Bekg. nr. 39 af 21.01.1999 om midlertidig påtegning på pantebreve med pant i fast ejendom

Efter § 57 A, stk. 5, i stempelafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 591 af 11. august 1998, som ændret ved lov nr. 1035 af 23. december 1998, bestemmes:

§ 1. Stempling efter stempelafgiftslovens § 57, jf. § 57 A, stk. 1, af et pantebrev, hvorved der stiftes underpant i andre ejendomme end ejerboliger og fritidshuse, er, medmindre andet er bestemt i stk. 2- 4, betinget af, at debitor på dokumentets sidste side har afgivet følgende særskilt underskrevne erklæring:

»Der er herved ikke givet pant i en ejerbolig eller i et fritidshus.«

Stk. 2. Er ejendommen af vurderingsmyndighederne registreret til benyttelse til blandet bolig og erhverv, uden at være omfattet af stk. 3, er stempling efter stempelafgiftslovens § 57, jf. § 57 A, stk. 1, betinget af, at debitor på dokumentets sidste side har afgivet følgende særskilt underskrevne erklæring:

»Der er herved givet pant i en ejendom, der er registreret til benyttelse til blandet bolig og erhverv.«

Endvidere er det en betingelse at kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ejendommen ligger, på pantebrevet i tilslutning til debitors erklæring, har attesteret, at ejendommen af vurderingsmyndighederne er registreret til benyttelse til blandet bolig og erhverv.

Stk. 3. Er ejendommen noteret i tingbogen som landbrugsejendom, er stempling efter stempelafgiftslovens § 57, jf. § 57 A, stk. 1, betinget af, at debitor på pantebrevets sidste side har afgivet følgende særskilt underskrevne erklæring:

»Der er herved givet pant i en ejendom, der i tingbogen er noteret som landbrugs-ejendom«

Stk. 4. Er ejendommen af vurderingsmyndighederne registreret som landbrugsmæssigt benyttet, uden at være omfattet af stk. 3, er stempling efter stempelafgiftslovens § 57, jf, § 57 A, stk. 1, betinget af, at debitor på pantebrevets sidste side har afgivet følgende særskilt underskrevne erklæring:

»Der er herved givet pant i en ejendom, der er registreret som landbrugsmæssigt benyttet.«

Endvidere er det en betingelse at kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ejendommen ligger, på pantebrevet i tilslutning til debitors erklæring, har attesteret, at ejendommen af vurderingsmyndighederne er registreret som landbrugsmæssigt benyttet.

§ 2. Stempling efter stempelafgiftslovens § 57, jf. § 57 A, stk. 2, 1.pkt., af et pantebrev, hvorved der stiftes underpant i en ejerbolig eller i et fritidshus, til sikkerhed for lån til erhvervelse af ejendommen, er betinget af, at debitor på dokumentets sidste side har afgivet følgende særskilt underskrevne erklæring:

»Der er herved, for ca. kr. xx, givet pant i en ejerbolig eller et fritidshus til sikkerhed for lån til erhvervelse den xx. xxxx 19xx. Ejendommen overdrages ikke mellem ægtefæller.«

Som dato for erhvervelsen skal være angivet datoen for tidligste stempelpligtige dokument vedrørende erhvervelsen af ejendommen.

Stk. 2. Stempling efter stempelafgiftslovens § 57, jf, § 57 A, stk. 2, 2.pkt.,1. led , er endvidere betinget af, at debitor i tilslutning til erklæringen efter stk. 1, tilføjer følgende: »Som dokumentation vedlægges kopi af separationsbevilling/dom.«

Stk. 3. Stempling efter stempelafgiftslovens § 57, jf. § 57 A, stk. 2, 2. pkt, 2. led, af et pantebrev, hvorved der stiftes underpant i en ejerbolig eller i et fritidshus, til finansiering af boslodskrav som led i separation eller skilsmisse, er betinget af, at debitor på dokumentets sidste side har afgivet følgende særskilt underskrevne erklæring:

»Der er herved, for ca. kr. xx, givet pant i en ejerbolig eller i et fritidshus til sikkerhed for lån til finansiering af boslodskrav som led i separation eller skilsmisse. Der vedlægges kopi af separations- eller skilsmissebevilling/dom.«

Stk. 4. Stempling efter stempelafgiftslovens § 57, jf. § 57 A, stk. 3, 1. pkt., af et pantebrev, hvorved der stiftes underpant i en ejerbolig eller i et fritidshus, til finansiering af en efterlevende ægtefælles overtagelse af dødsboets ejendom, er betinget af, at debitor på dokumentets sidste side har afgivet følgende særskilt underskrevne erklæring:

»Der er herved, for ca. kr. xx, givet pant i en ejerbolig eller i et fritidshus til sikkerhed for lån til finansiering af overdragelsen af ejendommen som led i dødsboskifte. Der vedlægges kopi af boopgørelsen eller den opgørelse over boets aktiver og passiver, der ved forenklet privat skifte er indgivet til skifteretten.«

Stk. 5. Stempling efter stempelafgiftslovens § 57, jf. § 57 A, stk. 3, 2. pkt., af vedtægten for en ejerforening, der tinglyses pantstiftende i en ejerbolig til sikkerhed for fællesudgifter, er betinget af, at ejerforeningen på dokumentets sidste side har afgivet følgende særskilt underskrevne erklæring:

»Der er herved, for kr. xx, givet pant i en ejerbolig til sikkerhed for ejerforeningens krav på betaling af fællesudgifter. Der vedlægges kopi af gyldig vedtagelse på generalforsamlingen om vedtægtens bestemmelse om sikkerhedsbeløbet.«

§ 3. Stempling efter stempelafgiftslovens § 57, jf. § 57 A, stk. 4, af et pantebrev, hvorved der stiftes underpant i en ejerbolig eller i et fritidshus, til finansiering af en nybygning, tilbygning eller ombygning vedrørende den pantsatte ejendom, hvortil der kræves en byggetilladelse, er betinget af, at debitor på dokumentets sidste side har afgivet følgende særskilt underskrevne erklæring:

»Der er herved, for ca. kr. xx , givet pant til finansiering af en nybygning, tilbygning eller ombygning vedrørende den pantsatte ejendom, hvortil der indenfor de seneste 2 år er givet byggetilladelse. Byggeriet er påbegyndt indenfor byggetilladelsens gyldighedsperiode.«

Stk. 2. Stempling efter stempelafgiftslovens § 57, jf. § 57 A, stk. 4, er endvidere betinget af, at kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ejendommen ligger, på pantebrevet i tilslutning til erklæringen efter stk. 1, har attesteret, at oplysningerne i denne erklæring efter kommunens skøn er korrekte.

§ 4. Der ifaldes straf efter stempelafgiftslovens § 88 for afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger efter §§ 1-3.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. januar 1999.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for pantebreve, der indleveres til tinglysning fra og med den 1. januar 1999, og som er udstedt senest den 30. november 1999.

Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 948 af 12. december 1997, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1094 af 23. december 1998.

Stk.4. Pantebreve, der er udstedt i perioden 1. januar 1999 og indtil 30. januar 1999 og som er påtegnet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1094 af 23. december 1998, anses for fritaget for forhøjet stempelafgift efter § 57 A i samme omfang som hidtil.Skatteministeriet, den 21. januar 1999

Ole Stavad

/Kaj Lotz