Bekg. nr. 948 af 12.12.1997 om midlertidig påtegning på pantebreve med pant i fast ejendom.

Efter § 57 A, stk. 4, i stempelafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1066 af 6. december 1996, som ændret ved lov nr. 234 af 2. april 1997, lov nr. 388 af 10. juni 1997 og lov nr. 804 af 24. oktober 1997, bestemmes:

§ 1. Stempling efter stempelafgiftslovens § 57, jf. § 57 A, stk. 1, af et pantebrev, hvorved der stiftes underpant i andre ejendomme end ejerboliger og fritidshuse, er, medmindre andet er bestemt i stk. 2-4, betinget af, at debitor på dokumentets sidste side har afgivet følgende særskilt underskrevne erklæring:

»Der er herved ikke givet pant i en ejerbolig eller i et fritidshus.«

Stk. 2. Er ejendommen af vurderingsmyndighederne registreret til benyttelse til blandet bolig og erhverv, uden at være omfattet af stk. 3, er stempling efter stempelafgiftslovens § 57, jf. § 57 A, stk. 1, betinget af, at debitor på dokumentets sidste side har afgivet følgende særskilt underskrevne erklæring:

»Der er herved givet pant i en ejendom, der er registreret til benyttelse til blandet bolig og erhverv.«

Endvidere er det en betingelse at kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ejendommen ligger, på pantebrevet i tilslutning til debitors erklæring, har attesteret, at ejendommen af vurderingsmyndighederne er registreret til benyttelse til blandet bolig og erhverv.

Stk. 3. Er ejendommen noteret i tingbogen som landbrugsejendom, er stempling efter stempelafgiftslovens § 57, jf. § 57 A, stk. 1, betinget af, at debitor på pantebrevets sidste side har afgivet følgende særskilt underskrevne erklæring:

»Der er herved givet pant i en ejendom, der i tingbogen er noteret, som landbrugsejendom«.

Stk. 4. Er ejendommen af vurderingsmyndighederne registreret som landbrugsmæssigt benyttet, uden at være omfattet af stk. 3, er stempling efter stempelafgiftslovens § 57, jf. § 57 A, stk. 1, betinget af, at debitor på pantebrevets sidste side har afgivet følgende særskilt underskrevne erklæring.

»Der er herved givet pant i en ejendom, der er registreret som landbrugsmæssigt benyttet.«

Endvidere er det en betingelse at kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ejendommen ligger, på pantebrevet i tilslutning til debitors erklæring har attesteret, at ejendommen af vurderingsmyndighederne er registreret som landbrugsmæssigt benyttet.

§ 2. Stempling efter stempelafgiftslovens § 57, jf. § 57 A, stk. 2, 1 pkt., af et pantebrev, hvorved der stiftes underpant i en ejerbolig eller i et fritidshus, til sikkerhed for lån til erhvervelse af ejendommen, er betinget af, at debitor på dokumentets sidste side har afgivet følgende særskilt underskrevne erklæring:

»Der er herved, for ca. kr. xx, givet pant i en ejerbolig eller et fritidshus til sikkerhed for lån til erhvervelse den xx. xxxx 19xx.

Ejendommen overdrages ikke mellem ægtefæller.«

Som dato for erhvervelsen skal være angivet datoen for tidligste stempelpligtige dokument vedrørende erhvervelsen af ejendommen.

Stk. 2. Stempling efter stempelafgiftslovens § 57, jf. § 57 A, stk. 2, 2. pkt., 1. led, er endvidere betinget af, at debitor i tilslutning til erklæringen efter stk. 1, tilføjer følgende:

»Som dokumentation vedlægges kopi af separationsbevilling/dom.«.

Stk. 3. Stempling efter stempelafgiftslovens § 57, jf. § 57 A, stk. 2, 2. pkt., 2. led, af et pantebrev, hvorved der stiftes underpant i en ejerbolig eller i et fritidshus, til finansiering af boslodskrav som led i separation eller skilsmisse, er betinget af, at debitor på dokumentets sidste side har afgivet følgende særskilt underskrevne erklæring:

»Der er herved, for ca. kr. xx, givet pant i en ejerbolig eller i et fritidshus til sikkerhed for lån til finansiering af boslodskrav som led i separation eller skilsmisse. Der vedlægges kopi af separations eller skilsmissebevilling/dom.«

§ 3. Stempling efter stempelafgiftslovens § 57, jf. § 57, A, stk. 3, af et pantebrev, hvorved der stiftes underpant i en ejerbolig eller i et fritidshus, til finansiering af en nybygning, tilbygning eller ombygning, vedrørende den pantsatte ejendom, hvortil der kræves en byggetilladelse, er betinget af, at debitor på dokumentets sidste side har afgivet følgende sæskilt underskrevne erklæring:

»Der er herved, for ca. kr. xx, givet pant til finansiering af en nybygning, tilbygning eller ombygning vedrørende den pantsatte ejendom, hvortil der indenfor de seneste 2 år er givet byggetilladelse. Byggeriet er påbegyndt indenfor byggetilladelsens gyldighedsperiode.«

Stk. 2. Stempling efter stempelafgiftslovens § 57, jf. § 57 A, stk. 3, er endvidere betinget af, at kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ejendommen ligger, på pantebrevet i tilslutning til erklæringen efter stk. 1, har attesteret, at oplysningerne i denne erklæring efter kommunens skøn er korrekte.

§ 4. Der ifaldes straf efter stempelafgiftslovens § 88 for afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger efter §§ 1-3.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. december 1997, og har virkning for pantebreve, der indleveres til tinglysning fra og med denne dato og som er udstedt senest den 31. december 1998.

Stk. 2. Bekendtgørelsen ophæver samtidig bekendtgørelse nr. 805 af 24. oktober 1997. Pantebreve, der er udstedt i perioden indtil den 31. januar 1998 og som er påtegnet i overensstemmelse med nævnte ophævede bekendtgørelse, anses dog fortsat for fritaget for forhøjet stempelafgift efter § 57 A i samme omfang som hidtil.

Skatteministeriet, den 12. december 1997

Carsten Koch

/ Kaj Lotz