Jurauddannelsen

Links

Betænkninger

Bøger

Artikler


Links

Juridisk institut ved Aarhus Universitet

Juridisk fakultet ved Københavns Universitet

Den Juridiske Skole ved Aalborg Universitet

Juridisk Institut ved Handelshøjskolen i København

El§a - European Law Students Association. Oversigt over foreningens aktiviteter, seminarer, kontaktpersoner mv.

Juridisk Diskussionsklub - Københavns Universitet

Betænkninger

Bet. nr. 1062/1985: Reform af den juridiske kandidatuddannelse

Bøger

Flemming Balvig: Samfundsjura. En sociologisk indføring i forholdet mellem ret og samfund, 1991, DJØF.

Morten Wegener: Juridisk metode, 1991, Aalborg Universitet.

Ellen Margrethe Basse og Vibeke Jensen: Regulering og Styring III - et bidrag til den juridiske forskeruddannelse, 1992, GadJura. Anmeldt af Inger Dübeck i JUR 1994.131-132.

Ditlev Tamm: Juristerne, studiet og sproget - en indledning til retstudiet, 1. udg., 1994, Nyt Nordisk Forlag. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1995 B.191-192.

Birgit Andersen, Bodil Horn Andersen og Jane Planck: Universitetsloven, ansættelsesbekendtgørelsen og PhD-bekendtgørelsen med kommentarer, 1.udg., 1997, DJØF.

Jens Birkmose, Oluf Olsen, Ulla Rosenkjær og Leif Rørbæk: Erhvervsrettens grundregler - nationalt og internationalt, 5. udg., 1997, Forlaget Birkmose

Lærebog med en pædagogisk gennemgang af de væsentligste retsområder fra aftaleret til varemærkeret.

Knud Waaben: Jura på Frue Torv, 1. udg., aug. 2005, 366 sider, Forlaget Thomson. Anmeldt af Jens Peter Christensen i UfR 2006 B.135/2

Jacob Lange: Jeg skal studere, 1. udg., aug. 2010, 144 sider, DJØF

Ole Bruun Nielsen: Juraspecialet - En håndbog, 2. udg., 2011, 100 sider, DJØF

Morten Rosenmeier: Eksamensteknik for jurastuderende, 1. udg., aug. 2014, 114 sider, DJØF

Ditlev Tamm: Et brev til Ingen om Intet i Lov og Ret, 1, udg., 2016, 71 sider, DJØF

Er skrevet af dansk retshistories grundlægger Peder Kofod Ancher og udgivet i 1764 og handler grundlæggende om værdiløsheden af det juridiske studium.

Bente Hagelund: Lærebog i offentlig ret, 2. udg., aug. 2018, 660 sider, Hans Reitzels Forlag

Jane Haunstrup Bregner et.al.: Indkøbs- og transportjura, 1. udg., jan. 2019, 420 sider, Hans Reitzels Forlag

Peter Mortensen: Digital tinglysning for studerende, 2. udg., jan. 2019, 243 sider, Karnov Group

Jørn Vestergaard: Specialeskrivning for jurastuderende, 1. udg., 2019, 60 sider, Gjellerup

Carina Risvig Hamer (ansv. red.) og Sten Schaumburg-Müller (ansv. red.) et.al.: Juraens verden – metoder, retskilder og discipliner, 1. udg., aug. 2020, 470 sider, DJØF

Kapitel 1. Juridisk Metode - Af Sten Schaumburg-Müller
Kapitel 2. Forskellige typer af lovbestemmelser - Af Annette Kronborg og Bent Ole Gram Mortensen
Kapitel 3. Den juridiske metodes historie - Af Morten Kjær
Kapitel 4. Standarder som retskilde - Af Bent Ole Gram Mortensen og Christian Frier
Kapitel 5. Juridisk metode når EU-retten er i spil - Af Bugge Thorbjørn Daniel og Carina Risvig Hamer
Kapitel 6. Metoder i formueretten - Af Minie Andersen, Niels Skovmand Rasmussen, Christian Højer Schjøler og Kristina Siig
Kapitel 7. Forvaltningsretlig metode - Af Jøren Ullits
Kapitel 8. Strafferetlig metode - Af Lotte Helms
Kapitel 9. Juridisk metode i folkeretten - Af Ulrike Fleth-Barten
Kapitel 10. Europæiske menneskerettigheder - Af Ayo Næsborg-Andersen og Bassah Khalaf
Kapitel 11. Juridisk metode anvendt på persondataretten - Af Ayo Næsborg-Andersen og Lisa Hjerrild
Kapitel 12. Immaterialretlig (IP-retlig) metode - Af Torsten Bjørn Larsen
Kapitel 13. Anvendte metoder i undersøgelse af kriminalitet - Af Linda Kjær Minke
Kapitel 14. Retssociologiske metoder - Af Ole Hammerslev og Stine Piilgaard Porner Nielsen
Kapitel 15. Retspolitik og metode - Af Sten Schaumburg-Müller og Bjarke Viskum
Kapitel 16. Law and Economics: Theory, Methodology and Policy Application - Af Andrea Minto
Kapitel 17. Comparative law method - Af Aleksandra Tolea
Kapitel 18. Retsfilosofisk metode - Af Bjarke Viskum og Sten Schaumburg-Müller
Kapitel 19. Nye teknologiers indvirkning på retsdogmatikken - Af Jøren Ullits
Kapitel 20. The “IRAC” Method: How To Read a Case - Af Kerstin Bree Carlson
Kapitel 21. 2030-dagsordenen og Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling - Af Karin Buhmann

Hans Viggo Godsk Pedersen og Anders Ørgaard: Almindelig kontraktret, 6. udg., aug. 2020, 270 sider, DJØF

Kapitel 1. Generelt om kontraktsretten
Kapitel 2. Indgåelse af kontrakter
Kapitel 3. Kontrakters indhold
Kapitel 4. Almindelige (generelle) regler om ugyldighed
Kapitel 5. De enkelte ugyldighedsgrunde
Kapitel 6. Fuldmagt
Kapitel 7. Fortolkning og udfyldning

Lasse Lund Madsen: Strafferet 1 - Ansvaret, 6. udg., aug. 2020, 410 sider, DJØF

Hvad er strafferet?
Hvad er en forbrydelse?
Legalitetsprincippet objektiv skyld
Subjektiv skyld
Straffrihedsgrunde
Forsøg
Medvirken
Virksomhedsansvar
Ansvarssubjekter
Strafophørsgrunde
Gammel og ny straffelov
Dansk straffemyndighed
Afgørelser

Lars Bo Langsted og Peter Helbo Langsted: Hovedlinjer i Erhvervsstrafferetten, 8. udg., aug. 2020, 296 sider, DJØF

Kapitel 1 - Indledning
Kapitel 2 - Almindelige strafbarhedsbetingelser
Kapitel 3 - Udvalgte lovovertrædelser
Kapitel 4 - Sanktionerne
Kapitel 5 - Straffesagens gang

Bjarke Tinten, Trine Lyneborg Krohn Schaldemose, Lotte Mohr Dupont-Mersing, Jane Haunstrup Bregner Carlsen og Lene Husted Frandsen: International Business Law, 2. udg., aug. 2020, 265 sider, Hans Reitzels Forlag

Bjarke Tinten, Lotte Mohr Dupont-Mersing og Trine Lyneborg Schaldemose: International erhvervsjura, 3. udg., 2020, 256 sider, Hans Reitzel

International konfliktløsning og værneting, herunder EU´s Domsforordning
Internationalt lovvalg, dvs. EU's Lovvalgskonvention, den Internationale Løsørekøbslov og CISGs lovvalgsregel
Internationale aftalers indgåelse
Internationale køb samt internationale salgs - og leveringsbetingelser, herunder Incoterms
International immaterialret og markedsføring
EU's konkurrenceret og serviceaftaler
Distributionsformer
Sikring af købesummen
Ansættelseretlige forhold

Rune Hørby, Jesper Stig Andersen, Camilla Dalum Madsen og Julie Appelby Kallehave: Familie- og arveret kompendium, 5. udg., juli 2020, 164 sider, Karnov Group

Jøren Ullits: Introduktion til forvaltningsretten, 1. udg., aug. 2020, 157 sider, Karnov Group

Michella M. Lexander og Amalie Vange: Kompendium i Familie- og Arveret, 3. udg., okt. 2020, 220 sider, Samfundslitteratur

Sahar Nami Samavati: Kompendium i IT-ret, 1. udg., 2020, 136 sider, Samfundslitteratur

Jesper Münther og Michelle Palmann: Kompendium i Forvaltningsret, 2. udg., 2020, 175 sider, Samfundslitteratur

Kapitel 1 · Forvaltningens organisation
Kapitel 2 · Kompetence
Kapitel 3 · Kommunalfuldmagten
Kapitel 4 · Kommunale tilsyn
Kapitel 5 · Introduktion til hjemmelskravet
Kapitel 6 · Hjemmelsgrundlagets præcision
Kapitel 7 · Fortolkning
Kapitel 8 · Skønsmæssig udfyldning
Kapitel 9 · Lovenes anvendelsesområde
Kapitel 10 · Begrundelse
Kapitel 11 · Habilitet
Kapitel 12 · Vejledning
Kapitel 13 · Repræsentation
Kapitel 14 · Tavshedspligt og ytringsfrihed
Kapitel 15 · Offentlighed
Kapitel 16 · Sagens oplysning
Kapitel 17 · Partshøring
Kapitel 18 · Den dataansvarliges oplysningspligt og den registreredes indsigelsesret
Kapitel 19 · Formkrav
Kapitel 20 · Ugyldighedslæren
Kapitel 21 · Administrativ rekurs
Kapitel 22 · Remonstration
Kapitel 23 · Tilbagekaldelse
Kapitel 24 · Folketingets Ombudsmand
Kapitel 25 · Domstolsprøvelse

Mads Bryde Andersen: Lærebog i Obligationsret I, Ydelsen - Beføjelser, 5. udg., jan. 2021, 600 sider, Karnov Group. 1. udg., 2000 er anmeldt af Viggo Hagstrøm i UfR 2001 B.349-351 og af Erik Werlauff i JUR 2002.307-321.

Morten Rosenmeier: Immaterialret - Kompendium 2021, 4. udg., 2021, 117 sider, DJØF

Kennet Fischer Föh, Kasper Lykkegaard Andersen, Bo Stærke Jensen og Bjarke Tinten: Erhvervsjura - paradigme- og opgavesamling, 4. udg. juli 2021, 208 sider, Hans Reitzels Forlag

Lisbeth Sommer Bolander og Ylva Amanda Höjer: Obligationsret - Kompendium 2021, 1. udg., 2021, 199 sider, DJØF

Caroline Overgaard: Kompendium i Civilproces, 2. udg., 2021, 154 sider, Samfundslitteratur

Frederik Alfast Damm, Marcel Worm og Oscar Møllgaard: Kompendium i Obligationsret, 2. udg., 2021, 124 sider, Samfundslitteratur

Thomas Elholm og Trine Baumbach: Straffeprocessens katekismus, 1. udg., 2021, 209 sider, DJØF

Kapitel 1. Grundlæggende principper og sagens gang
Kapitel 2. Efterforskning
Kapitel 3. Straffeprocessuelle tvangsindgreb og agentreglerne
Kapitel 4. Påtale, tiltale og tilståelse
Kapitel 5. Hovedforhandling og dom mv.
Kapitel 6. Bevisbyrde, bevisførelse og bevisbedømmelse

Bjørn Dilou Jacobsen, Niels Henrik Larsen, Nina Lassen, Jesper Lindholm, Bettina Spang og Jens Vedsted-Hansen: Udlændingeret - studieudgave - Udvalgte emner, 1. udg., 2021, 663 sider, DJØF

Mikkel Jarle Christensen, Janne Rothmar Herrmann, Mikael Rask Madsen og Jakob von Holderstein Holtermann(red.) m.fl.: De juridiske metoder - Ti bud, 1. udg., aug. 2021, 272 sider, Hans Reitzels Forlag

Henning Fuglsang Sørensen: Straffen, 1. udg., nov. 2021, 185 sider, Karnov Group

Bogen er skrevet til brug for undervisningen på den juridiske bacheloruddannelse på Syddansk Universitet. Tidligere blev faget betegnet som Kriminalret, men betegnelsen er med virkning fra sommeren 2023 ændret til Strafferet og straffeproces. Fagets pensum dækkes af bøgerne Forbrydelsen, Skylden, Straffen og Processen.

Katrine Nørskov Knudsen og Louis Wolf Kristiansen: Kompendium i ansættelsesret 2022/2023, 1. udg., 2021, 180 sider, DJØF

Jan Pedersen: Skatte- og afgiftsstrafferet - Uddrag til studiebrug, 1. udg., 2021, 169 sider, DJØF

Marie Adserballe Kristensen og Louis Wolf Kristiansen: Arbejdsret - Kompendium 2021, 2. udg., 2021, 152 sider, DJØF

Joseph Lookofsky og Vibe Ulfbeck: Køb - Dansk indenlandsk købsret (Studieudgave), 3. udg., 2022, 200 sider, DJØF

Nanna Vang Christensen og Daniel Mathias Bager: Forvaltningsret - Kompendium 2022/2023, 1. udg., 2022, 254 sider, DJØF

Henning Fuglsang Sørensen: Processen, 1. udg., juli 2022, 250 sider, Karnov Group. Anmeldt af Jan Reckendorff i UfR 2023 B.17

Bogen er skrevet til brug for undervisningen på den juridiske bacheloruddannelse på Syddansk Universitet. Tidligere blev faget betegnet som Kriminalret, men betegnelsen er med virkning fra sommeren 2023 ændret til Strafferet og straffeproces. Fagets pensum dækkes af bøgerne Forbrydelsen, Skylden, Straffen og Processen.

Hanne Søndergaard Birkmose (red.), Hans Henrik Edlund, René Franz Henschel, Tanja Jørgensen, Annette Kronborg og Kristina Siig: Dansk Privatret HA og HD, 4. udg., aug. 2022, 500 sider, DJØF

Hanne Søndergaard Birkmose (red.), Hans Henrik Edlund, René Franz Henschel, Tanja Jørgensen, Annette Kronborg og Kristina Siig: Dansk Privatret HA(jur.), 4. udg., aug. 2022, 250 sider, DJØF

Trine Baumbach og Thomas Elholm: Udvalgte delikter i straffeloven - En introduktion, 2. udg., sept. 2022, 150 sider, DJØF

Aqbal Amiri og Emilie Studsgaard Josephsen: Arbejdsret - kompendium, 2. udg., juni 2022, 186 sider, Karnov Group

Jesper Münther og Michelle Palmann: Kompendium i strafferet, 5. udg., 2022, 268 sider, Samfundslitteratur

Ole Hansen og Vibe Ulfbeck: Lærebog i aftaleret, 2. udg., 2023, 163 sider, DJØF.

Nanna Vang Christensen og Vanessa Møller Damkjær: Forfatningsret - Kompendium 2023/24, 1. udg. 2023, 169 sider, DJØF

Daniel Eriksen: Kompendium i Erstatning og kontrakt, 4. udg., 2023, 176 sider, Samfundslitteratur

Dorte Wier: International Business Law, 1. udg., 2023, 333 sider, DJØF

Dorte Wier: Erhvervsret i internationalt perspektiv, 1. udg., 2023, 230 sider, DJØF

Kennet Fischer Föh, Kasper Lykkegaard Andersen, Bo Stærke Jensen og Bjarke Tinten: Erhvervsjura - opgave- og materialesamling, 5. udg., aug. 2023, 208 sider, Hans Reitzels Forlag

Caroline Overgaard: Tings- og kreditorret - kompendium, 2. udg., april 2023, 204 sider, Karnov Group

Palle Bo Madsen: Studieudgave af Immaterialret, 1. udg., juli 2023, 159 sider, DJØF

En studieudgave, som indeholder udvalgte dele af bogen »Immaterialret – Markedsret Del 3«, 8. udgave.

Henning Fuglsang Sørensen: Skylden, 1. udg., juli 2023, Karnov Group. Anmeldt af Jan Reckendorff i UfR 2024 B.75

Bogen er skrevet til brug for undervisningen på den juridiske bacheloruddannelse på Syddansk Universitet. Tidligere blev faget betegnet som Kriminalret, men betegnelsen er med virkning fra sommeren 2023 ændret til Strafferet og straffeproces. Fagets pensum dækkes af bøgerne Forbrydelsen, Skylden, Straffen og Processen.

Henning Fuglsang Sørensen: Forbrydelsen, 1. udg., juli 2023, Karnov Group. Anmeldt af Jan Reckendorff i UfR 2024 B.54

Bogen er skrevet til brug for undervisningen på den juridiske bacheloruddannelse på Syddansk Universitet. Tidligere blev faget betegnet som Kriminalret, men betegnelsen er med virkning fra sommeren 2023 ændret til Strafferet og straffeproces. Fagets pensum dækkes af bøgerne Forbrydelsen, Skylden, Straffen og Processen.

Henning Fuglsang Sørensen: Strafferet og straffeproces-lærebøger, 1. udg., juli 2023, Karnov Group

Bogen er skrevet til brug for undervisningen på den juridiske bacheloruddannelse på Syddansk Universitet. Tidligere blev faget betegnet som Kriminalret, men betegnelsen er med virkning fra sommeren 2023 ændret til Strafferet og straffeproces. Fagets pensum dækkes af bøgerne Forbrydelsen, Skylden, Straffen og Processen. Dette er en bogpakke med alle 4 bøger.

Bjarke Tinten (red.): Erhvervsjura - for marketing og service, 9. udg., aug. 2023, 400 sider, Hans Reitzels Forlag

Bjarke Tinten (red.): Erhvervsjura - for marketing og service - kompendium til CPH Business (i-bog), 3. udg., aug. 2023, 408 sider, Hans Reitzels Forlag

Bjarke Tinten (red.): Erhvervsjura - for de finansielle uddannelser, 8. udg., aug. 2023, 830 sider, Hans Reitzels Forlag

Bjarke Tinten og Lotte Mohr Dupont-Mersing: Erhvervsjura - Lovsamling 2023-2024. 11. udg., aug. 2023, 900 sider, Hans Reitzels Forlag

Djøf Forlag: Lovsamling 2023 - Jura 1. år, 9. udg., aug. 2023, 370 sider, DJØF

Katarina Skafte Guttmann og Caroline Fugleberg Passarge: Kompendium i familie- og arveret, 1. udg., aug. 2023, 175 sider, DJØF

Frederik Waage: Forfatningsret - tekster, opgaver og materialer, 4. udg., aug. 2023, 436 sider, Karnov Group

Carina Risvig Hamer, Hanne Marie Motzfeldt, Henrik Udsen, Kresten Gaub, Christian Ougaard, Maria Edith Lindholm Gausdal, Nicole Christiansen: Compliance i den offentlige sektor, 1. udg., sept. 2023, 500 sider, DJØF

Ole Terkelsen: Lovsamling 2023 - Offentlig ret, 1. udg., aug. 2023, 229 sider, DJØF

Denne lovsamling er udarbejdet med henblik på at understøtte de offentligretlige fag på jurastudiets bacheloruddannelse.

Hadil El-Jamal: Kompendium i Entrepriseret, 1. udg., 2023, 175 sider, Samfundslitteratur

Kompendium i Entrepriseret støtter undervisningen og forberedelsen til eksamen i faget “Entrepriseret” på de juridiske kandidatuddannelser.

Mads Bryde Andersen: Grundlæggende aftaleret - til studiebrug, 1. udg., dec. 2023, 164 sider, Gads Forlag

Freya Engelund og Laura Friestrup-Jensen: Kompendium i individets grundlæggende rettigheder, 2. udg., jan. 2024, 159 sider, Samfundslitteratur

Peter Nyborg Villadsen: Kompendium i konkurrence- og markedsføringsret, 1. udg., marts 2024, 98 sider, DJØF.

DJØF Forlag: Kompendium i immaterialret – Kompendium 2024, 1. udg., feb. 2024, 124 sider, DJØF.

Peter Christian Nyborg Villadsen: Kompendium i EU-ret, 2. udg., 146 sider, apr. 2024, Samfundslitteratur

Frederik Alfast Damm og Oscar Møllgaard: Kompendium i Tings- og kreditorret, 2. udg., 235 sider, apr. 2024, Samfundslitteratur

Henrik Kure: Formueret - kompendium, 3. udg., apr. 2024, 302 sider, Karnov Group

Artikler

Helga Petersen i UfR 1971 B.175-178: Betænkning om censorinstitutionen afgivet af det af Rektorkollegiet d. 10.11.1969 nedsatte udvalg.

Hans Schaumburg i UfR 1975 B.141-150: En bedømmelse af udviklingen af jurastudiet ved vore universiteter. Advokatrådets uddannelsesudvalgs betænkning om behovet for en udbygning af Advokatrådets uddannelse for advokatfuldmægtige.

Ditlev Tamm i UfR 1979 B.169-188: Træk af det juridiske studiums historie ved Københavns Universitet i 500 år.

Ditlev Tamm i UfR 1986 B.41-42: Juridisk eksamen i 250 år.

Peter Plenge i JUR 1987.272-282: Regulering af forskningssamarbejde mellem universiteter og erhvervsvirksomheder.

Peter Jürgensen i ADV 1990.465-469: Først blev de tålt - nu respekteres de

Om cand.merc.jur.-uddannelsen.

Mark van Hoecke og François Ost i UfR 1991 B.161-163: På vej mod en fælles europæisk juridisk uddannelse.

Tom Bork Petersen i ADV 1992.213-217: De amerikanske Law Schools.

Holger Hansen og Tom Latrup-Pedersen i JUR 1992.393-396: Det nye jurastudium.

Palle Bo Madsen i JUR 1993.311-316: Universitetsloven.

ADV 1994.136: ELSA - The European Law Students' Association - En europæisk upolitisk forening for jurastuderende og yngre kandidater.

Jens Lunde i ADV 1995.173-174: Erhvervsadvokat med finansiering - et ægte uddannelsestilbud.

Helge Jacobsen og Claus Larsen i JUR 1996.316-319: Evaluering af jurauddannelserne.

Holger Hansen i JUR 1997.319-325: Jurastudiet i dag og i morgen

Finn Lykkegaard i FM 1997.25-26: Juristernes faglige videreuddannelse.

Karsten Petersen i FM 1997.117-118: Kommentar til Finn Lykkegaards indlæg i FM 1997.25-26.

Jørn Vestergaard i Lov & Ret nr. 7/1999 p. 20-24: Jurastuderende skal lære at tænke selv.

Jan Pedersen i ADV 2000.30-32: Mere om advokaters uddannelse.

Jesper Lett i ADV 2000.223: Skattejura. Efteruddannelse i skatte- og afgiftsret for jurister

108 timers undervisning fordelt på 15 kursusdage afsluttet med skriftlig eksamen.

Jens Evald, Kim Sommer og Jan Pedersen i ADV 2001.285-287: Ny forskeruddannelse

Om en ny erhvervsforskeruddannelse på Århus Universitet.

Tom Latrup-Pedersen i Rettid 2001.23-36: International Accreditation of Law Schools - An Inevitable Corollary of Globalisation?

Helle Pallesen i ADV 2002.161-162: Skattejurauddannelsen starter igen.

Anne Krebs i ADV 2002.162: Kommentar fra en deltager i skattejurauddannelsen.

Jørgen Albæk Jensen i ADV 2004.23: Tompladsordningen på jura ved Aarhus Universitet.

Sys Rovsing Koch i ADV 2004.271-272: Universiteterne og advokaterne.

Hanne Hauerslev i ADV nr. 2/2007.6-7: Større spring i ny karakterskala

Hanne Hauerslev i ADV nr. 2/2007.8: GFK: I starten vil vi tage lidt flere ansøgere ind

Hanne Hauerslev i ADV nr. 2/2007.9: Kromann Reumert: vi vurderer den faglige retning højt. Større spring i ny karakterskala

Vibe Halbirk i ADV nr. 2/2008 p. 14-17: Ny jura-uddannelse i unikt samspil med erhvervsliv

Om jurastudiet i Aalborg.

Rasmus Lindboe i ADV nr. 2/2008 p. 26-27: Advokater skal stille krav til fremtidens kolleger

Interview med prof. Morten Midtgaard Vogt, Århus Universitet.

Hanne Hauerslev i ADV nr. 5/2016 p. 18-20: Fremtidens jurist skal besidde stærke kerneværdier

Den nyuddannede cand.jur. skal være mere generalist end specialist. Det var der bred enighed om på konferencen Fremtidens Jurist d. 12.05.2016, hvor Advokatsamfundet havde samlet en række eksperter for at debattere, hvilken faglighed der bliver efterspurgt i fremtiden.

Rasmus Grønved Nielsen i Festskrift til Peter Pagh, 2023, DJØF, p. 487-512: Mellem profession og videnskab – Uddannelsespolitiske refleksioner over jurastudiet ved Københavns Universitet

Camilla Bergsagel Nielsen og Isabel Fluxá Rosado i ADV nr. 3/2023 p. 9-13: Nye jurister mangler praktisk forståelse

Artiklen undersøger sammen med de nedenstående artikler, hvordan det går med jurastudiet i Danmark, hvad aftagerne efterspørger, og hvilken betydning uddannelsesreformen kan få.

Isabel Fluxá Rosado i ADV nr. 3/2023 p. 14-15: Virkeligheden med jura kan være et chok

Advokatfuldmægtig Malahat Shahin efterspørger mere praktisk erfaring på jurastudiet.

Camilla Bergsagel Nielsen i ADV nr. 3/2023 p. 16-17: Podcast gav det, studiet manglede

Advokatfuldmægtig Jacob Barckmann beretter om, hvordan jurastudiet indeholdt masser af opdateret teoretisk viden, men manglede at uddanne i den praktiske forståelse.

Camilla Bergsagel Nielsen og Isabel Fluxá Rosado i ADV nr. 3/2023 p. 18-21: Universiteterne: Pas godt på jurastudiet - der er rift om de studerende

Artikler fremhæver, at den politiske reform af kandidatuddannelserne lægger op til en forkortelse af uddannelsen. Det vil formentlig betyde, at praktikophold og udlandsophold forsvinder, ligesom at studiejobs ved siden af en komprimeret kandidatuddannelse vil være svære at varetage. Det vil føre til en forringelse af uddannelsen og de nyuddannedes kompetencer.

Camilla Bergsagel Nielsen i ADV nr. 3/2023 p. 22-23: Ny jurauddannelse indfører praktik på bachelordelen

Den nye jurauddannelse i Esbjerg har obligatorisk praktik. Et praktikforløb i en virksomhed, i det offentlige eller et advokatfirma skal give de studerende mulighed for at snuse til jura i praksis, men også være med til at få deres øjne op for lokale karrieremuligheder.

Advokat Jørgen U. Grønborg