Kommentarer til ægtefællepensionslovens § 2

§ 2. Er pligten til at yde ægtefællebidrag tidsbegrænset, har en frasepareret eller fraskilt ægtefælle kun ret til ægtefællepension i samme tidsrum. Det gælder dog ikke for fraseparerede ægtefæller, der er berettigede til pension efter § 1, stk. 4.

Stk. 2. Ved udbetaling af kapitaliserede ydelser efter ATP-lovens § 11 tages dog alene hensyn til, om der er bidragspligt på tidspunktet for medlemmets død.


Forarbejder

Litteratur

Kommentarer til ÆPL § 2, stk. 1

Kommentarer til ÆPL § 2, stk. 2


Forarbejder

Bet. nr. 1466/2005: Ægtefællers pensionsrettigheder p. 245-246

Ministeriets almindelige bemærkninger til ÆPL § 2 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006 pkt. 3.2.

Ministeriets specielle bemærkninger til ÆPL § 2 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006

Litteratur

Irene Nørgaard i Pensionsretttigheders behandling, 2007, p. 107-108.

Linda Nielsen i Skilsmisseret, 2. udg., 2018, p. 237

Irene Nørgaard i Familieret, 4. udg., 2019, p. 309

Linda Nielsen i Familieretten, 9. udg., 2019, p. 233

Anita Godsk Pedersen og Hans Viggo Godsk Pedersen i Familie- og arveret, 11. udg., 2020, p. 178

Kommentarer til ÆPL § 2, stk. 1

Bestemmelsen i § 2, stk. 1, regulerer en frasepareret eller fraskilt ægtefælles ret ægtefællepension, når den tidligere ægtefælles pligt til at yde ægtefællebidrag er tidsbegrænset.

Er dette tilfældet, er den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle kun berettiget til at oppebære ægtefællepension i samme tidsrum. Det gælder dog ikke en ægtefælle, der er berettiget til ægtefællepension efter separationen, jf. ÆPL § 1, stk. 4.

Bestemmelsen  svarer med redaktionelle ændringer til EPL § 2, stk. 2.

Kommentarer til ÆPL § 2, stk. 2.

§ 2, stk. 1, gælder dog ikke ved udbetaling af kapitaliserede ydelser efter ATP-lovens § 11. Her tages der således alene hensyn til, om der er bidragspligt på tidspunktet for medlemmets død, og ikke om bidragspligten er tidsbegrænset.

ATP-lovens § 11 er sålydende

§ 11. Til efterlevende ægtefæller efter medlemmer af tillægspensionsordningen, der er født den 1. juli 1925 eller senere, og som dør den 1. juli 1992 eller senere, udbetales der ved dødsfaldet et engangsbeløb. Retten til engangsbeløbet berøres ikke af, at separation mellem ægtefællerne har fundet sted.

Stk. 2. Beløbet svarer til den kapitaliserede værdi af en pensionsydelse, der beregningsmæssigt forudsættes udbetalt til en person, der er jævnaldrende med det afdøde medlem. Pensionsydelsen forudsættes endvidere udbetalt livsvarigt fra dødsfaldet, dog tidligst fra den pågældendes 67. år. Hvis afdøde havde påbegyndt pensionsudbetalingen før det 67. år, jf. § 9, stk. 1, forudsættes pensionsydelsen udbetalt fra dødsfaldet. Ved kapitaliseringen anvendes samme forventede restlevetid for mænd og kvinder.

Stk. 3. Pensionsydelsen, jf. stk. 2, udgør 35 pct. af den egenpension og bonuspension, som det pågældende medlem ved dødsfaldet har optjent ret til.

ATP-bidrag indbetalt efter 1. januar 2002 er ikke omfattet af denne regel, da rettigheder i henhold til disse ydelser har karakter af gruppelivssummer.  


Ministeriets specielle bemærkninger til ÆPL § 2 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006

Bestemmelsen i § 2, stk. 1 , regulerer en frasepareret eller fraskilt ægtefælles ret ægtefællepension, når den tidligere ægtefælles pligt til at yde ægtefællebidrag er tidsbegrænset. Er dette tilfældet, er den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle kun berettiget til at oppebære ægtefællepension i samme tidsrum. Det gælder dog ikke en ægtefælle, der er berettiget til ægtefællepension efter separationen, jf. § 1, stk. 4.

Bestemmelsen i § 2, stk. 1, svarer med redaktionelle ændringer til § 2, stk. 2, i den gældende lov. § 2, stk. 1, gælder dog ikke ved udbetaling af kapitaliserede ydelser efter ATP-lovens § 11, jf. forslagets § 2, stk. 2. Her tages der således alene hensyn til, om der er bidragspligt på tidspunktet for medlemmets død, og ikke om bidragspligten er tidsbegrænset. ATP-bidrag indbetalt efter 1. januar 2002 er ikke omfattet af dette lovforslag, da rettigheder i henhold til disse ydelser har karakter af gruppelivssummer.  

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20