Bekg. nr. 662 af 01.08.1995 om ægteskabs indgåelse

Ophævet fra d. 01.07.2005 ved bekg. nr. 510 af 20.06.2005

Ændringer

Kapitel 1: Prøvelse af ægteskabsbetingelserne
Kapitel 2: Dispensation fra ægteskabsbetingelserne
Kapitel 3: Prøvelse af ægteskabsbetingelserne, hvis en part har statsborgerret eller bopæl i udlandet
Kapitel 4: Prøvelse af ægteskabsbetingelserne for finske, islandske, norske eller svenske statsborgere
Kapitel 5: Ægteskabsattest til brug ved indgåelse af ægteskab i udlandet
Kapitel 6: Borgerlig vielse
Kapitel 6 a: Klage m.v.
Kapitel 7: Registrerede partnere og registreret partnerskab

Kapitel 8: Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

Ændringer:

Bekg. nr. 1127 af 13.12. 1996, 
bekg. nr. 521 af 24.06.1999
(fra d. 01.07.1999) 
bekg. nr. 1053 af 14.12.2001

bekg. nr. 461 af 14.06.2002
(Fra d. 01.07.2002)
bekg. nr. 933 af 14.09.2004 (fra d. 01.10.2004)

I medfør af § 12, § 13, stk. 4, § 20, stk. 3 og 4, § 58 a, stk. 2, og § 66 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 147 af 9. marts 1999, som ændret senest ved lov nr. 446 af 9. juni 2004, og efter § 2, stk. 4, i lov nr. 372 af 7. juni 1989 om registreret partnerskab, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 446 af 9. juni 2004, fastsættes:

Kapitel 1: Prøvelse af ægteskabsbetingelserne

§ 1. Henvendelse om prøvelse af betingelserne for indgåelse af ægteskab sker til kommunen. Prøvelse af ægteskabsbetingelserne foretages af kommunalbestyrelsens formand (borgmesteren). I kommuner med magistratsstyre eller en styreform med delt administrativ ledelse, jf. §§ 64 og 64a i lov om kommunernes styrelse, kan kommunalbestyrelsen i kommunens styrelsesvedtægt bestemme, at prøvelsen skal foretages af et magistratsmedlem henholdsvis en udvalgsformand, jf. lovens § 13,
Stk. 2. Prøvelsen foretages i den kommune, hvor en af parterne bor. Har ingen af parterne bopæl her i landet, foretages prøvelsen på det sted, hvor en af parterne opholder sig. Dette er dog ikke til hinder for, at prøvelsen foretages i en anden kommune, hvis prøvelsesmyndigheden dér accepterer det
Stk. 3. Efter lovens § 13, stk. 3, betales 500 kr. ved indgivelse af en anmodning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne, hvis ingen af parterne har bopæl her i landet.
Stk. 4. Prøvelsesmyndigheden og statsamtet kan bestemme, at dokumenter, der er nødvendige for prøvelsen, og som ikke er affattet på dansk eller et andet nordisk sprog, skal oversættes. Udgiften hertil afholdes af parterne, uanset om de har bopæl i landet eller ej. Prøvelsesmyndigheden og statsamtet kan bestemme, at der skal indbetales et beløb til sikkerhed for betalingen. Disse regler finder ikke anvendelse, hvis parterne selv lader dokumenterne oversætte ved en autoriseret translatør.
Stk. 5. Prøvelsesmyndigheden og statsamtet kan tilkalde tolk. Udgiften herved skal afholdes af parterne, hvis ingen af dem har bopæl her i landet. Dette gælder dog ikke hvis parterne er nordiske statsborgere. I øvrigt finder stk. 4, 3. pkt. tilsvarende anvendelse.

§ 1, stk. 2, 3. pkt. er indsat fra d. 01.07.2002 ved bekg. nr. 461 af 14.06.2002.

§ 2. Hver af parterne skal forevise fødsels-, dåbs- eller navneattest, personer født i de sønderjyske landsdele fødselsattest udstedt af personregisterføreren. Hvis dette ikke er muligt, skal navn og fødselsdato godtgøres ved andet offentligt dokument, der godtgør navnets rette stavemåde, f.eks. pas eller førerbevis.

§ 3. Hver af parterne skal på en særlig blanket, der udleveres af prøvelsesmyndigheden, oplyse:

1) Sit fulde navn, adresse, personnummer samt fødselsregistreringssted.
2) Hvilket efternavn den pågældende ønsker efter vielsen.
3) Sit statsborgerforhold, såfremt dette ikke er dansk.
4) Hvem den pågældende skal giftes med.
5) Om den pågældende er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6.
6) Om den pågældende og den anden part er beslægtede i ret op- og nedstigende linje eller er hel- eller halvsøskende, og om nogen af dem har været gift med den andens slægtning i ret op- eller nedstigende linje.
7) Om den ene part er adopteret af den anden.
8) Om den pågældende tidligere har indgået ægteskab.
9) Om den pågældende har eller venter børn med en anden mand eller kvinde. Der skal også gives oplysning om adoptivbørn, men ikke om børn, som er bortadopteret.

§ 3, stk. 1, nr. 9 er ophævet fra d. 01.10.2004 ved § 1.2. i bekg. nr. 933 af 14.09.2004

Stk. 2. Det skal af erklæringen fremgå, at den anden part er gjort bekendt med denne. Hvis den ene part antager den anden parts efternavn, skal det fremgå af erklæringen, at den anden part har givet sit samtykke dertil.

§ 3 a. Hvis den ene part ikke har dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande eller opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 6-9 e, og den anden part har indfødsret, statsborgerskab eller opholdstilladelse som nævnt ovenfor, skal hver af parterne afgive erklæring om at være bekendt med bestemmelserne i udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, og stk. 3-9. Erklæring kan afgives på en blanket, der udleveres af prøvelsesmyndigheden.
Stk. 2. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, skal prøvelsesmyndigheden udlevere en vejledning om udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring til parterne. 

§ 3 a er indsat fra d. 01.07.2002 ved bekg. nr. 461 af 14.06.2002.

§ 4. Den, som er under 18 år og ikke tidligere har været gift, skal godtgøre, at forældrene samtykker i ægteskabets indgåelse. Samtykke kan afgives på en særlig blanket, der udleveres af prøvelsesmyndigheden.
Stk. 2. Hvis den ene af forældrene er død, sindssyg eller åndssvag eller uden del i forældremyndigheden, eller hvis den pågældendes erklæring ikke kan indhentes uden særlig vanskelighed eller forsinkelse, er den andens samtykke tilstrækkeligt. Grunden til, at kun den ene af forældrenes samtykke foreligger, skal oplyses over for prøvelsesmyndigheden.
Stk. 3. Gælder det i stk. 2 anførte begge forældre, kræves samtykke fra den eller dem, der har forældremyndigheden. Statsamtets afgørelse om forældremyndigheden skal forevises for prøvelsesmyndigheden.

§ 5. Den, som er under 18 år, skal forevise tilladelse fra statsamtet til indgåelse af ægteskabet, jf. § 14.

§ 6. Den, som er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, skal godtgøre, at værgen samtykker i ægteskabets indgåelse. Værgebeskikkelsen skal forevises for prøvelsesmyndigheden. Samtykket kan afgives på en særlig blanket, der udleveres af prøvelsesmyndigheden.

§ 7. Erklæringerne efter §§ 3, 4 og § 6 skal være udstedt indenfor de sidste 4 uger før indleveringen til prøvelsesmyndigheden. Dette gælder dog ikke, hvis der foreligger særlige grunde til, at indleveringen er blevet udsat, f.eks. at erklæringen har været anvendt ved ansøgning om ægteskabstilladelse.

§ 8. Hvis forældre eller den eller dem, der i øvrigt har forældremyndigheden, jf. § 4, eller værgen, jf. § 6, har nægtet at samtykke i ægteskabets indgåelse, skal der forevises ægteskabstilladelse fra statsamtet, jf. § 15.

§ 9. Har nogen af parterne været gift med den andens slægtning i ret op- eller nedstigende linje, skal der forevises ægteskabstilladelse fra Familiestyrelsen, jf. § 16.

§ 10. Har nogen af parterne tidligere indgået ægteskab, skal der for prøvelsesmyndigheden fremlægges dokumentation for, at det tidligere ægteskab er opløst ved skilsmisse, omstødelse, dødsfald eller lignende, hvis dette ikke er sket i Danmark, jf. dog stk. 2.
Stk. 2.
Er det tidligere ægteskab opløst ved udenlandsk skilsmisse, omstødelse eller lignende uden for de nordiske lande, tager statsamtet stilling til, om der er fremlagt dokumentation for, at ægteskabet er opløst. Sagen behandles af statsamtet på det sted, hvor en af parterne bor eller opholder sig. Har ingen af parterne bopæl eller ophold her i landet, behandles sagen af statsamtet på det sted, hvor prøvelsesmyndigheden ligger

§ 10 er ændret d. 01.10.2004 ved § 1.3. i bekg. nr. 933 af 14.09.2004

§ 11. er ophævet fra d. 01.10.2004 ved § 1.4. i bekg. nr. 933 af 14.09.2004. Bestemmelsen lød således

Den, som tidligere har indgået ægteskab, skal, hvis det tidligere ægteskab er opløst ved skilsmisse eller omstødelse, forevise

1) skifteretsattest om, at fællesboet er eller har været under offentligt skifte, eller

2) bodelingsoverenskomst, hvoraf det fremgår, at privat skifte er afsluttet, eller

3) erklæring fra den tidligere ægtefælle om, at den pågældende ikke har bodelingskrav mod den ægtefælle, som ønsker at indgå ægteskab, eller

4) dom til skilsmisse, separation eller omstødelse eller bevilling til skilsmisse eller separation, hvoraf det fremgår, at fællesboet mellem ægtefællerne er delt, eller at alle ejendele i ægteskabet fuldt ud var omfattet af skilsmissesæreje eller fuldstændigt særeje, eller

5) tinglyst ægtepagt, hvorefter alle ejendele i det tidligere ægteskab fuldt ud var omfattet af skilsmissesæreje eller fuldstændigt særeje, eller

6) bevis for, at den tidligere ægtefælle har indgået nyt ægteskab her i landet, eller

7) tilladelse fra prøvelsesmyndigheden, jf. § 17, eller

8) samtykke fra den tidligere ægtefælle til indgåelse af ægteskab, selvom fællesboet ikke er delt.

Stk. 2. Hvis det tidligere ægteskab er ophørt ved død den 1. januar 1997 eller senere, skal der forevises

1) skifteretsattest, hvorefter boet er udleveret til bobestyrerbehandling, eller

2) skifteretsattest, hvorefter fællesboet er udleveret til privat skifte, herunder forenklet privat skifte, samt erklæringer fra samtlige arvinger efter afdøde eller fra disses fuldmægtige, eller ved privat skifte tillige fra værger eller skifteværger om, at skifte er afsluttet, eller

3) skifteretsattest, hvorefter boet er udlagt til boudlæg, eller

4) skifteretsattest, hvorefter fællesboet er udlagt til længstlevende ægtefælle efter reglen i dødsboskiftelovens § 22, jf. arvelovens § 7 b, stk. 2, eller

5) erklæring fra samtlige arvinger efter afdøde om, at de giver afkald på skifte, eller

6) skifteretsattest eller tinglyst ægtepagt, hvorefter alle ejendele i det tidligere ægteskab fuldt ud var omfattet af fuldstændigt særeje, eller

7) dokumenter, som er nævnt i stk. 1, nr. 1-5 og 8, såfremt ægtefællerne var separerede på tidspunktet for dødsfaldet, og den efterlevende ægtefælle erklærer, at samlivet ikke har været genoptaget, eller

8) samtykke fra samtlige arvinger efter afdøde eller fra disses fuldmægtige, værger eller skifteværger til indgåelse af ægteskab, selvom boet endnu ikke er skiftet, eller

9) tilladelse fra statsamtet, jf. § 17.

Stk. 3. Hvis det tidligere ægteskab er ophørt ved død før den 1. januar 1997, skal der forevises

1) skifteretsattest om, at fællesboet er eller har været under offentligt skifte, eller

2) skifteretsattest, hvorefter fællesboet er udleveret til privat skifte samt erklæringer fra samtlige arvinger efter afdøde eller fra disses fuldmægtige om, at skifte er afsluttet, eller

3) skifteretsattest, hvorefter afdøde intet efterlod sig, eller

4) skifteretsattest, hvorefter boet er udlagt til dækning af udgifterne ved begravelsen, eller

5) skifteretsattest, hvorefter boet er udlagt efter reglen i § 10, stk. 2, i skifteloven af 1874 med senere ændringer, eller

6) skifteretsattest, hvorefter fællesboet er udlagt til den længstlevende ægtefælle efter reglen i § 62 b, stk. 2, i skifteloven af 1874 med senere ændringer, eller

7) erklæring fra samtlige arvinger efter afdøde om, at de giver afkald på skifte, eller

8) skifteretsattest eller tinglyst ægtepagt, hvorefter alle ejendele i det tidligere ægteskab fuldt ud var omfattet af fuldstændigt særeje, eller

9) dokumenter, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-5 og 8, såfremt ægtefællerne er separerede på tidspunktet for dødsfaldet, og den efterlevende ægtefælle erklærer, at samlivet ikke har været genoptaget, eller

10) samtykke fra samtlige arvinger efter afdøde eller fra disses fuldmægtige til indgåelse af ægteskab, selvom boet endnu ikke er skiftet, eller

11) tilladelse fra prøvelsesmyndigheden, jf. § 17.

Stk. 4. Erklæringen efter stk. 1, nr. 3, stk. 2, nr. 2 og 5 samt stk. 3, nr. 2 og 7, kan afgives på en særlig blanket, der udleveres af prøvelsesmyndigheden.

§ 11, stk. 1, nr. 7, stk. 2, nr. 9 og stk. 3, nr. 11 er ændret fra d. 01.01.2002 ved bekg. nr. 1053 af 14.12.2001.

§ 11 a. Hver af parterne skal dokumentere at have dansk indfødsret, lovligt ophold her i landet efter lovens § 11 a eller tilladelse fra statsamtet, jf. § 17 a. 

§ 11 a er indsat fra d. 01.07.2002 ved bekg. nr. 461 af 14.06.2002.

§ 12. Indsigelse mod indgåelse af ægteskabet fremsættes over for prøvelsesmyndigheden, der afgør, om indsigelsen er berettiget.

§ 13. Når ægteskabsbetingelserne er opfyldt, udleverer prøvelsesmyndigheden en attest herom (prøvelsesattest), hvis vielsen skal foretages af en anden myndighed. Attesten skal afleveres til vielsesmyndigheden, jf. § 25, stk. 1.
Stk. 2. Attesten er gyldig i 4 måneder efter udstedelsen. Hvis betingelsen i lovens § 11 a er opfyldt for et kortere tidsrum, begrænses gyldigheden tilsvarende. Begrænsning af attestens gyldighed anføres i anmærkningsrubrikken.

§ 13, stk. 2 er indsat fra d. 01.07.2002 ved bekg. nr. 461 af 14.06.2002.

Kapitel 2: Dispensation fra ægteskabsbetingelserne

§ 14. Ansøgning om tilladelse til at indgå ægteskab, uanset at den pågældende er under 18 år, sendes til statsamtet. § 10, stk. 6, 2.-3. pkt. finder tilsvarende anvendelse. Ansøgningsblanket kan fås i statsamtet eller hos prøvelsesmyndigheden.
Stk. 2. Ansøgningen skal være ledsaget af:

1) Dokumentation for begge parters navn og fødselsdato, jf. § 2.
2) Oplysning om og så vidt muligt dokumentation for begrundelsen for ansøgningen, f.eks.
a) at kvinden er gravid, eller
b) at en af parterne har et barn, der skal medtages i ægteskabet, eller
c) at parterne har fået bolig.
3) Samtykkeerklæring fra forældre eller den eller dem, der i øvrigt har forældremyndigheden, jf. § 4, eller ansøgning efter § 15.
4) Så vidt muligt dokumenterede oplysninger om parternes økonomiske forhold. Dette gælder dog ikke, hvis ansøgningen er begrundet med graviditet eller med, at en af parterne har et barn, der skal medtages i ægteskabet.

§ 15. Ansøgningen om tilladelse til at indgå ægteskab, uanset at forældre eller den eller dem, der i øvrigt har forældremyndigheden, jf. § 4, eller værgen, jf. § 6, har nægtet samtykke hertil, sendes til statsamtet. § 10, stk. 6, 2.-3. pkt. finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. Ansøgningen skal være ledsaget af dokumentation for parternes navn og fødselsdato, jf. § 2, og for eventuel afgørelse om værgemål samt indeholde så vidt muligt dokumenterede oplysninger om begrundelsen for ansøgningen.

§ 16. Ansøgning om tilladelse til at indgå ægteskab, uanset at den ene af parterne har været gift med den andens slægtning i ret op- eller nedstigende linje, sendes til Familiestyrelsen. Ansøgningen skal være ledsaget af dokumentation for det tidligere ægteskabs ophør, jf. § 10. Det skal endvidere oplyses, om der er fællesbørn i det tidligere ægteskab. I bekræftende fald skal børnenes alder og opholdssted oplyses.

§ 17. Ansøgning om tilladelse til at indgå ægteskab, uanset at offentligt dødsboskifte eller dødsbobehandling ved bobestyrer ikke er påbegyndt, eller at privat dødsboskifte ikke er afsluttet, sendes til prøvelsesmyndigheden

§ 17 er ændret d. 01.10.2004 ved § 1.6. i bekg. nr. 933 af 14.09.2004

§ 17 a. Ansøgning om tilladelse til at indgå ægteskab, uanset at den eller de pågældende ikke har dansk indfødsret eller lovligt ophold her i landet, jf. § 11 a, sendes til statsamtet. § 10, stk. 6, 2.-3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. Ansøgningen skal være ledsaget af:

1) Dokumentation for begge parters navn og fødselsdato, jf. § 2.

2) Oplysning om og så vidt muligt dokumentation for begrundelsen for ansøgningen, f.eks.

a) varigheden af opholdet her i landet,

b) tilknytningen til den person, ægteskabet ønskes indgået med, herunder om tilknytningen er opstået før indrejsen til Danmark,

c) alvorlig sygdom eller alvorligt handicap, eller

d) at parterne har eller venter barn sammen.

§ 17 a er indsat fra d. 01.07.2002 ved bekg. nr. 461 af 14.06.2002.

Kapitel 3: Prøvelse af ægteskabsbetingelserne, hvis en part har statsborgerret eller bopæl i udlandet

§ 18. I tilfælde, hvor ægteskab ønskes indgået under ophold her i landet, uanset at parterne eller en af dem er bosat i udlandet, gælder reglerne i kapitel 1, jf. dog stk. 2-7.
Stk. 2. Hvis en part har statsborgerret og bopæl i udlandet, og det er prøvelsesmyndigheden bekendt, at det påtænkte ægteskab er ubetinget forbudt i det land, hvor parten har statsborgerskab eller bopæl, må prøvelsesattest ikke udstedes.
Stk. 3. Prøvelsesmyndigheden kan pålægge en part, som ikke har bopæl her i landet, eller som tidligere har boet eller opholdt sig i udlandet, at fremlægge dokumentation fra det eller de lande, hvor den pågældende har eller har haft statsborgerskab, bopæl eller ophold, for, at ægteskabsbetingelserne er opfyldt.«
Stk. 4. Samtykke fra forældre, eller den eller dem, der i øvrigt har forældremyndigheden, jf. § 4, eller værgen, jf. § 6, er unødvendigt, hvis sådant samtykke ikke kræves efter loven i det land, hvor den pågældende har bopæl. Personer, der er fyldt 18 år, skal ikke have samtykke fra forældrene, uanset at dette kræves efter loven i det land, hvor den pågældende har bopæl.
Stk. 5. Har prøvelse af ægteskabsbetingelserne for den part, der ikke er statsborger i et af de andre nordiske lande, fundet sted i et af disse lande, er fornyet prøvelse af ægteskabsbetingelserne for den pågældende her i landet unødvendig, jf. § 25, stk. 2.
Stk. 6. Hvis prøvelsesattest ikke kan udstedes efter stk. 2 skal prøvelsesmyndigheden forelægge sagen for Familiestyrelsen.
Stk. 7. For statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige gælder reglerne i kapitel 4.

§ 18 er ændret fra d. 01.07.2002 ved bekg. nr. 461 af 14.06.2002.

Kapitel 4: Prøvelse af ægteskabsbetingelserne for finske, islandske, norske eller svenske statsborgere

§ 19. Er en part statsborger i et af de andre nordiske lande, prøves betingelserne for ægteskabets indgåelse for dennes vedkommende efter dansk ret, hvis en af parterne er bosat i Danmark. Ellers sker prøvelsen efter loven i det land, hvor den pågældende har statsborgerret. Statsborgerlandets lov skal altid anvendes, hvis den pågældende anmoder derom.

§ 20. Skal retten til at indgå ægteskabet prøves efter statsborgerlandets lov, kan prøvelsesmyndigheden kræve, at retten til at indgå ægteskabet godtgøres ved ægteskabsattest udstedt af statsborgerlandets myndigheder. Foreligger en sådan attest, er yderligere prøvelse for den pågældende part unødvendig.
Stk. 2. Ægteskabsattest udstedes af:

1) Finland: en befolkningsregisterfører (borgerlig eller kirkelig myndighed).

2) Island: en sysselmand, en islandsk ambassade eller legation.

3) Norge: en borgerlig vigselsmand, Barne- og familiedepartementet, en norsk ambassade eller legation.

4) Sverige: en skattemyndighed, Udenrigsdepartementet, en svensk ambassadør, gesandt eller konsul.

Stk. 3. Attesten må ikke være mere end 4 måneder gammel, medmindre andet er bestemt i attesten.

§ 20, stk. 2 er ændret fra d. 01.01.2002 ved bekg. nr. 1053 af 14.12.2001.

Kapitel 5: Ægteskabsattest til brug ved indgåelse af ægteskab i udlandet

§ 21. Attest til brug ved vielse i udlandet om, at der efter dansk ret ikke er noget til hinder for, at den pågældende indgår ægteskab, udfærdiges af prøvelsesmyndigheden, jf. § 1, stk. 1, på det sted, hvor den pågældende bor.
Stk. 2. Har den pågældende ikke bopæl her i landet, udfærdiges attesten af prøvelsesmyndigheden i den kommune, hvor den pågældende opholder sig.
Stk. 3. Har den pågældende ikke bopæl eller ophold her i landet, udfærdiges attesten af prøvelsesmyndigheden i den kommune, hvor den pågældende senest har boet eller opholdt sig.

§ 21 er ændret fra d. 01.07.2002 ved bekg. nr. 461 af 14.06.2002.

§ 22. Ansøgeren skal godtgøre, at betingelserne i §§ 2-11 er opfyldt.

§ 22 er ændret fra d. 01.07.2002 ved bekg. nr. 461 af 14.06.2002.

§ 23. En ægteskabsattest er gyldig i 4 måneder efter udstedelsen.

Kapitel 6: Borgerlig vielse

§ 24. Henvendelse om borgerlig vielse sker til kommunen. Vielse foretages af de myndigheder, der er nævnt i § 1, stk. 1. Vielsesmyndigheden kan dog skriftligt bemyndige en eller flere personer til på myndighedens ansvar at foretage vielse.

§ 25. Ved henvendelse skal medbringes prøvelsesattest efter § 13 om, at ægteskabsbetingelserne er opfyldt. Dette gælder dog ikke, hvis vielsen foretages af den myndighed, der har foretaget prøvelsen. Indgås ægteskabet, må prøvelsesattesten ikke udleveres til parterne.
Stk. 2. I stedet for dansk prøvelsesattest kan forevises attest fra finske, islandske, norske eller svenske myndigheder om, at der ikke foreligger hindringer for ægteskabets indgåelse. Dette gælder, uanset om parterne har statsborgerret i et af de nordiske lande. Attesten skal være udstedt indenfor de sidste 4 måneder og være udstedt af:

1) Finland: en befolkningsregisterfører (borgerlig eller kirkelig myndighed).

2) Island: en præst eller en borgerlig myndighed, der er berettiget til at foretage vielser.

3) Norge: en præst, en borgerlig vielsesmyndighed, en embedsmand i udenrigstjenesten, en sømandspræst, der er berettiget til at foretage vielser, eller en forstander i et registreret trossamfund med vigselsbemyndigelse.

4) Sverige: en skattemyndighed

§ 25, stk. 2 er ændret fra d. 01.01.2002 ved bekg. nr. 1053 af 14.12.2001.
§ 25, stk. 1 er ændret fra d. 01.07.2002 ved bekg. nr. 461 af 14.06.2002.

§ 26. Ophævet pr. 01.07.1999. (Vielse foretages af borgmesteren, i København af borgmesteren for magistratens 1. afdeling. Borgmesteren kan dog skriftligt bemyndige en eller flere personer til på sit ansvar at foretage vielser.)

§ 27. Vielsen foretages på det sted i kommunen, som kommunen har anvist hertil. Vielsesmyndigheden kan dog tillade, at vielsen foretages et andet sted end det anviste, dog ikke udenfor kommunen.

§ 28. Vielsen foretages i de kommunale kontorers kontortid. Dog skal vielse efter forudgående begæring foretages om lørdagen i tiden mellem kl. 9 og kl. 12. Parternes ønsker om tidspunktet skal så vidt muligt imødekommes, og hvis vielsesmyndigheden er villig hertil, kan vielsen foretages uden for de tidsrum, der er nævnt i 1. og 2. pkt.

§ 29. Der skal være offentlig adgang til vielsen, der skal foregå i overværelse af mindst to vidner. Der er intet til hinder for, at parternes slægtninge er vidner.

§ 30. Vielsen foregår på dansk. Forstår en af parterne ikke dansk, skal der træffes foranstaltninger, der sikrer, at parten forstår vielseshandlingen. Vielsesmyndigheden kan tilkalde tolk.

§ 31. Er der på grund af en af parternes sygdom alvorlig fare for, at en udsættelse af vielsen vil medføre, at denne ikke kan finde sted, hvilket så vidt muligt skal godtgøres ved lægeerklæring, kan vielse foretages, selv om prøvelsesmyndigheden ikke eller kun delvis har foretaget prøvelse af ægteskabsbetingelserne. Vielsesmyndigheden skal i det omfang, det efter forholdene må anses for forsvarligt, foretage prøvelse af ægteskabsbetingelserne efter kapitel 1. Parterne skal skriftligt eller mundtligt erklære, at der ikke på grund af slægtskab eller tidligere ægteskab er noget til hinder for ægteskabet, jf. lovens § 6 og § 9.

§ 32. Vielse må aldrig foretages, såfremt det er vielsesmyndigheden bekendt, at ægteskabsbetingelserne ikke er opfyldt.
Stk. 2. Reglerne i § 18, stk. 2 og 6, finder tilsvarende anvendelse.

§ 32, stk. 2 er ændret fra d. 01.07.2002 ved bekg. nr. 461 af 14.06.2002.

§ 33. Straks efter vielsen udleverer vielsesmyndigheden en vielsesattest til parterne.

§ 34. Vielsen foretages uden udgift for parterne. Tillades vielse foretaget på et andet sted end normalt, jf. § 27, kan det dog kræves, at parterne betaler udgifter i forbindelse hermed.
Stk. 2. Er vielsen foretaget med tolk, jf. § 30, og har ingen af parterne bopæl her i landet, skal udgiften herved afholdes af parterne. Dette gælder dog ikke for nordiske statsborgere. Prøvelsesmyndigheden eller vielsesmyndigheden kan bestemme, at der skal indbetales et beløb til sikkerhed for betalingen.

Kapitel 6 a: Klage m.v.

§ 34 a. Klage over statsamtets eller prøvelsesmyndighedens afgørelse behandles af Familiestyrelsen. Klage indgives til det statsamt eller den prøvelsesmyndighed, der har truffet afgørelsen. Statsamtet eller prøvelsesmyndigheden videresender klagen og sagens akter til Familiestyrelsen.

§ 34 a er indsat fra d. 01.10.2004 ved § 1.7. i bekg. nr. 933 af 14.09.2004

§ 34 b. Statsamtet kan genoptage behandlingen af en påklaget afgørelse, hvis

1) klagen indeholder en ansøgning, som statsamtet ikke har taget stilling til,

2) klagen indeholder væsentlige nye oplysninger,

3) der foreligger væsentlige oplysninger, som statsamtet ikke har taget stilling til, eller

4) der er begået sagsbehandlingsfejl, der kan have betydning for afgørelsen.

Stk. 2. Klageren kan påklage statsamtets beslutning om at genoptage sagen til Familiestyrelsen

§ 34 b er indsat fra d. 01.10.2004 ved § 1.7. i bekg. nr. 933 af 14.09.2004

Kapitel 7: Registrerede partnere og registreret partnerskab

§ 35. Reglerne i bekendtgørelsen finder tilsvarende anvendelse på indgåelse af registreret partnerskab. Det gælder dog ikke § 18, stk. 2, og stk. 6-7, §§ 19-20 og § 32, stk. 2.

Stk. 2. Registrering af partnerskab må kun foretages, hvis betingelserne i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning § 11 a og lov om registreret partnerskab § 2, stk. 2-3, er opfyldt.

Stk. 3. Vielsesattesten, jf. § 33, benævnes »Partnerskabsattest

§ 35 er ændret fra d. 01.10.2004 ved § 1.8. i bekg. nr. 933 af 14.09.2004

§ 36. Statsborgerskab og bopæl i Holland sidestilles med dansk statsborgerskab og bopæl efter § 2, stk. 3, i lov om registreret partnerskab

§ 36 er ændret fra d. 01.10.2004 ved § 1.9. i bekg. nr. 933 af 14.09.2004

§ 37 er ophævet fra d. 01.07.2002 ved bekg. nr. 461 af 14.06.2002.

§ 38. Registrering må ikke foretages, før en af de myndigheder, der er nævnt i § 13, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, har attesteret, at betingelserne for at indgå registreret partnerskab er opfyldt, jf. § 13. 

§ 38 er ophævet fra d. 01.10.2004 ved § 1.10. i bekg. nr. 933 af 14.09.2004

§ 39. Registrering skal foregå i overværelse af mindst to vidner.
Stk. 2. Parterne skal ved samtidigt møde på spørgsmål af den, der forestår indgåelsen, erklære at ville indgå registreret partnerskab med hinanden.

§ 39 er ophævet fra d. 01.10.2004 ved § 1.10. i bekg. nr. 933 af 14.09.2004

§ 40. En registrering er kun gyldig, hvis den er sket for en af de i § 1, stk. 1 nævnte myndigheder, og under iagttagelse af bestemmelsen i § 39, stk. 2.

§ 40 er ophævet fra d. 01.10.2004 ved § 1.10. i bekg. nr. 933 af 14.09.2004

Kapitel 8: Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 41. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 1995 og anvendes, hvis begæring om prøvelse indgives efter dens ikrafttræden.
Stk. 2. Bestemmelsen i § 10, stk. 3 og 8, hvorefter attest om anke af byretsdomme gives af vedkommende byret, finder alene anvendelse ved domme afsagt efter den 1. januar 1983. Ved domme afsagt før dette tidspunkt gives attest fortsat af landsrettens justitskontor.
Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 563 af 24. juni 1992 om ægteskabs indgåelse ophæves.

§ 41, stk. 2 er ophævet fra d. 01.10.2004 ved § 1.10. i bekg. nr. 933 af 14.09.2004

Advokat Jørgen U. Grønborg