AAL Lov om afgift af arv og gave. Lovbekg. nr. 712 af 15.10.1991 med senere ændringer.
ABL Aktieavancebeskatningsloven. Lovbekg. nr. 620 af 19.07.1995
ADV Advokaten
AFTL Aftaleloven. Lovbekg. nr. 781 af 26.08.1996
AK Ankenævnskendelse
AL Arveloven. Lovbekg. nr. 584 af 01.09.1986. Senest ændret ved lov nr. 384 af 22.05.1996.
AL-Kommentar Svend Danielsen: Arveloven med kommentarer, 3. udg. 1982
Arveret Torben Svenne Schmidt, Jørgen Nørgaard og Peter Vesterdorf: Arveret, 2. udgave 1991
Arveretten Finn Taksøe-Jensen: Arveretten, 1986
ASFL Arbejdsskadeforsikringsloven

BAL

Lov nr. 426 af 14.06.1995 om afgift af dødsboer og gaver, som ændret ved lov nr. 1222 af 27.12.1996

BBL Børnebortførelsesloven. Lov nr. 793 af 27.11.1990
Bet Betænkning
BIL Bistandsloven. Lovbekg. nr. 110 af 26.02.1996
BL Børneloven. Lov nr. 200 af 18.05.1960
DSL Lov om skifte af dødsboer. Lov nr. 383 af 22.05.1996
EAL Erstatningsansvarsloven. Lovbekg. nr. 599 af 08.09.1986
EPL Enkepensionsloven. Lov nr. 102 af 14.03.1941
Fagl. Nyt Fagligt Nyt i Advokaten
FAL Forsikringsaftaleloven
FED Forsikrings- og erstatningsretlig Domssamling.
FM Fuldmægtigen

FMBEKG

Bekg. nr. 994 af 14.12.1995 om forældremyndighed og samvær som ændret ved bekg. nr. 535 af 19.06.1996.
FMVEJL Vejledning nr. 214 af 20.12.1995 om forældremyndighed og samvær.
FML Lov nr. 387 af 14.06.1995 om forældremyndighed og samvær.
HD Højesterets dom
HKK Højesterets kendelse
JUR Juristen
KGL Kursgevinstloven, jfr. lov nr. 439 af 10.06.1997
KL Konkursloven, jfr. lovbekg. nr. 118 af 04.02.1997
KSL Kildeskatteloven. Lovbekg. nr. 519 af 22.06.1995
LL Ligningsloven. Lovbekg. nr. 869 af 15.11.1995
LR Ligningsrådet
LSR Landsskatteretten
LSRM Meddelelser fra Landsskatteretten
LV Ligningsvejledningen
ML Myndighedsloven. Ophævet pr. 01.01.1997
POL Lov nr. 293 af 24.04.1996 om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter.
PBL Pensionsbeskatningsloven. Lovbekg. nr. 776 af 22.08.1996.
PSL Personskatteloven. Lovbekg. nr. 793 af 01.09.1996.
RAL Retsafgiftsloven
R&R Revision og Regnskabsvæsen
RPL Retsplejeloven. Lovbekg. nr. 752 af 15.08.1996.
RVL Retsvirkningsloven. Lovbekg. nr. 37 af 05.01.1995.
SKDM Meddelelser fra Skattedepartementet
SKL Lov om skifte af fællesbo m.v. Lovbekg. nr. 725 af 23.10.1986
SL Statsskatteloven
SSL Skattestyrelsesloven. Lovbekg. nr. 517 af 14.06.1996.
STPL Stempelloven. Lovbekg. nr. 1066 af 06.12.1996
TFA Tidsskrift for Familie- og Arveret
TfS Tidsskrift for skatter og afgifter
TL Tinglysningsloven
U Ugeskrift for Retsvæsen
UNS Ugeskrift for Retsvæsens NyhedsService
VLD Vestre Landsrets dom
VLK Vestre Landsrets kendelse
VML Lov nr. 388 af 14.06.1995 om værgemål. Trådt i kraft d. 01.01.1997.
VSL Virksomhedsskatteloven. Lovbekg. nr. 659 af 28.07.1995.
ÆL Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
ØLD Østre Landsrets dom
ØLK Østre Landsrets kendelse

Spørgsmål og kommentarer kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg