JURIDISK  KURSUSCENTER A/S

Hasserisvej 174, 9000 Aalborg
Tlf. 98 13 75 11. Fax. 98 12 28 15
Bank: 9236 236-57-08269  Giro: 9570 0054 39523

KONCIPERING AF TESTAMENTER OG ÆGTEPAGTER

 

På kurset gennemgås udarbejdelsen af testamenter i lyset af erfaringerne fra de første 5 år med den nye arvelov. Desuden gennemgås aktuelle spørgsmål vedrørende koncipering af ægtepagter, herunder ægtepagter om pensionsordninger.

Kurset henvender sig til advokater, advokatfuldmægtigt og andre praktikere, som ønsker at få ajourført deres viden på det familie- og arveretlige område.

Kurset koncentrerer sig om følgende:

1)   Gennemgang af reglerne i arveloven:

a)      Forbedring af ægtefællens stilling.

b)      Tvangsarv.

c)      Svogerskabsarv.

d)     Formkrav ved oprettelse og tilbagekaldelse af testamente.

e)      Udvidede samlevertestamenter.

2)   Gennemgang af særlige bestemmelser i testamenter:

a)      Særejeklausuler, herunder fuldstændigt særeje med succesionsrækkefølge.

b)      Børnetestamenter med forsørgelsesklausuler.

c)      Båndlæggelsesklausuler.

d)     Bobestyrerklausuler.

      e)  Klausuler om længstlevendes testationskompetence

f)   Klausuler om pensioner og forsikringer.

3)   Gennemgang af en række koncepter til testamenter og ægtepagter:

a)      Gensidigt testamente til samlevende med fællesbørn (med særejeklausul, børnetestamente og udvidet samlevertestamente).

b)      Testamente til mand, der vil begunstige sin samlever (med køberet, brugsret, beboelsesret, rentenydelsesret).

c)      Testamente for enlig uden børn (med sum- og genstandslegater, indbotestamente, fordeling af boafgiften, særejeklausul og bobestyrerklausul).

d)      Gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (med ligedeling ved længstlevendes død).

e)      Gensidigt testamente mellem ægtefæller med særbørn, hvor særbarnet skal arve begge ægtefæller.

f)      Gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (med ligedeling ved længstlevendes død).

g)     Ægtepagt om delvist kombinationssæreje (type 6) vedrørende specificerede aktiver.

h)      Ægtepagt om beløbsbestemt kombinationssæreje (type 4) (sumsæreje).

i)       Ægtepagt om fuldstændigt særeje vedrørende pensionsordninger.

j)      Ægtepagt om ligedeling vedrørende overskydende rate- og kapitalpensioner m.v. ved separation, skilsmisse og bosondring.

Der vil blive udleveret et omfattende kursusmateriale, bl.a. med paradigmaer til relevante dokumenter.

UNDERVISERE:

Professor Linda Nielsen, Københavns Universitet.

Advokat (H), lektor Jørgen U. Grønborg, Advokaterne Sankt Knuds Torv, Aarhus.

TID OG STED:

Ingeniørforeningens Mødecenter,
Kalvebod Brygge 31-33, København
tirsdag den 29. januar 2013                                       kl. 9.00 – 16.00

 

Munkebjerg Hotel,
Munkebjergvej 125, Vejle

torsdag den 31. januar 2013                                      kl. 9.00 – 16.00

 

PRIS:  

Kursusvederlaget incl. frokost udgør kr. 4.000 + moms pr. deltager, der betales i forbindelse med tilmeldingen ved indsendelse af omstående talon. Bekræftelse vil herefter blive udsendt. Ved afmelding senest kl. 12.00 hverdagen før kursets start, refunderes kursusgebyret ubeskåret.

OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE:

Nærværende kursus svarer til 7 lektioner (af de 54 lektioner, som en advokat skal kunne dokumentere for en 3-årig periode, jfr. bekg. nr. 1473 af 12/12/2007 og bekg. nr. 820 af 30/06/2010).  

Kursusbevis udleveres på kurset.

 Se notat på vor hjemmeside www.juridiskkursuscenter.dk om pligtmæssig efteruddannelse for advokater.

 

______________________________________________________________________                                 

 

Tilmelding til kurset ”Koncipering af testamenter og ægtepagter” (K0373) kan ske enten via vor hjemmeside eller ved fremsendelse af denne talon til Juridisk Kursuscenter A/S, CVR.nr. 11550207 med check/overførsel til ovennævnte bankkonto. Kursusgebyret udgør kr. 4.000 + moms.

 

Navn:                                                  Firmastempel/email:                                             

 

København     (29.01.13):                                                         

 

 

 

Vejle                (31.01.13):                                                         

 

Advokat Jørgen U. Grønborg