Kommentarer til ægtefællepensionslovens § 5

§ 5. En fraskilt ægtefælle kan efter skilsmissen, men inden den tidligere ægtefælles død, give afkald på sin ret til ægtefællepension til fordel for sin tidligere ægtefælles nuværende ægtefælle. Afkald på eller aftaler om ægtefællepension i øvrigt påvirker ikke eventuelt andre ægtefællepensionsberettigedes ret til ægtefællepension.

Stk. 2. Et afkald efter stk. 1, 1. pkt., kan gøres betinget af, at den fraskilte ægtefælle kan fremlægge tilfredsstillende helbredsoplysninger.


Forarbejder

Litteratur

Kommentarer til ÆPL § 5, stk. 1

Kommentarer til ÆPL § 5, stk. 2


Forarbejder

Bet. nr. 1466/2005: Ægtefællers pensionsrettigheder p. 218-219 og 246-247

Ministeriets almindelige bemærkninger til ÆPL § 5 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006 pkt. 3.5.

Ministeriets specielle bemærkninger til ÆPL § 5 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006

Litteratur

Irene Nørgaard i Pensionsretttigheders behandling, 2007, p. 114-115.

Anita Godsk Pedersen og Hans Viggo Godsk Pedersen i Familie- og arveret, 10. udg., 2018, p. 153

Linda Nielsen i Skilsmisseret, 2. udg., 2018, p. 238

Irene Nørgaard i Familieret, 4. udg., 2019, p. 310

Kommentarer til ÆPL § 5, stk. 1

Bestemmelsen i ÆPL § 5 er ny og er en præcisering af hidtil gældende retstilstand.

Efter ÆPL § 5, stk. 1 kan en fraskilt ægtefælle efterfølgende med virkning for pensionsinstituttet give afkald på sin én gang erhvervede ret til ægtefællepension til fordel for sin tidligere ægtefælles nuværende ægtefælle, der f.eks. kan have mindreårige børn at forsørge.

Bestemmelsen tydeliggør den hidtil gældende retstilstand, hvorefter det er antaget, at en fraskilt hustru efterfølgende, men inden mandens død, kan give afkald på enkepensionsretten, ikke blot med virkning for sig selv, men også til fordel for mandens eventuelle nuværende hustru.

Eksempel: M er gift med H3, og H1 og H2 har begge bevaret retten til ægtefællepension, således at de alle 3 har ret til 1/3 af ægtefællepensionen. H1 kan give efterfølgende blankt afkald på ægtefællepensionen, hvilket medfører, at H3 og H2 kun får 1/3 af pensionen hver. H1 kan også give afkald til fordel for H3, som herefter får 2/3 af ægtefællepensionen, mens H2 fortsat får 1/3 af ægtefællepensionen. Dette gælder, selv om H1 dør før M. Hvis H1 oprindeligt havde givet afkald på ægtefællepensionen ved separationen eller skilsmissen, ville H3 og H2 hver få 1/2 af ægtefællepensionen.

Afkald på ægtefællepension kan kun gives til fordel for den tidligere ægtefælles nuværende ægtefælle - og ikek til fordel for en anden tidligere ægtefælle.

Andre afkald på eller aftaler om ægtefællepensionsret berører ikke andre ægtefællepensionsberettigedes ret til ægtefællepension.

Hvis en ægtefælle har givet afkald, kan dette ikke senere ændres ved en ny aftale med den virkning, at retten til enkepension genopstår.

Bestemmelsen i ÆPL § 3 omhandler således alene aftaler om ægtefællepension, der indgås på tidspunktet for separation og skilsmisse, ligesom bestemmelsen i ÆPL § 4, stk. 1, alene omhandler senere ændringer af bidragspligten eller bidragets størrelse ved aftale eller dom.

Et afkald på retten til ægtefællepension skal registreres af den institution eller myndighed, der skal udbetale pensionen, jf. ÆPL § 11. Afkaldet er dog materielt gyldigt, selv om det ikke er registreret af den pensionsudbetalende myndighed, jf. Pensionsrettigheders behandling p. 112

Kommentarer til ÆPL § 5, stk. 2

Bestemmelsen i ÆPL § 5, stk. 2, er ligeledes ny og skal hindre misbrug. Afkald på ægtefællepension efter stk. 1, kan således gøres betinget af, at den fraskilte ægtefælle kan fremlægge tilfredsstillende helbredsoplysninger over for den myndighed eller institution, der har pligt til at udbetale ægtefællepension.


Ministeriets specielle bemærkninger til ÆPL § 5 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006

Bestemmelsen i § 5 er ny og er en præcisering af den gældende retstilstand.

Efter § 5, stk. 1 kan en fraskilt ægtefælle efterfølgende med virkning for pensionsinstituttet give afkald på sin én gang erhvervede ret til ægtefællepension til fordel for sin tidligere ægtefælles nuværende ægtefælle.

Bestemmelsen tydeliggør den hidtil gældende retstilstand, hvorefter det er antaget, at en fraskilt hustru efterfølgende, men inden mandens død, kan give afkald på enkepensionsretten, ikke blot med virkning for sig selv, men også til fordel for mandens eventuelle nuværende hustru. Andre afkald på eller aftaler om ægtefællepensionsret berører ikke andre ægtefællepensionsberettigedes ret til ægtefællepension.

Bestemmelsen i § 3 omhandler således alene aftaler om ægtefællepension, der indgås på tidspunktet for separation og skilsmisse, ligesom bestemmelsen i § 4, stk. 1, alene omhandler senere ændringer af bidragspligten eller bidragets størrelse ved aftale eller dom.

Bestemmelsen i § 5, stk. 2, er ligeledes ny og skal hindre misbrug. Afkald på ægtefællepension efter stk. 1, kan således gøres betinget af, at den fraskilte ægtefælle kan fremlægge tilfredsstillende helbredsoplysninger over for den myndighed eller institution, der har pligt til at udbetale ægtefællepension. Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit 3.5.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20