Bekendtgørelse om separation og skilsmisse

Bekendtgørelsen er pr. 01.07.2020 afløst af bekg. nr. 990 af 26.06.2020.

Bekg. nr. 293 af 20.03.2019 om separation og skilsmisse, som fra d. 01.04.2019 har afløst bekg. nr. 1860 af 23.12.2015.

Ændringer

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1: Anmodning om separation eller skilsmisse, §§ 1-2

Kapitel 2: Vilkårsforhandling og konfliktmægling, §§ 3-4

Kapitel 3: Registreret partnerskab, § 5

Kapitel 4: Ikrafttræden, § 6


Ændringer


I medfør af § 58 a, stk. 4, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 87 af 29. januar 2019, og § 5 i lov nr. 532 af 12. juni 2012 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab fastsættes:


Kapitel 1: Anmodning om separation eller skilsmisse

§ 1. En anmodning om separation eller skilsmisse skal underskrives af begge ægtefæller personligt. Hvis anmodningen ikke indgives digitalt, skal anmodningen være modtaget af Familieretshuset senest 2 måneder efter, at den første af ægtefællerne har underskrevet den. En anmodning om separation eller skilsmisse fra den ene ægtefælle skal underskrives personligt af den pågældende ægtefælle.

§ 2. Anmodning om skilsmisse på grundlag af separation skal være ledsaget af separationsbevillingen eller afgørelsen om separation.


Kapitel 2: Vilkårsforhandling og konfliktmægling

§ 3. Når der efter § 38 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning skal foretages vilkårsforhandling, skal ægtefællerne møde personligt og samtidigt til vilkårsforhandlingen. En ægtefælle har ikke pligt til at deltage i vilkårsforhandling sammen med den anden ægtefælle, hvis den anden ægtefælle har udsat ægtefællen eller ægtefællens barn for voldelig adfærd, eller der er mistanke herom.

Stk. 2. Er en ægtefælle på grund af langvarig sygdom forhindret i at møde til vilkårsforhandling, og er dette dokumenteret ved lægeerklæring, kan ægtefællen i stedet møde ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal være myndig og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7. Fuldmagten skal være skriftlig.

Stk. 3. Familieretshuset kan bestemme, at vilkårsforhandlingen skal foretages særskilt med hver ægtefælle, hvis helt særlige omstændigheder taler for det, eventuelt ved forskellige myndigheder.

§ 4. Familieretshuset kan bestemme, at behandlingen af en sag om separation eller skilsmisse sættes i bero, mens der ydes konflikthåndtering eller rådgivning efter kapitel 6 i lov om Familieretshuset.


Kapitel 3: Registreret partnerskab

§ 5. Reglerne i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse ved opløsning af et registreret partnerskab ved separation og skilsmisse.


Kapitel 4: Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1860 af 23. december 2015 om separation og skilsmisse ophæves.

Børne- og Socialministeriet, den 20. marts 2019

Mai Mercado

/ Carina Fogt-Nielsen

Advokat Jørgen U. Grønborg