Cirk. nr. 32 af 09.03.1970 om fri proces under skifte efter skiftelovens kapitel VI

Gælder indtil d. 01.03.2012

§ 1. Ved behandlingen af ansøgninger om fri proces under skifte af ægtefællers fællesbo, jfr. skiftelovens kap. VI, indhentes erklæring fra vedkommende skifteret. Da de oplysninger, som er nødvendige til ansøgningens videre behandling, i almindelighed vil fremgå af skifterettens udtalelse, bør politirapport kun undtagelsesvis optages.

Stk. 2. Fremgår det af oplysningerne, at der ikke har kunnet opnås en for begge parter tilfredsstillende deling af fællesboet, vil der ofte være grundlag for at meddele fri proces til den ægtefælle, der begærer skifte afholdt, når den anden ægtefælle er i besiddelse af hele eller den væsentligste del af fællesboet, og ansøgeren ikke råder over tilstrækkelige midler til at få skifte påbegyndt og afholde de omkostninger, som er forbundet med behandlingen ved skifteretten. Der vil kun ganske undtagelsesvis være grundlag for tillige at meddele fri proces til den anden ægtefælle.

§ 2. I forbindelse med ansøgningens forelæggelse for skifteretten, bør det søges oplyst, om der er behov for advokatbeskikkelse. Hvis dette ikke er tilfældet, bør bevillingen begrænses, således at den ikke omfatter advokatbeskikkelse, jfr. retsplejelovens § 332, stk. 2, smh. med § 332, stk. 1, nr. 2.

§ 3. Når der meddeles fri proces, bør ansøgeren i bevillingen gøres bekendt med retsvirkningerne heraf, jfr. retsplejelovens § 332, stk. 1, smh. med retsafgiftslovens § 36, stk. 7, hvorefter bevillingen ikke medfører fritagelse for betaling af skifteafgift, men kun fritagelse for at stille sikkerhed for afgiften.

§ 4. Justitsministeriets cirkulære nr. 6 af 18. januar 1960 om fri proces under skifte ophæves.

Justitsministeriet, den 9. marts 1970.

Knud Thestrup.

/N. Pontoppidan.

Advokat Jørgen U. Grønborg