Bekg. nr. 1140 af 13.12.2002 om offentlig retshjælp ved advokater

som ændret ved bekg. nr. 945 af 27.11.2003 og bekg. nr. 1048 af 01.11.2004 og bekg. nr. 1085 af 11.11..2005 om ændring af bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater

Advokater, der yder retshjælp

De økonomiske betingelser for retshjælp

Retshjælpens område og omfang

Forskellige bestemmelser


I medfør af § 128, stk. 3 og 4, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 777 af 16. september 2002, fastsættes:

Advokater, der yder retshjælp

§ 1. Efter retsplejelovens § 128, stk. 1, skal advokater, der er antaget til at udføre sager for parter, der har fri proces, yde retshjælp til personer, der opfylder de økonomiske betingelser, som fastsættes i medfør af § 330, stk. 3. Efter samme lovs § 128, stk. 2, kan advokater, der ikke er omfattet af bestemmelsens stk. 1, ved anmeldelse til den myndighed, som justitsministeren bestemmer, påtage sig en tilsvarende forpligtelse.
Stk. 2. Dommeren udarbejder og ajourfører løbende en fortegnelse over de advokater, som yder retshjælp i retskredsen. Fortegnelsen ligger til gennemsyn på dommerkontoret, i kommunens social- og sundhedsforvaltning, i statsamtet, i Forbrugerklagenævnet, hos lokale advokatvagter og retshjælpskontorer samt på biblioteker. Fortegnelsen kan endvidere fås udleveret ved henvendelse på dommerkontoret.

De økonomiske betingelser for retshjælp

§ 2. Ved afgørelser om offentlig retshjælp ved advokater benyttes som indtægtsgrundlag summen af

1) den personlige indkomst efter personskattelovens § 3 og
2) kapitalindkomsten efter personskattelovens § 4 med tillæg af aktieindkomsten efter personskattelovens § 4 a og CFC-indkomsten efter personskattelovens § 4 b med tillæg af aktieindkomsten efter personskattelovens § 4 a.
Stk. 2. Ved beregninger efter stk. 1 anvendes de indkomster, der fremgår af årsopgørelsen. Hvis summen af kapitalindkomsten, aktieindkomsten og CFC-indkomsten er negativ, ses der bort fra den.
Stk. 3. Indtægtsgrundlag opgjort efter stk. 1 anvendes med virkning for det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.
Stk. 4. Retshjælp gives til personer, hvis indtægtsgrundlag opgjort efter stk. 1 er 224.000 kr. (2004: 231.000 kr. , 2005: 236.000 kr., 2006: 242.000 kr.) eller mindre. Lever den retshjælpssøgende i ægteskab eller i et andet samlivsforhold, gives retshjælp, hvis summen af ægtefællernes eller de samlevendes indtægtsgrundlag er 284.000 kr.(293.000 i 2004, 300.000 kr i 2005, 307.000 kr. i 2006) eller mindre.
Stk. 5. Beløbene i stk. 4 forhøjes med 39.000 kr. (40.000 kr. i 2004, 41.000 kr. i 2005, 42.000 kr i 2006) for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos den retshjælpssøgende eller i overvejende grad forsørges af denne. Dette gælder dog ikke børn, til hvilke den retshjælpssøgende betaler bidrag, som ved skatteansættelsen helt eller delvis kan fradrages i indkomsten.

§ 3. I sager om ægteskab eller forældremyndighed, jf. retsplejelovens kapitel 42, gives retshjælp til personer, hvis indtægtsgrundlag efter § 2, stk. 1, er 224.000 kr.
(2004: 231.000 kr. , 2005: 236.000 kr., 242.000 kr. i 2006) eller mindre. Bestemmelsen i § 2, stk. 4, 2. pkt., finder ikke anvendelse.
Stk. 2. Beløbet i stk. 1 forhøjes med 39.000 kr. (40.000 kr. i 2004, 41.000 kr. i 2005, 42.000 kr. i 2006) for hvert barn efter reglen i § 2, stk. 5.

§ 4. Afviger den retshjælpssøgendes aktuelle indkomstforhold ifølge de foreliggende oplysninger væsentligt fra det, der er lagt til grund ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter § 2, stk. 1, lægges de tilsvarende aktuelle indkomstforhold til grund.

§ 5. Ved henvendelse til en advokat om retshjælp skal den retshjælpssøgende forevise årsopgørelsen fra skattemyndighederne for 2002 (i 2005 årsopgørelsen for 2003. i 2006 årsopgørelsen for 2004). Lever den retshjælpssøgende i ægteskab eller i et andet samlivsforhold, skal ægtefællens henholdsvis samleverens årsopgørelse tillige forevises, jf. dog § 3, stk. 1.
Stk. 2. Er der ikke udfærdiget årsopgørelse for den retshjælpssøgende eller dennes ægtefælle henholdsvis samlever, eller påberåber den retshjælpssøgende sig § 4, må dokumentation for de aktuelle indkomstforhold forevises.
Stk. 3. I særligt hastende tilfælde kan der, selv om der ikke forevises dokumentation efter stk. 1 eller 2, gives retshjælp efter § 6, stk. 1, hvis det må antages, at de økonomiske betingelser er opfyldt.

Retshjælpens område og omfang

§ 6. Retshjælp omfatter rådgivning og udfærdigelse af enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter og ægtepagter samt deltagelse i møder.
Stk. 2. Foreligger der en tvist, kan advokaten give yderligere retshjælp, hvis særlige forhold taler derfor, herunder især at der skønnes at være udsigt til, at sagen ved yderligere bistand fra advokat vil kunne afsluttes forligsmæssigt.
Stk. 3. Retshjælp kan ikke gives til:

1) sigtede eller tiltalte i offentlige straffesager,
2) aktivt erhvervsdrivendes sager af overvejende erhvervsmæssig karakter,
3) sager om gældssanering og
4) sager, der angår eller er under behandling ved en forvaltningsmyndighed, såfremt det må antages, at vejledning og bistand i fornødent omfang gives af myndigheden.

Stk. 4. Uanset stk. 3, nr. 4, kan der dog gives retshjælp til klage over en forvaltningsmyndigheds afgørelse.

§ 7. Advokaten kan give almindelig retshjælp efter § 6, stk. 1, for et vederlag af indtil 800 kr. (inkl. moms). Heraf betaler staten 75 pct., medens den retshjælpssøgende betaler resten. Gives retshjælpen i forbindelse med en ansøgning om fri proces, betaler staten dog hele vederlaget.
Stk. 2. Advokaten kan give udvidet retshjælp efter § 6, stk. 2, for et vederlag af yderligere indtil 1.830 kr. (inkl. moms). Heraf betaler staten og den retshjælpssøgende hver halvdelen. Bestemmelsen i stk. 1, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Statens andel af vederlaget for bistand udbetales, uanset om den retshjælpssøgende har betalt sin andel til advokaten.
Stk. 4. Forinden der ydes retshjælp efter § 6, stk. 1, og forinden der gives yderligere bistand efter § 6, stk. 2, skal advokaten orientere den retshjælpssøgende om det omtrentlige omkostningsbeløb, som i det foreliggende tilfælde vil være forbundet med henholdsvis den almindelige og den udvidede retshjælp. Advokaten skal endvidere vejlede den retshjælpssøgende om andre retshjælpsmuligheder.

Forskellige bestemmelser

§ 8. En advokat kan nægte at yde retshjælp, såfremt den retshjælpssøgendes krav findes åbenbart ubegrundet, eller såfremt udførelsen af hvervet ville stride mod god advokatskik.

§ 9. Medmindre der foreligger ganske særlige omstændigheder, kan en advokat ikke få vederlag efter denne bekendtgørelse for ydelse af retshjælp til mere end en part under samme sag.

§ 10. Dommeren i den retskreds, hvor advokaten har hovedkontor, udbetaler den del af advokatens vederlag, som staten skal betale.
Stk. 2. Advokaten udfylder en blanket til brug for dommerens behandling af sagen. Blanketten udarbejdes af Justitsministeriet.
Stk. 3. Dommeren kan, når der findes særlig grund dertil, og navnlig når der er ydet udvidet retshjælp efter § 6, stk. 2, afkræve advokaten en nærmere redegørelse om sagen, før vederlaget udbetales.

§ 11. I Københavns Byret og ved retterne i Århus, Odense, Aalborg og Roskilde udøves dommerens funktioner efter § 1 og § 10 af rettens præsident. Ved retter med administrationsordning udøves funktionerne af den administrerende dommer. Ved de øvrige retter med 2 dommere udøves funktionerne af civildommeren.

§ 11 a. Meddelelser til advokaten kan sendes som digital kommunikation. Meddelelsen skal være forsynet med en digital signatur.

§ 11 a er gældende fra d. 01.01.2006.

§ 12.Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2003, således at dens bestemmelser finder anvendelse på retshjælp, der gives efter dette tidspunkt.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1019 af 12. december 2001 om offentlig retshjælp ved advokater ophæves.

Justitsministeriet, den 13. december 2002

Lene Espersen

/Anne Tønnes

Advokat Jørgen U. Grønborg