Børneopsparings- og selvpensioneringskonti

Bekg. nr 815 af 27.10.1997 om børneopsparings- og selvpensioneringskonti

Kapitel 1: Børneopsparingskonti
Kapitel 2: Selvpensioneringskonti
Kapitel 3: Ikrafttrædelsesbestemmelser


I medfør af § 51 i pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 776 af 22. august 1996 som ændret ved § 14 i lov nr. 1219 af 27. december 1996, fastsættes:

Kapitel 1: Børneopsparingskonti

§ 1. Pengeinstitutter omfattet af lov om banker og sparekasser mv. kan modtage indskud i opsparingsordninger, der udelukkende har familieforsørgelse til formål (børneopsparingskonti).
Stk. 2 . Indeståendet på en børneopsparingskonto kan overføres fra et pengeinstitut til et andet pengeinstitut som omhandlet i stk. 1.

§ 2. For hvert barn kan der kun oprettes een børneopsparingskonto, der skal lyde på barnets navn.
Stk. 2 . En børneopsparingskonto kan senest oprettes i det år, hvori barnet (kontohaveren) fylder 14 år.
Stk. 3 . En børneopsparingskonto kan oprettes af en person, der er beslægtet med barnet i ret opstigende linie. Stedbarnsforhold og plejeforhold sidestilles med naturligt slægtskab.

§ 3. På en børneopsparingskonto kan der hvert år højst indskydes 3.000 kr. og i alt højst 30.000 kr. I 1998 kan der indskydes i alt 9.000 kr., dog under forudsætning af, at indskuddene i alt højst udgør 30.000 kr.
Stk. 2. Renter af indeståendet på en børneopsparingskonto, der i bindingsperioden, jf. § 4, tilskrives kontoen, skal ikke medregnes i den skattepligtige indkomst.

§ 4. Indeståendet på en børneopsparingskonto, herunder tilskrevne renter, kan tidligst hæves ved udløbet af en aftalt bindingsperiode. Denne periode skal mindst være på 7 år og kan tidligst udløbe, når kontohaveren fylder 14 år, og senest i det år, hvori kontohaveren fylder 21 år, jf. dog bestemmelsen i stk. 6.
Stk. 2. Periodens længde skal aftales mellem pengeinstituttet og opretteren af kontoen, jf. § 2, stk. 3, ved kontoens oprettelse. Forlængelse af perioden kan dog aftales inden udløbet af den oprindeligt fastsatte periode, såfremt der fra tidspunktet for den senere aftale og indtil det ændrede udbetalingstidspunkt bliver en periode på mindst 7 år, og bindingen ikke udstrækkes ud over det år, hvori kontohaveren fylder 21 år. Aftale om forlængelse af perioden kan kun indgås mellem pengeinstituttet og opretteren af kontoen.
Stk. 3 . Såfremt opretteren af kontoen, jf. § 2, stk. 3, afgår ved døden, kan den efterlevende ægtefælle overtage retten til at forlænge bindingsperioden efter stk. 2. Er afdøde ikke en af barnets forældre, kan retten til at forlænge bindingsperioden efter stk. 2 tillige overtages af en af disse, såfremt afdødes eventuelle efterlevende ægtefælle samtykker hertil. Såfremt afdøde ikke efterlader en ægtefælle, kan kontohaverens værge overtage retten til at forlænge bindingsperioden efter stk. 2.
Stk. 4 . I bindingsperioden kan indeståendet på børneopsparingskontoen, herunder tilskrevne renter, ikke overdrages til eje eller pant.
Stk. 5 . Afgår kontohaveren ved døden i bindingsperioden, ophører børneopsparingskontoen pr. dødsdagen, og indeståendet frigives til den, der ifølge skifteudskrift er berettiget til indeståendet.
Stk. 6 . Told- og Skattestyrelsen kan i tilfælde af diagnosticeret kritisk sygdom hos kontohaveren tillade, at indeståendet på en børneopsparingskonto hæves uanset reglerne i stk. 1 og 2 og udbetales til kontohaverens frie rådighed. Som kritisk sygdom anses kræft, blodprop i hjertet, hjerneblødning, dissemineret sklerose, AIDS, hjerteoperation, større organtransplantationer, nyresvigt og tilsvarende livstruende sygdomme. Told- og Skattestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

§ 5. Indskud på en børneopsparingskonto kan foretages af kontohaveren eller af personer som nævnt i § 2, stk. 3.

§ 6. Hvis der i strid med § 2, stk.1, oprettes mere end een børneopsparingskonto for samme person, har kun den først oprettede konto skattemæssig gyldighed som en børneopsparingskonto. Told- og skatteregionerne og for Københavns og Frederiksberg kommuners vedkommende skattedirektoraterne kan dog tillade, at den skattemæssige gyldighed som børneopsparingskonto overføres til en senere oprettet konto. Afgørelser efter 2. pkt. kan påklages til Told- og Skattestyrelsen inden for en frist på 3 måneder. Told- og Skattestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Stk. 2 . Tilladelse efter stk. 1 har virkning fra det tidspunkt, da den senere konto blev oprettet og indtil udløbet af den aftalte bindingsperiode, jf. § 4, stk. 1 og 2, for den senere oprettede konto.

Kapitel 2: Selvpensioneringskonti

§ 7 . Pengeinstitutter som nævnt i § 1, stk. 1, kan modtage indskud i opsparingsordninger, der udelukkende har alderdomsforsørgelse til formål (selvpensioneringskonti).
Stk. 2. Indeståendet på en selvpensioneringskonto kan overføres fra et pengeinstitut til et andet pengeinstitut som omhandlet i stk. 1.

§ 8. En selvpensioneringskonto kan kun oprettes af personer, der er fyldt 18 år, men ikke 50 år. Hver person kan kun oprette een konto.

§ 9. På en selvpensioneringskonto kan der hvert år højst indskydes 3.000 kr. og i alt højst 40.000 kr. Ved kontoens oprettelse skal der mindst indskydes 500 kr.
Stk. 2. Renter af indeståendet på en selvpensioneringskonto, der i bindingsperioden, jf. § 10, tilskrives kontoen, skal ikke medregnes i den skattepligtige indkomst.

§ 10. Indeståendet på en selvpensioneringskonto, herunder tilskrevne renter, kan tidligst hæves 15 år efter kontoens oprettelse og først på et tidspunkt, hvor kontohaveren er fyldt 60 år.
Stk. 2. I bindingsperioden kan indeståendet på selvpensioneringskontoen, herunder tilskrevne renter, ikke overdrages til eje eller pant.
Stk. 3. Afgår kontohaveren ved døden før bindingsperiodens udløb, ophører selvpensioneringskontoen pr. dødsdagen, og indeståendet frigives til den, der ifølge skifteudskrift er berettiget til indeståendet. Bliver kontohaveren inden bindingsperiodens udløb varigt uarbejdsdygtig, kan indeståendet hæves.
Stk. 4. Udgør indeståendet på en selvpensioneringskonto mindre end 500 kr., kan indeståendet hæves.

Kapitel 3: Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 11. Denne bekendtgørelse træder i kraft fra og med 1. januar 1998. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 776 af 20. november1986.

Skatteministeriet, den 27. oktober 1997

Carsten Koch

/Hans Refslund

Advokat Jørgen U. Grønborg