Ægtefællepensionsloven

Almindelige bemærkninger

Kommentarer til ægtefællepensionslovens § 7

§ 7. Har den tidligere ægtefælle indgået nyt ægteskab, og er såvel den fraskilte som den tidligere ægtefælles nuværende ægtefælle eller andre berettiget til ægtefællepension, eller er der i øvrigt flere berettigede, deles ægtefællepensionen imellem dem i forhold til det antal påbegyndte år, hvori hver af dem indtil separationen, skilsmissen eller dødsfaldet har været gift med den tidligere ægtefælle. Den nuværende ægtefælles andel skal dog mindst udgøre 1/3 af pensionen.


Bemærkninger i L 147 af 26.01.2006

Forslaget til § 7, 1. pkt. , svarer med en mindre ændring til § 2, stk. 3, i den gældende lov. Det følger af bestemmelsen, at såfremt den tidligere ægtefælle har indgået nyt ægteskab, og er såvel den fraskilte som den nuværende ægtefælle berettiget til ægtefællepension, eller er der i øvrigt flere berettigede, deles ægtefællepensionen imellem dem i forhold til det antal påbegyndte år, hvori hver af dem indtil separationen, skilsmissen eller dødsfaldet har været gift med den bidragspligtige. Dette er en ændring i forhold til den gældende lovs § 2, stk. 3, hvor pensionen skal ligedeles, såfremt den skal deles mellem flere end to berettigede.

Efter forslagets § 7, 2. pkt. , skal den tidligere ægtefælles nuværende ægtefælles andel dog mindst udgøre 1/3 af pensionen. En frasepareret ægtefælle, der er berettiget til ægtefælledækning efter § 1, stk. 4, er stillet som en nuværende ægtefælle, idet ægtefællepensionsretten i disse tilfælde ikke berøres af separationen.

Kommentarer til ÆPL § 7

Hidtil gældende ret

Har manden indgået nyt ægteskab, og er såvel hans fraskilte hustru som enken berettiget til enkepension, deles denne ifølge EPL § 2, stk. 3 imellem dem i forhold til det antal påbegyndte år, hvori hver af dem har været gift med ham; den enkeltes andel skal i det mindste udgøre 1/3 af enkepensionen, jf. dog bestemmelsen i EPL § 2, stk. 6

Efter mandens død er bortfald af pensionsretten for den ene hustrus vedkommende ved dødsfald, nyt ægteskab eller på anden måde uden betydning for den anden hustrus pensionsforhold. Er den fraskilte hustrus andel i pensionen begrænset til et bestemt tidsrum, jf. stk. 2, indtræder enken dog med ophøret af dette tidsrum i den fraskilte hustrus pensionsandel, jf. EPL § 2, stk. 5.

Foranstående regler finder tilsvarende anvendelse, for så vidt manden måtte efterlade sig flere fraskilte hustruer; i tilfælde, hvor enkepensionen skal deles imellem flere end to berettigede, finder en ligedeling sted, jf. EPL § 2, stk. 6.

Irene Nørgaard i ADV 1990.227-228  Registrerede partneres ret til "ægtefællepension". (Konkluderer, at EPL § 2, stk. 3 finder analog anvendelse, således at den fraskilte hustru skal dele enkepensionen med eksmandens nye registrerede partner)

UfR 1985.931 HD: M efterlod sig enke og to fraskilte hustruer, som hver fik 1/3 af enkepensionen. Da H2's ret udløb i medfør af EPL § 2, stk. 5, 2. pkt., skulle pensionen deles mellem H1 og enken efter EPL § 2, stk. 3.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20