CivilRetsDirektoratet

Cirkulæreskrivelse til samtlige statsamter, herunder
Københavns Overpræsidium

FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED VED SEPARATION OG SKILSMISSE

1. Ændring af gældende regler

2. Blanketter

3. Vilkårsforhandlingen

4. Separations- og skilsmissebevillingen

5. Overgangsregler m.v.


1. Ændring af gældende regler

Ved § 2, nr. 3, og § 3, nr. 3, i lov nr. 461 af 7. juni 2001 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ændringer som følge af børneloven m.v.) er reglerne om forældremyndighed som vilkår for separation og skilsmisse blevet ændret. De nye regler indebærer, at § 7 i lov om forældremyndighed og samvær ophæves, og at henvisningen til § 46 i § 42, stk. 2, 1. pkt., i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning udgår.

På grund af de nye regler er der foretaget redaktionelle ændringer af følgende administrative forskrifter:

2. Blanketter

Som følge af lovændringen vil blanketterne til brug ved ansøgning om bevilling til separation eller skilsmisse blive revideret. Blanketterne vil indgå i statsamternes elektroniske blanketsamling.

Endvidere vil blanketterne til brug for udstedelse af bevillinger blive ændret.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil underrette statsamterne, når de reviderede blanketter foreligger.

Under vilkårsforhandlingen skal statsamtet fortsat vejlede ægtefællerne om reglerne om forældremyndighed, og dette skal noteres i protokollen.

Ægtefællerne skal således vejledes om, at den fælles forældremyndighed over børnene fortsætter, med mindre de indgår aftale om ophør af den fælles forældremyndighed.

Samtidig skal ægtefællerne vejledes om, at de kan blive separeret eller skilt ved bevilling, selvom de er uenige om forældremyndigheden. Dette gælder også, selvom retssag om ophør af den fælles forældremyndighed er eller påtænkes anlagt.

I forhandlingsprotokollen skal følgende forhold om forældremyndighed noteres:

· At ægtefællerne indgik aftale om ophør af fælles forældremyndighed. Der udstedes i så fald en resolution herom efter § 9 i lov om forældremyndighed og samvær.

· At ægtefællerne ikke indgik aftale om ophør af fælles forældremyndighed. Ægtefællerne vejledes i så fald om, at de efter separationen eller skilsmissen fortsat har fælles forældremyndighed, og der udstedes en ekstraktudskrift af denne del af forhandlingsprotokollen. Ekstraktudskriften indeholder oplysning om, at ægtefællerne ikke under vilkårsforhandlingen har indgået aftale om forældremyndighed over nærmere angivne børn, og at dette betyder, at de fortsat har fælles forældremyndighed over disse børn efter separationen eller skilsmissen.

Statsamtet skal således fortsat sikre sig, at der efter separationen og skilsmissen er klarhed over, hvem der har forældremyndigheden over børnene.

Det bemærkes, at adgangen i § 8 i lov om forældremyndighed og samvær til at kræve den fælles forældremyndighed bragt til ophør, ikke berøres af lovændringen.

4. Separations- og skilsmissebevillingen

Det skal ikke længere fremgå af bevillingen, hvem der efter separationen eller skilsmissen har forældremyndigheden over børnene.

Sammen med bevillingen udleveres i stedet resolution om ophør af fælles forældremyndighed og/eller ekstraktudskrift fra forhandlingsprotokollen, jf. pkt. 3.

Ekstraktudskriften tjener som dokumentation for, at der efter separationen eller skilsmissen fortsat var fælles forældremyndighed.

5. Overgangsregler m.v.

De nye regler om fortsat fælles forældremyndighed ved separation og skilsmisse gælder for bevillinger, der udstedes fra og med den 1. januar 2002.

Reglerne gælder også for ansøgninger om separation eller skilsmisse, der er indgivet inden den 1. januar 2002, uanset om der er afholdt vilkårsforhandling inden dette tidspunkt. I så fald skal ægtefællerne ved udstedelsen af bevillingen oriente­res om lovændringen, med mindre dette allerede er sket, f.eks. under vilkårsforhandlingen.

Der er ikke noget til hinder for, at statsamtet behandler en ansøgning om separa­tion eller skilsmisse efter den 1. januar 2002, selvom den er indgivet på en af de nugældende blanketter.

De nye regler gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Med venlig hilsen

Civilretsdirektoratet

Lars Thøgersen

GENPART TIL:

2. Rigsombudsmanden i Grønland.

3. Rigsombudsmanden på Færøerne.

4. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, att. spec.kons. Hans Erik Anderberg.

Advokat Jørgen U. Grønborg