efter M's død i 1987 oprettede H nyt testamente, hvorefter hele arven skulle tilfalde hendes niece C og nevø D.... TFA 2001.376 ØLK: Under behandlingen af et bobestyrerbo havde en arving A ved skifteretten i Køge anlagt sag mod T, der var indsat som arving ved testamente fra 1998... , med påstand om, at dette testamente var ugyldigt.... UfR 2013.1981 VLK (TFA 2013.467 VLK): A havde ved skifteretten i Hjørring anlagt sag om, hvorvidt et uigenkaldeligt testamente skulle lægges... 

35.  Samleverpension (7 hits)
ved indsættelsen, eller en person, med hvem afdøde kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab, som i et af afdøde senest 3 måneder før dødsfaldet oprettet testamente... Det bemærkes, at selv om de supplerende krav om testamente m.v. kan være hovedreglen i kollektive ordninger, kan individuel begunstigelse dog være relevant i kollektive... Betingelsen om, at afdøde i et testamente skal have tillagt personen en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilkommet... Det vil f.eks. være tilfældet, hvis parterne ikke har boet sammen i to år eller de ikke har oprettet testamente.... Medlemmet kan også bestemme, at ugifteydelsen skal udbetales til medlemmets bo, så pengene fordeles i henhold til testamente eller efter arvelovens regler... 

36.  Båndlæggelse af arv (11 hits)
. § 53, stk. 2, og denne regel kan som hidtil ikke fraviges ved testamente. For båndlagt tvangsarv er reglerne i AL §§ 53-58 ufravigelige.... Det følger af AL § 61 modsætningsvis, at følgende bestemmelser ikke kan fraviges ved testamente: § 53, stk. 2 - Arvelader kan som hidtil ikke bestemme at der ikke skal kunne ske fritagelse... Bestemmelserne om særeje kan fraviges ved testamente. Efter den gamle arvelov blev båndlagt arv fuldstændigt særeje, medmindre andet var bestemt, jf.... Nyt 1996.122): M havde i 1968 arvet en ejendom i Odense som særeje i henhold til testamente oprettet i 1962.... Larsen, som hensad i uskiftet bo, havde i 1975 i testamente bestemt, at den arv, som tilfaldt sønnen efter hende, skulle båndlægges.... 

37.  Bemærkning til lovforslag til ændring af FAL L101/2006 (56 hits)
Med et sådant testamente kan et ugift samlevende par bestemme, at de skal arve hinanden og arves, som var de ægtefæller.... De almindelige regler om oprettelse af testamente skal således ikke være opfyldt.... Afgiftspligten gælder også for en samlever, der i medfør af testamente skal arve afdøde.... Bestemmelsen kan endvidere træffes ved testamente.... I stk. 5 fastslås det, at reglerne i stk. 1-4 er deklaratoriske og derfor kan fraviges ved testamente.... 

38.  Oversigtsskema over arveregler for ægtefæller og ugifte samlevende (6 hits)
Er der formuefællesskab, kan længstlevende ved testamente tillægges i alt 5/6 af fællesboet.... Er der kombinationssæreje om ejendele i lige sameje, kan længstlevende ved testamente tillægges i alt 11/12 af disse ejendele.... Er der formuefællesskab, kan længstlevende ved testamente tillægges i alt 15/16 af fællesboet.... Er der kombinationssæreje om ejendele i lige sameje, kan længstlevende ved testamente tillægges i alt 31/32 af disse ejendele.... 

39.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2012 (8 hits)
Ugeskrift for Retsvæsen UfR 2012.2767 VLD (TFA 2012.440 VLD): Fortolkning af uklart testamente.... M havde i 2009 i et testamente bestemt, at 2 af hans særbørn alene skulle arve deres tvangsarv.... AL, der ikke efterlod sig testamente, døde i april 2011.... TFA 2012.252 ØLD: Arvebrøker i testamente fra 1990 ikke ændret, selv om den længstlevende døde efter den nye arvelovs ikrafttræden.... I et udkast til testamente fra 1989 var det anført, at fællesbørnene alene skulle arve deres tvangsarv. M døde i 1991, og H døde i 2009.... 

40.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2010 (17 hits)
AL § 87, hvorefter to personer ved testamente kan bestemme, at de helt eller delvis vil arve hinanden og arves, som var de ægtefæller.... A havde i testamente fra 2003 indsat advokat B som bobestyrer, da han var bekendt med afdødes forhold.... Ifølge afdødes testamente § 6 skulle arvinger, der anfægtede hans dispositioner, alene arve deres tvangsarv.... Antaget at S var begunstiget, da han var T's arving ifølge testamente, og da andet ikke fremgik af omstændighederne.... M og H havde ved testamente truffet bestemmelse om den nærmere fordeling af arven mellem samtlige børn.... 

41.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2007 (44 hits)
P og dennes ægtefælle havde i et fælles testamente fra 1969 indsat "Danske døves Landsforening" som arving.... Ifølge notarens påtegning var de begge i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente.... I et testamente fra 1985 havde E, som havde børnene A, B og C, bestemt, at hendes urne skulle nedsættes i de ukendtes grav.... M og K, der havde levet sammen siden 1950'erne, havde oprettet et gensidigt testamente i 1967. M havde 4 børn og K var barnløs.... Oprettelse af testamente efter den nye arvelov, herunder af ægtefæller med særbørn og af ugifte samlevende.... 

42.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2005 (46 hits)
UfR 2005.1078 ØLD: Fortolkning af uigenkaldeligt testamente.... M og H havde i juni 2004 oprettet et testamente, hvor en indsat arving A skulle arve 9/10, og hvor en advokat R indsattes som bobestyrer.... M og H havde i testamente bestemt, at halvdelen af den arv, der tilfaldt datteren D, skulle båndlægges i hendes livstid.... M og H havde i testamente fra 1986 oplyst om deres livsarvinger.... Bobestyrer havde afvist at rejse erstatningskrav mod den advokat, der havde konciperet afdødes testamente.... 

43.  Uskiftet bo (29 hits)
Begrænsning af det uskiftede bos omfang ved testamente 4.... testamente var tilbagekaldt.... Skifteretten i Århus lagde til grund, at det gensidige testamente var gyldigt tilbagekaldt.... Skifteretten fandt, at det testamente, H havde oprettet - uanset at det måtte anses for gyldigt, jf. DSL § 89, stk. 1, nr. 1, jf.... H oprettede i 1996 testamente til fordel for H's slægtninge. H døde d. 29.11.2006.... 

44.  Praksis vedr. dødsboskifteloven (319 hits)
T havde i sit testamente fra november 1999 indsat advokat R som bobestyrer.... M og H havde i testamente fra 1992 indsat advokat A som bobestyrer.... M og H havde i 1997 oprettet et fælles testamente.... AL, der ikke efterlod sig testamente, døde i april 2011.... testamente.... 

45.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2004 (31 hits)
Bobestyrer havde d. 08.05.2003 truffet beslutning dels om, hvorledes han ville fortolke M's testamente, og dels om 4 anmeldte krav i boet fra A og B.... T havde i testamente indsat Lrs. C til at behandle boet som eksekutor eller "den, som eksekutor måtte indsætte i sit sted.". Lrs.... M og H havde i et fælles testamente fra 1999 indsat advokat B som bobestyrer.... Skifteretten i Holstebro havde udlevet skattepligtigt bo til afdødes samlever K, der i testamente var indsat som enearving, til privat skifte.... TFA 2004.169 ØLD: Ikke godtgjort, at testamente var tilbagekaldt eller bortfaldet på grund af bristende forudsætninger.... 

46.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2008 (35 hits)
Han havde ikke oprettet testamente. Boet blev behandlet som et bobestyrerbo.... UfR 2008.2323 VLD: Advokat fandtes erstatningsansvarlig på grund af faglig fejl ved oprettelse af testamente.... Boet blev ifølge testamente fra 1999 udleveret til bobestyrerbehandling ved advokat A, der havde oprettet testamentet.... M og H havde i 1990 oprettet testamente, som ifølge § 11 ikke kunne ændres af længstlevende, bortset fra vedrørende enkelte indboeffekter.... Advokaterne A og B var indsat som bobestyrere i afdødes testamente. Boet var på ca 180 mio. kr. Der var 4 livsarvinger.... 

47.  Oversigter (7 hits)
Oversigter Generelt Arv og testamente Begunstigelse på pensioner... forhold på straffeattester Vederlag til faste og andre professionelle værger Arv og testamente... Kvantitative og kvalitative delingsregler i rangfølge efter den nye arvelov Mulighederne for ved testamente at råde over tvangsarv efter den... Skattekoder på pensioner og forsikringer Sammenligning mellem begunstigelse via testamente... 

48.  Oversigter (7 hits)
Oversigter Generelt Arv og testamente... på straffeattester Vederlag til faste og andre professionelle værger Arv og testamente... Kvantitative og kvalitative delingsregler i rangfølge efter den nye arvelov Mulighederne for ved testamente at råde over tvangsarv efter den... Skattekoder på pensioner og forsikringer Sammenligning mellem begunstigelse via testamente... 

49.  Oversigt over ændringer i udformningen af testamenter som følge af betænkning nr. 1473/2006 (16 hits)
UfR 1968.152/2 VLD: M og H havde i et gensidigt testamente af 12.10.1962 bestemt, at længstlevende forlods skulle arve "den tredjedel, hvorover vi er berettigede til... TFA 2012.252 ØLD: M og H havde i 1990 oprettet et testamente, hvorefter de 3 fællesbørn ved længstlevendes død skulle arve deres lovmæssige andel af fællesboet,... I et udkast til testamente fra 1989 var det anført, at fællesbørnene alene skulle arve deres tvangsarv. M døde i 1991, og H døde i 2009.... M og H, der havde hver sit særbarn og ingen fællesbørn, oprettede i 1994 et testamente, hvori de bestemte, "at længstlevende skal kunne sidde i uskiftet bo med førstafdødes... 

50.  Hvem er begunstiget? (42 hits)
En 31-årig mand, S, der var søn af M og F, afgik ved døden uden at efterlade sig ægtefælle eller børn og uden at have oprette testamente.... A havde i sit testamente bestemt, at hans samlever skulle arve mest muligt, og hans 3 børn alene deres tvangsarv.... A havde i sit testamente bestemt, at hans samlever skulle arve mest muligt, og hans 3 børn alene deres tvangsarv.... Omfatter arvinger efter testamente eller loven.... Antaget at S var begunstiget, da han var T's arving ifølge testamente, og da andet ikke fremgik af omstændighederne.... 

51.  Oversigt over de mest udbredte fejl i testamenter (44 hits)
Oversigt over forskellige typer af testamenter Notartestamente:  Et testamente, der underskrives eller vedkendes for en notar, som er en medarbejder... Et testamente, der underskrives eller vedkendes i samtidig overværelse af de to vidner, som straks skal skrive deres navne på testamentet. ... Dette testamente er i princippet kun forskelligt fra et notartestamente på den måde, at det er andre mennesker end rettens notar, der bevidner, at man er den, man underskriver sig... Nødtestamente:  Et testamente, som skrives i en nødsituation. Det er gyldigt i op til tre måneder.... 

52.  Særeje (22 hits)
TFA 2000.428 ØLD: H havde i 1960 arvet 314.128 kr som særeje ifølge faders testamente. H indgik ægteskab med M i 1992.... Beløbet var a conto arv efter H's far, som i testamente havde bestemt, at arven skulle være fuldstændigt særeje.... AL § 51, og således været ude af stand til at ændre sit testamente, bliver arven formentlig fuldstændigt særeje, jf.... AL § 93, stk. 1, nr. 2, og reglerne om testamente fandt derfor tilsvarende anvendelse.... Da reglerne om oprettelse af testamente ikke var fulgt, var gaven vedrørende de resterende 55 % af anparterne ikke gyldig.... 

53.  Kvantitative og kvalitative delingsregler i rangfølge efter den nye arvelov (4 hits)
Arv eller legat ifølge testamente inden for den testationsfri del Livsarvingers tvangsarveret, jf.... Irene Nørgaard i TFA 2009.120, der antager at køberetten kan fratages særlivsarvingen ved testamente... DSL § 111 a, stk. 4 Finder ikke anvendelse for aktiver, som arveladeren har rådet over ved testamente,... Gælder ikke aktiver, som arveladeren har rådet over ved testamente.... 

54.  Uskiftet bo - nyt ægteskab (7 hits)
M oprettede i 1999 testamente sammen med sin samlever S, hvorefter den længstlevende skulle arve førstafdødes indbo, bil og løsøre og blandt andet have forkøbsret til førstafdødes... Boet efter M tilkendegav, at dets interesser ikke berørtes af tvisten mellem de to arvegrupper om retten til at arve i det uskiftede bo og efter testamente, og A-C ville... Herefter stadfæstedes skifterettens afgørelse om, at S skulle anerkende, at AL havde overskredet sin testationskompetence i det gensidige testamente, der herefter var ugyldigt... TFA 2019.151/1 VLK (FM 2019.86 VLK): Arvinger kunne ikke kræve skifte af uskiftet bo som følge af "papirløst ægteskab" Ved M og H's oprettelse af et testamente i 2006 gav seks... 

55.  Arveforskud (6 hits)
UfR 1975.473 ØLD: M havde i 1968 fået et arveforskud på kr. 75.000 af sin fader, som i 1962 havde oprettet testamente, hvorefter sønnens arv skulle tilhøre ham... F havde i 1988 oprettet et testamente, hvorefter de øvrige børn forlods skulle arve kr. 193.500.... Moderen oprettede 3 måneder senere et testamente, hvorefter S først skulle have udlagt som arv, hvad han ved hendes død måtte skylde hende.... Nyt 1997.14 SKD: Afgørelse af 22.10.1996 fra Skattedepartementet i sagen j. nr. 11.96-537-83: Ved gensidigt testamente oprettet i 1979 mellem A og B indsatte de hver især... 

56.  Udkast til ændring af forsikringsaftaleloven og pensionsopsparingsloven i betænkning nr. 1473/2006 (6 hits)
Forsikringstageren kan ved testamente eller efter stk. 1 bestemme, at forsikringssummen skal være den begunstigedes særeje. Stk. 3.... Er forsikringstagerens arvinger indsat som begunstigede, får arvingerne del i forsikringssummen efter det forhold, som de pågældende i henhold til testamente eller loven er arveberettiget... Kontohaveren kan ved testamente eller efter stk. 1 bestemme, at de opsparede midler skal være den begunstigedes særeje. Stk. 3.... Er kontohaverens arvinger indsat som begunstigede, får arvingerne del i de opsparede midler efter det forhold, som de pågældende i henhold til testamente eller loven er arveberettiget... 

57.  30% løsningen (5 hits)
AAL § 21. stk. 3 indeholdt denne regel Er det ved testamente bestemt, at visse arvelodder skal udredes fri for afgifter, betragtes de pågældende arvelodder som forøgede... TfS 2003.249 ØLK (SKM2003.122 ØLK, UfR 2003.1103 ØLK og FM 2003.120 ØLK): A havde i sit testamente af 01.09.1999 bestemt, at en niece og 2 kusiner skulle arve i... B havde i testamente fra 1979 bestemt, at nogle søskendebørn skulle have legater på i alt 1.038.802,50 kr.... 

58.  Advokatansvar i dødsboer (5 hits)
P og dennes ægtefælle havde i et fælles testamente fra 1969 indsat ”Danske døves Landsforening” som arving.... TFA 2014.372 ØLD: M og H oprettede i 1990 et fælles testamente, hvori arven efter dem blev fordelt mellem deres tre børn og børnebørn.... uoverensstemmelse mellem H og to af hendes børn, og H oprettede derfor en kodicil, der begrænsede disse børns arv, idet hun erklærede, at forudsætningerne for det fælles testamente... A havde i sit testamente givet B livsvarig boboelsesret til sin ejendom, som hun sammen med sin øvrige formue havde testeret til to foreninger. A døde i 1984.... 

59.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2009 (10 hits)
H oprettede i 1996 testamente til fordel for H's slægtninge. H døde d. 29.11.2006.... M, der sad i uskiftet bo, havde i testamente oprettet i 2007 bestemt, at arven til hans sønner B og C skulle reduceres til tvangsarven, og at advokat A, der medvirkede ved oprettelsen... Arvelader havde ved testamente bestemt, at advokat C, subsidiært advokat D, skulle være eksekutor, men C var afgået ved døden, og D kunne på grund af sygdom ikke påtage sig opgaven... I et gensidigt testamente fra 1999 var advokat A indsat som principal bobestyrer ved boets behandling efter længstlevendes død.... A havde ved testamente bestemt, at der skulle oprettes en fond, som bl.a. skulle arve A's kunstneriske produktion. Fonden var ikke oprettet ved dødsfaldet.... 

60.  Livsgaver (11 hits)
Et gældsbrev, der tillige var omtalt i et testamente oprettet af afdøde. var angivet som nedskrevet i nærmere bestemt omfang, idet arvingerne angav, at de havde modtaget nedskrivningerne... erklæringen, som både i titel og tekst var beskrevet som et arveforskud, måtte være at give A et arveforskud,  hvilket også var anført i åbningsbalancen, og erklæringen var dermed ikke et testamente... Undladelse af anfægtelse af testamente Undladelse af at anfægte et mundtligt eller i øvrigt formløst testamente betragtes ikke som en gave, jf.... Situationen er en anden, hvis arvingen erkender, at der slet ikke foreligger et testamente, jf.... Afdøde havde ikke oprettet testamente herom, da hun ville stille datteren frit for, om hun ville opfylde ønskerne.... 

61.  Tredjemandsbestemt særeje (2 hits)
Bestemmelsen vedrørende arv skal træffes i et testamente.... Bestemmelse efter stk. 1 og 2 vedrørende arv skal træffes ved testamente.... 

62.  Nyheder vedr. bo- og gaveafgift (22 hits)
M var død, og K arvede ham i henhold til testamente. K havde haft en anden folkeregisteradresse, hvor hun havde sine møbler stående.... H oprettede nu testamente til fordel for T's samlever. H døde d. 29.12.1999.... ØL udtalte, at da S's mor ved morfaderens testamente er tillagt en ret til i eget testamente at kunne bestemme, hvem af hendes børn eller disses efterkommere, der ved hendes død... B havde i testamente fra 1979 bestemt, at nogle søskendebørn skulle have legater på i alt 1.038.802,50 kr.... Plejebarn født i 1958 var ved testamente indsat som universalarvinger til arv på 1.530.719 kr.... 

63.  Dødsboskiftet generelt - Arvinger og legatarer (11 hits)
en brøkdel af boet (brøkdelsarving) en brøkdel af resten (restbrøkdelsarving) En legatar kan få status som arving, hvis dette er bestemt i testamente... TFA 2011.166 VLK: M, der døde i 2010, havde i testamente fra 1993 indsat sin samlever K til at arve M's andel af deres fælles ejendom, der udgjorde boets hovedaktiv.... En arving kan få status som legatar, hvis dette er bestemt i testamente for så vidt angår friarv, jf. § 13, stk. 2, eller hvis skifteretten bestemmer dette, såfremt den pågældende... De nye skærpede regler finder anvendelse, når dødsfaldet er sket efter d. 31.12.1996, også selv om rentenydelsesretten er bestemt i et testamente oprettet før dette tidspunkt.... 

64.  Længstlevende ægtefælles skiftefordele (3 hits)
AL § 27 Arv eller legat ifølge testamente inden for den testationsfrie del Livsarvingers tvangsarveret, jf.... Bobestyreren anførte, at der ikke ifølge testamente eller formløse fortegnelser var belæg for, at smykkerne skulle tilfalde den matriarkalske linie, og AL... Adgangen til henstand kan ikke udelukkes ved testamente. Bekg. nr. 1553 af 18.12.2007 om henstand med udbetaling af livsarvingers arv.... 

65.  Særejeformer (8 hits)
I april 2011 oprettede de et testamente, hvorefter længstlevende skulle arve mest muligt efter førstafdøde.... Ægtefællerne oprettede et nyt testamente i dec. 2011, hvori det bl.a. var bestemt, at længstlevende skulle arve mest muligt efter førstafdøde.... Parterne havde d. 19.04.1994 oprettet testamente, hvor det var anført, at H´s særbo skulle skiftes med 1/3 til M og 2/3 til H´s særbørn.... Det kan ikke ved ægtepagt aftales eller ved testamente bestemmes, at den længstlevende skal kunne hensidde i uskiftet bo med førstafdødes fuldstændige særeje.... UfR 1989.950 VLD: M og H, som havde fuldstændigt særeje og særbørn, havde i et testamente oprettet med advokatbistand bestemt, at den længstlevende skulle sidde... 

66.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2015 (5 hits)
M og H, der var barnløse, oprettede d. 13.03.2008 et fælles testamente, hvorefter arven efter længstlevende skulle tilfalde en niece C.... M oprettede d. 30.03.2011 nyt testamente, hvorefter hele arven skulle tilfalde en anden niece og hendes ægtefælle. M døde d. 24.10.2012.... 

67.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 1997 (11 hits)
H havde i 1972 alene oprettet et testamente, hvori hun bestemte, at såfremt hun døde før M, skulle M - subsidiært deres fællesbarn - forlods arve mest muligt.... Arvelader havde i testamente fra 1979, hvor en velgørende forening var eneste arving, indsat advokat M, Esbjerg, som eksekutor.... H havde i sit testamente i 1974 bestemt, at hendes aktier skulle båndlægges til rentenydelse for datteren D, og ved D's død skulle boet reassumeres og aktierne tilfalde H's til... En skifteret tog ved dom stilling til, hvorvidt der i et testamente skulle indfortolkes indtrædelsesret for nogle legatarer.... M efterlod selv 4 børn og ifølge testamente skulle en tidligere nu afdød hustrus plejebarn arve på lige fod med M's børn.... 

68.  Kurser i testamenter og ægtepagter i praksis (14 hits)
Arveretten - hvem behøver ikke et testamente?  2.            ... Børnetestamente - separat dokument eller led i testamente? Og tæller de egentlig? 6.            ... 

69.  Kursus: NY ARVELOV - - særligt med henblik på testamenter og ægtepagter. (10 hits)
Ægtepagt og testamente kombineret – udbredte "pakkeløsninger" a) Kan særbørn fremover gøres "arveløse" ved kombination af ægtepagt og testamente?... 

70.  Praksis vedr. boafgiftsloven (38 hits)
Plejebarn født i 1958 var ved testamente indsat som universalarvinger til arv på 1.530.719 kr.... H oprettede nu testamente til fordel for T's samlever. H døde d. 29.12.1999.... A havde ved testamente truffet bestemmelse om en række genstandslegater og pengesumslegater.... ØL udtalte, at da S's mor ved morfaderens testamente er tillagt en ret til i eget testamente at kunne bestemme, hvem af hendes børn eller disses efterkommere, der ved hendes... Ved gensidigt testamente oprettet i 1979 mellem A og B indsatte de hver især hinanden som enearving.... 

71.  Afkald på falden arv (13 hits)
Arvingernes undladelse af at anfægte et anfægteligt testamente accepteres normalt i praksis, jf.... Afdøde havde ikke oprettet testamente herom, da hun ville stille datteren frit for, om hun ville opfylde ønskerne.... Afdødes datter D og søn S var eneste arvinger, og arven skulle ifølge testamente være skilsmissesæreje.... Legater har hidtil kun kunnet stiftes ved testamente. e.... A's niece skal i henhold til testamente arve 150.000, medens resten skal tilfalde A's livsarvinger.... 

72.  Aktindsigt i dødsboers dokumenter (19 hits)
Retspraksis FM 1999.115/2 VLK: Afdøde havde i sit testamente bestemt, at testamentet og fuldstændig boopgørelse ikke måtte udleveres... UfR 2002.179 VLK (FM 2001.171/5 VLK): Datter havde som arving krav på at få en kopi af sin afdøde mors testamente, jf.... Formålet med aktindsigten var at finde bidrag til vurderingen af, om M havde været i stand til fornuftsmæssigt at oprette et testamente d. 07.02.2007, der tilbagekaldte... 

73.  Dødsboskiftet generelt - Udbakningsreglen (3 hits)
FM 2001.122 VLK: Arving A havde i 1997 i god tro arvet 150.000 kr. som universalarving i henhold til testamente.... Det viste sig senere, at afdøde tidligere havde oprettet et uigenkaldeligt testamente, og at B var arving.... UfR 2006.967 ØLD: D havde kort før sin død i 2002 oprettet testamente, hvori det var oplyst, at D ikke efterlod sig livsarvinger, og hvorefter A skulle være hans... 

74.  Kompensationskrav (7 hits)
M havde ved testamente tillagt K livsvarig rentenydelsesret på kr. 18.000 årligt samt indbo og bil.... K havde ved testamente tillagt M 50% af sin formue på godt 1 mio. kr. M havde et særbarn, som han ikke havde forbindelse med.... M havde i 1996 oprettet testamente til fordel for K, og heri anført, at K var berettiget til et kompensationsbeløb ved hans død.... Han havde ikke oprettet testamente. Boet blev behandlet som et bobestyrerbo.... kr. 1.700.000, blev skiftet privat af afdødes 2 sønner, som ifølge testamente fra 1973 skulle arve hele formuen.... 

75.  Nyheder på Synopsis (21 hits)
artikler 21.04.2022 Nyt beregningsprogram: Beregning af rater på ratepension 10.04.2022 Ny formular: Gensidigt testamente... Båndlæggelse af tvangsarv og friarv 29.10.2019 Nyt emne: Generelt om ægtefælleloven 07.10.2019 Ny formular: Testamente... Nyt emne: Proportionalitetsprincippet 07.10.2007 Nyt koncept: Gensidigt testamente... 22.07.2007 Nyt emne: Delegation af kompetence 11.07.2007 Nyt koncept: Testamente... Ugifte samlevendes fordeling af ejendomsretten til fast ejendom 10.09.2004 Ny formular: Testamente... 

76.  Skifterettens saglige kompetence i dødsboer (5 hits)
skifterettens beslutning, da spørgsmålet om ejendommen skulle udlægges til arvingerne til den offentlige ejendomsvurdering eller til handelsværdien angik fortolkning af afdødes testamente... UfR 2002.2371 ØLD: Ifølge testamente skulle ejendom i Charlottenlund udlægges til 3 fællesbørn i lige sameje.... TFA 2014.372 ØLD: M og H oprettede i 1990 et fælles testamente, hvori arven efter dem blev fordelt mellem deres tre børn og børnebørn.... uoverensstemmelse mellem H og to af hendes børn, og H oprettede derfor en kodicil, der begrænsede disse børns arv, idet hun erklærede, at forudsætningerne for det fælles testamente... 

77.  Salær i dødsboer (19 hits)
T havde i sit testamente bestemt, at hans bo skulle behandles af advokat A og en lægmand L som eksekutorer, og at de begge skulle have fuldt eksekutorsalær.... Advokaterne A og B var indsat som bobestyrere i afdødes testamente. Boet var på ca 180 mio. kr. Der var 4 livsarvinger.... Boet blev ifølge testamente fra 1999 udleveret til bobestyrerbehandling ved advokat A, der havde oprettet testamentet.... Passiverne var ifølge skifteretten "almindelige", og arven fulgte et testamente, der var udarbejdet af en tidligere bobestyrer.... A havde oprettet flere testamentariske dispositioner, herunder senest et testamente af 30.05.2012, hvorved et ægtepar, en fætter og dennes to børn skulle arve ¼ hver.... 

78.  Dødsgaver og dødslejegaver (14 hits)
Reglerne om testamente finder tilsvarende anvendelse på 1) gaver, der gives i giverens levende live, men som er bestemt til at opfyldes efter giverens død, og... UfR 1964.193/2 ØLD: De barnløse M og H havde i 1949 oprettet testamente, hvorefter København Politis Understøttelsesforening skulle være universalarving ved... UfR 1970.247 ØLD: Den 65-årige branddirektør Poul Olsen havde d. 11.03.1966 - 18 dage før sin død - ved påtegning på sit testamente delvist tilbagekaldt dette... S havde ved et senere testamente i 2008 tilbagekaldt samtlige tidligere testamentariske dispositioner. Tilbagekaldelsen måtte omfatte køberettighederne.... Enhver, som vil arve, hvis et testamente erklæres ugyldigt, vil i medfør af AL § 79 kunne rejse indsigelse mod testamentet.... 

79.  Ægtefælleudlæg (11 hits)
AL § 87, hvorefter to personer ved testamente kan bestemme, at de helt eller delvis vil arve hinanden og arves, som var de ægtefæller.... M har ikke oprettet testamente. Der er alene fælleseje i ægteskabet og fællesformuen er på 225.000 kr.... Hvis parterne har oprettet testamente med bestemmelser om deling af arven ved længstlevendes død mellem begges livsarvinger, vil valget af ægtefælleudlæg som udgangspunkt... 7, stk. 2 og 3 skal finde anvendelse, således at længstlevende har fået nye legale arvinger pr. d. 01.01.1997, kan længstlevende ifølge bem. p. 9 blot oprette testamente... Har en af ægtefællerne truffet bestemmelse ved testamente, deles den del af boet, der ikke er truffet testamentarisk bestemmelse om, efter stk. 2-4, medmindre... 

80.  Dødsboskiftet generelt (8 hits)
UfR 2005.1078 ØLD: A havde i 1987 indgået en aftale med Leo Fonden om, at hun ville oprette et testamente, hvorefter hun uigenkaldeligt ville indsætte Leo Fonden som... A oprettede i 1987 et testamente, hvor det i indledningen blev anført, at halvdelen af arven efter hendes forældre skulle båndlægges, og hvorefter "ovennævnte halvdel af... Det fremgik af B's testamente, at denne havde adskillige familiemedlemmer.... 

81.  Skifterettens vejledningspligt i dødsboer (4 hits)
TFA 2004.336 VLK: Skifteretten i Holstebro havde udlevet skattepligtigt bo til afdødes samlever K, der i testamente var indsat som enearving, til privat skifte.... Skifteretten i Aalborg fandt, at B's arveafkald ikke kunne få virkning efter BAL § 5, stk. 1, og at det ikke var godtgjort, at der forelå et mundtlige testamente... M og H havde ved testamente truffet bestemmelse om den nærmere fordeling af arven mellem samtlige børn.... 

82.  Dødsboskiftet - Retsmidler mod trufne afgørelser (31 hits)
Samtidig blev bobestyrer opmærksom på, at H's mor R, der var død i 1996 i Norge, i sit testamente havde bestemt, at H's arv efter hende skulle være særeje, og at... TFA 2004.336 VLK: Skifteretten i Holstebro havde udlevet skattepligtigt bo til afdødes samlever K, der i testamente var indsat som enearving, til privat skifte.... Arven blev fordelt således, at A i henhold til E's testamente udtog pantebrevet, mens resten af arven ca. 160.000 kr. blev fordelt blandt tre andre familiemedlemmer.... Efter at et dødsbo var afsluttet, anfægtede en legatar, L, bobestyrerens fortolkning af et testamente. L anførte, at arven derfor var fordelt forkert.... Hun havde ved testamente bestemt, at hendes tre nevøer skulle arve hende, og boet blev sluttet i juni 2004.... 

83.  Skifterettens stedlige og internationale kompetence (6 hits)
B var ved testamente indsat som A's arving, og B's advokat nedlagde påstand om, at boet hørte under de irske myndigheder, idet A måtte anses for processuel indlænding... Når A endvidere havde to fuldt møblerede boliger her i landet samt oprettede et dansk testamente med hjælp fra en dansk advokat, fandt retten, at A måtte anses for at have... Afdødes testamente skal opfylde formkravene enten i loven på oprettelsesstedet eller i testators domicillov ved oprettelsen eller i domicilloven ved hans død.... I et testamente fra maj 2013 og en kodicil hertil fra maj 2015 oplyste M, at han havde bevaret sin svenske bopæl, og at hans bo skulle skiftes efter svenske regler, jf. den nordiske dødsbokonventions... 

84.  Tilsidesættelse af ægtepagter efter aftaleretlige regler (21 hits)
H, der havde 2 særbørn, oprettede samtidig testamente til fordel for M. Samlivet blev ophævet i december 1993. H påstod ægtepagten kendt ugyldig.... H, der havde 2 særbørn, oprettede samtidig testamente til fordel for M. Samlivet blev ophævet i december 1993. H påstod ægtepagten kendt ugyldig.... H, der havde 2 særbørn, oprettede samtidig testamente til fordel for M. Samlivet blev ophævet i december 1993. H påstod ægtepagten kendt ugyldig.... H, der havde 2 særbørn, oprettede samtidig testamente til fordel for M. Samlivet blev ophævet i december 1993. H påstod ægtepagten kendt ugyldig.... Ifølge notarens påtegning var de begge i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente.... 

85.  Formueforholdet mellem ægtefæller (2 hits)
UfR 1944.166 ØLD: Fru etatsråd Høeg havde i et fælles testamente fra 1924 givet afkald på både arv og boslod efter M til fordel for de tre fællesbørn, mod... UfR 1957.435 ØLD: Fru Florentine Pers havde i gensidigt testamente givet delvist afkald på boslod, idet hun alene skulle arve 1/3 af M’s to faste ejendomme... 

86.  Viggo Bækgaard: Årsmøde i FAF (3 hits)
aftenen vist nok i baren fik at vide, at man som ung advokat, der har lært arveret på KU opfatter successionsrækkefølge-teorien som så fundamental, at den bør indgå i ethvert godt testamente... Så laver han et testamente, hvori virksomheden tilfalder ægtefællen med DENNES SENERE ægtefælle som "nr. 2-indsatte".... 

87.  Oversigt over fejl og forglemmelser ved arvelovsreformen i 2007 (7 hits)
Hvis M i et testamente f. eks. har bestemt, at 30% af hans formue skal tilfalde hans søskende, men først udredes, når boet efter ham skiftes, skal fordelingen mellem... De nye regler om omstødelse af gaver, som gives af den længstlevende ægtefælle, hvor der i et fælles testamente er truffet uigenkaldelige bestemmelser om arvens fordeling... 

88.  Microsoft Word - 5745146.docx (5 hits)
Brøkdelssæreje kan som hidtil opstå ved en aftale herom i ægtepagt eller en bestemmelse herom i et testamente eller et gavebrev (se ne- denfor under 2), og når en del af en samlet erhvervelse er særeje... Brøkdelssæreje, når en del af en samlet erhvervelse er særeje Der opstår også brøkdelssæreje, når et uskiftet bo skiftes efter længstlevendes død, hvor kun førstafdøde eller længstlevende har oprettet testamente... H har efter M’s død oprettet et testamente, hvori hun har bestemt, at arven efter hende skal være fuldstændigt særeje for B. B arver ved H’s død et gældfrit sommerhus.... M har i testamente bestemt, at H skal arve mest muligt, og at arven skal være hendes fuldstændige særeje.... 

89.  Microsoft Word - 5745146.docx (5 hits)
Brøkdelssæreje kan som hidtil opstå ved en aftale herom i ægtepagt eller en bestemmelse herom i et testamente eller et gavebrev (se ne- denfor under 2), og når en del af en samlet erhvervelse er særeje... Brøkdelssæreje, når en del af en samlet erhvervelse er særeje Der opstår også brøkdelssæreje, når et uskiftet bo skiftes efter længstlevendes død, hvor kun førstafdøde eller længstlevende har oprettet testamente... H har efter M’s død oprettet et testamente, hvori hun har bestemt, at arven efter hende skal være fuldstændigt særeje for B. B arver ved H’s død et gældfrit sommerhus.... M har i testamente bestemt, at H skal arve mest muligt, og at arven skal være hendes fuldstændige særeje.... 

90.  Klager over bobestyrere (14 hits)
Arving havde oprindeligt anerkendt et formløst testamente, hvorefter boet blev udleveret til privat skifte.... Ifølge D's testamente skulle A arve nogle effekter, herunder scrapbøger og fotografier.... A havde i testamente bestemt, at hans datter D skulle arve alt indbo, og at sønnen S's arv skulle begrænses til tvangsarven.... Bobestyrer havde afvist at rejse erstatningskrav mod den advokat, der havde konciperet afdødes testamente.... Ifølge afdødes testamente skulle der af boets midler betales for gravstedsvedligeholdelse.... 

91.  Værgemål (3 hits)
barnet fylder 18 år) Ifølge VML § 42, stk. 1, nr. 2 kan umyndige selv råde over, hvad de har fået til fri rådighed som gave eller som friarv ved testamente... Ved testamente kan arvelader for så vidt angår friarv bestemme, at reglerne om tilsyn, regnskabsaflæggelse, godkendelse, anbringelse og forvaltning ikke skal gælde, jfr.... Det kan derimod formentlig i et testamente bestemmes, at forsikringssummer, som måtte tilfalde en umyndig efter testator uden om dødsboet, ikke skal være omfattet af reglerne... 

92.  Nyheder i Familieret 2003 (6 hits)
Ugeskrift for Retsvæsen UfR 2003.2626 ØLD: Gensidigt testamente mellem ugifte samlevende opretholdt trods samlivsophævelse.... M og K, der levede sammen fra 1973 til 1984, havde i 1977 oprettet et gensidigt testamente, hvori de indsatte hinanden som universalarvinger. K døde i 2001.... kunne karakteriseres som samliv, og i 1993 underskrev de en fælles erklæring, der måtte anses som en bekræftelse af deres vedvarende ønske om en opretholdelse af det gensidige testamente... VL's flertal fandt, at H af M var blevet lokket til at underskrive, hvad hun - hvilket han måtte indse - opfattede som den sidste side af et testamente og ikke af en ægtepagt.... 

93.  Bemærkninger til udkast til ændring af forsikringsaftaleloven og pensionsopsparingloven i betænkning nr. 1473/2006 (7 hits)
Bestemmelsen kan endvidere træffes ved testamente.... Da forsikringsselskabet skal have underretning om, at forsikringssummen er båndlagt, kan båndlæggelsen ikke ske ved testamente, medmindre testamentet indsendes til selskabet som... Tilsvarende gælder, hvis parterne har oprettet ægtepagt og testamente, der begunstiger den længstlevende ægtefælle (ægtefællebegunstigende kombinationssæreje), hvis det dermed må... 

94.  Ægtefælleskiftet - § 15, stk. 2-rettigheder (2 hits)
Båndlagt arv er fuldstændigt særeje, medmindre andet er bestemt ved testamente.... Stk. 1 og 2 kan fraviges ved testamente. Arveforskud.... 

95.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2013 (2 hits)
M var død d. 07.12.2007 og efterlod sig H og særbarnet S, som ved påtegning på testamente i 1985 havde afgivet forhåndssamtykke til uskiftet bo.... med afdødes livsarvinger, at den begunstigedes ret kan angribes af tvangsarv, som før 2008, at begunstigelsen på forsikringer og pensioner kan ske i testamente... 

96.  Dødsboskiftet - Berigtigelsesperioden (6 hits)
Har den afdøde oprettet testamente, og findes der i dette bestemmelser om, hvem der som bobestyrer skal behandle boet, må skifteretten således om nødvendigt rette henvendelse... Indholdet af et testamente kan være af betydning for afgørelser af, til hvem boudlæg efter kap. 12 skal ske.... Selv om boet efter det oplyste er insolvent, kan bestemmelser i afdødes testamente om forældremyndighed, jf.... 

97.  Ugifte samlevende (10 hits)
TFA 2002.486 ØLK (FM 2002.134 ØLK): M var død, og K arvede ham i henhold til testamente.... dødsboet direkte til f. eks. en samlever, forudsat at kontohaveren hverken efterlader sig ægtefælle eller livsarvinger, og forudsat at kontohaveren i sit testamente... Lund-Andersen i UfR 1982 B.50-52 Hans Boserup i UfR 1987 B.380-381: Ugifte samlevende - Bortfald af begunstigelse ved testamente... Begunstigelseserklæringen blev afgivet og det fælles testamente oprettet på et tidspunkt, hvor K og M efter folkeregisteroplysningerne ikke var samboende.... M havde heller ikke overdraget det til kvinden som gave, og han havde ikke fulgt en opfordring til at oprette testamente til fordel for hende.... 

98.  Almindeligt privat skifte (30 hits)
TFA 1999.240 VLK: A havde i sit testamente indsat sin brodersøn S til universalarving.... Efter A's død anfægtede E det seneste testamente, idet E gjorde gældende, at A ikke havde været testamentshabil.... A havde i sit testamente indsat B som testamentsarving. B var afgået ved døden, og efterlod sig to livsarvinger, D og E.... DSL § 103, nr. 5, og udleverede boet til skifte ved bobestyrer, idet hun gjorde gældende, at hun var arving i henhold til et mundtligt testamente,... S bestemte i 2013 i testamente, at hans søn, B, skulle arve mindst muligt, mens B's søn, C, skulle arve mest muligt.... 

99.  Oversigt over svogerskabsarv (1 hit)
Han har ikke oprettet testamente 1.... 

100.  God advokatskik III. Almindelige principper for advokaters adfærd (10 hits)
Advokatnævnet udtaler: "Nævnet finder ikke, at [advokaten] har tilsidesat god advokatskik ved at bistå [testator] med oprettelse af testamente.... .: Advokatnævnets kendelse af 04.05.2001: Advokat idømt bøde på 5.000 kr. for at have bistået dement kvinde med at udarbejde testamente til fordel for advokatens... A henviste P til skifteretten og udleverede i kuvert et testamente til P, som afdøde havde oprettet uden A's medvirken.... Advokatrådet nedlagde påstand om, at A havde tilsidesat god advokatskik ved uberettiget til P at have udleveret kopi af et af P's fætter for notaren underskrevet testamente,... 

101.  Editionspligt (12 hits)
Under sag ved skifteretten i Gladsaxe om tilsidesættelse af testamente pga. manglende testamentshabilitet fik to arvinger ikke medhold i begæring om fremlæggelse... I en sag om gyldigheden af afdøde A's testamente, oprettet i 2004, anmodede 3 arvinger om edition i medfør af RPL § 299 i journaler hos sygehuse, speciallæge... UfR 2005.1936 ØLK: M ikke pålagt at fremlægge sit testamente, da et testamente var et personligt og fortroligt dokument.... S nedlagde under en sag mod M påstand om, at M blev tilpligtet at fremlægge sit testamente oprettet i 1990. KBR gav S medhold, jfr. RPL § 298.... ØL fandt, at M's testamente var et personligt og fortroligt dokument, der som udgangspunkt ikke kunne kræves fremlagt under en retssag i testators livstid... 

102.  Oversigt over begunstigelse af samlever på pensioner og forsikringer (1 hit)
PBL § 2, 4 e) ATP-lovens § 14 b Skal samlever være begunstiget via testamente... 

103.  Oversigt over de mest udbredte fejl i testamenter (10 hits)
Man glemmer i et gensidigt testamente at tage højde for alle dødsfaldsrækkefølger, eksempelvis at den yngste kan dø først – eller at parterne kan dø... 

104.  Den begunstigedes retsstilling (6 hits)
Afdøde havde ikke oprettet testamente og de to mindreårige var eneste arvinger i boet.... Tilsvarende gælder, hvis parterne har oprettet ægtepagt og testamente, der begunstiger den længstlevende ægtefælle (ægtefællebegunstigende kombinationssæreje), hvis... Som en anden omstændighed, der kan indgå ved vurderingen efter stk. 2, nr. 3, kan nævnes tilfælde, hvor en livsarving ifølge et testamente alene skal have en meget... 

105.  Advokaters erstatningsansvar (23 hits)
Vase i ADV nr. 4/2011 p. 38: Historien om det gamle testamente Advokater bør forsikre sig mod erstatningskrav, som rammer efter pensionsalderen... UfR 2008.1324 VLD: Tidligere kongelig solodanserinde Ulla Britta Poulsen Skou, U, oprettede et testamente d. 06.06.1996.... UfR 2015.1394 HD (UfR 2014.3245 VLD (TFA 2014.461 VLD): T, der havde oprettet testamente i 2002, ønskede at oprette nyt testamente, og der blev d. 07.10.2009... A sendte d. 09.10.2009 udkast til et nyt testamente.... A bistod M og H med oprettelse af et testamente, hvori H gav arveafkald. Efter M's død i 2017 rejste parternes 3 sønner erstatningskrav mod A på 2.993.117 kr.... 

106.  Fælden ved skilsmissesæreje. (1 hit)
Fælden ved skilsmissesæreje H's fraskilte fader har i sit testamente oprettet i 2012 bestemt, at alt, hvad datteren måtte arve efter... 

107.  Koncept til blankt arveafkald mod vederlag (1 hit)
Jeg er endvidere bekendt med, at min far d. 15.03.1977 har oprettet testamente, hvorefter min arv reduceres til tvangsarv, og at min tvangsarvelod herefter andrager 1/6 af den samlede formue... 

108.  Oversigt over typiske anvendelsestilfælde ved afkald på ventende og falden arv (1 hit)
Ægtefæller, der vælger rent fuldstændigt særeje, og i testamente giver gensidige blanke afkald på ventende arv, således at arven tilfalder egne livsarvinger.... 

109.  Microsoft Word - Bobestyrerbehandling - håndtering af tvister2.doc (9 hits)
Udlevering til behandling ved bobestyrer anvendes ofte i boer, hvor man forudser konflikter og der fremkommer anmodning fra en arving herom, eller hvor afdøde har bestemt dette ved testamente, hvor... Denne henvendelse skulle ske, med henblik på udlevering af materiale, til brug for sag anlagt af en arving mod en anden arving om gyldigheden af testamente.... Dette fremgår af FM 1999.12: Afdøde havde i sit testamente bestemt, at slægten skulle arve hans løsøre og 2 foreninger hans penge.... Mange arveretlige spørgsmål, som eksempelvis fortolkning af et testamente kan være både komplicerede og omstændige og have stor betydning for de involverede.... Særligt bobestyrere indsat ved testamente bør være mere opmærksomme på bestemmelserne i DSL og forarbejderne hertil.... 

110.  Begravelse og bisættelse (1 hit)
TFA 2021.559/1 VLK: A havde ved testamente bestemt, at B skulle drage omsorg for A’s bisættelse.... 

111.  Advokatansvarsforsikring (1 hit)
Vase i ADV nr. 4/2011 p. 38: Historien om det gamle testamente Advokater bør forsikre sig mod erstatningskrav, som rammer efter pensionsalderen... 

112.  Forenklet privat skifte, jf. DSL § 33 (2 hits)
På et skifte mellem afdødes ægtefælle og livsarvinger skal der ikke svares boafgift, hvis fællesboet er på under 1.130.400 kr. (2017) og der ikke er oprettet testamente,... Arvelader kunne afskære sine arvinger fra forenklet privat skifte ved i sit testamente at træffe bestemmelse om et genstands- eller sumlegat, selv om dette er nok så ubetydeligt... 

113.  pdf: Microsoft Word - 82161.5.doc (12 hits)
Jeg har klaget over dette p.g.a. føl- gende. 1) Min fars pensionsopsparing var oprettet, inden den nye arvelov trådte i kraft, se bi- lag 2 fra 'min advokat'. 2) Min far og hans samlever havde lavet testamente... Jeg må formode at min far ikke har svaret på brevet i dec. 2010, da der jo var lavet testamente, som klart sagde at hans samlever ikke skulle arve no- get efter ham.... Den 13. december 2011 modtog PensionDanmark en klage, kopi af udskrift fra mi- nadvokat.dk samt kopi af afdødes testamente fra afdøde datter, [klageren], jf. bilag ...... I kla- gen henviser [klageren] til, at der foreligger et testamente, hvoraf fremgår, at [afdøde forsik- rede] og dennes samlever ikke ønsker arveret efter hinanden.... Ligeledes vil dispositioner, der måtte være truffet via testamente, ikke blive aktuelle. Det bemærkes, at det konkrete testamente angår fordelingen af aktiverne i [afdøde forsikre- des] dødsbo.... 

114.  Boudlæg (9 hits)
TFA 2002.272 VLK (FM 2002.61 VLK): H, der havde adopteret en søn med testationsforbehold, havde i 1998 ved uigenkaldeligt testamente indsat sit barnebarn T som universalarving.... A og hendes afdøde ægtefælle havde i 1993 i et testamente bl.a. anført, at det var deres ønske, at D forlods skulle arve alt sølvtøjet, alle smykkerne og A's tøj samt alt... Afdøde havde i testamente fra 1980 betænkt A og B. Skifteretten var bekendt med, at A var i besiddelse af afdødes bankbog.... Ifølge Jens Anker Andersen i UfR 1995 B.186 burde afdøde i sit testamente kunne bestemme, hvem der i givet fald skal kunne kræve boudlæg.... Udlægsmodtageren skal ikke respektere et af afdøde oprettet testamente eller tvangsarveretten.... 

115.  Dødsboskiftet generelt - Skifte med længstlevende ægtefælle (2 hits)
H havde ved testamente bestemt, at boet i videst muligt omfang skulle skiftes ved hendes død, og at de to fællesbørn skulle arve mest muligt.... Hun havde kort før sin død i sit testamente bestemt, at hendes kapitalpension på ca. 160.000 kr. skulle tilfalde hendes særbarn.... 

116.  God advokatskik VII: Salærberegning (3 hits)
A havde rettet henvendelse til advokat X med anmodning om drøftelse af behov for oprettelse af testamente og ægtepagt og eventuel overdragelse af en fast... Afdøde havde oprettet testamente. Bobeholdningen androg 1.225.741,89 kr., hvoraf del udgjorde afdødes andel af en fast ejendom.... ADV 2004.13: Kendelse af 26. maj 2004: I 1989 oprettede advokat X for A et testamente, hvori han blev indsat som eksekutor, dog således at han var bemyndiget til... 

117.  Aktieafgift (1 hit)
TfS 1999.365 ØLD: Hviids Fond, der skulle arve et legat på 150.000 kr., havde i henhold til testamente ret til at overtage hele aktieposten i SM I, Sjølund A/S,... 

118.  Oversigt over aldersgrænser. (2 hits)
ÆL § 1 18 år Den unge kan oprette testamente, jf.... 

119.  Arveret og dødsboskifte (11 hits)
Familie- og arveret, 1. årsprøve (kompendium), 2. udg., 2002, 148 sider, Thomson. 2003 Henrik Dam og Finn Taksøe-Jensen: Dit testamente... Oprettelse af testamente efter den nye arvelov, herunder af ægtefæller med særbørn og af ugifte samlevende.... 

120.  Manglende evne til at handle fornuftsmæssigt (9 hits)
Ifølge notarens påtegning var de begge i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente.... I januar 2004 ændrede M og K deres testamente, og notaren attesterede, at K var i stand til at handle fornuftsmæssigt.... 

121.  Skifteværger (2 hits)
Hvis arvelader i testamente har sat bestemt,  at reglerne i §§ 28-30, § 35, stk. 1, § 36 og § 39 ikke skal finde anvendelse på friarv, skal skifteværgen... Afdøde havde ikke oprettet testamente og de to mindreårige var eneste arvinger i boet.... 

122.  Litteratur vedrørende arvelovsreformen 2008 (6 hits)
Omtale af nye muligheder for at disponere ved testamente, herunder forøgelsen af friarven, muligheden for beløbsmæssigt at begrænse et barns arvelod, indbofordelingslister... 

123.  Solvente bobestyrerboer - Boets behandling (8 hits)
M og H havde i testamente fra 1986 oplyst om deres livsarvinger.... påstand om, at dette testamente var ugyldigt.... FM 1999.96 Frederiksberg Skifterets kendelse af 27.04.1999: T havde i sit testamente bestemt, at hans bo skulle behandles af advokat A og en lægmand L som eksekutorer, og... Ifølge afdødes testamente § 6 skulle arvinger, der anfægtede hans dispositioner, alene arve deres tvangsarv.... Han havde ikke oprettet testamente. Boet blev behandlet som et bobestyrerbo.... 

124.  Arveafkald og gældssanering (1 hit)
FM 1988.112/2 VLK: D, som havde en gæld på knapt kr. 1.000.000 efter en afsluttet konkurs, gav kort før sin ægtefælles død d. 22.07.1983 i et testamente af 01.06.1983... 

125.  Oversigt over retlige konsekvenser af papirløst samliv (4 hits)
Det kræves, at samlever er indsat ved navn, eller at afdøde i et testamente, der er oprettet senest 3 måneder før dødsfaldet, har tillagt samleveren en arvelod... 

126.  Rentefrit familielån (2 hits)
I henhold til testamente var A, som var datter af AL's afdøde stedsøn, eneste arving.... Han havde haft begge piger indsat i sit testamente, men det var nu kun skyldners søster, der var indsat som arving.... 

127.  Dødsboers retssager ved de almindelige domstole (12 hits)
UfR 1999.60 HD (TFA 1999.33 HD): Eksekutor havde valgt at lægge afdødes uunderskrevne udkast til testamente til grund for skiftet, således at afdødes svigerinde S, der... F og M havde oprettet testamente i 2012. Ifølge testamentet skulle den ene af deres tre sønner, B1, som følge af dennes økonomiske forhold alene arve sin tvangsarv.... 

128.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2011 (1 hit)
DSL § 36, nr. 5, da de afdøde i deres testamente ikke havde taget stilling til, hvem der skulle arve, hvis de døde samtidigt. VL stadfæstede.... 

129.  Fordele og ulemper ved uskiftet bo (1 hit)
fuldstændigt særeje for længstlevende, skal førstafdødes livsarvinger kun arve 1/8 af den samlede formue, og har ægtefællerne desuden begunstiget hinanden mest muligt ved testamente... 

130.  Notering af særeje (2 hits)
TFA 2014.364 VLK: M og H havde ved testamente bl.a. bestemt, at »alt hvad nogen efter disse bestemmelser måtte arve …« skulle tilhøre den pågældende som særeje.... 

131.  Nyheder i familieret 2016 (1 hit)
Selmer, Aalborg Universitet p. 45-54: Arvelovens § 3a - visse ugifte samlevende har allerede arveret Advokat (L) Ulrik Grønborg p. 55-67: Er hvert et ord i et testamente... 

132.  Nyheder i familieret 2017 (1 hit)
H Kasper Steensgaard p. 203-215: Arveforordningen og Danmark Tapani Lohi p. 217-236: Borde lagen innehålla formkrav för hur testamente... 

133.  Ophør af det uskiftede bo (2 hits)
M og H havde ved testamente truffet bestemmelse om den nærmere fordeling af arven mellem samtlige børn.... I marts 2012 oprettede H et testamente, hvorefter livsarvingen B skulle arve mest muligt, og samme måned udstedte H to fuldmagter til advokat C til brug for tinglysning... 

134.  Oplysningspligt i dødsboer over for skifteretten (1 hit)
VL stadsfæstede med bemærkning om, at det ikke kunne føre til et andet resultat, at broderen angiveligt havde anlagt retssag, hvor han anfægtede afdødes testamente... 

135.  Familieret (3 hits)
Aalborg Universitet p. 45-54: Arvelovens § 3a - visse ugifte samlevende har allerede arveret Advokat (L) Ulrik Grønborg p. 55-67: Er hvert et ord i et testamente... Kasper Steensgaard p. 203-215: Arveforordningen og Danmark Tapani Lohi p. 217-236: Borde lagen innehålla formkrav för hur testamente... 

136.  Mindreårige (2 hits)
TFA 2004.173 CD: Civilretsdirektoratet tillod, at en 6-årig søn gav delvist afkald på arv efter sin far ved at tiltræde, at faderens udkast til testamente ikke blev anfægtet... Det fremgik af farens testamente, at der trods båndlæggelsen skulle kunne hæves et passende beløb til konfirmation og uddannelse.... 

137.  Ugifte samlevende - Indbyrdes lån (2 hits)
Han havde ikke oprettet testamente. Boet blev behandlet som et bobestyrerbo.... TFA 1999.168 ØLD: 2 mænd, A og C, der havde levet sammen fra 1968-1995, havde i 1989 oprettet erklæring med overskriften "løs optegnelse til mit testamente... 

138.  Sagkyndige erklæringer (8 hits)
Under sag om anfægtelse af testamente, ønskede en arving at indhente en lægelig erklæring om opretterens tilstand på baggrund af journaler, cardex og laboratorieskemaer... TFA 2016.72 ØLK: Retslingvistisk undersøgelse af brev i sag om tilsidesættelse af testamente tilladt, da undersøgelsen kunne have betydning for sagen.... Under en ankesag om gyldigheden af et testamente, gjorde den ene datter, D2, gældende, at den anden datter, D1, utilbørligt havde påvirket testator.... Materialet, som danner grundlag for den sagkyndige erklæring TFA 2004.432 ØLK: Under sag ved skifteretten i Gladsaxe om tilsidesættelse af testamente... 

139.  Arveretsforbrydelse (1 hit)
Den fradømte arveret kan helt eller delvis tilbagegives den dømte ved testamente.... 

140.  Advokater i udlandet (4 hits)
Køb og salg af fast ejendom Selskabsret Testamente... 

141.  Oversigt over Irene Nørgaards fortolkning af særejereformen i 1990 (2 hits)
Dersom ægtefæller har indsat særejeklausul i et fælles testamente fra før særejereformen, og den ene er død før d. 01.10.1990, medens den anden hensidder i uskiftet... 

142.  Retsafgift i dødsboer (1 hit)
Nyt 1998.131): De legale arvingerne skulle svare almindelig retsafgift på knap 25.000 kr. i en tvist om, hvorvidt afdødes testamente var gyldigt, idet afgørelsen... 

143.  Nyheder i Familieret 2008 (2 hits)
Han havde ikke oprettet testamente. Boet blev behandlet som et bobestyrerbo.... H havde under ægteskabet modtaget arv på 1,2 mio. kr. fra sine forældre og denne arv skulle ifølge testamente være H's skilsmissesæreje.... 

144.  Sagkyndig vurdering i dødsboer (3 hits)
vurderet til 21,2 mio kr) UfR 2007.2025 ØLK: En liebhaverejendom i Rungsted skulle ifølge testamente... Bobestyreren traf afgørelse om, at to arvinger, der i henhold til testamente havde fortrinsret til sommerhuset, kunne udtage det for gennemsnittet af de 3 vurderinger... 

145.  Uden titel (5 hits)
endelig__pdf__-_format....pdf https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_de_registreredes_rettigheder__endelig__pdf__-_format....pdf 24 Eksempel 5 - Testamente... : En advokat modtager en henvendelse fra en ældre dame, som ønsker at oprette et testamente, der begunstiger en række privatpersoner.... Advokaten har en oplysningspligt over for den ældre dame, som ønsker at oprette et testamente, hvilket medfører, at advokaten skal give hende underretning efter artikel 13, stk. 1 og 2.... advokater mv. samt Advokatnævnets sagsnr. 2014-1152. 27 Eksempel på sagstyper, som efter en konkret vurdering kan begrunde længere opbevaring end 5 år: - Retsskabende dokumenter – for eksempel testamente... 

146.  Bo- og gaveafgift (1 hit)
Taksøe-Jensen: Mit Testamente, Gad, 1992 Finn Thomsen: Generationsskifte, 1993 Poul Olsen: Arve- og gaveafgift & generationsskifte - en lærebog,... 

147.  Ugifte samlevende - Lejligheden (4 hits)
Det var ubestridt, at M ved dette testamente havde overskredet sin testationskompetence betydeligt.... 

148.  Ægtefælleskiftet - Pensionsrettigheder før 2007 (2 hits)
Hun havde kort før sin død i sit testamente bestemt, at hendes kapitalpension på ca. 160.000 kr. skulle tilfalde hendes særbarn.... Hun havde kort før sin død i sit testamente bestemt, at hendes kapitalpension på ca. 160.000 kr. skulle tilfalde hendes særbarn.... 

149.  Uden titel (5 hits)
Eksempel 5 - Testamente: En advokat modtager en henvendelse fra en ældre dame, som ønsker at oprette et testamente, der begunstiger en række privatpersoner.... Advokaten har en oplysningspligt over for den ældre dame, som ønsker at oprette et testamente, hvilket medfører, at advokaten skal give hende underretning efter artikel 13, stk. 1 og 2.... har opstillet i forhold til den pågældende behandling.”65 Eksempel på sagstyper, som efter en konkret vurdering kan begrunde længere opbevaring end 5 år: - Retsskabende dokumenter – for eksempel testamente... 

150.  Advokatnævnets reaktions- og sanktionsmuligheder (2 hits)
Kendelse af 13. december 1999 En person rettede henvendelse til en advokat med anmodning om bistand til udfærdigelse af gavebreve og testamente... afgift af arv og gave § 4, jfr. statsskattelovens § 5, litra b, kunne den opgave, som [advokaten] påtog sig, være opfyldt ved oprettelse af testamente... 

151.  pdf: Microsoft Word - 5745146.docx (5 hits)
Brøkdelssæreje kan som hidtil opstå ved en aftale herom i ægtepagt eller en bestemmelse herom i et testamente eller et gavebrev (se ne- denfor under 2), og når en del af en samlet erhvervelse er særeje... Brøkdelssæreje, når en del af en samlet erhvervelse er særeje Der opstår også brøkdelssæreje, når et uskiftet bo skiftes efter længstlevendes død, hvor kun førstafdøde eller længstlevende har oprettet testamente... H har efter M’s død oprettet et testamente, hvori hun har bestemt, at arven efter hende skal være fuldstændigt særeje for B. B arver ved H’s død et gældfrit sommerhus.... M har i testamente bestemt, at H skal arve mest muligt, og at arven skal være hendes fuldstændige særeje.... 

152.  pdf: Microsoft Word - 5745146.docx (5 hits)
Brøkdelssæreje kan som hidtil opstå ved en aftale herom i ægtepagt eller en bestemmelse herom i et testamente eller et gavebrev (se ne- denfor under 2), og når en del af en samlet erhvervelse er særeje... Brøkdelssæreje, når en del af en samlet erhvervelse er særeje Der opstår også brøkdelssæreje, når et uskiftet bo skiftes efter længstlevendes død, hvor kun førstafdøde eller længstlevende har oprettet testamente... H har efter M’s død oprettet et testamente, hvori hun har bestemt, at arven efter hende skal være fuldstændigt særeje for B. B arver ved H’s død et gældfrit sommerhus.... M har i testamente bestemt, at H skal arve mest muligt, og at arven skal være hendes fuldstændige særeje.... 

153.  God advokatskik V. Interessekonflikter (4 hits)
I januar 2002 udarbejdede en advokatfuldmægtig på advokat X's kontor for H og A udkast til ændret samejeoverenskomst og udkast til gensidigt testamente.... Den tilrettede samejeoverenskomst og udkast til gensidigt testamente blev ikke underskrevet af parterne.... hun på intet tidspunkt havde repræsenteret A, at det forhold, at en advokatfuldmægtig på hendes kontor har bistået begge parter med udarbejdelse af  gensidigt testamente... 

154.  Forskellige forsikringsformer (1 hit)
Lov & Ret nr.11/1993 Månedens dom: ØLD af 26.08.1993: Holografisk testamente kunne hverken efter sit indhold eller sin fremsendelsesmåde anses for en meddelelse til forsikringsselskabet... 

155.  Obligationsret (8 hits)
TFA 2017.321 VLD: Bestemmelse i testamente om forkøbsret til en gård til ejendomsværdien minus 15% blev fortolket som en bestemmelse om en køberet.... A, der var ugift og barnløs, oprettede d. 12.05.2014 testamente, hvori han bestemte, at ægtefællerne G og C skulle have forkøbsret til sin gård, og at prisen skulle fastsættes... 

156.  Vidnefritagelse (2 hits)
TFA 2002.359 VLK (FM 2002.78 VLK): Under sag om gyldigheden af et testamente oprettet for notaren i Herning i 1996 af T, der gennem en årrække havde været under behandling for en stemningssindsygdom... M og H, som ikke havde børn, havde oprettet testamente, hvorefter M's nevø uigenkaldeligt skulle være universalarving.... 

157.  Fondsbeskatning (6 hits)
SKM2014.493 SR: Stifteren af The X Will Trust har ved testamente besluttet at oprette Trusten ved sin død.... oprettet ved moders død og med klausul om på et senere tidspunkt at skulle fordeles ligeligt mellem hendes 3 børn var ikke et selvstændigt skattesubjekt S’ moder, M, døde i England og havde i sit testamente... S og A havde udfærdiget et fælles testamente, og deres intention med fordeling af arv efter sig var, at mest muligt skulle tilfalde deres børnebørn, B.... S havde i sit testamente skrevet, at midlerne skulle gå til oprettelse af en almennyttig fond, B, som imidlertid blev oprettet allerede, mens S var i live.... 

158.  Kommentarer til retsvirkningslovens § 16 a (1 hit)
Hun havde kort før sin død i sit testamente bestemt, at hendes kapitalpension på ca. 160.000 kr. skulle tilfalde hendes særbarn.... 

159.  TFA 2003 - Familieret (7 hits)
H arvede under samlivsophævelsen 385.000 kr. som skilsmissesæreje i henhold til testamente oprettet efter samlivsophævelsen. Fællesboet, der var negativt, var delt.... TFA 2003.66 VLK: Gensidigt testamente kunne ikke lyses som særejeophævelsesægtepagt.... Ægtepar havde i indledningen til et gensidigt testamente erklæret, at der i ægteskabet var delvist fælleseje og delvist kombinationssæreje, dvs. skilsmissesæreje, som bliver fuldstændigt... 

160.  Reguleringskrav og misbrugskrav (2 hits)
Hun havde kort før sin død i sit testamente bestemt, at hendes kapitalpension på ca. 160.000 kr. skulle tilfalde hendes særbarn.... UfR 2008.1096 VLK: H havde under ægteskabet modtaget arv på 1,2 mio. kr. fra sine forældre og denne arv skulle ifølge testamente være H's skilsmissesæreje.... 

161.  Uskiftet bo - Omstødelse af gaver (3 hits)
H bestemte ved testamente i 2003, at A og B kun skulle arve deres tvangsarv efter hende, således at C og D skulle arve mest muligt.... H bestemte ved testamente i 2003, at A og B kun skulle arve deres tvangsarv efter hende, således at C og D skulle arve mest muligt.... 

162.  pdf: Microsoft Word - Bobestyrerbehandling - håndtering af tvister2.doc (9 hits)
Udlevering til behandling ved bobestyrer anvendes ofte i boer, hvor man forudser konflikter og der fremkommer anmodning fra en arving herom, eller hvor afdøde har bestemt dette ved testamente, hvor... Denne henvendelse skulle ske, med henblik på udlevering af materiale, til brug for sag anlagt af en arving mod en anden arving om gyldigheden af testamente.... Dette fremgår af FM 1999.12: Afdøde havde i sit testamente bestemt, at slægten skulle arve hans løsøre og 2 foreninger hans penge.... Mange arveretlige spørgsmål, som eksempelvis fortolkning af et testamente kan være både komplicerede og omstændige og have stor betydning for de involverede.... Særligt bobestyrere indsat ved testamente bør være mere opmærksomme på bestemmelserne i DSL og forarbejderne hertil.... 

163.  Bristende forudsætninger for aftaler (1 hit)
A havde i sit testamente bestemt, at hans samlever skulle arve mest muligt, og hans 3 børn alene deres tvangsarv.... 

164.  Arveudlæg med succession (2 hits)
Arvelader kan formentlig i testamente foreskrive, at arveudlæg skal ske med succession, jf. Skatteret 2, p. 420 f.... 

165.  Ægtefælleskiftet - Dansk eller fremmed ret (1 hit)
Hvis ægtefællerne har tredjemandsbestemt særeje efter fransk ret, vil dette særeje fortsat gælde, uanset 5 års bopæl i Danmark, hvis dette er bestemt i et fransk testamente... 

166.  Dødsbobeskatning (3 hits)
Efter AL § 93, stk. 1, nr. 2 finder reglerne om testamente tilsvarende anvendelse på gaver, der er givet kort før giverens død på et tidspunkt, hvor døden må anses for nært forestående, og giveren... Enhver, som vil arve, hvis et testamente erklæres ugyldigt, vil i medfør af AL § 79 kunne rejse indsigelse mod testamentet.... 

167.  Nyheder i Familieret 1999 (1 hit)
Parterne havde d. 19.04.1994 oprettet testamente, hvor det var anført, at H´s særbo skulle skiftes med 1/3 til M og 2/3 til H´s særbørn. Parterne blev separeret d. 13.12.1996.... 

168.  Fri proces (9 hits)
Sagen vedrørte et spørgsmål om advokatansvar i forbindelse med tilbagekaldelse af et testamente.... Antaget at S var begunstiget, da han var T's arving ifølge testamente, og da andet ikke fremgik af omstændighederne.... 

169.  Tinglysning - Retspraksis opdelt efter tinglysningsloven (4 hits)
UfR 2001.924/2 VLK (FM 2001.53 VLK): M og H havde oprettet fælles testamente, hvori M gav arveafkald mod at få livsvarig ret til at bebo deres bolig.... Bopælsretten blev afvist fra lysning, da der ikke ved det genkaldelige testamente var stiftet en ret over ejendommen, der kunne tinglyses, jf.... FM 2017.153 VLK: Senere i 2016 ønskede A servitutten slettet, da det også fremgik af et genkaldeligt testamente, som A havde oprettet.... Tinglysningsretten fandt bl.a., at et genkaldeligt testamente kunne og skulle ikke tinglyses, og der var derfor tale om tinglysning af en særskilt rettighed - hvorfor aflysning... 

170.  God advokatskik XIV: Forholdet til modparten og dennes advokat (3 hits)
3.4 Person-, familie- og arveret ADV 2003.K.10: Kendelse af 12.06.2003: Advokat havde bistået enke med at oprette testamente... Advokaten medvirkede 3 måneder senere til at enken oprettede nyt testamente til fordel for tredjemand.... forelå ikke oplysninger om, at det var en forudsætning for arvingernes samtykke til, at H kunne sidde i uskiftet bo, at der skulle foreligge et uigenkaldeligt testamente... 

171.  God advokatskik IX. Retshjælp (4 hits)
Kendelse af 12. oktober 2005: I februar 2003 rettede A henvendelse til advokat X med anmodning om bistand til at anfægtede et testamente, som hendes datter havde... 

172.  TFA 2002 - Familieret (3 hits)
M var død, og K arvede ham i henhold til testamente. K havde haft en anden folkeregisteradresse, hvor hun havde sine møbler stående.... K havde ved testamente tillagt M 50% af sin formue på godt 1 mio. kr. M havde et særbarn, som han ikke havde forbindelse med.... 

173.  Lovsamling: Forslag til ny arvelov i L 100 af 06.12.2006 (117 hits)
Fravigelse ved testamente mv.... Fravigelse ved testamente mv.... Stk. 1 og 2 kan fraviges ved testamente.... Tilbagekaldelse af testamente § 67.... Tilbagekaldelse eller ændring af et testamente skal ske i overensstemmelse med reglerne om oprettelse af testamente. Stk. 2.... 

174.  Lovsamling: Arveloven 2007 (117 hits)
Fravigelse ved testamente mv. § 8. §§ 6 og 7 finder ikke anvendelse på aktiver, som arveladeren har rådet over ved testamente.... Fravigelse ved testamente mv.... . 2, samt § 57 kan fraviges ved testamente... Tilbagekaldelse af testamente § 67. Tilbagekaldelse eller ændring af et testamente skal ske i overensstemmelse med reglerne om oprettelse af testamente. Stk. 2.... Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis dette er udelukket ved testamente.... 

175.  Lovsamling: Arveloven (75 hits)
Kapitel 11: Båndlæggelse ved testamente, §§ 58-65 Kapitel 12: Andre bestemmelser om testamente, §§ 66-69 Kapitel 13: Dødsgaver, §§ 70... Kapitel 8: Oprettelse af testamente § 39.... Den, der på grund af sygdom eller andet nødstilfælde er forhindret i at oprette testamente i overensstemmelse med foranstående regler, kan mundtligt meddele sit testamente... Et i medfør af stk. 1 oprettet testamente bortfalder, når der i 3 måneder ikke har været nogen hindring for at oprette testamente i overensstemmelse med § 40.... Kapitel 9: Genkaldelse af testamente § 46.... 

176.  Overdragelse af fast ejendom - Købsaftaler (1 hit)
byggeteknisk gennemgang, - i 13% af tilfældene fik køber rådgivning om privatøkonomiske forhold og budget, - i 18% af tilfældene fik køber rådgivning om testamente... 

177.  Nyheder i Familieret 2002 (1 hit)
Hun havde kort før sin død i sit testamente bestemt, at hendes kapitalpension på ca. 160.000 kr. skulle tilfalde hendes særbarn.... 

178.  TFA 2000 - Familieret (2 hits)
H havde i 1960 arvet 314.128 kr som særeje ifølge faders testamente. H indgik ægteskab med M i 1992.... M bestemte i testamente i 1992, at hans særbarn S alene skulle arve sin tvangsarv, hvis han ikke samtykkede i, at H kunne sidde i uskiftet bo. M døde d. 21.09.1995.... 

179.  Aftalers ugyldighed. (7 hits)
VL's flertal fandt, at H af M var blevet lokket til at underskrive, hvad hun - hvilket han måtte indse - opfattede som den sidste side af et testamente og... pensionsmidler skulle være særeje, jf. herved AFTL § 32, stk. 1 UfR 2006.284 HD: I 1996 oprettede B (født 1921) og C (født 1915) testamente... 

180.  Lovsamling: Bemærkninger til udkast til ny arvelov (512 hits)
Forlodsretten kan ikke indskrænkes ved testamente.... testamente skal opretholdes.... Tilbagekaldelse af testamente Udvalget foreslår, at kravene til tilbagekaldelse af et testamente skærpes, således at dette altid skal ske ved testamente.... skal have adgang til at råde over selverhverv mv. ved testamente.... . § 51, har været ude af stand til at oprette testamente.... 

181.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 100 til ny arvelov (335 hits)
Er der ved et testamente oprettet af begge ægtefæller eller ved testamente oprettet alene af længstlevende truffet bestemmelse om hele arven efter længstlevende, finder... testamente, herefter ikke længere er opfyldt.... I stk. 3 foreslås det, at stk. 1 og 2 kan fraviges ved testamente.... Stk. 1 indebærer, at tilbagekaldelse af et testamente eller ændringer i et testamente altid skal ske i testamentsform.... et testamente oprettet sammen med en bror.... 

182.  Lovsamling: Den Nordiske Dødsbokonvention (24 hits)
En bestemmelse om lovvalg skal for at være gyldig have den form, der er gældende for et testamente, eller fremgå af bestemmelserne i et testamente.... En tilbagekaldelse af en bestemmelse om lovvalg skal for at være gyldig have den form, der er gældende for tilbagekaldelse af et testamente.... Bestemmelser i norsk lov om, at en ret i henhold til testamente og indvendinger mod gyldigheden af et testamente skal gøres gældende inden visse frister, finder også anvendelse... på et testamente efter en statsborger i en anden kontraherende stat, hvis testator ved dødsfaldet var bosat i Norge.... Sag om gyldigheden af et testamente, oprettet af nogen, som var bosat i Finland eller Sverige (testamentsklander), kan ikke anlægges i de andre stater.... 

183.  pdf: Uden titel (5 hits)
endelig__pdf__-_format....pdf https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_de_registreredes_rettigheder__endelig__pdf__-_format....pdf 24 Eksempel 5 - Testamente... : En advokat modtager en henvendelse fra en ældre dame, som ønsker at oprette et testamente, der begunstiger en række privatpersoner.... Advokaten har en oplysningspligt over for den ældre dame, som ønsker at oprette et testamente, hvilket medfører, at advokaten skal give hende underretning efter artikel 13, stk. 1 og 2.... advokater mv. samt Advokatnævnets sagsnr. 2014-1152. 27 Eksempel på sagstyper, som efter en konkret vurdering kan begrunde længere opbevaring end 5 år: - Retsskabende dokumenter – for eksempel testamente... 

184.  Uden titel (1 hit)
En fremtidsfuldmægtig vil f.eks. ikke kunne indgå ægteskab eller oprette testamente på vegne af dig eller be- stemme, at du skal flytte på plejehjem.... 

185.  Solvente bobestyrerboer (3 hits)
M og H havde ved testamente truffet bestemmelse om den nærmere fordeling af arven mellem samtlige børn.... 

186.  TFA 2004 - Familieret (4 hits)
M havde i 1996 oprettet testamente til fordel for K, og heri anført, at K var berettiget til et kompensationsbeløb ved hans død.... Under disse omstændigheder var der allerede som følge heraf - uanset indholdet af det testamente, som M oprettede i 1996 - ikke grundlag for at tilkende K et kompensationsbeløb.... 

187.  Lovsamling: Bekendtgørelse om notarialforretninger (13 hits)
Testamente... □ Testamente... Tidligere testamente/kodicil/tilkendegivelse efter § 16 i forældreansvarsloven/annullation oprettet i... eller kodicil □ Testamente eller kodicil indeholdende en tilkendegivelse efter... □ Annullation Tidligere testamente... 

188.  pdf: Uden titel (5 hits)
Eksempel 5 - Testamente: En advokat modtager en henvendelse fra en ældre dame, som ønsker at oprette et testamente, der begunstiger en række privatpersoner.... Advokaten har en oplysningspligt over for den ældre dame, som ønsker at oprette et testamente, hvilket medfører, at advokaten skal give hende underretning efter artikel 13, stk. 1 og 2.... har opstillet i forhold til den pågældende behandling.”65 Eksempel på sagstyper, som efter en konkret vurdering kan begrunde længere opbevaring end 5 år: - Retsskabende dokumenter – for eksempel testamente... 

189.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 163 af 17.01.1996: Forslag til lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter (14 hits)
Kontohaveren kan ved testamente eller ved indsættelse efter stk. 1 bestemme, at de opsparede midler skal være den begunstigedes særeje. Stk. 3.... Forsikringstageren kan ved testamente eller ved indsættelse efter stk. 1 bestemme, at forsikringssummen skal være den begunstigedes særeje. Stk. 3.... Bestemmelsen kan endvidere træffes ved testamente.... Da forsikringsselskabet skal have underretning om, at forsikringssummen er båndlagt, kan båndlæggelsen ikke ske ved testamente, medmindre testamentet indsendes til selskabet som led i en underretning... Som en anden omstændighed, der kan indgå ved vurderingen efter stk. 2, nr. 3, kan nævnes tilfælde, hvor en livsarving ifølge et testamente alene skal have en meget beskeden tvangsarv, og der kommer en... 

190.  Lovsamling: L 101 af 06.12.2006: Forslag til lov om ændring af forsikringsaftaleloven samt forskellige andre love. (6 hits)
Forsikringstageren kan ved testamente eller ved indsættelse efter stk. 1 bestemme, at forsikringssummen skal være den begunstigedes særeje. Stk. 3.... Er forsikringstagerens arvinger indsat som begunstigede, får arvingerne del i forsikringssummen efter det forhold, som de pågældende i henhold til testamente eller loven er arveberettiget... Kontohaveren kan ved testamente eller ved indsættelse efter stk. 1 bestemme, at de opsparede midler skal være den begunstigedes særeje. Stk. 3.... For en samlever, der ved testamente er indsat som arving, anses retten efter stk. 1 som en ret til inden for sin arvelod at overtage de pågældende genstande til vurderingsbeløbet mod at... Stk. 1-4 finder ikke anvendelse for aktiver, som arveladeren har rådet over ved testamente. Stk. 6.... 

191.  Lovsamling: Lov nr. 516 af 06.06.2007 om ændring af forsikringsaftaleloven samt forskellige andre love. (6 hits)
Forsikringstageren kan ved testamente eller ved indsættelse efter stk. 1 bestemme, at forsikringssummen skal være den begunstigedes særeje. Stk. 3.... Er forsikringstagerens arvinger indsat som begunstigede, får arvingerne del i forsikringssummen efter det forhold, som de pågældende i henhold til testamente eller loven er arveberettiget... Kontohaveren kan ved testamente eller ved indsættelse efter stk. 1 bestemme, at de opsparede midler skal være den begunstigedes særeje. Stk. 3.... For en samlever, der ved testamente er indsat som arving, anses retten efter stk. 1 som en ret til inden for sin arvelod at overtage de pågældende genstande til vurderingsbeløbet mod at... Stk. 1-4 finder ikke anvendelse for aktiver, som arveladeren har rådet over ved testamente. Stk. 6.... 

192.  Lovsamling: Bekendtgørelse om notarialforretninger (15 hits)
Ved oprettelse af testamente eller tilkendegivelse om forældremyndighed efter § 15 i lov om forældremyndighed og samvær skal opretteren tillige godtgøre sit personnummer... Ønskes en genpart af et testamente eller et andet dokument, der er underskrevet eller vedstået for en notar, opbevaret på dommerkontoret, skal genparten være udfærdiget... (sæt kryds) □ Testamente... eller kodicil □ Testamente eller kodicil indeholdende en tilkendegivelse efter... □ Annullation Tidligere testamente... 

193.  Lovsamling: Pensionsopsparingsloven (4 hits)
Kontohaveren kan ved testamente eller ved indsættelse efter stk. 1 bestemme, at de opsparede midler skal være den begunstigedes særeje. § 23, stk. 1 og... opsparede midler, for så vidt angår de nævnte personers ret til boslod og tvangsarvelod, behandles som tilhørende dødsboet og som tillagt den begunstigede ved testamente... Er kontohaverens arvinger indsat som begunstigede, får arvingerne del i de opsparede midler efter det forhold, som de pågældende i henhold til testamente eller loven er... Er kontohaverens arvinger indsat som begunstigede, tager enhver af dem del i de opsparede midler efter det forhold, hvori den pågældende i henhold til testamente... 

194.  TFA 2009 - Familieret (1 hit)
M havde heller ikke overdraget det til kvinden som gave, og han havde ikke fulgt en opfordring til at oprette testamente til fordel for hende.... 

195.  Lovsamling: Bekendtgørelse om notarialforretninger (9 hits)
Bopæl (sæt kryds) □ Testamente... eller kodicil □ Testamente eller kodicil indeholdende en tilkendegivelse efter § 16 i forældreansvarsloven... □ Annullation Tidligere testamente... 

196.  Lovsamling: Værgemålsbekendtgørelsen (4 hits)
Dette gælder dog ikke, hvis der i testamente eller gavebrev er truffet bestemmelse om bestyrelse i en bestemt forvaltningsafdeling.... Kopi af eventuelt testamente, boopgørelse, gavebrev eller anden dokumentation vedlægges.... 3) båndlæggelsens varighed, og 4) i hvilket omfang kapitalen er tvangsarv, dog kun hvis de almindelige regler om bestyrelse af båndlagt arv er fraveget ved testamente... Båndlagte midler bestyres fortsat i overensstemmelse med bestemmelser i testamente, gavebrev m.v.... 

197.  Lovsamling: Arveretsforordningen (19 hits)
en harmonisering af lovvalgsreglerne kan bidrage til at lette den gensidige anerkendelse af retsafgørelser, og omfatter udarbejdelse af et instrument vedrørende testamente... Når en trust oprettes i henhold til et testamente eller i henhold til loven i forbindelse med legal arv, bør overdragelsen af goderne og fastlæggelsen af de arveberettigede... Såfremt afdøde havde indsat en bobestyrer i sit testamente, kan denne person ikke fratages sine beføjelser, medmindre den lov, der finder anvendelse på arvesagen... retshandler, der er registreret i et officielt bekræftet dokument, kunne f. eks. være en aftale mellem parterne om fordeling af arven, eller det kunne være et testamente... «: testamente, der er oprettet i ét dokument af to eller flere personer d)   »dødsdisposition«: et testamente, et fælles testamente eller en aftale om arv... 

198.  Lovsamling: Dødsboskifteloven (13 hits)
En bobestyrer, der er indsat ved testamente, eller som udpeges af skifteretten, og som ikke er autoriseret efter stk. 1, kan ikke virke som bobestyrer, såfremt den pågældende... I § 11, stk. 2, ændres »En ved testamente indsat bobestyrer, der« til: »En bobestyrer, der er indsat ved testamente, eller som udpeges af skifteretten, og... Arveladeren kan dog ved testamente bestemme, om den, der alene skal modtage friarv, skal have stilling som arving eller legatar. Stk. 3.... Har afdøde ikke ved testamente truffet bestemmelse om, hvem der som bobestyrer skal behandle boet, udleverer skifteretten boet til behandling ved en autoriseret bobestyrer, jf.... Stk. 1-4 finder ikke anvendelse for aktiver, som arveladeren har rådet over ved testamente. Stk. 6.... 

199.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til forslag til ny dødsboskiftelov L120/1995 (17 hits)
Betingelserne for privat skifte er, at arvingerne er enige derom, at arvingerne er tilstede eller repræsenterede, at ingen af arvingerne er umyndige, at arvelader ikke i testamente... Grundlaget for eksekutorbehandling er i langt de fleste tilfælde en bestemmelse derom i afdødes testamente, jf. skiftelovens § 6, stk. 1.... Dette kan f.eks. skyldes tvivl om den rette forståelse af et testamente eller tvivl om, hvem der er far til et barn.... For disse boer gælder, at de udleveres til en af de autoriserede bobestyrere i retskredsen, medmindre afdøde ved testamente har indsat en anden person som bobestyrer, og denne i... Ved lovforslagets § 11, stk. 2, er der fastsat tre almindelige betingelser, som skal være opfyldt for, at en ved testamente indsat bobestyrer kan virke som bobestyrer.... 

200.  Ægtefælleskiftet - Omkostningsspørgsmål (1 hit)
UfR 2008.1096 VLK: H havde under ægteskabet modtaget arv på 1,2 mio. kr. fra sine forældre og denne arv skulle ifølge testamente være H's skilsmissesæreje.... 

201.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 163 af 17.01.1996: Forslag til lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter (4 hits)
stærkere stilling, idet de i så fald kan forlange, at pensionsopsparingssummen for så vidt angår deres ret til boslod og tvangsarvelod behandles som tilhørende dødsboet og tillagt den begunstigede ved testamente... Er pensionsopsparerens »arvinger« indsat som begunstigede, får hver af dem efter forslagets § 5, stk. 4, del i pensionsopsparingssummen efter det forhold, hvori de pågældende i henhold til testamente... Bestemmelsen ændrer ikke ved det forhold, at arvinger efter testamente går forud for arvinger efter loven, så længe testator har holdt sig inden for den del, som den pågældende kan råde over ved testamente... 

202.  Lovsamling: Værgemålsbekendtgørelsen (4 hits)
Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke, hvis der i testamente eller gavebrev er truffet bestemmelse om bestyrelse i en bestemt forvaltningsafdeling.... Kopi af eventuelt testamente, boopgørelse, gavebrev eller anden dokumentation vedlægges.... båndlæggelsens varighed, og 4) i hvilket omfang kapitalen er tvangsarv, dog kun hvis de almindelige regler om bestyrelse af båndlagt arv er fraveget ved testamente... Båndlagte midler bestyres fortsat i overensstemmelse med bestemmelser i testamente, gavebrev m.v.... 

203.  Gaver (1 hit)
erklæringen, som både i titel og tekst var beskrevet som et arveforskud, måtte være at give A et arveforskud,  hvilket også var anført i åbningsbalancen, og erklæringen var dermed ikke et testamente... 

204.  God advokatskik IV: Advokatens forhold til klienten (1 hit)
Hun bistod med udarbejdelse af et skøde, en samejekontrakt og et testamente: Hun sikrede imidlertid ikke sin klients interesser, idet klienten ikke opnåede brugsret... 

205.  Fogedrettens prøvelse af indsigelser (1 hit)
Han havde haft begge piger indsat i sit testamente, men det var nu kun skyldners søster, der var indsat som arving.... 

206.  Dødsboskiftet generelt - Proklama (1 hit)
Hun havde ved testamente bestemt, at hendes tre nevøer skulle arve hende, og boet blev sluttet i juni 2004.... 

207.  Salær i ægteskabssager. (1 hit)
Sagen vedrørte et spørgsmål om advokatansvar i forbindelse med tilbagekaldelse af et testamente.... 

208.  Festskrifter (2 hits)
Selmer, Aalborg Universitet p. 45-54: Arvelovens § 3a - visse ugifte samlevende har allerede arveret Advokat (L) Ulrik Grønborg p. 55-67: Er hvert et ord i et testamente... Steensgaard p. 203-215: Arveforordningen og Danmark Apani Lohi p. 217-236: Borde lagen innehålla formkrav för hur testamente... 

209.  Forældelse af erstatningskrav (3 hits)
M's bror Bent Asmus Mylin, B, anmeldte d. 19.09.1997, et krav i dødsboet, som bestod i, at en forkøbsret til ejendommen, som fremgik af forældrenes testamente, skulle omfatte... UfR 2013.2216/2 ØLD (TFA 2013.501/1 ØLD): M var død d. 07.12.2007 og efterlod sig H og særbarnet S, som ved påtegning på testamente i 1985 havde afgivet forhåndssamtykke... 

210.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 120/1995 til dødsboskiftelov (15 hits)
Har afdøde i et testamente fremsat ønske om bobestyrerbehandling, følger det af bestemmelsens nr. 4 , at et sådant ønske skal respekteres.... Skal boet efter § 36 behandles ved bobestyrer, og har afdøde ikke i testamente truffet bestemmelse om, hvem der skal behandle boet, skal skifteretten efter stk. 1 udlevere... Til § 38 § 38 er ændret ved § 1.1 og §§ 1.26-1.27 i lov nr. 221/2011 Bestemmelsen omhandler de situationer, hvor afdøde i et gyldigt testamente har truffet... Den efterlevende ægtefælle kan også alt andet lige ændre indsættelsen i den førstafdøde ægtefælles testamente eller i ægtefællernes fællestestamente ved en ny testamentarisk bestemmelse... Bestemmelsen foreskriver, at skifteretten, inden der i medfør af stk. 1, nr. 1 - 5, træffes bestemmelse om tilsidesættelse af en indsættelse af en bobestyrer i et testamente, skal give den... 

211.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 120/1995 til dødsboskiftelov (19 hits)
Indholdet af et testamente kan være af betydning for afgørelser af, til hvem boudlæg efter kapitel 12 skal ske.... indsat bobestyrer, der« til: »En bobestyrer, der er indsat ved testamente, eller som udpeges af skifteretten, og som«.... Efter stk. 2 kan en arvelader ved testamente bestemme, hvorvidt den, der alene skal modtage friarv, skal betragtes som arving eller legatar.... Bestemmelsen bygger på den betragtning, at når en arvelader ved testamente ubetinget kan råde over boets friarv, som han ønsker, findes arveladeren også at burde kunne bestemme, hvilken... Bestemmelsens nr. 4 fastsætter, som det er tilfældet efter gældende ret, at boet ikke kan skiftes privat, såfremt afdøde ved forskrift i testamente gyldigt har udelukket privat skifte.... 

212.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L92 til lov om fremtidsfuldmagter (10 hits)
Kravene til fuldmagtsgiverens habilitet svarer således til kravene til testator ved oprettelse af testamente, jf. arvelovens... § 63, stk. 2, nr. 2 og § 64, stk. 5, nr. 4, hvorefter det er en betingelse for at oprette testamente, at testator er i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamente... Tilsvarende krav finder anvendelse for andre fremadrettede viljeserklæringer, f.eks. oprettelse af testamente, jf. arvelovens § 63, stk. 1,... Der vil således ikke være tale om – sådan som det er tilfældet ved oprettelse af et testamente – at fremtidsfuldmagten... Har fuldmagtsgiveren f.eks. bestemt, at fremtidsfuldmægtigene skal oprette testamente på fuldmagtsgiverens vegne, kan fremtidsfuldmagten sættes i kraft med anmærkning om, at denne... 

213.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 254 af 04.05.1995: Forslag til lov om afgift af dødsboer og gaver (5 hits)
Har to ægtefæller, som ikke har fuldstændigt særeje med hensyn til alle deres ejendele, i et gensidigt testamente bestemt, hvem den fælles formue ved den længstlevendes død skal tilfalde, beregnes afgiften... Er der ved det gensidige testamente forbeholdt den længstlevende testationsret over formuen, og denne testationsret benyttes, bliver dog afgiften af alt, hvad der tilfalder de af den længstlevende... Det samme gælder for fællesbomidler, der ved arveladers død deles i henhold til et af ægtefællerne i fællesskab oprettet testamente.... Har arveladeren truffet testamentariske dispositioner, hvorved arvedelingen efter loven eller det fælles testamente ændres for så vidt angår fællesbomidlerne, finder reglen i stk. 2, 2. pkt., tilsvarende... Er det ved testamente bestemt, at visse arvelodder skal udredes fri for afgifter, betragtes de pågældende arvelodder som forøgede med det til afgifternes udredelse fornødne beløb, og afgiften udregnes... 

214.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til værgemålsloven (9 hits)
umyndig, ikke skal indleveres til en forvaltningsafdeling, men udbetales til den umyndiges værge til bestyrelse, ikke kan sidestilles med en bestemmelse i et gavebrev eller i et testamente... Tilsvarende har en arvelader mulighed for at bestemme i et testamente, at friarv skal undtages fra disse regler.... ikke fundet, at den ovennævnte formodningsregel for gaver med hensyn til fravigelse af de legale anbringelses- og bestyrelsesregler kan overføres til friarv, herunder arv ifølge testamente... regler i myndighedslovens § 39 og § 40 selv råde over, hvad der er erhvervet ved egen virksomhed efter det fyldte 15. år, samt hvad den mindreårige har modtaget ved gave eller testamente... Testamentsværger Der er efter udvalgets opfattelse ikke grundlag for at bevare en arveladers ret til efter den gældende regel i myndighedslovens § 62 ved testamente at... 

215.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L135 til lov om fremtidsfuldmagter (12 hits)
Kravene til fuldmagtsgiverens habilitet svarer således til kravene til testator ved oprettelse af testamente, jf. arvelovens § 63, stk. 2, nr. 2 og § 64, stk. 5, nr. 4, hvorefter det er... en betingelse for at oprette testamente, at testator er i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamente.... Tilsvarende krav finder anvendelse for andre fremadrettede viljeserklæringer, f.eks. oprettelse af testamente, jf. arvelovens § 63, stk. 1, og § 64, stk. 1, og livstestamente, jf. § 2 i... Der vil således ikke være tale om - sådan som det er tilfældet ved oprettelse af et testamente - at fremtidsfuldmagten vil skulle medbringes i papirform til notarforretningen, og notaren... Har fuldmagtsgiveren f.eks. bestemt, at fremtidsfuldmægtigene skal oprette testamente på fuldmagtsgiverens vegne, kan fremtidsfuldmagten sættes i kraft med anmærkning... 

216.  Drift og udøvelse af advokatvirksomhed (1 hit)
(Indeholder som eksempel en gennemgang af paradigmasamling vedr. oprettelse af testamente) Erik B.... 

217.  Insolvente dødsboer (2 hits)
Advokat X havde i overensstemmelse med afdødes testamente behandlet boet, da det oprindeligt blev udlagt til privat skifte.... 

218.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til udkast til lov om ægtefællers økonomiske forhold i bet. 1552/2015 (29 hits)
En ægtefælles ret til at råde over sin formue ved testamente med virkning udelukkende ved sin død reguleres i arveloven.... Yderligere kan bestemmelser om særeje om sådanne midler træffes ved testamente.... Herudover kan ægtefællerne hver for sig eller sammen træffe bestemmelse herom ved testamente efter arvelovens regler.... H har arvet 500.000 kr., hvorom der ikke er truffet bestemmelse ved testamente.... Har M ikke oprettet testamente, skal M's særeje på 2 mio. kr.... 

219.  Lovsamling: L 83 af 24.11.2010: Forslag til lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love (Revision af dødsboskifteloven m.v.) (2 hits)
I § 11, stk. 2, ændres »En ved testamente indsat bobestyrer, der« til: »En bobestyrer, der er indsat ved testamente, eller som udpeges af skifteretten, og som«. 3. § 11, stk... 

220.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til forslag til lov om fremtidsfuldmagter (33 hits)
Notaren vil således – på samme måde som ved oprettelse af et testamente – påse fuldmagtsgiverens identitet og evne til at handle... vedkommende ikke har et nært forhold til, idet bl.a. hverken nærtstående eller personer, der begunstiges ved et testamente... Justitsministeriet finder imidlertid, at der er grundlæggende forskel på et testamente og en fremtidsfuldmagt.... Således vedrører et testamente alene fordelingen af testators aktiver efter dennes død.... Der vil dermed ikke blive tale om – sådan som det er tilfældet ved oprettelse af et testamente – at fremtidsfuldmagten... 

221.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 83 af 24.11.2010: Forslag til lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love (Revision af dødsboskifteloven m.v.) (9 hits)
Den længstlevende ægtefælle kan endvidere ændre indsættelsen i den førstafdøde ægtefælles testamente eller i ægtefællernes fællestestamente ved en ny testamentarisk bestemmelse... fastslået i retspraksis, at den længstlevende ægtefælle kan bestemme, hvem der skal behandle boet som bobestyrer, også når afdøde ikke har udpeget en bobestyrer i sit testamente... Har afdøde ved testamente truffet bestemmelse om, at boet skal behandles ved en bestemt bobestyrer, udleverer skifteretten således som udgangspunkt boet til behandling ved... Dette er i øvrigt i overensstemmelse med den praksis, der synes at foreligge i forhold til valget af autoriseret bobestyrer, når afdøde ikke har valgt en bobestyrer i sit testamente... Det gælder f.eks. den situation, hvor en advokat med stort kendskab til boets forhold er indsat som bobestyrer i afdødes testamente og derfor utvivlsomt skal have boet udleveret... 

222.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 208 af 25.03.1999 om tinglysningsafgift. (4 hits)
Det foreslås, at der skabes hjemmel til, at gaveskøder i henhold til testamente er afgiftsfri, idet det ved lovens vedtagelse ikke var tilsigtet at forskelsbehandle livsgaver og... gaver ved testamente.... Det foreslås, at der skabes hjemmel til, at gaveskøder i henhold til testamente er afgiftsfri, idet det ved lovens vedtagelse ikke var tilsigtet at forskelsbehandle livsgaver og... gaver ved testamente.... 

223.  Lovsamling: Bekendtgørelse om afgift af tinglysning 2019 (2 hits)
tinglysningsafgiftslovens § 10, stk. 2, er betinget af, at der er afgivet en af følgende erklæringer på skødet, afhængig af hvem gavemodtager er: 1) »Ejendommen erhverves ved gaveoverdragelse eller i henhold til testamente... Gavemodtager tilhører Den danske folkekirkes kirker; en dansk menighed eller præsteembede eller et i Danmark anerkendt trossamfund.« 2) »Ejendommen erhverves ved gaveoverdragelse eller i henhold til testamente... 

224.  Lovsamling: Bekendtgørelse om afgift af tinglysning 2020 (2 hits)
tinglysningsafgiftslovens § 10, stk. 2, er betinget af, at der er afgivet en af følgende erklæringer på skødet, afhængig af hvem gavemodtager er: 1) »Ejendommen erhverves ved gaveoverdragelse eller i henhold til testamente... Gavemodtager tilhører den danske folkekirkes kirker; en dansk menighed eller præsteembede eller et i Danmark anerkendt trossamfund.« 2) »Ejendommen erhverves ved gaveoverdragelse eller i henhold til testamente... 

225.  Lovsamling: Udkast til lov om ægtefællers økonomiske forhold i bet. 1552/2015 (3 hits)
Bestemmelser om arv træffes ved testamente. Stk. 4.... Er arv båndlagt, jf. arvelovens § 53 eller § 61, indgår de båndlagte aktiver ikke i delingen ved skifte som følge af separation, skilsmisse eller død, medmindre arvelader ved testamente... Bestemmelser efter stk. 1-3 og 5-6 om arv træffes ved testamente. Stk. 8.... 

226.  Lovsamling: Konkursloven kapitel 5: Konkursmassen (1 hit)
Indsigelse mod et testamente, der begrænser skyldnerens arv, kan ikke rejses af konkursboet. Stk. 3.... 

227.  Lovsamling: Bekendtgørelse om afgift af tinglysning 2009 (2 hits)
erklæringer på skødet, afhængig af hvem gavemodtager er: 1) »Ejendommen erhverves som gave, på gaveskødevilkår eller i henhold til testamente... præsteembede eller et i Danmark anerkendt trossamfund.« 2) »Ejendommen erhverves som gave, på gaveskødevilkår eller i henhold til testamente... 

228.  Nyheder i Familieret 1997 (1 hit)
H, der havde 2 særbørn, oprettede samtidig testamente til fordel for M. Samlivet blev ophævet i december 1993. H påstod ægtepagten kendt ugyldig.... 

229.  Civilproces - Retternes saglige kompetence (3 hits)
TFA 2014.372 ØLD: M og H oprettede i 1990 et fælles testamente, hvori arven efter dem blev fordelt mellem deres tre børn og børnebørn.... uoverensstemmelse mellem H og to af hendes børn, og H oprettede derfor en kodicil, der begrænsede disse børns arv, idet hun erklærede, at forudsætningerne for det fælles testamente... 

230.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 120/1995 til dødsboskiftelov (7 hits)
foreslås, at der indsættes et nyt kapitel i dødsboskifteloven om en længstlevende ugift samlevers adgang til at overtage aktiver efter vurdering uafhængig af, om den pågældende i henhold til et testamente... For en samlever, der ved testamente er indsat som arving, følger det af stk. 3, at retten efter stk. 1 anses som en ret til inden for den pågældendes arvelod at overtage de pågældende genstande mod... I stk. 5 fastslås det, at reglerne i stk. 1-4 er deklaratoriske og derfor kan fraviges ved testamente.... 

231.  Lovsamling: Cirkulære om arv, der tilfalder staten (1 hit)
Fremsættes der over for skifteretten begæring om godkendelse af et anfægteligt testamente eller om afståelse af arv, jf. arvelovens § 71, stk. 2, bør skifteretten først afgive indstilling... 

232.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 91 af 07.11.2018: Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (6 hits)
Til § 19, nr. 2 Efter § 53, stk. 1, i arveloven kan en arvelader ved testamente bestemme, at en livsarvings tvangsarv helt eller delvis skal båndlægges, når arveladeren finder, at dette er bedst for... Indeholder et testamente bestemmelser om udbetaling af den båndlagte arv til et bestemt tidspunkt eller ved bestemte begivenheders indtræden, foretages udbetalingen af forvaltningsafdelingen.... Til § 19, nr. 3 § 68, stk. 2, i arveloven regulerer krav om Statsforvaltningens samtykke til, at en arvelader, der er umyndig, forpligter sig til ikke at oprette eller tilbagekalde et testamente.... Til § 19, nr. 4 Det følger af § 68, stk. 1, i arveloven, at en arvelader kan forpligte sig til ikke at oprette eller tilbagekalde et testamente.... Erklæringen efter stk. 1 skal afgives i overensstemmelse med reglerne om oprettelse af testamente.... 

233.  Lovsamling: Bekendtgørelse om afgift af tinglysning 2011 (2 hits)
afhængig af hvem gavemodtager er: 1) »Ejendommen erhverves som gave, på gaveskødevilkår eller i henhold til testamente... eller et i Danmark anerkendt trossamfund.« 2) »Ejendommen erhverves som gave, på gaveskødevilkår eller i henhold til testamente... 

234.  Lovsamling: Værgemålsloven (2 hits)
Ved testamente kan arvelader bestemme, at reglerne i §§ 28-30, § 35, stk. 1, § 36 og § 39 ikke skal finde anvendelse på friarv.... ved eget arbejde, efter at de er fyldt 15 år, eller efter at de er frataget den retlige handleevne, 2) hvad de har fået til fri rådighed som gave eller som friarv ved testamente... 

235.  Lovsamling: Forsikringsaftaleloven (4 hits)
Forsikringstageren kan ved testamente eller ved indsættelse efter stk. 1 bestemme, at forsikringssummen skal være den begunstigedes særeje. § 23, stk... forsikringssummen, for så vidt angår de nævnte personers ret til boslod og tvangsarvelod, behandles som tilhørende dødsboet og som tillagt den begunstigede ved testamente... Er forsikringstagerens arvinger indsat som begunstigede, får arvingerne del i forsikringssummen efter det forhold, som de pågældende i henhold til testamente eller loven... Er forsikringstagerens arvinger indsat som begunstigede tager enhver af dem del i forsikringssummen efter det forhold, hvori han i henhold til testamente eller loven... 

236.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold (38 hits)
En ægtepagt har på samme måde som et testamente, men i modsætning til de fleste andre aftaler, ofte først virkning mange år efter, at den er oprettet.... Det ville derfor være hensigtsmæssigt, at ægtefællerne kunne oprette ægtepagt og testamente samtidigt for notaren.... Efter § 28 a skal en bestemmelse om, at arv skal være særeje, træffes ved testamente.... Det er ikke tilstrækkeligt, at det er bestemt i et testamente, at den arv, der ydes forskud på, skal være særeje.... Efter stk. 3 kan bestemmelserne i stk. 1 og 2 fraviges ved testamente. Generelt gælder der ingen formkrav til gaver.... 

237.  Urimeligt ringe reglen (1 hit)
som skilsmissesæreje i henhold til testamente oprettet efter samlivsophævelsen. Fællesboet, der var negativt, var delt.... 

238.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 23 (50 hits)
Bestemmelse efter stk. 1 og 2 vedrørende arv skal træffes ved testamente.... Arvelader havde ikke oprettet testamente. Arv er særeje efter pennsylvansk ret.... Bestemmelserne om særeje kan fraviges ved testamente, jf.... bestemmelse, skal  træffes ved testamente.... Efter § 28 a, 2. pkt., skal en bestemmelse om, at arv skal være særeje, træffes ved testamente.... 

239.  Tinglysning (1 hit)
FM 2001.26 VLK: A havde i testamente bestemt, at hans to arvinger i 2+ år ikke måtte sælge eller pantsætte deres ideelle anpart af den arvede ejendom.... 

240.  Ændringer af boafgiftsloven. (2 hits)
Denne ret til at kræve afgiften betalt af kapitalen eller formuegodet kan dog begrænses i henhold til arveladers testamente, hvilket svarer til nugældende praksis.... 

241.  Domme: REU Alm.del Bilag 235: Redegørelse om lovovervågning af arveloven.pdf (120 hits)
Et testamente efter stk. 1 indebærer derudover ikke, at § 10 om ægtefællens tvangsarv finder anvendelse, jf. arvelovens § 87, stk. 3.... Et sådan testamente kan oprettes på et hvilket som helst tidspunkt, uanset om parterne har fælles bopæl eller ej.... Ved testamente kan arv eller legat ikke tillægges flere ved testa- tors død ufødte personer efter hinanden.... Længstlevende kan dog ikke ved testamente råde over 1) friarv, der ifølge det fælles testamente skal tilfalde førstafdødes særbørn, og 2) halvdelen af friarv, der ifølge det fælles testa- mente skal... Det fremgår af § 86, at §§ 83-85 finder tilsvarende anvendelse, når fælles testamente er oprettet af andre end ægtefæller. 6.3.2.... 

242.  Formularsamling: Koncept til indbotestamente med to oprettere (22 hits)
Vi er bekendt med, at dette testamente alene kan omhandle sædvanligt indbo  og personlige effekter.... Ændringen eller tilbagekaldelsen skal ske skriftligt ved en dateret og af os begge underskrevet erklæring eller i overensstemmelse med fremgangsmåden ved oprettelse af et almindeligt testamente. ... Dette testamente kan - så længe vi begge lever - kun ændres af os i fællesskab, men kan frit tilbagekaldes i sin helhed, hvis blot en af os ønsker det. 5.2.       ... Hvis vi senere genoptager samlivet, skal dette testamente dog være gældende på ny, medmindre vi er blevet skilt eller der under samlivsophævelsen eller separationen er oprettet... nyt testamente af en af os eller os begge... 

243.  Formularsamling: Koncept til påtegning på vidnetestamente (8 hits)
Dette testamente underskriver vi i samtidig nærværelse af to vidner, som straks skal underskrive deres navne på testamentet. 6.2.... Vidnerne er til stede som testamentsvidner efter vort ønske, og de har kendskab til, at det er oprettelsen af et testamente, de bevidner.  ...   Undertegnede vidner erklærer herved, at vi efter testatorernes ønske har været til stede samtidigt ved underskriften af foranstående testamente... at underskrifterne er ægte og dateringen er korrekt, at testatorerne efter vort skøn er i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamente... 

244.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 65 af 16.11.2005: Forslag til lov om juridisk rådgivning (3 hits)
Ydelse af juridisk bistand - f.eks. udfærdigelse af et testamente - hvor der i det konkrete tilfælde ikke er knyttet en egentlig juridisk rådgivning til ydelsen, men hvor ydelsen alene består i udarbejdelse... Økonomisk interesse omfatter i denne sammenhæng ikke interessen i almindelig indtjening på rådgivningsydelsen, men derimod en særlig økonomisk interesse, f.eks. bistand til oprettelse af et testamente... 

245.  Lovsamling: EF-domskonventionen (2 hits)
fysiske personers retlige status samt deres rets- og handleevne, formueforholdet mellem ægtefæller samt arv efter loven eller testamente,... spørgsmål om fysiske personers retlige status eller deres rets- og handleevne, om formueforholdet mellem ægtefæller eller om arv efter loven eller testamente... 

246.  pdf: Uden titel (1 hit)
En fremtidsfuldmægtig vil f.eks. ikke kunne indgå ægteskab eller oprette testamente på vegne af dig eller be- stemme, at du skal flytte på plejehjem.... 

247.  Formularsamling: Gensidigt testamente mellem samlevende med fællesbørn. (14 hits)
Koncept til gensidigt testamente mellem samlevende med fællesbørn (med børnetestamente og udvidet samlevertestamente)... Dette testamente kan - så længe vi begge lever – kun ændres eller tilbagekaldes af os i fællesskab, og ændringen eller tilbagekaldelsen skal ske i testamentsform.... Samtlige bestemmelser i dette testamente skal også være gældende, hvis vi senere indgår ægteskab med hinanden. § 6 6.1.... Samtlige bestemmelser i dette testamente skal fortsat være gældende, således at den længstlevende af os skal arve mest muligt efter førstafdøde.... Dette testamente underskriver vi hos notaren i to enslydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres opbevaret i notarialkontorets arkiv. 9.2.... 

248.  Formularsamling: Koncept til meddelelse om tilbagekaldelse af fælles testamente (3 hits)
Koncept til meddelelse om tilbagekaldelse af fælles testamente Word  | Word .docx   Hanne Hansen... Enemærket 98, 5800 Nyborg     Vedr. tilbagekaldelse af vort fælles testamente   Jeg skal herved meddele dig, at jeg den...            201_ overfor notaren har tilbagekaldt det af os i fællesskab oprettede testamente, underskrevet for notaren i __________ den ___________.... 

249.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem samlevende med særbørn på den ene side (27 hits)
for notaren i Odense d. 29.12.2000, hvilket testamente herved tilbagekaldes,  at jeg, Mogens Madsen, ikke tidligere har oprettet testamente, ... ved oprettelse af testamente... Hvis vi senere genoptager samlivet, skal dette testamente dog være gældende på ny, medmindre der under samlivsophævelsen er oprettet nyt testamente af en af os eller os begge.... Samtlige bestemmelser i dette testamente - bortset fra § 1 -  skal også være gældende, hvis vi senere indgår ægteskab med hinanden.... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 11.2.     ... 

250.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn med successionsrækkefølge med børnebørn på 2. pladsen. (18 hits)
med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente... nyt testamente af en af os eller os begge... Den af os, som bliver længstlevende, skal frit kunne ændre bestemmelserne i dette testamente.          8.2.        ... Den af os, som bliver længstlevende, skal ikke kunne ændre bestemmelserne i dette testamente.... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 10.2.     ... 

251.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem samlevende med særbørn (28 hits)
for notaren i Odense d. 29.12.2000, hvilket testamente herved tilbagekaldes,  at jeg, Mogens Madsen, ikke tidligere har oprettet testamente... om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente... Hvis vi senere genoptager samlivet, skal dette testamente dog være gældende på ny, medmindre der under samlivsophævelsen er oprettet nyt testamente af en af os eller os... Dette testamente skal fortsat være gældende, dersom længstlevende måtte indgå nyt ægteskab, medmindre længstlevende opretter nyt testamente i overensstemmelse med... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 14.2.      ... 

252.  Formularsamling: Koncept til kodicil til testamente mellem ægtefæller (4 hits)
Hanne Hansen, cpr.nr. 080161-1706 og medundertegnede Mogens Madsen, cpr.nr. 170656-0017, begge boende Enemærket 98, 5800 Nyborg, opretter herved følgende tillæg til vort testamente... Den af os, som bliver længstlevende, skal frit kunne ændre bestemmelserne i dette testamente, for så vidt angår arven efter længstlevende.  ... Dog skal den af os, som bliver længstlevende, ikke kunne ændre bestemmelserne i dette testamente til skade for førstafdødes livsarvinger.... De i vort testamente oprettet for notaren i Nyborg den 28.6.1999 som §§ 2-9 anførte bestemmelser skal fortsat være gældende.... 

253.  Formularsamling: Koncept til testamente mellem ægtefæller med fuldstændigt særeje og særbørn - gensidigt arveafkald, køberet og bopælsret. (25 hits)
Dette testamente kan - så længe vi begge lever - kun ændres af os i fællesskab, men kan frit tilbagekaldes i sin helhed, hvis blot en af os ønsker det.... ved oprettelse af testamente... Hvis vi senere genoptager samlivet, skal dette testamente dog være gældende på ny, medmindre vi er blevet skilt, eller der under samlivsophævelsen eller separationen er oprettet nyt testamente... Dog skal den af os, som bliver længstlevende, ikke kunne ændre bestemmelserne i dette testamente til skade for førstafdødes livsarvinger.... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat ____________. 12.2.         ... 

254.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn. (20 hits)
Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn.... med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente... nyt testamente af en af os eller os begge... Den af os, som bliver længstlevende, skal ikke kunne ændre bestemmelserne i dette testamente.... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 9.2.       ... 

255.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn med 13,5% til velgøremde forening (19 hits)
med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente... nyt testamente af en af os eller os begge... Den af os, som bliver længstlevende, skal frit kunne ændre bestemmelserne i dette testamente.          7.2.        ... Den af os, som bliver længstlevende, skal ikke kunne ændre bestemmelserne i dette testamente.... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 9.2.       ... 

256.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller, hvor den ene har særbørn (20 hits)
Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller, hvor den ene har særbørn (særbørnene skal arve den længstlevende) Word.docx G... os derudover efterlader sig livsarvinger, herunder bortadopterede børn, adoptivbørn eller sådannes afkom, og at ingen af os tidligere har oprettet testamente... med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente... er oprettet nyt testamente af en af os eller os begge... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 9.2.       ... 

257.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller uden børn (19 hits)
med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente... nyt testamente af en af os eller os begge... Den af os, som bliver længstlevende, skal frit kunne ændre bestemmelserne i dette testamente.... Den af os, som bliver længstlevende, skal ikke kunne ændre bestemmelserne i dette testamente.... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 11.2.     ... 

258.  Formularsamling: Gensidigt testamente mellem samlevende uden børn. (22 hits)
Koncept til gensidigt testamente mellem samlevende uden børn.  ... med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente... Hvis vi senere genoptager samlivet, skal dette testamente dog være gældende på ny, medmindre der under samlivsophævelsen er oprettet nyt testamente af en af os eller os begge.... Den af os, der bliver længstlevende, skal ikke kunne ændre bestemmelserne i dette testamente.... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 12.2.     ... 

259.  Formularsamling: Testamente ægtefæller med fællesbørn og successionsrækkefølge med børnebørn på andenpladsen (14 hits)
Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn med successionsrækkefølge med børnebørn på 2. pladsen.... af testamente. § 7 Samlivsophævelse, separation eller skilsmisse 7.1.... Hvis vi senere genoptager samlivet, skal dette testamente dog være gældende på ny, medmindre vi er blevet skilt eller der under samlivsophævelsen eller separationen er oprettet nyt testamente af en af... Den af os, som bliver længstlevende, skal ikke kunne ændre bestemmelserne i dette testamente. § 9 Pensioner og forsikringer 9.1.... Dette testamente underskriver vi hos notaren i to enslydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres opbevaret i notarialkon​torets arkiv. 10.2.... 

260.  Formularsamling: Testamente for enlig uden børn 30% til velgørende institution (19 hits)
Koncept til testamente for enlig uden børn (med 30%-begunstigelse af velgørende institution, indbotestamente, fordeling af boafgiften) ... Kræftens Bekæmpelse er indsat i dette testamente, da det på tidspunktet for oprettelsen på basis af mine nuværende formueforhold giver en forøgelse af nettoarven... Dette testamente kan frit ændres eller tilbagekaldes. 4.2.       ... Ændringen eller tilbagekaldelsen skal ske i overensstemmelse med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente.... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 6.2.       ... 

261.  Generalklausulen i aftalelovens § 36 (7 hits)
UfR 2006.284 HD: I 1996 oprettede B (født 1921) og C (født 1915) testamente. B og C havde 4 børn, herunder A.... 

262.  TFA 1999 (1 hit)
udleveret efter den andens død. 2 mænd, A og C, der havde levet sammen fra 1968-1995, havde i 1989 oprettet erklæring med overskriften "løs optegnelse til mit testamente... 

263.  Passivitet (1 hit)
UfR 2013.2216/2 ØLD (TFA 2013.501/1 ØLD): M var død d. 07.12.2007 og efterlod sig H og særbarnet S, som ved påtegning på testamente i 1985 havde afgivet forhåndssamtykke... 

264.  Formularsamling: Koncept til tilbagekaldelse af testamente (3 hits)
Koncept til tilbagekaldelse af testamente Word  | Word .docx T I L B A G E K A L D E L S E   A F   T E S T A M E... Det er mit ønske at tilbagekalde samtlige mine tidligere testamentariske dispositioner, senest mit testamente oprettet for notaren i  Aarhus d. 11.11.2011. 1.2.       ... Dette testamente underskriver jeg for notaren i to enslydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres opbevaret i notarialkontorets arkiv. 2.2.     ... 

265.  Formularsamling: Ordrebekræftelse i sag om oprettelse af testamente (4 hits)
(sæt kryds)     Testamente...       Testamente... Tidligere testamente/kodicil/tilkendegivelse efter § 16 i forældreansvarsloven/annullation oprettet i  (by): ... 

266.  Formularsamling: Gensidigt testamente mellem samlevende med fællesbørn. (24 hits)
om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente... Hvis vi senere genoptager samlivet, skal dette testamente dog være gældende på ny, medmindre der under samlivsophævelsen er oprettet nyt testamente af en af os eller os begge.... Samtlige bestemmelser i dette testamente - bortset fra § 1 - skal også være gældende, hvis vi senere indgår ægteskab med hinanden.... Den af os, som måtte blive længstlevende, skal frit kunne ændre bestemmelserne i dette testamente.... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 11.2.            ... 

267.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn, hvor et barn kun skal arve sin tvangsarv. (18 hits)
Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn, hvor et barn kun skal arve sin tvangsarv.... med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente... nyt testamente af en af os eller os begge... Den af os, som bliver længstlevende, skal ikke kunne ændre bestemmelserne i dette testamente.... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 9.2.       ... 

268.  Lovsamling: Den Nordiske Ægteskabskonvention (1 hit)
Dør en ægtefælle efter opnået separation, der fortsat består, skal separationen sidestilles med en skilsmisse for så vidt angår den efterlevende ægtefælles ret til arv efter afdøde efter loven eller testamente... 

269.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn(særbarn mindst muligt) (19 hits)
Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn, hvor særbørnene skal arve mindst muligt.... om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente... nyt testamente af en af os eller os begge. 6.3.                ... Den af os, som bliver længstlevende, skal ikke kunne ændre bestemmelserne i dette testamente.... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 9.2.       ... 

270.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem samlevende med sær- og fællesbørn, hvor særbørnene skal arve mindst muligt (23 hits)
ved oprettelse af testamente... Hvis vi senere genoptager samlivet, skal dette testamente dog være gældende på ny, medmindre der under samlivsophævelsen er oprettet nyt testamente af en... Samtlige bestemmelser i dette testamente - bortset fra § 1 - skal også være gældende, hvis vi senere indgår ægteskab med hinanden.... Den af os, som bliver længstlevende, skal frit kunne ændre bestemmelserne i dette testamente.... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 11.2.     ... 

271.  Formularsamling: Koncept til tilbagekaldelse af fælles testamente (3 hits)
Koncept til tilbagekaldelse af fælles testamente Word  | Word .docx T I L B A G E K A L D E L S E   A F   T E S T... Det er vort ønske at tilbagekalde samtlige vore tidligere testamentariske dispositioner, senest vort fælles testamente oprettet for notaren i  Aarhus d. 11.11.2011.... Dette testamente underskriver vi hos notaren i to enslydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres opbevaret i notarialkontorets arkiv. 2.2.     ... 

272.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn med 50% direkte til børnebørnene. (18 hits)
Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn  med 75% direkte til børnebørnene.... med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente... nyt testamente af en af os eller os begge... Den af os, som bliver længstlevende, skal ikke kunne ændre bestemmelserne i dette testamente.... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 9.2.       ... 

273.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn med deling efter gren (23 hits)
ved oprettelse af testamente... nyt testamente af en af os eller os begge... Dette testamente skal fortsat være gældende, dersom længstlevende måtte indgå nyt ægteskab, medmindre længstlevende opretter nyt testamente i overensstemmelse med... Dog skal den af os, som bliver længstlevende, ikke kunne ændre bestemmelserne i dette testamente til skade for førstafdødes livsarvinger.... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 13.2.     ... 

274.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn med ligdeling efter hoveder (23 hits)
ved oprettelse af testamente... nyt testamente af en af os eller os begge... Dette testamente skal fortsat være gældende, dersom længstlevende måtte indgå nyt ægteskab, medmindre længstlevende opretter nyt testamente i overensstemmelse med § 11.... Dog skal den af os, som bliver længstlevende, ikke kunne ændre bestemmelserne i dette testamente til skade for førstafdødes livsarvinger.... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 13.2.     ... 

275.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold (12 hits)
Ofte opretter ægtefæller et testamente og en ægtepagt samtidig.... Efter § 28 a, 2. pkt., skal en bestemmelse om, at arv skal være særeje, træffes ved testamente.... Det er ikke tilstrækkeligt, at det er bestemt i et testamente, at den arv, der ydes forskud på, skal være særeje. Generelt gælder der ingen formkrav til gaver.... Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 3 skal bestemmelse efter stk. 1 og 2 vedrørende arv træffes ved testamente.... Herudover kan ægtefællerne hver for sig eller sammen træffe bestemmelse herom ved testamente efter arvelovens regler.... 

276.  Formularsamling: Koncept til testamente mellem ægtefæller med fuldstændigt særeje og særbørn - gensidigt arveafkald, køberet og bopælsret. (21 hits)
Koncept til testamente mellem ægtefæller med fuldstændigt særeje og særbørn - gensidigt arveafkald, køberet/brugsret og bopælsret.... med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente... nyt testamente af en af os eller os begge... Den af os, som bliver længstlevende, skal frit kunne ændre bestemmelserne i dette testamente, for så vidt angår arven efter længstlevende.... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 11.2.     ... 

277.  Formularsamling: Koncept til testamente for enlig uden børn med oprettelse af mindefond (11 hits)
Koncept til testamente for enlig uden børn med oprettelse af mindefond (med sum- og genstandslegater, indbotestamente, oprettelse af mindefond med fundats og... jeg ikke efterlader mig livsarvinger, herunder bortadopterede børn, adoptivbørn eller sådannes afkom, og          at jeg ikke tidligere har oprettet testamente... Dette testamente kan frit ændres eller tilbagekaldes.   6.2.       ... Ændringen eller tilbagekaldelsen skal ske i overensstemmelse med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente.... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 7.2.       ... 

278.  Formularsamling: Koncept til testamente for mand, der vil begunstige sin samlever for at sikre samleverpension fra pensionskasse (11 hits)
Koncept til testamente for mand, der vil begunstige sin samlever for at sikre samleverpension fra pensionskasse  Word.docx  ... Dette testamente kan frit ændres eller tilbagekaldes.   3.2.            ... Samtlige bestemmelser i dette testamente - bortset fra § 2 - skal anses for bortfaldet, hvis jeg ved min død har indgået ægteskab med Hanne Hansen.... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat …   6.2.            ... Dette testamente underskriver jeg hos notaren i to enslydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres opbevaret i notarialkontorets arkiv.   7.2.            ... 

279.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (15 hits)
Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (med ligedeling efter hovederved længstlevendes død) Word  | Word .docx... ved oprettelse af testamente... nyt testamente af en af os eller os begge... Dog skal den af os, som bliver længstlevende, ikke kunne ændre bestemmelserne i dette testamente til skade for førstafdødes livsarvinger.... Dette testamente underskriver vi hos notaren i to enslydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres opbevaret i notarialkontorets arkiv. 11.2.     ... 

280.  Formularsamling: Ordrebekræftelse i sag om oprettelse af testamente (5 hits)
Koncept til ordrebekræftelse i sag om oprettelse af testamente Word.docx   Vedr. oprettelse af testamente I fortsættelse... af behagelig telefonsamtale d. 10.02.2020 bekræfter jeg hermed, at jeg har lovet at bistå dig med oprettelse af testamente Som advokat skal jeg skriftligt give dig en række oplysninger... Bistandens omfang Min assistance vil omfatte møde her på kontoret til drøftelse af dine ønsker, udarbejdelse af udkast til testamente, telefonsamtale med dig til drøftelse... 

281.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (24 hits)
Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (med ligedeling ved længstlevendes død - dog eet sort får) Word.docx... med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente... nyt testamente af en af os eller os begge. 8.3.       ... Dette testamente skal fortsat være gældende, dersom længstlevende måtte indgå nyt ægteskab, medmindre længstlevende opretter nyt testamente i overensstemmelse med... Dog skal den af os, som bliver længstlevende, ikke kunne ændre bestemmelserne i dette testamente til skade for førstafdødes livsarvinger.... 

282.  Formularsamling: Koncept til indbotestamente med een opretter (16 hits)
Jeg er bekendt med, at dette testamente alene kan omhandle sædvanligt indbo og personlige effekter.... Såfremt jeg tidligere har oprettet et notartestamente eller et vidnetestamente, skal dette testamente fortsat være gældende, uanset oprettelsen af nærværende indbotestamente.... Ændringen eller tilbagekaldelsen skal ske skriftligt ved en dateret og af mig underskrevet erklæring eller i overensstemmelse med fremgangsmåden ved oprettelse af et almindeligt testamente... 

283.  Formularsamling: Koncept til løsøretestamente for enlig uden børn (15 hits)
Jeg er bekendt med, at dette testamente alene kan omhandle sædvanligt indbo og personlige effekter. 1.2.       ... Jeg er endvidere bekendt med, at dette testamente kun er gyldigt, hvis jeg afgår ved døden efter ikrafttrædelsen af den nye arvelov pr. d. 01.01.2008.... Såfremt jeg tidligere har oprettet et notartestamente eller et vidnetestamente, skal dette testamente fortsat være gældende, uanset oprettelsen af nærværende indbotestamente.... 

284.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (15 hits)
Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (med ligedeling ved længstlevendes død) Word  | Word .docx... ved oprettelse af testamente... nyt testamente af en af os eller os begge... Dog skal den af os, som bliver længstlevende, ikke kunne ændre bestemmelserne i dette testamente til skade for førstafdødes livsarvinger.... Dette testamente underskriver vi hos notaren i to enslydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres opbevaret i notarialkontorets arkiv. 11.2.     ... 

285.  Formularsamling: Koncept til testamente for enlig med børn (14 hits)
Koncept til testamente for enlig med børn med successionsrækkefølge med børnebørn på 2. pladsen.... Dette testamente kan frit ændres eller tilbagekaldes. 7.2.       ... Ændringen eller tilbagekaldelsen skal ske i overensstemmelse med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente.... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 9.2.      ... Dette testamente underskriver jeg hos notaren i to enslydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres opbevaret i notarialkontorets arkiv. 10.2.     ... 

286.  Formularsamling: Koncept til testamente for enlig med børn - uskiftet bo (14 hits)
Koncept til testamente for enlig med børn - i uskiftet bo Word .docx   T E S T A M E N T E Idet undertegnede... Dette testamente kan frit ændres eller tilbagekaldes. 8.2.        ... Ændringen eller tilbagekaldelsen skal ske i overensstemmelse med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente.... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 10.2.      ... Dette testamente underskriver jeg hos notaren i to enslydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres opbevaret i notarialkontorets arkiv. 11.2.     ... 

287.  Lovsamling: BEKG nr. 1300 af 15.12.2011 om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arveeafgift (1 hit)
er tillagt en brugs-, rente- eller indtægtsnydelse, adgang til at forbruge af de midler, hvorpå retten hviler, eller ret til at råde over disse i levende live eller ved testamente... 

288.  Lovsamling: BEKG nr. 959 af 12.10.2005 om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arve- og gaveafgift (1 hit)
tillagt en brugs-, rente- eller indtægtsnydelse, adgang til at forbruge af de midler, hvorpå retten hviler, eller ret til at råde over disse i levende live eller ved testamente... 

289.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 66 af 21.10.2020: Forslag til lov om retsafgifter (1 hit)
Det betyder, at hvis flere personer på samme tid og sted underskriver ét dokument (f.eks. et fælles testamente), skal der betales én afgift på 300 kr. for notarens bekræftelse af identiteten af begge... 

290.  Lovsamling: Værdiansættelsescirkulæret (1 hit)
Selv om en kapital, der er afsat til rentenydelse, foreligger kontant eller indestår på en konto, når boopgørelsen udfærdiges, forekommer det, at kapitalen i henhold til testamente... 

291.  Formularsamling: Anmodning om privat skifte (3 hits)
  erklærer jeg/vi 1)    at afdøde/de afdøde ikke efterlod sig andre arvinger (livsarvinger eller arvinger i henhold til testamente... cpr.nr. og slægtsforhold     2)    Afdøde/de afdøde efterlod sig ikke testamente... /andet testamente end vedlagte, oprettet den: 3)   Jeg/vi antager, at boets aktiver er tilstrækkelige til at dække boets passiver. 4)  ... 

292.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 32 (2 hits)
Herudover kan ægtefællerne hver for sig eller sammen træffe bestemmelse herom ved testamente efter arvelovens regler.... Herudover kan ægtefællerne hver for sig eller sammen træffe bestemmelse herom ved testamente efter arvelovens regler.... 

293.  Lovsamling: Retsafgiftsloven (2 hits)
For notarialforretninger vedrørende oprettelse af testamente eller tillæg til testamente svares dog ingen afgift. § 46.... 

294.  Formularsamling: Koncept til testamente for enlig med børn (16 hits)
Koncept til testamente for enlig med børn Word.docx   T E S T A M E N T E   Idet undertegnede Mogens Madsen, cpr.nr... Dette testamente kan frit ændres eller tilbagekaldes. 7.2.      ... Ændringen eller tilbagekaldelsen skal ske i overensstemmelse med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente.... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 9.2.      ... Dette testamente underskriver jeg hos notaren i to enslydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres opbevaret i notarialkontorets arkiv. 10.2.     ... 

295.  Lovsamling: Boafgiftsloven (2 hits)
Arveafkald kan med den i stk. 1 nævnte afgiftsmæssige virkning gives til fordel for egne livsarvinger, boets øvrige arvinger eller den, der ifølge testamente ville arve,... Medmindre andet følger af et af afdøde oprettet testamente eller af aftale mellem arvingerne og eventuelle legatarer, anses boafgiften ved delingen af arvebeholdningen for at hvile... 

296.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L2/2000 til ny børnelov (7 hits)
En retlig interesse (for andre end moderen) i at få faderskabet fastslået kan navnlig være af arvemæssig karakter, f.eks. hvor et barn, der ved testamente er indsat som arving, fødes levende, men... Et barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, der er foretaget efter sæddonors død, har således ikke arveret efter sæddonor, medmindre andet er bestemt ved testamente.... Det bemærkes videre, at efter arvelovens § 94 tilkommer arveret den, som lever ved arveladerens død, eller som er undfanget forinden og senere bliver levende født, medmindre andet er bestemt ved testamente... Et barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, der er foretaget efter sæddonors død, har således ikke arveret efter sæddonor, medmindre andet er bestemt ved testamente. [...]... Et barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, der er foretaget efter sæddonors død, har således ikke arveret efter sæddonor, medmindre andet er bestemt ved testamente. [...]... 

297.  Formularsamling: Testamente for enlig uden børn (20 hits)
Koncept til testamente for enlig uden børn (med sum- og genstandslegater, indbotestamente, fordeling af boafgiften og særejeklausul.)... Kræftens Bekæmpelse er indsat i dette testamente, da det på tidspunktet for oprettelsen på basis af mine nuværende formueforhold giver en forøgelse af nettoarven... Dette testamente kan frit ændres eller tilbagekaldes.  6.2.       ... Ændringen eller tilbagekaldelsen skal ske i overensstemmelse med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente.... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 8.2.       ... 

298.  Betænkning nr. 1014 - arve- og gaveafgift delbetænkning af givet af det af skatte- og afgiftsministeren nedsatte udvalg  (42 hits)
Fordelingen kan fraviges ved testamente. Ef- terlader arveladeren sig ikke livsarvinger, arver ægte- fællen alene.... I så fald slcal deres arv, i det omfang den stammer fra tidligere fælleseje- midler og er omfattet af et gensidigt testamente, et i fællesskab oprettet testamente eller den legale arveret efter arvelovens... , stemmer med en af afdøde truffen disposition, som ikke opfylder formkravene til et testamente, men som arvingerne ikke anfægter og derfor tillægges samme virkninger som et gyldigt testamente.... I afdødes testamente kan dog være en bindende eksekutorindsættelse, der må lægges til grund for boets behandlingsform.... Ligeledes påses, at arvedelingen er i overensstemmelse med evt. foreliggende testamente eller de legale reg- ler.... 

299.  Formularsamling: Koncept til indbotestamente for enlig uden børn (14 hits)
Jeg er bekendt med, at dette testamente alene kan omhandle sædvanligt indbo og personlige effekter. § 2 2.1.       ... Såfremt jeg tidligere har oprettet et notartestamente eller et vidnetestamente, skal dette testamente fortsat være gældende, uanset oprettelsen af nærværende indbotestamente.... 

300.  God advokatskik (4 hits)
Efter at advokat A var udtrådt af advokatvirksomheden og startet eget advokatfirma, skrev advokat X til klienter, der tidligere havde fået oprettet et testamente... 

301.  Nyheder i Personret (1 hit)
TFA 2004.173 CD: Civilretsdirektoratet tillod, at en 6-årig søn gav delvist afkald på arv efter sin far ved at tiltræde, at faderens udkast til testamente ikke blev anfægtet.... 

302.  Lovsamling: Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab (3 hits)
interesse – for andre end moren – i at få et faderskab eller medmoderskab fastslået i disse tilfælde kan navnlig være begrundet i arveretlige forhold, f.eks. hvor et barn, der ved testamente... , at efter arvelovens § 94 tilkommer arveret den, som lever ved arveladerens død, eller som er undfanget forinden og senere bliver levende født, medmindre andet er bestemt ved testamente... barn, der er blevet til ved behandling med assisteret reproduktion, der er foretaget efter sæddonors død, har således ikke arveret efter sæddonor, medmindre andet er bestemt ved testamente... 

303.  Lovsamling: Vejledning om Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab (3 hits)
En retlig interesse for andre end moren i at få et faderskab eller medmoderskab fastslået i disse tilfælde kan navnlig være begrundet i arveretlige forhold, f.eks. hvor et barn, der ved testamente er... Det bemærkes, at efter § 94 i arveloven tilkommer arveret den, som lever ved arveladerens død, eller som er undfanget forinden og senere bliver levende født, medmindre andet er bestemt ved testamente... Et barn, der er blevet til ved behandling med assisteret reproduktion, der er foretaget efter sæddonors død, har således ikke arveret efter sæddonor, medmindre andet er bestemt ved testamente.... 

304.  Lovsamling: Vejledning om Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab (3 hits)
En retlig interesse for andre end moren i at få et faderskab eller medmoderskab fastslået i disse tilfælde kan navnlig være begrundet i arveretlige forhold, f.eks. hvor et barn, der ved testamente er... Det bemærkes, at efter § 94 i arveloven tilkommer arveret den, som lever ved arveladerens død, eller som er undfanget forinden og senere bliver levende født, medmindre andet er bestemt ved testamente... Et barn, der er blevet til ved behandling med assisteret reproduktion, der er foretaget efter sæddonors død, har således ikke arveret efter sæddonor, medmindre andet er bestemt ved testamente.... 

305.  Formularsamling: Forhåndssamtykke til uskiftet bo (2 hits)
Mit samtykke er betinget af, at det gensidige testamente, som Mogens Madsen og Grethe Mogensen har oprettet for notaren i Århus d. 16.03.2022, og hvoraf jeg har modtaget en kopi... EVT: Undertegnede Morten Madsen tiltræder ved min underskrift, at arven skal fordeles således som anført i  ovennævnte testamente, uanset at dette måtte medføre, at jeg modtager en mindre... 

306.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 25 (4 hits)
Har en testator i et testamente oprettet før d. 01.10.1990 bestemt, at en arv skal være særeje, og ikke truffet bestemmelser om formuearten af indtægterne, må indtægterne... TFA 2000.428 ØLD: H havde i 1960 arvet 314.128 kr som særeje ifølge faders testamente. H indgik ægteskab med M i 1992.... M bestemte i testamente i 1992, at hans særbarn S alene skulle arve sin tvangsarv, hvis han ikke samtykkede i, at H kunne sidde i uskiftet bo.... Beløbet var a conto arv efter H's far, som i testamente havde bestemt, at arven skulle være fuldstændigt særeje.... 

307.  Formularsamling: Koncept til testamente for mand, der vil begunstige samlever (12 hits)
Koncept til testamente for mand, der vil begunstige sin samlever (køberet, brugsret, beboelsesret, rentenydelsesret)  Word.docx  ... Dette testamente kan frit ændres eller tilbagekaldes. 3.2.       ... Ændringen eller tilbagekaldelsen skal ske i overensstemmelse med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente.... Samtlige bestemmelser i dette testamente - bortset fra § 2 - skal anses for bortfaldet, hvis jeg ved min død har indgået ægteskab med Hanne Hansen.... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 7.2.       ... 

308.  Lovsamling: L 178 af 29.03.2017: Forslag til til lov om ægtefællers økonomiske forhold i bet. 1552/2015 (1 hit)
Bestemmelse efter stk. 1 og 2 vedrørende arv skal træffes ved testamente. Kapitel 8: Almindelige bestemmelser for særeje § 24.... 

309.  Lovsamling: Retsvirkningsloven (2 hits)
Bestemmelsen vedrørende arv skal træffes i et testamente. se § 17 i lov nr. 396 af 13.06.1990 § 28 b.... 

310.  Lovsamling: Værdiansættelsescirkulæret 2021 (1 hit)
Selv om en kapital, der er afsat til rentenydelse, foreligger kontant eller indestår på en konto, når boopgørelsen udfærdiges, forekommer det, at kapitalen i henhold til testamente... 

311.  Forældelse (2 hits)
UfR 2013.2216/2 ØLD (TFA 2013.501/1 ØLD): M var død d. 07.12.2007 og efterlod sig H og særbarnet S, som ved påtegning på testamente i 1985 havde afgivet forhåndssamtykke... Advokat A, der medvirkede, brugte afkaldene til at gennemføre et privat skifte uden at sikre sig, at H oprettede et uigenkaldeligt testamente til fordel for særbørnene... 

312.  Formularsamling: Tjekliste vedr. rådgivning af ugifte samlevende (1 hit)
Skal der oprettes gensidigt testamente?  ... 

313.  Formularsamling: Tjekliste vedr. indsættelse af begunstigede på forsikringer og pensioner (1 hit)
Er der overensstemmelse mellem testamente og begunstigelsesklausul? Skal der sikres samleverpension i pensionskasse?... 

314.  Lovsamling: Lov om ægtefællers økonomiske forhold (1 hit)
Bestemmelse efter stk. 1 og 2 vedrørende arv skal træffes ved testamente.... 

315.  Formularsamling: Koncept til klausuler om bobestyrerindsættelse (2 hits)
ukendte) bobestyrere, der skal stå for boernes afvikling, såfremt bobestyrerbehandling måtte være nødvendig, og at advokaterne har bistået med udformningen af nærværende testamente... os ukendte) bobestyrere, der skal stå for boernes afvikling, såfremt bobestyrerbehandling måtte være nødvendig, og at advokaterne har bistået med udformningen af nærværende testamente... 

316.  Pensionsbeskatning (1 hit)
De gamle regler gælder ved overgang til en anden person ved forsikringstagerens død, hvad enten denne person er arving efter loven eller efter testamente, eller... 

317.  Offentligretligt erstatningsansvar (1 hit)
UfR 2013.2216/2 ØLD (TFA 2013.501/1 ØLD): M var død d. 07.12.2007 og efterlod sig H og særbarnet S, som ved påtegning på testamente... 

318.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 21 (4 hits)
TFA 2003.66 VLK: Ægtepar havde i indledningen til et gensidigt testamente erklæret, at der i ægteskabet var delvist fælleseje og delvist kombinationssæreje, dvs. skilsmissesæreje... 

319.  Lovsamling: Fondsloven (1 hit)
Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke for fonde, der stiftes i henhold til et testamente, der er oprettet før den 1. januar 1985.... 

320.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 12 (14 hits)
I april 2011 oprettede de et testamente, hvorefter længstlevende skulle arve mest muligt efter førstafdøde.... Parterne havde d. 19.04.1994 oprettet testamente, hvor det var anført, at H´s særbo skulle skiftes med 1/3 til M og 2/3 til H´s særbørn.... Det kan ikke ved ægtepagt aftales eller ved testamente bestemmes, at den længstlevende skal kunne hensidde i uskiftet bo med førstafdødes fuldstændige særeje.... Moderen har i testamente bestemt, at arven skal være fuldstændigt særeje.... M har i testamente bestemt, at H skal arve mest muligt, og at arven skal være hendes fuldstændige særeje.... 

321.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 83 af 24.11.2010: Forslag til lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love (Revision af dødsboskifteloven m.v.) (2 hits)
Som eksempel herpå kan nævnes en advokat, der har et stort forhåndskendskab til afdødes formueforhold, og som eventuelt også er indsat som bobestyrer i afdødes testamente og derfor... 

322.  Microsoft Word - Speciale (1 hit)
retsdogmatiske analyse. 3.1 Afvisning af ikke-genstandsrelateret særejegæld grundet manglende hjemmel I sin doktordisputats afviser Irene Nørgaard under et, at der kan træffes bestemmelser om gæld ved testamente... 

323.  Formularsamling: Koncept til klausul om udvidet samlevertestamente (4 hits)
sædvanligt indbo mod at betale vurderingsbeløbet kontant til boet, hvis betingelserne i dødsboskiftelovens § 111 a er opfyldt. 8.3         Samtlige bestemmelser i dette testamente... 

324.  Formularsamling: Tjekliste vedr. oprettelse af ægtepagter (1 hit)
Skal ægtepagten suppleres med et testamente?   Advokat Jørgen U.... 

325.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om brøkdelssæreje med 75% fuldstændigt særeje og 25% fælleseje. (2 hits)
Når en af os dør, skal førstafdødes fuldstændige særeje i henhold til § 1 skiftes straks og deles efter reglerne i arveloven eller i førstafdødes testamente... Når en af os dør, skal førstafdødes fuldstændige særeje i henhold til § 1 skiftes straks og deles efter reglerne i arveloven eller i førstafdødes testamente... 

326.  Domme: Microsoft Word Viewer - BA24700N.DOC (1 hit)
As far døde i 2000, og han havde ved testamente bestemt, at hendes arv skulle være særeje. Ifølge boopgørelse af 23. maj 2002 arvede A ca. 3 mio. kr.... 

327.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om abstrakt beløbsbestemt kombinationssæreje (1 hit)
Såfremt manden dør først, skal mandens fuldstændige særeje skiftes straks og deles efter reglerne i arveloven eller i mandens testamente. 2.2.       ... 

328.  Formularsamling: Koncept til blankt afkald på ventende arv mod vederlag (1 hit)
Jeg er endvidere bekendt med, at min far d. 15.03.2019 har oprettet testamente, hvorefter min arv reduceres til tvangsarv, og at min tvangsarvelod herefter andrager 1/24 af den... 

329.  Formularsamling: Koncept til blankt arveafkald mod vederlag (1 hit)
Jeg er endvidere bekendt med, at min far d. 15.03.1987 har oprettet testamente, hvorefter min arv reduceres til tvangsarv, og at min tvangsarvelod herefter andrager 1/6 af den samlede... 

330.  Skatteretlig bopæl i Danmark (1 hit)
Under separationen lavede A og B nyt testamente, hvor den længstlevende skulle arve mest muligt, og en måned efter skilsmissen fejrede de sølvbryllup.... 

331.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 20 (4 hits)
indeholdt en bestemmelse om, at såfremt M bliver førstafdøde, skal hans fuldstændige særeje skiftes straks og deles efter reglerne i arveloven og hans testamente... M har derved ret til boslodskrav og arv efter reglerne i arveloven og H's testamente.... Ofte opretter ægtefæller et testamente og en ægtepagt samtidig.... 

332.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 254 af 04.05.1995: Forslag til lov om afgift af dødsboer og gaver (9 hits)
Denne ret til at kræve afgiften betalt af kapitalen eller formuegodet kan dog begrænses i henhold til arveladers testamente, hvilket svarer til nugældende praksis.... 

333.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om delvist fuldstændigt særeje. (1 hit)
Når en af os dør, skal den førstafdødes fuldstændige særeje skiftes straks og deles efter reglerne i arveloven eller i førstafdødes testamente. 2.2.       ... 

334.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 18 (13 hits)
Medmindre andet følger af et af afdøde oprettet testamente eller af aftale mellem arvingerne og eventuelle legatarer, anses boafgiften ved delingen af arvebeholdningen at... B havde i testamente fra 1979 bestemt, at nogle søskendebørn skulle have legater på i alt 1.038.802,50 kr.... A havde ved testamente truffet bestemmelse om en række genstandslegater og pengesumslegater.... (TfS 1995.534) er det dog på side 1 anført, at et legat kun med afgiftsmæssig virkning kan udbetales fri for afgift, når afdøde har bestemt det i et testamente.... A's niece skal i henhold til testamente arve 150.000 kr., medens resten skal tilfalde A's livsarvinger.... 

335.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om rent fuldstændigt særeje. (1 hit)
Når en af os dør, skal den førstafdødes fuldstændige særeje skiftes straks og deles efter reglerne i arveloven eller i førstafdødes testamente. 2.2.... 

336.  Formularsamling: Tjekliste udarbejdet af Danske Advokater til brug for første bomøde i bobestyrerboer (1 hit)
Et evt. testamente gennemgås og uklarheder fremhæves.  Arvingerne kan komme med bemærkninger. 2.  Bobestyreren forklarer det typiske forløb for et bo.... 

337.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 25 (3 hits)
ØL lagde til grund, at i henhold til morfaderens testamente og reglerne i engelsk trustret er beløbet til S et forskud (advancement) på hendes ret til trustkapitalen... ØL udtalte, at da S's mor ved morfaderens testamente er tillagt en ret til i eget testamente at kunne bestemme, hvem af hendes børn eller disses efterkommere, der... 

338.  Lovsamling: Vejledning om adoption (2 hits)
gennemførelse af en adoption, f.eks. reglerne i forældreansvarsloven, navneloven og lov om afgift af dødsboer og gaver, og om mulighederne for oprettelse af testamente... ansøgeren og barnet, f.eks. reglerne i forældreansvarsloven, navneloven og lov om afgift af dødsboer og gaver samt om mulighederne for at oprette testamente... 

339.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens §  5 (19 hits)
Afdøde havde ikke oprettet testamente herom, da hun ville stille datteren frit for, om hun ville opfylde ønskerne.... Legater har hidtil kun kunnet stiftes ved testamente.... Afdødes datter D og søn S var eneste arvinger, og arven skulle ifølge testamente være skilsmissesæreje.... Arvingerne havde opnået en arveretlig status, som de ikke havde før oprettelsen af det uigenkaldelige testamente.... A's niece skal i henhold til testamente arve 150.000 kr., medens resten skal tilfalde A's livsarvinger.... 

340.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om rent kombinationssæreje. (1 hit)
De ejendele, som tilhører den afdøde som fuldstændigt særeje i henhold til § 2, skal skiftes straks og deles efter reglerne i arveloven eller i afdødes testamente. 3.3.... 

341.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens §  7 (2 hits)
I eksempel 2 ville bo- og tillægsboafgift have været den samme, selv om legaterne i henhold til arveladers testamente eller ifølge aftale mellem arving og legatarer skulle udredes fri for... Oprettes der ikke testamente, tilfalder 1/4 af boet længstlevendes søskende, som også skal svare tillægsboafgift. Advokat Jørgen U.... 

342.  Lovsamling: Lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område (4 hits)
underholdspligt, der er opstået i forbindelse med et familieforhold, slægtskab, ægteskab eller svogerskab f) arv efter loven eller testamente... fysiske personers retlige status samt deres rets- og handleevne, formueforholdet mellem ægtefæller samt arv efter loven eller testamente... a) fysiske personers retlige status samt deres rets- og handleevne, formueforhold mellem ægtefæller samt arv efter loven eller testamente... 

343.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 64 (1 hit)
Hvis ægtefællerne har tredjemandsbestemt særeje efter fransk ret, vil dette særeje fortsat gælde, uanset 5 års bopæl i Danmark, hvis dette er bestemt i et fransk testamente... 

344.  Formularsamling: Tjekliste vedr. oprettelse af testamenter (11 hits)
Har testator tidligere oprettet testamente, og skal og kan dette tilbagekaldes eller skal der oprettes en codicil?... 

345.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 254 af 04.05.1995: Forslag til lov om afgift af dødsboer og gaver (5 hits)
. 4 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1222/1996 § 5, stk. 4 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 105/2000 § 5, stk. 4 er ændret ved § 6.2 i lov nr. 221/2011 Ifølge arveloven kan en legal arving eller en ved testamente... 

346.  Lovsamling: Vejledning om adoption (2 hits)
barnet uden gennemførelse af en adoption, f.eks. reglerne i forældreansvarsloven, navneloven, lov om afgift af dødsboer og gaver, og om mulighederne for oprettelse af testamente... retsstillingen mellem ansøgeren og barnet, f.eks. reglerne i forældreansvarsloven, navneloven og lov om afgift af dødsboer og gaver samt om mulighederne for at oprette testamente... 

347.  Lovsamling: Vejledning om adoption (2 hits)
gennemførelse af en adoption, f.eks. reglerne i forældreansvarsloven, navneloven og lov om afgift af dødsboer og gaver, og om mulighederne for oprettelse af testamente... ansøgeren og barnet, f.eks. reglerne i forældreansvarsloven, navneloven og lov om afgift af dødsboer og gaver samt om mulighederne for at oprette testamente... 

348.  Lovsamling: Vejledning om adoption (2 hits)
retsstillingen mellem ansøgeren og barnet uden gennemførelse af en adoption, f.eks. reglerne i forældreansvarsloven, navneloven og lov om afgift af dødsboer og gaver, og om mulighederne for oprettelse af testamente... muligheden for på anden vis at sikre retsstillingen mellem ansøgeren og barnet, f.eks. reglerne i forældreansvarsloven, navneloven og lov om afgift af dødsboer og gaver samt om mulighederne for at oprette testamente... 

349.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 1 (1 hit)
En ægtefælle kan også undlade at rejse indsigelse mod et anfægteligt testamente.... 

350.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 1 (1 hit)
En ægtefælle kan også undlade at rejse indsigelse mod et anfægteligt testamente.... 

351.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om delvist fuldstændigt særeje vedr. specificerede aktiver. (1 hit)
Når en af os dør, skal den førstafdødes fuldstændige særeje skiftes straks og deles efter reglerne i arveloven eller i førstafdødes testamente. 4.2.       ... 

352.  Afhandling: ”Arvelovsreformen”  (203 hits)
Definition af Testamente Der er i teorien en bred enighed om begrebet testamente.... Et testamente er som hovedregel en frit genkaldelig viljeserklæring. 4.1. Generelle betingelser for oprettelse af testamente De generelle betingelser for at oprette testamente findes i AL § 62.... Tilbagekaldelse af testamente Et testamente er som udgangspunkt en frit genkaldelig disposition dog med den undtagelse, at testator, jf.... AL § 68, kan forpligte sig til ikke at tilbagekalde et testamente.... AL § 87 ”to personer kan ved testamente bestemme”.... 

353.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til værgemålsloven (2 hits)
Bestemmelser i et testamente om testamentsværgemål, der endnu ikke har medført, at testamentsværgen er trådt i funktion, anses i stedet som en tilkendegivelse om, hvem testator... 

354.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 1 (13 hits)
Forfatteren kunne ikke ved testamente disponere over biblioteksafgiften og denne falder ikke i arv, jf.... Biologiske børn, som er bortadopterede, skal ikke svare tillægsboafgift, hvis de arver deres biologiske slægt i henhold til testamente.... Arver adoptivbarnet således adoptanternes forældre i henhold til testamente, skal barnet svare tillægsboafgift af arven efter sine adoptivbedsteforældre.... TFA 2002.486 ØLK (FM 2002.134 ØLK): M var død, og K arvede ham i henhold til testamente.... TfS 2001.631 ØLK (TFA 2001.449 ØLD): Plejebarn født i 1958 var ved testamente indsat som universalarvinger til arv på 1.530.719 kr.... 

355.  Domme: Uden titel (1 hit)
Den 30. januar 2008 hlev parterne skilt ved bevilling. r afgik ved døden den 26. junI 2000.1 henhold til testamente af22.januar 1998 havde han bestemt, at al arv, der tilfald.t hans døtre skulle vre fu1dstndigt... 

356.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens §  3 (14 hits)
kr., udgør boafgiften i 2000 119.475 kr., hvis afdødes samlever arver hele boet i henhold til testamente, forudsat at samleveren opfylder betingelserne i BAL § 1, stk. 2... Arv i henhold til testamente  305.250 kr.... TfS 1985.54 ØLD: A oppebar i henhold til hendes fasters testamente en rentenydelse på 10.000 kr. årligt.... UfR 2008.1324 VLD: Tidligere kongelig solodanserinde Ulla Britta Poulsen Skou, U, oprettede et testamente d. 06.06.1996.... Han efterlod sig ikke ægtefælle eller legale arvinger, og han havde ikke oprettet testamente. Boet var på 14.738.228 kr., som tilfaldt stanen.... 

357.  Afhandling: Skifteafkald - Studenterafhandling af Johan Hartmann Stæger (17 hits)
På samme måde vil det som udgangspunkt blive forudsat, at førstafdøde ikke havde oprettet testamente.... Muligheden for undtagelser “ved gyldigt Testamente eller på anden lovlig Maade” nævntes dog[37].... Retten kan ikke fratages den nye ægtefælle ved testamente[141], og dermed har den også karakter af en tvangsarveret[142].... Heller ikke denne ret kan fraviges ved testamente, jvf. bestemmelsens ordlyd.... -     Efterlevende giver afkald på senere at formindske førstafdødes livsarvingers arv i testamente[175].... 

358.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 14 (7 hits)
Arvelader kan i sit testamente have bestemt, at bo- og tillægsboafgiften af den kapital, hvorpå der hviler en rentenydelsesret, skal betales af kapitalarvingen, skal kunne... Testator kan således i sit testamente sætte BAL § 14, stk. 3 ud af kraft.... 

359.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 8 (5 hits)
H oprettede nu testamente til fordel for T's samlever. H døde d. 29.12.1999.... Er længstlevende begunstiget mest muligt i førstafdødes testamente, skal der formentlig kun svares boafgift af livsarvingernes tvangsarv.... Havde førstafdøde i sit testamente bestemt, at der ved skifte af boet efter ham eller hende skal udredes f. eks. 100.000 kr. til en niece, skal længstlevende ved indgåelse af nyt... (TfS 1995.534) er det dog på side 1 anført, at et legat kun med afgiftsmæssig virkning kan udbetales fri for afgift, når afdøde har bestemt det i et testamente.... A's niece skal i henhold til testamente arve 150.000, medens resten skal tilfalde A's livsarvinger.... 

360.  Afhandling: Microsoft Word - Bobestyrerbehandling - håndtering af tvister2.doc (9 hits)
Udlevering til behandling ved bobestyrer anvendes ofte i boer, hvor man forudser konflikter og der fremkommer anmodning fra en arving herom, eller hvor afdøde har bestemt dette ved testamente, hvor... Denne henvendelse skulle ske, med henblik på udlevering af materiale, til brug for sag anlagt af en arving mod en anden arving om gyldigheden af testamente.... Dette fremgår af FM 1999.12: Afdøde havde i sit testamente bestemt, at slægten skulle arve hans løsøre og 2 foreninger hans penge.... Mange arveretlige spørgsmål, som eksempelvis fortolkning af et testamente kan være både komplicerede og omstændige og have stor betydning for de involverede.... Særligt bobestyrere indsat ved testamente bør være mere opmærksomme på bestemmelserne i DSL og forarbejderne hertil.... 

361.  pdf: Microsoft Word - Speciale (1 hit)
retsdogmatiske analyse. 3.1 Afvisning af ikke-genstandsrelateret særejegæld grundet manglende hjemmel I sin doktordisputats afviser Irene Nørgaard under et, at der kan træffes bestemmelser om gæld ved testamente... 

362.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 39 (1 hit)
UfR 2008.1096 VLK: H havde under ægteskabet modtaget arv på 1,2 mio. kr. fra sine forældre og denne arv skulle ifølge testamente være H's skilsmissesæreje... 

363.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens §  4 (1 hit)
M og H havde rent fuldstændigt særeje og M havde ikke oprettet testamente. Bobeholdningen er på 800.000 kr.... 

364.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 20 (2 hits)
H døde i 2018, og boet blev i henhold til testamente udleveret til bobestyrerbehandling ved advokat B. S var eneste arving.... (Omtaler et bo, hvor en arvelader med hjemsted i Danmark efterlod sig en formue i Australien, som i henhold til testamente tilfaldt nogle derboende slægtninge.... 

365.  Lovsamling: Ophavsretsloven (1 hit)
Ved testamente kan ophavsmanden med bindende virkning også for ægtefælle og livsarvinger give forskrifter om udøvelse af ophavsretten eller overlade det... 

366.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 50 (1 hit)
Nyt 1997.14: Afgørelse af 22.10.1996 fra Skattedepartementet i sagen j. nr. 11.96-537-83: Ved gensidigt testamente oprettet i 1979 mellem A og B indsatte de hver især hinanden... 

367.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens §  6 (2 hits)
H oprettede nu testamente til fordel for T's samlever. H døde d. 29.12.1999.... UfR 1998.1471 VLD (TfS 1999.135 VLD, TFA 1998.382 VLD og FM 1998.135 VLD): Efter M's død i april 1996 foretog H et partielt skifte med særbarnet S, som ifølge testamente... 

368.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 9 (4 hits)
(Omtaler et bo, hvor en arvelader med hjemsted i Danmark efterlod sig en formue i Australien, som i henhold til testamente tilfaldt nogle derboende slægtninge.... SKM2014.493 SR: Stifteren af The X Will Trust har ved testamente besluttet at oprette Trusten ved sin død.... Kusinen oprettede tillige testamente i 2018, hvori det blev bestemt, at kusinens formue ved død overgik til trusten.... 

369.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 12 (10 hits)
TFA 2013.390 VLK: FM 2013.96 VLK:  I afdødes testamente var anført, at arvingen A skulle have fortrinsret til at udtage landbrugsejendommen X til “almindelig... A havde i 1966 i sit testamente indsat søsteren som universalarving.... Nyt 1989.3: Indbo, som ifølge testamente skulle tilfalde en almenvelgørende institution, blev arveudlagt for 122.000 kr., svarende til vurdering foretaget af Bruun Rasmussens Kunstauktioner... ØL stadfæstede TFA 2013.390 VLK: FM 2013.96 VLK:  I afdødes testamente var anført, at arvingen A... TFA 2013.390 VLK: FM 2013.96 VLK :  I afdødes testamente var anført, at arvingen A skulle have fortrinsret til at udtage landbrugs ejendommen... 

370.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 52 (1 hit)
Hun havde kort før sin død i sit testamente bestemt, at hendes kapitalpension på ca. 160.000 kr. skulle tilfalde hendes særbarn.... 

371.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 91 af 07.11.2018: Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (1 hit)
Statsforvaltningens samtykke er desuden påkrævet, hvis en umyndig person vil forpligte sig til ikke at oprette eller tilbagekalde testamente.... 

372.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 6 (1 hit)
udtage aktiver på et dødsboskifte er reguleret i arvelovens §§ 12 og 13, og arvelovens § 91, stk. 2, indeholder regler om en ægtefælles adgang til ved testamente... 

373.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 23 (2 hits)
TfS 2008.896 SR (SKM2008.472 SR): SR fandt, at den foreliggende køberet i spørgers testamente til ejendommen til en fastsat pris først ville kunne udnyttes ved spørgers... 

374.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 13 a (2 hits)
I henhold til testamente var børnenes arv begrænset efter AL § 5, stk. 2, således at de hver arvede 1.150.000 kr.... Arvinger og legatarer kan ikke forrykke den arvedeling, der fremgår af loven eller af afdødes testamente ved aftaler om lavere procentsatser, jf.  ... 

375.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 24 (1 hit)
Beløbet var a conto arv efter H's far, som i testamente havde bestemt, at arven skulle være fuldstændigt særeje.... 

376.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 24 (2 hits)
SKM2012.624 SR: SR kunne ikke bekræfte, at  kapitalarvingen C ikke ville være skattepligtig, såfremt B's samlever A frasagde sig en ved testamente tildelt livsvarig... beboelsesret uden beregning for C, som ved samme testamente arvede ejendommen.... 

377.  Formularsamling: Samejeoverenskomst om andelsbolig (1 hit)
Hvis længstlevende i testamente har fået tillagt køberet til afdødes andel af andelsboligen på mere favorable vilkår end omtalt i denne kontrakt, kan længstlevende... 

378.  Formularsamling: Samlivskontrakt (1 hit)
Da vi som papirløse samlevere ikke har – og heller ikke automatisk får arveret efter hinanden uanset samlivets varighed – vil vi seriøst overveje at oprette et gensidigt testamente, hvor vi begunstiger... 

379.  Formularsamling: Samejeoverenskomst om fast ejendom. (1 hit)
Hvis længstlevende i testamente har fået tillagt køberet til afdødes andel af ejendommen på mere favorable vilkår end omtalt i denne kontrakt, kan længstlevende frit vælge at gøre... 

380.  Formularsamling: Samejeoverenskomst om fast ejendom mellem ægtefæller med særeje (1 hit)
Hvis længstlevende i testamente har fået tillagt køberet til afdødes andel af ejendommen på mere favorable vilkår end omtalt i denne kontrakt, kan længstlevende frit vælge at gøre... 

381.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 42 (1 hit)
som skilsmissesæreje i henhold til testamente oprettet efter samlivsophævelsen. Fællesboet, der var negativt, var delt.... 

382.  Afhandling: Microsoft Word - Speciale (1 hit)
retsdogmatiske analyse. 3.1 Afvisning af ikke-genstandsrelateret særejegæld grundet manglende hjemmel I sin doktordisputats afviser Irene Nørgaard under et, at der kan træffes bestemmelser om gæld ved testamente... 

383.  Lovsamling: Pensionsbeskatningsloven (1 hit)
afdøde ved indsættelsen, eller en person, med hvem afdøde kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab, som i et af afdøde senest 3 måneder før dødsfaldet oprettet testamente... 

384.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 10 (1 hit)
Reglerne i DSL § 66 og 68 finder anvendelse, hvad enten boet behandles af en bobestyrer, som er udpeget i afdødes testamente eller af en autoriseret bobestyrer.... 

385.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 22 (1 hit)
B-1724-00): En adoptivdatter, som var adopteret d. 29.12.1956, arvede i henhold til testamente kr. 77.538 efter sin adoptivmoders moder, som døde d. 26.07.1995.... 

386.  Afhandling: Microsoft Word - Speciale - Louise Kassentoft Holm (2 hits)
Dersom ægtefæller har indsat særejeklausul i et fælles testamente fra før særejereformen, og den ene er død før d. 01.10.1990, medens den anden hen- sidder i uskiftet bo og dør efter d. 01.10.1990, vil... 

387.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 13 (1 hit)
TFA 2015.163 VLK: A havde ved testamente truffet bestemmelse om betaling af vedligeholdelsesudgiften vedrørende A'S forældres og svogers gravsteder i den resterende...