Indgåelsescirkulæret

Cirkulære nr. 110 af 14.12.2006 om indgåelse af ægteskab. OPHÆVET fra d. 01.02.2012, jf. cirk. nr. 7. af 26.01.2012 om ophævelse af cirkulære om indgåelse af ægteskab

    Kapitel 1 Prøvelse af ægteskabsbetingelserne, §§ 1-3
    Kapitel 2 Borgerlig vielse, §§ 4-10
    Kapitel 3 Registrerede partnere og registreret partnerskab, §§ 11-13
    Kapitel 4 Arkivering mv., § 14
    Kapitel 5 Ikrafttrædelsesbestemmelser mv., § 15

I medfør af § 12, § 20, stk. 3, § 58 b, stk. 2, og § 66 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 147 af 9. marts 1999, som ændret ved § 29 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, og § 2, stk. 4, og § 6 a i lov om registreret partnerskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. oktober 2005, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1: Prøvelse af ægteskabsbetingelserne

§ 1. Prøvelsesmyndigheden skal føre bog over prøvelses- og ægteskabsattesterne.

Stk. 2. Der skal føres et navneregister, hvori begge parters navne og bopæl indføres med henvisning til prøvelsesnummeret. Indførelsen af navnene sker alfabetisk og inden for hvert bogstav i kronologisk rækkefølge. Hvis navneregistret føres elektronisk, kan indførelserne ske alfabetisk. Når en prøvelsesbog indeholder 400 blade, afsluttes den og det tilhørende navneregister.

Stk. 3. Hvis der udstedes ægteskabsattest, uden at betingelsen i lovens § 11 a er opfyldt, noteres dette i anmærkningsrubrikken.

§ 2. Foreligger der ved prøvelse af ægteskabsbetingelserne for en statsborger i et af de andre nordiske lande ægteskabsattest fra statsborgerlandets myndigheder, anføres dette i prøvelsesattesten i anmærkningsrubrikken med oplysning om, hvilken myndighed der har udstedt ægteskabsattesten, dennes dato og gyldighedstid, samt hvem af parterne den omfatter.

§ 3. Ægteskabserklæringen, samtykkeerklæringer og tilladelser mv. skal opbevares i omslag forsynet med prøvelsesnummeret. Øvrige dokumenter leveres til parterne samtidig med udleveringen af prøvelsesattesten eller vielsesattesten.

Kapitel 2: Borgerlig vielse

§ 4. Under vielseshandlingen spørger den, der foretager vielsen, efter at have fastslået parternes identitet: ”Da De over for mig har oplyst, at De ønsker at indgå ægteskab med hinanden, spørger jeg, om De NN (mandens fulde navn) vil have HH (kvindens fulde navn) til ægtefælle?”. Når manden har svaret ja, spørges kvinden: ”På samme måde spørger jeg Dem HH (kvindens fulde navn), om De vil have NN (mandens fulde navn) til ægtefælle?” Når kvinden har svaret ja, udtaler den, der foretager vielsen: ”Efter at De nu har erklæret at ville ægte hinanden, forkynder jeg Dem herved at være ægtefolk.”

§ 5. Vielse kan ikke foretages, såfremt en af parterne mangler evnen til at handle fornuftsmæssigt.

§ 6. Vielsesmyndigheden fører en ægteskabsbog og et duplikat af denne. Bøgerne skal opbevares på et sikkert sted, og ægteskabsbogen og dens duplikat må ikke opbevares i samme bygning, medmindre bøgerne opbevares i et brandsikkert rum.

§ 7. I forbindelse med vielsen indføres denne i ægteskabsbogen. Hvis vielse er foretaget på et andet sted end det, kommunalbestyrelsen normalt har anvist dertil, anføres dette i anmærkningsrubrikken,

Stk. 2. Ægteskabsbogen underskrives af den, der har foretaget vielsen, parterne og vidnerne.

Stk. 3. Der sker på samme måde indførsel i ægteskabsbogens duplikat under samme vielsesnummer.

Stk. 4. Er vielse sket, selv om der ikke eller kun delvis er sket prøvelse af ægteskabsbetingelserne, jf. lovens § 19, stk. 2, anføres dette i anmærkningsrubrikken med oplysning om, hvilken prøvelse der er foretaget. Det skal fremgå, at parterne har afgivet erklæring om, at der ikke efter lovens §§ 6 og 9 er noget til hinder for ægteskabet. Indberetning sendes i disse tilfælde til prøvelsesmyndigheden, der foretager en så vidt muligt fuldstændig prøvelse af ægteskabsbetingelserne og derefter indsender sagen til Familiestyrelsen. Tilsvarende regler gælder om en indberetning, prøvelsesmyndigheden modtager fra en præst.

Stk. 5. Der skal føres et navneregister såvel til ægteskabsbogen som til duplikatet, hvori begge parters navne og bopæl indføres med henvisning til vielsesnummeret. Indførelsen af navnene sker alfabetisk og inden for hvert bogstav i kronologisk rækkefølge. Hvis navneregistrene føres elektronisk, kan indførelserne ske alfabetisk. Når en ægteskabsbog og dens duplikat indeholder 400 blade, afsluttes den og det tilhørende navneregister.

§ 8. Straks efter vielsen udleverer vielsesmyndigheden en vielsesattest til parterne.

§ 9. Meddelelse fra dansk præst i et anerkendt trossamfund om vielse foretaget i udlandet indføres af Københavns Magistrats 1. afdeling i ægteskabsbogen og duplikatet med angivelse af vielsesmyndigheden. Hvis præsten har anmodet derom, fremsender magistraten en vielsesattest til præsten med henblik på videre udlevering til parterne.

§ 10. Foretages kirkelig vielse af en præst inden for de godkendte trossamfund, jf. lovens § 16, stk. 1, nr. 3, skal den borgerlige vielsesmyndighed i den kommune, hvor vielsen er foretaget, indføre meddelelsen fra præsten om vielsen i ægteskabsbogen og i duplikatet med angivelse af vielsesmyndigheden. Den borgerlige vielsesmyndighed skal forinden påse præstens bemyndigelse.

Stk. 2. Straks efter indførelsen i ægteskabsbogen sendes en vielsesattest med angivelse af vielsesmyndigheden til præsten med henblik på videre udlevering til parterne.

Kapitel 3: Registrerede partnere og registreret partnerskab

§ 11. Reglerne i cirkulæret finder tilsvarende anvendelse på indgåelse af registreret partnerskab, bortset fra § 4.

Stk. 2. I de bøger, der er nævnt i §§ 1 og 7, anføres efter prøvelsesattest og vielsesattest »R«, hvis der er tale om registreret partnerskab.

§ 12. Hvis en part, der har statsborgerskab eller bopæl i udlandet, ønsker at indgå registreret partnerskab, skal prøvelsesmyndigheden gøre parterne opmærksom på, at det registrerede partnerskab muligvis ikke vil blive anerkendt i udlandet.

§ 13. Under indgåelse af registreret partnerskab spørger den, der forestår indgåelsen efter at have fastslået parternes identitet: ”Da De over for mig har oplyst, at De ønsker at indgå registreret partnerskab med hinanden, spørger jeg, om De AA (part 1's fulde navn) vil indgå registreret partnerskab med BB (part 2's fulde navn)?”. Når part 1 har svaret ja, spørges part 2: ”På samme måde spørger jeg Dem BB (part 2's fulde navn) om De vil indgå registreret partnerskab med AA (part 1's fulde navn)?”. Når part 2 har svaret ja, udtaler den, der forestår indgåelsen: ”Efter at De nu har erklæret at ville indgå registreret partnerskab med hinanden, forkynder jeg Dem herved at være registrerede partnere.”

Kapitel 4: Arkivering mv.

§ 14. Prøvelsesbøgerne afleveres 5 år efter, at de er afsluttet, til landsarkivet, i København til stadsarkivet.

Stk. 2. Ægteskabsbøgerne afleveres 50 år efter, at de er afsluttet, til landsarkivet, i København til stadsarkivet.

Stk. 3. Duplikaterne afleveres til landsarkivet, i København til stadsarkivet, når de er afsluttet.

Stk. 4. Samtlige andre dokumenter vedrørende prøvelsen af ægteskabsbetingelserne, der ikke er tilbageleveret parterne, tilintetgøres efter 10 års opbevaring.

Kapitel 5: Ikrafttrædelsesbestemmelser mv.

§ 15. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Cirkulære nr. 134 af 25. september 1989 om ægteskabs indgåelse ophæves.

Familiestyrelsen, den 14. december 2006

Dorrit Sylvest Nielsen

/Lars Thøgersen

Advokat Jørgen U. Grønborg