Opløsningsbekendtgørelsen

Gældende fra og med d. 01.01.2007 til d. 01.07.2013. Herefter afløst af Bekg. om separation og skilsmisse

Gældende indtil d. 01.01.2007


Gældende fra og med d. 01.01.2007

Bekg. nr. 1258 af 07.12.2006


I medfør af § 58 a, stk. 2, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 147 af 9. marts 1999, som ændret ved § 2 i lov nr. 525 af 24. juni 2005, og efter § 5, stk. 1, i lov om registreret partnerskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. oktober 2005, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1: Anmodning om separation eller skilsmisse

§ 1. Anmodning om separation eller skilsmisse, der indgives af ægtefællerne i forening, sendes til statsforvaltningen på det sted, hvor en af ægtefællerne bor eller opholder sig.

Stk. 2. Anmodning om separation eller skilsmisse, der indgives af den ene ægtefælle, sendes til statsforvaltningen på det sted, hvor den anden ægtefælle bor eller opholder sig. Har ægtefællen ikke bopæl eller ophold her i landet, sendes anmodningen til statsforvaltningen på det sted, hvor den anmodende ægtefælle bor eller opholder sig.

Stk. 3. Har en anden statsforvaltning på anmodningstidspunktet en anden familieretlig sag mellem ægtefællerne under behandling, kan anmodningen sendes til denne statsforvaltning.

Stk. 4. Anmodning om skilsmisse på grundlag af separationsbevilling, jf. lovens § 31, kan sendes til den statsforvaltning, der har udstedt bevillingen.

Stk. 5. Har ingen af ægtefællerne bopæl eller ophold her i landet, sendes anmodningen til Statsforvaltningen Hovedstaden, medmindre sagen er omfattet af stk. 4.

Stk. 6. Hvis ægtefællerne er enige herom, kan anmodningen uanset bestemmelserne i stk. 1-5 sendes til en anden statsforvaltning.

Stk. 7. Den statsforvaltning, som efter stk. 1-6 skal behandle sagen, kan bestemme, at sagen skal overføres til en anden statsforvaltning, hvis det er mest hensigtsmæssigt, at sagen behandles der.

§ 2. Anmodningen skal underskrives af ægtefællerne personligt, hvis de fravælger vilkårsforhandling. Anmodningen skal være modtaget af statsforvaltningen senest to måneder efter, at den første af ægtefællerne har underskrevet den.

§ 3. Anmodning om skilsmisse på grundlag af separation skal være ledsaget af separationsbevillingen eller udskrift af separationsdommen.

Kapitel 2: Vilkårsforhandling

§ 4. Når der efter lovens § 39 skal foretages vilkårsforhandling, skal ægtefællerne møde personligt og samtidigt til vilkårsforhandlingen.

Stk. 2. Er en ægtefælle på grund af langvarig sygdom forhindret i at møde til vilkårsforhandling, og er dette dokumenteret ved lægeerklæring, kan ægtefællen i stedet møde ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal være myndig og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemållovens § 7. Fuldmagten skal være skriftlig.

Stk. 3. Statsforvaltningen kan bestemme, at vilkårsforhandlingen skal foretages særskilt med hver ægtefælle, hvis helt særlige omstændigheder taler for det, eventuelt ved forskellige myndigheder.

Kapitel 3: Konfliktmægling

§ 5. Statsforvaltningen kan fastsætte en frist for accept af tilbud om konfliktmægling.

§ 6. Ægtefællerne skal samtidig med fremsættelse af tilbud om konfliktmægling orienteres om indholdet af § 7.

Stk. 2. Konfliktmæglingen er betinget af, at begge ægtefæller deltager.

Stk. 3. Statsforvaltningen tilrettelægger konfliktmæglingen og bestemmer dens omfang.

Stk. 4. Statsforvaltningens behandling af en sag om separation eller skilsmisse sættes i bero, indtil konfliktmæglingen er afsluttet.

§ 7. Der må ikke til brug for statsforvaltningens afgørelse af en sag om separation eller skilsmisse indhentes oplysninger, som ægtefællerne har givet under konfliktmægling. Sådanne oplysninger må heller ikke af mægleren videregives til brug for afgørelsen. Internt arbejdsmateriale vedrørende sådanne oplysninger må heller ikke udleveres til ægtefællerne.

Stk. 2. Er ægtefællerne enige herom, kan de anmode om, at en skriftlig aftale indgået under konfliktmæglingen videregives til statsforvaltningens sagsbehandler.

Kapitel 4: Registreret partnerskab

§ 8. Reglerne i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse ved opløsning af registreret partnerskab.

Kapitel 5: Klage mv.

§ 9. Klager over statsforvaltningens afgørelser, der efter loven kan påklages til ministeren for familie- og forbrugeranliggender (Familiestyrelsen), indgives til den statsforvaltning, der har truffet afgørelsen. Statsforvaltningen videresender klagen og sagens akter til Familiestyrelsen.

§ 10. Statsforvaltningen kan genoptage behandlingen af en påklaget afgørelse, hvis

1) klagen indeholder en anmodning, som statsforvaltningen ikke har taget stilling til,

2) klagen indeholder væsentlige nye oplysninger,

3) der foreligger væsentlige oplysninger, som statsforvaltningen ikke har taget stilling til, eller

4) der er begået sagsbehandlingsfejl, der kan have betydning for afgørelsen.

Stk. 2. Klageren kan påklage statsforvaltningens beslutning om at genoptage sagen til Familiestyrelsen.

Kapitel 6: Ikrafttrædelsesbestemmelser mv.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1202 af 8. december 2004 om opløsning af ægteskab ophæves.

Familiestyrelsen, den 7. december 2006

Dorrit Sylvest Nielsen

/Anette Hummelshøj

 


Gældende indtil d. 01.01.2007

Bekg. nr. 1202 af 08.12.2004 

Kapitel 1 - Ansøgning om separation eller skilsmisse ved bevilling, §§ 1-3

Kapitel 2 - Vilkårsforhandling, § 4

Kapitel 3 - International kompetence, § 5

Kapitel 4 - Registreret partnerskab, § 6

Kapitel 5 - Klage m.v., §§ 7-8

Kapitel 6 - Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v., § 9


I medfør af § 42 a, stk. 1, § 44, stk. 3, § 58 a, stk. 2, og § 66 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 147 af 9. marts 1999, som ændret ved § 1 i lov nr. 446 af 9. juni 2004, og efter § 5, stk. 1, i lov nr. 372 af 7. juni 1989 om registreret partnerskab fastsættes:

Kapitel 1

Ansøgning om separation eller skilsmisse ved bevilling

§ 1. Søges separation eller skilsmisse ved bevilling af ægtefællerne i forening, sendes ansøgningen til statsamtet på det sted, hvor en af ægtefællerne bor eller opholder sig.

Stk. 2. Søges separation eller skilsmisse ved bevilling af den ene ægtefælle, sendes ansøgningen til statsamtet på det sted, hvor den anden ægtefælle bor eller opholder sig. Har ægtefællen ikke bopæl eller ophold her i landet, sendes ansøgningen til statsamtet på det sted, hvor ansøgeren bor eller opholder sig.

Stk. 3. Har et andet statsamt på ansøgningstidspunktet en anden familieretlig sag mellem ægtefællerne under behandling, kan ansøgningen sendes til dette statsamt.

Stk. 4. Ansøgning om skilsmisse på grundlag af separationsbevilling, jf. lovens § 31, kan sendes til det statsamt, der har udstedt bevillingen.

Stk. 5. Har ingen af ægtefællerne bopæl eller ophold her i landet, sendes ansøgningen til Københavns Overpræsidium, medmindre sagen er omfattet af stk. 4.

Stk. 6. Hvis ægtefællerne er enige herom, kan ansøgningen uanset bestemmelserne i stk. 1-5 sendes til et andet statsamt.

Stk. 7. Det statsamt, som efter stk. 1-6 skal behandle sagen, kan bestemme, at sagen skal overføres til et andet statsamt, hvis det er mest hensigtsmæssigt, at sagen behandles der.

§ 2. Ansøgningen skal underskrives af ægtefællerne personligt, hvis de fravælger vilkårsforhandling. Ansøgningen skal være modtaget af statsamtet senest to måneder efter, at den første af ægtefællerne har underskrevet den.

§ 3. Ansøgning om skilsmisse på grundlag af separation skal være ledsaget af separationsbevillingen eller udskrift af separationsdommen.

Kapitel 2

Vilkårsforhandling

§ 4. Når der efter lovens § 44 skal foretages vilkårsforhandling, skal ægtefællerne møde personligt og samtidigt til vilkårsforhandlingen.

Stk. 2. Er en ægtefælle på grund af langvarig sygdom forhindret i at møde til vilkårsforhandling, og er dette dokumenteret ved lægeerklæring, kan ægtefællen i stedet møde ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal være myndig og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7. Fuldmagten skal være skriftlig.

Stk. 3. Statsamtet kan bestemme, at vilkårsforhandlingen skal foretages særskilt med hver ægtefælle, hvis særlige omstændigheder taler for det, eventuelt ved forskellige myndigheder.

Kapitel 3

International kompetence

§ 5. Et statsamt i Danmark kan meddele bevilling til separation eller skilsmisse, når

1) en af ægtefællerne har bopæl i Danmark,

2) begge ægtefæller har dansk statsborgerret,

3) en af ægtefællerne har dansk statsborgerret, og det godtgøres, at den pågældende på grund af sin statsborgerret ikke vil kunne opnå separation eller skilsmisse i det land, hvor den pågældende har bopæl, eller

4) skilsmisse søges på grundlag af separation meddelt her i landet inden for de sidste 5 år.

Stk. 2. Hvis begge ægtefæller har statsborgerret og sædvanligt opholdssted i de nordiske lande, kan statsamtet dog kun meddele bevilling til separation eller skilsmisse, når

1) en af ægtefællerne har sædvanligt opholdssted i Danmark,

2) begge ægtefæller har dansk statsborgerret, eller

3) skilsmisse søges på grundlag af separation meddelt her i landet.

Stk. 3. Stk.1, nr. 2, og stk. 2, nr. 2, gælder ikke, hvis begge ægtefæller har bopæl på Færøerne eller i Grønland.

Kapitel 4

Registreret partnerskab

§ 6. Reglerne i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse ved opløsning af registreret partnerskab, med følgende undtagelser:

1) § 5, stk. 1, nr. 2, finder ikke anvendelse ved opløsning af registreret partnerskab, hvis begge parter har bopæl på Færøerne eller i Grønland.

2) § 5, stk. 2-3, finder ikke anvendelse ved opløsning af registreret partnerskab.

3) Registreret partnerskab indgået her i landet kan uanset § 5, stk. 1, altid opløses her, hvis ingen af parterne bor i et land, der er omfattet af § 2, stk. 3, i lov om registreret partnerskab.

Kapitel 5

Klage m.v.

§ 7. Klage over statsamtets afgørelse behandles af Familiestyrelsen. Klage indgives til det statsamt, der har truffet afgørelsen. Statsamtet videresender klagen og sagens akter til Familiestyrelsen.

§ 8. Statsamtet kan genoptage behandlingen af en påklaget afgørelse, hvis

1) klagen indeholder en ansøgning, som statsamtet ikke har taget stilling til,

2) klagen indeholder væsentlige nye oplysninger,

3) der foreligger væsentlige oplysninger, som statsamtet ikke har taget stilling til, eller

4) der er begået sagsbehandlingsfejl, der kan have betydning for afgørelsen.

Stk. 2. Klageren kan påklage statsamtets beslutning om at genoptage sagen til Familiestyrelsen.

Kapitel 6

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 875 af 24. oktober 2002 om opløsning af ægteskab ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Familiestyrelsen, den 8. december 2004

Dorrit Sylvest Nielsen

/Lars Thøgersen


Advokat Jørgen U. Grønborg