Bekendtgørelse om Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab (Fader- og medmoderskabsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 287 af 20.03.2019.

Kapitel 1: Bekendtgørelsens anvendelsesområde, § 1

Kapitel 2: Begyndelse af en sag i Familieretshuset om faderskab og medmoderskab eller af en sag om genoptagelse heraf, §§ 2-4

Kapitel 3: Sager om anerkendelse af faderskab og medmoderskab, der kan afsluttes uden nærmere undersøgelser, §§ 5-7

Kapitel 4: Sager om anerkendelse af faderskab eller medmoderskab, der kræver nærmere undersøgelser, §§ 8-12

Kapitel 5: Forskellige bestemmelser, §§ 13-15

Kapitel 6: Sagens afslutning, §§ 16-18

Kapitel 7: Indsigelse mod registrering eller anerkendelse af faderskab og medmoderskab samt genoptagelse af sager om faderskab og medmoderskab, § 19

Kapitel 8: International kompetence, § 20

Kapitel 9: Blanketter og arkivering, §§ 21-22

Kapitel 10: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser, § 23


I medfør af § 33 i børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1257 af 7. november 2018, som ændret ved lov nr. 1711 af 27. december 2018, fastsættes:


Kapitel 1: Bekendtgørelsens anvendelsesområde


§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved Familieretshusets behandling af:

1) Sager om anerkendelse af faderskab og medmoderskab, der kan afsluttes uden nærmere undersøgelser (kapitel 2 og 3).

2) Sager om anerkendelse af faderskab og medmoderskab, der kræver nærmere undersøgelser (kapitel 2 og 4).

3) Sager om faderskab og medmoderskab, som rejses inden seks måneder efter barnets fødsel, jf. §§ 5-6 a i børneloven, og genoptagelse af sager om faderskab og medmoderskab, jf. §§ 21-25 i børneloven (kapitel 2 og 7).


Kapitel 2: Begyndelse af en sag i Familieretshuset om faderskab og medmoderskab eller af en sag om genoptagelse heraf


§ 2. Sag om faderskab og medmoderskab kan begynde ved Familieretshuset på følgende måder:

1) Personregisterføreren meddeler til Familieretshuset, at faderskab eller medmoderskab ikke kan registreres i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel.

2) En sag i Familieretshuset om registrering af faderskab efter § 1 a i børneloven eller om registrering af medmoderskab efter §§ 3 a eller 3 b i børneloven overgår til behandling efter kapitel 2 i børneloven.

3) Moren rejser en sag inden barnets fødsel efter § 4 i børneloven.

4) Familieretshuset rejser en sag inden barnets fødsel efter § 4 i børneloven.

5) Moren, faren, medmoren eller barnets værge rejser en sag efter § 5, stk. 1, i børneloven.

6) Farens eller medmorens dødsbo rejser en sag efter § 5, stk. 2, i børneloven.

7) En mand, som har haft et seksuelt forhold til moderen i den periode, hvor hun blev gravid, rejser en sag efter § 6 i børneloven.

8) En mand eller kvinde, som har afgivet samtykke eller erklæring efter §§ 27, 27 a eller 27 b i børneloven, rejser en sag efter § 6 a i børneloven.

9) Familieretshuset rejser en sag efter § 7 i børneloven.

§ 3. Sag om genoptagelse af en sag om faderskab eller en sag om medmoderskab kan begynde ved Familieretshuset ved en anmodning:

1) Efter § 21 i børneloven fra moren eller hendes dødsbo, barnet eller dets værge eller dødsbo, en mand, som har ret til at få prøvet, om han er barnets far efter §§ 6 eller 6 a i børneloven, eller en kvinde, som har ret til at få prøvet, om hun er barnets medmor efter § 6 i børneloven.

2) Efter § 22 i børneloven fra moren eller hendes dødsbo, barnet eller dets værge eller dødsbo og faren eller hans dødsbo.

3) Efter § 23 i børneloven fra moren eller hendes dødsbo, barnets værge eller dødsbo, den registrerede far eller hans dødsbo, den registrerede medmor eller hendes dødsbo eller en mand eller kvinde, der på grund af en fejl, ikke er blevet registreret som far eller medmor til barnet, eller dennes dødsbo.

4) Efter § 24 i børneloven fra moren eller hendes dødsbo, barnets værge eller dødsbo, faren eller hans dødsbo eller medmoren eller hendes dødsbo.

§ 4. Sag om faderskab eller medmoderskab efter § 2, nr. 3, 5, 6, 7 eller 8, og sag om genoptagelse af en sag om faderskab eller medmoderskab efter § 3 begyndes ved anvendelse af den digitale løsning, som Familieretshuset stiller til rådighed (digital selvbetjening), jf. § 33 a, stk. 2, i børneloven, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis en sag, der er nævnt i stk. 1, er omfattet af § 33 a, stk. 3 og 4, i børneloven, og sagen begyndes med en omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab eller medmoderskab eller med en anerkendelse af faderskab eller medmoderskab, skal det ske på en blanket, jf. § 21, nr. 1, 2, 3 eller 4.


Kapitel 3: Sager om anerkendelse af faderskab og medmoderskab, der kan afsluttes uden nærmere undersøgelser


§ 5. En omsorgs- og ansvarserklæring efter § 14, stk. 1, i børneloven indgives til Familieretshuset ved anvendelse af den digitale løsning, som Familieretshuset stiller til rådighed (digital selvbetjening), jf. § 33 a, stk. 2, i børneloven, eller på en blanket, jf. § 21, nr. 1 eller 2. Hvis Familieretshusets modtagelse af en omsorgs- og ansvarserklæring indleder sagen hos Familieretshuset, finder § 4 anvendelse.

Stk. 2. En omsorgs- og ansvarserklæring, der indgives ved digital selvbetjening, jf. stk. 1, skal være underskrevet digitalt af begge forældre.

Stk. 3. En omsorgs- og ansvarserklæring, der indgives på en blanket, jf. stk. 1, skal underskrives af begge forældre. Forældrenes underskrift og dateringens rigtighed skal være bekræftet af en advokat eller to vitterlighedsvidner. Dette gælder dog ikke, hvis forældrene underskriver erklæringen ved møde hos Familieretshuset.

Stk. 4. En omsorgs- og ansvarserklæring er afgivet, når Familieretshuset har modtaget den i underskrevet og dateret stand. Er børnelovens betingelser for anerkendelse af faderskab eller medmoderskab opfyldt, udleverer Familieretshuset en bekræftelse på modtagelse af en digitalt indgivet omsorgs- og ansvarserklæring eller en kopi af blanketten med omsorgs- og ansvarserklæringen til forældrene. Dokumentet skal inden udlevering påtegnes af Familieretshuset.

§ 6. Anerkendelse af faderskab eller medmoderskab efter § 14, stk. 2, nr. 1, stk. 4, nr. 1, eller stk. 5, i børneloven indgives til Familieretshuset ved anvendelse af den digitale løsning, som Familieretshuset stiller til rådighed (digital selvbetjening), jf. § 33 a, stk. 2, i børneloven, eller på en blanket, jf. § 21, nr. 3 eller 4. Hvis Familieretshusets modtagelse af en anerkendelse indleder sagen hos Familieretshuset, finder § 4 anvendelse.

Stk. 2. En anerkendelse, der indgives ved digital selvbetjening, jf. stk. 1, skal være underskrevet digitalt af den part, der vil anerkende faderskabet eller medmoderskabet.

Stk. 3. En anerkendelse, der indgives på en blanket, jf. stk. 1, skal underskrives af den part, der vil anerkende faderskabet eller medmoderskabet. Partens underskrift og dateringens rigtighed skal være bekræftet af en advokat eller to vitterlighedsvidner. Dette gælder dog ikke, hvis parten underskriver blanketten ved møde hos Familieretshuset.

Stk. 4. Anerkendelse er sket, når Familieretshuset har modtaget anerkendelsen i underskrevet og dateret stand. Er børnelovens betingelser for anerkendelse af faderskab eller medmoderskab opfyldt, udleverer Familieretshuset en bekræftelse på modtagelse af en digitalt indgivet anerkendelse eller en kopi af blanketten med anerkendelsen til forældrene. Dokumentet skal inden udlevering påtegnes af Familieretshuset.

§ 7. Anerkendelse af faderskab eller medmoderskab efter § 14, stk. 3 eller 6, i børneloven er sket, når forældrene har underskrevet en omsorgs- og ansvarserklæring, jf. § 5, stk. 1, 1. pkt., under et møde hos Familieretshuset, og Familieretshuset, jf. stk. 2, har modtaget alle andre parters tiltræden i underskrevet og dateret stand. Er børnelovens betingelser for anerkendelse af faderskab eller medmoderskab opfyldt, udleverer Familieretshuset en bekræftelse på modtagelse af en digitalt indgivet omsorgs- og ansvarserklæring eller en kopi af blanketten med omsorgs- og ansvarserklæringen til forældrene. Dokumentet skal inden udlevering påtegnes af Familieretshuset.

Stk. 2. Tiltrædelse af en anerkendelse af faderskab eller medmoderskab efter § 14, stk. 3 eller 6, i børneloven indgives på en blanket, jf. § 21, nr. 5 eller 6. Blanketten underskrives af den part, der vil tiltræde, at en anden part anerkender faderskabet eller medmoderskabet. Underskriften og dateringens rigtighed skal være bekræftet af en advokat eller to vitterlighedsvidner. Dette gælder dog ikke, hvis blanketten underskrives af den pågældende part ved møde hos Familieretshuset. Familieretshuset påtegner blanketten og udleverer en kopi af den til den pågældende part.


Kapitel 4: Sager om anerkendelse af faderskab eller medmoderskab, der kræver nærmere undersøgelser


§ 8. Hvis der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger om, hvem der er eller kan være far eller medmor til barnet, indkalder Familieretshuset skriftligt snarest muligt moren til et møde.

Stk. 2. Mødet afholdes senest fire måneder efter barnets fødsel, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende.

Stk. 3. Udebliver moren uden lovlig grund fra mødet, skal hun indkaldes til nyt møde. Familieretshuset vejleder i den nye mødeindkaldelse om de tvangsmidler, som familieretten kan iværksætte efter retsplejelovens § 178.

§ 9. Familieretshuset kan med moren samtykke indhente en erklæring fra embedslægen om, i hvilken periode moren blev gravid.

§ 10. Hvis moren tilbageholder oplysninger om, hvem der er eller kan være barnets far eller medmor, jf. § 8 i børneloven, skal Familieretshuset vejlede hende om de tvangsmidler, som familieretten kan iværksætte efter retsplejelovens § 178.

Stk. 2. Politiet yder Familieretshuset bistand til sagens oplysning, herunder ved eftersøgning af opgivne faderskabs- eller medmoderskabsmuligheder.

§ 11. Familieretshuset skal skriftligt vejlede den part, som er eller kan være barnets far eller medmor, om retsvirkningerne af et faderskab eller et medmoderskab samt om konsekvenserne, hvis faderskabet eller medmoderskabet ikke anerkendes.

Stk. 2. Familieretshuset kan efter omstændighederne indkalde den part, som er eller kan være barnets far eller medmor, til et møde. Mødeindkaldelsen skal være skriftlig og indeholde samme vejledning som efter stk. 1. Familieretshuset skal desuden vejlede om, at udeblivelse fra mødet kan indebære, at sagen indbringes for familieretten.

§ 12. Anerkendelse af faderskab efter § 14, stk. 2, nr. 2, og § 14, stk. 4, nr. 2, i børneloven indgives til Familieretshuset ved anvendelse af den digitale løsning, som Familieretshuset stiller til rådighed (digital selvbetjening), eller på en blanket, jf. § 21, nr. 3.

Stk. 2. En anerkendelse, der indgives ved digital selvbetjening, jf. stk. 1, skal være underskrevet digitalt af manden.

Stk. 3. En anerkendelse, der indgives på en blanket, jf. stk. 1, skal underskrives af manden. Mandens underskrift og dateringens rigtighed skal være bekræftet af en advokat eller to vitterlighedsvidner. Dette gælder dog ikke, hvis manden underskriver blanketten ved møde hos Familieretshuset.

Stk. 4. Anerkendelse er sket, når Familieretshuset har modtaget anerkendelsen i underskrevet og dateret stand. Er børnelovens betingelser for anerkendelse af faderskab opfyldt, udleverer Familieretshuset en bekræftelse på modtagelse af en digitalt indgivet anerkendelse eller en kopi af blanketten med anerkendelsen til forældrene. Dokumentet skal inden udlevering påtegnes af Familieretshuset.


Kapitel 5: Forskellige bestemmelser


§ 13. Samtykke fra en værge for en mindreårig part, der ønsker at anerkende faderskabet eller medmoderskabet, jf. § 14, stk. 8, 2. pkt., i børneloven, skal være skriftligt. Hvis faderskabet eller medmoderskabet anerkendes på en blanket, jf. § 21, nr. 1, 2, 3 eller 4, kan samtykket påføres blanketten.

Stk. 2. Samtykke fra en værge for en mindreårig part, der vil tiltræde, at en anden part anerkender faderskabet eller medmoderskabet, jf. § 7, stk. 2, skal være skriftligt. Samtykket påføres blanketten om tiltrædelse.

§ 14. Hvis en part opholder sig i udlandet, kan Familieretshuset anmode den danske repræsentation for det pågældende land om at bistå ved behandlingen af sagen. Opholder en part sig på Færøerne eller i Grønland, kan Familieretshuset anmode Rigsombudsmanden på Færøerne henholdsvis Rigsombudsmanden i Grønland om at bistå ved behandlingen af sagen.

§ 15. Ved anerkendelse af faderskab og medmoderskab efter §§ 27, 27 a og 27 b i børneloven skal en blanket med samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om faderskab eller medmoderskab, jf. § 21, nr. 7 eller 8, indgives til Familieretshuset. Blanketten kan indgives i en kopi. Familieretshuset kan i tvivlstilfælde kræve den originale blanket fremlagt.

Stk. 2. En blanket med samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om faderskab eller medmoderskab skal være underskrevet af begge forældre og en eventuel kendt sæddonor. Underskrifterne og dateringens rigtighed skal være bekræftet af en advokat eller to vitterlighedsvidner. Dette gælder dog ikke, hvis blanketten er underskrevet ved møde hos en sundhedsperson. Blanketten skal være påtegnet af en sundhedsperson.


Kapitel 6: Sagens afslutning


§ 16. Hvis faderskab eller medmoderskab anerkendes over for Familieretshuset efter barnets fødsel, skal Familieretshuset indberette det til Det Centrale Personregister.

Stk. 2. Hvis barnet har bopæl i udlandet, men har et dansk personnummer, skal Familieretshuset indberette faderskabet eller medmoderskabet til Det Centrale Personregister.

§ 17. Er sagen indbragt for familieretten, jf. § 42 i lov om Familieretshuset, skal familieretten, når ankefristen er udløbet, eller når en eventuel ankesag er afsluttet, sørge for indberetning til Det Centrale Personregister med oplysning om, hvem der er blevet dømt som barnets far eller medmor. Hvis der sker anerkendelse af faderskab eller medmoderskab over for familieretten, sørger familieretten ligeledes for, at der sker indberetning herom til Det Centrale Personregister.

Stk. 2. Hvis familieretten afslutter en sag, uden at faderskab eller medmoderskab er blevet fastslået, og hvis barnets fødsel er anmeldt efter lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, giver Familieretshuset meddelelse herom til personregisterføreren, når Familieretshuset har modtaget meddelelse herom fra familieretten.

§ 18. Hvis Familieretshuset skønner, at det ikke vil være muligt at tilvejebringe de oplysninger, som der er behov for til fastslåelse af faderskab eller medmoderskab, kan Familieretshuset henlægge sagen.

Stk. 2. Familieretshuset giver meddelelse til moren, hvis sagen henlægges. Er barnets fødsel anmeldt efter lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, giver Familieretshuset ligeledes meddelelse til personregisterføreren.


Kapitel 7: Indsigelse mod registrering eller anerkendelse af faderskab og medmoderskab samt genoptagelse af sager om faderskab og medmoderskab


§ 19. Ved behandling af sager efter §§ 5-6 a i børneloven, hvor en part rejser en sag hos Familieretshuset om faderskab eller medmoderskab, og ved behandling af sager om genoptagelse af en sag om faderskab eller medmoderskab efter §§ 21-25 i børneloven finder reglerne i §§ 5-7, § 8, stk. 1 og 3, §§ 9-18, 20 og 23 tilsvarende anvendelse.


Kapitel 8: International kompetence


§ 20. Familieretshuset kan behandle en sag om faderskab eller medmoderskab, hvis betingelserne herfor i retsplejelovens § 456 b er opfyldt.


Kapitel 9: Blanketter og arkivering


§ 21. Følgende blanketter godkendes af Familieretshuset, jf. § 33, stk. 2, 1. pkt., i børneloven:

1) Omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab.

2) Omsorgs- og ansvarserklæring om medmoderskab.

3) Anerkendelse af faderskab.

4) Anerkendelse af medmoderskab.

5) Tiltrædelse af faderskab.

6) Tiltrædelse af medmoderskab.

7) Samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om faderskab.

8) Samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om medmoderskab.

§ 22. Omsorgs- og ansvarserklæringer samt anerkendelser, hvorved en forælder anerkender faderskabet eller medmoderskabet til et barn, som Familieretshuset modtager, opbevares i Familieretshusets arkiv i 30 år.


Kapitel 10: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser


§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder kun anvendelse på behandling af sager om faderskab, der vedrører børn, som er født den 1. juli 2002 eller senere, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder tillige anvendelse på behandling af sager om faderskab efter § 36, stk. 2, i børneloven, selvom barnet er født før den 1. juli 2002.

Stk. 4. Bekendtgørelsen finder kun anvendelse på behandling af sager om fader- og medmoderskab, der vedrører børn, som er blevet til ved behandling med assisteret reproduktion, hvis samtykke og erklæring efter §§ 27, 27 a eller 27 b i børneloven er afgivet den 1. december 2013 eller senere.

Stk. 5. Bekendtgørelse nr. 1861 af 23. december 2015 om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab ophæves.


Børne- og Socialministeriet, den 20. marts 2019

Mai Mercado

/ Carina Fogt-Nielsen

Advokat Jørgen U. Grønborg