Bekg. nr. 712 af 17.11.1987 om ydelser til lægdommere og vidner m.v.

som ændret ved bekg. nr. 613 af 07.07.1997,
bekg. nr. 1180 af 15.12.2000, og
§ 1 i bekg. nr. 1503 af 14.12.2006 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ydelser til lægdommere og vidner m.v. ) fra d. 01.01.2007

I henhold til § 87, § 90, § 93, stk. 7 og § 188 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 1. september 1986, som senest ændret ved lov nr. 385 og 386 af 10. juni 1987, § 109, stk. 4 i lov om leje jfr. lovbekendtgørelse nr. 524 af 11. august 1986, som senest ændret ved lov nr. 376 af 10. juni 1987, samt § 132, stk. 1 i lov om social bistand, jfr. lovbekendtgørelse nr. 171 af 25. marts 1987, som senest ændret ved lov nr. 391 af 10. juni 1987, fastsættes:


§ 1. Der tilkommer nævninger, domsmænd og andre lægdommere 1.100 kr. for hver dag og 120 kr. for hver nat, de i anledning af deres hverv må være borte fra hjemmet.
Stk. 2. Der tilkommer børnesagkyndige dommere, jf. § 170, stk. 1, i lov om social service og sagkyndige retsmedlemmer 2.400 kr. for hver dag og 120 kr. for hver nat, de i anledning af deres hverv må være borte fra hjemmet.
Stk. 3. Har sagens behandling strakt sig over et længere tidsrum, kan rettens formand undtagelsesvis tillægge lægdommere som nævnt i stk. 1 og stk. 2 en særlig godtgørelse, såfremt den pågældendes deltagelse i sagens behandling har påført ham et tab, som væsentligt overstiger det i stk. 1 og stk. 2 nævnte vederlag.

§ 1 er ændret ved § 1.1 i bekg. nr. 1503 af 14.12.2006 fra d. 01.01.2007. Hidtidig formulering: § 1. Der tilkommer nævninger, domsmænd, sagkyndige retsmedlemmer og andre lægdommere 1.100 kr. (Indtil 01.01.2001: 600 kr.) for hver dag og 120 kr. for hver nat, de i anledning af deres hverv må være borte fra hjemmet.
Stk. 2. Der tilkommer desuden børnesagkyndige dommere, jf. § 125, stk. 1, i lov om social service, 1.100 kr. for hver dag, der anvendes til forberedelse af sagernes behandling i retten.
Stk. 3. Har sagens behandling strakt sig over et længere tidsrum, kan rettens formand undtagelsesvis tillægge en lægdommer en særlig godtgørelse, såfremt den pågældendes deltagelse i sagens behandling har påført ham et tab, som væsentligt overstiger det i stk. 1 nævnte vederlag.

§ 2. Der tilkommer vidner 40 kr. for hver påbegyndt periode af 2 timer, de i anledning af vidnepligten må være borte fra hjemmet, dog mindst 80 kr.
Stk. 2. Der udbetales dog ikke vidnegodtgørelse til offentligt ansatte, når disse som led i deres tjenstlige arbejde afgiver vidneforklaring.
Stk. 3. Må det antages, at et vidne har haft udgifter eller tab, der overstiger den i stk. 1 nævnte godtgørelse, kan retten, hvis omstændighederne taler for det, tillægge vidnet en særlig godtgørelse herfor.

§ 3. Lægdommere og vidner har endvidere krav på godtgørelse til hotelophold og befordring efter de for ansatte i staten gældende regler.
Stk. 2. Der ydes dog kun befordringsgodtgørelse, hvis den pågældende må rejse mere end 3 kilometer for at nå retten.

§ 4. Bestemmelserne i § 2, stk. 2, og § 3 finder efter begæring tilsvarende anvendelse med hensyn til personer, der efter indkaldelse har afgivet forklaring til politiet.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1987.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 154 af 19. april 1971 om ydelser til lægdommere og vidner m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 599 af 8. december 1977, ophæves.

Justitsministeriet, den 17. november 1987

ERIK NINN-HANSEN

/Ida Heide-Jørgensen

Officielle noter

Advokat Jørgen U. Grønborg