Efterfølgende administrative spørgsmål

Kommunens indtrædelse i bidragskrav

Retsregler

Litteratur

Praksis


Retsregler

Lov om aktiv socialpolitik § 97, som pr. 01.07.1998 har afløst BIL § 8.

Er der efter lovgivningen om retsforholdet mellem ægtefæller eller om børns retsstilling pålagt en person at betale underholdsbidrag m.v. til en anden person, der modtager hjælp til forsørgelse, indtræder det offentlige for et beløb, der svarer til hjælpen, i kravet mod den bidragsskyldige, uanset om forsørgelsesansvaret efter reglerne i § 2 er ophørt.
Stk. 2. Det offentlige indtræder endvidere i retten til at kræve bidrag fastsat eller kræve et bidrag forhøjet. Ved fastsættelsen eller forhøjelsen af bidrag kan vedkommende myndighed tilsidesætte en aftale om bidrag, der må anses indgået med det formål at hindre det offentlige i at indtræde i retten.

Litteratur

Familieretten p. 61
Familieret p. 242-243 og 313-317
ÆL-kommentar 1984 p. 219-221
Jon Andersen i UfR 1985 B.17-27: Modregningsproblemer i socialretten.
Bistandsloven med kommentarer 3. udg. 1994 p. 116-119

Praksis

Skarrildhus 1995.23-25: Der foretages ikke fradrag i kontanthjælp for indtægter hos børnene, herunder børnebidrag, jfr. BIL § 38, stk. 2, 6). Der kan ikke i hjælp efter BIL § 37 og § 37 a udskilles et beløb, som svarer til hjælpen til barnet, og det offentliges indtrædelsesret efter BIL § 8 bliver derfor tom i relation til børn, der bor hos eller på anden måde forsørges af en af forældrene, men ikke i relation til ægtefællebidrag.

UfR 1979.447 ØLD: M kunne ikke afgøre en hustrubidragsrestance over for det offentlige ved modregning med et boslodskrav mod hustruen.

UfR 1981.901 ØLD: M kunne ikke afgøre en børnebidragsrestance over for det offentlige ved modregning med et krav mod hustruen.

UfR 1984.97 HD: BIL § 8, stk. 2, 2. pkt. omfatter alene tilfælde, i hvilke der trods bestående bidragspligt er givet afkald på fastsættelse af bidrag eller på at kræve bidrag forhøjet. Komm. af Lisbeth Ehlers i JUR 1985.245-255. Se også Skarrildhus 1993.47.

UfR 1986.212 VLD: M kunne afgøre en bidragsrestance over for det offentlige ved modregning med et erstatningskrav mod H i anledning af H's tyveri og underslæb over for M.

UfR 1992.498 VLK: M kunne ikke afgøre en hustrubidragsrestance over for det offentlige ved modregning med et regreskrav over for H, idet kravene ikke var konnekse.

TFA 2007.550 FS: M var oprindelige anset som far til B og var blevet pålagt at betale børnebidrag. Senere blev faderskabet og bidragsafgørelsen ophævet, da en anden mand blev anset som far. Kommunen ansøgte nu statsamtet om at pålægge den nye far at betale bidrag med tilbagevirkende kraft. Efter FS' opfattelse var betingelserne for, at kommunen kunne kræve den nye far pålagt at betale børnebidrag, ikke til stede. Herved lagde FS vægt på, at B boede hos sin mor som afholdt udgifterne til forsørgelsen af B, samt at kommunen alene forskudsvist havde udbetalt børnebidrag til B's mor i henhold til lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Kommunen havde således ikke afholdt udgifter til B's forsørgelse.

Advokat Jørgen U. Grønborg