Børneopsparingskonti

Bekg. nr. 969 af 16.12.1998 om børneopsparingskonti

I medfør af § 51 i pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 776 af 22. august 1996, som senest ændret ved bl.a. § 8 i lov nr. 414 af 26. juni 1998, § 3 i lov nr. 430 af 26. juni 1998 og § 11 i lov nr. 468 af 1. juli 1998, fastsættes:

§ 1. Opsparings- og forsikringsordninger, der udelukkende har familieforsørgelse til formål (børneopsparingskonti), kan oprettes i pengeinstitutter omfattet af lov om banker og sparekasser m.v. henholdsvis livsforsikringsselskaber omfattet af lov om forsikringsvirksomhed.
Stk. 2. Indeståendet på en børneopsparingskonto kan overføres fra et pengeinstitut eller et livsforsikringsselskab til et andet pengeinstitut eller livsforsikringsselskab som omhandlet i stk. 1. Aftale om overførsel af indeståendet på en børneopsparingskonto kan kun indgås mellem pengeinstituttet henholdsvis forsikringsselskabet og opretteren af kontoen.
Stk. 3. Aftale om, hvorledes indeståendet på en børneopsparingskonto skal placeres, herunder om opsparingen skal placeres på kontantkonto, i særskilt depot eller i pulje, kan kun indgås mellem pengeinstituttet henholdsvis forsikringsselskabet og opretteren af kontoen.

§ 2. For hvert barn kan der kun oprettes én børneopsparingskonto, der skal lyde på barnets navn.
Stk. 2. En børneopsparingskonto kan senest oprettes i det år, hvori barnet (kontohaveren) fylder 14 år.
Stk. 3. En børneopsparingskonto kan oprettes af en person, der er beslægtet med barnet i ret opstigende linie. Stedbarnsforhold og plejeforhold sidestilles med naturligt slægtskab.
Stk. 4. Opretteren af en børneopsparingskonto, jf. stk. 3 og 5, kan overdrage retten til at indgå aftale om overførsel af indeståendet, jf. § 1, stk. 2, om placering af indeståendet, jf. § 1, stk. 3, og om forlængelse af bindingsperioden, jf. § 4, stk. 2, til en person omfattet af personkredsen i stk. 3. Den, til hvem retten overdrages, anses herefter i relation til bestemmelserne i denne bekendtgørelse som opretteren.
Stk. 5. Såfremt opretteren af en børneopsparingskonto, jf. stk. 3 og 4, afgår ved døden, kan den efterlevende ægtefælle overtage retten til at indgå aftale om overførsel af indeståendet, jf. § 1, stk. 2, om placering af indeståendet, jf. § 1, stk. 3, og om forlængelse af bindingsperioden, jf. § 4, stk. 2. Er afdøde ikke en af barnets forældre, kan retten til at indgå aftale om overførsel af indeståendet, jf. § 1, stk. 2, om placering af indeståendet, jf. § 1, stk. 3, og om forlængelse af bindingsperioden, jf. § 4, stk. 2, tillige overtages af en af disse, såfremt afdødes eventuelle efterlevende ægtefælle samtykker hertil. Såfremt afdøde ikke efterlader en ægtefælle, kan kontohaverens værge overtage retten til at indgå aftale om overførsel af indeståendet, jf. § 1, stk. 2, om placering af indeståendet, jf. § 1, stk. 3, og om forlængelse af bindingsperioden, jf. § 4, stk. 2. Stk. 4, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 3. På en børneopsparingskonto kan der hvert år højst indskydes 3.000 kr. og i alt højst 36.000 kr. I 1999 kan der indskydes i alt 9.000 kr., dog under forudsætning af, at indskuddene i alt højst udgør 36.000 kr.
Stk. 2. Renter, bonus, udbytter efter ligningslovens § 16 A, afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B, gevinst og tab som omhandlet i kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven samt gevinst og tab, der skyldes kursændringer på beholdninger af værdipapirer, af indeståendet på en børneopsparingskonto, der i bindingsperioden, jf. § 4, tilskrives kontoen, skal ikke medregnes i den skattepligtige indkomst.
Stk. 3. Indskud på en børneopsparingskonto kan foretages af kontohaveren eller af personer som nævnt i § 2, stk. 3.

§ 4. Indeståendet på en børneopsparingskonto, herunder tilskrevne renter m.v., jf. § 3, stk. 2, kan tidligst hæves ved udløbet af en aftalt bindingsperiode. Denne periode skal mindst være på 7 år og kan tidligst udløbe, når kontohaveren fylder 14 år, og senest i det år, hvori kontohaveren fylder 21 år, jf. dog bestemmelsen i stk. 5.
Stk. 2. Periodens længde skal aftales mellem pengeinstituttet henholdsvis forsikringsselskabet og opretteren af kontoen, jf. § 2, stk. 3, ved kontoens oprettelse. Forlængelse af perioden kan dog aftales inden udløbet af den oprindeligt fastsatte periode, såfremt der fra tidspunktet for den senere aftale og indtil det ændrede udbetalingstidspunkt bliver en periode på mindst 7 år, og bindingen ikke udstrækkes ud over det år, hvori kontohaveren fylder 21 år. Aftale om forlængelse af perioden kan kun indgås mellem pengeinstituttet henholdsvis forsikringsselskabet og opretteren af kontoen, jf. § 2, stk. 3-5.
Stk. 3. I bindingsperioden kan indeståendet på børneopsparingskontoen, herunder tilskrevne renter m.v., jf. § 3, stk. 2, ikke overdrages til eje eller pant.
Stk. 4. Afgår kontohaveren ved døden i bindingsperioden, ophører børneopsparingskontoen pr. dødsdagen, og indeståendet frigives til den, der ifølge skifteudskrift er berettiget til indeståendet.
Stk. 5. Den efter sagsudlægningsbekendtgørelsen, senest bekendtgørelse nr. 336 af 10. juni 1998, kompetente myndighed kan i tilfælde af diagnosticeret kritisk sygdom hos kontohaveren tillade, at indeståendet på en børneopsparingskonto hæves uanset reglerne i stk. 1 og 2 og udbetales til kontohaverens frie rådighed. Som kritisk sygdom anses kræft, blodprop i hjertet, hjerneblødning, dissemineret sklerose, AIDS, hjerteoperation, større organtransplantationer, nyresvigt og tilsvarende livstruende sygdomme.

§ 5. Hvis der i strid med § 2, stk. 1, oprettes mere end én børneopsparingskonto for samme person, har kun den først oprettede konto skattemæssig gyldighed som en børneopsparingskonto. Den efter sagsudlægningsbekendtgørelsen, senest bekendtgørelse nr. 336 af 10. juni 1998, kompetente myndighed kan dog tillade, at den skattemæssige gyldighed som børneopsparingskonto overføres til en senere oprettet konto.
Stk. 2 . Tilladelse efter stk. 1 har virkning fra det tidspunkt, da den senere konto blev oprettet og indtil udløbet af den aftalte bindingsperiode, jf. § 4, stk. 1 og 2, for den senere oprettede konto.

§ 6. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 1999. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 683 af 18. september 1998.
Stk. 2. For selvpensioneringskonti oprettet før 2. juni 1998 finder kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 683 af 18. september 1998 dog fortsat anvendelse. (ophævet pr. 15.05.2000)

Skatteministeriet, den 16. december 1998

Ole Stavad

/Hans Refslund

Advokat Jørgen U. Grønborg