Kommentarer til ægtefællepensionslovens § 3

§ 3. Ægtefællerne kan ved separation eller skilsmisse uden forudgående separation aftale, at retten til ægtefællepension ikke skal bevares.


Bemærkninger i L 147 af 26.01.2006

Efter § 3 kan ægtefællerne ved separation eller skilsmisse indgå aftale om, at retten til ægtefællepension ikke skal bevares. Såfremt ægtefællerne indgår en sådan aftale, skal aftalen registreres af den institution eller myndighed, der skal udbetale pensionen, jf. forslagets § 11. Den tidligere forskrift om, at en sådan aftale skal fremgå af dom eller bevilling er således ikke foreslået videreført. Om baggrunden herfor henvises til afsnit 3.4.

3.4. Sikring af retten til ægtefællepension – herunder om aftaler om afkald herpå i forbindelse med separation og skilsmisse

3.4.1. Ægtefællepensionsudvalgets overvejelser

Flertallet i udvalget har foreslået, at den gældende bestemmelse i enkepensionslovens § 2, stk. 8, videreføres i den nye lov. Bestemmelsen regulerer pensionsinstituttets udbetaling af ægtefællepension eller en godtgørelse eller tilbagekøbsværdi. Pensionsinstituttet kan således med frigørende virkning udbetale ægtefællepensionen til afdødes ægtefælle og eventuelt andre berettigede, indtil instituttet har modtaget skriftlig underretning om, at en frasepareret eller fraskilt ægtefælle har ret til ægtefællepension. Udvalgets flertal har også bemærket, at ægtefæller skal sørge for at sikre retten til en ægtefællepension efter separation og skilsmisse ved at anmelde dette til pensionsinstituttet.

Udvalgets betænkning indeholder endvidere forslag om ægtefællers aftaler om afkald på ægtefællepension i forbindelse med separation og skilsmisse. Det er af flertallet foreslået, at sådanne aftaler om afkald skal fremgå af bevillingen eller dommen. Dette er i overensstemmelse med enkepensionslovens bestemmelser herom, men som noget nyt foreslås det af udvalget, at denne notering i bevilling eller dom skal være en gyldighedsbetingelse. Det samme gør sig efter flertallets forslag gældende i tilfælde, hvor der på tidspunktet for skilsmissen træffes en anden beslutning om ægtefællepension end ved separationen. Denne bestemmelse er som anført af flertallet en konsekvens af, at skæringstidspunktet efter forslaget fremrykkes til separationstidspunktet.

3.4.2. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders overvejelser

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender kan tilslutte sig det af flertallet foreslåede vedrørende videreførelse af bestemmelsen om pensionsinstitutternes ret til med frigørende virkning at udbetale ægtefællepension.

Efter ministeriets opfattelse er det centralt for spørgsmålet om ægtefællepensionens bevarelse, at dette sikres over for den relevante myndighed, der skal udrede pensionen.

Anmeldelse af kravet på ægtefællepension til pensionsinstituttet er den eneste reelle betingelse for, at dette er sikret. En sådan anmeldelse vil kunne ske ved fremvisning af dom eller bevilling, hvoraf det fremgår, om der er bidragspligt, og dermed om betingelserne for ægtefællepensionens bevarelse er opfyldt. Det er endvidere ministeriets opfattelse, at lovens bestemmelser om, at aftaler om afkald på enkepension skal fremgå af bevillingen eller dommen, alene er en ordensforskrift uden nogen materiel betydning for fraskilte hustruers enkepensionsretlige stilling. En aftale mellem ægtefæller om afkald på ægtefællepension vil således også kunne dokumenteres på anden måde end ved fremvisning af dommen eller bevillingen. Ministeriet skal også pege på, at retten til ægtefællepension bevares, hvis der ikke er anført noget herom i bevilling eller dom, og hvis lovens almindelige betingelser for bevarelse af ægtefællepension er opfyldt. På denne baggrund kan ministeriet ikke tilslutte sig udvalgets forslag om en skærpelse af kravene til aftaler om afkald på ægtefællepension, således at det bliver en gyldighedsbetingelse, at aftalen optages i dommen eller bevillingen. Ministeriet opfatter dette som en ubegrundet opstramning af praksis, som der ikke er behov for. Hertil kommer, at afkald på retten til ægtefællepension ofte vil være led i en mere omfattende bodelingsordning mellem ægtefællerne og således fremgå af bodelingsoverenskomsten.

På den baggrund foreslår ministeriet, at den gældende ordning med pligtmæssig notering i bevillingen eller dommen ophæves. Ønsker ægtefællerne, at et afkald på ægtefællepension noteres i dommen eller bevillingen, er der ikke noget til hinder herfor. Det foreslås endvidere, at det i selve loven samtidig præciseres, at ægtefæller for at sikre retten til ægtefællepension skal kontakte pensionsinstituttet og få registreret retten.

Der henvises til lovforslagets §§ 3, 4 og 11 samt bemærkningerne hertil.

Kommentarer til ÆPL § 3

 

Spørgsmål, kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

08-11-18