Energiret

Retsregler

Betænkninger

Bøger

Artikler

Retspraksis


Retsregler

Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), jf. lovbekg. nr. 132 af 06.02.2024

Lov om et midlertidigt solidaritetsbidrag (Solidaritetsbidragsloven), jf. lov nr. 502 af 16.05.2023

Lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion, jf. lovbekg. nr. 296 af 17.03.2023

Lov om Energinet, jf. lovbekg. nr. 271 af 09.03.2023

Lov om likviditetslån m.v. i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger og til energiintensive virksomheder m.v., jf. lovbekg. nr. 1400 af 10.10.2022

Lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger, jf. lovbekg. nr. 1387 af 05.10.2022

Lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter, jf. lovbekg. nr. 1306 af 22.09.2022

Lov om projektering og anlæg af en energiø i Nordsøen, jf. lov nr. 2379 af 14.12.2021

Lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser (Biobrændstofloven), jf. lovbekg. nr. 2167 af 29.11.2021

Lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter (Ecodesignloven), jf. lovbekg. nr. 2166 af 29.11.2021

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. lovbekg. nr. 1923 af 08.10.2021

Lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og om Green Labs DK-programmet (EUDP-loven), jf. lovbekg. nr. 895 af 28.08.2019

Lov om Forsyningstilsynet, jf. lov nr. 690 af 08.06.2018

Bekg. nr. 599 af 04.06.2024 om tilskud til energibesparelser, energieffektiviseringer og CO2-reduktioner i erhvervsvirksomheder (Erhvervspuljebekendtgørelsen)

Bekg. nr. 564 af 29.05.2024 om en godkendelsesordning for virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg (VE-godkendelsesordningen)

Bekg. nr. 562 af 29.05.2024 om tilskudspulje til fremme af energieksportindsatsen

Bekg. nr. 530 af 28.05.2024 om bæredygtighed og besparelse af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler og flydende biobrændsler til energiformål, m.v. (Bæredygtighedsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 451 af 13.05.2024 om tilskud til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling

Bekg. nr. 1748 af 12.12.2023 om statens overtagelse af indefrosne energiregninger for husstande og virksomheder

Bekg. nr. 1363 af 28.11.2023 om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder (Indefrysningsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1322 af 23.11.2023 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om Forsyningstilsynet

Bekg. nr. 1310 af 17.11.2023 om økonomisk regulering af Energinet og dennes helejede datterselskaber

Bekg. nr. 1150 af 05.09.2023 om CO2e-fortrængningskrav og bæredygtighed m.v. (CO2e-fortrængningsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1127 af 28.08.2023 om tilskud til energiforbedringer i bygninger til helårsbeboelse (Energirenoveringspuljen)

Bekg. nr. 943 af 24.06.2023 om tilskud til energivirksomheders implementerings- og administrationsomkostninger ved indefrysning af høje energiregninger for husstande, virksomheder mv.

Bekg. nr. 882 af 20.06.2023 om kontaktpunkt og tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen

Bekg. nr. 805 af 14.06.2023 om betaling for myndighedsbehandling i Energistyrelsen

Bekg. nr. 649 af 31.05.2023 om Håndbog om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til besparelse af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål (HB 2021) (Håndbogsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 624 af 30.05.2023 om obligatorisk energisyn i store virksomheder

Bekg. nr. 473 af 02.05.2023 om tilskud til udsatte energiintensive institutioner på Kulturministeriets område

Bekg. nr. 472 af 02.05.2023 om pulje til energiforbedrende tiltag på institutioner på Kulturministeriets område

Bekg. nr. 1606 af 28.12.2022 om rådgivende interessentforum for Energinet

Bekg. nr. 1432 af 31.10.2022 om likviditetslån til energiintensive virksomheder

Bekg. nr. 1427 af 31.10.2022 om likviditetslån mv. til energivirksomheder ved indefrysning af høje energiregninger for husstande, virksomheder mv.

Bekg. nr. 1426 af 31.10.2022 om tilskud til små varmeforsyningsvirksomheders implementeringsomkostninger ved indefrysning af høje energiregninger for husstande, virksomheder mv.

Bekg. nr. 1366 af 28.09.2022 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekg. nr. 935 af 18.06.2022 om værditabsordningen, salgsoptionsordningen og taksationsmyndigheden

Bekg. nr. 774 af 01.06.2022 om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter

Bekg. nr. 751 af 30.05.2022 om totaløkonomisk rentable energiforbedringer

Bekg. nr. 2658 af 28.12.2021 om tilskud til projekter, der fremmer effektiv energianvendelse og fleksibilitetsløsninger inden for el og energi (ELFORSKbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 2537 af 14.12.2021 om fastlæggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til biobrændstofloven

Bekg. nr. 1816 af 14.09.2021 om tilskud til energiforbedringer og digitale løsninger i kommunale og regionale bygninger

Bekg. nr. 1449 af 17.06.2021 om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW ved ejerskifte af fast ejendom

Bekg. nr. 1321 af 09.06.2021 om miljøvenligt design af energirelaterede produkter (Ecodesignbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1297 af 14.06.2021 om tilskud til biogas, der sælges til brug for transport, eller anvendes til procesformål i virksomheder eller til varmeproduktion

Bekg. nr. 1014 af 21.05.2021 om sammenkædning af offentlige finansielle foranstaltninger til energieffektive renoveringer i bygninger med planlagte eller gennemførte energibesparelser

Bekg. nr. 2161 af 14.12.2020 om VE-bonusordning til naboer til vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker (VE-bonusbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1699 af 26.11.2020 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder (Energisparebekendtgørelsen)

Bekg. nr. 742 af 30.05.2020 om grøn pulje

Bekg. nr. 547 af 28.04.2020 om midlertidig fravigelse af visse frister og andre betingelser på området for fremme af vedvarende energi på Energistyrelsens område som følge af covid-19

Bekg. nr. 270 af 19.03.2020 om Forsyningstilsynets arbejdsplan

Bekg. nr. 1281 af 02.12.2019 om Forsyningstilsynets overvågnings- og analyseopgaver

Bekg. nr. 832 af 16.08.2019 om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter, som fremmer lagring af vedvarende energi (Energilagringspuljen)

Bekg. nr. 215 af 06.03.2019 om markedsmæssighed af aftaler om realisering af energibesparelser

Bekg. nr. 1124 af 04.09.2018 om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger

Bekg. nr. 761 af 07.06.2018 om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter (Kvotegebyrbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1670 af 16.12.2015 om energivirksomheders oplysning af forbrugere om energiforbrug og fakturering

Vejledning nr. 9173 af 28.02.2022 til cirkulære nr. 9909 af 9. december 2020 om energieffektivisering i statens institutioner

Cirkulære nr. 9261 af 11.03.2022 om Dansk Dekommisionering

Cirkulære nr. 9909 af 09.12.2020 om energieffektivisering i statens institutioner

Betænkninger

Bet. nr. 1286/1995: Obligatorisk individuel måling for forbrugsposter

Bet. nr. 922/1981: Barsebäckværket - sikkerhed og beredskab

Bet. nr. 286/1961: Adgangen til at drive nukleare anlæg (atomanlæg) og erstatningsansvaret for skade forvoldt af nukleare ulykker

Bøger

Klaus Skytte, Stine Grenaa Jensen, Poul Erik Morthorst & Ole Jess Olsen: Støtte til vedvarende energi?, 1. udg., feb. 2004, 184 sider, DJØF.

Helle Tegner Anker (red.), Birgitte Egelund Olsen (red.), Anita Rønne (red.), Barry Barton, Ellen Margrethe Basse, Jørgen Dalberg-Larsen, David Grinlinton, Margaret Gross Grossman, Ulf Hammer, Julian Jurgensmeyer, Bent Ole Gram Mortensen og Donald Z. Zillmann: Legal Systems and Wind Energy - A Comparative Perspective, 1. udg., 2008, 352 sider, DJØF

Ellen Margrethe Basse (red.), Bent Ole Gram Mortensen, Anita Rønne og Pernille Aagaard: Miljøretten 6, Klima og energi, 1. udg., nov. 2008, 878 sider, DJØF

Mads Borup, Per Dannemand Andersen, Birgitte Gregersen & Anne Nygaard Tanner: Ny energi og innovation i Danmark, 1. udg., nov. 2009, 174 sider, DJØF

Ellen Margrethe Basse: Vedvarende energi - de lovgivningsmæssige rammebetingelser, 1. udg., nov. 2011, 334, DJØF. Anmeldt af Peter Pagh i UfR 2012 B.94/2-95.

Anita Rønne redigeret af Beatriz Martinez Romera, Cătălin-Gabriel Stănescu & Martha Roggenkamp: Perspectives on Energy Law: Denmark and Beyond, 1. udg., maj 2019, 244 sider, Forlaget Ex tuto

Artikler

Anita Rønne og Michael Budtz i UfR 1984 B.369-379: Den retlige regulering af efterforskning og indvinding af olie og gas fra Danmarks undergrund.

Christen Boye Jacobsen og Thomas Andersen Thrane i NTS nr. 1/2005 p. 100-109: Energiselskaber mellem andelsselskabsret og energiret.

Thomas Andersen Thrane og Bent Ole Gram Mortensen i EU-ret & Menneskeret nr. 6/2009.351-375: EU's tredje liberaliseringspakke på energiområdet: Det indre marked tager endnu et skridt frem.

Marcia Bossen Møller i NTS nr. 1-2/2013 p. 38-48: Remit-forordningen - om integritet og gennemsigtighed på energimarkederne

Artiklen beskriver baggrunden for anvendelsesområdet for forordning nr. 1227/2011 om Integritet og Gennemsigtighed på Energimarkederne af 28.12.2011 og dens afgrænsning til direktiv nr. 2003/6 om Insiderhandel og Kursmanipulation.

Niels Schiersing i ET nr. 3/2014 p. 227-242: Om pris- og mængderisiko i længerevarende kontrakter om salg af energi m.v.

Artiklen analyserer på baggrund af udvalgte afgørelser fortolkning, udfyldning og tilpasning af langvarige aftaler om kapitalintensive aktiviteter.

Ninna Bilstrup Rask i RETTID 2018 afhandling nr. 5: Økonomisk regulering af Energinet - Fra hvile i sig selv-princippet til en indtægtsrammeregulering

Jøren Ullits og Bent Ole Gram Mortensen i UfR 2021 B.143-149: Ejendomsbegrebet i VE-lovens salgsoptionsordning

Helle Tegner Anker, Lars Bracht Andersen og Birgitte Egelund Olsen i Festskrift til Bent Ole Gram Mortensen, 2022, DJØF, p. 31-62: Sol og vind – det samme sind?

Jøren Ullits og Bent Ole Gram Mortensen i UfR 2022 B.265-274: Hvad har den grønne omstilling at gøre med fortolkningen af en »beboelsesejendom«?

Artiklen belyser, hvordan beboelsesejendomsbegrebet i VE-loven fortolkes i taksationspraksis, og behandler nogle af de principielle udfordringer, som begrebet rejser i praksis.

Retspraksis

UfR 1999.892 VLD: Lejer af stuehus på landejendom, der var tilmeldt som forbruger over for Haderslev og Omegns Elforsyning, hæftede for det registrerede forbrug, selv om det måtte antages, at en del af forbruget måtte henføres til udlejers forbrug i staldbygningerne.

UfR 2000.2098 VLD: SH Energi blev dømt til at betale Banestyrelsen 420.477,20 kr. til dækning af omkostningerne ved omlægning i 1993 af højspændingsledninger i forbindelse med indførelse af elektrisk togdrift mellem Fredericia og Padborg.

UfR 2017.2199 HD: En forbruger havde sandsynliggjort, at et målt elforbrug ikke svarede til det faktiske og blev derfor frifundet for betaling af en ekstraregning på 214.000 kr.

En forbruger, A, skulle betale for et elforbrug på 110.791 kWh, som medførte en ekstraregning på 214.000 kr. Forbruget svarede til forskellen mellem målerstanden i november 2010, som A selv indberettede, og målerstanden, da elmåleren blev udskiftet og aflæst i april 2011. Parterne var enige om, at A ikke kunne have forbrugt denne mængde el i perioden november 2010 til april 2011, og spørgsmålet var derfor, om A systematisk havde angivet sit elforbrug for lavt i de år, hvor han selv havde aflæst måleren. Hvis det elforbrug, som måleren viste, var rigtigt, skulle forbrugeren i årene fra 2001, da elmåleren sidst blev aflæst af SEAS-NVE, B, og til 2011 have haft et gennemsnitligt årligt elforbrug på ca. 22.000 kWh. Der var ikke påvist fejl ved elmåleren, og det påhvilede derfor A at betale for det elforbrug, måleren viste, medmindre han kunne godtgøre eller sandsynliggøre, at dette ikke svarede til det faktiske forbrug. HR fandt, at der ved denne vurdering måtte lægges vægt på A's elforbrug før og efter den periode, hvor måleren ikke var blevet aflæst af B, hvad der var det sædvanlige elforbrug for en husstand og en ejendom som A's, om der var omstændigheder, der kunne forklare et elforbrug langt ud over det sædvanlige, og om det kunne lægges til grund, at A i tidligere år selv havde indberettet sit elforbrug korrekt. A's elforbrug lå i perioden, fra han flyttede ind i ejendommen i 1992 til november 2001, hvor B aflæste måleren, på mellem ca. 7.700 og ca. 12.700 kWh årligt. I perioden fra udskiftningen af måleren i 2011 og til udgangen af 2016 lå forbruget på mellem ca. 6.000 og ca. 8.500 kWh årligt. På grundlag af målerstanden ved B's aflæsning i november 2001, måtte det antages, at A havde indberettet målerstanden korrekt i 2000 og 2001. Ved et syn og skøn var det oplyst, at et sædvanligt elforbrug for en husstand og en ejendom som forbrugerens var ca. 8.500 - 9.000 kWh årligt. På denne baggrund og på baggrund af bl.a. oplysningerne om A's indkøb af fyringsolie i perioden fandt HR, at A i tilstrækkelig grad havde sandsynliggjort, at det faktiske forbrug ikke svarede til det, som elmåleren viste. HR stadfæstede derfor byrettens dom, som frifandt A. ØL var nået til et andet resultat.

Advokat Jørgen U. Grønborg