Cirkulære nr. 147 af. 30.08.1978 om det centrale kriminalregister

Kap. I.: Almindelige regler om kriminalregisteret.

Kap. II.: Afgørelsesregisterets indhold.

Kap. III: Indberetning til kriminalregisteret.

Kap. IV.: Udskrifter m.v. af kriminalregisteret.


Kap. I.: Almindelige regler om kriminalregisteret.

§ 1. Rigspolitichefen fører ved benyttelse af elektronisk databehandling et centralt kriminalregister i overensstemmelse med reglerne i cirkulæret.
Stk. 2. Kriminalregisteret består af et register over afgørelser m.v. i kriminelle sager (afgørelsesregisteret) til brug i strafferetsplejen og til udstedelse af straffeattester og et internt arbejdsregister for politiet (efterforskningsregisteret).

§ 2. I afgørelsesregisteret må kun optages de i kapitel II nævnte afgørelser.
Stk. 2. I efterforskningsregisteret må kun optages oplysninger af politimæssig betydning. De nærmere regler herom fastsættes af rigspolitichefen med justitsministerens godkendelse.

§ 3. Forinden oplysninger optages i kriminalregisteret, skal der foretages den efter forholdene nødvendige kontrol til sikring af, at der ikke registreres urigtige eller vildledende oplysninger. Oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, skal snarest muligt slettes eller berigtiges.

Kap. II.: Afgørelsesregisterets indhold.

§ 4. I registeret optages følgende afgørelser i straffesager, herunder straffesager behandlet i den borgerlige- eller militære retsplejes former:

1) Domme og bødevedtagelser, herunder vedtagne udenretlige bødeforelæg, for overtrædelse af borgerlig straffelov. Frifindende domme medtages dog kun, hvis frifindelsen er sket i medfør af straffelovens § 16.
2) Domme for overtrædelse af anden lovgivning, hvis der, betinget eller ubetinget, idømmes frihedsstraf, eller straffastsættelsen udsættes, frakendes rettigheder eller meddeles pålæg vedrørende den dømtes person.
3) Afgørelser i militære straffesager, hvorved der uden dom pålægges straf af hæfte.
4) Tiltalefrafald, medmindre disse er meddelt uden vilkår.

§ 5. Udenlandske afgørelser truffet i de nordiske lande eller lande, der er medlem af Europarådet, optages efter samme retningslinier som danske afgørelser, såfremt kriminalregisteret får underretning derom.
Stk. 2. Andre udenlandske afgørelser optages i det omfang, hvori de af rigspolitichefen efter procesmåden og strafudmålingen skønnes at kunne sidestilles med danske afgørelser.

§ 6. Såfremt en afgørelse, som efter § 4 eller § 5 er optaget i registeret, ved anke eller genoptagelse ændres, således at den endelige afgørelse ikke skal optages i dette, slettes tilførslen i registeret.

§ 7. Afgørelser, som efter § 4 eller § 5 er optaget i registeret, suppleres med tilførsler vedrørende følgende afgørelser:

1) Ankeafgørelser, jfr. dog § 6.
2) Løsladelse fra afsoning.
3) Benådning.
4) Afgørelser om genindsættelse af personer, der er prøveløsl adt.
5) Afgørelser om fuldbyrdelse af frihedsstraf i et andet euro pæisk land end domslandet.
6) Afgørelser om overførelse af tilsyn i henhold til betinget dom, prøveløsladelse eller benådning til et andet nordisk land end det, hvor den pågældende er dømt, prøveløsladt eller benådet.
7) Afgørelser om ændring eller om ophævelse af de i straffelo vens §§ 68-70 nævnte foranstaltninger.
8) Ændringer iøvrigt eller ophævelse af de tilførte afgørelse r, jfr. dog § 6.

§ 8. I afgørelsesregisteret slettes en afgørelse, når der er forløbet 10 år fra det seneste af følgende tidspunkter:

1) Endelig løsladelse fra afsoning af hæfte- eller fængselsst raf,
2) udløb af prøvetid efter prøveløsladelse,
3) endelig ophævelse af foranstaltning efter straffelovens §§ 68-70,
4) ophør af frakendelse af rettigheder eller af pålæg,
5) endelig dom, der ikke omfattes af de under nr. 1-4 nævnte tilfælde.

Stk. 2. Personer, der er fyldt 70 år, kan altid slettes af afgørelsesregisteret.
Stk. 3. Når registeret underrettes om, at en registreret er død, slettes den pågældende af registeret senest 2 år efter dødsfaldet.

Kap. III: Indberetning til kriminalregisteret.

§ 9. Vedkommende dommer eller justitssekretær foretager indberetning af rettens afgørelser i følgende tilfælde:

1) Afgørelser omfattet af § 4, nr. 1 og nr. 2,
2) supplerende afgørelser som nævnt i § 7.

Stk. 2. Indberetning sker på en af justitsministeriet godkendt blanket P 338 B, P 438 eller P 638 C, som vedlægges domsudskriften til anklagemyndigheden. Indberetningen sammenholdes med domsudskrift og sagens øvrige akter af politiet (auditøren) på det sted, hvor tiltale er rejst.

§ 10. Vedkommende auditør foretager indberetning om afgørelser i militære straffesager, hvorved der uden dom pålægges straf af hæfte samt supplerende tilførsler hertil som nævnt i § 7.
Stk. 2. Iøvrigt foretager auditøren indberetning om afgørelser i militære straffesager efter tilsvarende regler, som gælder for politiet.

§ 11. Direktoratet for kriminalforsorgen foretager indberetning til kriminalregisteret om:

1) Afgørelser om benådning.
2) Afgørelser om genindsættelse af personer, der er prøveløsl adt.
3) De i § 7, nr. 5, nævnte afgørelser, såfremt fuldbyrdelse a f frihedsstraf skal ske her i landet eller i et andet europæisk land, og afsoning er påbegyndt her i landet.
4) De i § 7, nr. 6, nævnte afgørelser, såfremt der sker overf ørsel her til landet eller til et andet nordisk land af tilsyn med personer, der er prøveløsladt eller betinget benådet.

Indberetning sker ved indsendelse af en genpart af afgørelsen.

Stk. 2. Kriminalforsorgens anstalter og arresthuse foretager dagligt indberetning til kriminalregisteret om:

1) Domfældte personers anbringelse til udståelse af frihedsstraf, herunder bødeforvandlingsstraf, samt forvaring.
2) Domfældte personers overførsel til anden anstalt eller arr esthus.
3) Personers indsættelse til afsoning af underholdsbidrag.

Indberetning sker på en særlig blanket.

§ 12. Kriminalforsorgens anstalter og arresthuse foretager indberetning til kriminalregisteret om:

1) Løsladelser, herunder prøveløsladelser. Ved indberetningen angives størrelsen af en eventuel reststraf.
2) Indsattes udgang af enhver art med eller uden ledsagelse. Forlængelse af udgang anses som ny udgang. Indberetning kræves dog ikke ved udgang uden overnatning fra åbne anstalter, og ved udgang for enkeltpersoner iøvrigt under ledsagelse.
3) Indsattes midlertidige fravær i andre tilfælde efter tilsv arende regler som nævnt i nr. 2.

Stk. 2. Indberetning efter stk. 1 sker på særlige blanketter. Indberetningen skal være kriminalregisteret i hænde senest 2 dage, før løsladelse sker, eller udgang påbegyndes, eller det midlertidige fravær finder sted. Hvis dette i særligt hastende tilfælde ikke er muligt, skal der ske forudgående telefonisk indberetning til kriminalregisteret.
Stk. 3. Vender en indsat ikke rettidigt tilbage til anstalten eller arresthuset, foretager vedkommende anstalt eller arresthus straks indberetning til kriminalregisteret herom, medmindre den indsatte begæres efterlyst. Indberetning sker telefonisk, dog kan blanket DfK 37 anvendes.
Stk. 4. De i stk. 3 nævnte regler om indberetning finder tilsvarende anvendelse ved den indsattes forsinkede tilbagekomst til anstalten eller arresthuset.

§ 13. Politiet foretager indberetning til kriminalregisteret efter regler fastsat af rigspolitichefen.

Kap. IV.: Udskrifter m.v. af kriminalregisteret.

§ 14. Rigspolitichefen udsteder efter begæring fuldstændige udskrifter af kriminalregisteret til:

1) Politiet, anklagemyndigheden og justitsministeriet, herund er direktoratet for kriminalforsorgen.
2) Anstalter under direktoratet for kriminalforsorgen for per soner, som søger ansættelse ved anstalten.
3) Folketingets ombudsmand.
4) Vedkommende myndigheder i de nordiske lande til brug for s ager om erhvervelse af statsborgerret og sager angående erhvervelse af kørekort til motorkøretøj.
5) Udenlandsk politi, anklagemyndighed og domstole i de nordi ske lande eller i lande, der er medlemmer af Europarådet, til brug for offentlige straffesager i udlandet.
Stk. 2. Rigspolitichefen udsteder efter begæring de i stk. 1 nævnte udskrifter til udenlandsk politi, anklagemyndighed og domstole i lande, der ikke er medlemmer af Europarådet, til brug for offentlige straffesager i udlandet, såfremt det i det enkelte tilfælde ikke skønnes betænkeligt.

§ 15. Rigspolitichefen udsteder efter begæring straffeattester til offentlig brug, som indeholder alle de i § 4, § 5 og § 7 nævnte afgørelser til:

1) De i § 14 nævnte myndigheder i de tilfælde, som er nævnt i denne bestemmelse.
2) Offentlige myndigheder til brug ved afgørelse af, om en ansøger i medfør af straffelovens § 78 er udelukket fra at opnå en under vedkommende myndigheds forretningsområde særlig offentlig autorisation eller godkendelse.
3) Udenrigsministeriet til brug for sager om bistand til danske statsborgere, mod hvem der er indledt strafferetlig forfølgning i udlandet.
4) Den sociale ankestyrelse, socialstyrelsen, amtsankenævnene , de sociale udvalg og Københavns magistrat, for så vidt angår forældre til børn, over for hvem der er spørgsmål om iværksættelse af hjælpeforanstaltninger efter bistandslovens kapitel 8 eller 19.
5) De under punkt 4 nævnte myndigheder og de foreninger og institutioner, som efter offentlig godkendelse har tilladelse til at medvirke ved anbringelse i pleje eller ved adoption af børn under 14 år, for så vidt angår personer, der søger tilladelse til at have børn til døgnophold i privat familiepleje eller i dagpleje mod betaling, samt disses ægtefæller og andre, der skal bistå med pasningen af børnene.
6) Overøvrigheden, de amtskommunale socialcentre, Københavns magistrat og Frederiksberg kommunes sociale udvalg for personer, som ønsker at adoptere børn, samt for forældre til børn, der ønskes bortadopteret.
7) Socialstyrelsen, amtsrådene, kommunalbestyrelserne og Københavns magistrat for personer, der søger ansættelse ved daginstitutioner for børn, døgninstitutioner for børn og unge og rådgivningscentre for børn og unge.
8) Amtsankenævnene, Københavns magistrat og de sociale udvalg vedrørende personer, der i medfør af bistandsloven § 33 skal beskikkes som personlig rådgiver for et barn.  
9) Socialministeriet og socialstyrelsen for personer, der søg er ansættelse under særforsorgen.
10) Amtsrådene, Københavns magistrat og kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for personer, der søger ansættelse ved de pågældende myndigheders psykiatriske institutioner.
11) Amtsrådene, Københavns magistrat og kommunalbestyrelser for personer, der søger ansættelse som lærer i folkeskolen.
12) Fiskeriministeriet for personer, der søger ansættelse som fiskeribetjente.
13) Direktoratet for toldvæsenet for personer, der søger ansættelse som toldbetjente.
14) Kommunalbestyrelser til brug ved indberetning til valgbarhedsnævnet om den kommunalbestyrelsesmedlemmer idømte straf.
15) Hjemmeværnsregionerne til brug for distriktsudvalgenes behandling af ansøgninger om optagelse eller genoptagelse i hjemmeværnet.
16) Forsvarskommandoen og hjemmeværnskommandoen for personer, der søger ansættelse ved forsvaret, eller som skal udnævnes til befalingsmænd samt i særlige tilfælde for personer, som agtes indkaldt til at aftjene værnepligt.
17) Civilforsvarsstyrelsen for personer, der søger ansættelse i det statslige civilforsvar eller ønskes optaget på skoler under samme, for personer, der ønskes udnævnt til befalingsmænd, og i særlige tilfælde for tjenstgørende værnepligtigt personel og hjemsendte befalingsmænd, samt 1. udskrivningskreds-styrelsen for civil værnepligt i særlige tilfælde for tjenstgørende civile
værnepligtige.

§ 16. Rigspolitichefen udsteder efter begæring straffeattester, som indeholder de i stk. 2 nævnte tilførsler til afgørelsesregisteret, til:
1) Generaldirektoratet for DSB for personer, der søger ansætt else ved stations- og togtjenesten eller som styrmand eller matros i DSB's søfartstjeneste.
2) Generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet og overpostmesteren i København for personer, der søger ansættelse i stillinger vedrørende postbesørgelsen.
3) Den kgl. Mønt for personer, der søger ansættelse ved den pågældende institution.
4) Landbrugsministeriet og veterinærdirektoratet for personer , der søger ansættelse som tilsynsassistenter ved de i lovgivningen om kødkontrol omhandlede autoriserede virksomheder.
5) Fiskeriministeriet for personer, der søger ansættelse i Fiskeriministeriets Industritilsyn.
6) Ministeriet for kulturelle anliggender for personer, der s øger ansættelse ved museer og samlinger.

Stk. 2. I attesterne optages de tilførsler, som skal oplyses på de i § 20 nævnte attester. For tilførsler vedrørende overtrædelser af straffelovens §§ 171-173, § 191, §§ 276-289 samt overtrædelser af lovgivningen om euforiserende stoffer gælder følgende særlige frister:

1) De i § 20, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte tilførsler medtages indtil 5 år fra resolutionens dato henholdsvis datoen for den endelige afgørelse.
2) De i § 20, stk. 1, nr. 3, nævnte tilførsler medtages indtil 10 år fra udløbet af prøvetiden eller den endelige løsladelse.
3) De i § 20, stk. 1, nr. 4 nævnte tilførsler medtages indtil 10 år efter foranstaltningens endelige ophævelse.

Stk. 3. I straffeattester, der udstedes til de i stk. 1, nr. 1-2, nævnte myndigheder, optages endvidere tilførsler vedrørende overtrædelser af §§ 216-218, § 222, § 224, jfr. §§ 216-218 og § 222, § 225 og § 232 inden for de i stk. 2, nævnte frister.

§ 17. Rigspolitichefen udsteder efter begæring udskrifter af afgørelsesregisteret, i hvilke der alene optages tilførsler svarende til indholdet af de i § 20 nævnte straffeattester, til vedkommende myndigheder i Europarådets medlemslande til brug for sager om arbejds- eller opholdstilladelse og sager om erhvervelse af statsborgerret.

§ 18. Når en straffeattest rekvireres i medfør af § 15, § 16 eller § 17, skal vedkommende myndighed anføre, til hvilket formål og i henhold til hvilken bestemmelse attesten rekvireres.

§ 19. For mandlige domfældte mellem 17 og 32 år underretter kriminalregisteret 1. udskrivningskreds  - styrelsen for civil værnepligt - om afgørelser, hvorved:

1) Vedkommende idømmes ubetinget straf af fængsel i 5 måneder eller derover eller forvaring, eller
2) vedkommende i medfør af straffelovens § 16 frifindes for s traf, eller retten i medfør af straffelovens § 69 eller § 73 træffer bestemmelse om foranstaltninger som nævnt i § 68.

§ 20. Politiet udsteder for personer, der er fyldt 18 år, efter de pågældendes ansøgning straffeattester, i hvilke der alene optages tilførsler til afgørelsesregisteret vedrørende overtrædelse af borgerlig straffelov og lovgivningen om euforiserende stoffer med følgende begrænsninger:

1) Tiltalefrafald medtages ikke, såfremt der er forløbet 2 år fra resolutionens dato.
2) Andre afgørelser medtages ikke, såfremt der er forløbet 3 år fra datoen for den endelige afgørelse.
3) Hvis den, som afgørelsen vedrører, har været indsat til afsoning, medtages afgørelsen dog, såfremt der ikke er forløbet 5 år fra udløbet af prøvetiden. Hvis der ikke sker prøveløsladelse, regnes fristen fra den endelige løsladelse. Tilsvarende gælder, når løsladelse sker efter benådning.
4) Foranstaltninger efter straffelovens §§ 68-70 medtages ikk e, såfremt der er forløbet 5 år fra foranstaltningens endelige ophævelse.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte tilførsler medtages ikke, såfremt vedkommende straffebestemmelse senere er ophævet.

Advokat Jørgen U. Grønborg