Betænkninger (1965-2021)

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021


2021

1576  Delbetænkning I om gennemførelse af varedirektivet og direktivet om digitalt indhold 1575 Betænkning om skærpet ansvarsvurdering af ledelsesmedlemmer m.fl. i finansielle virksomheder

2020

1574 En frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse 1573 Ytringsfrihedens rammer og vilkår i Danmark Del 1 - Del 2

2019

1572 Retsafgifter

2018

1571 Undersøgelseskommissioner og parlamentariske undersøgelsesformer
1570 Almindelige betingelser i bygge- og anlægsvirksomhed 1569 Ekspropriation efter planloven

2017

1568 Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie
1566 Udvalget om undersøgelseskommissioners deludtalelse - De praksiske erfaringer med undersøgelseskommissioner 1567 Menighedsrådsvalg i fremtiden
1564 En samlet lovregulering om andre trossamfund end folkekirken 1565 Databeskyttelsesforordningen (2016/679) - og de retlige rammer for dansk lovgivning - Del I bind I, Del I bind II, Del II

2016

1562 Indsatsen over for rockerborge m.v. 1563 Straffelovrådets betænkning om freds- og æreskrænkelser
1560 Inddragelse af uhensigtsmæssig adfærd i fængsler og arresthuse ved varetægtsfængsling og strafudmåling 1561 Bødesanktioner på det finansielle område
1558 Reform af den civile retspleje IX 1559 Straffelovrådets betænkning om væbnede konflikter i udlandet
1556 Straffelovrådets udtalelse om visse spørgsmål vedrørende deltagelse i og hvervning til væbnede konflikter i udlandet, som den danske stat er part i 1557 Opfølgning på Christiania-sagen

2015

1554 Videoafhøring af børn og unge i straffesager 1555 Ansattes retsstilling under insolvensbehandling
1552 Ægtefællers økonomiske forhold 1553 Offentligt ansattes ytringsfrihed og whisteblowerordninger
1550 Åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier 1551 Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

2014

1548 Straffelovrådets udtalelse om de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens § 140 om blasfemi 1549 Afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager
1546 Inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet 1547 Sagsomkostninger i straffesager
1544 Folkekirkens styre 1545 Samfundstjeneste m.v.
1543 Reform af den civile retspleje VIII (syn og skøn)

2013

1542 Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler
1540 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder 1541 Revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6
1538 Afsættelse af borgmesteren og forberedelse af byrådsmøde 1539 Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden. Sammenfatning
1537 Ministrenes særlige rådgivere – et serviceeftersyn

2012

1536 Aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdam-reglerne)
1534 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser, Bind I. Bind II 1535 Bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner
1532 Indsamlinger 1533 Kommunale udgiftsbehov og andre udligningsspørgsmål
1530 Reform af den civile retspleje VII (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) 1531 Strafudmåling - samspillet mellem lovgiver og domstole
1528 Revision af reglerne om forkyndelse 1529 PET og FE

2011

1526 Tilhold, opholdsforbud og bortvisning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion
1524 Revision af hundeloven 1525 Konkurskarantæne

2010

1523 En fremtidig statsadvokatordning
1522 Reform af den civile retspleje IV (adhæsionsproces) 1521 Insiderhandel
1520 Huseftersynsordningen 1519 Revision af dødsboskifteloven
1518 Ægtefælleskifter m.v. 1517 Beretning om elektronisk aftaleindgåelse
1516 Offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. 1515 Det videnskabsetiske komitesystem i Danmark
1514 Farlige hunde 1513 Optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager
1512 Rekonstruktion m.v.

2009

1511 Omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud
1510 Offentlighedsloven 1509 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet
1508 Indsatsen mod ungdomskriminalitet 1507 Behandling af klager over politiet
1506 Vi kan leve længere og sundere 1505 Administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed
1504 Restaurationers adgang til identitetsoplysninger på personer med restaurationsforbud

2008

1503 Uddannelse og efteruddannelse af præster
1502 Visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler 1501 Konfliktråd
1500 Udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning 1499 Offentligt hasardspil i turneringsform
1498 Modernisering af selskabsretten 1497 Selvstyre i Grønland
1496 Retshåndhævelsesarrest i sædelighedssager 1495 Evaluering af forsøg med stiftsråd
1494 Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse i straffeloven 1493 Danmarks transportinfrastruktur. Bilag

2007

1492 Begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger 1491 Folkekirkens lokale økonomi, Sammenfatning
1490 Om ændring af ATP-ordningens optjeningsmodel og formuefællesskab. 1489 Om Arbejdsretten og faglige voldgifter
1488 Dansk straffemyndighed

2006

1487 Kommunal og regional revision. Sagkundskab, uafhængighed og tilsyn hermed
1486 Alkohol i udåndingsluft og en nulgrænse for euforiserende stoffer mv. 1485 Forurettedes processuelle retsstilling i straffesager
1484 Hurtigere behandling af konkursboer 1483 TV-overvågning
1482 Arbejdsskadesikring 1481 Reform af den civile retspleje V - Retsmægling
1480 Revision af Ophavsretslovens kapitel 3 1479 Retsplejelovens regler om advokater
1478 Revisorlovgivning - i internationalt perspektiv 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift
1476 Planlægning og detailhandel 1475 Barnets perspektiv. Forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, tvangsfuldbyrdelse
1474 Straffelovrådets betænkning om det strafferetlige værn mod terrorisme 1473 Revision af arvelovgivningen m.v.
1472 Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte 1471 Digital tinglysning
1470 Dansk straffemyndighed i forhold til seksuel udnyttelse af børn i udlandet 1469 Varetægtsfængsling i isolation efter 2000-loven

2005

1468 Reform af den civile retspleje IV - Gruppesøgsmål mv. 1467 Haagerbørnebeskyttelseskonventionen
1466 Ægtefællers pensionsrettigheder - Behandling på skifte af fællesbo 1465 Dommeres bibeskæftigelse
1464 Lovtidende i elektronisk form 1463 Retssikkerhed i anbringelsessager
1462 Kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v. 1461 Varetagelse af tinglysningsopgaven
1460 Revision af forældelseslovgivningen - se resumé 1459 Virksomhedspant
1458 Forbedring af voldtægtsofres stilling 1457 Udvalget vedrørende markedsføringsloven og prismærkningsloven

2004

1456 E-signaturs retsvirkninger 1455 Ingen betænkning
1454 Delbetænkning XI om behandlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet m.v. 1453 Indførelse af en ny karakterskala til erstatning af 13-skalaen
1452 Rapport fra sambeskatningsudvalget 1451 Ansvar for forureningsskade forvoldt af bunkersolie og ansvar for skade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer
1450 Administration af domænenavne i Danmark 1449 Gældssanering
1448 Sanktioner for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden 1447 Hvidvasklovgivningen
1446 Personnavne 1445 Dagspressens Finansieringsinstitut
1444 Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler 1443 Embedsmænds rådgivning og bistand
1442 Det grønlandske retsvæsen. Bind 1. Bind 2. Bind 3. Bind 4. Bind 5. Bind 6. Bind 7. Resumé 1441 Straffelovsrådets betænkning om visse forældelsesretlige spørgsmål
1440 Revision af forbrugeraftaleloven 1439 Bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet m.v.
1438 Forældelse af strafansvaret forsærlovsovertrædelser m.v. 1437 Et nyt udligningssystem. Bind 1. Bind 2
1436 Reform af den civile retspleje III - Adgang til domstolene 1435 Den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov
1434 Strukturkommissionens betænkning. Bind 1. Bind 2. Bind 3. Sammenfatning

2003

1432 Valgret under udlandsophold 1433 Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af byggematerialer
1430 Udvalget om aktieoptioner 1431 Straffeprocessuelle tvangsindgreb over for børn under den kriminelle lavalder
1428 Retssikkerhedskommissionens betænkning 1429 Forenklinger i jordlovgivningen
1426 Frist- og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet 1427 Reform af den civile retspleje II. Offentlighed i civile sager og straffesager. Afgivet af Retsplejerådet

2002

1425 Indsigt i den kommunale administration
1424 Straffastsættelse og strafferammer, bind 1-3. (Almindelig del, Speciel del og Bilag - Statistisk undersøgelse af domspraksis) 1423 Forsikringsaftaleloven
1422 Gennemførelsen i dansk ret af direktivet om etnisk ligebehandling 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder
1420 Gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn 1419 Eksklusivbestemmelser
1418 Arbejdsskadesikring (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) 1417 IT-kriminalitet. Delbetænkning VIII afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet
1416 Forskning i økonomisk kriminalitet 1415 Straffelovens § 296 og § 302. Delbetænkning VI afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet.
1414 Redegørelse om biobanker 1413 Revision af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. Bind I. Bind II.
1412 Godtgørelse til efterladte ved dødsfald 1411 Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering
1410 Politilovgivning 1409 Politiets struktur

2001

1408 Rapport fra Kulbrintebeskatningsudvalget 1407 Inkorporering af menneskerettighedskonventioner i dansk ret
1406 Forskningskommissionens betænkning. Bind 1. Bind 2 1405 Forenklingsudvalgets delbetænkning II (Kirkefunktionærområdet)
1404 Revision af arkivloven 1403 Gennemførelse af forbrugerkøbsdirektivet. Bilag
1402 Om arbejdsskadesikring. Skadebegreberne - Administration og styring 1401 Reform af den civile retspleje I. Instansordningen, byrettens sammensætning og almindelige regler om sagsbehandlingen i første instans
1400 E-signatur og formkrav i lovgivningen 1399 Sammenlignelig forbrugerinformation. Bilag
1398 Betænkning fra Domstolenes Strukturkommission 1397 Betænkning fra Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg

2000

1396 Straffelovens § 289 m.v. - berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler. Delbetænkning V afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet 1395 Statens tilsyn med kommunerne
1394 Papirløs tinglysning 1393 Ingen betænkning
1392 Aktieavancebeskatning. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven 1391 Erstatning for vejstøj og forringede adgangsforhold ved nyanlæg af veje m.v.
1390 Hjemme-pc'er. Den skattemæssige behandling af pc-hjemmearbejdspladser og hjemme-pc-ordninger 1389 Børns forsørgelse
1388 Transaktioner mellem nærtstående parter. Delbetænkning IV afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet 1387 Den kommunale byggesagsbehandling. Modernisering af bestemmelser om naboorientering og de bebyggelsesregulerende bestemmelser og nye procedurer for byggesagsbehandlingen
1386 Forenklingsudvalgets Delbetænkning I 1385 Bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v.
1384 Fremtidens speciallæge 1383 Revision af erstatningsansvarslovgivningen
1382 Omkostningsdækningsordningen. Betænkning fra Udvalget om behandling af borgernes udgifter ved klage på skatte- og afgiftsområdet 1381 Forslag til ny salmebog. Betænkning afgivet af Kirkeministeriet 5. januar 1993 nedsatte Salmebogskommission. Bind 1 - Indledning - Salmer - Bønner og tekster. Bind 2. Bind 3.

1999

1380 Organisering af lægemiddelsalget i Danmark
1378 Vurdering af fast ejendom 1379 Rådgiveres rolle ved bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Delbetænkning III afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet
1376 Den finansielle sektor efter år 2000 1377 IT-efterforskning af børnepornografi
1374 Generationsskifte 1375 Ferieudvalgets betænkning om ferieloven
1372 Straffelovsrådets betænkning om tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens § 68 og § 69 1373 Teaterstøtte i Danmark
1370 Det fremtidige ligestillingsarbejde 1371 Udviklingen i lovgivningen og kriminaliteten. Hæleri og anden efterfølgende medvirken
1368 Dansk transportforskning - status og visioner 1369 Det fremtidige budget og regnskabssystem for kommunerne og amtskommunerne
1366 Fordelingen af opgaver i den offentlige sektor. Regelsamling I og II 1367 Måltidets Hus. Fra råvarer til madkultur med måltidet i centrum

1998

1364 Stempelafgift 1365 Forenkling af den kommunale finansiering
1362 Rådgiveransvar 1363 Cirkus og artister i Danmark
1360 Billedkunst 1361 Kommunernes udgiftsbehov
1358 Varetægtsfængsling i isolation 1359 Etniske minoritetskvinders integration og retsstilling i Danmark. Delbetænkning II
1356 Rapport fra Skatteministeriets IT-udvalg. Den globale informations-infrastruktur 1357 Udfordringer på lægemiddelområdet
1354 Forholdet mellem minister og embedsmand 1355 Straffelovrådets betænkning om en lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Delbetænkning III om sanktionsspørgsmål
1352 Nævningesager 1353 Butikker og forbrugere - nu og i fremtiden
1351 Landbrugets strukturproblemer

1997

1350 Børns retsstilling
1348 Instansordningen i civile retssager 1349 Aktindsigt i personalesager
1346 Revision af lov om patientforsikring 1347 Bibliotekerne i informationssamfundet
1344 Spil på forlystelsessteder, i restaurationer og foreninger 1345 Behandling af personoplysninger. Bilag
1342 Information til tiden. Bilag 1-7 1343 Forlystelser
1340 National strategi for fiskeriforskningen 1341 Småsagsproces - Inkassoproces
1338 International adoption 1339 Frist- og forældelsesregler inden for skatteområdet
1336 Tilgængelighed for alle - handlingsplan for handicappedes adgang til det fysiske miljø. Bind 1. Bind 2 1337 Integration af flygtninge og indvandrere
1334 Offentlig kostforplejning i Danmark. Bilag. 1335 Information og samtykke i forbindelse med forsøg
1332 Frivilligt socialt hjælpearbejde 1333 Landdistrikternes udviklingsmuligheder
1330 Samarbejdet mellem retterne og pressen 1331 Lejeforhold. Bilag
1328 Elektronisk Statstidende 1329 Udfordringer i sygehusvæsenet
1326 Udvisning. Bind 1. Bind 2. Bilag 1. Bilag 2

1996

1327 Budgetlægning for kirkekasserne
1324 En analyse af sygehuskapaciteten i hovedstadsområdet 1325 Patienters klageadgang på sundhedsområdet
1322 Undervisning af asylansøgerbørn 1323 Haager-konventionen om international adoption af børn
1320 Medierne i demokratiet. Bilag 1321 Inkassovirksomhed
1318 Revision af lov om arbejdsretten 1319 Domstolsudvalgets betænkning. Bilag
1316 Kommunale erhvervsskatter og udligning. Bilag 1317 Forskningsrådenes sagsbehandling m.m.
1314 Fangstindretning og datasystemet i dansk fiskeri 1315 Undersøgelsesorganer
1312 En fremtid for dansk søfart 1313 Serviceuddannelse
1310 Regulering af reklameadgangen for sundhedsydelser 1311 Børn og unges brug af massemedier
1309 Natur, miljø og EU's landbrugspolitik

1995

1308 Geocenter
1306 Demokrati og åbenhed om pensionsinstitutters investeringsbeslutninger 1307 Hovedstadsområdets fremtidige struktur. Bilag a-d. Bilag e-j. Bilag k-l. Vurderinger og forslag.
1304 Oplæg til en ny iværksætterpolitik (udgivet i 1996) 1305 Lægers tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger
1302 Efteruddannelse af advokater beskæftiget med flygtningenævnssager 1303 Delbetænkning I vedrørende udenlandske kvinders integration og retsstilling
1300 De elektroniske medier 1301 En samlet uddannelsesstrategi på iværksætterområdet
1298 Fotoforevisning, konfrontation, efterlysning og observation 1299 En rejsedommerordning
1296 Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter 1297 Konkurrencelovgivning i Danmark. Bilag
1294 Journalistisk efter- og videreuddannelse 1295 Eksportkreditgaranti og -finansiering
1292 Administration af udlændingesager 1293 Fraskiltes pensionsret
1290 Børsreform II. Bind 1. Bind 2. Bind 3. Bind 4 1291 Anvendelse af udlændingeattachéer m.v.
1288 Delbetænkning III om effektivisering af asylsagsbehandlingen 1289 Juridiske personers bødeansvar
1286 Obligatorisk individuel måling for forbrugsposter 1287 Forskningsrådgivningssystemet i Danmark
1284 Forslag til en national strategi for sundhedsvidenskab 1285 Underholdsbidrag

1994

1282 Arbejdsskadeforsikring m.v. 1283 Fornyelse af de merkantile erhvervsuddannelser
1280 Etablering af en dansk Master of Public Health uddannelse 1281 Brobygning mellem grundskolen og ungdomsuddannelsen
1278 Behandlingen af klager over politipersonalet 1279 Fælles forældremyndighed - samværsvanskeligheder - børnesagkyndig rådgivning
1276 Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 1277 Forslag til en pædagogmedhjælperuddannelse
1274 Forslag til en national strategi for jordbrugsforskningen 1275 Overbygningsuddannelse for pædagoger
1272 Ombudsmandsloven 1273 Rationalisering og modernisering af konkursbehandlingen
1270 Skifte af dødsboer 1271 Kommunalpolitikernes arbejdsvilkår
1268 Fornyelse og effektivisering i den kommunale sektor. Bilag 1269 Gentestudvalgets betænkning om helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet
1266 ABT 93 1267 Strategi for en bæredygtig skovdrift
1264 Præstestillinger 1265 Delbetænkning II om effektivisering af asylsagsbehandlingen
1262 Koordinering af regionalt erhvervsfremme 1263 DSB's færgedrift mellem Kalundborg og Århus. Redegørelse 1. Redegørelse 2. Redegørelse 3.
1261 Produktudvikling i skovbruget og træindustrien

1993

1260 Et procesbevillingsnævn
1258 Intern revision i staten 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken
1256 Produktsikkerhed 1257 Børn og unges erhvervsarbejde. Bilag
1254 Revisorlovgivningen 1255 Elektronisk betalingsformidling uden betalingskort
1252 Danmarks internationale indsats 1253 Teknologistøttet undervisning (Fjernundervisning)
1250 Redegørelse om aktivitetsbestemte tilskud. Forenkling af udligningssystemet. Statstilskuddets fordeling 1251 Forenkling af anpartsselskabsloven
1248 Valg og EDB 1249 Delbetænkning I om effektivisering af asylsagsbehandlingen
1246 Revision af AB72 1247 Værgemål
1245 Pensionsoverførsler

1992

1244 Rapport fra udvalget til undersøgelse af eventuelle misbrugsmuligheder ved andelsbeskatningen
1242 Landdistrikterne - ændrede vilkår. Bilag 1243 Erhvervsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af offentlig regulering
1240 Pakkerejser 1241 Lov om omsætning af fast ejendom
1238 Ejendomsvurderingsområdet 1239 Lønindeholdelse for private krav
1236 Ny markedsføringslov 1237 Erstatning for miljøskader
1234 Samordning af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesindsats 1235 Periodisk syn af personbiler
1232 Fremtidens finansielle sektor 1233 Pressens informationsregistre
1230 Børsnoterede selskaber 1231 Omsætning af fast ejendom
1229 Forenkling og fremtidstilpasning af selskabsloven

1991

1228 Pensionsmæssig ligebehandling af mænd og kvinder
1226 Katastrofeberedskab. Bilag 1227 Udlicitering af offentlige drifts- og anlægsopgaver
1224 Befordringsfradragsreglerne 1225 Præhospital behandling i Danmark
1222 3. instansbevillinger og andre procesbevillinger 1223 Beslaglæggelse og edition under efterforskning
1220 Den europæiske Menneskerettighedskommission og dansk ret 1221 Driftsomkostninger
1218 Nyt tilskudssystem for de frie grundskoler 1219 Isolationsfængsling i andre europæiske lande
1216 Insider-handel 1217 Modernisering af levnedsmiddelkontrollen i Danmark

1990

1214 Bedre statistik om flygtninge og indvandrere (udgivet i 1991) 1215 2. betænkning angående befordring af gods
1212 De retlige rammer for indsatsen over for børn og unge 1213 En fælles pædagoguddannelse
1210 Økonomi og miljø i statistisk belysning 1211 Samfundstjeneste. Delbetænkning II om sanktionsspørgsmål
1208 Dækningsordning for skader forårsaget af stormflod 1209 Udenrigstjenesten mod år 2000. Bind 1. Bind 2
1206 Revision af restaurationsloven 1207 Ferielovudvalget
1204 Selvstændige erhvervsdrivendes pensionsforhold 1205 Medieansvar
1202 Forkyndelse 1203 Kunstnernes skatte- og afgiftsmæssige stilling
1200 Landvæsensretterne 1201 Modernisering og forenkling af tvangsfuldbyrdelsen
1198 Bygningsbevaring 1199 En ny læreruddannelse
1196 Retslægerådet 1197 Revision af ophavsretslovgivningen
1194 Anklagemyndighedens struktur 1195 Brancheglidning og franchising på ejendomsformidlingsområdet
1192 Præmiegraduering i dansk arbejdsskadeforsikring 1193 Virksomhedernes miljøtilsyn
1190 Skjult gæld i biler 1191 Dansk Polarcenter
1189 Privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring

1989

1188 Forsvaret i 90'erne. Bilag 1-4. Bilag 5-29
1186 Landbrugets finansiering - Realkredit og etablering. Delrapport 3 1187 Fortolkningen af love og domstolsafgørelser
1184 Afkald på livsforlængende behandling (livstestamenter) 1185 Forskning på mennesket: Etik/jura
1182 Ansættelse i stillinger i folkekirken m.m. 1183 Lægers kliniske videreuddannelse og arbejdstilrettelæggelse
1180 Bistands-, pleje- og omsorgsuddannelser 1181 Fuldbyrdelse af straf m.v. Bind I. Bind II. Bind III
1178 Den private opsparing 1179 Samordning af landbrugs- og jordbrugsuddannelser
1176 Sognebåndsløsning og kirkelig betjening af folkekirkens medlemmer 1177 EDB-tinglysning på landsplan
1174 Distribution af adresseløse forsendelser m.v. 1175 Forebyggelse af alkoholmisbrug
1172 Modernisering og forenkling af det kommunale bevillingssystem m.v. 1173 Annoncering m.v. af tvangsauktioner over fast ejendom
1170 Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav 1171 Afskrivninger
1168 De kommunale opgavers fordeling og finansiering 1169 Anparter
1166 Internationale børnebortførelser 1167 Sikkerhedsbestemmelser for boksning
1164 Vilkår for tilskud til folkeoplysning 1165 Styring af statsvirksomheder
1162 Handelsuddannelser i internationalt perspektiv 1163 Kunstnernes sociale vilkår
1160 Højere forberedelseseksamen 1161 Renteloven
1158 Uddannelser inden for turisterhvervet 1159 Ransagning under efterforskning

1988

1156 Priser og konkurrenceforhold på lægemiddelområdet 1157 Færdselssikkerhedspolitisk handleplan
1154 Dyreværn 1155 Lægers kliniske videreuddannelse
1152 Struktur og ejerformer. Delrapport 2 vedrørende struktur, finansiering og ejerforhold i landbruget 1153 Kommunerne og erhvervspolitikken. Bilag
1150 90'ernes aftaler og overenskomster 1151 Handelsagenter og handelsrejsende
1148 Biblioteksafgiften 1149 Reform af reglerne om arbejdsløshedsforsikring af selvstændige erhvervsdrivende
1146 Almen voksenuddannelse 1147 BZ-sikring af bygninger
1144 Retsinformationsrådets betænkning om databaser med konkrete afgørelser 1145 Struktur- og planudvalget. 2. delbetænkning om opfølgning af marginaljordsstrategien i Landbrugsministeriets lovgivning m.v.
1142 Revision af arbejdsskadeforsikringsloven 1143 Kommunalt udgiftspres og styringsmuligheder
1140 Revision af bogføringsloven 1141 Klarlægning af de lovgivningsmæssige forhold for distribution af adresseløse forsendelser
1138 Ny kommunal valglov og ny Europa-Parlamentsvalgslov. Delbetænkning 2 1139 Beskatning af finansielle instrumenter
1136 Formueskat 1137 Lettelse af landbrugets rentebyrde. Delrapport 1 vedrørende struktur, finansiering og ejerforhold i landbruget
1134 Den kommunale indkomstbeskatning i Danmark 1135 Ferieboligudvalgets betænkning
1132 Teaterloven 1133 Forbrugeraftaler om arbejder på løsøre og fast ejendom (forbrugertjenester)
1130 Retternes saglige kompetence i civile sager 1131 RF. 2's forlis
1128 Transport af farligt gods 1129 Lotto i Danmark
1126 Intensive produktionsformer inden for landbruget 1127 Homoseksuelles vilkår

1987

1124 Arealudvalget - Harmonisering af lovgivningen om arealanvendelse og regulering af fast ejendom. Delbetænkning 3 1125 Åbningstider - butikker, servicesektoren og den offentlige administration
1122 1. delbetænkning - om gennemførelsen af EF's socio-strukturelle foranstaltninger i Danmark 1123 Amtskommunalt udgiftspres og styringsmuligheder
1120 Arealudvalget - Det fremtidige ankesystem på miljøministeriets og byggelovens område. Delbetænkning 2 1121 Separations- og skilsmissebetingelser
1118 Eksportmedarbejdere m.v. 1119 Det mellemkirkelige arbejdes struktur
1116 Nærradio og lokal-tv. 3. rapport 1117 Offentlig information
1114 København Kommunes styrelse 1115 Dommerfuldmægtiges uddannelse og efteruddannelse af dommere
1112 Grundlæggende erhvervsuddannelser. Bilag 1113 Advokatretshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring
1110 Tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning 1111 Generationsskiftets skatter og afgifter
1108 Brancheglidning i den finansielle sektor 1109 Afsluttende udtalelse om ny lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien
1106 Kultureksport 1107 Arrest og forbud
1104 Legemsindgreb under efterforskning 1105 Appelbegrænsning for det offentlige i skattesager
1102 Den forurettedes stilling i voldtægts- og voldssager 1103 De mindre selvstændige erhvervsdrivende og den sociale lovgivning
1100 Konfirmation og begravelse 1101 Skat ved konkurs og akkord
1098 Ophævelse af dobbeltbeskatningen af aktieudbytter 1099 Strafferammer og prøveløsladelse. Delbetænkning I om sanktionsspørgsmål
1096 Revision af lov om tilsyn med pensionskasser 1097 Revision af plantenyhedsloven
1094 Breddeidrætten i Danmark. Bind 1. Bind 2. Bind 3 1095 Beskatning af kunstnere
1092 Folkeskolens specialundervisning 1093 EDB i tinglysningen

1986

1090 En fremtidig skovpolitik 1091 Behandlingen af skatte- og afgiftsstraffesager, der afgøres administrativt
1088 Klubvirksomhed 1089 Forskning og udvikling
1086 Kuratorsalærer m.v. 1087 Ligebehandling af samliv med og uden ægteskab inden for den sociale lovgivning
1084 Ny folketingsvalglov. Delbetænkning 1085 Uddannelseskrav til præstestillinger
1082 Afsluttende beretning om ændringer i våbenlovgivningen 1083 Medlemskab af folkekirken under midlertidigt ophold i udlandet
1080 Praksissektorens organisation 1081 Realrenteafgiftssatsen
1078 Landbokommissionen. 2. delbetænkning om landbrug og miljø 1079 Indførelse af et nyt tilskudssystem for de private skoler
1076 Arkitektuddannelsen i Danmark 1077 Forsikringsselskabernes administration af arbejdsskadeforsikringen
1074 Ingeniør- og teknikeruddannelsernes fremtid 1075 Fra monopollov til konkurrencelov
1072 Supplerende dagpenge og fejludbetalinger. Bilag 1073 Kortudvalget. Den statslige kort- og geodataproduktion
1070 De handicappede og arbejdsmarkedet 1071 Lovgivning om andelsselskaber
1068 Principbetænkning om tvang i psykiatrien. Bind 1. Bind 2 1069 Udligning af AIDS-udgifter
1066 Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet 1067 Revision af kødlovgivningen
1064 Ophavsret og EDB. 7. delbetænkning fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen 1065 Homoseksuelle og arveafgift
1063 Billedret. 6. delbetænkning fra udvalget vedr. revision af ophavsretslovgivningen

1985

1062 Reform af den juridiske kandidatuddannelse
1060 Reglerne om beskatning af udenlandsk indkomst i Danmark og for ophør af skattepligten til Danmark 1061 Revision af musikloven
1058 Arbejde, undervisning, fritid. Bind 1. Bind 2. Bind 3 (udgivet i 1986) 1059 Statsfinansieret udligning
1056 Anonyme vidner m.v. 1057 Forslag til Alterbog. Indledning
1054 Samordningsfradraget i tjenestemandspensioner 1055 Revision af lov om styrelse af de højere uddannelsesinstitutioner
1052 Retternes stedlige kompetence i borgerlige sager m. v. (EF-domskonventionen) 1053 Adoption af udenlandske børn og adoptionsformidling. Betænkning IV fra justitsministeriets adoptionsudvalg
1050 Kursgevinster og kurstab. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af afkast af investeringer i finansielle fordringer 1051 Arealudvalget. Planlægningen på miljøministeriets område. Delbetænkning
1048 Vagtvirksomhed 1049 Det kommunale løntilsyn
1046 Registrering af gravminder 1047 Nærradio og lokal-tv i fremtiden. 2. rapport
1044 Samordning i sundhedsvæsenet 1045 Betydelige risici (Arbejdsministeriet)
1042 Revision af kunsthåndværkeruddannelserne 1043 Genteknologi og sikkerhed
1040 Beskyttelse af kulturværdier i Danmark 1041 Beskatning af ægtefæller
1038 Ophavsretligt biblioteksvederlag. 5. delbetænkning vedr. revision af ophavsretslovgivningen 1039 Tvangsindgreb uden for strafferetsplejen
1036 Erstatning og forsikring for skader opstået ved benyttelse af motordrevne køretøjer 1037 En fremtidig gartneripolitik. 2. betænkning vedr. De europæiske økonomiske Fællesskabers politik på frugt- og gartneriproduktområdet
1034 Landbokommissionen. 1. delbetænkning om landbrugsloven 1035 Samtidig sagsbehandling
1032 Datakriminalitet 1033 Konjunkturregulering og visse udligningstekniske problemer
1030 Arbejdsdelingen på telekommunikationsområdet 1031 Forenkling af afskrivningsloven
1029 Dansk mediepolitik

1984

1028 Delpension, samspilsproblemer, samordningsfradrag og førtidspensionering af tjenestemænd
1026 Billedkunst og fonogrammer - Registrering til biblioteksafgift 1027 Kommunale diæter og vederlag
1024 Ejendomsskatternes rolle i den kommunale finansiering 1025 Brevstemmeafgivning
1022 Revision af funktionærloven 1023 Politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden og anvendelse af agenter
1020 Kunstformidling 1021 Arbejdsløshedskassernes fejludbetalinger
1018 Skolegangens begyndelse i folkeskolen 1019 Retskrav på erstatning til ofre for forbrydelser
1016 Fritidsvirksomhed for børn og unge (fritidsundervisningslovens kapitel II) 1017 GTO's fremtid (Grønlands tekniske Organisation)
1014 Arve- og gaveafgift. Delbetænkning 1015 Embedslægevæsenet
1012 Systemeksport inden for uddannelsessektoren 1013 De private skolers økonomi - En vurdering af de bygningsmæssige forhold
1010 Bevaringsværdige huse til beboelse 1011 Behovet for undervisning i teknisk anvendelse af EDB i de eksisterende teknikeruddannelser
1008 Færdselssikkerhedspolitisk redegørelse. 2. del 1009 Bankiervirksomhed
1006 Statslige støtteordninger til private kapitaloverførsler til udviklingslandene 1007 Forslag til en 2-årig forsøgsordning for Pastoralseminariet
1004 Jobsikring for værnepligtige 1005 Betænkning II om "RF. 2"'s forlis
1002 Lovgivning om andelskasser 1003 Tilbageførsel af arealer til landzone
1000 Film- og videoprogramspørgsmål. 4. delbetænkning vedr. revision af ophavsretslovgivningen 1001 Retsinformationsrådets betænkning om en lovdatabase

1983

998 Tavshedspligt (udgivet i 1984) 999 Den interne trafik i Grønland. Betænkning II
996 Ansvarsplacering og reaktionsmuligheder i kommunestyret 997 Samspilsproblemer for pensionister
994 Lægdommerordningen i straffesager m.v. 995 Delbetænkning om generelle hastighedsbegrænsninger
992 Eliteidrætten i Danmark 993 En fremtidig landbrugspolitik - nogle mere langsigtede perspektiver
990 Naturpræparater og ikke-autoriserede helbredelsesmetoder 991 En gensidig hæftelsesordning for bygningsbrandforsikring
988 Hovedstadsområdet 989 Samliv uden ægteskab II. Betænkning nr. 9 fra ægteskabsudvalget af 1969
986 Øget dansk tv-udbud. Mediekommissionens betænkning nr. 5 987 En eventuelt ændret organisation af den skolepsykologiske rådgivning m.v.
984 Redegørelse fra Udvalget til analysering og vurdering af leasingprojekter og tilsvarende investeringstilbud 985 Forældremyndighed og samværsret
982 Revision af Danmarks Biblioteksskoles uddannelsesvirksomhed 983 Betalingsstandsning
980 Efterkassation af værnepligtige 981 Håndhævelse af bygge- og miljølovgivningen
978 Varetægtsfængsling i voldssager 979 Indførelse af en autorisationsordning for autoværksteder
976 Udmåling af erstatning ved personskade og tab af forsørger 977 Behandling af skattestraffesager, der afgøres administrativt. Delbetænkning
974 Kabelproblematikken og fremførelse af udenlandsk fjernsyn. Mediekommissionens betænkning nr. 4 975 Isolation af varetægtsarrestanter
972 De trykte mediers økonomi og beskæftigelse. Mediekommissionens betænkning nr. 3 973 Dåb og brudevielse
971 Revision af margarinelovgivningen

1982

970 Fonde
968 Udlændingelovgivningen 969 Bøger i Danmark (udgivet i 1983)
966 Kontrolordning for glatløbede haglgeværer. Delberetning 967 Vilkår for ordbogsarbejde i Danmark
964 Generelle hastighedsbegrænsninger. Delbetænkning 965 Rapport om betalingskort
962 Beskyttelse af kunstneriske præstationer. 3. delbetænkning vedr. revision af ophavsretslovgivningen 963 Kommunal udligning og tilskud til kommuner. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4
960 Jordbank- og indekslån i landbruget 961 Social- og sundhedsuddannelser inden for efg-systemet
958 Principperne for den danske bistand til udviklingslandene. Bilag 959 Offentlig information via bibliotekerne
956 "RF.2"'s forlis 957 Gældssanering
954 Video. Mediekommissionens betænkning nr. 2 955 Foranstaltninger over for åndssvage og andre svagtbegavede lovovertrædere
952 Folkekirkens økonomi 953 Samarbejdet mellem fredningsmyndighederne og museerne
950 Biblioteksbetjening af blinde og svagtseende 951 Landmændenes efteruddannelse m.v.
948 Gennemførelse af lov nr. 179 af 14. maj 1980 om en værdipapircentral 949 Den skattemæssige behandling af renter og andet kapitalafkast
946 Lavindkomstkommissionens betænkning 947 Landscentralen for undervisningsmidler
944 Båndafgifter, sanktioner, påtale. 2. delbetænkning vedr. revision af ophavsretslovgivningen 945 Eventuel styrkelse af lovfortolkningen inden for skatteadministrationen
943 Filmloven

1981

942 Etablering af en tilsynsordning for investeringsforeninger
940 Rapport om finansiering 941 Finansieringsproblemer i landbruget - en teknisk gennemgang
938 Helårsbeboelse i sommerhusområder 939 Etablering af en civil pilotuddannelse
936 Nordsat. Mediekommissionens betænkning nr. 1 937 Lovgivning om kommanditselskaber
934 Revision af lovgivningen på det måletekniske og justerpligtige område 935 Teletekstsystemer
932 Straffebestemmelser i skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen 933 Skolesundhedstjeneste
930 Landsbykommissionens delbetænkning 5: Kultur, planlægning og medindflydelse 931 Landsbykommissionens delbetænkning 6: Bidrag til en landsbypolitik
928 Landsbykommissionens delbetænkning 3: Erhverv 929 Landsbykommissionens delbetænkning 4: Privat service
926 Forslag til specialuddannelse til hygiejnesygeplejerske 927 Landsbykommissionens delbetænkning 2: Befolkning og offentlig service
924 1. betænkning afgivet af Sølovsudvalget - rederbegrænsning m.v. 925 Redegørelse fra udvalget om virksomhedsbeskatning
922 Barsebäckværket - sikkerhed og beredskab 923 Produktsikkerhed
920 Beretning om periodiske syn 921 Færdselssikkerhedspolitisk redegørelse. 1. del
918 Børnekommissionens betænkning 919 Uddannelse til ergoterapeuter og fysioterapeuter

1980

916 Pædagogikum 917 Prisfastsættelse for blod og blodfraktioneringsprodukter
914 Straffelovrådets betænkning om voldtægt, røveri og brandstiftelse 915 Samliv uden ægteskab I. Betænkning nr. 8 fra ægteskabsudvalget af 1969
912 Licenskonstruktioner og fotokopiering. 1. delbetænkning vedr. revision af ophavsretslovgivningen (udgivet i 1981) 913 Ø-kommunernes økonomiske og servicemæssige problemer (udgivet i 1981)
910 Landsbykommissionens delbetænkning 1: Den hidtidige udvikling 911 Dagspressens distributionsforhold
908 Statens kantiner 909 Beskatningsreglernes sammenhæng med fredningslovgivning og skovlovgivning
906 Socialindkomst 2 907 Organisering af indsamling og fordeling af blod samt fremstilling af blodfraktioneringsprodukter
904 Ændring af tinglysningslovens § 38 905 Delbetænkning om generelle hastighedsbegrænsninger
902 Forsvarets fremtidige personel- og uddannelsesstruktur samt personellovgivning 903 Revision af den kommunale valglov og lov om valg af danske repræsentanter til Europa-parlamentet
900 Uddannelses- og erhvervsvejledning 901 Opgavefordelingen på vejområdet
898 Førtidspension 899 Uddannelse af sygeplejersker og radiografer til røntgendiagnostik- og radioterapiafdelinger
896 Socialindkomst 897 Kommunale udgiftsbehov III. Supplerende rapport

1979

894 Kommunale styrelsesformer og kommunalpolitikernes arbejdsvilkår m.m. (udgivet i 1980) 895 Udvidet samarbejde mellem skattevæsenet og toldvæsenet
892 Køreuddannelse (udgivet i 1980) 893 Revision af folketingsvalgloven. Delbetænkning (udgivet i 1980)
890 Børneteater og opsøgende teater. Bilag 1. Bilag 2 891 Redegørelse om Rigshospitalets økonomiske forhold m.v.
888 Hovedstadsrådet - struktur og opgaver 889 En sognemedhjælperordning
886 Behandling af sager af mindre værdi ved domstolene 887 Supplement til betænkning om uddannelse af laboranter i klinisk mikrobiologi (fra 1973)
884 Televirksomhedens fremtidige organisation. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5 885 Den geografiske placering af erhvervsuddannelser i Hovedstadsområdet på Sjælland og Lolland-Falster
882 Udlændingelovgivningen - Administrative retningslinier 883 Arbejdsskadeforsikring i Grønland
880 Vikarordninger inden for jordbruget 881 Ændring af tilskudssystemet for Færøerne
878 Biblioteksbetænkningen 1979 879 Redegørelse fra arbejdsgruppen vedrørende den skattemæssige behandling af investeringsforeninger og deres medlemmer
876 Tillæg til betænkning om køb på kredit - Om udlejning af løsøre 877 Delbetænkning om biblioteksafgiften
874 Uddannelse af kliniske diætassistenter 875 Rationalisering af udskrivningsvæsenet
872 Det kgl. Teater - en fremtid som hele landets teater 873 Alternative besiddelsesformer i jordbruget
870 Uddannelser inden for kostforplejningsområdet - 2. del 871 Revision af retsplejelovens afsnit om advokater
868 Intensive produktionssystemer og dyrebeskyttelse i praktisk landbrug 869 Vurdering af fast ejendom
866 Behandling af klager over lægers og andre medicinalpersoners patientbehandling 867 Delbetænkning IV fra EDB-samordningsudvalget om forvaltningens konsulent- og planlægningssektioner samt EDB-efteruddannelse og om samarbejde mellem Datacentralen og Kommunedata
864 Opgave- og byrdefordeling - afgivet af det af indenrigsministeriet nedsatte udvalg om civilforsvar og brandvæsen m.v. 865 Begrænsning af overarbejde og om afspadsering fra udvalget om fordeling af arbejdet
862 Uddannelse af værnepligtige i civilforsvaret 863 Beskyttelsesrum
860 Civilforsvar og brandvæsen m.v. Bilag 861 Integration af civilforsvar og brandvæsen
859 Overførsel af de under Meteorologisk Institut og Geodætisk Institut hørende forskningsopgaver til undervisningsministeriet

1978

858 Fragtaftaler ved indenlandsk vejtransport
856 Beskatning af aktieavancer 857 Offentlighedslovens revision
854 En fremtidig gartneripolitik 855 Kommunale udgiftsbehov. Bilag
852 Revision af lov om lodsvæsenet 853 Skolestart, 2. delbetænkning
850 Specialpædagogiske uddannelser 851 Danmarks Journalisthøjskole
848 De biskoppelige handlinger - præste- og bispevielse, provsteindsættelse og kirkeindvielse 849 Teateruddannelserne i Danmark. Bilag
846 Barselsorlov 847 Den postgraduate kliniske uddannelseskapacitet og samfundets behov for læger
844 Vejstøj 845 Forbrugerkøb
842 Revision af dykkerloven 843 Rapport om budgetteringssystemer ved de højere uddannelsesinstitutioner
840 Delbetænkning III fra EDB-samordningsudvalget om personregistrering 841 Vanding i jordbruget
838 Den fremtidige anvendelse af Kysthospitalet på Refsnæs 839 Køb på kredit
836 Etablering af en videregående erhvervsuddannelse inden for rejselivsområdet 837 Hjemmestyre i Grønland. Bind 1. Bind 2. Bind 3. Bind 4
834 Etablering af en videregående erhvervsuddannelse for hotel- og restaurantledere 835 Efterløn
832 Videreuddannelsen af hospitalslaboranter 833 Øresundsforbindelser. Tegninger
831 Uddannelse af cytolaboranter

1977

830 Beskikkelse af forsvarer under efterforskningen
828 Rationalisering og planlægning i skatteadministrationen 829 Lempelse af erstatningsansvar m.v. - Betænkning II afgivet af justitsministeriets erstatningsudvalg (udgivet i 1978)
826 Grundlaget for planlægningen af psykiatrisk sygehusvæsen 827 Færdselslovens § 40. Nye former for trafiksanering (udgivet i 1978)
824 Afsluttende redegørelse fra indkomstskatteudvalget 825 Retternes kompetence og arbejdsform i straffesager
822 Revision af skolestyrelseslovens kapitel 2 m.v. 823 Revision af rentemarginalloven
820 En undersøgelse, der kan belyse visse virkninger af fri abort 821 Lokaliseringsvejledning
818 Socialformidleruddannelser 819 Den kgl. Grønlandske Handel
816 Forbrugerkommissionens betænkning IV: Forbrugeroplysning - Forbrugerpolitik - Lov om forbrugerspørgsmål. Bilag 817 Ældre og arbejdsmarkedet
814 Embedsmandsgruppen om bedriftssundhedstjeneste IV - Lægeundersøgelse m.v. efter § 63 i lov om arbejdsmiljø 815 Videreuddannelsen til speciallæge
812 Embedsmandsgruppen om bedriftssundhedstjeneste II - Arbejdsmedicinske klinikker m.v. samt arbejdslæger på amtsplan 813 Embedsmandsgruppen om bedriftssundhedstjeneste III - Bedriftssundhedstjeneste i Danmark
810 Uddannelser inden for kostforplejningsområdet - 1. del 811 Embedsmandsgruppen om bedriftssundhedstjeneste I - Arbejdsmiljøinstitut
808 Delbetænkning II fra EDB-samordningsudvalget om styrelsen af statslige og fælleskommunale registersystemer 809 Grundlaget for en overordnet prioritering af indsatsen inden for sygebehandling og sygdomsforebyggelse. Rapportsamling
806 Alternativer til frihedsstraf - et debatoplæg 807 Den interne trafik i Grønland
804 Revision af uddannelsen af økonomaer til sygehuse m.v. 805 Den skattemæssige behandling af renteindtægter og -udgifter
802 Koordination af visse pleje- og omsorgsuddannelser 803 Prænatal genetisk diagnostik
800 Tvangsauktion over fast ejendom 801 Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning
798 Kommunalt nærdemokrati 799 Principper for en reform af de sociale pensioner
796 Fremgangsmåden ved separation og skilsmisse. Betænkning nr. 7 fra ægteskabsudvalget af 1969 797 Oral histopatologi
794 Forskningsstyring - med særligt henblik på de højere uddannelsesinstitutioner 795 En fremtidig landbrugspolitik
792 Arbejdsskadeforsikring 793 Det obligations- og aktieløse samfund: EDB-indskrivning i stedet for papirer
790 Skatter og indkomstafhængige ydelser II - Samordningsproblemet i 1975 og 1976 - Civilstandens betydning - Lovmodel. Materialesamling II 791 Delbetænkning vedrørende lands- og landsdelsfunktioner
788 Revision af loven om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner 789 Skolestart, 1. delbetænkning
787 Udvidet statslig information om love m.v.

1976

786 Personalebevægelighed i centraladministrationen
784 Delbetænkning I fra EDB-samordningsudvalget om personregistre 785 Bevarelse m.v. af radio- og TV-udsendelser
782 Boliger for unge 783 Statens Kunstfond
780 Foreløbig redegørelse fra indkomstskatteudvalget 781 Særforsorgens udlægning
778 Nye veje til en højere uddannelse 779 Den skattemæssige behandling af indeksering af fordringer
776 Uddannelsen af kliniske tandteknikere 777 Uddannelse af plejere
774 Støtteordning for zoologiske haver 775 Godkendelse som adoptivforældre. Betænkning III fra justitsministeriets adoptionsudvalg
772 Rapport om samordning af pension, skat og boligsikring 773 Retternes kompetence og arbejdsform i borgerlige sager
770 Delbetænkning vedrørende periodisk syn af personvogne 771 Lighed i værnepligtsbyrden - 2. del
768 Studenterregistrering. Anden beretning 769 Redegørelse vedrørende revision af lov om kirkers brug, sognebåndsløsning m.m.
766 Ambulancetjenesten uden for Stor-København 767 Delbetænkning om offentlige registre
764 Revision af lov om erhvervsfaglige forsøgsuddannelser 765 De danske vejrtjenesters struktur
762 Lighed i værnepligtsbyrden - 1. del 763 Etablering af et marked for kortfristede værdipapirer
760 Radio- og fjernsynsprogrammmer for søfarende 761 Udenlandske arbejderes sociale og samfundsmæssige tilpasning her i landet
758 Forsikringskommissionens betænkning IV 759 Visse strafferetlige og civilretlige spørgsmål i forbindelse med arbejdskonflikter
756 Befolkningens tandsundhedsstatus og tandlægevæsenet 757 Det lokale ligningsvæsen
755 Udvidet adgang til førtidig folkepension og fleksibel pensionsalder

1975

754 Socialforskningsinstituttets fremtidige virksomhed
752 Kriminalforsorg - Socialforsorg. Bind 1. Bind 2. Bind 3 753 Den skattemæssige behandling af kursgevinster og kurstab på valuta
750 De bibelske læsninger i gudstjenesten 751 Erstatning fra staten til ofre for forbrydelser
748 Turismen til Danmark 749 Revision af tandlægeloven
746 Sessionsbehandling, bedømmelse og udskrivning af værnepligtige 747 Strafferetlige aldersgrænser for seksuelle forhold
744 M/T "Edith Terkol"s forlis 745 Uddannelse af det værnepligtige personel i civilforsvaret uden for civilforsvarskorpset
742 Politikredsinddelingen i hovedstadsområdet 743 Planlægningen i centraladministrationen
740 Lovtidende og ministerialtidende 741 Studenterregistrering. Første beretning
738 Forbrugerkommissionens betænkning III: Forbrugerens retsstilling og retsbeskyttelse 739 TV i Grønland
736 Sagsomkostninger ved administrative nævn 737 Forsikringskommissionens betænkning III. Bind 1. Bind 2
734 Beskatningsregler for ejerboliger 735 Revision af lukkeloven. Bilag

1974

732 Indeksering af pengefordringer (udgivet i 1975) 733 Planlægning vedr. børnehave- og fritidspædagogseminarierne
730 Grunduddannelse af sygeplejersker (udgivet i 1975) 731 Den statslige administration på amtsplanet (udgivet i 1975)
728 Anholdelse og varetægt 729 Den statslige revisions struktur m.m. (udgivet i 1975)
726 Ægteskabet i statistisk og sociologisk belysning. Betænkning nr. 6 fra ægteskabsudvalget af 1969 727 Revision af museumslovene (udgivet i 1975)
724 Dyrtidsregulering 725 Lægemiddeldistribution i Danmark
722 Det fremtidige budget- og regnskabssystem i kommuner og amtskommuner 723 Selskabsbeskatning ved fusion
720 Samliv og ægteskab. Betænkning nr. 5 fra ægteskabsudvalget af 1969 721 Revision af boligkonsulentuddannelsen
718 Undersøgelse i adoptionssager. Betænkning II fra justitsministeriets adoptionsudvalg 719 Vilkårene for separation og skilsmisse. Betænkning nr. 4 fra ægteskabsudvalget af 1969
716 Formueordningen. Betænkning nr. 3 fra ægteskabsudvalget af 1969 717 Ny højere handelseksamen
714 Kriminalforsorgen og massemedierne 715 Kvinders stilling i samfundet - slutrapport
712 Det kgl. Teaters bygnings- og driftsforhold 713 Skatter og indkomstafhængige ydelser. Materialesamling
710 Nedsættelse af et uddannelsesråd for teknikeruddannelsen 711 Uddannelsen af husholdningslærere efter loven af 1972
708 Tillægsbetænkning til forsørgerbegrebet 709 Idrætten og friluftslivet
706 Læreruddannelse og lærerbehov 707 En statistisk belysning af forbrugerkreditområdet
704 En undersøgelse af kopiering og anden mangfoldiggørelse i skolerne 1972-73 705 Støtte til voksne under erhvervsmæssig uddannelse
702 Revision af lov om totalisatorspil 703 Ægtefællers beskatning
701 Ændring af Kommissionsloven

1973

700 Turisme i Grønland
698 Behandling af borgerlige sager 699 Ingeniøruddannelserne i Danmark
696 Skibes stabilitet 697 Ægteskabs opløsning. Betænkning nr. 2 fra ægteskabsudvalget af 1969
694 5. betænkning afgivet af udvalget til revision af søloven angående ansvar for olieskader 695 Personaleforbruget i kommuner og amtskommuner
692 Boligbyggeriet i Grønland 693 Instrumentteknikeruddannelsen
690 Sammenslutningen Boss of Scandinavia 691 Ægteskabs indgåelse. Betænkning nr. 1 fra ægteskabsudvalget af 1969
688 Revision af begravelsesloven og ligbrændingsloven 689 Periodiske syn af motorkøretøjer
686 Revision af foderstoflovgivningen 687 Delbetænkning om private registre
684 Ændring af skiftelovgivningen 685 Revision af loven om arbejdsretten
682 Kundgørelse og opfyldelse af traktater 683 Undervisning, erhvervsuddannelse og fritidsaktiviteter for indsatte i fængselsvæsenets anstalter
680 Uddannelse af sygehjælpere 681 Forbrugerkommissionens betænkning II: Markedsføring, forbrugerombudsmand og forbrugerklagenævn
678 Kriminalforsorgsudvalgets betænkning om prostitution. Udvalgets 4. betænkning 679 Erstatning for tab ved personskade og for tab af forsørger
676 Indtægtsgrænsen ved offentlig sygesikring 677 Intensivering af værnepligtiges uddannelse i Civilforsvarskorpset
674 Omfang og finansiering af byggemodningsforanstaltninger 675 Uddannelse af kliniske diætassistenter
672 Efteruddannelse af journalister 673 Ligestilling. Bilag
670 Sociale uddannelser 671 De bibliotekariske uddannelser
669 Den stedlige social- og sundhedstjeneste

1972

668 Kvinders stilling på arbejdsmarkedet
666 EDB-undervisning - Det offentlige uddannelsessystem 667 De strafferetlige særforanstaltninger
664 Det sociale tryghedssystem - 2. betænkning: Service og bistand 665 Central erhvervsregistrering
662 Anvendelsen af de studerendes opgaver og deres rettigheder i forbindelse hermed 663 Lægemidler
660 Lov om veterinærvæsenet samt om udøvelse af dyrlægegerning 661 Undervisningsministeriets struktur- og rationaliseringsudvalg
658 Ændring af par. 5 i lov nr. 256 af 4. juni 1969 om ægteskabs indgåelse og opløsning 659 Tilskud til lægemidler
656 Tjenestemænds godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser 657 Begrundelse af forvaltningsafgørelser og administrativ rekurs m.v.
654 Omlægning af daginstitutionernes struktur 655 Det almennyttige byggeris priser, standard og udlejningsmuligheder
652 Morarenter 653 Ændring af reglerne for uddannelsen til børneforsorgspædagog
650 Nogle af- og nedkriminaliseringsspørgsmål 651 Statsskatteadministrationen
648 Hjemmesygeplejen 649 Borgerlig personregistrering
646 Grønlandsadministrationens budget- og regnskabsvæsen 647 Uddannelse af lærere i tekstilsløjd
644 Effektiviteten af forvaring og særfængsel m.v. 645 International ungdomsudveksling
642 4. betænkning afgivet af udvalget til revision af søloven ang. I. Befordring af gods II. Befordring af passagerer og rejsegods III. Ændringer i enkelte sølovsbestemmelser (§§ 220 og 223 a) IV. Forældelse af visse fordringer (§ 284) 643 Revision af sømandsloven
640 Selskabsbeskatning 641 Det offentliges annoncering i dagspressen
638 Forbedring af kildeskatten 639 Koordinering af småskovsforeningernes og Det danske Hedeselskabs virksomhed
636 Dansk informations- og kulturarbejde i udlandet 637 Børne- og ungdomsteater
635 Realkreditinstitutternes vurdering og låneudmåling

1971

634 Udlæg og udpantning
632 Partiel byudviklingsplan nr. 9 for Københavns-egnens byudviklingsområde (udgivet i 1972) 633 Fødselshjælpens tilrettelæggelse (udgivet i 1972)
630 Omsorgen for ældre og for pensionister (udgivet i 1972) 631 Den fremtidige fordeling af arbejdsopgaverne på kriminalforsorgens område mellem Dansk forsorgsselskab og fængselsvæsenet (udgivet i 1972)
628 Finansieringsselskaber og lignende virksomheder 629 Centraladministrationens organisation
626 Gymnasielærernes pædagogiske uddannelse 627 Landsdelskonservatorierne i Esbjerg, Odense og Ålborg
624 Ændring af adoptionsloven. Betænkning I fra Justitsministeriets adoptionsudvalg 625 En foreløbig revision af højmessen (herunder dåb og nadver)
622 Efterforskning i straffesager m.v. 623 Uddannelse af maskinister og maskinmestre
620 Revision af almindelige betingelser for arbejder og leverancer 621 Skolebiblioteker og centraler for undervisningsmidler
618 Betænkning II afgivet af Handelsministeriets mælkeudvalg af 1965 619 Rådgivning inden for det sociale område
616 En statistisk belysning af pantebrevsmarkedet 617 Undervisningen i kristendomskundskab / religion i folkeskolen
614 Behovet for bibliotekarer 1970-1985 - en prognose 615 Kvinders deltagelse i det offentlige liv
612 Erhvervsfaglige grunduddannelser 613 Firmalov
610 Folkekirken i det moderne samfund. Bilag 611 Bidragsfonden
608 Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger på eller ved vejene 609 Erstatning for vaccinationsskader
606 Konkurs og tvangsakkord 607 Revision af biblioteksloven
604 Åger 605 Politikredsinddelingen i Danmark
602 Revision af samarbejdsudvalgsvirksomheden inden for statens styrelser m.v. 603 Forskellige spørgsmål vedrørende arbejdsløshedslovgivningen inden for søfartens område
600 Fondsbørsen og fondsbørsvekselererne 601 Straffelovrådets betænkning om privatlivets fred
598 10. betænkning afgivet af Landbokommissionen af 1960 om statens långivning til jordbrugsmæssige formål, ændringer i jordfordelingsloven, statens erhvervelse af jord og administrationen af lovgivningen vedrørende jordbrug 599 10. skoleår
596 Iværksættelse af en uddannelse af klinikassistenter for tandlæger og af tandplejere 597 Forbrugerkommissionens betænkning I: Mærkning og skiltning m.v. inden for forbrugsområdet
594 Kvinders sundhedsforhold 595 Gennemgang af ekspropriationslovgivningen
593 Hjælp efter forsorgsloven til indkaldte værnepligtige

1970

592 Radiokommissionen
590 Den offentlige hygiejne m.v. 591 Den fremtidige skolelægeordning
588 Straffelovrådets betænkning om spirituspåvirkede motorførere 589 Udenlandske arbejderes forhold i Danmark (udgivet i 1971)
586 Befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret - 7. del: Straf og disciplinarmidler. Klageregler 587 Undersøgelse af en række juridiske og administrative forhold vedrørende Danmarks Radio
584 Uddannelseskrav til seminariernes lærere 585 Indførelse af adgang for køber til at træde tilbage fra aftaler m.v. indgået på bopælen
582 Biografbevillingssystemet 583 Uddannelsen af plejehjemsassistenter
580 3. betænkning afgivet af udvalget til revision af søloven angående I. Partrederi II. Søpanteret m.v. III. Registrering af skibe under bygning 581 Betænkning afgivet af jordboniteringskommissionen - 1. del: Om udarbejdelsen af vejledende regler for udførelse af jordboniteringer - 2. del: Om kommissionens arbejde med ansættelse af prøvetakster i de enkelte kommuner
578 Datatransmission 579 Forsikringskommissionens betænkning II: Lovpligtig ulykkesforsikring
576 Uddannelse af lærerkræfter ved sociale seminarier og skoler m.v. 577 Formidlingen af undervisningsmidler inden for folkeskolen
574 Uddannelsen af børnehave- og fritidspædagoger 575 Familiens og børnenes tilpasning
572 3. betænkning afgivet af det nedsatte udvalg til overvejelse af spørgsmålet om ændring af de for statens tjenestemænd gældende arbejdstidsregler m.m. 573 Sundhedsplejerskeinstitutionen
570 Specialuddannelse af sygeplejersker i radiologi og uddannelse af røntgenografer 571 Uddannelse til omsorg
568 Sikring af søfarende i sygdomstilfælde 569 Religionsundervisningen i gymnasiet, på studenterkursus m.v. samt på kursus til højere forberedelseseksamen
566 Toldkommissionen af 1967 567 Hastighedsbegrænsning
564 Koordinering og udbygning af foranstaltninger for børn og unge med psykiske afvigelser 565 Danmarks samarbejde med udviklingslandene
562 Afhjælpning af præstemangelen 563 Kriminalforsorgsudvalgets betænkning om rekruttering og instruktion af honorarlønnede tilsynsførende. Udvalgets 3. betænkning
560 Kiropraktorer 561 Landbrugsordningerne
558 Dommerkontorernes kasse- og regnskabsvæsen 559 Samfundet og ungdommen
556 8. betænkning afgivet af Landbokommissionen af 1960 om revision af lovgivningen om landbrugsejendomme m.m. 557 9. betænkning afgivet af Landbokommissionen af 1960 om lovgivningen vedrørende opførelse af arbejderboliger på landet
554 Uddannelsen inden for skatteadministrationen 555 Aldersfordelingen i politikorpset
552 Realkreditkommissionen af 1966 553 Forbud mod racediskrimination
550 Pensioner efter tidligere tjenestemandslove 551 Forslag om revision af arbejdsløshedsforsikringen
548 Uddannelse til kommunernes sociale forvaltning 549 Uddannelse af socionomer
546 Bygningsmæssige civilforsvarsforanstaltninger - 1. del: Brandsikring af bygningskonstruktioner 547 Socialpædagogiske uddannelsers indhold

1969

544 Kommune-momsen 545 Olietanke og beskyttelse af grundvandet
542 Forsøgscenter for det gymnasiale undervisningstrin 543 Det sociale tryghedssystem - 1. betænkning: Struktur og dagpenge
540 En fællesnordisk aktieselskabslovgivning 541 Obligationsmarkedets forhold
538 Revision af værnepligtsloven - 1. delbetænkning om samarbejdet med det centrale personregister, afskaffelse af lægdsvæsenet, sessionens sammensætning m.m. 539 Beværtning
536 Udviklingen i dansk dagpresses struktur og økonomi 537 Revision af ligsynsloven
534 Registrerede revisorer 535 Koldinghus
532 Seksualundervisning uden for folkeskolen og individuel vejledning m.v. - Betænkning II 533 Håndværket og den mindre industri. Bilag og tabeller
530 Uddannelsen af det ikke-sygeplejerskeuddannede plejepersonale (plejere/plejersker) ved statshospitalerne og andre psykiatriske helbredelsesinstitutioner 531 Seminarieplanlægning
528 Statsskovenes distriktsadministration m.v. 529 Kjolesyningslæreruddannelsen
526 Kvindelige tjenestemænds forhold 527 Læreruddannelsen efter loven af 1966
524 Praktik i uddannelser til det sociale område 525 Organisation af konserveringsvirksomheden ved museer, arkiver og biblioteker samt om oprettelse af en konservatorskole
522 Adgang til svangerskabsafbrydelse 523 Udbygning af EDB-kapaciteten for forskning og uddannelse
520 Administrativ mellemuddannelse 521 Befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret - 5. del: Tjenestestedernes indretning og udstyr
518 Betænkning I afgivet af Handelsministeriets mælkeudvalg af 1965 519 Vilkår ved betingede domme og prøveløsladelser
516 Befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret - 6. del: Uddannelsen af forsvarets befalingsmænd 517 En kulturpolitisk redegørelse
515 Spirituspåvirkede motorførere

1968

514 Intensivering af mandskabsuddannelse
512 Uddannelse af økonomaer til sygehuse m.v. 513 Funktionærlovens §§ 1, 8 og 10
510 Revision af byggelovene for København og Frederiksberg 511 Uddannelse af fængselspersonale
508 En fast forbindelse over Store Bælt. Bind I. Bind II. Bind III 509 Dødsbobeskatning
506 Økonomisk støtte til unge under uddannelse 507 Undersøgelser mod personer ansat i politiets tjeneste
504 Kvinders uddannelsesproblemer 505 Kollektiv investering i aktier
502 Ingeniøruddannelser i Danmark 503 En ny organisation af den kliniske del af studenterundervisningen ved det lægevidenskabelige fakultet under Københavns Universitet
500 Det kriminalretlige sanktionssystem m.v. i Grønland 501 Opsparing og kapitalforsikring i pensionsøjemed
498 Den praktisk-teologiske uddannelse af præster i folkekirken 499 Befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret - 4. del: De værnepligtiges økonomiske og sociale forhold
496 Befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret - 3. del: Rådgivning, civilundervisning og velfærd 497 Mindre skibes sikkerhed
494 Handicappede unges deltagelse i fortsat undervisning i og ud over folkeskolen 495 Den kirkelige administration - Betænkning II
492 Efteruddannelsen af sygeplejersker til lederstillinger ved plejehjem og alderdomshjem med sygeafdelinger 493 Information og rådgivning indenfor håndværk og industri
490 Forsikringskommisionens betænkning I. Bilag 491 De for statens tjenestemænd gældende arbejdstidsregler m.m. - 2. betænkning
488 Byfornyelse 489 Arbejderbeskyttelse i Grønland
486 De primære provinslufthavne 487 Ansvaret for radio- og fjernsynsudsendelser
484 Seksualundervisning i folkeskolen m.v. - Betænkning I 485 Fradragsreglerne i den sociale pensionslovgivning
482 Erstatningsansvar for nuklear skade - Betænkning II 483 Afgivet af tjenestemandskommissionen af 1965. 1. del: Tjenestemandsloven. 2. del: Efterløn. 3. del: Løn og pension
480 Landbrugsuddannelsen 481 Oprettelse af en landsdelsscene i Sønderjylland
478 Skattefri afskrivninger på bygninger m.v. 479 Ægteskabsretlige problemer i forbindelse med kildeskattelovens regler om ægtefællers beskatning - Betænkning IV
476 Den kirkelige administration - Betænkning I 477 Københavns Lufthavns fremtid
474 Udbygning af journalistuddannelsen i Danmark 475 Den højere undervisnings og forskningens administrative organisation - Betænkning II
472 Thyborøn Kanal 473 Undervisningspligtens udvidelse
470 M/S Hanne S's og M/S Teddy's forlis 471 Statens refusioner af kommunernes udgifter

1967

468 Filmcensur 469 Statens informationsvirksomhed
466 Folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde - 2. betænkning 467 Naturfredning - Betænkning II
464 Økonomisk støtte til mødre med spædbørn 465 Medicinske utensilier (udgivet i 1968)
462 Biblioteksassistenternes uddannelses- og ansættelsesforhold 463 Faste forbindelser over Øresund
460 Bygningsskader 461 Naturfredning - Betænkning I
458 Civil værnepligt 459 Fællesantenneanlæg m.v.
456 Partiel byudviklingsplan nr. 8 for Københavns-egnens byudviklingsområde. Dragør, Store-Magleby og Tårnby kommuner 457 Toldgrænsekorpset
454 Lovgivning om transplantation 455 Danmarks Højskole for Legemsøvelsers reorganisation
452 Principperne for en almindelig tillægspensionsordning 453 Undervisning og uddannelser
450 Oprettelsen af en særlig behandlingsinstitution for en del af de psykisk abnorme lovovertrædere 451 Københavns Universitets udbygning
448 Uddannelse af statsautoriserede revisorer 449 Autorisation m.v. af psykologer
446 Optrædendes engageringsforhold 447 Højere forberedelseseksamen
444 Afgivet af Fiskerikommissionen af 1961 445 Forbindelsen til Færøerne under arbejdskonflikter
442 Udflytning af Den kongelige grønlandske Handel 443 Adgang til at betale skat; af løbende indkomst m.v.
441 Skolefondens forvaltning af og kontrol med tilskudsmidlerne - 1.del: Folkeskolens lærerlønninger og pensioner

1966

440 Forsørgerbegrebet - Studier i familiens retslige problemer
438 Partiel byudviklingsplan nr. 7 for Københavns-egnens byudviklingsområde. Birkerød, Farum, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Tårbæk, Søllerød og Værløse kommuner 439 Anvendelse af indekslån i boligbyggeriets finansiering
436 Børsen og kapitalmarkedet - Betænkning I (udgivet i 1967) 437 Mulighederne for at inddrage amtstuerne og deres personale i arbejdet på indkomstbeskatningens område
434 Statsstøtte til forbedring af teaterlokaler og indretning af nye teaterlokaler for den tournerende teatervirksomhed 435 Straf for pornografi
432 Foranstaltninger til hindring af udnyttelse af boligmangelen - Betænkning II 433 Strafferetlig forældelse m.v.
430 Ungdomsskolen 431 Afgivet af Spildevandskommissionen af 1957
428 Befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret - 1. del: Militær pædagogik og ledelsesformer 429 Befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret - 2. del: Samarbejdsregler inden for forsvaret
426 Undervisningsvejledning for ungdomsskolen 427 Offentlig forebyggende børnetandpleje
424 Uddannelsen af børnehavelærere og fritidspædagoger 425 Administrative og økonomiske problemer i forbindelse med anvendelse af audio-visuelle hjælpemidler i undervisningen
422 Regulering af statens tjeneste- og lejeboligbidrag 423 Konkursordenen - Betænkning I
420 Kommuner og kommunestyre 421 Inflationens årsager
418 Forslag til lov om undervisning på de godkendte handelsskoler og forslag til revision af de videregående uddannelser for handels- og kontorfagene m.v. - Betænkning II 419 Beskatningen af pensionsordninger m.v.
416 En ny konkurrencelov 417 En ny dansk lov om mønstre
414 Lovgivning om voldgift 415 Ægteskabets retsvirkninger - Betænkning III
412 Kulturcentre 413 De for statens tjenestemænd gældende arbejdstidsregler m.m. - 1. betænkning
410 Landbokommissionen. 4. del om landvinding m.m. 411 Afgivet af den af Kirkeministeriet den 27. maj 1964 nedsatte kommission - 1. betænkning
408 Revisionsdepartementernes og hovedrevisionens forhold - 5. betænkning 409 Foranstaltninger til hindring af udnyttelse af boligmangelen - Betænkning I
407 Forholdsregler til opretholdelse af god orden i skolen

1965

406 Finansiering af kirkebyggeri
404 Ændring af reglerne om fri proces og organisationen af den vederlagsfrie retshjælp (udgivet i 1966) 405 Skolecentraler (udgivet i 1966)
402 Oprettelse af et teaterakademi 403 Landbokommissionen. 3. del om revision af lovgivningen om landbrugsejendomme og om financiering i landbruget m.v. (udgivet i 1966)
400 Tilsyn m.v. med betinget dømte og andre lovovertrædere 401 Partiel byudviklingsplan nr. 6 for Københavns-egnens byudviklingsområde. Ballerup-Måløv, Herlev, Herstedernes, Hvidovre, Ledøje-Smørum, Rødovre og Sengeløse samt dele af Brøndbyernes, Glostrup, Høje-Tåstrup og Vallensbæk kommuner
398 De offentlige arbejdsanvisningskontorers geografiske område 399 Ændringer af ejendomsbeskatningen
396 Fritidsundervisning for voksne 397 Det kongelige Teater
394 Revision af jagtloven 395 Ejerlejligheder m.v.
392 Byggeriets afgiftsmæssige stilling under en engrosledsafgift 393 2. betænkning afgivet af udvalget til revision af søloven angående I. Skibsføreren. II. Havari
390 Læreruddannelsen 391 Boligudgifter i skatte- og boligpolitisk belysning
388 Effektivisering af statsadministrationen 389 Uddannelse af byggeriets teknikere
386 Revision af loven om ungdomsskoler og aftenskoler m.v. f.s.v.a. fritidsforanstaltninger 387 Køretøjers lygteføring
384 Tjenestemænds adgang til almindelig folkepension 385 Undervisningsministeriets tilskudsforvaltning
382 Statens hospitalsvæsen for sindslidende - Betænkning I 383 Fængselsvæsenets anstaltsorganisation - Betænkning II
380 Administrationen af arbejds- og sociallovgivningen - 4. betænkning, 2. del 381 Revisionsdepartementernes opbygning og deres opgaver ved varetagelse af statens hovedrevision
378 Skattebegunstigelse for opsparing 379 Arbejdet i det af boligministeren nedsatte lejelovsudvalg af 1964
376 Trafikken til Grønland under konflikter 377 Retsafgiftslovgivningen
374 Revisorer, vejere og målere, mæglere, ejendomsmæglere, dispachører og translatører - Betænkning II 375 Skitseforslag til tunnelbaneanlæg i København, Frederiksberg og Tårnby kommuner
372 Den fremtidige transportforskning og dens organisation 373 En udvidelse af Arbejdsmarkedets Tillægspension til også at omfatte selvstændige erhvervsdrivende
370 Fællesnordiske regler om erhvervelse af løsøre i god tro (eksstinktiv erhvervelse af løsøre) (udgivet i 1964) 371 Invalidepension m.v.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

13-03-20