Ægtefællepensionsloven

Almindelige bemærkninger

Kommentarer til ægtefællepensionslovens § 5

§ 5. En fraskilt ægtefælle kan efter skilsmissen, men inden den tidligere ægtefælles død, give afkald på sin ret til ægtefællepension til fordel for sin tidligere ægtefælles nuværende ægtefælle. Afkald på eller aftaler om ægtefællepension i øvrigt påvirker ikke eventuelt andre ægtefællepensionsberettigedes ret til ægtefællepension.

Stk. 2. Et afkald efter stk. 1, 1. pkt., kan gøres betinget af, at den fraskilte ægtefælle kan fremlægge tilfredsstillende helbredsoplysninger.


Bemærkninger i L 147 af 26.01.2006

Bestemmelsen i § 5 er ny og er en præcisering af den gældende retstilstand.

Efter § 5 , stk. 1 , kan en fraskilt ægtefælle efterfølgende med virkning for pensionsinstituttet give afkald på sin én gang erhvervede ret til ægtefællepension til fordel for sin tidligere ægtefælles nuværende ægtefælle.

Bestemmelsen tydeliggør den hidtil gældende retstilstand, hvorefter det er antaget, at en fraskilt hustru efterfølgende, men inden mandens død, kan give afkald på enkepensionsretten, ikke blot med virkning for sig selv, men også til fordel for mandens eventuelle nuværende hustru. Andre afkald på eller aftaler om ægtefællepensionsret berører ikke andre ægtefællepensionsberettigedes ret til ægtefællepension.

Bestemmelsen i § 3 omhandler således alene aftaler om ægtefællepension, der indgås på tidspunktet for separation og skilsmisse, ligesom bestemmelsen i § 4, stk. 1, alene omhandler senere ændringer af bidragspligten eller bidragets størrelse ved aftale eller dom.

Bestemmelsen i § 5, stk. 2, er ligeledes ny og skal hindre misbrug. Afkald på ægtefællepension efter stk. 1, kan således gøres betinget af, at den fraskilte ægtefælle kan fremlægge tilfredsstillende helbredsoplysninger over for den myndighed eller institution, der har pligt til at udbetale ægtefællepension. Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit 3.5.

Kommentarer til ÆPL § 5

Efter hidtil gældende ret var retsstillingen således:

Hustruen kan efterfølgende give afkald på enkepensionsretten ikke blot med virkning for sig selv, men også med virkning for mandens eventuelle nye hustru, som derved får ret til fuld enkepension.

ØLD af 25.11.1985: M, der var overlæge, og H var blevet skilt i 1964 efter 19 års ægteskab på vilkår, at H fik tidsubegrænset bidrag. Parterne indgik i 1979 i fogedretten et forlig, hvorefter M til H betalte 70.000 kr. til afløsning af den løbende bidragsaftale. Antaget, at H's ret til enkepensionsret dermed var bortfaldet. Ved retsforlig af 16.09.1988 anerkendte Finansministeriet, at EPL ikke kan antages at regulere spørgsmålet om, hvorvidt en fraskilt hustru kan frasige sig en bevaret enkepensionsret til fordel for den senere hustru, jf. Fagl. Nyt 1989 p. 5 og FOB 1982.58, FOB 1983.276 og 1988.324.

Hvis hustruen har givet afkald, kan dette ikke senere ændres ved en ny aftale med den virkning, at retten til enkepension genopstår.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20