Forskudsvis udbetaling af fastsatte børnebidrag

Retsregler

Artikler

Statistik

Retspraksis


Retsregler

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag kap. 3.

Vejledning nr. 10177 af 11.10.2007 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Artikler

Glen Varmer i JUR 1983.246252: Om forskudsvis udbetaling af børnebidrag, når barnet har indkomst

Gør gældende, at der kan ske forskudsvis udbetaling, selv om barnets indtægt overstiger 3 gange normalbidrag.

Birthe Frederiksen i JUR 1984.32-34: Mere om bidragsforskud, når børn har indtægter

Gør gældende, at der ikke kan ske forskudsvis udbetaling, selv om barnets indtægt overstiger 3 gange normalbidrag.

Statistik

Ifølge Danmarks Statistik Social sikring og retsvæsen 1996.11 blev der i 1995 udbetalt ca. 1.290 mio. kr. i forskudsvis udbetalte normalbidrag til ca. 120.000 bidragsberettigede med i alt 167.269 børn eller 14,3% af alle børn. Inddrivelsesprocenten var på 95,2%. De samlede restancer udgjorde 3.334 mio. kr. pr. 31.12.1995.

Ifølge Danmarks Statistik Social sikring og retsvæsen 1997.7 blev der i 1996 udbetalt ca. 1.312 mio. kr. i forskudsvis udbetalte normalbidrag til ca. 119.000 bidragsberettigede med i alt 166.704 børn eller 14,1% af alle børn. Inddrivelsesprocenten var på 97,4%. De samlede restancer udgjorde 3.400 mio. kr. pr. 31.12.1996.

Retspraksis

UfR 1989.53/1 HD (UfR 1986.67 VLD): Forskudsvist udbetalte børnebidrag kunne inddrives ved lønindeholdelse, da samlivet ikke var genoptaget på udbetalingstidspunktet.

Skarrildhus 1994.23 f.: Bidrag, der er fastsat i overensstemmelse med parternes aftale, kan forskudsvist udbetales.

TFA 2001.68 CD: Der er ikke hjemmel til forskudsvis udbetaling af børnebidrag på grundlag af schweizisk bidragsafgørelse, jfr. § 11 i børnetilskudsloven. Der bør ikke udfærdiges et bidragsdokument, der ikke kan danne grundlag for inddrivelse, men som alene har til formål at danne grundlag for forskudsvis udbetaling af normalbidraget.

TFA 2004.74/2 CD: Børnebidragsresolution bortfaldet ved forældrenes genoptagelse af samlivet. Det Sociale Nævn for København stadfæstede herefter kommunens afslag på forskudsvis udbetaling af børnebidrag efter bidragsresolution udstedt før forældrenes genoptagelse af samlivet.

Ankestyrelsens principafgørelse 41-14 af 04.07.2014 om børnebidrag: Der kan ske modregning i bidrag – også normalbidrag - når bidragsbetaleren som følge af en langvarig sagsbehandling i Statsforvaltningen får nedsat bidragets størrelsen med tilbagevirkende kraft. Det er fortsat et krav, at kravene er konnekse - og at der lades tilstrækkeligt løbene bidrag tilbage til den løbende forsørgelse af barnet. Udbetaling Danmark skal vurdere, hvor meget det fremtidige løbende bidrag kan nedsættes.

Advokat Jørgen U. Grønborg