Insolvensret

Betalingsstandsning

Retsregler

Betænkninger

Bøger

Artikler

Erstatningskrav mod tilsynet

Honorar til tilsyn

Retspraksis


Retsregler

Konkurslovens kapitel 2

Betænkninger

Bet. nr. 983/1983: Betalingsstandsning

Bøger

Niels Ørgaard: Betalingsstandsning, 1979, 296 sider, DJØF. Anmeldt af Mogens Munch i UfR 1980 B.265-272.

Niels Ørgaard: Betalingsstandsningsreformen af 1984, 1. udg., 1984. Anmeldt af Claus Rasmussen i FM 1984.90-93.

Lars Lindencrone Petersen & Niels Ørgaard: Betalingsstandsningsret, 3. udg., 1998, 120 sider, DJØF. 2. udg. er anmeldt af Jens Paulsen i FM 1995.82-85. 1. udg. er anmeldt af Ernest Polack i ADV 1991.365-368.

Bo von Eyben og Peter Møgelvang-Hansen: Kreditorforfølgning - materiel foged- og konkursret, 3. udg., 1998, 359 sider, GadJura. 1. udg., 1991 er anmeldt af Hans Engberg i FM 1992.61-62 og af Ernest Polack i ADV 1991.300-302.

Artikler

Bernhard Gomard i JUR 1975.357-385: Betalingsstandsning og konkurs efter Konkursnovellen af 1975.

Poul Sørensen i JUR 1976.473-503: Skatte- og afgiftskravs stilling ved betalingsstandsning og konkurs.

Niels Ørgaard i UfR 1978 B.225-234: Suspension af udlæg i betalingsstandsningsperioden.

Poul Brincker i UfR 1979 B.303-305: Konkurslovens § 14. Ordlyd og mening

Omhandler den nugældende KL § 16 c om tilbagegivelse af ydelse overgivet efter beskikkelse af tilsyn.

Torkil Rasmussen i FM 1981.50-51: Auktionsforbud efter konkurslovens § 12.

Jens Anker Andersen i FM 1981.56-61: Forbud i henhold til KL § 12 - UfR 1981.28/3 HKK

Boris Hansen i FM 1981.74: Mere om auktionsforbud efter konkurslovens § 12.

Enevold Sørensen i FM 1981.75-77: Mere om konkurslovens § 12.

Niels Ørgaard i UfR 1981 B.131-132: En landsretskendelse om beskikkelse af tilsyn under betalingsstandsning

Omhandler UfR 1980.1057 VLK.

Kim Ulrich i UfR 1983 B.66-68: Kan tilsyn beskikket efter konkurslovens § 13 skabe massekrav med tilbagevirkende kraft?

Svaret er ifølge forfatteren "Nej".

Mogens Munch i UfR 1983 B.357-363: Foreslåede reformer af konkurslovgivningen

Omhandler bet. nr. 983/1983 om betalingsstandsning og bet. nr. 957/1982 om gældssanering.

Niels Ørgaard i UfR 1983 B.364-367: Panthavers position under betalingsstandsning - bemærkninger til betalingsstandsningsudvalgets udkast til ændring af reglen i konkurslovens § 12 om kreditorværn under anmeldt betalingsstandsning.

C.C. Duus og Michael Elmer i JUR 1984.213-227: Konkursreformen af 1984.

Poul Brincker i ADV 1989.353-355: Midlertidig udnyttelse af virksomhedens arbejdskraft i betalingsstandsnings- og konkurssituationer.

Torkel F. Hagemann i ADV 1989.476 og FM 1989.111: Om klager over det beskikkede tilsyn under en betalingsstandsning

Omtaler ØLK af 23.06.1989, hvorefter skifteretten ikke havde hjemmel til at behandle en klage over det beskikkede tilsyn efter betalingsstandsningens ophør. Herefter er Advokatnævnet kompetent til at behandle klagen.

Lars Svenning Andersen i ADV 1991.61-62: Sikkerhedsstillelse i betalingsstandsninger og konkurs

Omhandler bl.a. sikkerhedsstillelse for løn under betalingsstandsning.

Jens Anker Andersen i UfR 1994 B.255-257: Hvilke retsvirkninger har det, at tilsynet godkender et salg?

Det burde ifølge JAA være, at alle købers krav, herunder erstatningskrav, får stilling som massekrav af 2. klasse.

Jens H. Elmerkjær i ADV 1995.38-41: Fast ejendom og betalingsstandsning.

Jens Anker Andersen i UfR 1995 B.234-236: Har skyldnerens B-skat eller selskabsskatten i betalingsstandsningsperioden stilling som massekrav af 2. klasse?

Marianne von Eyben i ADV 1997.157: Pensionsindbetaling i relation til konkurs og betalingsstandsning.

Jens Paulsen i UfR 1998 B.158-160: Forlængelse af betalingsstandsningsperioden, jf. KL § 16 e, stk. 2 - UfR 1997.994 Ø

Anbefaler, at tilsynet sørger for at få skriftlig fuldmagt til at indgive anmodning om forlængelse af betalingsperioden.

Helle Larsen i FM 2000.16: Sanktioner ved manglende overholdelse af konkurslovens § 239

Omtaler sag, hvor advokatnævnet tildelte advokat en irettesættelse, idet han i strid med KL § 239 uden skifterettens forudgående godkendelse havde beregnet og modtaget salær som beskikket tilsyn under betalingsstandsningen.

Jens Paulsen i FM 2000.70-72: Pantefordringer - betaling af løbende ydelser - KL § 16 a, stk. 2.

Ejgil Jensen og Kristian B. Lassen i INSPI nr. 1/2001 p. 18-21: Revisors arbejde i forbindelse med betalingsstandsning.

Jens Paulsen i INSPI nr. 3/2001 p. 12-14: Revisors arbejde i forbindelse med betalingsstandsning - en kommentar.

Ejgil Jensen i INSPI nr. 3/2001 p. 14: Kommentar til kommentaren.

Jens Paulsen i FM 2007.818030: Tilsyn

I artiklen beskrives konkurslovens forskellige regler om tilsyn under anmeldt betalingsstandsning og ved tvangsakkordforhandling. Ulemper ved gældende ret påpeges, og der anvises forslag til styrkelse af kreditorernes retsstilling ved i forbindelse med stadfæstelse af tvangsakkord at etablere hjemmel til nedsættelse af et kreditorudvalg.

Trine Hasselbalch i Danske Revisorer nr. 3/2009 p. 20-21: Krise - Hvad er det?

Om virksomheders egen vurdering og behovet for opmærksomhed på likviditetsudviklingen. Forfatteren tilråder anmeldte frem for "stille" betalingsstandsninger. Om udpegning af rekonstruktør og tilsyn samt om sikkerhedsstillelse.

Nicolai Dyhr og Piya Mukherjee i R&R nr. 7/2009 p. 54-61: Rekonstruktion og revisor

Om betalingsstandsning, akkord, konkurs og gældssanering med omtale af proces og regelgrundlag. Vurdering af revisors mulige rolle under forløbet.

Erstatningskrav mod tilsynet

UfR 1999.473 VLD: Advokat havde som tilsynsførende under betalingsstandsning overført ca. 198.000 kr. til en særlig sikringskonto med provenuet fra salg af smågrise i de sidste måneder før fristdagen. Dette provenu var ikke holdt adskilt fra gårdejerens øvrige midler og overførslen indebar en uberettiget begunstigelse af panthaverne i ejendommen, som var omstødelig efter KL § 72, stk. 2. Advokaten fandtes erstatningsansvarlig over for Hypotekbanken, da han trods tilsagn herom ikke havde sørget for den nødvendige adskillelse mellem provenuet fra besætningssalgene og skyldnerens øvrige midler.

TfS 2000.493 ØLD: Told og Skat påstod advokat Carsten Brink, der havde været tilsynsførende under betalingsstandsning, dømt til at erstatte 272.878 kr., som ikke var blevet betalt i A-skat og moms under betalingsstandsningen. ØL frifandt advokaten, idet han havde foretaget alle sædvanlige kontrolforanstaltninger og sædvanlig instruktion i forhold til selskabets ledelse. Han havde ikke udvist erstatningspådragende adfærd.

TfS 2000.975 HD (UfR 2001.325 HD og TfS 1999.251 ØLD): Advokat Kaj Høj, der havde været tilsynsførende i et betalingsstandsningsbo for et aps, der drev fragtmandskørsel, blev frifundet for erstatningskrav på 478.068 kr. vedr. ikke betalt A-skat og moms. Højesteret fandt, at advokaten burde have iværksat skærpet kontrol og have underrettet skifteretten og derved havde handlet ansvarspådragende. Skatteministeriet havde ikke ført det fornødne bevis for, at tabet skyldtes advokatens ansvarspådragende forhold. ØL's dom er komm. af Jens Paulsen i Pantefogeden nr. 4/1999 p. 104-107: Tilsynsansvar for betaling af a-skat og moms.

TfS 2002.970 HD (SKM2002.548 HD og UfR 2003.81 HD): Advokat, der havde været tilsynsførende for ApS under betalingsstandsning, burde i løbet af 1995 have indset, at videreførelse af betalingsstandsningen var formålsløs, og at der bestod en nærliggende risiko for, at en fortsættelse af driften ville medføre yderligere gæld til Told og Skat. Han fandtes erstatningsansvarlig for tab opstået ved driften efter d. 31.12.1995, og dømtes til at betale 174.799 kr.

TfS 2003.89 BRD: Advokat i Odense, der var tilsynsførende for gartneri, burde have indset, at fortsættelse af betalingsstandsning var formålsløs, og han fandtes erstatningsansvarlig for manglende indbetaling af A-skatter for 2 måneder, indtil konkursdekret blev afsagt. Advokaten blev dømt til at betale 90.445 kr.

Honorar til tilsyn

UfR 1997.595/2 VLD: Advokat Poul Holmgaard, Århus, fandtes ikke at have godtgjort, at beløb, der var indbetalt til ham som tilsynsførende under betalingsstandsning, på 84.816 kr. var stillet til sikkerhed for hans honorar. Advokaten dømt til at udbetale beløbet til konkursboet tillige med klientkontorente samt procesrente fra byrettens døm. Ikke grundlag for at anse tidsforbruget på 119 timer for urimeligt, og VL godkendte honorarkrav på 119.000 kr. excl. moms.

FM 1999.131/1 VLK: Skifteretten havde besluttet, at advokat A, der havde været tilsynsførende under betalingsstandsning, først kunne få godkendt sit honorar, når konkursboet, hvor advokat B var kurator, var endeligt afsluttet. Antaget, at advokat A havde krav på, at skifteretten havde krav på, at skifteretten endeligt fastsatte hans vederlag i medfør af KL § 239, stk. 1, da A's arbejde var ophørt.

FM 2000.87/4 VLK: Skifteretten havde nedsat den tilsynsførende advokats honorar fra 75.000 kr. til 40.000 kr. plus moms. VL forhøjede salæret til 75.000 kr. plus moms, navnlig efter de oplysninger, der forelå om det udførte arbejde.

UfR 2003.1111 ØLK: ØL tiltrådte det af skifteretten i Nyborg fastsatte honorar til tilsynsførende på 190.000 kr. ekskl. moms for 120 advokattimer og 80 sekretærtimer. Advokaten have krævet 275.000 kr. plus moms. KL § 239 fandt anvendelse også i tilfælde, hvor betalingsstandsning blev sluttet uden at blive afløst af en egentlig konkursbehandling.

UfR 2003.2295 VLK: Advokatfirma, som førte tilsyn under betalingsstandsning, havde udfaktureret 2.054.000 kr. ekskl. moms for almindeligt advokatarbejde, og krævede desuden 379.000 kr. godkendt for tilsynsarbejdet. KL § 239, stk. 1 måtte forstås således, at skifteretten ikke blot skal fastsætte vederlaget for det arbejde, som tilsynet har udført som led i hvervet som tilsyn, men at bestemmelsen også giver skifteretten mulighed for at kontrollere tilsynets vurdering af, hvilken del af det advokatarbejde, som advokat X har udført, der er omfattet af hvervet som tilsyn under betalingsstandsningen, og hvilken del af arbejdet, der ikke er omfattet af dette hverv.

Retspraksis

UfR 1979.1 HKK (KL § 12)

UfR 1979.94 HKK (KL § 12)

UfR 1980.1057 VLK: Skifteretten havde undladt at beskikke advokat K. W. Smith, Skive, som tilsyn efter KL § 13, idet han var tidligere bestyrelsesmedlem. VL stadfæstede. Niels Ørgaard påpeger i UfR 1981 B.131-132, at skifterettens afgørelse ikke kan indbringes for højere ret, jfr. KL § 208, stk. 1.

UfR 1981.28/3 HKK: Skifterettens afgørelse efter KL § 12 om, hvorvidt der under en betalingsstandsning bør kunne ske rådighedsfratagelse eller søges fyldestgørelse, fandtes ikke at burde træffes for hvert udlæg for sig. Sagen blev hjemvist til behandling i realiteten.

UfR 1996.7 VLK (FM 1995.152/2): Advokat Henrik Ottosen, Viborg, havde været medlem af kreditorudvalg under betalingsstandsning fra juni 1993 til selskabet blev erklæret konkurs d. 26.10.1993. Anmodede om et honorar på 18.000 kr. + moms. Efter det oplyste havde kreditorudvalgets arbejde bestået i forhandlinger med forskellige kreditorer, revisor og pengeinstitutter med henblik på at tilvejebringe en akkord. Arbejdet havde således ikke haft karakter af en sådan særlig forretnings- eller branchesagkyndig bistand, som efter motiverne kan begrunde tilkendelsen af et vederlag til kreditorudvalgsmedlemmer. Der forelå ikke oplysning om, at det beskikkede tilsyn havde nedsat sit honorar som følge af kreditorudvalgets arbejde. Det tiltrådtes, at begæring om vederlag ikke var taget til følge.

TfS 1996.593 BRD: Pålignede B-skatter under betalingsstandsning havde status som simpelt krav.

UfR 1997.595/2 VLD: Advokat Poul Holmgaard, Århus, fandtes ikke at have godtgjort, at beløb, der var indbetalt til ham som tilsynsførende under betalingsstandsning, på 84.816 kr. var stillet til sikkerhed for hans honorar. Advokaten dømt til at udbetale beløbet til konkursboet tillige med klientkontorente samt procesrente fra byrettens døm. Ikke grundlag for at anse tidsforbruget på 119 timer for urimeligt, og VL godkendte honorarkrav på 119.000 kr. excl. moms.

UfR 1997.994 ØLK: Betalingsstandsning nægtet forlænget, da anmodningen herom fra det beskikkede tilsyn ikke var underskrevet af skyldneren, jfr. KL § 16 e, stk. 2. Komm. af Jens Paulsen i UfR 1998 B.158-160.

FM 1998.137/3 ØLK: Fogedretten udsatte 2. auktion, da skifteretten i medfør af KL § 16 a, stk. 1 havde truffet bestemmelse om, at der ikke kunne ske fyldestgørelse på grundlag af pantefordringer, der ikke ville kunne omstødes i tilfælde af konkurs. ØL stadfæstede.

UfR 2000.475 VLD (FM 2000.6/2 VLD): Advokat Hans Boserup, der var beskikket som tilsyn, anmodede d. 29.10.1999, der var den sidste frist, om forlængelse af fristen for betalingsstandsningens udløb. Skifteretten i Gråsten havde med rette anset betalingsstandsningen for ophørt, da tilsynet ikke i kraft af beskikkelsen havde fuldmagt til at handle på skyldnerens vegne, og idet skrivelsen af 29.10.1999 ikke efter sit indhold var fremsendt på skyldnerens vegne.

FM 2001.104/2 VLK: Kære af skifterettens kendelse af 13.03.2001 om, at advokat T skulle fortsætte som tilsyn under en betalingsstandsning, blev afvist, da skifteretten allerede d. 01.02.2001 havde truffet samme beslutning.

UfR 2002.233 ØLK: Beskikkelse af advokat Kurt Skovlund som tilsynsførende under betalingsstandsning i selskabet Scanbox Entertainment A/S blev tilbagekaldt som følge af inhabilitet, idet en partner havde siddet i bestyrelsen.

UfR 2002.2421 VLK (FM 2002.181/2 VLK): Advokat, der var beskikket tilsyn for Aps i betalingsstandsning, havde ikke haft fuldmagt til at indgive begæring om arrest mod selskabets direktør, og arresten blev derfor ophævet.

FM 2003.53/1 VLK: Skifteretten havde afsagt kendelse om, at betalingsstandsning var udløbet d. 18.08.2002, idet den samlede bestyrelse skulle tiltræde anmodning om forlængelse. VL hjemviste sagen til fornyet behandling, da direktøren havde haft mundtlig fuldmagt fra den samlede bestyrelse til at indgive begæringen, som derfor ansås for rettidigt indgivet.

UfR 2004.1193 ØLK: Landmand, der havde standset betalingerne med en samlet gæld på ca 12 mio kr., fik medhold i, at der skulle nedsættes et kreditorudvalg i medfør af KL § 14, stk. 1.

UfR 2008.51 VLK: E A/S havde anmeldt betalingsstandsning til skifteretten d. 05.12.2006. Betalingsstandsningen var flere gange blevet forlænget, senest til udløb d. 06.09.2007. Tilsynet anmodede d. 05.09.2007 om forlængelse af betalingsstandsningen, og anmodningen var vedlagt en erklæring underskrevet af to af de tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene var selskabets direktør. Kolding Skifteret tilkendegav over for tilsynet, at begæringen ikke var behørigt underskrevet, hvorfor betalingsstandsningen ville ophøre næste dag, såfremt skifteretten ikke senest kl. 15.00 d. 06.09.2007 havde modtaget en behørigt underskrevet begæring. D. 06.09.2007 meddelte tilsynet skifteretten, at et flertal af bestyrelsen havde tiltrådt begæringen om forlængelse, og at det 3. bestyrelsesmedlem var enig i anmodningen om forlængelse, men han havde ikke skrevet under, da han var i udlandet. D. 10.09.2007 afsagde skifteretten kendelse om, at betalingsstandsningen var ophørt d. 06.09.2007. Tilsynet kærede denne afgørelse med påstand om, at betalingsstandsningen blev forlænget i 3 måneder fra d. 06.09.2007, med henvisning til at der ikke var hjemmel til at kræve tiltrædelse fra samtlige bestyrelsesmedlemmer, idet beslutninger i selskaber efter den selskabsretlige teori og praksis kan træffes af et flertal i bestyrelsen. VL fandt, at selskabet havde udført tilstrækkelige bestræbelser på at gøre det tredje bestyrelsesmedlem, der efter det oplyste opholdt sig i Tyrkiet, bekendt med anmodningen om forlængelse af betalingsstandsningen. I hvert fald under disse omstændigheder havde skifteretten ikke haft grundlag for at afvise begæringen om forlængelse af betalingsstandsningen alene som følge af den manglende underskrift fra det tredje bestyrelsesmedlem, hvorfor VL ophævede skifterettens kendelse og hjemviste sagen til fortsat behandling i skifteretten

UfR 2008.1462 ØLK: Kreditor, K, indgav d. 21.11.2007 begæring om tvangsauktion over en ejendom tilhørende debitor, D. Grundlaget var et tidligere foretaget udlæg. D havde d. 16.11.2007 anmeldt betalingsstandsning, der blev d. 21.12.2007 nedlagt et fyldestgørelsesforbud jf. KL § 16 a af skifteretten. Herefter afviste fogedretten sagen. ØL fandt jf. RPL § 502, stk. 1, nr. 3 jf. § 571, stk. 1 at fogedretten burde have udsat sagen, ØL ophævede derfor fogedrettens beslutning.

Advokat Jørgen U. Grønborg