Kommentarer til ægtefællepensionslovens § 6

§ 6. Retten til ægtefællepension bortfalder, hvis den berettigede ægtefælle indgår nyt ægteskab. Dette gælder dog ikke, hvis den berettigede på ny indgår ægteskab med den tidligere ægtefælle.


Forarbejder

Litteratur

Kommentarer til ÆPL § 6


Forarbejder

Bet. nr. 1466/2005: Ægtefællers pensionsrettigheder p. 247

Ministeriets almindelige bemærkninger til ÆPL § 6 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006

Ministeriets specielle bemærkninger til ÆPL § 6 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006

Litteratur

Irene Nørgaard i Pensionsretttigheders behandling, 2007, p. 115.

Anita Godsk Pedersen og Hans Viggo Godsk Pedersen i Familie- og arveret, 10. udg., 2018, p. 154

Linda Nielsen i Skilsmisseret, 2. udg., 2018, p. 238

Irene Nørgaard i Familieret, 4. udg., 2019, p. 310

Linda Nielsen i Familieretten, 9. udg., 2019, p. 234

Kommentarer til ÆPL § 6

Bestemmelsen i ÆPL § 6, 1. pkt., svarer til EPL  2, stk. 4.

Efter bestemmelsen bortfalder en fraskilt ægtefælles ret til ægtefællepension, hvis den pågældende indgår nyt ægteskab.

Retten til ægtefællepension bortfalder definitivt og indtræder således ikke på ny, selvom det nye ægteskab senere ophører ved dødsfald eller skilsmisse.

Retten til ægtefællepension bortfalder ikke, hvis den berettigede ægtefælle etablerer papirløst samliv.

Hvis fraseparerede ægtefæller genoptager eller fortsætter samlivet, således at separationen bortfalder, bortfalder separationens retsvirkninger, jf. ÆL § 30, hvorefter ægtefællen er berettiget til ægtefællepension som hidtil.

En fraskilt ægtefælle bevarer - som noget nyt - sin ret til ægtefællepension, selvom den pågældende indgår nyt ægteskab, når det nye ægteskab er indgået med den pågældendes tidligere (fraskilte) ægtefælle, hvorfra den fraskilte er berettiget til ægtefællepension, jf. ÆPL § 6, 2. pkt.  Dette gælder, selv om det senest indgåede ægteskab ikke i sig selv berettiger til ægtefællepension- eksempelvis på grund af den tidligere ægtefælles alder, jf. Pensionsrettigheders behandling p. 115-116 og Familieret p. 310, note 15. Udløber en tidsbegrænset bidragspligt, bortfalder retten til ægtefællepension også i denne situation. Den fraskilte/nuværende ægtefælle bevarer allene den allerede ved skilsmissen sikrede pensionsret.

Hvis den fraskilte ægtefælle i mellemtiden har været gift med en anden end den tidligere ægtefælle, er retten til ægtefællepension bortfaldet ved indgåelsen af dette andet ægteskab, jf ÆPL § 6, 1. pkt., og det er derfor ikke muligt at bevare ret til ægtefællepension fra den tidligere ægtefælle i denne situation.

Bestemmelsen i ÆPL § 6, 2. pkt., finder ifølge ÆPL § 15, stk. 2 også anvendelse på fraskilte hustruer, der på ny indgår ægteskab efter lovens ikrafttræden d. 01.01.2007.

Efter EPL § 2, stk. 4 bortfaldt retten til enkepension, hvis hustruen indgik nyt ægteskab. Dette var også gældende, hvis hun giftede sig igen med sin eksmand, selv om hun ikke fik ret til almindelig enkepension, hvis hun giftede sig efter mandens pensionering eller efter mandens yldte 65. år.

Indgås det nye ægteskab, før enkepensionsretten er blevet aktuel, får andre pensionsberettigede fordel heraf.

Indgås det nye ægteskab efter, at enkepensionsretten er blevet aktuel, forøges andre pensionsberettigedes andel ikke.


Ministeriets specielle bemærkninger til ÆPL § 6 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006

Bestemmelsen i § 6, 1. pkt., svarer til § 2, stk. 4, i den gældende lov.

Efter bestemmelsen bortfalder en fraskilt ægtefælles ret til ægtefællepension, hvis den pågældende indgår nyt ægteskab. Retten til ægtefællepension bortfalder definitivt og indtræder således ikke på ny, selvom det nye ægteskab senere ophører ved dødsfald eller skilsmisse. Hvis fraseparerede ægtefæller genoptager eller fortsætter samlivet, således at separationen bortfalder, bortfalder separationens retsvirkninger, jf. ægteskabslovens § 30, hvorefter ægtefællen er berettiget til ægtefællepension som hidtil.

Bestemmelsen i § 6, 2. pkt., er ny.

Det følger af bestemmelsen, at en fraskilt ægtefælle bevarer sin ret til ægtefællepension, selvom den pågældende indgår nyt ægteskab, når det nye ægteskab er indgået med den pågældendes tidligere (fraskilte) ægtefælle, hvorfra den fraskilte er berettiget til ægtefællepension. Det nye ægteskab indgås således mellem to parter, der tidligere har været gift med hinanden, og hvor den fraskilte ægtefælle stadig er berettiget til ægtefællepension fra den tidligere ægtefælle. Hvis den fraskilte ægtefælle i mellemtiden har været gift med en anden end den tidligere ægtefælle, er retten til ægtefællepension bortfaldet ved indgåelsen af dette andet ægteskab, og det er derfor ikke muligt at bevare ret til ægtefællepension fra den tidligere ægtefælle i denne situation.

Advokat Jørgen U. Grønborg