Boligopsparingsloven

Boligopsparingsloven, jf. lovbekg. nr. 107 ad 21.02.2005, er ophævet ved § 16 i lov nr. 433 af 16.05.2012 fra d. 01.07.2012.

Herved bekendtgøres lov nr. 808 af 29. oktober 1997 om boligopsparing, med de ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 414 af 26. juni 1998.

§ 1. Der kan i 1998 ske indbetaling i pengeinstitutter af indskud til boligopsparing med henblik på tilvejebringelse eller forbedring af helårsbolig i Danmark for den, der foretager opsparingen, med den virkning, at renterne m.v. af indskuddet fritages for beskatning, jf. ligningslovens § 7 R.

Stk. 2. Indskud til boligopsparing kan ske i pengeinstitutter omfattet af lov om banker og sparekasser m.v.

Stk. 3. Opsparingen skal indsættes på en særskilt konto, enten kontant, som puljeindlån eller i et særskilt depot i et pengeinstitut.

Stk. 4. Boligopsparingskonti kan kun oprettes af personer, der på tidspunktet for første kontraktmæssige indbetaling er fyldt 15 år.

Stk. 5. Hver person kan kun oprette een boligopsparingskonto.

Stk. 6. Indeståendet på en boligopsparingskonto kan overføres fra et pengeinstitut til et andet pengeinstitut.

§ 2. Boligopsparingen skal anvendes til et af følgende formål:

1) Køb af grund til opførelse af bolig.

2) Opførelse eller køb af bolig.

3) Betaling af indskud, depositum eller forudbetaling af leje i forbindelse med indgåelse af lejemål af bolig.

4) Køb af andel, aktie eller anpart i selskaber, foreninger og fællesskaber, hvor der til deltagelse er knyttet brugsret til en beboelseslejlighed.

5) Forbedring eller udvidelse af bestående bolig.

§ 3. Til opsparing på en boligopsparingskonto kan ikke anvendes

1) båndlagt arv, båndlagt gave og rentenydelseskapitaler,

2) midler, der indestår på pensions- eller enkeforsørgelseskonti,

3) midler, der indestår på konti, hvorpå indbetalinger har medført skattelettelse, eller

4) midler, der tilhører umyndige, medmindre midlerne i henhold til værgemålsloven er undergivet den umyndiges egen rådighed.

§ 4. Opspareren kan i 1998 indbetale højst 12.000 kr. på kontoen, og der skal som minimum indbetales 1.200 kr., for at opsparingen er omfattet af denne lov. Efter 1998 kan der ikke indbetales på kontoen.

Stk. 2. Det opsparede beløb kan tidligst udbetales 3 år efter den første indbetaling, jf. dog § 5, og skal senest udbetales 10 år efter den første indbetaling for at opretholde skattefritagelsen.

Stk. 3. Udbetaling af opsparingsbeløb til et af de i § 2 nævnte formål er betinget af, at kontohaveren over for pengeinstituttet dokumenterer, at beløbet skal anvendes til et af de i bestemmelsen nævnte formål.

§ 5. Opspareren kan i den 3-årige bindingsperiode ikke hæve, overdrage eller på anden måde råde over de indestående beløb.

Stk. 2. I samme tidsrum kan der ikke foretages udlæg, udpantning eller arrest i de indestående beløb.

Stk. 3. I tilfælde af konkurs frigives de indestående beløb til konkursboet. Hvis opsparerens skattepligt efter kildeskattelovens § 1 ophører som følge af fraflytning til udlandet, eller hvis opspareren bliver hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, frigives de indestående beløb ligeledes.

Stk. 4. Afgår opspareren ved døden, kan dødsboet kræve de indestående beløb frigivet. Inddrages de opsparede beløb under skifte af ægtefællers fællesbo, kan hver af ægtefællerne kræve beløbene frigivet.

§ 6. Boligministeren kan fastsætte nærmere regler om gennemførelsen af denne lov, herunder om pligt for pengeinstitutterne til at videregive nødvendige oplysninger til skattemyndighederne.

§ 7. Loven træder i kraft den 1. januar 1998.

§ 8. (Udeladt).

§ 9. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

——————

Lov nr. 414 af 26. juni 1998 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. (Lovændringen vedrører § 1. Lovændringen angår opgave/kompetencefordeling mellem Fondsrådet og Finanstilsynet, netting, valutaspotforretninger i investeringsøjemed, ændrede placeringsregler for børneopsparing og boligopsparing, konkursbehandling m.v.)

§ 15

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1998.

Stk. 2-15.

Socialministeriet, den 21. februar 2005

P.M.V.
Thomas Børner

/Aksel Meyer

Advokat Jørgen U. Grønborg