Du søger i:


Du kan også søge i en eller flere kategorier:


Som standard søges med den præcise sætning f. eks. Fuldstændigt særeje, men ønsker du at søge med flere enkelte ord, f. eks. Gæld Særeje skal søgningen med præcis sætning slås fra:Fandt 529 sider

1.  Ugyldige testamenter (485 hits)
Notaren havde ved sin påtegning attesteret, at T var i stand til at oplyse om testamentets indhold og at oprette testamente, jf. AL § 63.... M oprette i oktober 1999 nyt testamente, hvor han tilbagekaldte alle tidligere testamenter og bestemte, at N og D hver skulle arve 50%. M døde d. 10.11.1999.... Notaren havde ved sin påtegning attesteret, at T var i stand til at oplyse om testamentets indhold og at oprette testamente, jf. AL § 63.... I 2012 afgik først H og derefter M ved døden, hvorefter der opstod tvist mellem F og S om de to testamenters gyldighed.... Den omstændighed, at S og M havde indgået ægteskab i strid med loven, kunne ikke forøge M's mulighed for at testamentere.... 

2.  Gensidige testamenter. (185 hits)
Der opstod tvist mellem M og S om, hvilket af testamenterne der skulle lægges til grund ved fordelingen af arven efter H.... Ensidig genkaldelse i levende live Der er i kap. 13 indført mere udførlige regler om fælles testamenter, herunder gensidige testamenter.... Der opstod tvist mellem M og S om, hvilket af testamenterne der skulle lægges til grund ved fordelingen af arven efter H.... Ifølge testamentets § 6 var længstlevende uberettiget til at ændre testamentet til skade for førstafdødes arvinger.... fælles testamentes bestemmelser om en senere fordeling af arven for så vidt angik sit særeje og halvdelen af det tidligere fællesbo.... 

3.  Formkrav til testamenter (265 hits)
Der var enighed om, at udkastene var ugyldige som testamenter.... FM 1999.68/2 VLK: Afdødes samlever K gjorde gældende, at afdødes mundtligt have testamenteret hende hele sin formue på 1,3 mio. kr. Afdødes broder protesterede.... af testamentet, og at T var i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamente.... A anfægtede testamentets gyldighed.... F havde udarbejdet testamentet, hvorved navnlig han og i hans sted hans børn blev begunstiget, og han var til stede ved testamentets underskrivelse.... 

4.  Testamenter (108 hits)
- om testamenters praktiske udformning Om ordet kodicils stavemåde og oprindelse, se Lars O.... , at skifteretten med føje havde taget stilling til kusinens indsigelse mod testamentes gyldighed.... Endvidere fulgte det af AL § 55, at A ikke kunne gøre indsigelse gældende mod testamentets gyldighed, idet A ikke ville arve, hvis testamentet blev erklæret ugyldigt... Uigenkaldelige testamenter AL § 68:. En arvelader kan forpligte sig til ikke at oprette eller tilbagekalde et testamente.... Testamentet var gjort uigenkaldeligt for så vidt angik formue hidrørende fra T's forældre. T's 2 søskende B og C havde oprettet tilsvarende uigenkaldelige testamenter.... 

5.  Bemærkninger til udkast til ny arvelov (310 hits)
De almindelige regler om oprettelse og tilbagekaldelse af testamenter og om testamenters ugyldighed og anfægtelse mv. finder tilsvarende anvendelse på et testamente, der oprettes... Stk. 1 indebærer, at den, der vil påberåbe sig et testamente oprettet for en advokat, skal godtgøre, at testamentet er gyldigt oprettet, hvis der rejses indsigelse mod testamentet... De almindelige regler om oprettelse og tilbagekaldelse af testamente, herunder om tilbagekaldelse af fælles testamenter, og om testamenters ugyldighed og anfægtelse finder anvendelse... Et testamente efter § 92 er ugyldigt, hvis betingelserne i § 6 og § 9 i ægteskabsloven ikke var opfyldt på tidspunktet for testamentets oprettelse.... Efter § 84, der svarer til arvelovens § 55, kan indsigelse mod et testamentets gyldighed rejses af enhver, som vil arve, hvis testamentet erklæres ugyldigt.... 

6.  Udkast til ny arvelov i betænkning nr. 1473/2006 (118 hits)
testamenter.... Midlertidige testamenter § 69. Testamente kan oprettes skriftligt og underskrives eller vedkendes for en advokat. Stk. 2.... linie, søskende eller andre nærstående, 2) testamentet begunstiger en person eller institution, som advokaten ved testamentets oprettelse har en sådan tilknytning til... Hvis der rejses indsigelse mod et testamente oprettet i medfør af § 69, skal den, der vil påberåbe sig testamentet, godtgøre, at testamentet er gyldigt oprettet.... Indsigelse mod et testamentes gyldighed kan rejses af enhver, som vil arve, hvis testamentet erklæres ugyldigt.... 

7.  Oversigt over nogle af forslagene til nye regler i betænkning nr. 1473/2006 om revision af arvelovgivningen m.v. (49 hits)
Parterne kan bestemme i testamentet, hvilke af arvelovens regler om ægtefællens retsstilling der skal finde anvendelse.... Parterne skal endvidere leve sammen på fælles bopæl og have gjort det i 2 år forud for oprettelsen af testamentet.... Testamenters ugyldighed og anfægtelse Kravene til beviset for, at et testamente er ugyldigt på grund utilbørlig påvirkning, f. eks. misbrug... Fælles testamenter Der indføres i kap. 14 mere udførlige regler om fælles testamenter, herunder gensidige testamenter... Samleverne skal ved testamentets oprettelse opfylde betingelserne i § 92, herunder samlivskravet.... 

8.  Aktindsigt i dødsboers dokumenter (19 hits)
Retspraksis FM 1999.115/2 VLK: Afdøde havde i sit testamente bestemt, at testamentet og fuldstændig boopgørelse ikke måtte udleveres... En niece, der var legal arving, begærede indsigt i hele testamentet, hvilket bobestyreren modsatte sig.... VL fandt, at hun havde retlig interesse i at blive gjort bekendt med hele testamentet, jf.... alle tidligere testamenter.... Desuden ønskede C at se, om testamenterne indeholdt bestemmekser om uigenkaldelighed.... 

9.  Fortolkning af testamenter (117 hits)
Fortolkning af testamenter Arvelovgivningen på oprettelsestidspunktet anvendt Arvelovgivningen på... TFA 2012.148 ØLD: M og H havde i 1984 oprettet et testamente, hvoraf bl.a. fremgik af indledningen, at testamentet var uigenkaldeligt, og at arven efter, at M havde hensiddet... M døde i 1989, og H arvede mest muligt i henhold til testamentet. H oprettede i 1991 et nyt testamente, hvor hun indsatte Astmaforskningen som universalarving.... Skifteretten i Esbjerg fandt under henvisning til navnlig testamentes ordlyd, at boet ikke skulle anerkende, at M var arving, ligesom skifteretten efter bevisførelsen fandt... En bestemmelse i testamentets punkt 2.1. om, at »Sommerhuset skal tilfalde ...... 

10.  Hvem skal være bobestyrer? (218 hits)
Der må ikke være rejst indsigelser mod testamentes gyldighed TFA 2016.200/1 ØLK: Advokat, der var indsat som bobestyrer i et vidnetestamente,... FM 2012.236 VLD: K havde i 2009 oprettet et testamente til fordel for sin samlever M som eneste arving. Testamentet var uigenkaldeligt.... I februar 2011 oprettede K med bistand fra advokat X et nyt testamente, hvor hun tilbagekaldte testamentet fra 2009, og anførte, at forudsætningerne for indsættelsen af... Skifteretten i Hjørring lagde vægt på, at parterne bestred de oprettede testamenter, hvorfor der var uklarhed om arveforholdene.... S påstod testamentet fra 1992 erklæret ugyldigt, da det var i strid med det tidligere testamente, som ikke var omtalt, og da M savnede testamentshabilitet.... 

11.  Kommentarer til arvelovens § 87 (48 hits)
Et testamente efter stk. 1 indebærer ikke, at § 10 finder anvendelse.... De almindelige regler om oprettelse og tilbagekaldelse af testamente, herunder om tilbagekaldelse af fælles testamenter, og om testamenters ugyldighed og anfægtelse finder anvendelse på et udvidet samlevertestamente... Dette indebærer bl.a., at begge testatorer skal være fyldt 18 år, når testamentet oprettes, jf. lovforslagets 62, stk. 1, og at parterne skal være i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente, jf... Bestemmelsen indebærer således, at ugifte samlevende, der opretter testamente efter stk. 1, ved testamentet kan opnå samme arveretlige stilling som ægtefæller, der fuldt ud har fuldstændigt særeje.... Har parterne f.eks. skrevet i testamentet, at de vil arve hinanden som ægtefæller, må testamentet - medmindre andre omstændigheder taler imod det - fortolkes som et udvidet samlevertestamente.... 

12.  Kommentarer til arvelovens § 83 (13 hits)
Stk. 2-4 finder ikke anvendelse, hvis dette er udelukket ved testamentet.... Det afgørende kriterium er, at dispositionen tilsidesætter testamentets bestemmelser om arvens fordeling, og at der er disponeret over midler, der står i misforhold til formuen.... Også en udbetaling til fordel for forsikringstagers (længstlevendes) "nærmeste pårørende" kan være uforenelig med den fordeling af arven, som følger af det fælles testamente.... Er der f.eks. i et fælles testamente truffet bestemmelse om, at førstafdødes særbarn og længstlevendes særbarn hver skal arve halvdelen af boet efter længstlevende, og kan testamentet ikke tilbagekaldes... Herigennem sikres, at forsikringssummen bliver fordelt i overensstemmelse med det fælles testamentes bestemmelse om arvens fordeling.... 

13.  Oversigt over nogle af forslagene til nye regler i lovforslag L100 af 06.12.2006 til ny arvelov (95 hits)
Testamenters ugyldighed og anfægtelse Fælles testamenter Båndlæggelse... En beløbsbegrænsning skal fremgå udtrykkeligt af testamentet, og det er ikke tilstrækkeligt, at arvingen ifølge testamentet alene... Har parterne f.eks. skrevet i testamentet, at de vil arve hinanden som ægtefæller, må testamentet – medmindre andre omstændigheder... Kravene til tilbagekaldelse af testamenter skærpes, således at dette altid skal ske i overensstemmelse med reglerne om oprettelse af testamente... Der indføres i kap. 13 mere udførlige regler om fælles testamenter, herunder gensidige testamenter.... 

14.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2006 (56 hits)
Skønt den bortadopterede datter kun havde kendt M i relativt kort tid før testamentets oprettelse og datteren havde været behjælpelig med oprettelsen af testamentet, fandt Retten... UfR 2006.2820 ØLK: Hospital pålagt edition i sygeplejekardex i sag vedrørende testamentes gyldighed.... Roskilde ret fandt ikke grundlag for at tilsidesætte testamentet efter AL § 51, jf. § 56.... ØL stadfæstede dommen, idet der navnlig lagdes vægt på, at notaren havde påtegnet testamentet uden forbehold, på den af advokat L afgivne forklaring om testamentets oprettelse og... A havde efterladt sig et vidnetestamente fra 1968, der ikke opfyldte reglerne for oprettelse af testamenter for vidner, og som derfor ikke på det foreliggende grundlag kunne danne... 

15.  Oversigt over nogle af de nye regler i den nye arvelov (136 hits)
Testamenters ugyldighed og anfægtelse Fælles testamenter Båndlæggelse... må anses for at følge af testamentet, jf... Har parterne f.eks. skrevet i testamentet, at de vil arve hinanden som ægtefæller, må testamentet – medmindre andre omstændigheder... Kravene til tilbagekaldelse af testamenter er skærpet, således at dette altid skal ske i overensstemmelse med reglerne om oprettelse af testamente... Der er i kap. 13 indført mere udførlige regler om fælles testamenter, herunder gensidige testamenter.... 

16.  Kommentarer til arvelovens § 63 (24 hits)
Notaren skal i sin påtegning på testamentet afgive erklæring om 1) testators identitet, 2) om testator er i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente, 3) hvilke personer der er til stede under... Justitsministeren fastsætter regler om notarens virksomhed, opbevaring af en kopi af testamentet, indberetning til Bil- og Personbogen og adgangen til at få oplysninger om oprettede testamenter.... Bestemmelsen har navnlig til formål at sikre, at falske testamenter undgås. Notaren skal efter nr. 2 afgive erklæring om, hvorvidt testator er i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente.... Ved notarialforretning om et testamente på et fremmed sprog bør testator opfordres til at medbringe en dansk oversættelse af testamentet.... Bil- og Personbogen og adgangen til at få oplysninger om oprettede testamenter.... 

17.  Praksis vedr. dødsboskifteloven (319 hits)
Afdøde havde oprettet formløse testamenter til fordel for sin samleverske.... testamentets gyldighed Advokat A havde for M udfærdiget et testamente, hvorefter det plejehjem, som M boede på, skulle arve ham.... Ved testamentet var advokat A indsat som bobestyrer, hvilket han tillige havde været i tidligere testamenter.... testamenter.... Desuden ønskede C at se, om testamenterne indeholdt bestemmekser om uigenkaldelighed.... 

18.  Oversigt over de mest udbredte fejl i testamenter (44 hits)
Oversigt over forskellige typer af testamenter Notartestamente:  Et testamente, der underskrives eller vedkendes for en notar, som er en medarbejder... Vigtigt: Notaren rådgiver ikke om testamentets indhold.... Notaren opbevarer en genpart af testamentet, som registreres i Centralregistret for Testamenter.... Et testamente, der underskrives eller vedkendes i samtidig overværelse af de to vidner, som straks skal skrive deres navne på testamentet. ... Nødtestamente:  Et testamente, som skrives i en nødsituation. Det er gyldigt i op til tre måneder.... 

19.  Inhabilitet ved dødsboskifte (72 hits)
Advokat O var indsat som bobestyrer i A's testamente. Advokat O havde udarbejdet testamentet og seks kodiciller. Efter A's død blev advokat O udpeget som bobestyrer.... FM 2018.23 ØLK: Advokat, der havde udfærdiget testamente, hvori han var indsat som bobestyrer, kunne ikke udpeges som bobestyrer, da der verserede retstvist om testamentets... Advokat A havde for M udfærdiget et testamente, hvorefter det plejehjem, som M boede på, skulle arve ham. Advokat A var indsat i testamentet som bobestyrer.... I en række testamenter, der var oprettet fra 1998 til 2005, var advokat A indsat som bobestyrer.... Ved testamentet var advokat A indsat som bobestyrer, hvilket han tillige havde været i tidligere testamenter.... 

20.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2007 (44 hits)
§ 56, at er testamentet oprettet for en notar, skal hans attestation på testamentet anses som bevis for de af denne omfattede forhold, medmindre særlige omstændigheder giver grund... Endvidere fulgte det af AL § 55, at A ikke kunne gøre indsigelse gældende mod testamentets gyldighed, idet A ikke ville arve, hvis testamentet blev erklæret ugyldigt.... øL fandt det ikke for godtgjort, at M ved testamentets oprettelse manglede evnen til fornuftsmæssigt at råde over sine ejendele.... ØL fandt, at hverken testamentet eller kodicillen var gjort uigenkaldelig, at hverken testamentet eller kodicillen var gjort uigenkaldelig og omstændighederne vedrørende parrets... Om betydningen for testamenter oprettet før den nye arvelov af 2008, herunder drøftelse af standardformuleringer.... 

21.  Kommentarer til arvelovens § 67 (25 hits)
Tilbagekaldelse eller ændring af et testamente skal ske i overensstemmelse med reglerne om oprettelse af testamente. Stk. 2.... stk. 1 ad § 67, stk. 2 ad § 67, stk. 3 Ministeriets specielle bemærkninger til § 67 i lovforslag L100 af 06.12.2006 Bestemmelsen omhandler tilbagekaldelse af testamenter... Stk. 1 indebærer, at tilbagekaldelse af et testamente eller ændringer i et testamente altid skal ske i testamentsform.... Hvis en tilbagekaldelse sker formløst, f.eks. ved en påtegning på testamentet, gælder samme regler som i tilfælde, hvor et testamente er oprettet, uden at formkravene er opfyldt.... Det er dog en forudsætning for testamentets bortfald, at samlivsophævelsen ikke blot må anses som udtryk for en forbigående uoverensstemmelse, men fra i hvert fald én af parternes side må anses som... 

22.  Successionsrækkefølger (21 hits)
Hilsener til Svend Danielsen, 2009, p. 127-132: Særejeklausuler i testamenter Rasmus Feldthusen i Skattepolitisk Oversigt 2013.417... Det fremgik ikke udtrykkeligt, om M havde forbeholdt sig nogen testationsret, men det fremgik, at han ikke kunne tilbagekalde testamentets bestemmelser om fordelingen... Efter H1's død i 1998 indgik M ægteskab med H2, og M og H2 oprettede i 2001 et fælles testamente til fordel for H2, dog med respekt af en bestemmelse i testamentet fra 1996... til at indskrænke deres friarv efter ham, som det var sket ved testamentet i 2001, jf.... Bestemmelsen i det gensidige testamente om successionsrækkefølge på friarven til M efter H var tiltrådt af M ved oprettelsen i 1996 og gentaget ved testamentet i 2001.... 

23.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2001 (52 hits)
S havde efter rådgivning fra advokat A underskrevet tiltrædelse af testamentet.... M oprettede i oktober 1999 nyt testamente, hvor han tilbagekaldte alle tidligere testamenter og bestemte, at N og D hver skulle arve 50%. M døde d. 10.11.1999.... Et af M's særbørn påstod herefter testamentet anset for bortfaldet. Det lagdes grund, at det var M's ønske, at testamentet skulle bortfalde, og at H var bekendt hermed.... Afdøde havde oprettet formløse testamenter til fordel for sin samleverske.... Testamentet indeholdt ikke et afkald fra længstlevende på dennes testationskompetence efter AL § 48, 1. pkt., og H havde derfor været berettiget til at ændre testamentets... 

24.  Dødsboers retssager ved de almindelige domstole (12 hits)
UfR 1999.60 HD (TFA 1999.33/1 HD): Eksekutor havde valgt at lægge afdødes uunderskrevne udkast til testamente til grund for skiftet... F og M havde oprettet testamente i 2012.... B1 anførte, at F ved testamentes oprettelse led af svær demens eller en lignende tilstand, og at F som følge heraf manglede evnen til fornuftsmæssigt at råde over... VL udtalte, at bevisbyrden for, at testamentet i forhold til F var ugyldigt efter AL § 74, påhvilede B1, jf. AL § 70.... Testamentets indhold var forholdsvis overskueligt og fremstod som rimeligt begrundet. På denne baggrund og efter det, der i AL § 74, jf.... 

25.  Nyheder i Arve- og dødsboskifteret 1999 (54 hits)
ØL fandt, at advokat T efter testamentets udforming ikke kunne hindre udlevering af boet til privat skifte, og at advokat T ikke kunne foreskrive, at han behandlede det private... Afdøde havde i sit testamente indsat advokat S som bobestyrer.... M havde i 1988 oprettet testamente til fordel for H, subsidiært H's livsarvinger. M havde i testamentet erklæret, at han ikke havde andre livsarvinger end H (?).... Afdøde havde i sit testamente bestemt, at testamentet og fuldstændig boopgørelse ikke måtte udleveres til andre end universalarvingerne.... Afdødes samlever K gjorde gældende, at afdødes mundtligt have testamenteret hende hele sin formue på 1,3 mio. kr. Afdødes broder protesterede.... 

26.  Hvornår skal boet behandles ved bobestyrer? (40 hits)
TFA 2001.476 VLK (FM 2001.123/3 VLK): Afdøde havde oprettet formløse testamenter til fordel for sin samleverske.... Et arveafkald fra børnebørnenes moder, datteren D, nævnt i testamentet var bortkommet.... Afdødes søster meddelte skifteretten, at hun ville anfægte testamentet.... A kærede og oplyste, at hun ville søge spørgsmålet om testamentets fortolkning afklaret ved dom. jf. DSL § 101, jf. § 89, stk. 1, nr. 1.... E kærede afgørelsen, ligesom hun anlagde sag ved skifteretten, hvor hun anfægtede testamentet.... 

27.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 100 til ny arvelov (357 hits)
De almindelige regler om oprettelse og tilbagekaldelse af testamenter og om testamenters ugyldighed og anfægtelse mv.... Et fælles testamente kan imidlertid også foreligge ved oprettelse af flere testamenter, men det må her være en betingelse for, at testamenterne kan anses for en fælles testamentarisk... disposition, at der i testamenterne henvises til det eller de øvrige testamenter.... De almindelige regler om oprettelse og tilbagekaldelse af testamente, herunder om tilbagekaldelse af fælles testamenter, og om testamenters ugyldighed og anfægtelse finder anvendelse på... Et testamente er efter stk. 1, nr. 1 , ugyldigt, hvis parterne på tidspunktet for testamentets oprettelse (dvs. ved underskrivelsen eller vedkendelsen af testamentet, jf.... 

28.  Kommentarer til arvelovens § 51 (8 hits)
En arvelader kan ved testamente bestemme, hvem tvangsarv, der tilkommer en livsarving efter arveladeren, skal tilfalde, hvis livsarvingen dør før det fyldte 18. år uden at have indgået ægteskab og uden... 06.12.2006 Litteratur ad § 51 Ministeriets specielle bemærkninger til § 51 i lovforslag L100 af 06.12.2006 Bestemmelsen åbner mulighed for, at en arvelader ved testamente... Hvis den mindreårige livsarving selv har fået børn, er det ikke muligt at oprette testamente om den umyndiges tvangsarv, idet arven her må tilfalde den umyndiges børn.... Et testamente om fordeling af en umyndig livsarvings arv bortfalder automatisk, når livsarvingen fylder 18 år, dvs. på det tidspunkt hvor livsarvingen selv kan oprette testamente, jf. lovforslagets 62... De almindelige regler om oprettelse og tilbagekaldelse af testamenter og om testamenters ugyldighed og anfægtelse mv. finder tilsvarende anvendelse på et testamente, der oprettes i medfør af 51.... 

29.  Arvens fordeling (27 hits)
M havde i 1988 oprettet testamente til fordel for H, subsidiært H's livsarvinger. M havde i testamentet erklæret, at han ikke havde andre livsarvinger end H.... Forlodsretten kan ikke indskrænkes ved testamente.... Godtgjort, at testamentet var bortfaldet efter en analogi fra AL § 49.... ØL anså testamentet for genkaldt i medfør af en analogi fra AL § 49, stk. 2.... Der var derimod ikke holdepunkter for, at M havde anset testamentets bestemmelse om begrænsning af særbarnets arv til tvangsarv for tilbagekaldt.... 

30.  Uskiftet bo - nyt ægteskab (7 hits)
A-C, stævnede dels dødsboet efter M, dels S, idet der var tvist om, hvorvidt M skulle tillægges arv ved skiftet af det uskiftede bo mellem ham og H, og hvorvidt M ved testamentet... Boet efter M tilkendegav, at dets interesser ikke berørtes af tvisten mellem de to arvegrupper om retten til at arve i det uskiftede bo og efter testamente, og A-C ville... Den omstændighed, at S og M havde indgået ægteskab i strid med loven, kunne ikke forøge M's mulighed for at testamentere.... TFA 2019.151/1 VLK (FM 2019.86 VLK): Arvinger kunne ikke kræve skifte af uskiftet bo som følge af "papirløst ægteskab" Ved M og H's oprettelse af et testamente i 2006 gav seks... M anførte, at formuleringen i testamentet netop statuerede, at der skulle være tale om et formaliseret forhold i form af vielse eller fælles bopæl.... 

31.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2003 (44 hits)
Testamentet indeholdt intet om længstlevendes testationsret. M døde senere samme år, og boet blev skiftet i henhold til testamentet.... H oprettede i 1994 et nyt testamente, hvor hun tilbagekaldte det tidligere testamente i sin helhed, og traf dispositioner, hvis indhold var uforeneligt med det gensidige testamente... Halvdelen af det beholdne fællesbo skulle deles i overensstemmelse med testamentet fra 1991, medens den anden halvdel skulle deles i overensstemmelse med testamentet fra 1994, jf... ØL stadfæstede under hensyn til det korte tidsrum mellem testamentets oprettelse og dødsfaldet samt særboets karakter.... Der var ikke grundlag for at fastslå, at H på grund af testamentet fra 1958 havde været afskåret fra at oprette testamentet d. 20.04.2000.... 

32.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2005 (46 hits)
Ifølge notarens påtegning på testamentet var D i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamente. D døde i 2003 uden at efterlade sig livsarvinger.... sine ejendele, idet det ikke var antageliggjort, at testamentets indhold skyldtes hendes psykiske lidelse.... ØL havde endvidere lagt vægt på, at testamentet indeholdt let overskuelige dispositioner, at testamentet var blevet til på D's eget initiativ, og at testamentets bestemmelser om... På baggrund af oplysningerne i sagen, herunder om advokat A's rolle i forbindelse med afdødes testamenter, måtte det lægges til grund, at der forelå et sådant modsætningsforhold... A havde i sit testamente fra marts 2003 indsat advokat S som bobestyrer. Ifølge testamentet skulle der oprettes et gravstedslegat til fordel for hendes afdøde søn.... 

33.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2002 (62 hits)
M døde i 1985 og H, der nu sad i uskiftet bo med M's datter, i 1994 et nyt testamente, hvori det bl.a. bestemtes, at testamentet fra 1959 blev tilbagekaldt, og at B og to af H's... ØL stadfæstede, da baggrunden for eksekutorindsættelsen ikke var oplyst, og under henvisning til testamentets alder, boets karakter og det forhold, at arvingerne ville lade... Afdødes søster meddelte skifteretten, at hun ville anfægte testamentet.... Testamentet fra 1983 var ikke gjort uigenkaldeligt, og VL fandt derfor, at længstlevende som udgangspunkt kunne ændre testamentet for så vidt angik den del, som han ikke havde arvet... Finn Taksøe-Jensen: Testamenter - Nye konciperingsmåder og deres betydning ved generationsskifte, 1. udg., maj 2002, 250 sider, DJØF.... 

34.  Skifterettens behandling af tvister i dødsboer (15 hits)
UfR 2000.1843 VLD: Ifølge testamente fra 1979 skulle halvdelen af arven efter M og H tilfalde M's slægtning.... Efter M's død i 1987 oprettede H nyt testamente, hvorefter hele arven skulle tilfalde hendes niece C og nevø D.... E, der var arving efter testamentet fra 1979, anlagde ved skifteretten i Herning sag mod C og D med påstand om, at arven skulle fordeles efter testamentet fra 1979... , med påstand om, at dette testamente var ugyldigt.... Den omstændighed, at S og M havde indgået ægteskab i strid med loven, kunne ikke forøge M's mulighed for at testamentere.... 

35.  Lovsamling: Bemærkninger til udkast til ny arvelov (512 hits)
I kapitel 11 og 12 findes reglerne om oprettelse og tilbagekaldelse af testamente og om testamenters ugyldighed og anfægtelse mv.... Ønsker livsarvingen testamentets indhold videreført, må den pågældende derfor selv oprette testamente på dette tidspunkt.... Baggrunden herfor er navnlig, at det ofte vil være vanskeligt at konstatere, om der er testamenteret over friarv eller tvangsarv.... Arvelovens § 53 regulerer spørgsmålet om mangler ved testamenters indhold.... Det fremgår af stk. 1, at den, der er begunstiget i testamentet, har bevisbyrden for testamentets rigtighed.... 

36.  Lovsamling: Arveloven (75 hits)
, §§ 39-45 Kapitel 9: Genkaldelse af testamente, §§ 46-49 Kapitel 10: Om testamenters ugyldighed og anfægtelse, §§ 50-57... , som kan være af betydning for testamentets gyldighed.... Indeholder et gensidigt testamente mellem ægtefæller bestemmelser om senere fordeling af arven, kan den længstlevende ægtefælle ændre testamentets bestemmelser herom, for... Kapitel 10: Om testamenters ugyldighed og anfægtelse § 50.... Indsigelse mod et testamentes gyldighed kan rejses af enhver, som vil arve, hvis testamentet erklæres ugyldigt. § 56.... 

37.  Kommentarer til arvelovens § 64 (30 hits)
Testamente kan oprettes skriftligt og underskrives eller vedkendes under samtidig tilstedeværelse af to vidner, der straks efter testators underskrivelse eller vedkendelse af testamentet skal skrive... af betydning for testamentets gyldighed.... En person kan efter stk. 3, nr. 2, heller ikke være testamentsvidne, hvis testamentet begunstiger en person eller institution, som den pågældende ved testamentets oprettelse har en sådan tilknytning... Hvis et testamentsvidne har medvirket til oprettelse af et testamente i strid med forslaget til stk. 3, nr. 1-3, er testamentet anfægteligt.... ), og andre omstændigheder, der kan være af betydning for testamentets gyldighed (nr. 5).... 

38.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2008 (35 hits)
Han havde ikke oprettet testamente. Boet blev behandlet som et bobestyrerbo.... Boet blev ifølge testamente fra 1999 udleveret til bobestyrerbehandling ved advokat A, der havde oprettet testamentet.... af testamentet, og at T var i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamente.... A anfægtede testamentets gyldighed.... Testamentet var oprettet uden juridisk bistand. Boet var på ca. 900.000 kr.... 

39.  Indsættelse af begunstigede (36 hits)
Hilsener til Svend Danielsen, 2009, p. 127-132: Særejeklausuler i testamenter, at der er særejeklausuler i 65,6% af 1.000 undersøgte testamenter.... Da forsikringsselskabet skal have underretning om, at forsikringssummen er båndlagt, kan båndlæggelsen ikke ske ved testamente, medmindre testamentet indsendes til selskabet... Anden utvetydig tilkendegivelse er ikke tilstrækkelig, således som ved testamenter efter den gamle AL (1964) § 46.... Tilbagekaldelse kan normalt ikke ske ved testamente.... Advokatens rådgivning er nødvendig, når testamentets bestemmelser fordeler arven anderledes end den fordeling, der følger af klausulen nærmeste pårørende, f. eks.: Arven skal... 

40.  Kommentarer til arvelovens § 92 (12 hits)
Ved afgørelse efter stk. 1 bør der navnlig lægges vægt på testationens formål og karakter, ændrede forhold siden testamentets oprettelse, bestemmelsens gennemførlighed og hensigtsmæssighed samt hensynet... Ændrede forhold siden testamentets oprettelse eller eventuelt siden dødsfaldet må også indgå ved vurderingen af, om en ansøgt permutation kan tillades.... At dette ikke førte til en ændring af testamentet i tide, behøver ikke nødvendigvis at føre til den konklusion, at testator bevidst ikke har ønsket ændring.... Der kan være andre grunde til, at man ikke får ændret et testamente. Med ændrede forhold sigtes også til den almindelige samfundsudvikling.... En tilladelse til permutation får i disse tilfælde karakter af en udfyldende fortolkning af testamentet, der så vidt mulig skal udtrykke testators vilje.... 

41.  Kurser i koncipering af testamenter og ægtepagter november 2010 (7 hits)
12 28 00    FAX 98 12 28 15 Bank: 9236 236-57-08269  Giro: 9570 0054 39523 KONCIPERING AF TESTAMENTER... ·        Testamenter, herunder udvidede samlevertestamenter og ligedelingstestamenter.... ·        Individuelle begunstigelsesklausuler, som passer til indholdet af testamenterne.... ·        Særejeklausuler og båndlæggelsesklausuler i gavebreve, testamenter og begunstigelseserklæringer.... Tilmelding til kurset ”Koncipering af testamenter og ægtepagter” (K0286) kan ske enten via vor hjemmeside eller ved fremsendelse af denne talon til... 

42.  Kommentarer til arvelovens § 88 (25 hits)
Et testamente efter § 87 er kun gyldigt, hvis parterne ved oprettelsen 1) opfyldte betingelserne i § 6, § 9 og § 10 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og 2) ikke havde oprettet testamente... Et testamente er efter stk. 1, nr. 1 , ugyldigt, hvis parterne på tidspunktet for testamentets oprettelse (dvs. ved underskrivelsen eller vedkendelsen af testamentet, jf. lovforslagets §§ 63 og 64) ikke... Et udvidet samlevertestamente er endvidere ugyldigt, hvis en eller begge parter ved oprettelsen af testamentet havde oprettet testamente efter 87, hvorefter en anden samlever har arveret, jf. stk. 1,... Notaren skal ikke foretage en materiel prøvelse af, om betingelserne er opfyldt i stk. 1, nr. 1 og 2, er opfyldt på tidspunktet for testamentets oprettelse.... Efter lovforslagets 79 kan indsigelse mod et testamentets gyldighed rejses af enhver, som vil arve, hvis testamentet erklæres ugyldigt.... 

43.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2000 (57 hits)
Der var derimod ikke holdepunkter for, at M havde anset testamentets bestemmelse om begrænsning af særbarnets arv til tvangsarv for tilbagekaldt.... E, der var arving efter testamentet fra 1979, anlagde ved skifteretten i Herning sag mod C og D med påstand om, at arven skulle fordeles efter testamentet fra 1979.... De oprettede i 1966 begge testamenter, hvorefter den længstlevende skulle arve førstafdøde.... Det måtte efter en samlet vurdering antages at have været ægtefællernes vilje, at testamentet skulle være et gensidigt testamente, bl. a. fordi det indeholdt bestemmelser om... M og H havde oprettet et gensidigt testamente, hvori de ved længstlevendes død ligestillede M 2 særbørn og H særbarn. Testamentet var uigenkaldeligt for den længstlevende.... 

44.  Praksis vedr. boafgiftsloven (38 hits)
Det betyder, at der ved arveladers død ikke skal betales afgift efter boafgiftsloven af en kapital, der er testamenteret til en almennyttig organisation, der er afgiftsfri... (Er ændret pr. d. 01.01.1997) TfS 1996.719 SKD: Beregning af boafgift, hvor kapitalen testamenteres til en almennyttig organisation med rentenydelsesret... M rådede ved testamentet blandt andet over 4 mio. kr. til fordel for H og de seks institutioner.... H oprettede nu testamente til fordel for T's samlever. H døde d. 29.12.1999.... ØL udtalte, at da S's mor ved morfaderens testamente er tillagt en ret til i eget testamente at kunne bestemme, hvem af hendes børn eller disses efterkommere, der ved hendes... 

45.  Oversigt over ændringer i udformningen af testamenter som følge af betænkning nr. 1473/2006 (16 hits)
UfR 1968.152/2 VLD: M og H havde i et gensidigt testamente af 12.10.1962 bestemt, at længstlevende forlods skulle arve "den tredjedel, hvorover vi er berettigede til at... TFA 2012.252 ØLD: M og H havde i 1990 oprettet et testamente, hvorefter de 3 fællesbørn ved længstlevendes død skulle arve deres lovmæssige andel af fællesboet,... I et udkast til testamente fra 1989 var det anført, at fællesbørnene alene skulle arve deres tvangsarv. M døde i 1991, og H døde i 2009.... Man bør i testamenter for samlevende overveje at indsætte bestemmelser om udvidet samlevertestamente, jf. AL § 87.... Man bør anføre, at testamentet udelukkende kan ændres efter reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamenter, jf.... 

46.  Dødsboskiftet - Retsmidler mod trufne afgørelser (40 hits)
Det forhold, at andelsboligforeningen ikke ville acceptere en livsvarig boligret på testamentets vilkår, men alene en lejeaftale på almindelige vilkår, kunne ikke føre til... Da notaren ved oprettelsen af testamentet havde bekræftet, at afdøde var i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamentet, og da der ikke efter de foreliggende oplysninger om afdødes adfærd... DSL § 25, stk. 1, nr. 1, og at Begravelses Service ApS uanset testamentets bestemmelse om udlevering til selskabet til privat skifte ikke havde retlig interesse... Ifølge testamentet skulle afdødes ægtefælle arve den del af afdødes formue, som der ikke var disponeret over.... I 2010 oprettede M en testamentekodicil, hvori det under henvisning til afkaldsaftalen var anført, at S ikke var arving efter M, men at S, såfremt det måtte lykkes ham at få tilsidesat... 

47.  Testamenter for ugifte samlevende (77 hits)
Testamenter for ugifte samlevende Arveretten p. 270-272 Ingrid Lund Andersen i UfR 1982 B.41-52: Ugifte samlevendes... Testamentet blev afvist fra lysning, da der ikke ved det genkaldelige testamente var stiftet en sådan ret over ejendommen, at den ville kunne tinglyses.... Antaget, at testamentet, der tilsigtede at sikre en ordning svarende til et uskiftet bo, kun kunne få virkning, hvis J tiltrådte testamentet.... A havde desuagtet ikke i testamentet taget stilling til, hvad der skulle ske, hvis J ikke ville respektere testamentet.... De oprettede i 1966 begge testamenter, hvorefter den længstlevende skulle arve førstafdøde.... 

48.  Oversigt over forskellige former for testamenter (32 hits)
Oversigt over forskellige former for testamenter Notartestamente:  Et testamente, der underskrives eller vedkendes for en notar, som er en medarbejder... Et testamente, der underskrives eller vedkendes under samtidig tilstedeværelse af to vidner, der straks efter testators underskrivelse eller vedkendelse af testamentet skal skrive... deres navne på testamentet.... sikkert, at testamentet hidrører fra afdøde (SMS, telefon, videooptagelse, e-mail, etc.)  ... Testamenter, hvor ugifte samlevende bestemmer, at de de helt eller delvist vil arve hinanden og arves, som var de ægtefæller, jf.... 

49.  Oversigt over de mest udbredte fejl i testamenter (10 hits)
Oversigt over de mest udbredte fejl i testamenter Man har undladt at ”fremtidssikre” testamentet ved... Man har glemt i indledningen at tilbagekalde tidligere oprettede testamenter.... Testamentet indeholder bestemmelser om, hvem der skal modtage forsikringssummer og pensionsudbetalinger.... Man glemmer i et gensidigt testamente at tage højde for alle dødsfaldsrækkefølger, eksempelvis at den yngste kan dø først – eller at parterne kan dø... Gensidige testamenter mangler bestemmelser om længstlevendes ret til at ændre testamentet.... 

50.  Tilsidesættelse af båndlæggelse (20 hits)
indsatte eksekutor var afgået ved døden, var kompetent til at foretage skønnet over, om betingelserne for tilsidesættelse af båndlæggelsen efter testamentets... UfR 1977.770 ØLD: T havde i sit testamente bestemt, at halvdelen af arven til sønnen A skulle båndlægges.... Testamentet var uigenkaldeligt efter den førstes død. M døde i 1986 og i 1990 oprettede H codicil, hvori hun ophævede båndlæggelsesbestemmelserne.... Der var heller ikke sikkert grundlag for, imod ordlyden af testamentet, at fastslå, at de afdødes hensigt alene havde været at båndlægge tvangsarven.... D havde tiltrådt testamentet. H døde i 1978 og afsluttende skiftesamling i eksekutorboet blev afholdt d. 26.05.1982.... 

51.  Kommentarer til arvelovens § 81 (17 hits)
testamente skal tilfalde fælles livsarvinger.... Bestemmelsen omfatter både gensidige testamenter og fælles testamenter, hvor ægtefæller ikke gensidigt indsætter hinanden til at arve.... I stk. 2, nr. 1, foreslås det, at den længstlevende ægtefælle ikke ved testamente kan råde over friarv, der ifølge det fælles testamente skal tilfalde førstafdødes særlivsarvinger.... ifølge testamentet - heller ikke den arv, der antages at falde efter længstlevende.... livsarving, der giver afkald på arv efter førstafdøde mod at arve længstlevende, bør for at sikre sig - f.eks. for det tilfælde at den længstlevende indgår nyt ægteskab - gøre arveafkaldet betinget af, at testamentet... 

52.  Kommentarer til arvelovens § 71 (12 hits)
Hvis der rejses indsigelse mod testamente oprettet i medfør af § 64, skal den, der vil påberåbe sig testamentet, godtgøre, at testamentet er gyldigt oprettet. Stk. 2.... Stk. 1 indebærer, at den, der vil påberåbe sig et vidnetestamente skal godtgøre, at testamentet er gyldigt oprettet, hvis der rejses indsigelse mod testamentet.... Kan der ikke føres det fornødne bevis herfor, kan testamentet ikke lægges til grund for skiftet.... Det er således den, der er begunstiget i et vidnetestamente, der har bevisbyrden for testamentets formelle og reelle rigtighed, herunder for testators habilitet.... 

53.  Bemærkning til lovforslag til ændring af FAL L101/2006 (56 hits)
En skriftlig meddelelse til forsikringsselskabet kan ske ved almindeligt brev eller ved, at der indsendes en kopi af testamentet.... den begunstigede, inden testamentets indhold blev kendt på skiftet efter forsikringstageren.... Udbetaling vil typisk skulle ske til en forvaltningsafdeling i overensstemmelse med testamentets bestemmelser.... Det er endvidere en betingelse, at de har, har haft eller venter et barn sammen, eller har levet sammen på fælles bopæl mindst de sidste 2 år før underskrivelsen af testamentet... Da forsikringsselskabet skal have underretning om, at forsikringssummen er båndlagt, kan båndlæggelsen ikke ske ved testamente, medmindre testamentet indsendes til selskabet... 

54.  30% løsningen (9 hits)
AAL § 21. stk. 3 indeholdt denne regel Er det ved testamente bestemt, at visse arvelodder skal udredes fri for afgifter, betragtes de pågældende arvelodder som forøgede... Allerede i pjecen "Værd at vide om testamenter", marts 1996, udgivet af Kræftens Bekæmpelse, var der anført et taleksempel, hvor Kræftens Bekæmpelse skulle arve 30% af boet... B havde i testamente fra 1979 bestemt, at nogle søskendebørn skulle have legater på i alt 1.038.802,50 kr.... Man kan efter min vurdering ikke skrive i testamentet, at den velgørende organisation skal arve et beløb svarende til bo- og tillægsboafgifterne med tillæg af f. eks. 50.000... Allerede oprettede testamenter med 30%-løsningen bør gennemgås. Hvis de resterende 70% skal tilfalde søskende helt eller delvist, bør testamentet revideres.... 

55.  Almindeligt privat skifte (30 hits)
TFA 1999.240 VLK: A havde i sit testamente indsat sin brodersøn S til universalarving.... TFA 2001.476 VLK (FM 2001.123/3 VLK): Afdøde havde oprettet formløse testamenter til fordel for sin samleverske.... A kærede og oplyste, at hun ville søge spørgsmålet om testamentets fortolkning afklaret ved dom. jf. DSL § 101, jf. § 89, stk. 1, nr. 1.... E kærede afgørelsen, ligesom hun anlagde sag ved skifteretten, hvor hun anfægtede testamentet.... Efter oprettelsen af testamentet fik B en datter, D. A døde i 2017.... 

56.  Tilbagekaldelse af testamenter (38 hits)
Tilbagekaldelse af testamenter a. Form og fremgangsmåde b.... TFA 2004.169 ØLD: M og H havde i 1987 i gensidigt testamente  bestemt, at en ven B skulle arve H, hvis hun blev længstlevende.... Advokat udarbejdede et udkast til nyt testamente, hvor A's steddatter og dennes søn skulle være hendes arvinger.... i en nødsituation som beskrevet i AL § 44, således at testamentet kunne opretholdes som et nødtestamente.... Testamentet af 29.07.1995 blev anset for ugyldigt, da det ikke var underskrevet af 2 vidner, jfr.... 

57.  Kurser i testamenter og ægtepagter i praksis (14 hits)
Det henvender sig til sekretærer og sagsbehandlere, samt til advokater, der kun i begrænset omfang beskæftiger sig med ægtepagter og testamenter, og som... Arveretten - hvem behøver ikke et testamente?  2.            ... Testamenter for enlige. 4.            ... Testamenter for enlige i uskiftet bo  - er der grænser for testamentet?... Børnetestamente - separat dokument eller led i testamente? Og tæller de egentlig? 6.            ... 

58.  Kommentarer til arvelovens § 102 (8 hits)
Testamenter og andre arveretlige retshandler samt tilbagekaldelser heraf, som ikke opfylder lovens krav med hensyn til habilitet og form, er gyldige, hvis de er oprettet før lovens ikrafttræden og er... Testamenter, som før den 1. april 1964 er konfirmeret efter arveforordning af 21. maj 1845, § 27, 1. punktum, bevarer retsvirkning i henhold til denne bestemmelse, selv om arveladeren er død efter... Bestemmelsen indebærer, at testamenter, tilbagekaldelse af testamenter og arveforskud m.v., der er gyldigt oprettet før lovens ikrafttræden, bevarer deres gyldighed med hensyn til form og habilitet... Dette har navnlig betydning i relation til en formløs tilbagekaldelse af et testamente, der er sket før lovens ikrafttræden.... Dør testator efter lovens ikrafttræden, og opfylder testamentet kravene i den nye lov med hensyn til form og habilitet, er det uden betydning, om testamentet var gyldigt efter de regler, der var gældende... 

59.  Afkald på ventende arv (17 hits)
H havde i 1966 oprettet testamente til fordel for en plejesøns 3 børn.... S tiltrådte ved underskrift på testamentet det indeholdte personlige arveafkald.... Da testamentet efter sit indhold alene omfattede den fædrene arv, og da arveafkaldet henviste til testamentets bestemmelser, fandtes det ikke godtgjort, at arveafkaldet... H påstod efter M's død, at testamentet og arveafkaldet var ugyldigt, så hun skulle arve det hele, dvs. ca. 2,5 mio. kr.... Et afkald kan være betinget, f. eks. af, at arveladeren opretter testamente til fordel for en bestemt person, eller at arveladers testamente ikke ændres, eller at arvelader overleves... 

60.  Båndlæggelse af arv (11 hits)
Går ind for, at også tvangsarv skal kunne frigives efter § 64, hvis en i testamentet udpeget tredjemand tiltræder dette.... Hvis testamentet ikke indeholder en begrundelse for baggrunden for båndlæggelsen, vil dette kunne medføre en lempelse af beviskravene for, at båndlæggelsen åbenbart ikke... rådigheden over denne, kan justitsministeren, når hensynet til arvingens tarv taler derfor - navnlig hvis forholdene har forandret sig - tillade sådanne afvigelser fra testamentet... Nyt 1996.122): M havde i 1968 arvet en ejendom i Odense som særeje i henhold til testamente oprettet i 1962.... Der blev herved navnlig lagt vægt på, at M efter det oplyste ikke havde andre livsarvinger end fællesbørnene med H, og at forholdene siden testamentets oprettelse... 

61.  Lovsamling: Forslag til ny arvelov i L 100 af 06.12.2006 (117 hits)
Justitsministeren fastsætter regler om notarens virksomhed, opbevaring af en kopi af testamentet, indberetning til Bil- og Personbogen og adgangen til at få oplysninger om oprettede testamenter... at oprette testamente, og 5) andre omstændigheder, der kan være af betydning for testamentets gyldighed.... Kapitel 12: Testamentes ugyldighed og anfægtelse § 69.... Hvis der rejses indsigelse mod testamente oprettet i medfør af § 64, skal den, der vil påberåbe sig testamentet, godtgøre, at testamentet er gyldigt oprettet. Stk. 2.... Indsigelse mod et testamentes gyldighed kan rejses af enhver, som vil arve, hvis testamentet erklæres ugyldigt.... 

62.  Lovsamling: Arveloven 2007 (117 hits)
testamentet.... Justitsministeren fastsætter regler om notarens virksomhed, opbevaring af en kopi af testamentet, indberetning til Bil- og Personbogen og adgangen til at få oplysninger om oprettede testamenter... Kapitel 12: Testamentes ugyldighed og anfægtelse § 69.... Hvis der rejses indsigelse mod testamente oprettet i medfør af § 64, skal den, der vil påberåbe sig testamentet, godtgøre, at testamentet er gyldigt oprettet. Stk. 2.... Indsigelse mod et testamentes gyldighed kan rejses af enhver, som vil arve, hvis testamentet erklæres ugyldigt.... 

63.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2010 (17 hits)
A havde i testamente fra 2003 indsat advokat B som bobestyrer, da han var bekendt med afdødes forhold.... Indsættelsen skulle ifølge testamentet ikke være til hinder for privat skifte, hvis advokaten og arvingerne var enige herom.... Testamentet gav mulighed for privat skifte, og det indeholdt kun en generel begrundelse for ønsket om bobestyrerbehandling.... Skifteretten i Lyngby fandt, at der var på grund af testamentets § 6, at arvingsgruppe B havde undladt at stemme, og tiltrådte, at bostyret havde tilsidesat beslutningen i medfør... M og H havde ved testamente truffet bestemmelse om den nærmere fordeling af arven mellem samtlige børn.... 

64.  Kommentarer til arvelovens § 57 (3 hits)
Indeholder testamentet bestemmelser om udbetaling af den båndlagte arv til et bestemt tidspunkt eller ved bestemte begivenheders indtræden, foretages udbetalingen af forvaltningsafdelingen.... Afhænger det derimod af et skøn, om testamentets betingelser er opfyldt, kan udbetaling kun ske efter bestemmelse af justitsministeren eller den, justitsministeren bemyndiger dertil.... Ministeriets specielle bemærkninger til § 57 i lovforslag L100 af 06.12.2006 Bestemmelsen omhandler udbetaling af den båndlagte arv i overensstemmelse med bestemmelser herom i et testamente... 

65.  Dødsboskiftet generelt - Arvinger og legatarer (11 hits)
Da A ved testamentet havde udtømt sine efterladenskaber, antoges det at have været hendes hensigt at udelukke de øvrige legale arvinger.... TFA 2011.166 VLK: M, der døde i 2010, havde i testamente fra 1993 indsat sin samlever K til at arve M's andel af deres fælles ejendom, der udgjorde boets hovedaktiv.... Da K ifølge testamentet skulle modtage en ganske betydelig del af boet, bestemte skifteretten i Viborg - uden at træffe afgørelse om K's arveret - at K skulle have stilling... Testamentets bestemmelser skulle også gælde, hvis M ved sin død var i ægteskab med H.... Har arveladeren i testamentet angivet et tidligere tidspunkt for opfyldelse af et legat end det, der følger af § 14, skal boet respektere dette, medmindre boets likviditets- eller... 

66.  Kommentarer til arvelovens § 16 (35 hits)
Har en af ægtefællerne truffet bestemmelse ved testamente, deles den del af boet, der ikke er truffet testamentarisk bestemmelse om, efter stk. 2-4, medmindre andet må anses for at følge af testamentet... må anses for at følge af testamentet.... At andet følger af testamentet kan f.eks. være tilfældet, hvis testamentet må forstås sådan, at længstlevende kun har haft til hensigt at fordele den halvdel af arven, der efter stk. 1, skal... Det er endvidere i sig selv uden betydning, om testamentet begunstiger en af ægtefællernes slægtninge eller en ubeslægtet person eller en organisation.... Reglerne i AL § 16 er så dårligt udformede, at alle ægtefæller, der har særbørn, bør oprette testamente. Der er på synopsis.dk mange koncepter til sådanne testamenter.... 

67.  Særeje (22 hits)
Beløbet var a conto arv efter H's far, som i testamente havde bestemt, at arven skulle være fuldstændigt særeje.... Der findes skønsmæssigt særejebestemmelser i ca. 76.000 testamenter oprettet før 01.10.1990, jf.... F. eks. hvor det af testamentet fremgår, at hensigten med særejeklausulen er at holde kapitalen på descendensens hænder.... U3: Testamentet er gjort uigenkaldeligt. Har testator fra d. 01.10.1990 og til sin død uafbrudt savnet testamentshabilitet, jf.... AL § 93, stk. 1, nr. 2, og reglerne om testamente fandt derfor tilsvarende anvendelse.... 

68.  Manglende evne til at handle fornuftsmæssigt (9 hits)
I testamentet gav M bl.a. afkald på arv efter H, såfremt han blev længstlevende.... Ifølge notarens påtegning var de begge i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente.... M's særbørn, A og B, påstod, at testamentet og ægtepagten var ugyldige jf.... ØL fandt det ikke for godtgjort, at M ved testamentets oprettelse manglede evnen til fornuftsmæssigt at råde over sine ejendele.... I januar 2004 ændrede M og K deres testamente, og notaren attesterede, at K var i stand til at handle fornuftsmæssigt.... 

69.  Kommentarer til arvelovens § 79 (2 hits)
Indsigelse mod et testamentes gyldighed kan rejses af enhver, som vil arve, hvis testamentet erklæres ugyldigt.... 

70.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2004 (31 hits)
To af de andre arvinger oplyste, at de ønskede at anfægte testamentet.... Advokat X havde udfærdiget testamentet.... M og H havde i et fælles testamente fra 1999 indsat advokat B som bobestyrer.... Landsretten fandt herefter ikke, at køberetten skulle anses for en dødsgave, der er omfattet af reglerne om testamenter, jf.... Han tilbagekaldte d. 24.11.1998 testamentet for notaren i Store Heddinge og bestemte i et nyt testamente, at en plejedatter skulle være universalarving.... 

71.  Hvem er begunstiget? (42 hits)
En 31-årig mand, S, der var søn af M og F, afgik ved døden uden at efterlade sig ægtefælle eller børn og uden at have oprette testamente.... Der var heller ikke holdepunkter for at antage, at testamentet skulle anses for opretholdt, og det ansås som følge af separationen... sin død havde opholdt sig det meste af tiden i Polen, herunder i jul og nytår, og at M over for advokat A i forbindelse med oprettelse af testamentet... De øvrige protesterede og ønskede arven delt efter testamentets fordelingsnorm.... Notaterne var imidlertid ikke benævnt »testamenter«, og de fremtrådte som legatbestemmelser.... 

72.  God advokatskik III. Almindelige principper for advokaters adfærd (13 hits)
På tidspunktet for testamentets oprettelse boede testator på samme adresse som legataren.... Advokatnævnet udtaler: "Nævnet finder ikke, at [advokaten] har tilsidesat god advokatskik ved at bistå [testator] med oprettelse af testamente.... Advokat PØ blev i testamentet indsat som bobestyrer. Advokat PØ havde 8 uger tidligere repræsenteret S, hvilket T vidste.... A henviste P til skifteretten og udleverede i kuvert et testamente til P, som afdøde havde oprettet uden A's medvirken.... A bad P om at aflevere testamentet til skifteretten.... 

73.  Kommentarer til arvelovens § 74 (2 hits)
74 i lovforslag L100 af 06.12.2006 Litteratur ad § 74 Ministeriets specielle bemærkninger til § 74 i lovforslag L100 af 06.12.2006 Bestemmelsen omhandler et testamentes... Den, der vil gøre gældende, at testator ikke var i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente, har bevisbyrden herfor.... 

74.  Afkald på falden arv (13 hits)
Arvingernes undladelse af at anfægte et anfægteligt testamente accepteres normalt i praksis, jf.... Dette gælder, selv om testamentet ikke respekterer tvangsarvereglerne, jf. Skifteret p. 359.... ØL bemærkede, at det ikke i boopgørelsen var anført, at de meddelte arveafkald skulle respektere testamentets bestemmelser om skilsmissesæreje, og stadfæstede afgørelsen.... Legater har hidtil kun kunnet stiftes ved testamente. e.... A's niece skal i henhold til testamente arve 150.000, medens resten skal tilfalde A's livsarvinger.... 

75.  Tilsidesættelse af ægtepagter efter aftaleretlige regler (21 hits)
H, der havde 2 særbørn, oprettede samtidig testamente til fordel for M. Samlivet blev ophævet i december 1993. H påstod ægtepagten kendt ugyldig.... I testamentet bestemte M, at H skulle arve 1/3 og særbarnet A mest muligt og særbarnet B alene sin tvangsarv.... Ifølge notarens påtegning var de begge i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente.... M's særbørn, A og B, påstod, at testamentet og ægtepagten var ugyldige jf. AL § 51, jf. § 56 og VML § 46.... ØL fandt det ikke for godtgjort, at M ved testamentets oprettelse manglede evnen til fornuftsmæssigt at råde over sine ejendele.... 

76.  Bemærkninger til udkast til ændring af forsikringsaftaleloven og pensionsopsparingloven i betænkning nr. 1473/2006 (7 hits)
stk. 2, at skifteretten skal indhente de nødvendige oplysninger om arvinger fra det centrale personregister og om afdødes testamentariske dispositioner fra Centralregisteret for Testamenter... Bestemmelsen kan endvidere træffes ved testamente.... Da forsikringsselskabet skal have underretning om, at forsikringssummen er båndlagt, kan båndlæggelsen ikke ske ved testamente, medmindre testamentet indsendes til selskabet som... Tilsvarende gælder, hvis parterne har oprettet ægtepagt og testamente, der begunstiger den længstlevende ægtefælle (ægtefællebegunstigende kombinationssæreje), hvis det dermed må... 

77.  Lovsamling: Den Nordiske Dødsbokonvention (24 hits)
En bestemmelse om lovvalg skal for at være gyldig have den form, der er gældende for et testamente, eller fremgå af bestemmelserne i et testamente.... Arveladers testamente skal i henseende til formen anses for gyldigt, hvis testamentet opfylder de formkrav, som er foreskrevet i loven på det sted, hvor testamentet er oprettet... For så vidt testamentet angår fast ejendom skal det også anses for gyldigt i henseende til formen, hvis testamentet opfylder de formkrav, som er foreskrevet i loven på det... Spørgsmål om testamentets eller tilbagekaldelsens ugyldighed på grund af testators sindstilstand eller på grund af svig, vildfarelse, tvang eller anden utilbørlig påvirkning... Bestemmelser i finsk eller svensk lov om, at en arving, som vil anfægte et testamentes gyldighed, skal rejse sag inden en vis tid, efter at testamentet er forkyndt for ham... 

78.  Dødsgaver og dødslejegaver (14 hits)
Der er i AL § 93 sket en begrænset udvidelse af dødslejebegrebet i AL § 70, idet reglerne om testamenter skal anvendes på gaver, der er givet kort før giverens død på et tidspunkt... Landsretten fandt herefter ikke, at køberetten skulle anses for en dødsgave, der er omfattet af reglerne om testamenter, jf.... S havde ved et senere testamente i 2008 tilbagekaldt samtlige tidligere testamentariske dispositioner. Tilbagekaldelsen måtte omfatte køberettighederne.... betingelser for at blive anset for en dødslejegave er gaven alligevel gyldig, hvis giveren har overholdt regler for oprettelse af testamenter... Enhver, som vil arve, hvis et testamente erklæres ugyldigt, vil i medfør af AL § 79 kunne rejse indsigelse mod testamentet.... 

79.  Særejeformer (8 hits)
I april 2011 oprettede de et testamente, hvorefter længstlevende skulle arve mest muligt efter førstafdøde.... Parterne havde d. 19.04.1994 oprettet testamente, hvor det var anført, at H´s særbo skulle skiftes med 1/3 til M og 2/3 til H´s særbørn.... Det kan ikke ved ægtepagt aftales eller ved testamente bestemmes, at den længstlevende skal kunne hensidde i uskiftet bo med førstafdødes fuldstændige særeje.... Testamentet blev ikke anset for ugyldigt i sin helhed efter AL § 53, stk. 1, men blev korrigerende fortolket som en testation af mest muligt til længstlevende.... Ordet kombinationssæreje bør ikke anvendes i ægtepagter eller testamenter, da skilsmissesæreje, som bliver fuldstændigt særeje for længstlevende, blot er een af 8 mulige... 

80.  Kurser i koncipering af testamenter og ægtepagter november 2010 (17 hits)
På kurset gennemgås udarbejdelsen af testamenter i lyset af erfaringerne fra de første 5 år med den nye arvelov.... d)     Formkrav ved oprettelse og tilbagekaldelse af testamente.... d)      Gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (med ligedeling ved længstlevendes død).... e)      Gensidigt testamente mellem ægtefæller med særbørn, hvor særbarnet skal arve begge ægtefæller.... f)      Gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (med ligedeling ved længstlevendes død).... 

81.  Kurser i koncipering af ægtepagter og testamenter i lyset af den nye arvelov og den nye pensionsdelingslov (16 hits)
12 28 00    FAX 98 12 28 15 KONCIPERING AF  TESTAMENTER... Allerede nu bør testamenter fremtidssikres, så de tager højde for de mange ændringer af arveloven.... Der er nu mulighed for at oprette testamenter til ugifte samlevende efter de nye regler om udvidet samlevertestamente.... Gennemgang af en række koncepter til testamenter og ægtepagter: a)           Gensidigt testamente til samlevende med fællesbørn (med særejeklausul... Tilmelding til kurset ”Koncipiering af testamenter og ægtepagter” (K0161) kan ske enten via vor hjemmeside eller ved fremsendelse af kursusgebyr, der... 

82.  Kommentarer til arvelovens § 56 (2 hits)
Bestemmelsen tager sigte på de situationer, hvor de omstændigheder, der har dannet grundlag for arveladerens beslutning om at indsætte en båndlæggelsesbestemmelse i testamentet, har ændret sig.... Det kan f. eks. være tilfældet, hvis der gået mange år siden testamentets oprettelse, og det er åbenbart, at arvingen kan råde fuldt forsvarligt over midlerne.... 

83.  Editionspligt (12 hits)
A for perioden fra 2003 til hendes død i 2012 med henblik på at bedømme, om hun var habil ved oprettelsen af testamentet.... Idet anmodningen omfattede en lang række journaler tillige for en periode, der lå langt senere end testamentets oprettelse, og idet... UfR 2005.1936 ØLK: M ikke pålagt at fremlægge sit testamente, da et testamente var et personligt og fortroligt dokument.... A for perioden fra 2003 til hendes død i 2012 med henblik på at bedømme, om hun var habil ved oprettelsen af testamentet. Lyngby Skifteret afslog anmodningen.... Idet anmodningen omfattede en lang række journaler tillige for en periode, der lå langt senere end testamentets oprettelse, og idet der ikke var angivet nærmere... 

84.  Kursus: NY ARVELOV - - særligt med henblik på testamenter og ægtepagter. (10 hits)
Med udgangspunkt i en række konkrete udkast til ægtepagter og testamenter gennemgås, hvorledes man bedst kan udforme dokumenterne, så de passer til de typiske familieformer... Kurset gennemgår den ny arvelov, herunder reglerne om arvefordeling samt testamenter, ligesom forskellige typer af ægtepagter beskrives.... Hvorledes "fremtidssikrer" man allerede nu klienternes testamenter?... Top 10 mest udbredte fejl i testamenter i 2007 – og hvordan de undgås.... Ægtepagt og testamente kombineret – udbredte "pakkeløsninger" a) Kan særbørn fremover gøres "arveløse" ved kombination af ægtepagt og testamente?... 

85.  Oversigter (7 hits)
Oversigter Generelt Arv og testamente... Arveregler for ægtefæller og ugifte samlevende De mest udbredte fejl i testamenter... Kvantitative og kvalitative delingsregler i rangfølge efter den nye arvelov Mulighederne for ved testamente at råde over tvangsarv efter den... Svogerskabsarv Ændringer i udformningen af testamenter som følge af den nye arvelov.... Forskellige former for testamenter Arvs senere fordeling mellem svigerbørn og børnebørn... 

86.  Oversigter (7 hits)
Oversigter Generelt Arv og testamente Begunstigelse på pensioner... Arveregler for ægtefæller og ugifte samlevende De mest udbredte fejl i testamenter... Kvantitative og kvalitative delingsregler i rangfølge efter den nye arvelov Mulighederne for ved testamente at råde over tvangsarv efter den... Svogerskabsarv Ændringer i udformningen af testamenter som følge af den nye arvelov.... Forskellige former for testamenter Arvs senere fordeling mellem svigerbørn og børnebørn... 

87.  Kommentarer til arvelovens § 15 (52 hits)
Har en af ægtefællerne truffet bestemmelse ved testamente, deles den del af boet, der ikke er truffet testamentarisk bestemmelse om, efter stk. 1 og 2, medmindre andet må anses for at følge af testamentet... Testamentet fra 1950 måtte under disse omstændigheder anses for bortfaldet.... anses for at følge af testamentet.... At andet følger af testamentet kan f.eks. være tilfældet, hvis testamentet må forstås sådan, at længstlevende kun har haft til hensigt at fordele den halvdel af arven, der efter stk. 1, skal tilfalde... andet må anses for at følge af testamentet.... 

88.  Kommentarer til arvelovens § 5 (28 hits)
andel af beløbet, jf. § 1, stk. 2, medmindre andet fremgår af testamentet.... arvelov, da dødsfaldet var sket efter lovens ikrafttræden, og da andet ikke fulgte af AL § 100-102 eller en konkret fortolkning af testamentet... En beløbsbegrænsning skal således fremgå udtrykkeligt af testamentet.... Der kan ikke ved testamente rådes over tvangsarv, medmindre dette er hjemlet ved lov. Lovforslagets kapitel 10 (§§ 55-63) indeholder regler om adgangen til at råde over tvangsarv ved testamente.... En beløbsbegrænsning skal således fremgå udtrykkeligt af testamentet.... 

89.  Kommentarer til arvelovens § 58 a (3 hits)
07.11.2018 Litteratur ad § 58 a Ministeriets specielle bemærkninger til § 58 a i lovforslag L91 af 07.11.2018 Efter § 53, stk. 1, i arveloven kan en arvelader ved testamente... Indeholder et testamente bestemmelser om udbetaling af den båndlagte arv til et bestemt tidspunkt eller ved bestemte begivenheders indtræden, foretages udbetalingen af forvaltningsafdelingen.... Afhænger det derimod af et skøn, om testamentets betingelser er opfyldte, kan udbetaling kun ske efter bestemmelse af justitsministeren eller den, justitsministeren bemyndiger dertil, jf. § 57 i arveloven... 

90.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 1998 (43 hits)
testamentet var derfor ugyldigt.... Under skiftet opstod der tvist om fortolkningen af testamentet.... S påstod testamentet fra 1992 erklæret ugyldigt, da det var i strid med det tidligere testamente, som ikke var omtalt, og da M savnede testamentshabilitet.... M døde i 1989, og H arvede mest muligt i henhold til testamentet. H oprettede i 1991 et nyt testamente, hvor hun indsatte Astmaforskningen som universalarving.... Da testamentet ikke tog stilling til det tilfælde, hvor begge de indsatte arvinger var døde inden længstlevende, fandtes forudsætningerne for testamentet af 1979 at være bortfaldet... 

91.  Kommentarer til arvelovens § 50 (13 hits)
Arveladeren kan ikke ved testamente råde over tvangsarv, medmindre dette er hjemlet ved lov. Stk. 2.... Arveladeren kan ved testamente bestemme, at en livsarving skal have sin tvangsarv udbetalt kontant.... Det kan ved testamentet bestemmes, at denne ret også kan gives til aktiver, der overstiger værdien af den pågældendes arvelod mod, at livsarvingen betaler det overskydende beløb kontant til boet.... Det er en forudsætning, at testamentet udtrykkeligt fastsætter, at livsarvingens tvangsarv skal udbetales kontant.... Hvis testamentet alene angiver, at den pågældende kun skal have sin tvangsarv, vil tvangsarven stadig være en andelsret i boet.... 

92.  Kommentarer til arvelovens § 72 (12 hits)
Et testamente oprettet i medfør af § 65 er ugyldigt, hvis 1) det ikke kan anses for sikkert, at testamentet er udtryk for testators beslutning og er oprettet af denne, eller 2) det må antages... , at testator ikke var i stand til fornuftmæssigt at oprette testamentet.... , at testator ikke var i stand til fornuftmæssigt at oprette testamentet (nr. 2).... I denne sammenhæng vil vidneforklaringer fra personer, der har været sammen med testator i den nødsituation, hvor testator angiveligt har oprettet testamente, være relevante, men også mere tekniske... Tilsvarende er det den, der vil gøre gældende, at testator ikke var i stand til fornuftmæssigt af oprette testamente (nr. 2), der skal godtgøre dette.... 

93.  Kommentarer til arvelovens § 18 (18 hits)
M anførte, at formuleringen i testamentet netop statuerede, at der skulle være tale om et formaliseret forhold i form af vielse eller fælles bopæl.... M's særbørn havde ved påtegning på testamentet tiltrådt, at H kunne sidde i uskiftet bo. M døde i 1992 og H sad i uskiftet bo til sin død i 1997.... Alle særbørn underskrev en påtegning om samtykke hertil på testamentet oven for M’s og H’s underskrift.... testamente var tilbagekaldt.... Der er ikke noget til hinder for, at arvelader i testamente bestemmer, at særlivsarvinger kun skal arve deres tvangsarv, hvis de ikke giver samtykke til uskiftet bo, eller at et testamente... 

94.  God advokatskik (4 hits)
Damsgaard i ADV 2003.153-154: Grænserne for god advokatskik Om Nævnets kendelse af 11.04.2003 om EDC-testamenter.... Efter at advokat A var udtrådt af advokatvirksomheden og startet eget advokatfirma, skrev advokat X til klienter, der tidligere havde fået oprettet et testamente... I henvendelsen tilbød advokat X en uforpligtende gennemgang af tidligere testamenter.... Henvendelsen af 27/10 2004 udsendtes til advokatselskabets testamentekunder i afsluttede sager.... 

95.  Kommentarer til arvelovens § 95 (12 hits)
Er der ingen arvinger efter loven eller testamente, tilfalder afdødes formue staten. Stk. 2.... , hvis testamentet må antages at være udtryk for afdødes sidste vilje.... Efter bestemmelsen har Justitsministeriet som hidtil partsbeføjelser og kan f.eks. anfægte gyldigheden af et testamente, hvis formuen vil tilfalde statskassen, såfremt testamentet erklæres ugyldigt... Efter bestemmelsen kan Justitsministeriet bestemme, at der ikke skal rejses indsigelse mod et anfægteligt testamente, hvis testamentet må antages at være udtryk for afdødes sidste vilje.... Afståelse af arven kommer kun på tale, hvor afdøde ikke efterlader sig arvinger efter loven eller testamente.... 

96.  Kommentarer til arvelovens § 80 (6 hits)
06.12.2006 Litteratur ad § 80 Ministeriets specielle bemærkninger til § 80 i lovforslag L100 af 06.12.2006 Bestemmelsen handler om tilbagekaldelse af fælles testamenter... Bestemmelsen afløser den gældende arvelovs 47 om tilbagekaldelse af gensidige testamenter og udvider den gældende bestemmelses anvendelsesområde fra alene at angå egentlige gensidige indsættelser til... også at omfatte andre fælles testationer, f.eks. fælles testamenter mellem søskende, hvor de pågældende ikke gensidigt indsættes til at arve hinanden.... Tilbagekaldelse skal i overensstemmelse med lovforslagets 67, stk. 1, ske efter reglerne om oprettelse af testamente, det vil som udgangspunkt sige ved et notartestamente eller et vidnetestamente, jf... 

97.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 254 af 04.05.1995: Forslag til lov om afgift af dødsboer og gaver (9 hits)
Tilsvarende kan opnås, hvis en kapital testamenteres til ægtefællen med forbehold af en rentenydelsesret for slægtninge eller venner.... Testamenter hvor kapitalen testamenteres til en almenvelgørende organisation med forbehold af en rentenydelsesret til slægtninge, kan være oprettet for flere år siden og under hensyntagen til den... Disse testamenter vil også omfattes af boafgiftslovens ændrede regelsæt, når arvelader afgår ved døden efter disses ikrafttræden.... I disse testamenter er der naturligvis på ingen måde tale om afgiftsspekulation, idet testamentet på koncipieringstidspunktet skete ud fra de dagældende afgiftsmæssige regelsæt.... Denne ret til at kræve afgiften betalt af kapitalen eller formuegodet kan dog begrænses i henhold til arveladers testamente, hvilket svarer til nugældende praksis.... 

98.  Kommentarer til arvelovens § 93 (4 hits)
Reglerne om testamente finder tilsvarende anvendelse på 1) gaver, der gives i giverens levende live, men som er bestemt til at opfyldes efter giverens død, og 2) gaver, der er givet kort før giverens... Stk. 1, nr. 2, indebærer en begrænset udvidelse af dødslejebegrebet i den gældende arvelovs 70, idet reglerne om testamenter efter forslaget skal anvendes på gaver, der er givet kort før giverens død... Henvisningen til testamentsreglerne omfatter også bestemmelserne om, at testamenter frit kan tilbagekaldes, medmindre der er afgivet uigenkaldelighedserklæring, jf. lovforslagets 68.... F.eks. vil det forhold, at en døende person betænker sit barnebarn med en konfirmationsgave på 10.000 kr., ikke kræve, at der oprettes testamente, hvis også øvrige børnebørn eller andre slægtninge... 

99.  Uskiftet bo (28 hits)
Begrænsning af det uskiftede bos omfang ved testamente 4.... Alle særbørn underskrev en påtegning om samtykke hertil på testamentet oven for M’s og H’s underskrift.... testamente var tilbagekaldt.... § 101, stk. 1 - ikke kunne anses for at begrænse M’s ret til at sidde i uskiftet bo, idet testamentet alene regulerede arveforholdene efter H, uden at testamentet samtidig forholdt sig... Hun ønskede ikke at udlevere testamentet. Skifteretten fandt ikke, at der var grundlag for at give et sådant pålæg.... 

100.  Sammenligning mellem begunstigelse via testamente og via forsikring eller pension (7 hits)
Indsættelse af begunstigede Sammenligning mellem begunstigelse via testamente og via forsikring eller pension  ... Via testamente Via forsikring eller pension Formkrav ved indsættelse?... Ja, hvis bestemt i testamentet, jf.... ÆFL § 23 Ja, hvis bestemt i testamente eller via formkravene i FAL § 103, stk. 1 og POL § 3, stk. 1, jf.... Ja, hvis bestemt i testamentet, jf.... 

101.  Arveret og dødsboskifte (11 hits)
Anmeldt af Henrik Dam i UfR 2001 B.351. 2002 Finn Taksøe-Jensen: Testamenter - Nye konciperingsmåder og deres betydning... Familie- og arveret, 1. årsprøve (kompendium), 2. udg., 2002, 148 sider, Thomson. 2003 Henrik Dam og Finn Taksøe-Jensen: Dit testamente... Om betydningen for testamenter oprettet før den nye arvelov af 2008, herunder drøftelse af standardformuleringer.... Oprettelse af testamente efter den nye arvelov, herunder af ægtefæller med særbørn og af ugifte samlevende.... Rasmus Kristian Feldthusen i UfR 2007 B. 317-321: Om omstødelse og vederlagskrav ved gensidige testamenter efter den nye arvelov.... 

102.  Kommentarer til arvelovens § 24 (7 hits)
Ved testamente kan ægtefællen kun råde over så stor en del af det uskiftede bo, som ved ægtefællens død falder i arv efter denne.... Efter M's død i 1984 blev testamentet tilsidesat som ugyldigt og uvirksomt, da S ikke havde tiltrådt dette.... Der var ikke holdepunkter for at antage, at det havde været arveladers hensigt, at K på S's bekostning skulle arve mest muligt, såfremt den i testamentet beskrevne ordning... Har ægtefællerne oprettet et fælles testamente, er kan længstlevendes testastionskompetence tillige være begrænset af AL § 81.... Stk. 2 fastslår, at den længstlevende ægtefælle ved testamente kun kan råde over så stor en del af det uskiftede bo, som ved ægtefællens død falder i arv efter denne.... 

103.  Litteratur vedrørende arvelovsreformen 2008 (6 hits)
Rasmus Kristian Feldthusen i UfR 2007 B. 317-321: Om omstødelse og vederlagskrav ved gensidige testamenter efter den nye arvelov.... Omtale af nye muligheder for at disponere ved testamente, herunder forøgelsen af friarven, muligheden for beløbsmæssigt at begrænse et barns arvelod, indbofordelingslister... Rasmus Kristian Feldthusen i TFA 2008.205-214: Fælles og gensidige testamenter efter den ny arvelov - med fokus på længstlevende testators testations- og rådighedsbeføjelser... Anne Louise Bormann og Finn Taksøe-Jensen i TFA 2008.303-310: Reglerne om fælles testamenter efter den nye arvelov.... 

104.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2015 (5 hits)
M og H, der var barnløse, oprettede d. 13.03.2008 et fælles testamente, hvorefter arven efter længstlevende skulle tilfalde en niece C.... Ifølge testamentet kunne længstlevende frit ændre bestemmelserne i testamentet for så vidt angik arven efter længstlevende. H døde d. 14.02.2011.... M oprettede d. 30.03.2011 nyt testamente, hvorefter hele arven skulle tilfalde en anden niece og hendes ægtefælle. M døde d. 24.10.2012.... Skifteretten i Kolding fandt, at testamentet måtte forstås således, at længstlevende kun kunne testere over halvdelen af det tidligere fællesbo, og C fik derfor medhold i, at... 

105.  Nyheder på Synopsis (22 hits)
Nyt emne: Udeblivelse i straffesager 05.06.2019 Ny formular: Lovvalgsklausuler i testamenter... 17.07.2011 Nyt emne: Byggemoms  10.07.2011 Fra d. 15.07.2011 skal notarialgenparter af testamenter... over erstatning for strafferetlig forfølgning 09.07.2007 Ny oversigt over 11 forskellige former for testamenter... Blankt afkald på falden arv mod vederlag 29.04.2007 Ny Oversigt over ændringer i udformningen af testamenter... i lovsamlingen. 02.04.2006 Ny oversigt: Oversigt over de mest udbredte fejl i testamenter... 

106.  Aftalers ugyldighed. (7 hits)
VL's flertal fandt, at H af M var blevet lokket til at underskrive, hvad hun - hvilket han måtte indse - opfattede som den sidste side af et testamente og ikke af en ægtepagt.... parternes pensionsmidler skulle være særeje, jf. herved AFTL § 32, stk. 1 UfR 2006.284 HD: I 1996 oprettede B (født 1921) og C (født 1915) testamente... Ifølge testamentet skulle en fast ejendom i Spramshuse så vidt muligt forblive i familiens eje, idet A's datter skulle arve den.... Tre dage efter underskrev de en kodicil til testamentet for notaren i Aabenraa, hvori overdragelsen udtrykkeligt var nævnt.... HR lagde endvidere til grund, at formålet med overdragelsen af ejendommen til A var at gennemføre testamentets intentioner i den opståede situation, hvor der var... 

107.  Dødsboskiftet generelt (8 hits)
UfR 2005.1078 ØLD: A havde i 1987 indgået en aftale med Leo Fonden om, at hun ville oprette et testamente, hvorefter hun uigenkaldeligt ville indsætte Leo Fonden som... A oprettede i 1987 et testamente, hvor det i indledningen blev anført, at halvdelen af arven efter hendes forældre skulle båndlægges, og hvorefter "ovennævnte halvdel af... Det i testamentet fastsatte legat kunne ikke anses som et sumlegat, men vedrørte rentebærende aktiver, og testamentet måtte forstås således, at renterne... Den i testamentet indeholdte uigenkaldelighedserklæring til fordel for Leo Fondet betød, at det af A senere til B testerede beløb alene kunne udbetales,... Det fremgik af B's testamente, at denne havde adskillige familiemedlemmer.... 

108.  Kommentarer til arvelovens § 17 (13 hits)
oprettet af førstafdøde, men førstafdøde kan i testamente begrænse det uskiftede bo til at omfatte længstlevendes boslod og tvangsarven af førstafdøde, således at det uskiftede bo kommer til... Det skal fremgå udtrykkeligt af testamentet, at hele friarven skal tilfalde en anden end ægtefællen, og at friarven skal udredes straks ved dødsfaldet.... Skifteretten fandt, at det testamente, H havde oprettet - uanset at det måtte anses for gyldigt, jf. DSL § 89, stk. 1, nr. 1, jf.... § 101, stk. 1 - ikke kunne anses for at begrænse M’s ret til at sidde i uskiftet bo, idet testamentet alene regulerede arveforholdene efter H, uden at testamentet samtidig forholdt sig... Længstlevende kan kræve et hvilket som helst af førstafdødes aktiver inddraget i det uskiftede bo mod kontant betaling til særboet, medmindre førstafdøde har bestemt andet ved testamente, eller... 

109.  Kommentarer til arvelovens § 69 (8 hits)
Et testamente er ugyldigt, hvis testator ikke ved oprettelsen opfyldte betingelserne i § 62, eller hvis testamentet ikke opfyldte kravene i §§ 63, stk. 1, 64, stk. 1-3, eller 66.... Litteratur ad § 69 Ministeriets specielle bemærkninger til § 69 i lovforslag L100 af 06.12.2006 Bestemmelsen, der viderefører den gældende arvelovs 50, indebærer, at et testamente... Bestemmelsen indebærer endvidere, at testamentet er ugyldigt, hvis formkravene til oprettelse af et notartestamente, et vidnetestamente eller en testamentarisk bestemmelse om fordeling af sædvanligt... 

110.  Kommentarer til arvelovens § 70 (5 hits)
Notarens påtegning på et testamente oprettet i medfør af § 63 skal anses som bevis for de forhold, der er omfattet af attestationen, medmindre særlige omstændigheder giver grund til at betvivle påtegningens... Litteratur ad § 70 Ministeriets specielle bemærkninger til § 70 i lovforslag L100 af 06.12.2006 Bestemmelsen fastlægger virkningen af notarens attestation på testamentet... Efter bestemmelsen er det et klart udgangspunkt, at notarens attestation på testamentet skal lægges til grund for bedømmelsen af dets gyldighed, medmindre "særlige omstændigheder giver grund til at betvivle... Den, der gør indsigelse mod testamentet, har bevisbyrden for, at det, attestationen omfatter, ikke svarer til begivenhedsforløbet og de faktiske forhold.... Kan et sådant bevis ikke føres, må testamentet opretholdes. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt. 13.2.1. og 13.3.... 

111.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 1997 (11 hits)
H havde i 1972 alene oprettet et testamente, hvori hun bestemte, at såfremt hun døde før M, skulle M - subsidiært deres fællesbarn - forlods arve mest muligt.... Arvelader havde i testamente fra 1979, hvor en velgørende forening var eneste arving, indsat advokat M, Esbjerg, som eksekutor.... En skifteret tog ved dom stilling til, hvorvidt der i et testamente skulle indfortolkes indtrædelsesret for nogle legatarer.... M efterlod selv 4 børn og ifølge testamente skulle en tidligere nu afdød hustrus plejebarn arve på lige fod med M's børn.... Der var heller ikke sikkert grundlag for, imod ordlyden af testamentet, at fastslå, at de afdødes hensigt alene havde været at båndlægge tvangsarven.... 

112.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2012 (8 hits)
M havde i 2009 i et testamente bestemt, at 2 af hans særbørn alene skulle arve deres tvangsarv.... Testamentet indeholdt ikke bestemmelser om fordelingen af resten af boet, som var på ca. 5.190.000 kr.... AL, der ikke efterlod sig testamente, døde i april 2011.... I et udkast til testamente fra 1989 var det anført, at fællesbørnene alene skulle arve deres tvangsarv. M døde i 1991, og H døde i 2009.... ØL lagde betydelig vægt på, at testamentet i modsætning til udkastet indeholdt en klar angivelse af en arveandel, og stadfæstede dommen.... 

113.  Advokater i udlandet (4 hits)
Køb og salg af fast ejendom i Danmark og i udlandet (Italien, Tyskland, Østrig, Spanien, Frankrig, Ungarn og Grækenland) ægtepagter, testamenter... tel +34 952 83 83 14 fax +34 952 83 82 47 Formidling af fast ejendom, testamenter... Køb og salg af fast ejendom Selskabsret Testamente... : +34 952 66 60 45 +34 663 373 535 Køb og salg af boliger Arveret og testamenter... 

114.  Arveforskud (6 hits)
F havde i 1988 oprettet et testamente, hvorefter de øvrige børn forlods skulle arve kr. 193.500.... Ikke godtgjort, at det var aftalt, at gaven i 1978 skulle anses for et arveforskud, og arven efter F skulle derfor fordeles i overensstemmelse med testamentet.... Moderen oprettede 3 måneder senere et testamente, hvorefter S først skulle have udlagt som arv, hvad han ved hendes død måtte skylde hende.... Antaget, at der var tale om et lån og ikke et arveforskud, og at en direkte ordfortolkning af testamentet førte til, at S's gæld til boet kun udgjorde 4.080 kr.... Nyt 1997.14 SKD: Afgørelse af 22.10.1996 fra Skattedepartementet i sagen j. nr. 11.96-537-83: Ved gensidigt testamente oprettet i 1979 mellem A og B indsatte de hver især... 

115.  Oversigt over mulighederne for ved testamente at råde over tvangsarv efter den nye arvelov. (9 hits)
Oversigt over mulighederne for ved testamente at råde over tvangsarv efter den nye arvelov.... Arveladeren kan ved testamente bestemme, at en livsarving skal have sin tvangsarv udbetalt kontant, jf. § 50, stk. 2, 1. pkt.... Hvis testamentet alene angiver, at den pågældende kun skal have sin tvangsarv, vil tvangsarven stadig være en andelsret i boet.... 1) tvangsarvingen ikke er i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente, jf... En arvelader kan ved testamente bestemme, at en livsarvings tvangsarv helt eller delvis skal båndlægges, når arveladeren finder, at dette er bedst for livsarvingen.... 

116.  Kommentarer til arvelovens § 58 (3 hits)
Stk. 1 og 2 kan fraviges ved testamente. Lovændringer Forarbejder Litteratur ad § 58, stk. 1 ad § 58, stk. 2 ad § 58, stk. 3 Lovændringer Ingen senere lovændringer.... (særejereformen), hvorefter bestemmelser om "særeje" i testamenter, der er oprettet inden lovens ikrafttræden, skal forstås som bestemmelser om skilsmissesæreje, medmindre andet fremgår af omstændighederne... I stk. 3 foreslås det, at stk. 1 og 2 kan fraviges ved testamente.... 

117.  Kommentarer til arvelovens § 86 (2 hits)
. §§ 83-85 finder tilsvarende anvendelse, hvor et fælles testamente er oprettet af andre end ægtefæller.... ad § 86 Ministeriets specielle bemærkninger til § 86 i lovforslag L100 af 06.12.2006 Bestemmelsen indebærer, at lovforslagets §§ 83-85 finder tilsvarende anvendelse på fælles testamenter... 

118.  Salær i dødsboer (19 hits)
Bobestyreren havde selv forestået konciperingen af testamentet. Salæret fastsattes til 200.000 kr. plus moms.... Advokaterne A og B var indsat som bobestyrere i afdødes testamente. Boet var på ca 180 mio. kr. Der var 4 livsarvinger.... Boet blev ifølge testamente fra 1999 udleveret til bobestyrerbehandling ved advokat A, der havde oprettet testamentet.... Advokat O var indsat som bobestyrer i A's testamente. Advokat O havde udarbejdet testamentet og seks kodiciller. Efter A's død blev advokat O udpeget som bobestyrer.... Der opstod under bobehandlingen tvist om fortolkningen af testamentet og kodicillerne.... 

119.  Klager over bobestyrere (15 hits)
Arving havde oprindeligt anerkendt et formløst testamente, hvorefter boet blev udleveret til privat skifte.... Arvingen klagede nu over, at bobestyreren ville lægge testamentet til grund. Skifteretten i Århus fandt ikke grundlag for at ophæve bobestyrerens beslutning.... Ifølge D's testamente skulle A arve nogle effekter, herunder scrapbøger og fotografier.... Spørgsmålet om, hvilket af afdødes testamenter, der skulle lægges til grund for skiftet, kunne ikke afgøres under en klagesag, jf.... Ifølge afdødes testamente skulle der af boets midler betales for gravstedsvedligeholdelse.... 

120.  Kommentarer til arvelovens § 20 (4 hits)
TFA 2008.256 ØLD: M og H havde i januar 2005 oprettet et testamente, hvorefter deres særbørn kun skulle have deres tvangsarv, hvis de ikke tiltrådte længstlevendes... Under hensyn til, at H havde anmodet om skifte, fortolkede Roskilde Ret testamentet således, at særbørnene skulle arve i henhold til loven.... kunne føre til andet resultat, da skiftet var påbegyndt på en begæring fra H, der havde aktualiseret særbørnenes ret til at arve i henhold til testamentet... M og H havde ved testamente truffet bestemmelse om den nærmere fordeling af arven mellem samtlige børn.... 

121.  Livsgaver (11 hits)
K nedlagde endvidere påstand om, at afdødes halvdel af ejendommen skulle tilfalde hende i henhold til testamentet.... K fik endvidere ikke medhold i, at hun skulle arve i henhold til testamentet, idet A's forudsætning om, at de ville flytte sammen, var bristet, og idet hun... VL bemærkede, at hverken beløbet angivet i testamentet eller passivposten i regnskaberne beløbsmæssigt stemte med de beløb, som arvingerne havde angivet at have modtaget.... Undladelse af anfægtelse af testamente Undladelse af at anfægte et mundtligt eller i øvrigt formløst testamente betragtes ikke som en gave, jf.... Afdøde havde ikke oprettet testamente herom, da hun ville stille datteren frit for, om hun ville opfylde ønskerne.... 

122.  Kommentarer til arvelovens § 60 (4 hits)
Friarv kan ved testamente indsættes i en successionsrækkefølge, således at arven tilfalder en arving eller legatar på første plads og derefter en eller flere andre arvinger eller legatarer på anden eller... Ved testamente kan arv eller legat ikke tillægges flere ved testators død ufødte personer efter hinanden.... Sådanne arveafkald kan gøres betingede, navnlig af, at arvingen ikke stilles ringere end efter testamentet, som arvingen har kendskab til.... Stk. 2 fastslår, at arv eller legat ikke ved testamente kan tillægges flere ved testators død ufødte personer efter hinanden.... 

123.  Dødsboskiftet - Berigtigelsesperioden (6 hits)
Har den afdøde oprettet testamente, og findes der i dette bestemmelser om, hvem der som bobestyrer skal behandle boet, må skifteretten således om nødvendigt rette henvendelse... DSL § 7, stk. 2 om, at skifteretten skal indhente de fornødne oplysninger om arvinger og legatarer fra Centralregisteret for Testamenter, svarer til gældende ret.... Indholdet af et testamente kan være af betydning for afgørelser af, til hvem boudlæg efter kap. 12 skal ske.... Selv om boet efter det oplyste er insolvent, kan bestemmelser i afdødes testamente om forældremyndighed, jf.... justitsministeren til administrativt at fastsætte mere detaljerede regler om indhentelse af oplysninger fra Det centrale Personregister og Centralregisteret for Testamenter... 

124.  Kommentarer til arvelovens § 75 (1 hit)
75 i lovforslag L100 af 06.12.2006 Litteratur ad § 75 Ministeriets specielle bemærkninger til § 75 i lovforslag L100 af 06.12.2006 Bestemmelsen omhandler et testamentes... 

125.  Kommentarer til arvelovens § 104 (3 hits)
I tilfælde, hvor et testamente er oprettet i henhold til forordningen af 1769, og testator først dør efter lovens ikrafttræden, vil der være behov for at fortolke testamentet, således at testators ønske... Dette må bero på en konkret fortolkning af det enkelte testamente. Advokat Jørgen U.... 

126.  Generalklausulen i aftalelovens § 36 (7 hits)
UfR 2006.284 HD: I 1996 oprettede B (født 1921) og C (født 1915) testamente. B og C havde 4 børn, herunder A.... Ifølge testamentet skulle en fast ejendom i Spramshuse så vidt muligt forblive i familiens eje, idet A's datter skulle arve den.... C bekræftede efterfølgende overfor advokaten, at han ønskede intentionerne i testamentet gennemført. Skødet blev underskrevet af B og C d. 11.01.2002.... Tre dage efter underskrev de en kodicil til testamentet for notaren i Aabenraa, hvori overdragelsen udtrykkeligt var nævnt.... HR lagde endvidere til grund, at formålet med overdragelsen af ejendommen til A var at gennemføre testamentets intentioner i den opståede situation, hvor... 

127.  Kommentarer til ægtefællelovens § 23 (52 hits)
Der var ophævelsesklausuler i 36 af de 509 testamenter eller i kun 7% af testamenterne med særejeklausuler.... af testamenter med særejeklausuler, jf. ... M arver i 2024 et sommerhus, som ifølge testamente skal være skilsmissesæreje, og der er i testamentet en ændringsklausul, hvorefter arven kan gøres til fuldstændigt særeje.... bestemmelse, skal  træffes ved testamente.... Arveladers bestemmelser herom skal fremgå af testamentet.... 

128.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2009 (10 hits)
H oprettede i 1996 testamente til fordel for H's slægtninge. H døde d. 29.11.2006.... af testamentet, skulle forestå skiftet.... I et gensidigt testamente fra 1999 var advokat A indsat som principal bobestyrer ved boets behandling efter længstlevendes død.... Selv om testamentet indeholdt bestemmelse om særeje for børnenes arv, måtte boets forhold betragtes som enkle.... A havde ved testamente bestemt, at der skulle oprettes en fond, som bl.a. skulle arve A's kunstneriske produktion. Fonden var ikke oprettet ved dødsfaldet.... 

129.  Oversigt over aldersgrænser. (2 hits)
VML § 42 15 år   Den unge kan oprette testamenter vedrørende selverhverv, jf.... ÆL § 1 18 år Den unge kan oprette testamente, jf.... 

130.  Advokaters erstatningsansvar (23 hits)
I forbindelse med udarbejdelsen af testamentet blev der af D begået en fejl, som bevirkede, at en fond, som skulle oprettes i henhold til testamentet, ikke opnåede... UfR 2015.1394 HD (UfR 2014.3245 VLD (TFA 2014.461 VLD): T, der havde oprettet testamente i 2002, ønskede at oprette nyt testamente, og... A sendte d. 09.10.2009 udkast til et nyt testamente.... L anlagde sag mod arvingerne i henhold til testamentet fra 2002 med påstand om, at det nye testamente var gyldigt som nødtestamente, men det blev af både byretten og landsretten... (U 2013.655 V) fastslået, at testamentet ikke var gyldigt.... 

131.  Kommentarer til arvelovens § 61 (3 hits)
Friarv kan båndlægges ved testamente, når arveladeren finder, at dette er bedst for arvingen.... . § 54, § 55, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, samt § 57 kan fraviges ved testamente.... Hvis testamentet ikke indeholder en begrundelse for baggrunden for båndlæggelsen, vil dette kunne medføre en lempelse af beviskravene for, at båndlæggelsen åbenbart ikke længere tjener et rimeligt formål... 

132.  Kommentarer til arvelovens § 4 (4 hits)
adoptionsbevillingerne fra før d. 01.01.1957 har adoptanterne taget et såkaldt testationsforhold, og det betyder, at adoptanterne kan gøre adoptivbarnet arveløst ved at oprette et testamente... Dette gælder, hvis adoptivbarnet dør uden at efterlade sig ægtefælle eller slægtsarvinger i øvrigt, og kun hvis adoptivbarnet ikke har oprettet testamente.... M havde i 1988 oprettet testamente til fordel for H, subsidiært H's livsarvinger. M havde i testamentet erklæret, at han ikke havde andre livsarvinger end H.... 

133.  Kommentarer til arvelovens § 66 (3 hits)
Med stk. 1 åbnes der mulighed for, at testator uden at oprette et egentligt testamente efter lovforslagets §§ 63 eller 64 kan bestemme, hvem der skal arve sædvanligt indbo og personlige effekter.... Arveladeren kan træffe bestemmelse om fordeling af sædvanligt indbo mv. også til fordel for personer, der ikke i forvejen er arvinger efter loven eller testamente, uanset at dette vil medføre en kvantitativ... det, den pågældende ellers skulle arve, er det udgangspunktet, at arvingen skal have de pågældende genstande ubeskåret, selvom arvingen herved får mere end sin legale arv, men andet kan følge af testamentet... 

134.  Boudlæg (9 hits)
Afdøde havde i testamente fra 1980 betænkt A og B. Skifteretten var bekendt med, at A var i besiddelse af afdødes bankbog.... Derfor burde skifteretten, under hensyn til beløbets størrelse, uanset testamentets alder og den mødende nieces oplysninger, have indkaldt i hvert fald A til at afgive forklaring... Ifølge Jens Anker Andersen i UfR 1995 B.186 burde afdøde i sit testamente kunne bestemme, hvem der i givet fald skal kunne kræve boudlæg.... Udlægsmodtageren skal ikke respektere et af afdøde oprettet testamente eller tvangsarveretten. Udlægsmodtageren behøver slet ikke have arveret efter afdøde.... I testamentet kan det anføres, at førstafdødes arvinger skal arve, selv om boet efter førstafdøde er udlagt som boudlæg eller ægtefælleudlæg.... 

135.  Kommentarer til arvelovens § 85 (2 hits)
Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis dette er udelukket ved testamente.... Stk. 2 indebærer, at vederlagskrav ikke kan rejses, hvis førstafdøde har udelukket dette ved testamentet og således har tilladt, at den længstlevende ægtefælle foretager dispositioner af den karakter... 

136.  Ægtefælleudlæg (11 hits)
AL § 87, hvorefter to personer ved testamente kan bestemme, at de helt eller delvis vil arve hinanden og arves, som var de ægtefæller.... M har ikke oprettet testamente. Der er alene fælleseje i ægteskabet og fællesformuen er på 225.000 kr.... Efter H's død i 2001 gjorde M's arvinger gældende, at de de var arvinger ifølge testamentet.... Antaget, at testamentet forudsatte, at længstlevende havde taget arv efter førstafdøde, og da dette ikke var tilfældet, var H's særbarn den eneste arving... andet må anses for at følge af testamentet, jf... 

137.  Advokatansvar i dødsboer (5 hits)
P og dennes ægtefælle havde i et fælles testamente fra 1969 indsat ”Danske døves Landsforening” som arving.... TFA 2014.372 ØLD: M og H oprettede i 1990 et fælles testamente, hvori arven efter dem blev fordelt mellem deres tre børn og børnebørn.... Testamentet var uigenkaldeligt efter førstafdødes død. I 1990 døde M, og H overtog boet til uskiftet bo.... uoverensstemmelse mellem H og to af hendes børn, og H oprettede derfor en kodicil, der begrænsede disse børns arv, idet hun erklærede, at forudsætningerne for det fælles testamente... A havde i sit testamente givet B livsvarig boboelsesret til sin ejendom, som hun sammen med sin øvrige formue havde testeret til to foreninger. A døde i 1984.... 

138.  Lovsamling: Forordning af 22.11.1837 indeholdende nærmere Bestemmelser ang. den Selveierbønder hiemlede testationsfrihed (11 hits)
ikke bemyndiget til at sælge Gaarden, uden at den først tilbydes den Søn eller Datter, som den i sin Tid skal tilfalde, hvilken da skal være berettiget til at modtage samme for den i Testamentet... Iøvrigt skal den Søn eller Datter, som i Anledning af Enkens nye Ægteskab kommer i Besiddelse af Gaarden, saafremt Testamentet ikke indeholder nogen for Samme fordeelagtigere Bestemmelse... , fyldestgiøre hende for sin Halvpart i Gaarden efter den Værdie, som den ved lovlig Vurdering findes at have, uden Hensyn paa den i Testamentet til Regel for Delingen mellem Børnene satte... Naar der i et engang oprettet Selveierbonde-Testament siden foretages nogen Forandring, bliver i Eet og Alt det Samme at iagttage, som ved selve Testamentets Oprettelse.... Det staaer ogsaa en Selveier frit for under de sædvanlige Testationsformer at oprette et Testament af det Indhold, som denne Fr.hiemler, og skal han saa i Tilfælde bruge det for Testamenter... 

139.  Nyheder i Familieret 2003 (6 hits)
Ugeskrift for Retsvæsen UfR 2003.2626 ØLD: Gensidigt testamente mellem ugifte samlevende opretholdt trods samlivsophævelse.... M og K, der levede sammen fra 1973 til 1984, havde i 1977 oprettet et gensidigt testamente, hvori de indsatte hinanden som universalarvinger. K døde i 2001.... Under hensyn hertil fandtes der, uanset samlivsophævelsen i 1987, at foreligge sådanne særlige omstændigheder, der talte imod at anse testamentet for genkaldt, jf. analogien af... AL § 49, stk. 2, at de legale arvinger efter K ikke fik medhold i deres påstand om, at testamentet måtte anses for genkaldt. (2-1) UfR 2003.2610... VL's flertal fandt, at H af M var blevet lokket til at underskrive, hvad hun - hvilket han måtte indse - opfattede som den sidste side af et testamente og ikke af en ægtepagt.... 

140.  Viggo Bækgaard: Årsmøde i FAF (3 hits)
aftenen vist nok i baren fik at vide, at man som ung advokat, der har lært arveret på KU opfatter successionsrækkefølge-teorien som så fundamental, at den bør indgå i ethvert godt testamente... Så laver han et testamente, hvori virksomheden tilfalder ægtefællen med DENNES SENERE ægtefælle som "nr. 2-indsatte".... Lige inden hendes tid rinder ud (ca. i 80-års-alderen) gifter hun sig med det 25-årige talent, som i sagens natur ikke var født, da testamentet blev oprettet.... 

141.  Forsikringsankenævnet_05_11_2012 902/12 den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod  (12 hits)
(skal udfyldes) A) Jeg ønsker at min fars vilje i testamentet bliver tilgodeset punkt 1 og 4, endvidere at det respekteres at pensionen er oprettet før d. 1/1-2008.... Den 13. december 2011 modtog PensionDanmark en klage, kopi af udskrift fra mi- nadvokat.dk samt kopi af afdødes testamente fra afdøde datter, [klageren], jf. bilag ...... I kla- gen henviser [klageren] til, at der foreligger et testamente, hvoraf fremgår, at [afdøde forsik- rede] og dennes samlever ikke ønsker arveret efter hinanden.... Ligeledes vil dispositioner, der måtte være truffet via testamente, ikke blive aktuelle. Det bemærkes, at det konkrete testamente angår fordelingen af aktiverne i [afdøde forsikre- des] dødsbo.... Udbetalingen fra Pension- 4. 82.161 Danmark, som ikke er arv udbetales udenom dødsboet og er derfor ikke fattet af ordlyden i testamentet... 

142.  Oversigt over Irene Nørgaards fortolkning af særejereformen i 1990 (2 hits)
IN når p. 161-165 frem til, at der ikke er sikker hjemmel til i ægtepagter, gavebreve og testamenter at træffe bestemmelse om formueordningen vedrørende gæld.... Dersom ægtefæller har indsat særejeklausul i et fælles testamente fra før særejereformen, og den ene er død før d. 01.10.1990, medens den anden hensidder i uskiftet... 

143.  Notering af særeje (2 hits)
TFA 2014.364 VLK: M og H havde ved testamente bl.a. bestemt, at »alt hvad nogen efter disse bestemmelser måtte arve …« skulle tilhøre den pågældende som særeje.... VL fandt ikke grundlag for at fortolke testamentet således, at det kun var aktierne, der skulle være særeje.... 

144.  Skifterettens stedlige og internationale kompetence (6 hits)
B var ved testamente indsat som A's arving, og B's advokat nedlagde påstand om, at boet hørte under de irske myndigheder, idet A måtte anses for processuel indlænding... Når A endvidere havde to fuldt møblerede boliger her i landet samt oprettede et dansk testamente med hjælp fra en dansk advokat, fandt retten, at A måtte anses for... Afdødes testamente skal opfylde formkravene enten i loven på oprettelsesstedet eller i testators domicillov ved oprettelsen eller i domicilloven ved hans død.... og advokat Fritz Videbech, Malaga, i "Skat Udland", oktober 1993, 321: Praktisk vejledning om dødsboer med spanske interesser, arveafgiftsspørgsmål samt lidt om testamenter... I et testamente fra maj 2013 og en kodicil hertil fra maj 2015 oplyste M, at han havde bevaret sin svenske bopæl, og at hans bo skulle skiftes efter svenske regler, jf.... 

145.  Kommentarer til arvelovens § 11 (13 hits)
Ægtefællens udtagelsesret er en tvangsarveret, som ikke fratages ægtefællen ved testamente.... Længstlevendes ret til at udtage hele boet, hvis dette er på under 870.000 kr. går forud for eventuelle testamenter og går også forud for børn og andre livsarvingers ret til tvangsarv... Har afdøde i et gyldigt testamente bestemt, at en bestemt person skal arve mest muligt efter ham, sættes dette testamente delvist ud af kraft på grund af 870.000 kr.'... Et særbarns ret til udlæg efter AL § 11, stk. 4 må vige for arveladers testamente, jf.... Denne såkaldte ret til suppleringsarv fortrænger andre arvingers arveret, herunder livsarvingernes tvangsarveret, og kan ikke fratages ægtefællen ved testamente.... 

146.  Skifterettens vejledningspligt i dødsboer (4 hits)
UfR 2002.1673 ØLD: Frederiksberg Skifteret havde afsagt dom om, at A ikke var testamentsarving efter afdøde B, idet B efterfølgende havde indgået ægteskab, hvorfor testamentet... TFA 2004.336 VLK: Skifteretten i Holstebro havde udlevet skattepligtigt bo til afdødes samlever K, der i testamente var indsat som enearving, til privat skifte.... Skifteretten i Aalborg fandt, at B's arveafkald ikke kunne få virkning efter BAL § 5, stk. 1, og at det ikke var godtgjort, at der forelå et mundtlige testamente... M og H havde ved testamente truffet bestemmelse om den nærmere fordeling af arven mellem samtlige børn.... 

147.  Formularsamling: Tjekliste vedr. oprettelse af testamenter (11 hits)
Tjekliste vedr. oprettelse af testamenter   Har du husket ordrebekræftelse til klienten?... Har testator tidligere oprettet testamente, og skal og kan dette tilbagekaldes eller skal der oprettes en codicil?... Skal der i indledningen indsættes generelle bestemmelser om formålet med  og begrundelsen for testamentets bestemmelser?... Er testamentet koordineret med begunstigelsesklausulerne i testators pensionsordninger og livs- og ulykkesforsikringer?... Er testamentet i strid med tvangsarvereglerne? Skal tvangsarven begrænses til 1 mio. kr., jf. AL § 5, stk. 2?... 

148.  Obligationsret (8 hits)
TFA 2017.321 VLD: Bestemmelse i testamente om forkøbsret til en gård til ejendomsværdien minus 15% blev fortolket som en bestemmelse om en køberet.... A, der var ugift og barnløs, oprettede d. 12.05.2014 testamente, hvori han bestemte, at ægtefællerne G og C skulle have forkøbsret til sin gård, og at prisen skulle fastsættes... Testamentet var konciperet af en jurist i landboforeningen.... Efter A's død d. 03.03.2015 anfægtede A's to brødre, der var arvinger i boet, at G og C kunne købe ejendommen til den i testamentet angivne pris.... det bevist, at testamentet efter sit formål og indhold gik ud på at give G en egentlig køberet til ejendommen til en pris svarende til den offentlige ejendomsvurdering... 

149.  Skifterettens saglige kompetence i dødsboer (5 hits)
skifterettens beslutning, da spørgsmålet om ejendommen skulle udlægges til arvingerne til den offentlige ejendomsvurdering eller til handelsværdien angik fortolkning af afdødes testamente... UfR 2002.2371 ØLD: Ifølge testamente skulle ejendom i Charlottenlund udlægges til 3 fællesbørn i lige sameje.... TFA 2014.372 ØLD: M og H oprettede i 1990 et fælles testamente, hvori arven efter dem blev fordelt mellem deres tre børn og børnebørn.... Testamentet var uigenkaldeligt efter førstafdødes død. I 1990 døde M, og H overtog boet til uskiftet bo.... uoverensstemmelse mellem H og to af hendes børn, og H oprettede derfor en kodicil, der begrænsede disse børns arv, idet hun erklærede, at forudsætningerne for det fælles testamente... 

150.  Domme: REU Alm.del Bilag 235: Redegørelse om lovovervågning af arveloven.pdf (120 hits)
registrering i Central- registeret for Testamenter, jf. bekendtgørelsens § 18, tilføjes en ekstra ru- brik, hvor det kan anføres, hvorvidt der i testamentet er successionsrække- følger og i bekræftende... Fælles testamenter (længstlevendes testationsret) 6.2.1.... Hvis førstafdøde havde haft en forudsæt- ning om, at det gensidige testamente ikke skulle kunne ændres af længstle- vende, kunne dette være opnået ved at gøre testamentet uigenkaldeligt.... Fælles testamenter (længstlevendes dispositionsadgang i levende live) 6.3.1.... ikke var i stand til fornuftmæssigt at oprette testamentet.... 

151.  God advokatskik IX. Retshjælp (4 hits)
Kendelse af 12. oktober 2005: I februar 2003 rettede A henvendelse til advokat X med anmodning om bistand til at anfægtede et testamente, som hendes datter havde... A mente, at datteren ikke havde været rask ved udfærdigelsen af testamentet, at hun havde forsøgt at tilbagekalde testamentet inden sin død, og at H, der var enearving... i henhold til testamentet, muligvis havde været medvirkende til A's død.... 

152.  Ændringer af boafgiftsloven. (2 hits)
Det betyder, at der også betales 15 pct. i afgift af arv til ægtefæller i modsætning til normal afgiftsfrihed, og er kapitalen testamenteret til en almenvelgørende fond m.v., betales... Denne ret til at kræve afgiften betalt af kapitalen eller formuegodet kan dog begrænses i henhold til arveladers testamente, hvilket svarer til nugældende praksis.... 

153.  Brøkdelssærejeartikel caroline heide-jørgensen ingrid lund-andersen jesper lau hansen (red.) festskrift til linda nielsen festskrift til linda n ielsen djøf (5 hits)
Brøkdelssæreje kan som hidtil opstå ved en aftale herom i ægtepagt eller en bestemmelse herom i et testamente eller et gavebrev (se ne- denfor under 2), og når en del af en samlet erhvervelse er særeje... Brøkdelssæreje, når en del af en samlet erhvervelse er særeje Der opstår også brøkdelssæreje, når et uskiftet bo skiftes efter længstlevendes død, hvor kun førstafdøde eller længstlevende har oprettet testamente... H har efter M’s død oprettet et testamente, hvori hun har bestemt, at arven efter hende skal være fuldstændigt særeje for B. B arver ved H’s død et gældfrit sommerhus.... M har i testamente bestemt, at H skal arve mest muligt, og at arven skal være hendes fuldstændige særeje.... Fællesboet er på 1.600.000 kr., og H får som boslod 800.000 kr. og som arvelod 700.000 kr., jf. testamentets bestem- melse om, at hun skulle arve mest muligt.... 

154.  Kompensationskrav (7 hits)
K havde ved testamente tillagt M 50% af sin formue på godt 1 mio. kr. M havde et særbarn, som han ikke havde forbindelse med.... Særligt under hensyn til, at M ved testamentet var tillagt en betydelig begunstigelse, havde M ikke godtgjort, at han var berettiget til en godtgørelse.... M havde i 1996 oprettet testamente til fordel for K, og heri anført, at K var berettiget til et kompensationsbeløb ved hans død.... Han havde ikke oprettet testamente. Boet blev behandlet som et bobestyrerbo.... kr. 1.700.000, blev skiftet privat af afdødes 2 sønner, som ifølge testamente fra 1973 skulle arve hele formuen.... 

155.  Familieret (3 hits)
Annika Snare, Københavns Universitet Særejeklausuler i testamenter af advokat, lektor Jørgen Ulrik Grønborg og advokat Ulrik... Universitet p. 45-54: Arvelovens § 3a - visse ugifte samlevende har allerede arveret Advokat (L) Ulrik Grønborg p. 55-67: Er hvert et ord i et testamente... Kasper Steensgaard p. 203-215: Arveforordningen og Danmark Tapani Lohi p. 217-236: Borde lagen innehålla formkrav för hur testamente... 

156.  Nyheder vedr. bo- og gaveafgift (22 hits)
H oprettede nu testamente til fordel for T's samlever. H døde d. 29.12.1999.... ØL udtalte, at da S's mor ved morfaderens testamente er tillagt en ret til i eget testamente at kunne bestemme, hvem af hendes børn eller disses efterkommere, der ved hendes død... ØL udtalte, at det fulgte af testamentet og vedtægterne, at fondens midler skulle anvendes til støtte ved uddannelse, herunder efteruddannelse af civile erhvervsflyvere, herunder... Plejebarn født i 1958 var ved testamente indsat som universalarvinger til arv på 1.530.719 kr.... Erklæringerne fandtes ikke at udgøre tilstrækkelig dokumentation for plejeforholdet, og det fremgik ikke af testamentet, at der var tale om et plejebarn.... 

157.  Fri proces (9 hits)
Sagen vedrørte et spørgsmål om advokatansvar i forbindelse med tilbagekaldelse af et testamente.... Antaget at S var begunstiget, da han var T's arving ifølge testamente, og da andet ikke fremgik af omstændighederne.... Af forliget fremgik bl.a., at S accepterede, at testamentet var gyldigt, men at A accepterede, at testamentet delvist blev fraveget, således at S arvede 750.000 kr. fri... VL konstaterede, at S efter forliget anerkendte, at testamentet var gyldigt mod den fravigelse af testamentet, at S arvede 750.000 kr., der skulle betales af A, og mod,... 

158.  Kommentarer til boafgiftslovens § 14 (7 hits)
De nye regler gælder, hvis afgiftspligten er indtrådt d. 01.01.1997 eller senere, også selv om testamentet er oprettet på et tidspunkt, hvor kapitalarvingen var afgiftsfri,... Det betyder, at der ved arveladers død ikke skal betales afgift efter boafgiftsloven af en kapital, der er testamenteret til en almennyttig organisation, der er afgiftsfri... TfS 1996.719 SKD: Departementet blev spurgt om beregning af boafgift i et tilfælde, hvor en kapital testamenteres til bl. a. en almennyttig organisation med forbehold af... Arvelader kan i sit testamente have bestemt, at bo- og tillægsboafgiften af den kapital, hvorpå der hviler en rentenydelsesret, skal betales af kapitalarvingen, skal kunne... Testator kan således i sit testamente sætte BAL § 14, stk. 3 ud af kraft.... 

159.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til udkast til lov om ægtefællers økonomiske forhold i bet. 1552/2015 (29 hits)
Dette svarer til, hvad der gælder for testamenter, jf. arvelovens § 70.... Til stk. 7 Arveladers særejebestemmelse om arv skal træffes ved testamente. Det er ikke et krav, at testamentet er formgyldigt.... Er testamentet ikke formgyldigt, kan arvingen protestere imod testamentets gyldighed, jf. arvelovens § 79.... H har arvet 500.000 kr., hvorom der ikke er truffet bestemmelse ved testamente.... Har M ikke oprettet testamente, skal M's særeje på 2 mio. kr.... 

160.  TFA 2003 - Familieret (7 hits)
H arvede under samlivsophævelsen 385.000 kr. som skilsmissesæreje i henhold til testamente oprettet efter samlivsophævelsen. Fællesboet, der var negativt, var delt.... TFA 2003.66 VLK: Gensidigt testamente kunne ikke lyses som særejeophævelsesægtepagt.... Ægtepar havde i indledningen til et gensidigt testamente erklæret, at der i ægteskabet var delvist fælleseje og delvist kombinationssæreje, dvs. skilsmissesæreje, som bliver fuldstændigt... Testamentet begæredes lyst i personbogen som en ændring af tidligere ægtepagt.... Testamentet havde ikke karakter af en ægtepagt, og landsretten tiltrådte, at testamentet ikke kunne lyses.... 

161.  Alfabetisk Emneregister (7 hits)
kompensation Forkyndelse   Forlodsudtagelse af genstande til personligt brug Formkrav til testamenter... Genoptagelse af ejendomsvurderinger Genoptagelse af straffesager Genoptagelse af ægtefælleskifte Gensidige testamenter... Tavshedspligt for advokater Taxikørsel Telekommunikation Testamenter... Testamenter for ugifte samlevende Tilbageholdsret Tilbagekaldelse af testamenter Tilbagesøgning... Ugifte samlevende - lejligheden Ugifte samlevende - skat Ugyldige testamenter... 

162.  Ugifte samlevende (10 hits)
Lejligheden Hæftelsesproblemer Testamenter... TFA 2002.486 ØLK (FM 2002.134 ØLK): M var død, og K arvede ham i henhold til testamente.... Lund-Andersen i UfR 1982 B.50-52 Hans Boserup i UfR 1987 B.380-381: Ugifte samlevende - Bortfald af begunstigelse ved testamente... Begunstigelseserklæringen blev afgivet og det fælles testamente oprettet på et tidspunkt, hvor K og M efter folkeregisteroplysningerne ikke var samboende.... M havde heller ikke overdraget det til kvinden som gave, og han havde ikke fulgt en opfordring til at oprette testamente til fordel for hende.... 

163.  JUC symposium i Rom i november 2013 (3 hits)
• Båndlæggelse • De mest udbredte fejl i testamenter • Særejeklausuler i gavebreve og testamenter... • Faldgruber i dødsbobehandlingen • Gyldighed af dokumenter oprettet i udlandet under skifte i Danmark (ægtepagter og testamenter)... 

164.  Oversigt over fejl ved særejereformen i 1990 (3 hits)
Indholdet af § 17 i overgangsreglerne vedr. særejeklausuler i gamle testamenter er af samme grund meget uheldig.... Der er ikke i bemærkningerne taget stilling til, om der i ægtepagter, gavebreve og testamenter kan træffes bestemmelse om formueordningen vedrørende gæld.... fremgår ikke af bemærkningerne, om anvendelse af ordet tilsvarende i RVL § 28 a indebærer en begrænsning af tredjemands muligheder for at bestemme særeje i gavebreve og testamenter... 

165.  Uskiftet bo - Omstødelse af gaver (3 hits)
Henset til boets og gavernes størrelse samt at gaverne indebar en åbenbar skævdeling af boet til fordel for H's livsarvinger i strid med testamentets bestemmelse... H bestemte ved testamente i 2003, at A og B kun skulle arve deres tvangsarv efter hende, således at C og D skulle arve mest muligt.... H bestemte ved testamente i 2003, at A og B kun skulle arve deres tvangsarv efter hende, således at C og D skulle arve mest muligt.... 

166.  Sagkyndig vurdering i dødsboer (3 hits)
Afdødes datter, der ifølge testamentet skulle arve ejendommen, begærede ejendommen omvurderet.... vurderet til 21,2 mio kr) UfR 2007.2025 ØLK: En liebhaverejendom i Rungsted skulle ifølge testamente... Bobestyreren traf afgørelse om, at to arvinger, der i henhold til testamente havde fortrinsret til sommerhuset, kunne udtage det for gennemsnittet af de 3 vurderinger... 

167.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 120/1995 til dødsboskiftelov (15 hits)
Har afdøde i et testamente fremsat ønske om bobestyrerbehandling, følger det af bestemmelsens nr. 4 , at et sådant ønske skal respekteres.... Eksekutorindsættelser i testamenter, der er oprettet før denne lovs ikrafttræden, anses som indeholdende bestemmelse om, at den eller de pågældende skal behandle boet som bobestyrer, jf.... Det følger af bestemmelsen, at det af testamentet skal fremgå, hvilken person der som bobestyrer skal behandle boet.... sikres, at eventuelle instrukser, der ikke fremgår af testamentet, kan komme frem.... Ifølge Justitsministeriets cirkulære nr. 225 af 14. december 1979, skal der til brug ved behandlingen af dødsboer indhentes oplysning fra Centralregisteret for Testamenter i alle tilfælde,... 

168.  Afhandling: ”Arvelovsreformen”  (203 hits)
Tilsidesættelse af testamente Det, at et testamente eller en testamentarisk bestemmelse er ugyldig, betyder ikke som en selvfølge, at testamentet eller bestemmelsen bortfalder.... AL § 79 bestemmer, at indsigelse mod testamentes gyldighed kan rejses af enhver, som vil arve, hvis testamentet erklæres ugyldigt.... Gør en arving indsigelse mod et testamentes gyldighed, for eksempel fordi det er oprettet af en ugift 17-årig, er hele testamentet ugyldigt, jf. AL § 69.... Retsvirkningen af, at et testamente bliver erklæret ugyldigt, er at testamentet tilsidesættes over for den, der fremkom med indsigelsen.... Formalia omkring udvidet samlevertestamente Ved oprettelse af et udvidet samlevertestamente finder de almindelige regler om testamenters oprettese anvendelse.... 

169.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold (38 hits)
Hvis der er oprettet et testamente, sender tinglysningssystemet automatisk en kopi af dette til skifteretten, hvis testamentet er indberettet til Tinglysningsretten efter 1. maj... I modsætning til hvad der i dag gælder for ægtepagter, er der ikke den samme adgang til oplysninger for offentligheden om testamenter.... Det ville derfor være hensigtsmæssigt, at ægtefællerne kunne oprette ægtepagt og testamente samtidigt for notaren.... Efter § 28 a skal en bestemmelse om, at arv skal være særeje, træffes ved testamente.... Arveladers bestemmelser herom skal fremgå af testamentet.... 

170.  Solvente bobestyrerboer - Boets behandling (8 hits)
M og H havde i testamente fra 1986 oplyst om deres livsarvinger.... påstand om, at dette testamente var ugyldigt.... Ifølge afdødes testamente § 6 skulle arvinger, der anfægtede hans dispositioner, alene arve deres tvangsarv.... Skifteretten i Lyngby fandt, at der var på grund af testamentets § 6, at arvingsgruppe B havde undladt at stemme, og tiltrådte, at bostyret havde tilsidesat beslutningen... Han havde ikke oprettet testamente. Boet blev behandlet som et bobestyrerbo.... 

171.  Lovsamling: Arveretsforordningen (19 hits)
Europæiske Råd, at den gensidige anerkendelse bør udvides til områder, der endnu ikke er omfattet, men som er væsentlige for dagliglivet, f.eks. arv og testamenter... og fælles testamenter.... «: testamente, der er oprettet i ét dokument af to eller flere personer d)   »dødsdisposition«: et testamente, et fælles testamente eller en aftale om arv... Den eller de i henhold til dette stykke udpegede bobestyrere skal være den eller de personer, der efter testamentet har beføjelse til at optræde som bestyrer af afdødes bo og/eller... og fælles testamenter. 2.   ... 

172.  Solvente bobestyrerboer (3 hits)
M og H havde ved testamente truffet bestemmelse om den nærmere fordeling af arven mellem samtlige børn.... anfører i FM 1998.22-23: Aflevering og arkivering af bobestyrerboer, at bilagene i solvente boer bør opdeles i 2 omslag til Stamarkiv (boopgørelsen, testamenter... 

173.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 83 af 24.11.2010: Forslag til lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love (Revision af dødsboskifteloven m.v.) (9 hits)
Den længstlevende ægtefælle kan endvidere ændre indsættelsen i den førstafdøde ægtefælles testamente eller i ægtefællernes fællestestamente ved en ny testamentarisk bestemmelse... fastslået i retspraksis, at den længstlevende ægtefælle kan bestemme, hvem der skal behandle boet som bobestyrer, også når afdøde ikke har udpeget en bobestyrer i sit testamente... Har afdøde ved testamente truffet bestemmelse om, at boet skal behandles ved en bestemt bobestyrer, udleverer skifteretten således som udgangspunkt boet til behandling ved... Har afdøde f.eks. blot testamenteret en enkelt genstand, der alene har affektionsværdi, til en ven, kan boet ikke behandles ved forenklet privat skifte, uanset at alle andre... Har arveladeren i øvrigt i testamentet fastsat et tidligere tidspunkt for opfyldelse af et legat end det, der følger af § 14, skal boet respektere dette, medmindre boets... 

174.  Bobestyrerbehandling_haandtering_af_tvister karakter: ___10___ specialeafhandling af forfatter: marianne lund emnetitel: bobestyrerbehandling – (9 hits)
Denne henvendelse skulle ske, med henblik på udlevering af materiale, til brug for sag anlagt af en arving mod en anden arving om gyldigheden af testamente.... Skifteretten henviste til at forhold vedrørende testamentet skulle afgøres ved dom og henviste arvingerne til at anlægge sag vedrørende disse.... Dette fremgår af FM 1999.12: Afdøde havde i sit testamente bestemt, at slægten skulle arve hans løsøre og 2 foreninger hans penge.... Der fremgik ikke af testamentet, hvem der skulle arve den faste ejendom.... Særligt bobestyrere indsat ved testamente bør være mere opmærksomme på bestemmelserne i DSL og forarbejderne hertil.... 

175.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 120/1995 til dødsboskiftelov (19 hits)
Indholdet af et testamente kan være af betydning for afgørelser af, til hvem boudlæg efter kapitel 12 skal ske.... Endelig følger det sædvanligvis af indholdet af de testamenter, hvori indgår legatarer, at disse dækkes forud for dem, der i øvrigt skal arve af boets friarv.... Efter stk. 2 kan en arvelader ved testamente bestemme, hvorvidt den, der alene skal modtage friarv, skal betragtes som arving eller legatar.... Til § 14 § 14 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 221/2011 Efter gældende ret antages det, at en legatar, hvor testamentet ikke bestemmer andet, skal modtage... Har arveladeren i testamentet angivet et tidligere tidspunkt for opfyldelse af et legat end det, der følger af forslagets § 14, skal boet respektere dette, medmindre boets likviditets- eller... 

176.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 163 af 17.01.1996: Forslag til lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter (14 hits)
Kontohaveren kan ved testamente eller ved indsættelse efter stk. 1 bestemme, at de opsparede midler skal være den begunstigedes særeje. Stk. 3.... dødsboskiftelovens § 7, stk. 2, at skifteretten skal indhente de nødvendige oplysninger om arvinger fra det centrale personregister og om afdødes testamentariske dispositioner fra centralregisteret for testamenter... Forsikringstageren kan ved testamente eller ved indsættelse efter stk. 1 bestemme, at forsikringssummen skal være den begunstigedes særeje. Stk. 3.... Bestemmelsen kan endvidere træffes ved testamente.... Da forsikringsselskabet skal have underretning om, at forsikringssummen er båndlagt, kan båndlæggelsen ikke ske ved testamente, medmindre testamentet indsendes til selskabet som led i en underretning... 

177.  Fondsbeskatning (7 hits)
SKM2014.493 SR: Stifteren af The X Will Trust har ved testamente besluttet at oprette Trusten ved sin død.... Efter Ss fars testamente, skulle kapitalandelene i trustee selskab deles ligeligt mellem S og hans søskende.... Ss ene bror var i overensstemmelse med Ss fars testamente udpeget som eksekutor i boet efter Ss far.... efterleve dette og undgå at afskære sig fra det tilfælde, at der i eftertiden skulle komme mere gunstige regler, blev det bestemt, at længstlevende frit kunne ændre testamentet... til erhvervsdrivende fonde og søgte juridisk rådgivning for at få afklaret, om disse regler medførte en mere gunstig konstellation end den, som var vedtaget i testamentet... 

178.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til forslag til ny dødsboskiftelov L120/1995 (17 hits)
I den mellemliggende tid har begravelse eller bisættelse fundet sted, og skifteretten vil fra Centralregisteret for Testamenter have modtaget svar på, om afdøde havde oprettet testamente... Grundlaget for eksekutorbehandling er i langt de fleste tilfælde en bestemmelse derom i afdødes testamente, jf. skiftelovens § 6, stk. 1.... Den i testamentet indsatte eksekutor underrettes af afdødes pårørende eller af skifteretten, når skifteretten har modtaget svar fra Centralregisteret for Testamenter.... Ansøgning om bevilling indsendes med testamentet til statsamtet (overpræsidiet) gennem skifteretten, der ved en påtegning på fremsendelsesskrivelsen bekræfter, at dødsfaldet er... Dette kan f.eks. skyldes tvivl om den rette forståelse af et testamente eller tvivl om, hvem der er far til et barn.... 

179.  Lovsamling: Arveforordningen (12 hits)
vedkiendt, enten for Notarius publicus, under Iagttagelse af Bestemmelserne i Pl. 8 Jan. 1823, eller for tvende særligen i dette Øiemed tilkaldte Vidner, der ved Paategning paa Testamentet... have attesteret, og i paakommende Tilfælde under Eed kunne bekræfte, at Testator paa den Tid, da han i deres Overværelse underskrev eller vedkiendte sig Testamentet, var sin Fornuft... Hvis Testator ei kan læse Skrift, maa Testamentet tydelig være oplæst for ham, og dette af Notarius eller Vidnerne bekræftes.... moderat Vederlag, skal han ikke være beføiet til paae anden Maade at disponere over mere end en ottende Deel af sin øvrige Formue, saaledes som denne bliver efter den Værdi, der i Testamentet... Dette Samme skal og gielde med Hensyn til de Testamenter, der ere oprettede inden 1 Oct. d. A.... 

180.  Forum (1 hit)
Pensioners behandling ved separation, skilsmisse og død Reguleringskrav ved separation, skilsmisse og død Reguleringskrav ved skifte af uskiftet bo Sammenblanding af formuearter Særejeklausuler i testamenter... 

181.  Kurser i aktuel familieret (1 hit)
Ugifte samlevende, herunder koncipering af samejeoverenskomster, testamenter og begunstigelsesklausuler 2.          ... 

182.  Kurser om sikring af familien (1 hit)
På kurset gennemgås en række koncepter til familie- og arveretlige dokumenter, herunder samlivskontrakter, samejeoverenskomster, ægtepagter og testamenter, særejeklausuler og begunstigelsesklausuler... 

183.  God advokatskik V. Interessekonflikter (4 hits)
I januar 2002 udarbejdede en advokatfuldmægtig på advokat X's kontor for H og A udkast til ændret samejeoverenskomst og udkast til gensidigt testamente.... Testamentet indeholdt bemærkninger omkring den faste ejendom.... Den tilrettede samejeoverenskomst og udkast til gensidigt testamente blev ikke underskrevet af parterne.... hun på intet tidspunkt havde repræsenteret A, at det forhold, at en advokatfuldmægtig på hendes kontor har bistået begge parter med udarbejdelse af  gensidigt testamente... 

184.  Sagkyndige erklæringer (8 hits)
Under sag om anfægtelse af testamente, ønskede en arving at indhente en lægelig erklæring om opretterens tilstand på baggrund af journaler, cardex og laboratorieskemaer... TFA 2016.72 ØLK: Retslingvistisk undersøgelse af brev i sag om tilsidesættelse af testamente tilladt, da undersøgelsen kunne have betydning for sagen.... Under en ankesag om gyldigheden af et testamente, gjorde den ene datter, D2, gældende, at den anden datter, D1, utilbørligt havde påvirket testator.... D2 anmodede om en retslingvistisk undersøgelse af et brev fra H til H's advokat vedr. testamentet.... Materialet, som danner grundlag for den sagkyndige erklæring TFA 2004.432 ØLK: Under sag ved skifteretten i Gladsaxe om tilsidesættelse af testamente... 

185.  Dødsbobeskatning (3 hits)
Efter AL § 93, stk. 1, nr. 2 finder reglerne om testamente tilsvarende anvendelse på gaver, der er givet kort før giverens død på et tidspunkt, hvor døden... Enhver, som vil arve, hvis et testamente erklæres ugyldigt, vil i medfør af AL § 79 kunne rejse indsigelse mod testamentet.... 

186.  Betænkning nr. 1065 - homoseksuelle og arveafgift delbetænkning afgivet af kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet  (30 hits)
Ægteskabsudvalget fandt, at den ugifte efterlevendes arveret stadig bør være betinget af, at afdøde har testamenteret, så- ledes at spørgsmål om arveafgift kun opstår i tilfælde, "hvor afdøde og den... Om kollektiver henvises til Der oprettes sjæl- dent testamenter i disse forhold.... tillæg A, sp. 5913): "Forudsætningen for, at samLevende personer af sam- me køn kan opnå arvemæssig ligestilling med ægtepar, \ er efter lovforslaget, at der oprettes et testamen- te, og at det af testamentet... b• Gensidigt testamente. Kommissionen har overvejet, om det bør kræves, at indsættel- sen i testamentet eller livsforsikringen skal være gensidig.... Et gensidigt testamente er et testamente, hvor testatorer ind- byrdes har indsat hinanden som arvinger eller legatarer.... 

187.  Generelt om ægtefælleloven (1 hit)
Som konsekvens af ovenstående bør ordet fælleseje omdøbes til delingsformue ved koncipering af ægtepagter og testamenter.... 

188.  Uddrag af bemærkningerne til L 23 af 10.10.1989 (Særejereformen) (1 hit)
død inden ikrafttrædelsen af lovændringen, må dog naturligvis behandles efter de hidtil gældende regler, der også må regulere forståelsen af særejebestemmelser i uigenkaldelige testamenter... 

189.  Ægtefælleskiftet - Øvrige praktiske spørgsmål: (1 hit)
Testamenter stemples dog efter reglerne i § 76.... 

190.  TFA 2002 - Familieret (3 hits)
M var død, og K arvede ham i henhold til testamente. K havde haft en anden folkeregisteradresse, hvor hun havde sine møbler stående.... K havde ved testamente tillagt M 50% af sin formue på godt 1 mio. kr. M havde et særbarn, som han ikke havde forbindelse med.... Særligt under hensyn til, at M ved testamentet var tillagt en betydelig begunstigelse, havde M ikke godtgjort, at han var berettiget til en godtgørelse.... 

191.  Lovsamling: Bekendtgørelse om notarialforretninger (15 hits)
Ved oprettelse af testamente eller tilkendegivelse om forældremyndighed efter § 15 i lov om forældremyndighed og samvær skal opretteren tillige godtgøre sit personnummer... Ønskes en genpart af et testamente eller et andet dokument, der er underskrevet eller vedstået for en notar, opbevaret på dommerkontoret, skal genparten være udfærdiget... Kapitel 9: Centralregistret for Testamenter § 18.... for Testamenter... I § 20 ændres »centralregistret« til »Centralregistret for Testamenter«. Kapitel 10: Lodtrækninger § 21.... 

192.  Lovsamling: Bekendtgørelse om notarialforretninger (13 hits)
Kapitel 9 Centralregistret for Testamenter Kapitel 9 a Fremtidsfuldmagtsregistret Kapitel 10 Lodtrækninger Kapitel 11 Ikrafttræden m.v.... Kapitel 9: Centralregistret for Testamenter § 18.... Testamentariske dispositioner og tilkendegivelser om forældremyndighed efter § 16 i forældreansvarsloven, der er oprettet for en dansk notar, registreres i Centralregistret for Testamenter... Centralregistret for Testamenter føres ved Tinglysningsretten. § 20. Notaren foretager indberetning til Centralregistret for Testamenter.... Tidligere testamente/kodicil/tilkendegivelse efter § 16 i forældreansvarsloven/annullation oprettet i... 

193.  Kommentarer til arvelovens § 77 (1 hit)
stk. 2 kommer ugyldighed ikke på tale ved urigtige eller bristende forudsætninger, hvis det er muligt at gennemføre den testamentariske bestemmelses rette mening gennem en korrigerende fortolkning af testamentet... 

194.  Insolvente dødsboer (2 hits)
Advokat X havde i overensstemmelse med afdødes testamente behandlet boet, da det oprindeligt blev udlagt til privat skifte.... Det var endvidere bestemt i testamentet, at advokat X skulle behandle boet, hvis der blev truffet bestemmelse om bobestyrerbehandling.... 

195.  Stempelafgift (1 hit)
Torben Hvid i FM 1984.117-118: Om stempling af testamenter.... 

196.  Lovsamling: Bekendtgørelse om notarialforretninger (9 hits)
Kapitel 9: Centralregistret for Testamenter § 18.... Centralregistret for Testamenter føres ved Tinglysningsretten. § 20. Notaren foretager indberetning til Centralregistret for Testamenter.... Bopæl (sæt kryds) □ Testamente... eller kodicil □ Testamente eller kodicil indeholdende en tilkendegivelse efter § 16 i forældreansvarsloven... □ Annullation Tidligere testamente... 

197.  Insolvente bobestyrerboer (1 hit)
i FM 1998.22-23: Aflevering og arkivering af bobestyrerboer, at bilagene i insolvente boer bør opdeles i 3 omslag til Stamarkiv (boopgørelsen, testamenter... 

198.  Formularsamling: Koncept til testamente mellem ægtefæller med fuldstændigt særeje og særbørn - gensidigt arveafkald, køberet og bopælsret. (25 hits)
ved oprettelse af testamente...   § 12 Udfærdigelse og ajourføring af testamentet 12.1.          Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat ____________. 12.2.         ... Vi er enige om, at vi vil gennemgå testamentet med passende mellemrum med henblik på at sikre, at testamentet fortsat stemmer overens med vore ønsker.... , erklærer herved med virkning for os selv og for vore eventuelle livsarvinger, at vi vil respektere testamentets bestemmelser om Mogens Madsens arveret til vores mors andel af fælles fast... virkning for os selv og for vore eventuelle livsarvinger, at vi vil respektere testamentets bestemmelser om Hanne Hansens arveret til vores fars andel af fælles fast ejendom, uanset om disse... 

199.  Vejledning om advokatens behandling af personoplysninger april 2018 1 vejledning advokatens behandling af personoplysninger april 2018 2 indhold 1. (5 hits)
endelig__pdf__-_format....pdf https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Vejledning_om_de_registreredes_rettigheder__endelig__pdf__-_format....pdf 24 Eksempel 5 - Testamente... : En advokat modtager en henvendelse fra en ældre dame, som ønsker at oprette et testamente, der begunstiger en række privatpersoner.... som han modtager som led i sit hverv, eftersom han står forholdsvis frit med hensyn til, hvordan han vil behandle, herunder opbevare oplysningerne, i forbindelse med sin bistand med oprettelse af testamentet... Advokaten har en oplysningspligt over for den ældre dame, som ønsker at oprette et testamente, hvilket medfører, at advokaten skal give hende underretning efter artikel 13, stk. 1 og 2.... advokater mv. samt Advokatnævnets sagsnr. 2014-1152. 27 Eksempel på sagstyper, som efter en konkret vurdering kan begrunde længere opbevaring end 5 år: - Retsskabende dokumenter – for eksempel testamente... 

200.  Retshjælp (1 hit)
af enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter... 

201.  Kommentarer til arvelovens § 62 (11 hits)
Den, der er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab, kan ved testamente råde over sine ejendele, jf. dog §§ 5, 10 og 11. Stk. 2.... Det indebærer, at den umyndige selv ved testamente kan bestemme over det, som den pågældende har tjent ved eget arbejde efter at være fyldt 15 år.... Den umyndige kan endvidere selv testere over formue, som vedkommende har modtaget til fri rådighed som gave eller friarv ved testamente.... Er dette sket, kan den umyndige ikke længere råde over de pågældende ejendele ved testamente.... En fratagelse af rådigheden efter stk. 3 indebærer derimod ikke, at et allerede oprettet testamente bortfalder.... 

202.  Kommentarer til arvelovens § 52 (8 hits)
Justitsministeren eller den, justitsministeren bemyndiger dertil, kan tillade, at en arvelader ved testamente bestemmer, hvordan tvangsarv efter arveladeren skal fordeles ved tvangsarvingens død, hvis... 1) tvangsarvingen ikke er i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente, jf. § 74, 2) denne tilstand må forventes ikke at være forbigående, 3) tvangsarvingen ikke efterlader sig tvangsarvinger... , 4) tvangsarvingen ikke har oprettet gyldigt testamente, og 5) den testamentariske disposition godkendes af en værge, der er beskikket for tvangsarvingen.... Herudover er det selvsagt en forudsætning, at tvangsarvingen ikke har oprettet gyldigt testamente (nr. 3).... Hvis en testamentsinhabil arving bliver testamentshabil og opretter testamente, falder godkendelsen bort, idet betingelsen om, at tvangsarvingen ikke har oprettet gyldigt testamente, herefter ikke... 

203.  Vejledning_om_advokatens_behandling_af_personoplysninger_feb_2019 1 vejledning advokatens behandling af personoplysninger revideret februar 2019 2  (5 hits)
Eksempel 5 - Testamente: En advokat modtager en henvendelse fra en ældre dame, som ønsker at oprette et testamente, der begunstiger en række privatpersoner.... , som han modtager som led i sit hverv, eftersom han står forholdsvis frit med hensyn til, hvordan han vil behandle, herunder opbevare oplysningerne, i forbindelse med sin bistand med oprettelse af testamentet... Advokaten har en oplysningspligt over for den ældre dame, som ønsker at oprette et testamente, hvilket medfører, at advokaten skal give hende underretning efter artikel 13, stk. 1 og 2.... har opstillet i forhold til den pågældende behandling.”65 Eksempel på sagstyper, som efter en konkret vurdering kan begrunde længere opbevaring end 5 år: - Retsskabende dokumenter – for eksempel testamente... 

204.  Kommentarer til arvelovens § 68 (6 hits)
En arvelader kan forpligte sig til ikke at oprette eller tilbagekalde et testamente. Stk. 2. Erklæringen skal afgives i overensstemmelse med reglerne om oprettelse af testamente.... Af stk. 1 fremgår det, at en arvelader kan forpligte sig til ikke at oprette eller tilbagekalde testamente. En erklæring om uigenkaldelig skal efter stk. 2 afgives i testamentsform.... ændring nr. 1 af 2 (§ 19.3): § 68, stk. 2, i arveloven regulerer krav om Statsforvaltningens samtykke til, at en arvelader, der er umyndig, forpligter sig til ikke at oprette eller tilbagekalde et testamente... kan påklages til Civilstyrelsen.« Bemærkninger til ændring nr. 2 af 2 (§ 19.4): Det følger af § 68, stk. 1, i arveloven, at en arvelader kan forpligte sig til ikke at oprette eller tilbagekalde et testamente... Erklæringen efter stk. 1 skal afgives i overensstemmelse med reglerne om oprettelse af testamente.... 

205.  Samleverpension (7 hits)
ved indsættelsen, eller en person, med hvem afdøde kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab, som i et af afdøde senest 3 måneder før dødsfaldet oprettet testamente... Det bemærkes, at selv om de supplerende krav om testamente m.v. kan være hovedreglen i kollektive ordninger, kan individuel begunstigelse dog være relevant i kollektive... Betingelsen om, at afdøde i et testamente skal have tillagt personen en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilkommet... Det vil f.eks. være tilfældet, hvis parterne ikke har boet sammen i to år eller de ikke har oprettet testamente.... Medlemmet kan også bestemme, at ugifteydelsen skal udbetales til medlemmets bo, så pengene fordeles i henhold til testamente eller efter arvelovens... 

206.  Kommentarer til arvelovens § 40 (4 hits)
. §§ 6-8 finder tilsvarende anvendelse, hvis en arving ved testamente er indsat til at arve en andel af boet, eller hvis en arving er gjort til legatar ved testamente eller efter skifterettens bestemmelse... til § 40 i lovforslag L100 af 06.12.2006 Det foreslås, at reglerne om slægtsarvingers overtagelse af aktiver til vurderingsbeløbet i §§ 6-8 skal finde tilsvarende anvendelse, hvis en person ved testamente... er indsat til at arve en andel af boet, eller hvor en arving er gjort til legatar ved testamente eller efter skifterettens bestemmelse i medfør af dødsboskiftelovens 13, stk. 3.... 

207.  Kommentarer til arvelovens § 8 (4 hits)
Slægtninges arveret Fravigelse ved testamente Kommentarer til arvelovens § 8 § 8. §§ 6 og 7 finder ikke anvendelse på aktiver, som arveladeren har rådet over ved testamente... Adolphsen i Arveret, 8. udg., 2021, p. 46, 73, 261-262, 285, 304 ad § 8 Bestemmelsen indebærer, at AL §§ 6 og 7 ikke finder anvendelse på aktiver, som arveladeren har rådet over ved testamente... Ministeriets specielle bemærkninger til § 8 i lovforslag L100 af 06.12.2006 Bestemmelsen indebærer, at §§ 6 og 7 ikke finder anvendelse på aktiver, som arveladeren har rådet over ved testamente... 

208.  Kommentarer til arvelovens § 14 (4 hits)
Fravigelse ved testamente mv.... . §§ 12 og 13 finder ikke anvendelse for aktiver, som arveladeren har rådet over ved testamente, jf. §§ 90 og 91, eller hvis andet er fastsat i en samejeoverenskomst mv.... Arveretten, 7. udg,, 2022, p. 26-27, 47, 49 ad § 14 AL §§ 12 og 13 om udtagelsesret og udløsningsret for ægtefællen og førstafdødes særlivsarvinger skal vige for et testamente... Ministeriets specielle bemærkninger til § 14 i lovforslag L100 af 06.12.2006 Bestemmelsen indebærer, at §§ 12 og 13 ikke finder anvendelse på aktiver, som arveladeren har rådet over ved testamente... 

209.  Formularsamling: Koncept til klausul i testamenter om pensioner og forsikringer (3 hits)
Koncept til klausul i testamenter om pensioner og forsikringer Word  | Word .docx Én opretter § 8 Pensioner og forsikringer... Indsættelse af begunstigede kan som udgangspunkt ikke ske via testamentet,  men skal ske ved skriftlig meddelelse til pengeinstituttet/forsikringsselskabet... Indsættelse af begunstigede kan som udgangspunkt ikke ske via testamentet,  men skal ske ved skriftlig meddelelse til pengeinstituttet/forsikringsselskabet... 

210.  Oversigtsskema over arveregler for ægtefæller og ugifte samlevende (6 hits)
Er der formuefællesskab, kan længstlevende ved testamente tillægges i alt 5/6 af fællesboet.... Er der kombinationssæreje om ejendele i lige sameje, kan længstlevende ved testamente tillægges i alt 11/12 af disse ejendele.... Er der formuefællesskab, kan længstlevende ved testamente tillægges i alt 15/16 af fællesboet.... Er der kombinationssæreje om ejendele i lige sameje, kan længstlevende ved testamente tillægges i alt 31/32 af disse ejendele.... 

211.  Kommentarer til boafgiftslovens § 18 (13 hits)
B havde i testamente fra 1979 bestemt, at nogle søskendebørn skulle have legater på i alt 1.038.802,50 kr.... A havde ved testamente truffet bestemmelse om en række genstandslegater og pengesumslegater.... Kræftens Bekæmpelse har i pjecen "Værd at vide om testamenter", marts 1996 gengivet ovenstående eksempel og anført, at Skattedepartementet ikke har bemærkninger til eksemplet.... Se også notat om 30%- og 13,5% løsningen Medens bestemmelsen i AAL § 21, stk. 3 blev fortolket således, at det i almindelighed kun var muligt at træffe bestemmelse i testamenter... A's niece skal i henhold til testamente arve 150.000 kr., medens resten skal tilfalde A's livsarvinger.... 

212.  Formularsamling: Gensidigt testamente mellem samlevende med fællesbørn. (14 hits)
Koncept til gensidigt testamente mellem samlevende med fællesbørn (med børnetestamente og udvidet samlevertestamente)... I tilfælde af ensidig ændring eller tilbagekaldelse anses hele testamentet for bortfaldet.  eller § 3 3.1.... Samtlige bestemmelser i dette testamente skal også være gældende, hvis vi senere indgår ægteskab med hinanden. § 6 6.1.... Samtlige bestemmelser i dette testamente skal fortsat være gældende, således at den længstlevende af os skal arve mest muligt efter førstafdøde.... hinanden, og 8.3.2      at vi lever sammen på fælles bopæl, og a)       venter, har eller har haft et fælles barn, eller b)       ved testamentets... 

213.  Kommentarer til arvelovens § 94 (3 hits)
Arveret tilkommer, medmindre andet er bestemt ved testamente, den, som lever ved arveladerens død, eller som er undfanget forinden og senere bliver levende født. Stk. 2.... Ministeriets specielle bemærkninger til § 94 i lovforslag L100 af 06.12.2006 Bestemmelsen svarer til den gældende arvelovs 5, bortset fra at det i stk. 1 foreslås præciseret, at arveladeren ved testamente... Stk. 1 indebærer, at den, som lever ved arveladerens død, eller som er undfanget forinden og senere fødes levende, har arveret, medmindre andet er bestemt ved testamente.... 

214.  Kvantitative og kvalitative delingsregler i rangfølge efter den nye arvelov (4 hits)
Arv eller legat ifølge testamente inden for den testationsfri del Livsarvingers tvangsarveret, jf.... Irene Nørgaard i TFA 2009.120, der antager at køberetten kan fratages særlivsarvingen ved testamente... DSL § 111 a, stk. 4 Finder ikke anvendelse for aktiver, som arveladeren har rådet over ved testamente,... Gælder ikke aktiver, som arveladeren har rådet over ved testamente.... 

215.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold (12 hits)
Dette omfatter testamenter oprettet både før og efter lovens ikrafttræden, og gaver givet efter lovens ikrafttræden.... Ofte opretter ægtefæller et testamente og en ægtepagt samtidig.... Efter § 28 a, 2. pkt., skal en bestemmelse om, at arv skal være særeje, træffes ved testamente.... Arveladers bestemmelser herom skal fremgå af testamentet.... Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 3 skal bestemmelse efter stk. 1 og 2 vedrørende arv træffes ved testamente.... 

216.  Kommentarer til arvelovens § 59 (3 hits)
Henvisningen til 50, stk. 2, indebærer, at arveladeren ved testamente kan bestemme, at en arving skal have sin friarv udbetalt kontant.... Arveladeren kan endvidere ved testamente give en arving ret til for sin friarv at overtage bestemte aktiver eller aktiver efter eget valg til vurderingsbeløbet.... Henvisningen til 50, stk. 3, indebærer, at en arvelader, som efterlader sig både fælleseje og fuldstændigt særeje, med respekt af ægtefællens rettigheder efter 11, stk. 1, og 91, stk. 2, ved testamente... 

217.  Kommentarer til arvelovens § 65 (16 hits)
Den, der på grund af sygdom eller andet nødstilfælde er forhindret i at oprette testamente efter § 63 og § 64, kan på en hvilken som helst måde oprette et nødtestamente. Stk. 2.... Et nødtestamente bortfalder, når der i 3 måneder ikke har været nogen hindring for at oprette testamente efter § 63 og § 64.... Ikke alene et mundtligt nødvidnetestamente og et holografisk testamente efter den gældende arvelovs 44, stk. 1, er således omfattet af bestemmelsen, men i det hele enhver tilkendegivelse fra afdøde... 

218.  Oversigt over nogle af de nye regler i lov nr. 221 af 21.03.2011 om ændring af dødsboskifteloven (1 hit)
Det er fortsat muligt at angive et andet opfyldelsestidspunkt i testamentet.... 

219.  Kommentarer til arvelovens § 91 (3 hits)
En ægtefælle, som efterlader sig aktiver, der er delingsformue i boet, kan ved testamente råde over genstande, som tilhører den pågældende, og som ligger inden for så stor en del af fællesboet, som ved... ad § 91, stk. 1 ad § 91, stk. 2 Ministeriets specielle bemærkninger til § 91 i lovforslag L100 af 06.12.2006 Bestemmelsen omhandler ægtefællens ret til ved testamente... I stk. 1 fastslås det, at en ægtefælle, som efterlader sig aktiver, der er fælleseje i boet, ved testamente kan råde over genstande, som tilhører den pågældende, og som ligger inden for så stor en del... 

220.  Udkast til ændring af forsikringsaftaleloven og pensionsopsparingsloven i betænkning nr. 1473/2006 (6 hits)
Forsikringstageren kan ved testamente eller efter stk. 1 bestemme, at forsikringssummen skal være den begunstigedes særeje. Stk. 3.... Er forsikringstagerens arvinger indsat som begunstigede, får arvingerne del i forsikringssummen efter det forhold, som de pågældende i henhold til testamente eller loven er arveberettiget... Kontohaveren kan ved testamente eller efter stk. 1 bestemme, at de opsparede midler skal være den begunstigedes særeje. Stk. 3.... Er kontohaverens arvinger indsat som begunstigede, får arvingerne del i de opsparede midler efter det forhold, som de pågældende i henhold til testamente eller loven er arveberettiget... 

221.  Kommentarer til arvelovens § 2 (3 hits)
Arvinger i 2. arveklasse er ikke tvangsarvinger, hvorfor deres arveret kan afskæres helt ved oprettelse af et testamente.... Eksempel: Arveladeren A er barnløs, ugift og har ikke oprettet testamente.... Såfremt arveladeren var enebarn, ugift, barnløs og uden testamente, vil den længstlevende af forældrene arve alt, jf. AL § 2, stk. 2, 3. pkt.... 

222.  Oversigt over nogle af de nye regler i udkast til ny lov om ægtefællers økonomiske forhold (1 hit)
tinglysning som gyldighedsbetingelse for ægtepagter erstattes af et krav om, at ægtepagter skal underskrives for notaren eller for vidner svarende til, hvad der gælder for testamenter... 

223.  Lovsamling: Dødsboskifteloven (13 hits)
Skifteretten indhenter de nødvendige oplysninger om arvinger fra det centrale Personregister (CPR) og om afdødes testamentariske dispositioner fra Centralregisteret for Testamenter... kan fastsætte regler for skifteretten og bobestyreren om indhentelse af oplysninger fra det centrale Personregister (CPR), Tinglysningsretten og Centralregisteret for Testamenter... I § 11, stk. 2, ændres »En ved testamente indsat bobestyrer, der« til: »En bobestyrer, der er indsat ved testamente, eller som udpeges af skifteretten, og... Arveladeren kan dog ved testamente bestemme, om den, der alene skal modtage friarv, skal have stilling som arving eller legatar. Stk. 3.... Bestemmelser i testamenter om, at en eller flere personer skal behandle et bo som eksekutor, anses som indeholdende bestemmelse om, at den eller de pågældende skal behandle boet... 

224.  Tredjemandsbestemt særeje (2 hits)
Bestemmelsen vedrørende arv skal træffes i et testamente.... Bestemmelse efter stk. 1 og 2 vedrørende arv skal træffes ved testamente.... 

225.  Kommentarer til arvelovens § 90 (2 hits)
En ægtefælle kan ved testamente råde over enkelte genstande inden for sit fuldstændige særeje.... L100 af 06.12.2006 Litteratur ad § 90 Ministeriets specielle bemærkninger til § 90 i lovforslag L100 af 06.12.2006 Bestemmelsen fastslår, at en ægtefælle ved testamente... 

226.  Kommentarer til arvelovens § 82 (3 hits)
. § 81 finder tilsvarende anvendelse, hvor et fælles testamente er oprettet af andre end ægtefæller.... til § 82 i lovforslag L100 af 06.12.2006 Bestemmelsen indebærer, at reglerne om den længstlevende ægtefælles testationsret efter lovforslagets 81 skal finde tilsvarende anvendelse, hvor et fælles testamente... 

227.  Ejendomsformidling (2 hits)
Lise Westphal i Ejendomsmægleren nr. 6/2001 p. 14-15: EDC vil formidle testamenter og ægtepagter Der skal laves 20.000 testamenter... 

228.  Længstlevende ægtefælles skiftefordele (3 hits)
AL § 27 Arv eller legat ifølge testamente inden for den testationsfrie del Livsarvingers tvangsarveret, jf.... Bobestyreren anførte, at der ikke ifølge testamente eller formløse fortegnelser var belæg for, at smykkerne skulle tilfalde den matriarkalske linie, og AL... Adgangen til henstand kan ikke udelukkes ved testamente. Bekg. nr. 1553 af 18.12.2007 om henstand med udbetaling af livsarvingers arv.... 

229.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til forslag til lov om fremtidsfuldmagter (33 hits)
I den forbindelse henledes opmærksomheden på procedurerne vedrørende oprettelse af testamenter, som i nogle medlemsstater også følges vedrørende oprettelse... Heraf fremgår det bl.a., at vidnetestamenter i dag kun udgør nogle ganske få procent af det samlede antal testamenter, der oprettes.... I den forbindelse fandtes oprettelse af testamenter – som er et privatretligt anliggende – at burde kunne... Justitsministeriet finder imidlertid, at der er grundlæggende forskel på et testamente og en fremtidsfuldmagt.... Således vedrører et testamente alene fordelingen af testators aktiver efter dennes død.... 

230.  Forældelse af erstatningskrav (3 hits)
UfR 2013.2216/2 ØLD (TFA 2013.501/1 ØLD): M var død d. 07.12.2007 og efterlod sig H og særbarnet S, som ved påtegning på testamente... M's bror Bent Asmus Mylin, B, anmeldte d. 19.09.1997, et krav i dødsboet, som bestod i, at en forkøbsret til ejendommen, som fremgik af forældrenes testamente, skulle omfatte... Ved dom af 27.02.2001 anerkendte VL, at den i testamentet indeholdte forkøbsret omfattede B, og at forkøbsretten skulle tinglyses på ejendommen.... 

231.  Kommentarer til arvelovens § 10 (2 hits)
Ægtefællen kan ikke ved testamente gøres til kontantarving, såldes som det er muligt for livsarvinger, jf. AL § 50, stk. 2.... M og H har i 1997 oprettet testamente, hvorefter fællesbarnet A ved længstlevendes død alene skal arve sin tvangsarv i henhold til den til enhver... 

232.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 120/1995 til dødsboskiftelov (7 hits)
For en samlever, der ved testamente er indsat som arving, følger det af stk. 3, at retten efter stk. 1 anses som en ret til inden for den pågældendes arvelod at overtage de pågældende genstande mod... I stk. 5 fastslås det, at reglerne i stk. 1-4 er deklaratoriske og derfor kan fraviges ved testamente.... Til § 118 Bestemmelsen fastslår, at eksekutorindsættelser i testamenter skal betragtes som bobestyrerindsættelser.... Bestemmelsen får således primært betydning i relation til de mange eksekutorindsættelser i testamenter, der er oprettet før lovens ikrafttrædelsestidspunkt, men vil også kunne anvendes på... testamenter, der - fejlagtigt - efter ikrafttrædelsestidspunktet måtte operere med eksekutorindsættelser.... 

233.  Dødsboskiftet generelt - Udbakningsreglen (3 hits)
FM 2001.122 VLK: Arving A havde i 1997 i god tro arvet 150.000 kr. som universalarving i henhold til testamente.... Det viste sig senere, at afdøde tidligere havde oprettet et uigenkaldeligt testamente, og at B var arving.... UfR 2006.967 ØLD: D havde kort før sin død i 2002 oprettet testamente, hvori det var oplyst, at D ikke efterlod sig livsarvinger, og hvorefter A skulle være hans... 

234.  Formularsamling: Koncept til testamente mellem ægtefæller med fuldstændigt særeje og særbørn - gensidigt arveafkald, køberet og bopælsret. (21 hits)
I tilfælde af gyldig ensidig tilbagekaldelse anses hele testamentet for bortfaldet.... med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente... nyt testamente af en af os eller os begge... Vi er enige om, at vi vil gennemgå testamentet med passende mellemrum med henblik på at sikre, at testamentet fortsat stemmer overens med vore ønsker.... , erklærer herved med virkning for os selv og for vore eventuelle livsarvinger,  at vi vil respektere testamentets bestemmelser om livsvarig brugsret, boligret og rentenydelsesret for Mogens... 

235.  Kommentarer til arvelovens § 48 (2 hits)
Den fradømte arveret kan helt eller delvis tilbagegives den dømte ved testamente.... Efter stk. 4 kan en fradømt arveret helt eller delvist tilbagegives den dømte ved testamente.... 

236.  Kommentarer til arvelovens § 44 (2 hits)
Et testamente oprettet af den førstafdøde ægtefælle skal vige i det omfang, det er nødvendigt for, at fradrag kan ske i medfør af stk. 1. Stk. 3.... I stk. 2 fastslås det, at et testamente oprettet af den førstafdøde ægtefælle skal vige, i det omfang det er nødvendigt for, at der kan ske fradrag i medfør af stk. 1.... 

237.  Kommentarer til arvelovens § 3 (2 hits)
Arvinger i 3. arveklasse er ikke tvangsarvinger, hvorfor deres arveret kan afskæres helt ved oprettelse af et testamente.... Efterlader arveladeren sig hverken et testamente, ægtefælle eller slægtsarvinger i henhold til AL §§ 1-3, går arven i stedet til staten.... 

238.  Kommentarer til arvelovens § 35 (2 hits)
Adgangen til henstand kan ikke udelukkes ved testamente.... Adgangen til at få et beløb udbetalt af arvelodden i forbindelse med en afgørelse om henstand til den længstlevende ægtefælle kan ikke begrænses ved testamente.... 

239.  Kommentarer til arvelovens § 7 (2 hits)
Retten gælder kun i det omfang, arveladeren ikke har truffet anden bestemmelse i sit testamente.... Retten gælder kun i det omfang, arveladeren ikke har truffet anden bestemmelse i sit testamente.... 

240.  Kommentarer til arvelovens § 1 (2 hits)
ad § 1 Arvelovens kapitel 1 om slægtninges arveret indeholder reglerne om, hvorledes arven skal fordeles, hvis arveladeren ikke har oprettet testamente og ikke efterlader... Man kan ikke gøre børn og andre livsarvinger arveløse ved testamente. 25 % af deres arvelod er tvangsarv, jf. AL § 5.... 

241.  Kommentarer til arvelovens § 6 (3 hits)
Retten gælder kun i det omfang, arveladeren ikke har truffet anden bestemmelse i sit testamente, jf. AL § 8. Udtagelsesretten gælder kun, hvis boet er solvent.... Retten gælder kun i det omfang, arveladeren ikke har truffet anden bestemmelse i sit testamente, jf. lovforslagets 8.... 

242.  Formueforholdet mellem ægtefæller (2 hits)
UfR 1944.166/2 ØLD: Fru etatsråd Høeg havde i et fælles testamente fra 1924 givet afkald på både arv og boslod efter M til fordel for de tre fællesbørn, mod at hele... UfR 1957.435/3 ØLD: Fru Florentine Pers havde i gensidigt testamente givet delvist afkald på boslod, idet hun alene skulle arve 1/3 af M’s to faste ejendomme og... 

243.  Værgemål (3 hits)
barnet fylder 18 år) Ifølge VML § 42, stk. 1, nr. 2 kan umyndige selv råde over, hvad de har fået til fri rådighed som gave eller som friarv ved testamente... Ved testamente kan arvelader for så vidt angår friarv bestemme, at reglerne om tilsyn, regnskabsaflæggelse, godkendelse, anbringelse og forvaltning ikke skal gælde, jfr.... Det kan derimod formentlig i et testamente bestemmes, at forsikringssummer, som måtte tilfalde en umyndig efter testator uden om dødsboet, ikke skal være omfattet af reglerne... 

244.  Oversigt over fejl og forglemmelser ved arvelovsreformen i 2007 (7 hits)
Hvis M i et testamente f. eks. har bestemt, at 30% af hans formue skal tilfalde hans søskende, men først udredes, når boet efter ham skiftes, skal fordelingen mellem... De nye regler om omstødelse af gaver, som gives af den længstlevende ægtefælle, hvor der i et fælles testamente er truffet uigenkaldelige bestemmelser om arvens fordeling... 

245.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 91 af 07.11.2018: Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (6 hits)
Indeholder et testamente bestemmelser om udbetaling af den båndlagte arv til et bestemt tidspunkt eller ved bestemte begivenheders indtræden, foretages udbetalingen af forvaltningsafdelingen.... Afhænger det derimod af et skøn, om testamentets betingelser er opfyldte, kan udbetaling kun ske efter bestemmelse af justitsministeren eller den, justitsministeren bemyndiger dertil, jf. § 57 i arveloven... Til § 19, nr. 3 § 68, stk. 2, i arveloven regulerer krav om Statsforvaltningens samtykke til, at en arvelader, der er umyndig, forpligter sig til ikke at oprette eller tilbagekalde et testamente.... Til § 19, nr. 4 Det følger af § 68, stk. 1, i arveloven, at en arvelader kan forpligte sig til ikke at oprette eller tilbagekalde et testamente.... Erklæringen efter stk. 1 skal afgives i overensstemmelse med reglerne om oprettelse af testamente.... 

246.  Nyheder i Familieret 2009 (1 hit)
Annika Snare, Københavns Universitet Side 127-132: Særejeklausuler i testamenter af advokat, lektor Jørgen Ulrik Grønborg og advokat Ulrik Grønborg, begge Advokaterne... 

247.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2013 (2 hits)
M var død d. 07.12.2007 og efterlod sig H og særbarnet S, som ved påtegning på testamente i 1985 havde afgivet forhåndssamtykke til uskiftet bo.... med afdødes livsarvinger, at den begunstigedes ret kan angribes af tvangsarv, som før 2008, at begunstigelsen på forsikringer og pensioner kan ske i testamente... 

248.  Ægtefælleskiftet - § 15, stk. 2-rettigheder (2 hits)
Båndlagt arv er fuldstændigt særeje, medmindre andet er bestemt ved testamente.... Stk. 1 og 2 kan fraviges ved testamente. Arveforskud.... 

249.  Den begunstigedes retsstilling (6 hits)
Afdøde havde ikke oprettet testamente og de to mindreårige var eneste arvinger i boet.... Tilsvarende gælder, hvis parterne har oprettet ægtepagt og testamente, der begunstiger den længstlevende ægtefælle (ægtefællebegunstigende kombinationssæreje), hvis... Som en anden omstændighed, der kan indgå ved vurderingen efter stk. 2, nr. 3, kan nævnes tilfælde, hvor en livsarving ifølge et testamente alene skal have en meget... 

250.  Formularsamling: Ordrebekræftelse i sag om oprettelse af testamente (5 hits)
Koncept til ordrebekræftelse i sag om oprettelse af testamente Word.docx   Vedr. oprettelse af testamente I fortsættelse... af behagelig telefonsamtale d. 10.02.2020 bekræfter jeg hermed, at jeg har lovet at bistå dig med oprettelse af testamente Som advokat skal jeg skriftligt give dig en række oplysninger... Bistandens omfang Min assistance vil omfatte møde her på kontoret til drøftelse af dine ønsker, udarbejdelse af udkast til testamente, telefonsamtale med dig til drøftelse... Forventede udlæg Notarialgebyret udgør 300 kr., som du skal betale direkte til skifteretten i forbindelse med testamentets underskrift. 4.... 

251.  International privatret (1 hit)
Camilla Struckmann i ADV 2005.192: EU-harmonisering af familieretten Omtale af grønbog om arv og testamenter.... 

252.  Dødsboskiftet generelt - Skifte med længstlevende ægtefælle (2 hits)
H havde ved testamente bestemt, at boet i videst muligt omfang skulle skiftes ved hendes død, og at de to fællesbørn skulle arve mest muligt.... Hun havde kort før sin død i sit testamente bestemt, at hendes kapitalpension på ca. 160.000 kr. skulle tilfalde hendes særbarn.... 

253.  Forenklet privat skifte, jf. DSL § 33 (2 hits)
På et skifte mellem afdødes ægtefælle og livsarvinger skal der ikke svares boafgift, hvis fællesboet er på under 1.130.400 kr. (2017) og der ikke er oprettet testamente,... Arvelader kunne afskære sine arvinger fra forenklet privat skifte ved i sit testamente at træffe bestemmelse om et genstands- eller sumlegat, selv om dette er nok så ubetydeligt... 

254.  Oversigt over svogerskabsarv (1 hit)
Han har ikke oprettet testamente 1.... 

255.  God advokatskik VII: Salærberegning (3 hits)
A havde rettet henvendelse til advokat X med anmodning om drøftelse af behov for oprettelse af testamente og ægtepagt og eventuel overdragelse af en fast... Afdøde havde oprettet testamente. Bobeholdningen androg 1.225.741,89 kr., hvoraf del udgjorde afdødes andel af en fast ejendom.... ADV 2004.13: Kendelse af 26. maj 2004: I 1989 oprettede advokat X for A et testamente, hvori han blev indsat som eksekutor, dog således at han var bemyndiget til... 

256.  Oversigt over begunstigelse af samlever på pensioner og forsikringer (1 hit)
PBL § 2, 4 e) ATP-lovens § 14 b Skal samlever være begunstiget via testamente... 

257.  Kommentarer til arvelovens § 73 (3 hits)
Det foreslås, at en testamentarisk disposition efter 66 er gyldig, medmindre det må antages, at den ikke er oprettet af testator, eller at testator ikke var i stand til fornuftmæssigt af oprette testamente... 

258.  Oversigt over typiske anvendelsestilfælde ved afkald på ventende og falden arv (1 hit)
Ægtefæller, der vælger rent fuldstændigt særeje, og i testamente giver gensidige blanke afkald på ventende arv, således at arven tilfalder egne livsarvinger.... 

259.  Koncept til blankt arveafkald mod vederlag (1 hit)
Jeg er endvidere bekendt med, at min far d. 15.03.1977 har oprettet testamente, hvorefter min arv reduceres til tvangsarv, og at min tvangsarvelod herefter andrager 1/6 af den samlede formue... 

260.  Fælden ved skilsmissesæreje. (1 hit)
Fælden ved skilsmissesæreje H's fraskilte fader har i sit testamente oprettet i 2012 bestemt, at alt, hvad datteren måtte arve efter... 

261.  Kommentarer til arvelovens § 53 (1 hit)
Arveladeren kan ved testamente bestemme, at en livsarvings tvangsarv helt eller delvis skal båndlægges, når arveladeren finder, at dette er bedst for livsarvingen.... 

262.  Begravelse og bisættelse (1 hit)
TFA 2021.559/1 VLK: A havde ved testamente bestemt, at B skulle drage omsorg for A’s bisættelse.... 

263.  Advokatansvarsforsikring (1 hit)
Vase i ADV nr. 4/2011 p. 38: Historien om det gamle testamente Advokater bør forsikre sig mod erstatningskrav, som rammer efter pensionsalderen... 

264.  Formularsamling: Koncept til påtegning på vidnetestamente (8 hits)
Dette testamente underskriver vi i samtidig nærværelse af to vidner, som straks skal underskrive deres navne på testamentet. 6.2.... Vidnerne er til stede som testamentsvidner efter vort ønske, og de har kendskab til, at det er oprettelsen af et testamente, de bevidner.  ...   Undertegnede vidner erklærer herved, at vi efter testatorernes ønske har været til stede samtidigt ved underskriften af foranstående testamente... , at vi straks har underskrevet testamentet som vidner, at underskrifterne er ægte og dateringen er korrekt, at testatorerne... efter vort skøn er i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamente, at der i testamentet ikke findes iøjnefaldende rettelser eller tilføjelser... 

265.  Skifteværger (2 hits)
Hvis arvelader i testamente har sat bestemt,  at reglerne i §§ 28-30, § 35, stk. 1, § 36 og § 39 ikke skal finde anvendelse på friarv, skal skifteværgen... Afdøde havde ikke oprettet testamente og de to mindreårige var eneste arvinger i boet.... 

266.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L92 til lov om fremtidsfuldmagter (10 hits)
Kravene til fuldmagtsgiverens habilitet svarer således til kravene til testator ved oprettelse af testamente, jf. arvelovens... § 63, stk. 2, nr. 2 og § 64, stk. 5, nr. 4, hvorefter det er en betingelse for at oprette testamente, at testator er i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamente... Der vil således ikke være tale om – sådan som det er tilfældet ved oprettelse af et testamente – at fremtidsfuldmagten... med enkelte tilpasninger til arvelovens § 63, stk. 2, om foretagelse af notarialforretninger ved oprettelse af testamenter... Har fuldmagtsgiveren f.eks. bestemt, at fremtidsfuldmægtigene skal oprette testamente på fuldmagtsgiverens vegne, kan fremtidsfuldmagten sættes i kraft med anmærkning om, at denne... 

267.  Aktieafgift (1 hit)
TfS 1999.365 ØLD: Hviids Fond, der skulle arve et legat på 150.000 kr., havde i henhold til testamente ret til at overtage hele aktieposten i SM I, Sjølund A/S,... 

268.  Civilproces - Retternes saglige kompetence (3 hits)
TFA 2014.372 ØLD: M og H oprettede i 1990 et fælles testamente, hvori arven efter dem blev fordelt mellem deres tre børn og børnebørn.... Testamentet var uigenkaldeligt efter førstafdødes død. I 1990 døde M, og H overtog boet til uskiftet bo.... uoverensstemmelse mellem H og to af hendes børn, og H oprettede derfor en kodicil, der begrænsede disse børns arv, idet hun erklærede, at forudsætningerne for det fælles testamente... 

269.  Formularsamling: Testamente for enlig uden børn 30% til velgørende institution (19 hits)
NB:       En stor del af de velgørende institutioner vil ikke betale advokatbistand til testamentet, hvis § 2.7 er indsat i testamentet.... Dette testamente kan frit ændres eller tilbagekaldes. 4.2.       ... Ændringen eller tilbagekaldelsen skal ske i overensstemmelse med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente.... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 6.2.       ... Jeg er bekendt med, at jeg bør gennemgå testamentet med passende mellemrum med henblik på at sikre, at testamentet fortsat stemmer overens med mine ønsker.... 

270.  Kommentarer til arvelovens § 103 (1 hit)
Reglen i lovforslagets 83 indebærer en begrænsning i længstlevendes adgang til at disponere i levende live i tilfælde, hvor der ved et fælles testamente er truffet bestemmelse om fordeling af arven ved... 

271.  Arveafkald og gældssanering (1 hit)
FM 1988.112/2 VLK: D, som havde en gæld på knapt kr. 1.000.000 efter en afsluttet konkurs, gav kort før sin ægtefælles død d. 22.07.1983 i et testamente af 01.06.1983... 

272.  Oversigt over retlige konsekvenser af papirløst samliv (4 hits)
Det kræves, at samlever er indsat ved navn, eller at afdøde i et testamente, der er oprettet senest 3 måneder før dødsfaldet, har tillagt samleveren en arvelod... 

273.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2011 (1 hit)
DSL § 36, nr. 5, da de afdøde i deres testamente ikke havde taget stilling til, hvem der skulle arve, hvis de døde samtidigt. VL stadfæstede.... 

274.  Rentefrit familielån (4 hits)
I henhold til testamente var A, som var datter af AL's afdøde stedsøn, eneste arving.... Han havde haft begge piger indsat i sit testamente, men det var nu kun skyldners søster, der var indsat som arving.... 

275.  Kommentarer til arvelovens § 36 (1 hit)
Forslaget indebærer, at livsarvingen ikke kan kræve at overtage boets aktiver til vurderingsbeløbet for det beløb, der er omfattet af henstanden, medmindre andet fremgår af et testamente oprettet af... 

276.  Fordele og ulemper ved uskiftet bo (1 hit)
fuldstændigt særeje for længstlevende, skal førstafdødes livsarvinger kun arve 1/8 af den samlede formue, og har ægtefællerne desuden begunstiget hinanden mest muligt ved testamente... 

277.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L135 til lov om fremtidsfuldmagter (12 hits)
Kravene til fuldmagtsgiverens habilitet svarer således til kravene til testator ved oprettelse af testamente, jf. arvelovens § 63, stk. 2, nr. 2 og § 64, stk. 5, nr. 4, hvorefter det er... en betingelse for at oprette testamente, at testator er i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamente.... Tilsvarende krav finder anvendelse for andre fremadrettede viljeserklæringer, f.eks. oprettelse af testamente, jf. arvelovens § 63, stk. 1, og § 64, stk. 1, og livstestamente, jf. § 2 i... Der vil således ikke være tale om - sådan som det er tilfældet ved oprettelse af et testamente - at fremtidsfuldmagten vil skulle medbringes i papirform til notarforretningen, og notaren... Den foreslåede bestemmelse i § 3, stk. 2, svarer med enkelte tilpasninger til arvelovens § 63, stk. 2, om foretagelse af notarialforretninger ved oprettelse af testamenter.... 

278.  Kommentarer til arvelovens § 13 (2 hits)
Udtagelsesretten og udløsningsretten efter AL § 13 finder ikke anvendelse for aktiver, som arvelader har rådet over ved testamente, eller hvis andet er fastsat i en samejeoverenskomst mv. om et... 

279.  Nyheder i familieret 2016 (1 hit)
Selmer, Aalborg Universitet p. 45-54: Arvelovens § 3a - visse ugifte samlevende har allerede arveret Advokat (L) Ulrik Grønborg p. 55-67: Er hvert et ord i et testamente... 

280.  Kommentarer til ægtefællelovens § 21 (4 hits)
TFA 2003.66 VLK: Ægtepar havde i indledningen til et gensidigt testamente erklæret, at der i ægteskabet var delvist fælleseje og delvist kombinationssæreje, dvs. skilsmissesæreje... Testamentet begæredes lyst i personbogen som en ændring af tidligere ægtepagt.... Testamentet havde ikke karakter af en ægtepagt, og landsretten tiltrådte, at testamentet ikke kunne lyses.... 

281.  Ugifte samlevende - Indbyrdes lån (2 hits)
Han havde ikke oprettet testamente. Boet blev behandlet som et bobestyrerbo.... TFA 1999.168 ØLD: 2 mænd, A og C, der havde levet sammen fra 1968-1995, havde i 1989 oprettet erklæring med overskriften "løs optegnelse til mit testamente... 

282.  Mindreårige (2 hits)
TFA 2004.173 CD: Civilretsdirektoratet tillod, at en 6-årig søn gav delvist afkald på arv efter sin far ved at tiltræde, at faderens udkast til testamente ikke blev... Det fremgik af farens testamente, at der trods båndlæggelsen skulle kunne hæves et passende beløb til konfirmation og uddannelse.... 

283.  Kommentarer til arvelovens § 12 (2 hits)
Udtagelsesretten og udløsningsretten efter AL § 12 finder ikke anvendelse for aktiver, som arvelader har rådet over ved testamente, eller hvis andet er fastsat i en samejeoverenskomst mv. om et aktiv... 

284.  Kommentarer til arvelovens § 26 (1 hit)
M og H havde ved testamente truffet bestemmelse om den nærmere fordeling af arven mellem samtlige børn.... 

285.  Nyheder i familieret 2017 (1 hit)
H Kasper Steensgaard p. 203-215: Arveforordningen og Danmark Tapani Lohi p. 217-236: Borde lagen innehålla formkrav för hur testamente... 

286.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 65 af 16.11.2005: Forslag til lov om juridisk rådgivning (3 hits)
Det kan være alt fra hjælp til udarbejdelse af kontrakter (skøder, testamenter, egentlig berigtigelse af ejendomshandler, skatterådgivning mv.) til at føre en sag ved domstolene på en klients vegne.... Ydelse af juridisk bistand - f.eks. udfærdigelse af et testamente - hvor der i det konkrete tilfælde ikke er knyttet en egentlig juridisk rådgivning til ydelsen, men hvor ydelsen alene består i udarbejdelse... Økonomisk interesse omfatter i denne sammenhæng ikke interessen i almindelig indtjening på rådgivningsydelsen, men derimod en særlig økonomisk interesse, f.eks. bistand til oprettelse af et testamente... 

287.  Nyheder i Familieret 2008 (2 hits)
Han havde ikke oprettet testamente. Boet blev behandlet som et bobestyrerbo.... H havde under ægteskabet modtaget arv på 1,2 mio. kr. fra sine forældre og denne arv skulle ifølge testamente være H's skilsmissesæreje.... 

288.  Ophør af det uskiftede bo (2 hits)
M og H havde ved testamente truffet bestemmelse om den nærmere fordeling af arven mellem samtlige børn.... I marts 2012 oprettede H et testamente, hvorefter livsarvingen B skulle arve mest muligt, og samme måned udstedte H to fuldmagter til advokat C til brug for tinglysning... 

289.  Arveretsforbrydelse (1 hit)
Den fradømte arveret kan helt eller delvis tilbagegives den dømte ved testamente.... 

290.  Oplysningspligt i dødsboer over for skifteretten (1 hit)
VL stadsfæstede med bemærkning om, at det ikke kunne føre til et andet resultat, at broderen angiveligt havde anlagt retssag, hvor han anfægtede afdødes testamente... 

291.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 83 af 24.11.2010: Forslag til lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love (Revision af dødsboskifteloven m.v.) (2 hits)
Som eksempel herpå kan nævnes en advokat, der har et stort forhåndskendskab til afdødes formueforhold, og som eventuelt også er indsat som bobestyrer i afdødes testamente og derfor... Arveafkald kan med den nævnte afgiftsmæssige virkning gives til fordel for egne livsarvinger, boets øvrige arvinger eller den, der ifølge testamentet ville arve,... 

292.  Ægtefælleskiftet - Pensionsrettigheder før 2007 (2 hits)
Hun havde kort før sin død i sit testamente bestemt, at hendes kapitalpension på ca. 160.000 kr. skulle tilfalde hendes særbarn.... Hun havde kort før sin død i sit testamente bestemt, at hendes kapitalpension på ca. 160.000 kr. skulle tilfalde hendes særbarn.... 

293.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn med successionsrækkefølge med børnebørn på 2. pladsen. (18 hits)
med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente... nyt testamente af en af os eller os begge... Den af os, som bliver længstlevende, skal ikke kunne ændre bestemmelserne i dette testamente.... § 10 Udfærdigelse og ajourføring af testamentet 10.1.     ... Vi er enige om, at vi vil gennemgå testamentet med passende mellemrum med henblik på at sikre, at testamentet fortsat stemmer overens med vore ønsker.... 

294.  Retsafgift i dødsboer (1 hit)
Nyt 1998.131): De legale arvingerne skulle svare almindelig retsafgift på knap 25.000 kr. i en tvist om, hvorvidt afdødes testamente var gyldigt, idet afgørelsen... 

295.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller, hvor den ene har særbørn (20 hits)
I tilfælde af gyldig ensidig tilbagekaldelse anses hele testamentet for bortfaldet.... med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente... er oprettet nyt testamente af en af os eller os begge... Yderligere ændringer af testamentet kan alene ske med Mogens Madsens livsarvingers skriftlige tiltrædelse.... Vi er enige om, at vi vil gennemgå testamentet med passende mellemrum med henblik på at sikre, at testamentet fortsat stemmer overens med vore ønsker.... 

296.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 254 af 04.05.1995: Forslag til lov om afgift af dødsboer og gaver (5 hits)
. 4 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1222/1996 § 5, stk. 4 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 105/2000 § 5, stk. 4 er ændret ved § 6.2 i lov nr. 221/2011 Ifølge arveloven kan en legal arving eller en ved testamente... Ved et afkald følger det af de legale arveregler og/eller testamentet, hvem der i så fald arver den lod, der gives afkald på.... Afkald på testamentarisk arv kan kun gives med forbeholdt arveret for livsarvinger, hvis livsarvingerne efter testamentet har indtrædelsesret, dvs. at de ville arve, hvis afkaldsgiver var død før arvelader... Arveafkald kan med den nævnte afgiftsmæssige virkning gives til fordel for egne livsarvinger, boets øvrige arvinger eller den, der ifølge testamentet ville arve, hvis... 

297.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem samlevende med særbørn på den ene side (27 hits)
I tilfælde af gyldig ensidig tilbagekaldelse anses hele testamentet for bortfaldet.... ved oprettelse af testamente... Yderligere ændringer af testamentet kan alene ske med Mogens Madsens livsarvingers skriftlige tiltrædelse.... § 11 Udfærdigelse og ajourføring af testamentet 11.1.     ... Vi er enige om, at vi vil gennemgå testamentet med passende mellemrum med henblik på at sikre, at testamentet fortsat stemmer overens med vore ønsker.... 

298.  Lovsamling: Retsvirkningsloven (2 hits)
Bestemmelsen vedrørende arv skal træffes i et testamente. se § 17 i lov nr. 396 af 13.06.1990 § 28 b.... § 17 Bestemmelser om særeje i testamenter, der er oprettet inden lovens ikrafttræden, skal forstås som... 

299.  Formularsamling: Koncept til testamente for mand, der vil begunstige sin samlever for at sikre samleverpension fra pensionskasse (11 hits)
Dette testamente kan frit ændres eller tilbagekaldes.   3.2.            ... Samtlige bestemmelser i dette testamente - bortset fra § 2 - skal anses for bortfaldet, hvis jeg ved min død har indgået ægteskab med Hanne Hansen.... Indsættelse af begunstigede kan som udgangspunkt ikke ske via testamentet, men skal ske ved skriftlig meddelelse til pengeinstituttet/forsikringsselskabet eller ved påtegning på pensionsopsparingsaftalen...   § 6  Udfærdigelse og ajourføring af testamentet   6.1.             Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat …   6.2.            ... Jeg er bekendt med, at jeg bør gennemgå testamentet med passende mellemrum med henblik på at sikre, at testamentet fortsat stemmer overens med mine ønsker.... 

300.  Formularsamling: Koncept til testamente for enlig med børn (14 hits)
Koncept til testamente for enlig med børn med successionsrækkefølge med børnebørn på 2. pladsen.... Dette testamente kan frit ændres eller tilbagekaldes. 7.2.       ... § 9 Udfærdigelse og ajourføring af testamentet 9.1.      ... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 9.2.      ... Jeg er bekendt med, at jeg bør gennemgå testamentet med passende mellemrum med henblik på at sikre, at testamentet fortsat stemmer overens med mine ønsker.... 

301.  Ejendomsavancebeskatning (2 hits)
A’s skatteansættelse skulle nedsættes med 1,3 mio. kr. (2-1) SKM2024.58 BRD: Ejendom gik i arv til B, og det fulgte af testamentet, at ved... 80% af salgssummen, og A skulle ikke ejendomsavancebeskattes, da A aldrig havde været ejer af ejendommen Efter C’s testamente... 

302.  Ugifte samlevende - Lejligheden (4 hits)
Det var ubestridt, at M ved dette testamente havde overskredet sin testationskompetence betydeligt.... 

303.  Bo- og gaveafgift (1 hit)
Taksøe-Jensen: Mit Testamente, Gad, 1992 Finn Thomsen: Generationsskifte, 1993 Poul Olsen: Arve- og gaveafgift & generationsskifte - en lærebog... 

304.  Formularsamling: Koncept til testamente for enlig med børn - uskiftet bo (14 hits)
Dette testamente kan frit ændres eller tilbagekaldes. 8.2.        ... Ændringen eller tilbagekaldelsen skal ske i overensstemmelse med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente.... Indsættelse af begunstigede kan som udgangspunkt ikke ske via testamentet,  men skal ske ved skriftlig meddelelse til pengeinstituttet/forsikringsselskabet eller ved påtegning... § 10 Udfærdigelse og ajourføring af testamentet 10.1.      Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 10.2.      ... Jeg er bekendt med, at jeg bør gennemgå testamentet med passende mellemrum med henblik på at sikre, at testamentet fortsat stemmer overens med mine... 

305.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn med 13,5% til velgøremde forening (19 hits)
I tilfælde af gyldig ensidig tilbagekaldelse anses hele testamentet for bortfaldet.... med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente... nyt testamente af en af os eller os begge...   § 9 Udfærdigelse og ajourføring af testamentet 9.1.       ... Vi er enige om, at vi vil gennemgå testamentet med passende mellemrum med henblik på at sikre, at testamentet fortsat stemmer overens med vore ønsker.... 

306.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller uden børn (19 hits)
I tilfælde af gyldig ensidig tilbagekaldelse anses hele testamentet for bortfaldet.... med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente... nyt testamente af en af os eller os begge... § 11 Udfærdigelse og ajourføring af testamentet   11.1.     ... Vi er enige om, at vi vil gennemgå testamentet med passende mellemrum med henblik på at sikre, at testamentet fortsat stemmer overens med vore ønsker.... 

307.  Formularsamling: Gensidigt testamente mellem samlevende uden børn. (22 hits)
Koncept til gensidigt testamente mellem samlevende uden børn.  ... I tilfælde af gyldig ensidig tilbagekaldelse anses hele testamentet for bortfaldet.... med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente... Hvis vi senere genoptager samlivet, skal dette testamente dog være gældende på ny, medmindre der under samlivsophævelsen er oprettet nyt testamente af en af os eller os begge.... Vi er enige om, at vi vil gennemgå testamentet med passende mellemrum med henblik på at sikre, at testamentet fortsat stemmer overens med vore ønsker.... 

308.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn. (20 hits)
I tilfælde af gyldig ensidig tilbagekaldelse anses hele testamentet for bortfaldet.... med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente... nyt testamente af en af os eller os begge...   § 9 Udfærdigelse og ajourføring af testamentet 9.1.       ... Vi er enige om, at vi vil gennemgå testamentet med passende mellemrum med henblik på at sikre, at testamentet fortsat stemmer overens med vore ønsker.... 

309.  Formularsamling: Koncept til testamente for enlig uden børn med oprettelse af mindefond (11 hits)
Dette testamente kan frit ændres eller tilbagekaldes.   6.2.       ... Ændringen eller tilbagekaldelsen skal ske i overensstemmelse med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente....   § 7 Udfærdigelse og ajourføring af testamentet 7.1.       ... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 7.2.       ... Jeg er bekendt med, at jeg bør gennemgå testamentet med passende mellemrum med henblik på at sikre, at testamentet fortsat stemmer overens med mine ønsker.... 

310.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn, hvor et barn kun skal arve sin tvangsarv. (18 hits)
I tilfælde af gyldig ensidig tilbagekaldelse anses hele testamentet for bortfaldet.... med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente... nyt testamente af en af os eller os begge...   § 10 Udfærdigelse og ajourføring af testamentet 10.1.       ... Vi er enige om, at vi vil gennemgå testamentet med passende mellemrum med henblik på at sikre, at testamentet fortsat stemmer overens med vore ønsker.... 

311.  Advokatnævnets reaktions- og sanktionsmuligheder (2 hits)
Kendelse af 13. december 1999 En person rettede henvendelse til en advokat med anmodning om bistand til udfærdigelse af gavebreve og testamente... afgift af arv og gave § 4, jfr. statsskattelovens § 5, litra b, kunne den opgave, som [advokaten] påtog sig, være opfyldt ved oprettelse af testamente... 

312.  Kommentarer til arvelovens § 19 (1 hit)
H havde ved testamente bestemt, at boet i videst muligt omfang skulle skiftes ved hendes død, og at de to fællesbørn skulle arve mest muligt.... 

313.  Formularsamling: Gensidigt testamente mellem samlevende med fællesbørn. (24 hits)
I tilfælde af gyldig ensidig tilbagekaldelse anses hele testamentet for bortfaldet.... om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente... Hvis vi senere genoptager samlivet, skal dette testamente dog være gældende på ny, medmindre der under samlivsophævelsen er oprettet nyt testamente af en af os eller os begge.... § 11  Udfærdigelse og ajourføring af testamentet 11.1.               ... Vi er enige om, at vi vil gennemgå testamentet med passende mellemrum med henblik på at sikre, at testamentet fortsat stemmer overens med vore ønsker.... 

314.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn med 50% direkte til børnebørnene. (18 hits)
I tilfælde af gyldig ensidig tilbagekaldelse anses hele testamentet for bortfaldet.... med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente... nyt testamente af en af os eller os begge...   § 9 Udfærdigelse og ajourføring af testamentet 9.1.       ... Vi er enige om, at vi vil gennemgå testamentet med passende mellemrum med henblik på at sikre, at testamentet fortsat stemmer overens med vore ønsker.... 

315.  Kommentarer til boafgiftslovens § 5 (19 hits)
Dette gælder, selv om testamentet ikke respekterer tvangsarvereglerne, jf. Skifteret p. 359.... Legater har hidtil kun kunnet stiftes ved testamente.... Afkald på testamentarisk arv kan kun gives med forbeholdt arveret for livsarvinger, hvis livsarvingerne efter testamentet har indtrædelsesret, dvs. at de ville arve, hvis... ØL bemærkede, at det ikke i boopgørelsen var anført, at de meddelte arveafkald skulle respektere testamentets bestemmelser om skilsmissesæreje, og stadfæstede afgørelsen.... A's niece skal i henhold til testamente arve 150.000 kr., medens resten skal tilfalde A's livsarvinger.... 

316.  Vederlagskrav ved skifte af uskiftet bo (1 hit)
M oprettede i 2001 testamente, hvorefter D skulle arve mest muligt efter ham. M gav d. 04.08.2006 D en gave på 1.363.429,05 kr. i form af værdipapirer.... 

317.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn(særbarn mindst muligt) (19 hits)
I tilfælde af gyldig ensidig tilbagekaldelse anses hele testamentet for bortfaldet.... om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente... nyt testamente af en af os eller os begge. 6.3.                ... § 9 Udfærdigelse og ajourføring af testamentet 9.1.       ... Vi er enige om, at vi vil gennemgå testamentet med passende mellemrum med henblik på at sikre, at testamentet fortsat stemmer overens med vore ønsker.... 

318.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem samlevende med sær- og fællesbørn, hvor særbørnene skal arve mindst muligt (23 hits)
I tilfælde af gyldig ensidig tilbagekaldelse anses hele testamentet for bortfaldet.  ... ved oprettelse af testamente... Hvis vi senere genoptager samlivet, skal dette testamente dog være gældende på ny, medmindre der under samlivsophævelsen er oprettet nyt testamente af en... § 11 Udfærdigelse og ajourføring af testamentet 11.1.     ... Vi er enige om, at vi vil gennemgå testamentet med passende mellemrum med henblik på at sikre, at testamentet fortsat stemmer overens med vore ønsker.... 

319.  Formularsamling: Koncept til testamente for enlig med børn (16 hits)
Dette testamente kan frit ændres eller tilbagekaldes. 7.2.      ... Ændringen eller tilbagekaldelsen skal ske i overensstemmelse med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente.... § 9 Udfærdigelse og ajourføring af testamentet 9.1.      ... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 9.2.      ... Jeg er bekendt med, at jeg bør gennemgå testamentet med passende mellemrum med henblik på at sikre, at testamentet fortsat stemmer overens med mine ønsker.... 

320.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem samlevende med særbørn (28 hits)
for notaren i Odense d. 29.12.2000, hvilket testamente herved tilbagekaldes,  at jeg, Mogens Madsen, ikke tidligere har oprettet testamente... I tilfælde af gyldig ensidig tilbagekaldelse anses hele testamentet for bortfaldet.  ... om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente... Hvis vi senere genoptager samlivet, skal dette testamente dog være gældende på ny, medmindre der under samlivsophævelsen er oprettet nyt testamente af en af os eller os... Vi er enige om, at vi vil gennemgå testamentet med passende mellemrum med henblik på at sikre, at testamentet fortsat stemmer overens med vore ønsker.... 

321.  Formularsamling: Testamente for enlig uden børn (20 hits)
Dog skal Kræftens Bekæmpelse arve et sumlegat på 20.000 kr., hvis Kræftens Bekæmpelse har betalt mine udgifter ved oprettelsen af testamentet.... Dette testamente kan frit ændres eller tilbagekaldes.  6.2.       ... § 8 Udfærdigelse og ajourføring af testamentet 8.1.       ... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 8.2.       ... Jeg er bekendt med, at jeg bør gennemgå testamentet med passende mellemrum med henblik på at sikre, at testamentet fortsat stemmer overens med mine ønsker.... 

322.  Vidnefritagelse (2 hits)
TFA 2002.359 VLK (FM 2002.78 VLK): Under sag om gyldigheden af et testamente oprettet for notaren i Herning i 1996 af T, der gennem en årrække havde været under behandling for en stemningssindsygdom... M og H, som ikke havde børn, havde oprettet testamente, hvorefter M's nevø uigenkaldeligt skulle være universalarving.... 

323.  Kommentarer til arvelovens § 23 (1 hit)
Hvis de samme pensionsydelser i testamente eller i begunstigelsesklausul er gjort til længstlevendes fuldstændige særeje, vil ydelserne ikke blot kunne udtages forlods... 

324.  Kære i civile sager (1 hit)
A og B ønskede at tinglyse en stævning mod dødsboet efter C på tre faste ejendomme, som A og B mente at have krav på i henhold til testamenteat kunne købe til en pris... 

325.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn med deling efter gren (23 hits)
I tilfælde af gyldig ensidig tilbagekaldelse anses hele testamentet for bortfaldet.... ved oprettelse af testamente... nyt testamente af en af os eller os begge... § 13 Udfærdigelse og ajourføring af testamentet 13.1.     ... Vi er enige om, at vi vil gennemgå testamentet med passende mellemrum med henblik på at sikre, at testamentet fortsat stemmer overens med vore ønsker.... 

326.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn med ligdeling efter hoveder (23 hits)
I tilfælde af gyldig ensidig tilbagekaldelse anses hele testamentet for bortfaldet. ... ved oprettelse af testamente... nyt testamente af en af os eller os begge... § 13 Udfærdigelse og ajourføring af testamentet 13.1.     ... Vi er enige om, at vi vil gennemgå testamentet med passende mellemrum med henblik på at sikre, at testamentet fortsat stemmer overens med vore ønsker.... 

327.  Reguleringskrav og misbrugskrav (2 hits)
Hun havde kort før sin død i sit testamente bestemt, at hendes kapitalpension på ca. 160.000 kr. skulle tilfalde hendes særbarn.... UfR 2008.1096 VLK: H havde under ægteskabet modtaget arv på 1,2 mio. kr. fra sine forældre og denne arv skulle ifølge testamente være H's skilsmissesæreje.... 

328.  Forskellige forsikringsformer (1 hit)
Lov & Ret nr. 11/1993 Månedens dom: ØLD af 26.08.1993: Holografisk testamente kunne hverken efter sit indhold eller sin fremsendelsesmåde anses for en meddelelse til forsikringsselskabet... 

329.  Kommentarer til retsvirkningslovens § 16 a (1 hit)
Hun havde kort før sin død i sit testamente bestemt, at hendes kapitalpension på ca. 160.000 kr. skulle tilfalde hendes særbarn.... 

330.  Formularsamling: Koncept til indbotestamente med to oprettere (22 hits)
Vi er bekendt med, at dette testamente alene kan omhandle sædvanligt indbo  og personlige effekter.... Ændringen eller tilbagekaldelsen skal ske skriftligt ved en dateret og af os begge underskrevet erklæring eller i overensstemmelse med fremgangsmåden ved oprettelse af et almindeligt testamente. ... Dette testamente kan - så længe vi begge lever - kun ændres af os i fællesskab, men kan frit tilbagekaldes i sin helhed, hvis blot en af os ønsker det. 5.2.       ... I tilfælde af gyldig ensidig tilbagekaldelse anses hele testamentet for bortfaldet.... nyt testamente af en af os eller os begge... 

331.  Formularsamling: Lovvalgsklausuler i testamenter (1 hit)
Lovvalgsklausuler i testamenter Word.docx Én opretter § 1 Lovvalg 1.1.            ... 

332.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (24 hits)
I tilfælde af gyldig ensidig tilbagekaldelse anses hele testamentet for bortfaldet.... med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente... nyt testamente af en af os eller os begge. 8.3.       ... Dette testamente skal fortsat være gældende, dersom længstlevende måtte indgå nyt ægteskab, medmindre længstlevende opretter nyt testamente i overensstemmelse med... Vi er enige om, at vi vil gennemgå testamentet med passende mellemrum med henblik på at sikre, at testamentet fortsat stemmer overens med vore ønsker.... 

333.  Tinglysningsafgift (1 hit)
Testamenter stemples dog efter reglerne i § 76".... 

334.  Bristende forudsætninger for aftaler (1 hit)
A havde i sit testamente bestemt, at hans samlever skulle arve mest muligt, og hans 3 børn alene deres tvangsarv.... 

335.  Ægtefælleskiftet - Dansk eller fremmed ret (1 hit)
Hvis ægtefællerne har tredjemandsbestemt særeje efter fransk ret, vil dette særeje fortsat gælde, uanset 5 års bopæl i Danmark, hvis dette er bestemt i et fransk testamente... 

336.  Arveudlæg med succession (2 hits)
Arvelader kan formentlig i testamente foreskrive, at arveudlæg skal ske med succession, jf. Skatteret 2, p. 420 f.... 

337.  Formularsamling: Testamente ægtefæller med fællesbørn og successionsrækkefølge med børnebørn på andenpladsen (14 hits)
Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn med successionsrækkefølge med børnebørn på 2. pladsen.... I tilfælde af gyldig ensidig tilbagekaldelse anses hele testamentet for bortfaldet. eller § 6 Ændring og tilbagekaldelse 6.1.... af testamente. § 7 Samlivsophævelse, separation eller skilsmisse 7.1.... Hvis vi senere genoptager samlivet, skal dette testamente dog være gældende på ny, medmindre vi er blevet skilt eller der under samlivsophævelsen eller separationen er oprettet nyt testamente af en af... Indsættelse af begunstigede kan som udgangspunkt ikke ske via testamentet, men skal ske ved skriftlig meddelelse til pengeinstituttet/forsikringsselskabet eller ved påteg​ning på pensions​op​sparingsaftalen... 

338.  God advokatskik XIV: Forholdet til modparten og dennes advokat (3 hits)
Person-, familie- og arveret ADV 2003.K.10: Kendelse af 12.06.2003: Advokat havde bistået enke med at oprette testamente til fordel... Advokaten medvirkede 3 måneder senere til at enken oprettede nyt testamente til fordel for tredjemand.... forelå ikke oplysninger om, at det var en forudsætning for arvingernes samtykke til, at H kunne sidde i uskiftet bo, at der skulle foreligge et uigenkaldeligt testamente... 

339.  Formularsamling: Koncept til testamente for mand, der vil begunstige samlever (12 hits)
Dette testamente kan frit ændres eller tilbagekaldes. 3.2.       ... Ændringen eller tilbagekaldelsen skal ske i overensstemmelse med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente.... § 7 Udfærdigelse og ajourføring af testamentet 7.1.       ... Dette testamente er udfærdiget i samarbejde med advokat … 7.2.       ... Jeg er bekendt med, at jeg bør gennemgå testamentet med passende mellemrum med henblik på at sikre, at testamentet fortsat stemmer overens med mine ønsker.... 

340.  Nyheder i Familieret 1999 (1 hit)
Parterne havde d. 19.04.1994 oprettet testamente, hvor det var anført, at H´s særbo skulle skiftes med 1/3 til M og 2/3 til H´s særbørn. Parterne blev separeret d. 13.12.1996.... 

341.  Tinglysning - Retspraksis opdelt efter tinglysningsloven (4 hits)
UfR 2001.924/2 VLK (FM 2001.53 VLK): M og H havde oprettet fælles testamente, hvori M gav arveafkald mod at få livsvarig ret til at bebo deres bolig.... Bopælsretten blev afvist fra lysning, da der ikke ved det genkaldelige testamente var stiftet en ret over ejendommen, der kunne tinglyses, jf.... FM 2017.153 VLK: Senere i 2016 ønskede A servitutten slettet, da det også fremgik af et genkaldeligt testamente, som A havde oprettet.... Tinglysningsretten fandt bl.a., at et genkaldeligt testamente kunne og skulle ikke tinglyses, og der var derfor tale om tinglysning af en særskilt rettighed - hvorfor aflysning... 

342.  Kommentarer til ægtefællelovens § 12 (14 hits)
I april 2011 oprettede de et testamente, hvorefter længstlevende skulle arve mest muligt efter førstafdøde.... Testamentet blev ikke anset for ugyldigt i sin helhed efter AL § 53, stk. 1, men blev korrigerende fortolket som en testation af mest muligt til længstlevende.... Ordet kombinationssæreje bør ikke anvendes uden nærmere beskrivelse i ægtepagter eller testamenter, da skilsmissesæreje, som bliver fuldstændigt særeje for længstlevende,... Moderen har i testamente bestemt, at arven skal være fuldstændigt særeje.... Dette omfatter testamenter oprettet både før og efter lovens ikrafttræden, og gaver givet efter lovens ikrafttræden.... 

343.  TFA 2000 - Familieret (2 hits)
H havde i 1960 arvet 314.128 kr som særeje ifølge faders testamente. H indgik ægteskab med M i 1992.... M bestemte i testamente i 1992, at hans særbarn S alene skulle arve sin tvangsarv, hvis han ikke samtykkede i, at H kunne sidde i uskiftet bo. M døde d. 21.09.1995.... 

344.  Kommentarer til boafgiftslovens § 3 (14 hits)
Arv i henhold til testamente 305.250 kr.... TfS 1985.54 ØLD: A oppebar i henhold til hendes fasters testamente en rentenydelse på 10.000 kr. årligt.... Kræftens Bekæmpelse har i pjecen "Værd at vide om testamenter", marts 1996, på side 27 anført et eksempel på et testamente, hvor hele nettobobeholdningen ved testators død skal indsættes til... I forbindelse med udarbejdelsen af testamentet blev der af D begået en fejl, som bevirkede, at en fond, som skulle oprettes i henhold til testamentet, ikke opnåede den tiltænkte fritagelse... ØL udtalte, at det fulgte af testamentet og vedtægterne, at fondens midler skulle anvendes til støtte ved uddannelse, herunder efteruddannelse af civile erhvervsflyvere, herunder private... 

345.  Nyheder i Familieret 2002 (1 hit)
Hun havde kort før sin død i sit testamente bestemt, at hendes kapitalpension på ca. 160.000 kr. skulle tilfalde hendes særbarn.... 

346.  Overdragelse af fast ejendom - Købsaftaler (1 hit)
byggeteknisk gennemgang, - i 13% af tilfældene fik køber rådgivning om privatøkonomiske forhold og budget, - i 18% af tilfældene fik køber rådgivning om testamente... 

347.  Betænkning nr. 1014 - arve- og gaveafgift delbetænkning af givet af det af skatte- og afgiftsministeren nedsatte udvalg  (42 hits)
Den opfattelse, som ligger bag det ovenfor under 9.4.1.2. drøftede forslag, taler for, at man tager stilling til, hvorledes der skal forholdes ved gensi- dige testamenter oprettet af ugifte samlevende... I så fald slcal deres arv, i det omfang den stammer fra tidligere fælleseje- midler og er omfattet af et gensidigt testamente, et i fællesskab oprettet testamente eller den legale arveret efter arvelovens... - 181 - Den anden løsning harmonerer også med den løsning, udvalget har peget på ovenfor med hensyn til gensidige testamenter, i fællesskab oprettede testamenter og den legale arveret efter arvelovens... , stemmer med en af afdøde truffen disposition, som ikke opfylder formkravene til et testamente, men som arvingerne ikke anfægter og derfor tillægges samme virkninger som et gyldigt testamente.... om ek- sistensen af oprettede testamenter bekræftet af notar.... 

348.  TFA 2004 - Familieret (4 hits)
M havde i 1996 oprettet testamente til fordel for K, og heri anført, at K var berettiget til et kompensationsbeløb ved hans død.... Under disse omstændigheder var der allerede som følge heraf - uanset indholdet af det testamente, som M oprettede i 1996 - ikke grundlag for at tilkende K et kompensationsbeløb.... 

349.  Lovsamling: L 101 af 06.12.2006: Forslag til lov om ændring af forsikringsaftaleloven samt forskellige andre love. (6 hits)
Forsikringstageren kan ved testamente eller ved indsættelse efter stk. 1 bestemme, at forsikringssummen skal være den begunstigedes særeje. Stk. 3.... Er forsikringstagerens arvinger indsat som begunstigede, får arvingerne del i forsikringssummen efter det forhold, som de pågældende i henhold til testamente eller loven er arveberettiget... Kontohaveren kan ved testamente eller ved indsættelse efter stk. 1 bestemme, at de opsparede midler skal være den begunstigedes særeje. Stk. 3.... For en samlever, der ved testamente er indsat som arving, anses retten efter stk. 1 som en ret til inden for sin arvelod at overtage de pågældende genstande til vurderingsbeløbet mod at... Stk. 1-4 finder ikke anvendelse for aktiver, som arveladeren har rådet over ved testamente. Stk. 6.... 

350.  Lovsamling: Lov nr. 516 af 06.06.2007 om ændring af forsikringsaftaleloven samt forskellige andre love. (6 hits)
Forsikringstageren kan ved testamente eller ved indsættelse efter stk. 1 bestemme, at forsikringssummen skal være den begunstigedes særeje. Stk. 3.... Er forsikringstagerens arvinger indsat som begunstigede, får arvingerne del i forsikringssummen efter det forhold, som de pågældende i henhold til testamente eller loven er arveberettiget... Kontohaveren kan ved testamente eller ved indsættelse efter stk. 1 bestemme, at de opsparede midler skal være den begunstigedes særeje. Stk. 3.... For en samlever, der ved testamente er indsat som arving, anses retten efter stk. 1 som en ret til inden for sin arvelod at overtage de pågældende genstande til vurderingsbeløbet mod at... Stk. 1-4 finder ikke anvendelse for aktiver, som arveladeren har rådet over ved testamente. Stk. 6.... 

351.  TFA 2009 - Familieret (1 hit)
M havde heller ikke overdraget det til kvinden som gave, og han havde ikke fulgt en opfordring til at oprette testamente til fordel for hende.... 

352.  Lovsamling: Pensionsopsparingsloven (4 hits)
Kontohaveren kan ved testamente eller ved indsættelse efter stk. 1 bestemme, at de opsparede midler skal være den begunstigedes særeje. § 23, stk. 1 og... opsparede midler, for så vidt angår de nævnte personers ret til boslod og tvangsarvelod, behandles som tilhørende dødsboet og som tillagt den begunstigede ved testamente... Er kontohaverens arvinger indsat som begunstigede, får arvingerne del i de opsparede midler efter det forhold, som de pågældende i henhold til testamente eller loven er... Er kontohaverens arvinger indsat som begunstigede, tager enhver af dem del i de opsparede midler efter det forhold, hvori den pågældende i henhold til testamente... 

353.  Ægtefælleskiftet - Omkostningsspørgsmål (1 hit)
UfR 2008.1096 VLK: H havde under ægteskabet modtaget arv på 1,2 mio. kr. fra sine forældre og denne arv skulle ifølge testamente være H's skilsmissesæreje.... 

354.  Festskrifter (2 hits)
Selmer, Aalborg Universitet p. 45-54: Arvelovens § 3a - visse ugifte samlevende har allerede arveret Advokat (L) Ulrik Grønborg p. 55-67: Er hvert et ord i et testamente... Kasper Steensgaard p. 203-215: Arveforordningen og Danmark Apani Lohi p. 217-236: Borde lagen innehålla formkrav för hur testamente... 

355.  Lovsamling: Værgemålsbekendtgørelsen (4 hits)
Dette gælder dog ikke, hvis der i testamente eller gavebrev er truffet bestemmelse om bestyrelse i en bestemt forvaltningsafdeling.... Kopi af eventuelt testamente, boopgørelse, gavebrev eller anden dokumentation vedlægges.... 3) båndlæggelsens varighed, og 4) i hvilket omfang kapitalen er tvangsarv, dog kun hvis de almindelige regler om bestyrelse af båndlagt arv er fraveget ved testamente... Båndlagte midler bestyres fortsat i overensstemmelse med bestemmelser i testamente, gavebrev m.v.... 

356.  Betænkning nr. 1111 - generationsskiftets skatter og afgifter betænkning afgivet den 21. maj 1987 af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg  (3 hits)
Selvom en arving eller legatar f.eks. en fond ved testamente kun er tillagt ret til en lille del af afdødes hovedaktionæraktier, og fonden afkøber boet alle aktierne, behandles det hele som ud- læg... De kan alene overtage den del af indeståendet på overskudskontoen, der svarer til deres arv ifølge testamentet.... Når generationsskiftet finder sted ved arv, opstår der endvidere et spørgsmål om, hvilken værdi aktiverne har ved arvedelingen, idet man skal sikre sig, at arve- lovens og testamentets delingsnormer... 

357.  Lovsamling: Værgemålsbekendtgørelsen (4 hits)
Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke, hvis der i testamente eller gavebrev er truffet bestemmelse om bestyrelse i en bestemt forvaltningsafdeling.... Kopi af eventuelt testamente, boopgørelse, gavebrev eller anden dokumentation vedlægges.... båndlæggelsens varighed, og 4) i hvilket omfang kapitalen er tvangsarv, dog kun hvis de almindelige regler om bestyrelse af båndlagt arv er fraveget ved testamente... Båndlagte midler bestyres fortsat i overensstemmelse med bestemmelser i testamente, gavebrev m.v.... 

358.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 163 af 17.01.1996: Forslag til lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter (4 hits)
stærkere stilling, idet de i så fald kan forlange, at pensionsopsparingssummen for så vidt angår deres ret til boslod og tvangsarvelod behandles som tilhørende dødsboet og tillagt den begunstigede ved testamente... Er pensionsopsparerens »arvinger« indsat som begunstigede, får hver af dem efter forslagets § 5, stk. 4, del i pensionsopsparingssummen efter det forhold, hvori de pågældende i henhold til testamente... Bestemmelsen ændrer ikke ved det forhold, at arvinger efter testamente går forud for arvinger efter loven, så længe testator har holdt sig inden for den del, som den pågældende kan råde over ved testamente... 

359.  God advokatskik IV: Advokatens forhold til klienten (1 hit)
Hun bistod med udarbejdelse af et skøde, en samejekontrakt og et testamente: Hun sikrede imidlertid ikke sin klients interesser, idet klienten ikke opnåede brugsret... 

360.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til værgemålsloven (2 hits)
Efter forslaget kræves som i dag en udtrykkelig bestemmelse i testamentet om, at de almindelige forvaltnings- og anbringelsesregler, dvs. reglerne i lovforslagets § 35, stk. 1, og § 36, er... Bestemmelser i et testamente om testamentsværgemål, der endnu ikke har medført, at testamentsværgen er trådt i funktion, anses i stedet som en tilkendegivelse om, hvem testator ønsker beskikket... 

361.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til værgemålsloven (9 hits)
umyndig, ikke skal indleveres til en forvaltningsafdeling, men udbetales til den umyndiges værge til bestyrelse, ikke kan sidestilles med en bestemmelse i et gavebrev eller i et testamente... Tilsvarende har en arvelader mulighed for at bestemme i et testamente, at friarv skal undtages fra disse regler.... ikke fundet, at den ovennævnte formodningsregel for gaver med hensyn til fravigelse af de legale anbringelses- og bestyrelsesregler kan overføres til friarv, herunder arv ifølge testamente... regler i myndighedslovens § 39 og § 40 selv råde over, hvad der er erhvervet ved egen virksomhed efter det fyldte 15. år, samt hvad den mindreårige har modtaget ved gave eller testamente... Testamentsværger Der er efter udvalgets opfattelse ikke grundlag for at bevare en arveladers ret til efter den gældende regel i myndighedslovens § 62 ved testamente at... 

362.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 254 af 04.05.1995: Forslag til lov om afgift af dødsboer og gaver (5 hits)
Har to ægtefæller, som ikke har fuldstændigt særeje med hensyn til alle deres ejendele, i et gensidigt testamente bestemt, hvem den fælles formue ved den længstlevendes død skal tilfalde, beregnes afgiften... Er der ved det gensidige testamente forbeholdt den længstlevende testationsret over formuen, og denne testationsret benyttes, bliver dog afgiften af alt, hvad der tilfalder de af den længstlevende... Det samme gælder for fællesbomidler, der ved arveladers død deles i henhold til et af ægtefællerne i fællesskab oprettet testamente.... Har arveladeren truffet testamentariske dispositioner, hvorved arvedelingen efter loven eller det fælles testamente ændres for så vidt angår fællesbomidlerne, finder reglen i stk. 2, 2. pkt., tilsvarende... Er det ved testamente bestemt, at visse arvelodder skal udredes fri for afgifter, betragtes de pågældende arvelodder som forøgede med det til afgifternes udredelse fornødne beløb, og afgiften udregnes... 

363.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (15 hits)
Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (med ligedeling efter hovederved længstlevendes død) Word  | Word .docx... I tilfælde af gyldig ensidig tilbagekaldelse anses hele testamentet for bortfaldet.... ved oprettelse af testamente... nyt testamente af en af os eller os begge... Dog skal den af os, som bliver længstlevende, ikke kunne ændre bestemmelserne i dette testamente til skade for førstafdødes livsarvinger.... 

364.  Lovsamling: Bekg. nr. 866 af 25.11.1997 om offentlig retshjælp ved advokater (1 hit)
udfærdigelse af enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter... 

365.  Lovsamling: Bekg. nr. 888 af 14.12.1998 om offentlig retshjælp ved advokater (1 hit)
udfærdigelse af enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter... 

366.  Lovsamling: Bekg. nr. 1012 af 12.12.2001 om offentlig retshjælp ved advokater. (1 hit)
skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter... 

367.  Lovsamling: Bekg. nr. 1039 af 16.12.1999 om offentlig retshjælp ved advokater. (1 hit)
skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter... 

368.  Lovsamling: Bekg. nr. 1095 af 11.12.2000 om offentlig retshjælp ved advokater. (1 hit)
skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter... 

369.  Lovsamling: Bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater i 2013 (1 hit)
enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter... 

370.  Lovsamling: Bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater i 2009 (1 hit)
enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter... 

371.  Lovsamling: Bekg. nr. 1140 af 13.12.2002 om offentlig retshjælp ved advokater. (1 hit)
henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter... 

372.  Lovsamling: Bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater i 2012 (1 hit)
enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter... 

373.  Lovsamling: Bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater i 2013 (1 hit)
enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter... 

374.  Lovsamling: Bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater i 2016 (1 hit)
enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter... 

375.  Lovsamling: Bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater i 2015 (1 hit)
enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter... 

376.  Lovsamling: Bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater (1 hit)
udfærdigelse af enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter... 

377.  Lovsamling: Bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater i 2010 (1 hit)
enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter... 

378.  Lovsamling: Bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater i 2008 (1 hit)
enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter... 

379.  Lovsamling: Bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater i 2013 (1 hit)
rådgivning og udfærdigelse af enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter... 

380.  Lovsamling: Bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater i 2011 (1 hit)
enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter... 

381.  Lovsamling: Bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater i 2021 (1 hit)
omfatter rådgivning og udfærdigelse af enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter... 

382.  Lovsamling: Bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater i 2017 (1 hit)
enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter... 

383.  Lovsamling: Bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater i 2022 (1 hit)
omfatter rådgivning og udfærdigelse af enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter... 

384.  Lovsamling: Bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater i 2024 (1 hit)
omfatter rådgivning og udfærdigelse af enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter... 

385.  Lovsamling: Bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater i 2023 (1 hit)
omfatter rådgivning og udfærdigelse af enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter... 

386.  Fogedrettens prøvelse af indsigelser (1 hit)
Han havde haft begge piger indsat i sit testamente, men det var nu kun skyldners søster, der var indsat som arving.... 

387.  Salær i ægteskabssager. (1 hit)
Sagen vedrørte et spørgsmål om advokatansvar i forbindelse med tilbagekaldelse af et testamente.... 

388.  Gaver (1 hit)
både i titel og tekst var beskrevet som et arveforskud, måtte være at give A et arveforskud, hvilket også var anført i åbningsbalancen, og erklæringen var dermed ikke et testamente... 

389.  Dødsboskiftet generelt - Proklama (1 hit)
Hun havde ved testamente bestemt, at hendes tre nevøer skulle arve hende, og boet blev sluttet i juni 2004.... 

390.  Drift og udøvelse af advokatvirksomhed (1 hit)
Anvendelse af produktionssystemer inden for advokatvirksomhed Indeholder som eksempel en gennemgang af paradigmasamling vedr. oprettelse af testamente... 

391.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (15 hits)
Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (med ligedeling ved længstlevendes død) Word  | Word .docx... I tilfælde af gyldig ensidig tilbagekaldelse anses hele testamentet for bortfaldet.... ved oprettelse af testamente... nyt testamente af en af os eller os begge... Dog skal den af os, som bliver længstlevende, ikke kunne ændre bestemmelserne i dette testamente til skade for førstafdødes livsarvinger.... 

392.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 208 af 25.03.1999: Forslag til lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. (2 hits)
Ægtepagter og testamenter. Disse dokumenter stemples med mindst 50 kr.... konsekvens af de overordnede betragtninger foreslår udvalget, at stempelafgiften afskaffes for så vidt angår følgende stempelpligtige dokumenter: Ægtepagter, testamenter... 

393.  Vejledning_til_borgerne_om_fremtidsfuldmagter vejledning om fremtidsfuldmagter 1. indledning (1 hit)
En fremtidsfuldmægtig vil f.eks. ikke kunne indgå ægteskab eller oprette testamente på vegne af dig eller be- stemme, at du skal flytte på plejehjem.... 

394.  Betænkning nr. 111 - betænkning o m ændring af reglerne om adoption afgivet af den ved kongelig resolution af 2. december 1949 nedsatte kommission  (8 hits)
Fra svensk side ansås det endvidere for formåls- tjenligt, at man under drøftelserne også kunne inddrage sådanne andre spørgsmål, som måtte opstå under den gennemgang af reglerne om arv, testamente og... For det andet bestemmer § 13, at adop- tivbarnets arvelod, hvis adoptanten efter- lader sig livsarving, skal udredes af den del 9 af formuen, hvorover han frit kunne råde ved testamente.... Dette kan så- ledes være tilfældet, hvis en adoptant, der har taget testationsforbehold, ved sin død efterlader et testamente, i hvilket han har disponeret fuldt ud over den frie tredjedel til fordel for... Oftest vil der være holdepunkter i selve testamentet for bedømmelsen af spørgsmålet om, hvorvidt det har været testators mening at gøre adoptivbarnet arve- løs.... Har adoptivbarn, vilket adopterats med sådant förbehåll som i 7 § 1 mom. är sagt, erhållit egendom i arv, gåva eller testamente från adop- tanten eller dennes skyldeman och dör adoptiv- barnet utan att... 

395.  Lovsamling: Bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater i 2020 (1 hit)
enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter... 

396.  Lovsamling: Bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater i 2018 (1 hit)
enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter... 

397.  Lovsamling: L 83 af 24.11.2010: Forslag til lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love (Revision af dødsboskifteloven m.v.) (2 hits)
I § 11, stk. 2, ændres »En ved testamente indsat bobestyrer, der« til: »En bobestyrer, der er indsat ved testamente, eller som udpeges af skifteretten, og som«. 3. § 11, stk... 

398.  Lovsamling: Udkast til lov om ægtefællers økonomiske forhold i bet. 1552/2015 (3 hits)
Bestemmelser om arv træffes ved testamente. Stk. 4.... Er arv båndlagt, jf. arvelovens § 53 eller § 61, indgår de båndlagte aktiver ikke i delingen ved skifte som følge af separation, skilsmisse eller død, medmindre arvelader ved testamente... Bestemmelser efter stk. 1-3 og 5-6 om arv træffes ved testamente. Stk. 8.... 

399.  Lovsamling: Bekendtgørelse om afgift af tinglysning 2019 (2 hits)
tinglysningsafgiftslovens § 10, stk. 2, er betinget af, at der er afgivet en af følgende erklæringer på skødet, afhængig af hvem gavemodtager er: 1) »Ejendommen erhverves ved gaveoverdragelse eller i henhold til testamente... Gavemodtager tilhører Den danske folkekirkes kirker; en dansk menighed eller præsteembede eller et i Danmark anerkendt trossamfund.« 2) »Ejendommen erhverves ved gaveoverdragelse eller i henhold til testamente... 

400.  Nyheder i Familieret 1997 (1 hit)
H, der havde 2 særbørn, oprettede samtidig testamente til fordel for M. Samlivet blev ophævet i december 1993. H påstod ægtepagten kendt ugyldig.... 

401.  Lovsamling: Forsikringsaftaleloven (4 hits)
Forsikringstageren kan ved testamente eller ved indsættelse efter stk. 1 bestemme, at forsikringssummen skal være den begunstigedes særeje. § 23, stk... forsikringssummen, for så vidt angår de nævnte personers ret til boslod og tvangsarvelod, behandles som tilhørende dødsboet og som tillagt den begunstigede ved testamente... Er forsikringstagerens arvinger indsat som begunstigede, får arvingerne del i forsikringssummen efter det forhold, som de pågældende i henhold til testamente eller loven... Er forsikringstagerens arvinger indsat som begunstigede tager enhver af dem del i forsikringssummen efter det forhold, hvori han i henhold til testamente eller loven... 

402.  Kommentarer til ægtefællelovens § 20 (4 hits)
indeholdt en bestemmelse om, at såfremt M bliver førstafdøde, skal hans fuldstændige særeje skiftes straks og deles efter reglerne i arveloven og hans testamente... M har derved ret til boslodskrav og arv efter reglerne i arveloven og H's testamente.... Ofte opretter ægtefæller et testamente og en ægtepagt samtidig.... Der er ikke noget til hinder for, at ægtefællerne underskriver ægtepagten for notaren samtidig med testamentet, blot de derefter sørger for, at ægtepagten... 

403.  Lovsamling: Bekendtgørelse om afgift af tinglysning 2009 (2 hits)
erklæringer på skødet, afhængig af hvem gavemodtager er: 1) »Ejendommen erhverves som gave, på gaveskødevilkår eller i henhold til testamente... præsteembede eller et i Danmark anerkendt trossamfund.« 2) »Ejendommen erhverves som gave, på gaveskødevilkår eller i henhold til testamente... 

404.  Lovsamling: Bekendtgørelse om afgift af tinglysning 2020 (2 hits)
tinglysningsafgiftslovens § 10, stk. 2, er betinget af, at der er afgivet en af følgende erklæringer på skødet, afhængig af hvem gavemodtager er: 1) »Ejendommen erhverves ved gaveoverdragelse eller i henhold til testamente... Gavemodtager tilhører den danske folkekirkes kirker; en dansk menighed eller præsteembede eller et i Danmark anerkendt trossamfund.« 2) »Ejendommen erhverves ved gaveoverdragelse eller i henhold til testamente... 

405.  Lovsamling: Bekendtgørelse om afgift af tinglysning 2011 (2 hits)
afhængig af hvem gavemodtager er: 1) »Ejendommen erhverves som gave, på gaveskødevilkår eller i henhold til testamente... eller et i Danmark anerkendt trossamfund.« 2) »Ejendommen erhverves som gave, på gaveskødevilkår eller i henhold til testamente... 

406.  Lovsamling: Værgemålsloven (2 hits)
Ved testamente kan arvelader bestemme, at reglerne i §§ 28-30, § 35, stk. 1, § 36 og § 39 ikke skal finde anvendelse på friarv.... ved eget arbejde, efter at de er fyldt 15 år, eller efter at de er frataget den retlige handleevne, 2) hvad de har fået til fri rådighed som gave eller som friarv ved testamente... 

407.  Urimeligt ringe reglen (1 hit)
som skilsmissesæreje i henhold til testamente oprettet efter samlivsophævelsen. Fællesboet, der var negativt, var delt.... 

408.  Lovsamling: Cirkulære om arv, der tilfalder staten (1 hit)
Fremsættes der over for skifteretten begæring om godkendelse af et anfægteligt testamente eller om afståelse af arv, jf. arvelovens § 71, stk. 2, bør skifteretten først afgive indstilling... 

409.  Lovsamling: Høringssvar af 09.01.2017 fra Danske Advokater m.fl.om udkast til lov om ægtefællers økonomiske forhold (1 hit)
Der bør efter vores opfattelse være overensstemmelse mellem oprettelsesmåderne for ægtepagter, testamenter og fremtidsfuldmagter.... 

410.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 254 af 04.05.1995: Forslag til lov om afgift af dødsboer og gaver (2 hits)
Gaveoverdragelser på dødsleje er ifølge arvelovens § 70 om dødsgaver omfattet af denne lovs regler om testamenter og vil således blive omfattet af boafgifterne.... Gaveoverdragelser på dødsleje er ifølge arvelovens § 70 om dødsgaver omfattet af denne lovs regler om testamenter og vil således blive omfattet af boafgifterne.... 

411.  Lovsamling: EF-domskonventionen (2 hits)
fysiske personers retlige status samt deres rets- og handleevne, formueforholdet mellem ægtefæller samt arv efter loven eller testamente,... spørgsmål om fysiske personers retlige status eller deres rets- og handleevne, om formueforholdet mellem ægtefæller eller om arv efter loven eller testamente... 

412.  Kommentarer til boafgiftslovens § 12 (10 hits)
behandlet ved bobestyrer og den omstændighed, at arvingerne efter det oplyste havde en forventning om, at ejendommen afgiftsmæssigt kunne værdiansættes i overensstemmelse med bestemmelsen i testamentet... A havde i 1966 i sit testamente indsat søsteren som universalarving.... LSR fandt, at det forhold, at medejeren af ejendommen i henhold til testamentet var indsat som universalarving, måtte bevirke, at ejendommen på det for afgiftsberegningen... I afdødes testamente var anført, at arvingen A skulle have fortrinsret til at udtage landbrugsejendommen X til “almindelig vurderingspris minus 25%”.... behandlet ved bobestyrer og den omstændighed, at arvingerne efter det oplyste havde en forventning om, at ejendommen afgiftsmæssigt kunne værdiansættes i overensstemmelse med bestemmelsen i testamentet... 

413.  Kommentarer til boafgiftslovens § 23 (2 hits)
TfS 2008.896 SR (SKM2008.472 SR): SR fandt, at den foreliggende køberet i spørgers testamente til ejendommen til en fastsat pris først ville kunne udnyttes ved spørgers... SR fandt, at spørgers overdragelse af ejendommen i levende live til den i testamentet fastsatte pris ville være at anse for et arveforskud eller en gave.... 

414.  TFA 1999 (1 hit)
udleveret efter den andens død. 2 mænd, A og C, der havde levet sammen fra 1968-1995, havde i 1989 oprettet erklæring med overskriften "løs optegnelse til mit testamente... 

415.  Lovsamling: Lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område (4 hits)
underholdspligt, der er opstået i forbindelse med et familieforhold, slægtskab, ægteskab eller svogerskab f) arv efter loven eller testamente... fysiske personers retlige status samt deres rets- og handleevne, formueforholdet mellem ægtefæller samt arv efter loven eller testamente... a) fysiske personers retlige status samt deres rets- og handleevne, formueforhold mellem ægtefæller samt arv efter loven eller testamente... ægtefæller samt andre rettigheder eller forpligtelser i forbindelse med ægteskab eller lignende partnerskabsforhold, d) testamenter... 

416.  Kommentarer til boafgiftslovens § 9 (8 hits)
Barcelona, og advokat Fritz Videbech, Malaga, i Skat Udland 1993. 321: Praktisk vejledning om dødsboer med spanske interesser, arveafgiftsspørgsmål samt lidt om testamenter... SKM2014.493 SR: Stifteren af The X Will Trust har ved testamente besluttet at oprette Trusten ved sin død.... Efter Ss fars testamente, skulle kapitalandelene i trustee selskab deles ligeligt mellem S og hans søskende.... Ss ene bror var i overensstemmelse med Ss fars testamente udpeget som eksekutor i boet efter Ss far.... Ss stedfar havde i sit testamente stiftet en liferent trust til fordel for sin ægtefælle, der var Ss mor.... 

417.  Hvidvaskkontrol_klienterSeptember2023 september 2023, version 2.0 hvidvaskkontrol af klienter forord er sagen omfattet af hvidvaskloven? (hvl § 1, stk. 1, nr. 13). særligt om (1 hit)
Oprettelse af testamente eller ægtepagt. Fast ejendom Køb og salg af fast ejendom, inkl. rådgivning om og berigtigelse af en ejendomshandel for klienten, jf. § 1, stk. 1, nr. 13, litra a, i.... 

418.  Tinglysning (1 hit)
FM 2001.26 VLK: A havde i testamente bestemt, at hans to arvinger i 2+ år ikke måtte sælge eller pantsætte deres ideelle anpart af den arvede ejendom.... 

419.  Passivitet (1 hit)
UfR 2013.2216/2 ØLD (TFA 2013.501/1 ØLD): M var død d. 07.12.2007 og efterlod sig H og særbarnet S, som ved påtegning på testamente i 1985 havde afgivet forhåndssamtykke... 

420.  Lovsamling: Tinglysningsloven (2 hits)
Tinglysning af de i § 43 nævnte dokumenter og registrering af testamenter oprettet for notar sker i personbogen. Stk. 2.... I § 43 a, stk. 1, indsættes efter »dokumenter«: »og registrering af testamenter oprettet for notar«. § 43 b.... 

421.  Lovsamling: Den Nordiske Ægteskabskonvention (1 hit)
Dør en ægtefælle efter opnået separation, der fortsat består, skal separationen sidestilles med en skilsmisse for så vidt angår den efterlevende ægtefælles ret til arv efter afdøde efter loven eller testamente... 

422.  Maskeret udlodning (3 hits)
S havde i sit testamente skrevet, at midlerne skulle gå til oprettelse af en almennyttig fond, B, som imidlertid blev oprettet allerede, mens S var i live.... LL § 16 A, stk. 4, nr. 4 A havde i sit testamente ønsket at oprette en almenvelgørende fond.... Den almennyttige fond, F, ønskedes stiftet med indskud af aktier fra H, og samtidig ville A oprette testamente, hvorefter F skulle arve A’s formue ved hans død.... 

423.  Lovsamling: Retsafgiftsloven (2 hits)
For notarialforretninger vedrørende oprettelse af testamente eller tillæg til testamente svares dog ingen afgift. § 46.... 

424.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L2/2000 til ny børnelov (7 hits)
En retlig interesse (for andre end moderen) i at få faderskabet fastslået kan navnlig være af arvemæssig karakter, f.eks. hvor et barn, der ved testamente er indsat som arving, fødes levende, men... Et barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, der er foretaget efter sæddonors død, har således ikke arveret efter sæddonor, medmindre andet er bestemt ved testamente.... Det bemærkes videre, at efter arvelovens § 94 tilkommer arveret den, som lever ved arveladerens død, eller som er undfanget forinden og senere bliver levende født, medmindre andet er bestemt ved testamente... Et barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, der er foretaget efter sæddonors død, har således ikke arveret efter sæddonor, medmindre andet er bestemt ved testamente. [...]... Et barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, der er foretaget efter sæddonors død, har således ikke arveret efter sæddonor, medmindre andet er bestemt ved testamente. [...]... 

425.  Afhandling: Microsoft Word - Bobestyrerbehandling - håndtering af tvister2.doc (9 hits)
Denne henvendelse skulle ske, med henblik på udlevering af materiale, til brug for sag anlagt af en arving mod en anden arving om gyldigheden af testamente.... Skifteretten henviste til at forhold vedrørende testamentet skulle afgøres ved dom og henviste arvingerne til at anlægge sag vedrørende disse.... Dette fremgår af FM 1999.12: Afdøde havde i sit testamente bestemt, at slægten skulle arve hans løsøre og 2 foreninger hans penge.... Der fremgik ikke af testamentet, hvem der skulle arve den faste ejendom.... Særligt bobestyrere indsat ved testamente bør være mere opmærksomme på bestemmelserne i DSL og forarbejderne hertil.... 

426.  Lovsamling: Boafgiftsloven (2 hits)
Arveafkald kan med den i stk. 1 nævnte afgiftsmæssige virkning gives til fordel for egne livsarvinger, boets øvrige arvinger eller den, der ifølge testamente ville arve,... Medmindre andet følger af et af afdøde oprettet testamente eller af aftale mellem arvingerne og eventuelle legatarer, anses boafgiften ved delingen af arvebeholdningen for at hvile... 

427.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 66 af 21.10.2020: Forslag til lov om retsafgifter (1 hit)
Det betyder, at hvis flere personer på samme tid og sted underskriver ét dokument (f.eks. et fælles testamente), skal der betales én afgift på 300 kr. for notarens bekræftelse af identiteten af begge... 

428.  Lovsamling: Bekg. nr. 1300 af 15.12.2011 om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arveeafgift (1 hit)
er tillagt en brugs-, rente- eller indtægtsnydelse, adgang til at forbruge af de midler, hvorpå retten hviler, eller ret til at råde over disse i levende live eller ved testamente... 

429.  Lovsamling: BEKG nr. 959 af 12.10.2005 om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arve- og gaveafgift (1 hit)
tillagt en brugs-, rente- eller indtægtsnydelse, adgang til at forbruge af de midler, hvorpå retten hviler, eller ret til at råde over disse i levende live eller ved testamente... 

430.  Lovsamling: Værdiansættelsescirkulæret (1 hit)
Selv om en kapital, der er afsat til rentenydelse, foreligger kontant eller indestår på en konto, når boopgørelsen udfærdiges, forekommer det, at kapitalen i henhold til testamente... 

431.  Lovsamling: Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab (3 hits)
interesse – for andre end moren – i at få et faderskab eller medmoderskab fastslået i disse tilfælde kan navnlig være begrundet i arveretlige forhold, f.eks. hvor et barn, der ved testamente... , at efter arvelovens § 94 tilkommer arveret den, som lever ved arveladerens død, eller som er undfanget forinden og senere bliver levende født, medmindre andet er bestemt ved testamente... barn, der er blevet til ved behandling med assisteret reproduktion, der er foretaget efter sæddonors død, har således ikke arveret efter sæddonor, medmindre andet er bestemt ved testamente... 

432.  Lovsamling: Vejledning om Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab (3 hits)
En retlig interesse for andre end moren i at få et faderskab eller medmoderskab fastslået i disse tilfælde kan navnlig være begrundet i arveretlige forhold, f.eks. hvor et barn, der ved testamente er... Det bemærkes, at efter § 94 i arveloven tilkommer arveret den, som lever ved arveladerens død, eller som er undfanget forinden og senere bliver levende født, medmindre andet er bestemt ved testamente... Et barn, der er blevet til ved behandling med assisteret reproduktion, der er foretaget efter sæddonors død, har således ikke arveret efter sæddonor, medmindre andet er bestemt ved testamente.... 

433.  Lovsamling: Vejledning om Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab (3 hits)
En retlig interesse for andre end moren i at få et faderskab eller medmoderskab fastslået i disse tilfælde kan navnlig være begrundet i arveretlige forhold, f.eks. hvor et barn, der ved testamente er... Det bemærkes, at efter § 94 i arveloven tilkommer arveret den, som lever ved arveladerens død, eller som er undfanget forinden og senere bliver levende født, medmindre andet er bestemt ved testamente... Et barn, der er blevet til ved behandling med assisteret reproduktion, der er foretaget efter sæddonors død, har således ikke arveret efter sæddonor, medmindre andet er bestemt ved testamente.... 

434.  Formularsamling: Koncept til meddelelse om tilbagekaldelse af fælles testamente (3 hits)
Koncept til meddelelse om tilbagekaldelse af fælles testamente Word  | Word .docx   Hanne Hansen... Enemærket 98, 5800 Nyborg     Vedr. tilbagekaldelse af vort fælles testamente   Jeg skal herved meddele dig, at jeg den...            201_ overfor notaren har tilbagekaldt det af os i fællesskab oprettede testamente, underskrevet for notaren i __________ den ___________.... 

435.  Nyheder i Personret (1 hit)
TFA 2004.173 CD: Civilretsdirektoratet tillod, at en 6-årig søn gav delvist afkald på arv efter sin far ved at tiltræde, at faderens udkast til testamente ikke blev anfægtet... 

436.  Formularsamling: Koncept til kodicil til testamente mellem ægtefæller (4 hits)
Hanne Hansen, cpr.nr. 080161-1706 og medundertegnede Mogens Madsen, cpr.nr. 170656-0017, begge boende Enemærket 98, 5800 Nyborg, opretter herved følgende tillæg til vort testamente... Den af os, som bliver længstlevende, skal frit kunne ændre bestemmelserne i dette testamente, for så vidt angår arven efter længstlevende.  ... Dog skal den af os, som bliver længstlevende, ikke kunne ændre bestemmelserne i dette testamente til skade for førstafdødes livsarvinger.... De i vort testamente oprettet for notaren i Nyborg den 28.6.1999 som §§ 2-9 anførte bestemmelser skal fortsat være gældende.... 

437.  Formularsamling: Koncept til tilbagekaldelse af testamente (3 hits)
Koncept til tilbagekaldelse af testamente Word  | Word .docx T I L B A G E K A L D E L S E   A F   T E S T A M E... Det er mit ønske at tilbagekalde samtlige mine tidligere testamentariske dispositioner, senest mit testamente oprettet for notaren i  Aarhus d. 11.11.2011. 1.2.       ... Dette testamente underskriver jeg for notaren i to enslydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres opbevaret i notarialkontorets arkiv. 2.2.     ... 

438.  Formularsamling: Ordrebekræftelse i sag om oprettelse af testamente (4 hits)
(sæt kryds)     Testamente...       Testamente... Tidligere testamente/kodicil/tilkendegivelse efter § 16 i forældreansvarsloven/annullation oprettet i  (by): ... 

439.  Forældelse (2 hits)
UfR 2013.2216/2 ØLD (TFA 2013.501/1 ØLD): M var død d. 07.12.2007 og efterlod sig H og særbarnet S, som ved påtegning på testamente i 1985 havde afgivet forhåndssamtykke... Advokat A, der medvirkede, brugte afkaldene til at gennemføre et privat skifte uden at sikre sig, at H oprettede et uigenkaldeligt testamente til fordel for særbørnene,... 

440.  Formularsamling: Koncept til særejeklausuler (1 hit)
Koncept til særeje- og delingsformueklausuler i testamenter Word.docx Klausul om fuldstændigt særeje med successionsrækkefølge... 

441.  Formularsamling: Koncept til tilbagekaldelse af fælles testamente (3 hits)
Koncept til tilbagekaldelse af fælles testamente Word  | Word .docx T I L B A G E K A L D E L S E   A F   T E S T... Det er vort ønske at tilbagekalde samtlige vore tidligere testamentariske dispositioner, senest vort fælles testamente oprettet for notaren i  Aarhus d. 11.11.2011.... Dette testamente underskriver vi hos notaren i to enslydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres opbevaret i notarialkontorets arkiv. 2.2.     ... 

442.  Lovsamling: L 178 af 29.03.2017: Forslag til til lov om ægtefællers økonomiske forhold i bet. 1552/2015 (1 hit)
Bestemmelse efter stk. 1 og 2 vedrørende arv skal træffes ved testamente. Kapitel 8: Almindelige bestemmelser for særeje § 24.... 

443.  Lovsamling: Værdiansættelsescirkulæret 2021 (1 hit)
Selv om en kapital, der er afsat til rentenydelse, foreligger kontant eller indestår på en konto, når boopgørelsen udfærdiges, forekommer det, at kapitalen i henhold til testamente... 

444.  Formularsamling: Koncept til indbotestamente med een opretter (16 hits)
Jeg er bekendt med, at dette testamente alene kan omhandle sædvanligt indbo og personlige effekter.... Såfremt jeg tidligere har oprettet et notartestamente eller et vidnetestamente, skal dette testamente fortsat være gældende, uanset oprettelsen af nærværende indbotestamente.... Ændringen eller tilbagekaldelsen skal ske skriftligt ved en dateret og af mig underskrevet erklæring eller i overensstemmelse med fremgangsmåden ved oprettelse af et almindeligt testamente... 

445.  Formularsamling: Koncept til løsøretestamente for enlig uden børn (15 hits)
Jeg er bekendt med, at dette testamente alene kan omhandle sædvanligt indbo og personlige effekter. 1.2.       ... Jeg er endvidere bekendt med, at dette testamente kun er gyldigt, hvis jeg afgår ved døden efter ikrafttrædelsen af den nye arvelov pr. d. 01.01.2008.... Såfremt jeg tidligere har oprettet et notartestamente eller et vidnetestamente, skal dette testamente fortsat være gældende, uanset oprettelsen af nærværende indbotestamente.... 

446.  Lovsamling: Lov om ægtefællers økonomiske forhold (1 hit)
Bestemmelse efter stk. 1 og 2 vedrørende arv skal træffes ved testamente.... 

447.  Afhandling: Skifteafkald - Studenterafhandling af Johan Hartmann Stæger (17 hits)
På samme måde vil det som udgangspunkt blive forudsat, at førstafdøde ikke havde oprettet testamente.... Muligheden for undtagelser “ved gyldigt Testamente eller på anden lovlig Maade” nævntes dog[37].... Retten kan ikke fratages den nye ægtefælle ved testamente[141], og dermed har den også karakter af en tvangsarveret[142].... Heller ikke denne ret kan fraviges ved testamente, jvf. bestemmelsens ordlyd.... Væsentlig er overførselsrisikoen, altså risikoen for at efterlevende bruger eller testamenterer af det uskiftede bos midler til bedste for andre end førstafdødes... 

448.  Formularsamling: Anmodning om privat skifte (3 hits)
  erklærer jeg/vi 1)    at afdøde/de afdøde ikke efterlod sig andre arvinger (livsarvinger eller arvinger i henhold til testamente... cpr.nr. og slægtsforhold     2)    Afdøde/de afdøde efterlod sig ikke testamente... /andet testamente end vedlagte, oprettet den: 3)   Jeg/vi antager, at boets aktiver er tilstrækkelige til at dække boets passiver. 4)  ... 

449.  Lovsamling: Fondsloven (1 hit)
Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke for fonde, der stiftes i henhold til et testamente, der er oprettet før den 1. januar 1985.... 

450.  Betænkning nr. 1113 - betænkning om advokatretshjælp fri proces og retshjælpsforsikring m.v. afgivet af justitsministeriets udvalg vedrørende retshjælp m.v.  (5 hits)
Forslaget åb- ner endvidere mulighed for, at der kan ydes almindelig rets- hjælp til udfærdigelse af bodelingsoverenskomster samt enkle testamenter og ægtepagter.... Der åbnes endvidere mulighed for, at der kan ydes almin- delig retshjælp til udfærdigelse af bodelingsoverenskomster samt enkle testamenter og ægtepagter. 4.2.7. Vederlæggelsen af advokaterne.... omfatter rådgivning og udfærdigelse af enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bode- lingsoverenskomster, enkle testamenter... Det er udvalgets opfattelse, at adgangen til retshjælp i modsætning til tidligere bør omfatte udfærdigelse af bode- lingsoverenskomster samt enkle testamenter og ægtepagter.... Der kan dog alene ydes almindelig retshjælp, dvs. retshjælp for et vederlag af indtil 610 kr.(500 kr. plus moms 110 kr . ) , til udfærdigelse af testamenter og ægtepagter.... 

451.  Kommentarer til ægtefællelovens § 32 (2 hits)
Herudover kan ægtefællerne hver for sig eller sammen træffe bestemmelse herom ved testamente efter arvelovens regler.... Herudover kan ægtefællerne hver for sig eller sammen træffe bestemmelse herom ved testamente efter arvelovens regler.... 

452.  Formularsamling: Koncept til indbotestamente for enlig uden børn (14 hits)
Jeg er bekendt med, at dette testamente alene kan omhandle sædvanligt indbo og personlige effekter. § 2 2.1.       ... Såfremt jeg tidligere har oprettet et notartestamente eller et vidnetestamente, skal dette testamente fortsat være gældende, uanset oprettelsen af nærværende indbotestamente.... 

453.  Offentligretligt erstatningsansvar (1 hit)
UfR 2013.2216/2 ØLD (TFA 2013.501/1 ØLD): M var død d. 07.12.2007 og efterlod sig H og særbarnet S, som ved påtegning på testamente... 

454.  Pensionsbeskatning (1 hit)
De gamle regler gælder ved overgang til en anden person ved forsikringstagerens død, hvad enten denne person er arving efter loven eller efter testamente, eller... 

455.  Formularsamling: Forhåndssamtykke til uskiftet bo (2 hits)
Mit samtykke er betinget af, at det gensidige testamente, som Mogens Madsen og Grethe Mogensen har oprettet for notaren i Århus d. 16.03.2022, og hvoraf jeg har modtaget en kopi... EVT: Undertegnede Morten Madsen tiltræder ved min underskrift, at arven skal fordeles således som anført i  ovennævnte testamente, uanset at dette måtte medføre, at jeg modtager en mindre... 

456.  Lovsamling: Vejledning nr. 9859 af 06.09.2007 om forældremyndighed og barnets bopæl (3 hits)
Er testamentet oprettet for notar, vil dette blive oplyst af skifteretten, når statsforvaltningen retter henvendelse hertil, jf. § 11, stk. 1, i bekendtgørelse... 

457.  Afhandling: Uden titel (6 hits)
Afdøde havde oprettet testamente i 2013 og en tilhørende kodicil hertil i maj 2015.... Af både testamentet og kodicillen fremgik det, at M ikke mente, at han havde opgivet sin bopæl i Sverige, hvorfor dødsboet skulle behandles i Sverige, jf. Den Nordiske Dødsbokonvention art. 19.... Tredjemandsbestemt særeje vil fortsat gælde, uanset 5 års bopæl i Danmark, hvis dette er bestemt i testamente eller gavebrev jf. ÆFL § 23.... ÆFL § 5 og der derfor måske ikke vil være hjemmel for at opretholde særejet, så længe det ikke er oprettet ved ægtepagt, gavebrev eller testamente.... Et lands legale formueordning kan medføre, at det synes meningsløst for tredjemand udtrykkeligt at bestemme særeje ved testamente eller gavebrev, hvilket er kravet i Danmark, jf. ÆFL § 23.... 

458.  Kommentarer til boafgiftslovens § 1 (13 hits)
Forfatteren kunne ikke ved testamente disponere over biblioteksafgiften og denne falder ikke i arv, jf.... Disse børn og deres livsarvinger skal ikke tillægsboafgift, hvis de arver deres biologiske slægt i henhold til testamente.... A oprettede i 2007 testamente til fordel for sin datter, og såfremt datteren måtte være afgået ved døden før A, til fordel for svigersønnen B.... TFA 2002.486 ØLK (FM 2002.134 ØLK): M var død, og K arvede ham i henhold til testamente.... Erklæringerne fandtes ikke at udgøre tilstrækkelig dokumentation for plejeforholdet, og det fremgik ikke af testamentet, at der var tale om et plejebarn.... 

459.  Kommentarer til ægtefællelovens § 25 (4 hits)
Har en testator i et testamente oprettet før d. 01.10.1990 bestemt, at en arv skal være særeje, og ikke truffet bestemmelser om formuearten af indtægterne, må indtægterne... TFA 2000.428 ØLD: H havde i 1960 arvet 314.128 kr som særeje ifølge faders testamente. H indgik ægteskab med M i 1992.... M bestemte i testamente i 1992, at hans særbarn S alene skulle arve sin tvangsarv, hvis han ikke samtykkede i, at H kunne sidde i uskiftet bo.... Beløbet var a conto arv efter H's far, som i testamente havde bestemt, at arven skulle være fuldstændigt særeje.... 

460.  Formularsamling: Tjekliste vedr. rådgivning af ugifte samlevende (1 hit)
Skal der oprettes gensidigt testamente?  ... 

461.  Formularsamling: Koncept til klausuler om bobestyrerindsættelse (2 hits)
ukendte) bobestyrere, der skal stå for boernes afvikling, såfremt bobestyrerbehandling måtte være nødvendig, og at advokaterne har bistået med udformningen af nærværende testamente... os ukendte) bobestyrere, der skal stå for boernes afvikling, såfremt bobestyrerbehandling måtte være nødvendig, og at advokaterne har bistået med udformningen af nærværende testamente... 

462.  Formularsamling: Tjekliste vedr. indsættelse af begunstigede på forsikringer og pensioner (1 hit)
Er der overensstemmelse mellem testamente og begunstigelsesklausul? Skal der sikres samleverpension i pensionskasse?... 

463.  Lovsamling: Vejledning nr. 71 af 27.09.2012 om forældremyndighed og barnets bopæl (3 hits)
Er testamentet oprettet for notar, vil dette blive oplyst af skifteretten, når statsforvaltningen retter henvendelse hertil, jf. § 11, stk. 1, i bekendtgørelse... 

464.  Betænkning nr. 1085 - betænkning om uddannelseskrav til præstestillinger afgivet af det af kirkeministeriet den 23. maj 1985 nedsatte udvalg  (14 hits)
Gammel testamente samt hebraisk. 2. Ny testamente med græsk. 3. Kirkehistorie. 4. Dogmatik med konfessionskundskab, etik og religions- filosofi. 5. Filosofiens historie.... Gammel testamente, eksegese. 2. Ny testamente, eksegese. 3. Kirkehistorie. 4. Dogmatik med konfessionskundskab. 5. Etik og religionsfilosofi.... Gammel testamente, eksegese. 2. Ny testamente, eksegese. 3. Kirke- og dogmehistorie. 4. Dogmatik med symbolik. 5. Etik og religionsfilosofi samt teologiens metodepro- blemer.... udkastet giver mulighed for at tage andre end teologiske kandidater i betragtning som ansøgere, under forudsætning af, at disse i de teologiske hovedfag (Gi. testamente, Ny testamente, kirkehistorie... Dele af Ny Testamente læses på græsk. Samtlige disse emner indgår i grunduddannelsen.... 

465.  Domme: Microsoft Word Viewer - BA24700N.DOC (1 hit)
As far døde i 2000, og han havde ved testamente bestemt, at hendes arv skulle være særeje. Ifølge boopgørelse af 23. maj 2002 arvede A ca. 3 mio. kr.... 

466.  Skatteretlig bopæl i Danmark (1 hit)
Under separationen lavede A og B nyt testamente, hvor den længstlevende skulle arve mest muligt, og en måned efter skilsmissen fejrede de sølvbryllup.... 

467.  Lovsamling: Vejledning om forældremyndighed og bopæl (4 hits)
Er testamentet oprettet for notar, vil dette blive oplyst af skifteretten, når Statsforvaltningen retter henvendelse... 

468.  Lovsamling: Vejledning om adoption (2 hits)
gennemførelse af en adoption, f.eks. reglerne i forældreansvarsloven, navneloven og lov om afgift af dødsboer og gaver, og om mulighederne for oprettelse af testamente... ansøgeren og barnet, f.eks. reglerne i forældreansvarsloven, navneloven og lov om afgift af dødsboer og gaver samt om mulighederne for at oprette testamente... 

469.  Formularsamling: Koncept til klausul om udvidet samlevertestamente (4 hits)
sædvanligt indbo mod at betale vurderingsbeløbet kontant til boet, hvis betingelserne i dødsboskiftelovens § 111 a er opfyldt. 8.3         Samtlige bestemmelser i dette testamente... 

470.  Formularsamling: Tjekliste vedr. oprettelse af ægtepagter (1 hit)
Skal ægtepagten suppleres med et testamente?   Advokat Jørgen U.... 

471.  Speciale - Ditte Sarto speciale ikke-genstandsrelateret gæld: placering og ægtepagtsregulering ‐ non-object related debt: placement and (1 hit)
retsdogmatiske analyse. 3.1 Afvisning af ikke-genstandsrelateret særejegæld grundet manglende hjemmel I sin doktordisputats afviser Irene Nørgaard under et, at der kan træffes bestemmelser om gæld ved testamente... 

472.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om brøkdelssæreje med 75% fuldstændigt særeje og 25% fælleseje. (2 hits)
Når en af os dør, skal førstafdødes fuldstændige særeje i henhold til § 1 skiftes straks og deles efter reglerne i arveloven eller i førstafdødes testamente... Når en af os dør, skal førstafdødes fuldstændige særeje i henhold til § 1 skiftes straks og deles efter reglerne i arveloven eller i førstafdødes testamente... 

473.  Lovsamling: Vejledning om adoption (2 hits)
gennemførelse af en adoption, f.eks. reglerne i forældreansvarsloven, navneloven og lov om afgift af dødsboer og gaver, og om mulighederne for oprettelse af testamente... ansøgeren og barnet, f.eks. reglerne i forældreansvarsloven, navneloven og lov om afgift af dødsboer og gaver samt om mulighederne for at oprette testamente... 

474.  Lovsamling: Vejledning om adoption (2 hits)
retsstillingen mellem ansøgeren og barnet uden gennemførelse af en adoption, f.eks. reglerne i forældreansvarsloven, navneloven og lov om afgift af dødsboer og gaver, og om mulighederne for oprettelse af testamente... muligheden for på anden vis at sikre retsstillingen mellem ansøgeren og barnet, f.eks. reglerne i forældreansvarsloven, navneloven og lov om afgift af dødsboer og gaver samt om mulighederne for at oprette testamente... 

475.  Lovsamling: Vejledning om adoption (2 hits)
retsstillingen mellem ansøgeren og barnet uden gennemførelse af en adoption, f.eks. reglerne i forældreansvarsloven, navneloven og lov om afgift af dødsboer og gaver, og om mulighederne for oprettelse af testamente... muligheden for på anden vis at sikre retsstillingen mellem ansøgeren og barnet, f.eks. reglerne i forældreansvarsloven, navneloven og lov om afgift af dødsboer og gaver samt om mulighederne for at oprette testamente... 

476.  Lovsamling: Vejledning om adoption (2 hits)
barnet uden gennemførelse af en adoption, f.eks. reglerne i forældreansvarsloven, navneloven, lov om afgift af dødsboer og gaver, og om mulighederne for oprettelse af testamente... retsstillingen mellem ansøgeren og barnet, f.eks. reglerne i forældreansvarsloven, navneloven og lov om afgift af dødsboer og gaver samt om mulighederne for at oprette testamente... 

477.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om abstrakt beløbsbestemt kombinationssæreje (1 hit)
Såfremt manden dør først, skal mandens fuldstændige særeje skiftes straks og deles efter reglerne i arveloven eller i mandens testamente. 2.2.       ... 

478.  Formularsamling: Koncept til blankt afkald på ventende arv mod vederlag (1 hit)
Jeg er endvidere bekendt med, at min far d. 15.03.2019 har oprettet testamente, hvorefter min arv reduceres til tvangsarv, og at min tvangsarvelod herefter andrager 1/24 af den... 

479.  Formularsamling: Koncept til blankt arveafkald mod vederlag (1 hit)
Jeg er endvidere bekendt med, at min far d. 15.03.1987 har oprettet testamente, hvorefter min arv reduceres til tvangsarv, og at min tvangsarvelod herefter andrager 1/6 af den samlede... 

480.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om delvist fuldstændigt særeje. (1 hit)
Når en af os dør, skal den førstafdødes fuldstændige særeje skiftes straks og deles efter reglerne i arveloven eller i førstafdødes testamente. 2.2.       ... 

481.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om rent fuldstændigt særeje. (1 hit)
Når en af os dør, skal den førstafdødes fuldstændige særeje skiftes straks og deles efter reglerne i arveloven eller i førstafdødes testamente. 2.2.... 

482.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 208 af 25.03.1999 om tinglysningsafgift. (4 hits)
Det foreslås, at der skabes hjemmel til, at gaveskøder i henhold til testamente er afgiftsfri, idet det ved lovens vedtagelse ikke var tilsigtet at forskelsbehandle livsgaver... og gaver ved testamente.... Det foreslås, at der skabes hjemmel til, at gaveskøder i henhold til testamente er afgiftsfri, idet det ved lovens vedtagelse ikke var tilsigtet at forskelsbehandle livsgaver... og gaver ved testamente.... 

483.  Formularsamling: Tjekliste udarbejdet af Danske Advokater til brug for første bomøde i bobestyrerboer (1 hit)
Et evt. testamente gennemgås og uklarheder fremhæves.  Arvingerne kan komme med bemærkninger. 2.  Bobestyreren forklarer det typiske forløb for et bo.... 

484.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 193 af 15.04.2011: Forslag til lov om ægtefælleskifte m.v. (1 hit)
I dødsboskiftesager har skifteretten derimod mulighed for at indhente de nødvendige oplysninger fra CPR-registeret og om afdødes testamentariske dispositioner fra Centralregisteret for Testamenter eller... 

485.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om rent kombinationssæreje. (1 hit)
De ejendele, som tilhører den afdøde som fuldstændigt særeje i henhold til § 2, skal skiftes straks og deles efter reglerne i arveloven eller i afdødes testamente. 3.3.... 

486.  Domme: Uden titel (1 hit)
Den 30. januar 2008 hlev parterne skilt ved bevilling. r afgik ved døden den 26. junI 2000.1 henhold til testamente af22.januar 1998 havde han bestemt, at al arv, der tilfald.t hans døtre skulle vre fu1dstndigt... 

487.  Betænkning nr. 1052 - betænkning om retternes stedlige kompetence i borgerlige sager m.v. (ef-domskonventionen) afgivet af retsplejerådet  (3 hits)
undtagelse fra denne regel med hensyn til præjudicielle spørgsmål om fysiske personers retlige status, om deres rets- og handleevne, om formueforholdet mellem ægte- fæller samt om arv efter loven eller testamente... Den finder ikke anvendelse på: 1. fysiske personers retlige status samt deres rets- og handleevne, formueforholdet mellem ægte- fæller samt arv efter loven eller testamente; 2. konkurs, akkord og andre... domsstaten ved sin afgørelse har afgjort et præjudicielt spørgsmål om fysiske per- soners retlige status eller deres rets- og handle- evne, om formueforholdet mellem ægtefæller eller om arv efter loven eller testamente... 

488.  Betænkning nr. 1087 - socialministeriet betænkning om ligebehandling af samliv med og uden ægteskab inden for den sociale lovgivning  (3 hits)
Ægteskabsudvalget foreslog i betænkning nr. 8 en generel dispensation for samliv, men uden varighedskrav, fordi sam- levende kun kan arve ved testamente.... Et testamente oprettes kun, når parterne anser forholdet for varigt.... Denne form for fællesskab kan også give sig udslag i, at personerne søger at sikre hinanden ved dødsfald i form af et gensidigt testamente.... 

489.  Afhandling: Microsoft Word - Speciale - Louise Kassentoft Holm (2 hits)
IN når p. 161-165 frem til, at der ikke er sikker hjemmel til i ægtepagter, ga- vebreve og testamenter at træffe bestemmelse om formueordningen vedrø- rende gæld. RVL § 28 taler om ejendele.... Dersom ægtefæller har indsat særejeklausul i et fælles testamente fra før særejereformen, og den ene er død før d. 01.10.1990, medens den anden hen- sidder i uskiftet bo og dør efter d. 01.10.1990, vil... 

490.  Kommentarer til ægtefællelovens § 64 (1 hit)
Hvis ægtefællerne har tredjemandsbestemt særeje efter fransk ret, vil dette særeje fortsat gælde, uanset 5 års bopæl i Danmark, hvis dette er bestemt i et fransk testamente... 

491.  Kommentarer til boafgiftslovens § 25 (3 hits)
ØL lagde til grund, at i henhold til morfaderens testamente og reglerne i engelsk trustret er beløbet til S et forskud (advancement) på hendes ret til trustkapitalen.... ØL udtalte, at da S's mor ved morfaderens testamente er tillagt en ret til i eget testamente at kunne bestemme, hvem af hendes børn eller disses efterkommere, der... 

492.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om delvist fuldstændigt særeje vedr. specificerede aktiver. (1 hit)
Når en af os dør, skal den førstafdødes fuldstændige særeje skiftes straks og deles efter reglerne i arveloven eller i førstafdødes testamente. 4.2.       ... 

493.  Kommentarer til ægtefællelovens § 1 (1 hit)
En ægtefælle kan også undlade at rejse indsigelse mod et anfægteligt testamente.... 

494.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 91 af 07.11.2018: Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (1 hit)
Statsforvaltningens samtykke er desuden påkrævet, hvis en umyndig person vil forpligte sig til ikke at oprette eller tilbagekalde testamente.... 

495.  Lovsamling: Ophavsretsloven (1 hit)
Ved testamente kan ophaveren med bindende virkning også for ægtefælle og livsarvinger give forskrifter om udøvelse af ophavsretten eller overlade det til... 

496.  Kommentarer til boafgiftslovens §  7 (2 hits)
I eksempel 2 ville bo- og tillægsboafgift have været den samme, selv om legaterne i henhold til arveladers testamente eller ifølge aftale mellem arving og legatarer skulle udredes fri for... Oprettes der ikke testamente, tilfalder 1/4 af boet længstlevendes søskende, som også skal svare tillægsboafgift. Advokat Jørgen U.... 

497.  Lovsamling: Vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær (4 hits)
Er testamentet oprettet for notar, vil dette blive oplyst af skifteretten, når Familieretshuset retter henvendelse hertil, jf. § 6, stk. 1, i bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær... 

498.  Lovsamling: Vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær (4 hits)
Er testamentet oprettet for notar, vil dette blive oplyst af skifteretten, når Familieretshuset retter henvendelse hertil, jf. § 6, stk. 1, i bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær... 

499.  Lovsamling: Vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær (4 hits)
Er testamentet oprettet for notar, vil dette blive oplyst af skifteretten, når Familieretshuset retter henvendelse hertil, jf. § 6, stk. 1, i bekendtgørelse... 

500.  Lovsamling: Vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær (4 hits)
Er testamentet oprettet for notar, vil dette blive oplyst af skifteretten, når Familieretshuset retter henvendelse hertil, jf. § 6, stk. 1, i bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær... 

501.  Betænkning nr. 1038 - ophavsretligt biblioteksvederlag 5. delbetænkning fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen  (1 hit)
Endelig kan det 24 påpeges, at krav på afgift er uoverdragelige, både i den berettigedes levende live og ved testamente.... 

502.  Kommentarer til ægtefællelovens § 39 (1 hit)
UfR 2008.1096 VLK: H havde under ægteskabet modtaget arv på 1,2 mio. kr. fra sine forældre og denne arv skulle ifølge testamente være H's skilsmissesæreje... 

503.  Formularsamling: Noter til fremtidsfuldmagter (2 hits)
Notaren vil ikke opbevare en kopi af fuldmagten på samme måde som ved testamenter.... 

504.  Kommentarer til boafgiftslovens § 8 (5 hits)
H oprettede nu testamente til fordel for T's samlever. H døde d. 29.12.1999.... Er længstlevende begunstiget mest muligt i førstafdødes testamente, skal der formentlig kun svares boafgift af livsarvingernes tvangsarv.... Havde førstafdøde i sit testamente bestemt, at der ved skifte af boet efter ham eller hende skal udredes f. eks. 100.000 kr. til en niece, skal længstlevende ved indgåelse af nyt... (TfS 1995.534) er det dog på side 1 anført, at et legat kun med afgiftsmæssig virkning kan udbetales fri for afgift, når afdøde har bestemt det i et testamente.... A's niece skal i henhold til testamente arve 150.000, medens resten skal tilfalde A's livsarvinger.... 

505.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 13 af 04.10.2017: Forslag til skattekontrollov (1 hit)
Mange overførsler vil alene vedrøre advokatens arbejde for en klient i forbindelse med f.eks. retssager, testamenter og privates køb af fast ejendom, hvor der ikke indgår spørgsmål om ejendomsavance,... 

506.  Kommentarer til boafgiftslovens § 20 (2 hits)
H døde i 2018, og boet blev i henhold til testamente udleveret til bobestyrerbehandling ved advokat B. S var eneste arving.... (Omtaler et bo, hvor en arvelader med hjemsted i Danmark efterlod sig en formue i Australien, som i henhold til testamente tilfaldt nogle derboende slægtninge.... 

507.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 114 af 09.11.1916: Forslag til Lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område (1 hit)
Emnet; medvirkende herved var ogsaa den Betragtning, at Bestemmelser om dette Emne helst burde gives i hele dets Vidde under eet ogsaa for saadanne udenfor Kommissionens Opgave faldende Retshandler som Testamenter... 

508.  Kommentarer til boafgiftslovens §  4 (1 hit)
M og H havde rent fuldstændigt særeje og M havde ikke oprettet testamente. Bobeholdningen er på 800.000 kr.... 

509.  Kommentarer til ægtefællelovens § 52 (1 hit)
Hun havde kort før sin død i sit testamente bestemt, at hendes kapitalpension på ca. 160.000 kr. skulle tilfalde hendes særbarn.... 

510.  Lovsamling: Konkursloven (1 hit)
Indsigelse mod et testamente, der begrænser skyldnerens arv, kan ikke rejses af konkursboet. Stk. 3.... 

511.  Kommentarer til boafgiftslovens § 50 (1 hit)
Nyt 1997.14: Afgørelse af 22.10.1996 fra Skattedepartementet i sagen j. nr. 11.96-537-83: Ved gensidigt testamente oprettet i 1979 mellem A og B indsatte de hver især hinanden... 

512.  Betænkning nr. 1041 - beskatning af ægtefæller betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg  (1 hit)
Særeje kan også opstå ved, at trediemand som vilkår for en gave eller ved testamente bestemmer, at det overdragne skal tilhøre modtageren som særeje.... 

513.  Kommentarer til boafgiftslovens §  6 (2 hits)
H oprettede nu testamente til fordel for T's samlever. H døde d. 29.12.1999.... UfR 1998.1471 VLD (TfS 1999.135 VLD, TFA 1998.382 VLD og FM 1998.135 VLD): Efter M's død i april 1996 foretog H et partielt skifte med særbarnet S, som ifølge testamente... 

514.  Kommentarer til ægtefællelovens § 6 (1 hit)
udtage aktiver på et dødsboskifte er reguleret i arvelovens §§ 12 og 13, og arvelovens § 91, stk. 2, indeholder regler om en ægtefælles adgang til ved testamente... 

515.  Betænkning nr. 1063 - billedret 6. delbetænkning fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen  (1 hit)
Desuden kan hensynet til kunstnernes efterladte tale for, at adgangen til frit at råde over retten ved testamente fjernes.... 

516.  Kommentarer til boafgiftslovens § 13 a (2 hits)
I henhold til testamente var børnenes arv begrænset efter AL § 5, stk. 2, således at de hver arvede 1.150.000 kr.... Arvinger og legatarer kan ikke forrykke den arvedeling, der fremgår af loven eller af afdødes testamente ved aftaler om lavere procentsatser, jf.... 

517.  Kommentarer til ægtefællelovens § 24 (1 hit)
Beløbet var a conto arv efter H's far, som i testamente havde bestemt, at arven skulle være fuldstændigt særeje.... 

518.  Kommentarer til boafgiftslovens § 24 (2 hits)
SKM2012.624 SR: SR kunne ikke bekræfte, at kapitalarvingen C ikke ville være skattepligtig, såfremt B's samlever A frasagde sig en ved testamente tildelt livsvarig beboelsesret... uden beregning for C, som ved samme testamente arvede ejendommen.... 

519.  Formularsamling: Samejeoverenskomst om andelsbolig (1 hit)
Hvis længstlevende i testamente har fået tillagt køberet til afdødes andel af andelsboligen på mere favorable vilkår end omtalt i denne kontrakt, kan længstlevende... 

520.  Formularsamling: Samlivskontrakt (1 hit)
Da vi som papirløse samlevere ikke har – og heller ikke automatisk får arveret efter hinanden uanset samlivets varighed – vil vi seriøst overveje at oprette et gensidigt testamente, hvor vi begunstiger... 

521.  Lovsamling: Pensionsbeskatningsloven (1 hit)
afdøde ved indsættelsen, eller en person, med hvem afdøde kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab, som i et af afdøde senest 3 måneder før dødsfaldet oprettet testamente... 

522.  Betænkning nr. 1053 - adoption af udenlandske børn og adoptionsformidling betænkning iv fra justitsministeriets adoptionsudvalg  (1 hit)
Det kan ved familieadoptioner tænkes at være arv fra barnets egen slægt, eller det kan være arv til- 1 97 lagt barnet ved testamente af adoptionsansøgernes pårørende.... 

523.  Formularsamling: Samejeoverenskomst om fast ejendom. (1 hit)
Hvis længstlevende i testamente har fået tillagt køberet til afdødes andel af ejendommen på mere favorable vilkår end omtalt i denne kontrakt, kan længstlevende frit vælge at gøre... 

524.  Formularsamling: Samejeoverenskomst om fast ejendom mellem ægtefæller med særeje (1 hit)
Hvis længstlevende i testamente har fået tillagt køberet til afdødes andel af ejendommen på mere favorable vilkår end omtalt i denne kontrakt, kan længstlevende frit vælge at gøre... 

525.  Kommentarer til ægtefællelovens § 42 (1 hit)
som skilsmissesæreje i henhold til testamente oprettet efter samlivsophævelsen. Fællesboet, der var negativt, var delt.... 

526.  Afhandling: Microsoft Word - Speciale (1 hit)
retsdogmatiske analyse. 3.1 Afvisning af ikke-genstandsrelateret særejegæld grundet manglende hjemmel I sin doktordisputats afviser Irene Nørgaard under et, at der kan træffes bestemmelser om gæld ved testamente... 

527.  Kommentarer til boafgiftslovens § 10 (1 hit)
Reglerne i DSL § 66 og 68 finder anvendelse, hvad enten boet behandles af en bobestyrer, som er udpeget i afdødes testamente eller af en autoriseret bobestyrer.... 

528.  Kommentarer til boafgiftslovens § 22 (1 hit)
B-1724-00): En adoptivdatter, som var adopteret d. 29.12.1956, arvede i henhold til testamente kr. 77.538 efter sin adoptivmoders moder, som døde d. 26.07.1995.... 

529.  Kommentarer til boafgiftslovens § 13 (1 hit)
TFA 2015.163 VLK: A havde ved testamente truffet bestemmelse om betaling af vedligeholdelsesudgiften vedrørende A'S forældres og svogers gravsteder i den resterende... 

.