Lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold (aktieoptionsloven)

Almindelige bemærkninger

Specielle bemærkninger


Lovændringer

Lov nr. 309 af 05.05.2004,

som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1524 af 18.12.2018 (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger) fra d. 01.01.2019.


§ 1. Loven finder anvendelse på ordninger eller aftaler, der giver en lønmodtager ret til som led i ansættelsesforholdet at købe aktier eller anparter eller tegne nyudstedte aktier eller anparter på et senere tidspunkt.

§ 2. Ved lønmodtager forstås i denne lov en person, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold.

§ 3. Arbejdsgiveren skal i en særskilt skriftlig erklæring give lønmodtageren følgende oplysninger om ordninger eller aftaler omfattet af § 1:

1) Tidspunkt for tildeling af retten til senere at tegne eller købe aktier eller anparter.

2) Kriterier eller betingelser for tildeling af retten til senere at tegne eller købe aktier eller anparter.

3) Udnyttelsestidspunkt eller udnyttelsesperiode eller reglerne for fastsættelse heraf.

4) Den kurs eller reglerne for fastsættelse heraf, som tegningen eller købet af aktier eller anparter kan erhverves for på udnyttelsestidspunktet eller i udnyttelsesperioden.

5) Lønmodtagerens retsstilling i forbindelse med fratræden.

6) De økonomiske aspekter af deltagelse i ordninger omfattet af § 1.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger skal gives på dansk. Oplysningerne skal gives senest samtidig med, at oplysningen om ordningen eller aftalen skal indføres i ansættelsesbeviset efter bestemmelserne herom i lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

§ 4. Lønmodtageren og arbejdsgiveren kan ikke aftale, at arbejdsgiveren ved lønmodtagerens fratræden kan tilbagekøbe aktier eller anparter, der er erhvervet i henhold til en ordning eller aftale omfattet af § 1, til en lavere pris end markedsprisen.

§ 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1524 af 18.12.2018 fra d. 01.01.2019. Hidtidig formulering: § 4. Hvis ansættelsesforholdet ophører på grund af lønmodtagerens opsigelse, før lønmodtageren udnytter tildelte købe- eller tegningsrettigheder til aktier eller anparter, bortfalder retten hertil, medmindre andet fremgår af ordningens eller aftalens udnyttelsesbetingelser. Endvidere bortfalder retten til tildelinger efter ansættelsesforholdets ophør.
Stk. 2. Hvis lønmodtageren fratræder, fordi lønmodtageren når den alder, der gælder for tilbagetrækning fra det pågældende erhverv eller den pågældende virksomhed, eller fordi lønmodtageren kan oppebære folkepension eller alderspension fra arbejdsgiveren, finder § 5, stk. 1, tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Hvis lønmodtageren hæver ansættelsesforholdet på grund af grov misligholdelse fra arbejdsgiverens side, finder § 5, stk. 1, tilsvarende anvendelse.

§ 5. (Ophævet).

§ 5 er ophævet ved § 1.2 i lov nr. 1524 af 18.12.2018 fra d. 01.01.2019. Hidtidig formulering: § 5. Hvis ansættelsesforholdet ophører på grund af arbejdsgiverens opsigelse, før lønmodtageren udnytter tildelte købe- eller tegningsrettigheder til aktier eller anparter, bevarer lønmodtageren retten hertil i henhold til ordningens eller aftalens udnyttelsesbetingelser, som om lønmodtageren fortsat var ansat. Endvidere bevarer lønmodtageren ret til en i forhold til lønmodtagerens ansættelsestid i regnskabsåret forholdsmæssig andel af de tildelinger, som lønmodtageren ville have haft ret til i henhold til aftale eller sædvane, hvis lønmodtageren havde været ansat ved regnskabsårets afslutning eller på tildelingstidspunktet.
Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis opsigelsen skyldes lønmodtagerens misligholdelse af ansættelsesforholdet, eller hvis lønmodtageren er blevet bortvist berettiget.

§ 6. Rettigheder i henhold til ordninger eller aftaler omfattet af § 1 indgår ikke i beregningen af

1) feriegodtgørelse eller ferietillæg efter ferielovens regler og

2) godtgørelse eller kompensation fastsat ved lov, som helt eller delvis udmåles på baggrund af lønnen.

§ 7. Overholder arbejdsgiveren ikke sin oplysningspligt i henhold til § 3, kan lønmodtageren tilkendes en godtgørelse.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis arbejdsgiveren er blevet pålagt at betale en godtgørelse for manglende overholdelse af oplysningspligten i lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, hvis mangelen vedrører den samme ordning eller aftale om aktiekøbe- eller tegningsrettigheder.

§ 8. Loven kan ikke fraviges til ugunst for lønmodtageren.

Stk. 2. Loven er ikke til hinder for videregående rettigheder for en lønmodtager i henhold til kollektiv overenskomst eller individuel aftale.

§ 9. Loven træder i kraft den 1. juli 2004.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på ordninger eller aftaler, der er etableret før lovens ikrafttræden, for tildelinger, der sker efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. I ordninger eller aftaler, der er etableret før lovens ikrafttræden, og hvor der foretages tildelinger, efter lovens ikrafttræden, skal arbejdsgiveren senest på tildelingstidspunktet give lønmodtageren oplysningerne efter § 3, stk. 1.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 5. maj 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Claus Hjort Frederiksen

Advokat Jørgen U. Grønborg