Ægtefællepensionsloven

Almindelige bemærkninger

Kommentarer til ægtefællepensionslovens § 6

§ 6. Retten til ægtefællepension bortfalder, hvis den berettigede ægtefælle indgår nyt ægteskab. Dette gælder dog ikke, hvis den berettigede på ny indgår ægteskab med den tidligere ægtefælle.


Bemærkninger i L 147 af 26.01.2006

Bestemmelsen i § 6, 1. pkt., svarer til § 2, stk. 4, i den gældende lov.

Efter bestemmelsen bortfalder en fraskilt ægtefælles ret til ægtefællepension, hvis den pågældende indgår nyt ægteskab. Retten til ægtefællepension bortfalder definitivt og indtræder således ikke på ny, selvom det nye ægteskab senere ophører ved dødsfald eller skilsmisse. Hvis fraseparerede ægtefæller genoptager eller fortsætter samlivet, således at separationen bortfalder, bortfalder separationens retsvirkninger, jf. ægteskabslovens § 30, hvorefter ægtefællen er berettiget til ægtefællepension som hidtil.

Bestemmelsen i § 6, 2. pkt., er ny.

Det følger af bestemmelsen, at en fraskilt ægtefælle bevarer sin ret til ægtefællepension, selvom den pågældende indgår nyt ægteskab, når det nye ægteskab er indgået med den pågældendes tidligere (fraskilte) ægtefælle, hvorfra den fraskilte er berettiget til ægtefællepension. Det nye ægteskab indgås således mellem to parter, der tidligere har været gift med hinanden, og hvor den fraskilte ægtefælle stadig er berettiget til ægtefællepension fra den tidligere ægtefælle. Hvis den fraskilte ægtefælle i mellemtiden har været gift med en anden end den tidligere ægtefælle, er retten til ægtefællepension bortfaldet ved indgåelsen af dette andet ægteskab, og det er derfor ikke muligt at bevare ret til ægtefællepension fra den tidligere ægtefælle i denne situation.

Kommentarer til ÆPL § 6

Hidtil gældende ret

Indgår hustruen nyt ægteskab, bortfalder retten til enkepension, jf. EPL § 2, stk. 4. Dette gælder også, hvis hun gifter sig igen med sin eksmand, selv om hun ikke får ret til almindelig enkepension, hvis hun gifter sig efter mandens pensionering eller efter fyldte 65. år.

Indgås det nye ægteskab, før enkepensionsretten er blevet aktuel, får andre pensionsberettigede fordel heraf.

Indgås det nye ægteskab efter, at enkepensionsretten er blevet aktuel, forøges andre pensionsberettigedes andel ikke, jf. EPL § 2, stk. 5

Advokat Jørgen U. Grønborg