Cirkulære om arv, der tilfalder staten (Til skifteretterne) Er ophævet

Cirk. nr. 140 af 18. juli 1990

Efter forhandling med Finansministeriet skal man anmode skifteretterne om at anvende følgende fremgangsmåde ved behandlingen af boer, hvor afdødes ejendele tilfalder staten efter arvelovens § 71, stk. 1:

§ 1. Boerne skiftes offentligt, og der udstedes proklama med indkaldelse af såvel arvinger som kreditorer. Fremsættes der over for skifteretten begæring om godkendelse af et anfægteligt testamente eller om afståelse af arv, jf. arvelovens § 71, stk. 2, bør skifteretten først afgive indstilling herom efter proklamafristens udløb.
Stk. 2. Skifteretten sørger for begravelsen og kan af boets midler afholde alle rimelige begravelsesudgifter, herunder til anlæg og vedligeholdelse af gravsted.
Stk. 3. Indkaldelse af Justitsministeriet til skiftesamlinger skal normalt ikke finde sted, men opstår der tvivl om bobehandlingen, herunder om fordringer mod boet, bør skifteretten forelægge spørgsmålet for Justitsministeriet.

§ 2. Fast ejendom sælges bedst muligt efter annoncering i dagblade. Salg kan ske gennem ejendomsmægler, såfremt skifteretten i det enkelte tilfælde finder anvendelse af denne fremgangsmåde hensigtsmæssig.
Stk. 2. Fast ejendom, der kan tjene til at fremme bestræbelserne for
1) at bevare og pleje landskabelige og kulturhistoriske værdier,
2) at bevare eller forbedre betingelserne for det vilde plante- og dyreliv,
3) at forøge skovarealet eller
4) at forbedre mulighederne for befolkningens friluftsliv,
bør dog ikke udbydes til salg, før spørgsmålet om statens erhvervelse i medfør af § 2 i lov nr. 339 af 24. maj 1989 om naturforvaltning har været forhandlet med Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm, medmindre det er klart, at ejendommen ikke kan være af betydning til fremme af ovennævnte bestræbelser. Fast ejendom, som Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, ønsker at erhverve med henblik på fremme af de ovennævnte bestræbelser, udlægges i givet fald til Miljøministeriet.

§ 3. Pantebreve i fast ejendom, herunder sælgerpantebreve, der måtte fremkomme ved skifterettens salg af fast ejendom, transporteres henholdsvis udstedes til statskassen og indsendes til Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, Landgreven 4, 1301 København K, tlf. (33 92 80 00) til forvaltning. Stempling og tinglysning af transporter sker ved hypotekbankens foranstaltning. Fremkommer der et rimeligt tilbud om køb af pantebrevet, bør tilbuddet forelægges for hypotekbanken.
Stk. 2. Andre værdipapirer indsendes ikke til hypotekbanken, men sælges ved et medlem af fondsbørsen eller en bank eller sparekasse inden boets slutning. Kursen på ikke-børs-noterede værdipapirer fastsættes i tvivlstilfælde af Told- og Skattestyrelsen.

§ 4. Løsøre og indbo sælges bedst muligt.
Stk. 2. Løsøre og indbo, der skønnes at have interesse for museer, bør dog ikke udbydes til salg, før spørgsmålet har været forelagt et statsligt eller statsstøttet museum. Såfremt et sådant museum er interesseret i at modtage genstandene, skal hypotekbankens samtykke indhentes,medmindre genstandene skønnes at være af mindre værdi.

§ 5. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende realisation af boets aktiver forelægges hypotekbanken. Det er i almindelighed ikke nødvendigt af forelægge tilbud om køb.

§ 6. Regnskaber og repartition skal hverken forelægges for Justitsministeriet eller hypotekbanken til godkendelse.
Stk. 2. Ved salærberegning til skifterets-medhjælpere følges skifterettens almindelige takster.
Stk. 3. Der beregnes skifteafgift, men ingen arveafgift. Boets kontanter tages til indtægt af dommerkontoret under konto 'Arvingsløse kapitaler'.

§ 7. Dette cirkulære træder i stedet for Justitsministeriets cirkulære nr. 253 af 9. december 1968 og cirkulæreskrivelse nr. 32 af 20. februar 1973 om arv, som tilfalder staten.

Advokat Jørgen U. Grønborg