Bekg. nr. 1007 af 15.12.1999 om fri proces

I medfør af § 330, stk. 3, § 330 a og § 331 a, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 713 af 15.september 1999, fastsættes:

§ 1. Efter retsplejelovens § 330 kan der efter ansøgning meddeles en person fri proces, såfremt

1) han skønnes at have rimelig grund til at føre proces, og
2) han ikke uden at lide væsentlige afsavn kan betale de omkostninger, der er forbundet med sagen.

§ 2. Ved afgørelser om fri proces benyttes som indtægtsgrundlag summen af

1) den personlige indkomst efter personskattelovens § 3 og
2) kapitalindkomsten efter personskattelovens § 4 med tillæg af aktieindkomsten efter personskattelovens § 4 a og CFC-indkomsten efter personskattelovens § 4 b.

Stk. 2. Ved beregninger efter stk. 1 anvendes de indkomster, der fremgår af årsopgørelsen. Hvis summen af kapitalindkomsten, aktieindkomsten og CFC-indkomsten er negativ, ses der bort fra den.
Stk. 3. Indtægtsgrundlaget opgjort efter stk. 1 anvendes med virkning for det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.
Stk. 4. Fri proces efter retsplejelovens § 330 kan meddeles, hvis ansøgerens indtægtsgrundlag opgjort efter stk. 1 er 203.000 kr. eller mindre. Lever ansøgeren i ægteskab eller i et andet samlivsforhold, kan fri proces meddeles, hvis summen af ægtefællernes eller de samlevendes indtægtsgrundlag er 258.000 kr. eller mindre.
Stk. 5. Beløbene i stk. 4 forhøjes med 35.000 kr. for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos ansøgeren eller i overvejende grad forsørges af denne. Dette gælder dog ikke børn, til hvilke ansøgeren betaler bidrag, som ved skatteansættelsen helt eller delvis kan fradrages i indkomsten.
Stk. 6. Stk. 4, 2. pkt., anvendes ikke i sager, der er omfattet af retsplejelovens kapitel 42 (Sager om ægteskab eller forældremyndighed).

§ 3. Afviger ansøgerens aktuelle indkomstforhold ifølge de foreliggende oplysninger væsentligt fra det, der er lagt til grund ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter § 2, stk. 1, lægges de tilsvarende aktuelle indkomstforhold til grund. Det samme gælder, hvis der ikke er opgjort et indtægtsgrundlag for ansøgeren.

§ 4. Er ansøgeren under 18 år, kan der tillige tages hensyn til forældrenes økonomiske forhold.

§ 5. Uanset § 2 kan fri proces undtagelsesvis meddeles, såfremt ansøgeren skønnes at have et ganske særligt behov for bistand, eller sagens omkostninger skønnes at blive ekstraordinært store.

§ 6. Fri proces kan ikke meddeles, hvis det efter en samlet vurdering af sagsgenstandens størrelse og art, omkostningerne ved sagen og udsigten til, at sagen kan vindes, ikke skønnes rimeligt at føre proces.
Stk. 2. Fri proces kan endvidere ikke meddeles, hvis omkostningerne ved sagen skønnes at blive uvæsentlige i forhold til ansøgerens indtægtsgrundlag opgjort efter § 2 eller § 3.
Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på forbrugere, hvis afgørelsen om fri proces træffes i medfør af retsplejelovens § 335 a.

§ 7. Er ansøgningen om fri proces indgivet af flere, skal der ved afgørelsen tages hensyn til, om ansøgerne i fællesskab er i stand til at bære de omkostninger, der er forbundet med sagen.
Stk. 2. Det samme gælder, selv om ansøgningen kun er indgivet af en enkelt, når sagens udfald har betydning for flere.

§ 8. Der skal ved vurderingen af, om ansøgeren har rimelig grund til at føre proces, tages hensyn til muligheden for at få sagen behandlet ved Forbrugerklagenævnet eller et klage- eller ankenævn, der er godkendt af Forbrugerklagenævnet.

§ 9. Ansøgeren skal vedlægge årsopgørelse fra skattemyndighederne for 1998. Indgives ansøgningen i december 2000, vedlægges tillige årsopgørelsen for 1999. Lever ansøgeren i ægteskab eller i et andet samlivsforhold, skal ægtefællens henholdsvis samleverens årsopgørelse tillige vedlægges. Dette gælder dog ikke, hvis retssagen er omfattet af retsplejelovens kapitel 42 (Sager om ægteskab eller forældremyndighed).
Stk. 2. Ansøgeren skal oplyse antallet af børn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos ansøgeren eller i overvejende grad forsørges af denne. Dette gælder dog ikke børn, til hvilke ansøgeren betaler bidrag, som ved skatteansættelsen helt eller delvis kan fradrages i indkomsten.
Stk. 3. Ansøgeren skal oplyse, om der er en retshjælpsforsikring, og i bekræftende fald forsikringsselskabets navn og policenummeret.
Stk. 4. Statsamtet eller Civilretsdirektoratet kan pålægge ansøgeren at tilvejebringe yderligere oplysninger til brug for sagens behandling.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2000.
Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på ansøgninger, der behandles den 1. januar 2000 eller senere, medmindre den retssag, hvortil der ansøges om fri proces, er afsluttet før denne dato.
Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 867 af 08.12.1998 om fri proces ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse på ansøgninger om fri proces i retssager, der er afsluttet før den 1. januar 2000.

Justitsministeriet, den 8. december 1998

Frank Jensen

/ Jørgen Lougart

Advokat Jørgen U. Grønborg