Insolvensret

Frivillige gældsordninger

Retsregler

Bøger

Artikler

Retspraksis


Retsregler

Cirk. nr. 178 af 01.12.1995 om kreditordninger

Bøger

E. Munch-Petersen: Konkurssurrogater, 1932.

E. Munch-Petersen: Overdragelser til fyldestgørelse, 1935

Hans Engberg, Allan Dam, Sørensen og Jens Paulsen: Brugeligt pant, frivillig ordning/akkord og rekonstruktion - landbrugsordninger, 1. udg., nov. 2013, 605 sider, DJØF. Anmeldt af Peter Mortensen i UfR 2014 B.65/2.

Artikler

Erik Stampe i JUR 1954.249-272: Konkursreglerne og den frivillige likvidation

Poul Sørensen i JUR 1969.213-216: Frivillige gældsordninger om beskyttelsen over for retsforfølgende kreditorer.

Poul Sørensen i JUR 1970.207-208 (Anmeldelse af Gomards Skifteret, 2. udg., 1969)

John Kessler i Justitia nr. 1/1978: Frivillige gældsordninger - en undersøgelse specielt med henblik på en afgrænsning af skyldnerens dispositionsbeføjelse.

Karsten Havkrog Pedersen i UfR 1984 B.21-24: Om konkurslovens § 94, nr. 1 og frivillige gældsordninger

Christian Jul Madsen i JUR 2001.343-362: Frivillige gældsordninger.

Jens H. Bangsgaard og Jens Paulsen i INSPI nr. 6/2003 p. 11-14:  Akkorder i juridisk betydning.

Palle Offersen i INSPI nr. 6/2003 p. 15-21: Revisors arbejde i forbindelse med akkord.

Jens Baagø Thomsen i ADV nr. 4/2012 p. 38-40: Rolig nu, skat - pengene skal nok komme. (Hvis kun et mindre antal kreditorer har penge i klemme i en konkurstruet virksomhed, kan der med fordel indgås en frivillig aftale.)

Retspraksis

Hvilke krav er omfattet?

Er ordningen etableret?

Hvilke krav er omfattet?

TfS 2003.784 ØLD (SKM2003.423 ØLD): Sagen drejede sig om, hvorvidt en aftale mellem ToldSkat og en personligt drevet virksomhed om delvis eftergivelse/frivillig akkord også omfattede et krav på moms opstået før aftalens indgåelse, men som ikke var nævnt i aftalen. S gjorde gældende, at ToldSkat var eller burde have været bekendt med det yderligere momstilsvar, og at dette således måtte være omfattet af akkordaftalen. Landsretten fandt, at ToldSkat efter aftalens ordlyd og det oplyste om baggrunden for akkorden ikke allerede som følge af aftalen var afskåret fra at gøre yderligere krav fra tiden før aftalen gældende mod virksomheden, uanset at ToldSkat ikke havde taget forbehold herfor i aftalen. Landsretten fandt det samtidig ikke godtgjort, at efteranmeldelsen vedrørende moms for 1995 var afleveret til ToldSkat, hvorefter det ikke var godtgjort, at ToldSkat havde kendskab til det yderligere krav ved akkordaftalens indgåelse. Vedrørende muligheden for en kontrol af, hvorvidt der var yderligere krav, fastslog landsretten, at dette ville fordre, at ToldSkat foretog en fuldstændig gennemgang af S's regnskab og selvangivelser, hvilket måtte stå virksomheden klart. Landsretten fandt således ikke, at ToldSkat burde have kendt til det yderligere krav, eller at virksomheden med føje kunne antage, at et manglende forbehold kunne opfattes som et afkald på at gøre yderligere ikke kendte krav gældende.

Er ordningen etableret?

UfR 1992.422 VLK: Frivillig gældsordning anset for etableret. På konto hos advokat Carsten Michelsen, Horsens, indestod kr. 7.200 indbetalt i h t en frivillig gældsordning tiltrådt af over 60% af kreditorerne. SBK-Finans gjorde udlæg i indeståendet på et tidspunkt, hvor de tiltrædende kreditorer endnu ikke havde fået besked om, at ordningen nu endeligt var gået i orden. Antaget at der d. 02.07.1991 var etableret en fast og endelig gældsordning for kærende, idet det ikke herved kunne tillægges betydning, at kreditorerne først d. 19.07.1992 blev underrettet om ordningens etablering.

FM 1992.158 VLD: D havde deponeret 50.000 kr. hos sin advokat efter salg af forretning. En kreditor havde været berettiget til at gøre udlæg i kontoen, idet debitor ikke bindende havde forpligtet sig i henhold til ordningen.

FM 2001.151 ØLK: Kreditor kunne ikke gøre udlæg i indestående på klientkonto hos skyldnerens advokat, idet beløbet tilhørte de kreditorer, der havde tiltrådt frivillig akkord.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20