Kommentarer til ægtefællepensionslovens § 9

§ 9. Udtræder den tidligere ægtefælle af sin pensionsordning uden pension, og modtager den pågældende en udtrædelsesgodtgørelse, eller tilbagekøber den tidligere ægtefælle sin pensionsordning, har den pågældendes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle ret til 1/3 af godtgørelsen eller tilbagekøbsværdien. Det gælder dog ikke, hvis den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle kun har været berettiget til tidsbegrænset bidrag, jf. § 2, stk. 1.

Stk. 2. Er der flere berettigede efter stk. 1, fordeles beløbet mellem dem efter § 7, 1. pkt. Har den tidligere ægtefælle en nuværende ægtefælle, som er berettiget til ægtefællepension fra den tidligere ægtefælles pensionsordning, reduceres en fraskilt ægtefælles ret efter stk. 1 i overensstemmelse med § 7.

Stk. 3. Hvis den tidligere ægtefælle er berettiget til at få udbetalt en eventuel supplerende engangsydelse, har den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle ikke ret til andel i denne ydelse.


Forarbejder

Litteratur

Kommentarer til ÆPL § 9, stk. 1

Kommentarer til ÆPL § 9, stk. 2

Kommentarer til ÆPL § 9, stk. 3


Forarbejder

Bet. nr. 1466/2005: Ægtefællers pensionsrettigheder p. 219-220 og p. 248-249

Ministeriets almindelige bemærkninger til ÆPL § 9 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006 pkt. 3.6

Ministeriets specielle bemærkninger til ÆPL § 9 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006

Litteratur

Irene Nørgaard i Pensionsretttigheders behandling, 2007, p. 119-120.

Anita Godsk Pedersen og Hans Viggo Godsk Pedersen i Familie- og arveret, 10. udg., 2018, p. 154

Linda Nielsen i Skilsmisseret, 2. udg., 2018, p. 239

Kommentarer til ÆPL § 9, stk. 1

ÆPL § 9, stk. 1 og 2 svarer til EPL § 2, stk. 7, mens ÆPL § 9, stk. 3, er ny.

Bestemmelsen i ÆPL § 9, stk. 1 sikrer en frasepareret eller fraskilt ægtefælle ret til en tredjedel af sin tidligere ægtefælles godtgørelse eller tilbagekøbsværdi i tilfælde, hvor den tidligere ægtefælle udtræder af sin pensionsordning uden pension, og der udbetales den pågældende en udtrædelsesgodtgørelse, eller i tilfælde, hvor den pågældende tilbagekøber sin pensionsordning. Såfremt der er flere berettigede, fordeles godtgørelsen eller tilbagekøbsværdien mellem dem efter ÆPL § 7, 1. pkt.

Efter ÆPL § 9, stk. 1, 2. pkt. er det dog en betingelse for, at en frasepareret eller fraskilt ægtefælle kan få ret til en del af den tidligere ægtefælles godtgørelse eller tilbagekøbsværdi, at den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle er berettiget til tidsubegrænset bidrag. Tidsbegrænset bidragspligt fører i praksis kun sjældent til udbetaling af ægtefællepension, og der er derfor ikke behov for at dække udtrædelsessituationen i tilfælde, hvor bidraget er fastsat eller aftalt tidsbegrænset.

Er en frasepareret ægtefælle berettiget til ægtefællepension i medfør af ÆPL § 1, stk. 4, er den fraseparerede ægtefælle næppe berettiget til 1/3 af godtgørelsen, medmindre vedkommende har ret til bidrag uden tidsbegrænsning, jf. Pensionsrettigheders behandling p. 119.

Udbetales en udtrædelsesgodtgørelse eller tilbagekøbsværdi, inden ægtefælleskiftet er afsluttet, og uden at der samtidigt etableres en ny pensionsordning, indgår udtrædelsesgodtgørelsen eller tilbagekøbsværdien i ligedelingen, jf. Pensionsrettigheders behandling p. 120. Dette gælder dog ikke en supplerende engangsydelse, der udbetales efter ophørsdagen, men inden skiftets afslutning. Denne ydelse er at betragte som en pensionsudbetaling, der er led i ordningen sydelsessammensætning, jf. ÆPL § 9, stk. 3.

Kommentarer til ÆPL § 9, stk. 2

ÆPL § 9, stk. 2 fastsætter fordelingen af andelen af den tidligere ægtefælles godtgørelse eller tilbagekøbsværdi i tilfælde, hvor der er flere berettigede.

Kommentarer til ÆPL § 9, stk. 3

I ÆPL § 9, stk. 3 bestemmes det, at den tidligere ægtefælle er berettiget til at få udbetalt en eventuel engangsydelse uden, at den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle skal have andel i ydelsen. Bestemmelsen er ny og er indsat, idet retten til supplerende engangsydelse er blevet en del af ydelsessammensætningen i flere pensionsordninger.

Bestemmelsen gælder, selv om den tidligere ægtefælle har ret til tidsubegrænset bidrag, og selv om den supplerende engangsydelse reducerer ægtefællepensionsdækningen og derfor kunne betragtes som en delvis ophævelse af pensionsordningen

Bestemmelsen omfatter supplerende engangsydelser som nævnt i PBL § 29 A, som fastholder den praksis, at forudsætningen for den nuværende beskatning af engangsydelser (40%) er, at maksimalt 10 pct. af indbetalingen på indbetalingstidspunktet går til den supplerende engangsydelse


Ministeriets specielle bemærkninger til ÆPL § 9 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006

Forslagets § 9, stk. 1 og 2 svarer til § 2, stk. 7, i den gældende lov, mens § 9, stk. 3, er ny.

Bestemmelsen i § 9, stk. 1 , sikrer en frasepareret eller fraskilt ægtefælle ret til en tredjedel af sin tidligere ægtefælles godtgørelse eller tilbagekøbsværdi i tilfælde, hvor den tidligere ægtefælle udtræder af sin pensionsordning uden pension, og der udbetales den pågældende en udtrædelsesgodtgørelse, eller i tilfælde, hvor den pågældende tilbagekøber sin pensionsordning. Såfremt der er flere berettigede, fordeles godtgørelsen eller tilbagekøbsværdien mellem dem efter § 7, 1. pkt.

Efter § 9, stk. 1, 2. pkt. , er det dog en betingelse for, at en frasepareret eller fraskilt ægtefælle kan få ret til en del af den tidligere ægtefælles godtgørelse eller tilbagekøbsværdi, at den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle er berettiget til tidsubegrænset bidrag. Tidsbegrænset bidragspligt fører i praksis kun sjældent til udbetaling af ægtefællepension, og der er derfor ikke behov for at dække udtrædelsessituationen i tilfælde, hvor bidraget er fastsat tidsbegrænset.

Bestemmelsen i § 9, stk. 2 , fastsætter fordelingen af andelen af den tidligere ægtefælles godtgørelse eller tilbagekøbsværdi i tilfælde, hvor der er flere berettigede.

I § 9, stk. 3 , bestemmes det, at den tidligere ægtefælle er berettiget til at få udbetalt en eventuel engangsydelse uden, at den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle skal have andel i ydelsen. Bestemmelsen er ny og er indsat, idet retten til supplerende engangsydelse er blevet en del af ydelsessammensætningen i flere pensionsordninger. Bestemmelsen omfatter supplerende engangsydelser som nævnt i § 29 A i pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 816 af 30. september 2003 med senere ændringer.

Advokat Jørgen U. Grønborg