7. Civilproces

(Skal opdeles i underafsnit på forskellige sider /Kasper)

7. Civilproces:

7.1 Litteratur

Eva Smith: Civilproces. grundlæggende regler og principper. 3. udgave. GadJura

Jørgen Skude i FM 1997.110-111: Anmeldelse af Thorkild Bendsen og Tage E. Svendsen: Civile retssager i praksis

7.2 Domstolenes ordning

7.3 Fri proces og retshjælpsforsikring

Gawinetski i ADV 1989.409

Michael S. Wiisbye i ADV 1989.469: Retshjælp til erhvervstvister

7.4 Dommeres inhabilitet

Peter Rørdam i JUR 1990.33 ff

U 1992.186 VLK: Dommer i Thisted inhabil i sag om overførsel af forældremyndighed

U 1992.300 HD: Nævningedom ophævet på grund af landsdommeres inhabilitet

7.5 Advokater

7.5.1. Salær

7.5.1.1 Generelt

7.5.1.2: Beskikkede advokater

7.5.1.3: Incassosalær

E. Munck Andersen i ADV 1983.382

U 1983.724 H. Kreditor kunne ikke anmelde incassosalær i konkursbo, da der ikke var rimelig grund til at overgive sagen til incasso

7.5.1.4: Moms af salær

Robert Mikelson i ADV 1990.268

Robert Mikelson i ADV 1990.321: Mere om moms

Robert Mikelson i ADV 1992.38-40: Den momsmæssige behandling af advokatydelser

7.5.2 Disciplinærforfølgning

U 1993.8 HD: Advokat fra Vedbæk idømt bøde på 2.000 kr. for at have indgivet bedragerianmeldelse uden at have konkrete holdepunkter for, at der forelå et strafbart forhold

7.5.3 Rettergangsbøder

7.5.4 Andre spørgsmål

7.6 Rettenes kompetence

7.6.1 Saglig kompetence

Torsten Hesselbjerg i JUR 1989.234: Instansfølgen i civile sager

7.6.2 Stedlig kompetence

Ketilbjørn Hertz i U 1997 B.293-295: Mere om det stiltiende værneting

7.6.2.1 Personligt værneting

U 1992.645 VLK: Zurich Forsikring, Randers, kunne sagsøges i Randers

7.6.2.2 Opfyldelsesværneting

U 1990.295 H: Sagen afvist

7.6.3 International kompetence

7.6.4 Kumulation

7.7. Sagens parter

7.7.1 Søgsmålskompetence

7.7.2 Hvem er sagsøgt?

Hans Engberg i FM 1992.133-134: "v/"

U 1993.601 ØLK: ikke grundlag for at afvise stævning mod Amfa I/S, selv om interessenterne ikke var angivet

7.7.3 Rettergangsfuldmagt

7.7.4 Nødvendigt procesfællesskab

7.7.5 Succession

7.8 Procesmåden

7.8.1 Generelt

ADV 1991.80-81: De nye regler om forberedelsen af borgerlige ankesager ved højesteret

Peter Garde og Ulla Høeg i JUR 1991.80-81: Skriftlig forelæggelse og procedure i praksis

Peter Deleuran i U 1990 B. 187-190: Skriftlig behandling

7.8.2 Indholdet af stævninger

7.8.3 Forkyndelse

Erling Tullberg i U 1991 b. 62-68: Forkyndelser i udlandet

7.8.4 Mundtlighedsprincippet

7.8.5 Offentlige retsmøder

7.8.6 Udsættelse

7.8.7 Forlig

7.8.8 Sagomkostninger

Smedegaard Andersen i U 1992 B.265-269 vedr. utrykt højesteretsafgørelse af 20.06.1992. Fagl. Nyt 1991.175: Kære afvist, da ej forbehold

7.9 Bevis

7.9.1 Partsforklaring

7.9.2 Vidner

7.9.3 Syn og skøn

A. Grathe i JUR 1988.189 ff

A. Grathe i JUR 1989.60 ff

A. Grathe i U 1990 B.111-114: Syn og skøn uden retssag

U 1989.631 SH: Udenretligt syn og skøn afslået i sag om 5 tons tørrede albanske blåbær

U 1990.216 VLK: § 343 syn og skøn også bindende over for senere procesparter

7.9.4 Sagkyndige erklæringer

A. Grathe i U 1990 B. 205-208: Sagkyndige erklæringer

Hans Steffensen i U 1993 B. 142 ff.

Anders Ørgaard i U 1993 B.476-478: Ensidigt indhentede erklæringer og førelse af sagkyndige vidner

7.9.5 Berettende dokumenter

Jens Anker Andersen i JUR 1989.289

Peter Bluhme i U 1989 B. 257

Carsten Haubeck i U 1990 B. 83-93

7.9.6 Responsa

7.9.7 Videooptagelser

Jørn Skovby Nielsen i U 1993 B.18-20: Om videooptagelse som bevisdokument

7.9.8 Editonspligt

Peter Bang i U 1997 B.268-272: Partsedition

7.9.9 Bevisoptagelse i udlandet

U 1992 B. 247-280

7.10 Retsmidler

7.10.1 Anke

7.10.1.1. Ankefrist

U 1991.411 HKK Anke til VL pr. telefax var rettidig

U 1992.15 VLD: Anke afvist, da kun side 1 af ankestævning nåede frem inden kl. 16.00

7.10.1.2 Ankebegrænsning

Jørgen Jochimsen i U 1992 B.97-105: De nye regler om appelbegrænsning

U 1992.86 HKK: Anke af boligretsdom vedr. 9.648,28 kr. afvist fra VL af Højesteret

7.10.1.3: Ankeafkald

Jacob Grøndahl, Claus Hanghøj og Christian Thorning i Justitia 1993 nr. 1

7.10.2 Kære

7.10.2.1 Kærefristen

FM 1996.10 HKK: Kæremål af afvisningsdom (ægteskabsdom var anket for sent) afvist som for sen

7.10.2.2 Kære begrænsninger

Fagl. Nyt 1991.175: HKK af 20.06.1991: Omkostningsafgørelse kunne ikke kæres, da ej forbehold ved forlig i ØL

U 1992.745 HKK: Kæretilladelse ufornøden ved kære af omkostningsafgørelse, hvor byretten har hævet omkostningerne, jfr. RPL § 389, stk. 2, jfr. U 1991.237 VLK

7.10.3 Genoptagelse

7.10.4 Oprejningsbevilling

Lone Kern-Jespersen og Ole Dybdahl i U 1992 B.457-465

7.10.5 Tredjeinstansbevilling

7.10.6 Retskraft

7.11 Voldgift

Allan Philip i U 1992 B.121-131: Introduktion til internatinal voldgift

7.12 Husdyrvoldgift

Jens Anker Andersen i JUR 1991.329-336: Bør husdyrvoldgiftsretterne oprethldes?

Spørgsmål og kommentarer kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg