Justitsministeriets forskrift af 13.12.1991 om Det centrale Kriminalregister

som ændret ved forskrift af 15.10.1992, forskrift af 19.07.1993, forskrift af 02.11.1994, forskrift af 13.11.1995, forskrift af 06.08.1998-08-06 og forskrift af 26.09.1998.

I medfør af § 4, stk. 2, § 13, stk. 5, og § 29, stk. 2, i lov om offentlige myndigheders registre fastsættes:

Kap 1. Registerets navn og formål mv

Kap 2. Registerets indhold, sletning og anvendelse

Kap 3. Sikkerhedsforanstaltninger

Kap 4. Øvrige sikkerhedsforanstaltninger

Kap 5. Registrerede personers adgang til oplysninger om sig selv

Kap 6. Videregivelse af oplysninger til private mv

Kap 7. Videregivelse af oplysninger til forskningsbrug

Kap 8. Videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder

Kap 9. Straf og ikrafttræden


Kap 1. Registerets navn og formål mv

§ 1. Registerets navn er Det centrale Kriminalregister. Kriminalregisteret består af et afgørelsesregister og et efterforskningsregister.
Stk 2. Rigspolitichefen er registeransvarlig myndighed.

§ 2. Registerets formål er at:
1) registrere afgørelser mv i kriminelle sager til brug i strafferetsplejen,
2) tjene som internt arbejdsregister for politiet,
3) udskrive straffeattester og andre meddelelser til brug i strafferetsplejen og til Værnepligtsstyrelsen,
4) udskrive kriminalstatistiske oplysninger.

§ 3. Registeret føres på edb-udstyr, der er opstillet af CSC Computer Management A/S.

§ 4. Rigspolitichefen fastsætter nærmere bestemmelser om registerets opbygning og drift, herunder om sletning, samt bestemmelser om meddelelse af oplysninger og udskrifter af registeret i medfør af kapitel 5 og 8. Bestemmelser af væsentlig betydning skal forelægges Justitsministeriet til godkendelse.
Stk 2. Rigspolitichefen kan fastsætte bestemmelser om meddelelse af statistiske oplysninger på grundlag af de i registeret indeholdte oplysninger.

Kap 2. Registerets indhold, sletning og anvendelse

§ 5. Afgørelsesregistret indeholder oplysninger om personer, om hvem der er truffet afgørelse i straffesager, herunder straffesager behandlet i den militære retsplejes former.
Stk 2. Registeret må kun indeholde følgende typer af oplysninger:
1) Domme og bødevedtagelser, herunder vedtagne udenretlige bødeforelæg, for overtrædelse af straffeloven. Frifindende domme medtages kun, hvis frifindelsen er sket i medfør af straffelovens § 16.
2) Domme for overtrædelse af anden lovgivning, hvis der, betinget eller ubetinget, idømmes frihedsstraf, eller straffastsættelsen udsættes, eller hvis der frakendes rettigheder eller meddeles pålæg vedrørende den dømtes person eller fastsættes foranstaltninger i medfør af straffelovens §§ 68-70.
3) Afgørelser i militære straffesager, hvorved der uden dom pålægges straf af hæfte.
4) Tiltalefrafald, medmindre disse er meddelt uden vilkår.
Stk 3. Afgørelsesregisteret suppleres med tilførsler vedrørende:
1) Ankeafgørelser.
2) Løsladelse fra afsoning.
3) Benådning.
4) Afgørelser om genindsættelse af personer, der er prøveløsladt.
5) Afgørelser om fuldbyrdelse af frihedsstraf i andet europæisk land end domslandet.
6) Afgørelser om overførelse af tilsyn i henhold til betinget dom, prøveløsladelse eller benådning til et andet nordisk land end det, hvor den pågældende er dømt, prøveløsladt eller benådet.
7) Afgørelser om ændring eller om ophævelse af de i straffelovens §§ 68-70 nævnte foranstaltninger.
8) Ændringer iøvrigt eller ophævelse af de tilførte afgørelser.
Stk 4. Såfremt en afgørelse, som efter stk 2 er optaget i registeret, ved anke eller genoptagelse ændres, således at den endelige afgørelse ikke skal optages i dette, slettes hele tilførslen i registeret.
Stk 5. Afgørelser truffet i de nordiske lande og lande, der er medlem af Europarådet, vedrørende danske og udenlandske statsborgere, der på gerningstidspunktet har fast bopæl i Danmark, optages efter samme retningslinier som danske afgørelser, såfremt kriminalregisteret får underretning derom. Afgørelser truffet i andre lande optages i det omfang, hvori de af rigspolitichefen efter procesmåden og strafudmålingen skønnes at kunne sidestilles med danske afgørelser.
Stk 6. Afgørelser i civilretlige straffesager optages ikke i registeret.

§ 6. I efterforskningsregisteret optages oplysninger af politimæssig betydning.
Stk 2. Oplysningstyperne fremgår af bilag 1. Bilag 1 er ikke offentligt tilgængeligt.

§ 7. Indberetning til kriminalregisteret sker fra domstolene, auditørerne, direktoratet for kriminalforsorgen, kriminalforsorgens anstalter og arresthuse, politiet og udenlandsk politi eller justitsmyndighed.

§ 8. Vedkommende auditør foretager indberetning om afgørelser i militære straffesager, hvorved der uden dom pålægges straf af hæfte samt supplerende tilførsler hertil som nævnt i § 5, stk 3.
Stk 2. I øvrigt foretager auditøren indberetning om afgørelser i militære straffesager efter tilsvarende regler, som gælder for politiet.

§ 9. Direktoratet for Kriminalforsorgen foretager indberetning til kriminalregisteret om:
1) Afgørelser om benådning.
2) Afgørelser om genindsættelse af personer, der er prøveløsladt.
3) De i § 5, stk. 3, nr. 5, nævnte afgørelser, såfremt fuldbyrdelse af frihedsstraf skal ske her i landet eller i et andet europæisk land, og afsoning er påbegyndt her i landet.
4) De i § 5, stk. 3, nr. 6, nævnte afgørelser, såfremt der sker overførsel her til landet eller til et andet nordisk land af tilsyn med personer, der er prøveløsladt, betinget benådet eller idømt en betinget straf.
Stk 2. Kriminalforsorgens anstalter og arresthuse foretager løbende indberetning til kriminalregisteret om:
1) Anbringelse til udståelse af frihedsstraf, herunder bødeforvandlingsstraf, samt forvaring.
2) Overførsel til anden anstalt eller arresthus.
3) Indsættelse til afsoning af underholdsbidrag.
Stk 3. Kriminalforsorgens anstalter og arresthuse foretager endvidere indberetning til kriminalregisteret om:
1) Løsladelser, herunder prøveløsladelser. Ved indberetningen angives størrelsen af en eventuel reststraf.
2) Indsattes udgang efter de herom fastsatte regler.
3) Indsattes midlertidige fravær i andre tilfælde.
4) Indsattes udeblivelse, medmindre den indsatte begæres efterlyst.

§ 10. Politiet foretager indberetning til kriminalregisteret efter regler fastsat af rigspolitichefen. De fastsatte regler indsendes til Registertilsynet.

§ 11. Indberetning af oplysninger til kriminalregisteret fra politiet og kriminalforsorgens anstalter og arresthuse skal ske skriftligt eller ved brug af dataskærmterminal. Indberetning kan dog undtagelsesvis ske telefonisk eller ved telefax, når det i særlige tilfælde skønnes påkrævet. Telefoniske indberetninger skal efterfølgende bekræftes skriftligt.
Stk 2. Indberetning fra andre myndigheder skal ske skriftligt. I særlig hastende tilfælde kan indberetning dog ske telefonisk. En sådan indberetning skal efterfølgende bekræftes skriftligt.

§ 12. I forbindelse med indberetninger og forespørgsler til kriminalregisteret foretages der opslag i Index-registeret, jf de herfor fastsatte forskrifter.

§ 13. Der skal udføres kontrol af såvel den indberettende myndighed som af rigspolitichefen til sikring af, at der ikke registreres urigtige eller vildledende oplysninger eller oplysninger af ikke-politimæssig karakter. Oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller uden politimæssig interesse, skal snarest muligt berigtiges eller slettes.

§ 14. Ved indberetning af nye oplysninger til kriminalregisteret skal der foretages ajourføring af tidligere registrerede oplysninger.

§ 15. I afgørelsesregisteret slettes en afgørelse, når der er forløbet 10 år fra det seneste af følgende tidspunkter:
1) Endelig løsladelse fra afsoning af hæfte- eller fængselsstraf.
2) Udløb af prøvetid efter prøveløsladelse.
3) Endelig ophævelse af foranstaltning efter straffelovens §§ 68-70.
4) Ophør af frakendelse af rettigheder eller pålæg.
5) Endelig dom, der ikke omfattes af de under nr 1-4 nævnte tilfælde.
Stk 2. Oplysninger om personer, der er fyldt 70 år, skal slettes af afgørelsesregisteret, medmindre det efter en konkret vurdering af karakteren af de registrerede oplysninger undtagelsesvis skønnes nødvendigt at opretholde registreringen.

§ 16. Sletning af oplysninger i efterforskningsregisteret skal ske efter de i bilag 2 fastsatte regler. Bilag 2 er ikke offentligt tilgængeligt.
Stk 2. Når rigspolitichefen underrettes om, at en registreret person er død, slettes den pågældende af registeret senest 2 år efter den pågældendes død.

§ 17. Fra registeret må kun udskrives registerudskrifter, skærmprint, straffeattester og kriminalstatistiske oplysninger samt de i bilag 3 nævnte meddelelser. Bilag 3 er ikke offentligt tilgængeligt.
Stk 2. Udskrivning af straffeattester må kun finde sted hos rigspolitichefen. Udskrivning af kriminalstatistiske oplysninger kan dog finde sted hos CSC Computer Management A/S.
Stk 3. De i stk 1 nævnte uddata kan udskrives på edb-læsbart medie, når de skal anvendes til registrering af oplysninger i politiets efterforskningsregistre i forbindelse med efterforskning i konkrete straffesager.

§ 18. Registeret må samkøres med de i stk 2 nævnte registre med henblik på udskrivning af de oplysninger, der er nødvendige for administrationen og benyttelsen af det enkelte register. Udskrivningen kan ske på skærmbilleder, lister eller papirudskrifter iøvrigt.
Stk 2. Der sker samkøring med følgende registre:
1. Våben- og jagttegnsregisteret samt Skov- og Naturstyrelsens registre over jagtprøveaspiranter og jagttegnsløsere, jf bilag 4,
2. Det centrale kørekortregister, jf bilag 5,
3. Det centrale pasregister, jf bilag 6. Bilag 6 er ikke offentligt tilgængeligt.
4. Det centrale rettighedsregister.
5. Politiets Journal- og Døgnrapportsystem.
Stk 3. Der sker samkøring med Det centrale Rettighedsregister med henblik på at tilføre Hjemmeværnets Medlemsregister en markering af, om personer, der søger optagelse eller genoptagelse i Hjemmeværnet, er kendt eller ukendt i Det centrale Kriminalregister, jf bilag 7. Bilag 7 er ikke offentligt tilgængeligt.
Stk 4. Fra kriminalregisteret overføres oplysninger til Rigspolitichefens Anmeldelsesregister.

§ 19. Det Centrale Kriminalregister opbevares hos CSC Computer Management A/S.

Kap 3. Sikkerhedsforanstaltninger

§ 20. Rigspolitichefen har i »Sikkerhedshåndbog for politiet: Politiet og edb-sikkerhed« fastsat nærmere regler om sikkerhedsforanstaltninger til uddybning af de regler, der er fastsat i disse forskrifter. Reglerne omfatter navnlig en beskrivelse af den fysiske sikkerhed, tilrettelæggelse af sikkerhedsarbejdet (sikkerhedsorganisationen), adgangskontrolordning med hensyn til lokaler, hvori der opstilles terminaler, samt bestemmelser om tilsynet med overholdelse af de fastsatte regler og angivelse af, hvem der autoriseres til indsættelse og sletning af oplysninger i registeret samt til at rette forespørgsler til registeret.
Stk 2. Direktøren for Kriminalforsorgen fastsætter for Direktoratet for Kriminalforsorgen og kriminalforsorgens anstalter og arresthuse nærmere regler om sikkerhedsforanstaltninger til uddybning af de regler, der er fastsat i kapitel 3-8. Statsadvokaterne for de respektive statsadvokaturer fastsætter tilsvarende regler for de enkelte statsadvokaturers terminaladgang. Generalauditøren fastsætter tilsvarende regler for de enkelte auditørembeders terminaladgang. Afdelingschefen for Justitsministeriets Lovafdeling fastsætter tilsvarende regler for Indfødsretskontorets terminaladgang. Sikkerhedsforanstaltningerne skal navnlig indeholde en beskrivelse af den fysiske sikkerhed, tilrettelæggelse af sikkerhedsarbejdet, adgangskontrolordning med hensyn til de lokaler, hvor der er opstillet terminaler, bestemmelser om tilsynet med overholdelse af de fastsatte regler og angivelse af, hvem der må autoriseres til at rette forespørgsel til og registrere oplysninger i Kriminalregisteret.
Stk 3. Rigspolitichefen er navnlig ansvarlig for iværksættelsen af og tilsyn med sikkerhedsforanstaltningerne i Rigspolitichefens afdelinger.
Stk 4. Politimesteren (Politidirektøren i København) er ansvarlig for iværksættelsen af og tilsynet med sikkerhedsforanstaltningerne i den enkelte politikreds.
Stk 5. Direktøren for Kriminalforsorgen er ansvarlig for iværksættelsen af og tilsynet med sikkerhedsforanstaltningerne i direktoratet og kriminalforsorgens anstalter og arresthuse.
Stk 6. Generalauditøren er ansvarlig for iværksættelsen af og tilsynet med sikkerhedsforanstaltningerne i det enkelte auditørembede.
Stk 7. Statsadvokaten er ansvarlig for iværksættelsen af og tilsynet med sikkerhedsforanstaltningerne i den enkelte statsadvokatur.
Stk 8. Afdelingschefen for Justitsministeriets Lovafdeling er ansvarlig for iværksættelsen af og tilsynet med sikkerhedsforanstaltningerne i Indfødsretskontoret.
Stk 9. Den i stk 1 nævnte sikkerhedshåndbog er ikke offentlig tilgængelig.
Stk 10. De i stk 2 nævnte uddybende regler, der ikke er offentlig tilgængelige, skal indsendes til Registertilsynet og i kopi til Rigspolitichefen.

§ 21. Kun de i politiet ansatte, for hvem det er nødvendigt at betjene terminaler i forbindelse med udførelsen af deres arbejdsopgaver, skal have adgang til at rette forespørgsler til kriminalregisteret.
Stk 2. Kun de i direktoratet for Kriminalforsorgen og i Kriminalforsorgens anstalter og arresthuse ansatte, der af Direktøren for Kriminalforsorgen autoriseres hertil, må i forbindelse med udførelsen af deres arbejde have adgang til at rette forespørgsler til Kriminalregisteret. Autorisation må kun gives til ansatte, for hvem det er nødvendigt at benytte terminalerne i forbindelse med udførelsen af deres arbejde, og den enkelte person må ikke autoriseres til anvendelser, som denne ikke har behov for.
Stk 3. Kun de i hver enkelt statsadvokatur ansatte, der af statsadvokaten autoriseres hertil, må i forbindelse med udførelsen af deres arbejde have adgang til at rette forespørgsler til Kriminalregisteret. Autorisationen må kun gives til ansatte, for hvem det er nødvendigt at benytte terminalerne i forbindelse med udførelsen af deres arbejde, og den enkelte person må ikke autoriseres til anvendelser, som denne ikke har behov for.
Stk 4. Kun de i hvert enkelt auditørembede ansatte, der af Generalauditøren autoriseres hertil, må i forbindelse med udførelsen af deres arbejde have adgang til at rette forespørgsler til Kriminalregisteret. Autorisationen må kun gives til ansatte, for hvem det er nødvendigt at benytte terminalerne i forbindelse med udførelsen af deres arbejde, og den enkelte person må ikke autoriseres til anvendelser, som denne ikke har behov for.
Stk 5. Kun de i Justitsministeriets Indfødsretskontor ansatte, der af afdelingschefen autoriseres hertil, må i forbindelse med udførelsen af deres arbejde have adgang til at rette forespørgsler til Kriminalregisteret. Autorisationen må kun gives til ansatte, for hvem det er nødvendigt at benytte terminalerne i forbindelse med udførelsen af deres arbejde, og den enkelte person må ikke autoriseres til anvendelser, som denne ikke har behov for.
Stk 6. Registrering af oplysninger i Kriminalregisteret må kun foretages af de i politiet, kriminalforsorgen og auditørembederne ansatte, som efter særlig uddannelse er godkendt hertil af den i § 20, stk 3-6, ansvarlige.
Stk 7. Sletning af allerede registrerede data i afgørelsesregisteret må kun foretages af ansatte i rigspolitichefens afdelinger, som særlig er godkendt hertil.

§ 22. Enhver ansat, der autoriseres til at betjene terminaler, skal tildeles en personlig og fortrolig autorisationskode, der skal indtastes ved enhver åbning af en terminal.
Stk 2. I stedet for indtastning af den personlige og fortrolige autorisationskode kan der til terminaler, der anvendes til varetagelse af politiets hastende operative opgaver til hver enkelt knyttes mindst én fortrolig autorisationskode, der indtastes ved åbning af terminalen.
Stk 3. De i stk 2 nævnte autorisationskoder må kun anvendes af ansatte, som er autoriseret til at udføre de funktioner, der knytter sig til varetagelse af politiets hastende operative opgaver.
Stk 4. Kun de i stk 3 nævnte ansatte må have kendskab til autorisationskoderne for de terminaler, de skal kunne betjene.
Stk 5. Alle autorisationskoder skal begrænse brugerens adgang til registeret til de funktioner, der er tjenstligt behov for.

§ 23. Der skal foretages registrering af alle uautoriserede adgangsforsøg. Når der er registreret et nærmere fastsat antal adgangsforsøg fra samme terminal inden for en nærmere angivet periode, skal dette udskrives, og der skal foretages umiddelbar kontrol.
Stk 2. Efter et nærmere fastsat antal uautoriserede adgangsforsøg med samme fortrolige autorisationskode inddrages koden, der først kan genudleveres, når der er foretaget umiddelbar kontrol.

§ 24. Der skal mindst én gang om måneden udskrives en benyttelsesstatistik for hver enkelt terminal. Statistikken skal angive hvilke transaktioner, der er blevet benyttet eller har været forsøgt benyttet fra den pågældende terminal, og antallet af gange dette er sket.
Stk 2. Benyttelsesstatistikken skal adresseres til rigspolitichefen eller til en medarbejder, der er bemyndiget til at modtage statistikken.

§ 25. Der skal foretages registrering (logning) af alle forespørgsler, registreringer og korrektioner af registrerede oplysninger. Registreringen skal mindst indeholde oplysning om tidspunkt, terminal, brugeridentifikation, transaktionstype og angivelse af den person, oplysningerne vedrørte. På tilsvarende måde foretages der registrering (logning) af det søgekriterium, der anvendes ved søgninger.
Stk 2. CSC Computer Management A/S skal efter anmodning fremsende udskrift heraf til rigspolitichefen.
Stk 3. Der skal foretages en stikprøvevis gennemgang og kontrol af forespørgsler, registreringer af data og sletninger af data i kriminalregisteret.
Stk 4. Den i stk 1 nævnte registrering (log) skal opbevares 1 år, hvorefter den slettes.

§ 26. Til hver autorisationskode skal der være knyttet et kendeord. Kendeord skal indtastes ikke læsbart. Når en terminal forlades, skal der træffes sådanne foranstaltninger (log off), at fornyet opkald vil kræve indtastning af kendeord (log on).

§ 27. Kendeord skal udskiftes efter nærmere fastsatte procedurer, dog mindst én gang årligt.
Stk 2. Rigspolitichefen kan foranledige udskiftning af kendeord.
Stk 3. Udskiftning af kendeord i forbindelse med personlige autorisationskoder foretages af den autoriserede person.

§ 28. Udskrifter på papir må kun anvendes og opbevares efter reglerne i § 29, medmindre udskrifterne udgør en del af en konkret sag i forvaltningen om enkelte registrerede personer.
Stk 2. Udskrifter på edb-læsbart medie må kun opbevares hos politiet efter reglerne i § 29. Udskrifterne må kun anvendes til registrering af oplysninger i politiets efterforskningsregistre i forbindelse med efterforskning i konkrete straffesager.

§ 29. Udskrifterne skal opbevares aflåst, når de ikke benyttes.
Stk 2. Selvstændige udskrifter på papir må opbevares i 5 år, hvorefter de skal tilintetgøres. Udskrifter i straffesagsakter opbevares efter de herom gældende regler.
Stk 3. Udskrifter på edb-læsbart medie skal slettes straks efter registrering i politiets efterforskningsregister, hvorefter mediet destrueres.

Kap 4. Øvrige sikkerhedsforanstaltninger

§ 30. CSC Computer Management A/S skal iagttage de sikkerhedsforanstaltninger, der er anført i "Sikkerhedsforskrift for CSC Computer Management A/S".

§ 31. Udskrivning fra registeret, der ikke sker gennem anvendelse af edb-systemets terminaldel, skal ifølge en driftsplan. Denne skal angive tidspunktet for aflevering af inddatamateriale, kørselsdag og aflevering af uddatamateriale fra CSC Computer Management A/S. Driftsplanen fastsættes af CSC Computer Management A/S og sendes til Rigspolitichefen.
Stk 2. Udskrivning, der ikke sker i henhold til driftsplanen, må kun ske efter skriftlig anmodning fra en af rigspolitichefen bemyndiget person. CSC Computer Management A/S skal gøres bekendt med, hvem der er bemyndiget til at rekvirere udskrivning.
Stk 3. I undtagelsestilfælde kan anmodning som nævnt i stk 2 fremsættes telefonisk. Forinden udskrivning og fremsendelse til politiet iværksættes, skal CSC Computer Management A/S foretage kontrolopringning til en af de i stk 2 nævnte personer. CSC Computer Management A/S skal påse, at skriftlig anmodning som nævnt i stk 2 er CSC Computer Management A/S i hænde senest 3 dage efter, at anmodningen er fremsat.
Stk 4. CSC Computer Management A/S skal adressere forsendelser til de personer, der i medfør af stk 2 er berettiget til at rekvirere udskrifter.

Kap 5. Registrerede personers adgang til oplysninger om sig selv

§ 32. Politiet udsteder straffeattester for private personer, når de pågældende fremsætter begæring herom. For personer under 18 år udstedes straffeattest dog kun, når forældremyndighedens indehaver eller den pågældendes værge har givet sit samtykke dertil.
Stk 2. I straffeattesterne optages alene oplysninger tilført afgørelsesregisteret vedrørende overtrædelse af straffeloven og lovgivningen om euforiserende stoffer med følgende begrænsninger, jf dog stk 3:
1) Tiltalefrafald medtages ikke, såfremt der er forløbet 2 år fra datoen for tiltalefrafaldets godkendelse i retten.
2) Bødestraffe medtages ikke, såfremt der er forløbet 2 år fra datoen for den endelige afgørelse.
3) Andre afgørelser medtages ikke, såfremt der er forløbet 3 år fra datoen for den endelige afgørelse.
4) Hvis den, som afgørelsen vedrører, har været indsat til afsoning, medtages afgørelsen dog, såfremt der ikke er forløbet 5 år fra den endelige løsladelse.
5) Foranstaltninger efter straffelovens §§ 68-70 medtages ikke, såfremt der er forløbet 5 år fra foranstaltningens endelige ophævelse.
Stk 3. Er der tale om forseelser begået af unge mellem 15 og 18 år gælder endvidere følgende begrænsninger:
1) Tiltalefrafald med vilkår om ungdomskontrakt medtages ikke, såfremt det er første gang den pågældende modtager en afgørelse for overtrædelse af straffeloven og lovgivningen om euforiserende stoffer, og der er forløbet 1 år fra datoen for tiltalefrafaldets godkendelse i retten.
2) Bødestraffe medtages ikke, såfremt det er første gang den pågældende modtager en afgørelse for overtrædelse af straffeloven, og der er forløbet 1 år fra datoen for den endelige afgørelse.
Stk 4. De i stk 2 nævnte tilførsler medtages ikke, såfremt vedkommende straffebestemmelse senere er ophævet.
Stk 5. Justitsministeriet kan efter ansøgning fra den pågældende i særlige tilfælde meddele dispensation fra de i stk 2 anførte tidsfrister.

§ 33. Begæring om udstedelse af straffeattest efter § 32 skal fremsættes over for politiet.
Stk 2. Udlevering af oplysninger må kun finde sted, når den pågældende har legitimeret sig behørigt, eller når der på anden måde er skabt sikkerhed for, at den, der fremsætter begæringen, er identisk med den, som oplysningerne vedrører. Begæringen skal være underskrevet af den pågældende personlig. Fremsættes begæringen af en anden end den pågældende, skal politiet sikre sig, at denne er berettiget til at handle på den pågældendes vegne.

§ 34. Der kan ikke gives oplysninger fra efterforskningsregisteret.

§ 35. Politiets beslutning med hensyn til meddelelse af oplysninger efter §§ 32 og 34 kan indbringes for registertilsynet. Tilsynets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kap 6. Videregivelse af oplysninger til private mv

§ 36. Oplysninger fra kriminalregisteret må, bortset fra reglerne i kapitel 5, ikke videregives til privatpersoner eller virksomheder mv, medmindre dette følger af §§ 37 og 38, eller det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives.

§ 37. Oplysninger fra Afgørelsesregisteret kan videregives, når den, oplysningerne angår, har givet samtykke.
Stk 2. Samtykke skal meddeles skriftligt og skal indeholde oplysning om,
1) hvilke typer oplysninger, der må videregives,
2) hvem oplysningerne må videregives til og
3) hvorledes oplysningerne må anvendes af den angivne modtager.
Stk 3. Samtykke bortfalder senest efter et års forløb.

§ 38. Til andre private personer eller virksomheder kan Rigspolitichefen på begæring videregive enkeltstående oplysninger fra Afgørelsesregisteret, såfremt videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningerne angår.

Kap 7. Videregivelse af oplysninger til forskningsbrug

§ 39. Oplysninger kan videregives på nærmere angivne vilkår og efter indhentet udtalelse fra Registertilsynet, når videregivelsen er nødvendig for udførelsen af videnskabelige eller statistiske undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning.

Kap 8. Videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder

§ 40. Oplysninger, der kan henføres til bestemte personer, må ikke videregives til anden offentlig myndighed, medmindre dette fremgår af bestemmelserne i dette kapitel eller det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningerne skal videregives.

§ 41. Oplysninger fra Afgørelsesregisteret kan videregives, når den, oplysningerne angår, har givet samtykke.
Stk 2. Samtykke efter stk 1 skal opfylde kravene i § 37, stk 2. Samtykke bortfalder senest efter 1 års forløb.

§ 42. Rigspolitichefen udsteder efter begæring fuldstændige udskrifter af kriminalregisteret til:
1) Politiet, anklagemyndigheden og Justitsministeriet, herunder Direktoratet for Kriminalforsorgen, samt Udlændingestyrelsen.
2) Anstalter under direktoratet for kriminalforsorgen for personer som søger ansættelse ved anstalten.
3) Dommerembederne for personer, der søger ansættelse ved embedet.
4) Landsretterne og Sø- og Handelsretten i København for personer, der er bragt i forslag som nævninger, domsmænd, lægdommere ved boligretterne samt andre sagkyndige retsmedlemmer, til hvem der stilles særlige vandelskrav.
5) Folketingets ombudsmand.
6) Vedkommende myndighed i de nordiske lande til brug for sager om erhvervelse af statsborgerret og sager angående erhvervelse af kørekort til motorkøretøj.
7) Udenlandsk politi, anklagemyndighed og domstole i de nordiske lande eller i lande, der er medlemmer af Europarådet, til brug for offentlige straffesager i udlandet.
Stk 2. Rigspolitichefen udsteder efter begæring de i stk 1 nævnte udskrifter til udenlandsk politi, anklagemyndighed og domstole i lande, der ikke er medlemmer af Europarådet, til brug for offentlige straffesager i udlandet, såfremt det i det enkelte tilfælde ikke skønnes betænkeligt.

§ 43. Rigspolitichefen kan endvidere efter begæring udstede straffeattester til offentlig brug, som indeholder alle de i § 5 nævnte afgørelser, til:
1) De i § 42 nævnte myndigheder i de tilfælde, som er nævnt i denne bestemmelse.
2) Offentlige myndigheder til brug ved afgørelse af, om en ansøger i medfør af straffelovens § 78 er udelukket fra at opnå en under vedkommende myndigheds forretningsområde særlig offentlig autorisation eller godkendelse.
3) Udenrigsministeriet til brug for sager om bistand til danske statsborgere, mod hvem der er indledt strafferetlig forfølgning i udlandet.
4) Den sociale ankestyrelse, amtsankenævnene, de sociale udvalg og Københavns magistrat, for så vidt angår forældre til børn, over for hvem der er spørgsmål om iværksættelse af hjælpeforanstaltninger efter bistandslovens kapitel 8 eller 19.
5) De under punkt 4 nævnte myndigheder for så vidt angår personer, der søger tilladelse til at have børn i døgnophold i privat familiepleje eller i dagpleje mod betaling, samt disses ægtefæller og andre, der skal bistå med pasningen af børnene.
6) Overøvrigheden, de amtskommunale socialcentre, Københavns magistrat og Frederiksberg kommunes sociale udvalg for personer, som ønsker at adoptere børn, samt for forældre til børn, der ønskes bortadopteret.
7) Amtsrådene, kommunalbestyrelserne og Københavns magistrat for personer, der søger ansættelse ved daginstitutioner for børn, døgninstitutioner for børn og unge og rådgivningscentre for børn og unge.
8) Amtsankenævnene, Københavns magistrat og de sociale udvalg vedrørende personer, der i medfør af bistandslovens § 33 skal beskikkes som personlig rådgiver for et barn.
9) Socialministeriet, amtsrådene, Københavns magistrat og kommunalbestyrelsen i Frederiksberg kommune for personer, der søger ansættelse ved de i bistandslovens § 112, stk 1, omhandlede institutioner.
10) Amtsrådene, Københavns magistrat og kommunalbestyrelsen i Frederiksberg kommune for personer, der søger ansættelse ved de pågældende myndigheders psykiatriske institutioner.
11) Amtsrådene, Københavns magistrat og kommunalbestyrelserne for personer, der søger ansættelse som lærer i folkeskolen.
12) Fiskeriministeriet for personer, der søger ansættelse som fiskeribetjente.
13) Told- og Skattestyrelsen for personer, der søger ansættelse som toldbetjente.
14) Kommunalbestyrelser til brug ved indberetning til valgbarhedsnævnet om den kommunalbestyrelsesmedlemmer idømte straf.
15) Forsvarskommandoen og hjemmeværnskommandoen for personer, der søger ansættelse ved forsvaret, eller som skal udnævnes til befalingsmænd samt i særlige tilfælde for personer, som agtes indkaldt til at aftjene værnepligt.
16) Civilforsvarsstyrelsen for personer, der søger ansættelse i det statslige civilforsvar eller ønskes optaget på skoler under samme, for personer, der ønskes udnævnt til befalingsmænd, og i særlige tilfælde for tjenstgørende værnepligtigt personel og hjemsendte befalingsmænd, samt Værnepligtsstyrelsen i særlige tilfælde for tjenstgørende civile værnepligtige.
17) Sundhedsministeriet for personer, der søger ansættelse som embedslæge.

§ 44. Rigspolitichefen udsteder efter begæring straffeattester, som indeholder de i stk 2 nævnte tilførsler til afgørelsesregisteret, til:
1) Den overordnede personaleadministration i DSB for personer, der søger ansættelse ved stations- eller togtjenesten.
2) Den overordnede personaleadministration i Post Danmark og Overpostmesteren i København for personer, der søger ansættelse i stillinger vedrørende postbesørgelsen.
3) Den kgl Mønt for personer, der søger ansættelse ved den pågældende institution.
4) Landbrugsministeriet og veterinærdirektoratet for personer, der søger ansættelse som tilsynsassistent ved de i lovgivningen om kødkontrol omhandlede autoriserede virksomheder.
5) Fiskeriministeriet for personer, der søger ansættelse i Fiskeriministeriets Industritilsyn.
6) Kulturministeriet for personer, der søger ansættelse ved museer og samlinger.
Stk 2. I attesterne optages de tilførsler, som skal oplyses på de i § 32 nævnte attester. For tilførsler vedrørende overtrædelser af straffelovens §§ 171-73, § 191, § 191 a, §§ 276-289 samt overtrædelser af lovgivningen om euforiserende stoffer gælder følgende særlige frister:
1) De i § 32, stk 2, nr 1 og 2, nævnte tilførsler medtages indtil 5 år fra datoen for godkendelsen i retten henholdsvis datoen for den endelige afgørelse.
2) De i § 32, stk 2, nr 3, nævnte tilførsler medtages indtil 10 år fra udløbet af prøvetiden eller den endelige løsladelse.
3) De i § 32, stk 2, nr 4, nævnte tilførsler medtages indtil 10 år efter foranstaltningens endelige ophævelse.
Stk 3. I straffeattester, der udstedes til de i stk 1, nr 1-2, nævnte myndigheder, optages endvidere tilførsler vedrørende overtrædelser af §§ 216-18, § 222, § 224, jf §§ 216-21 og § 222, § 225 og § 232 inden for de i stk 2 nævnte frister.

§ 45. Rigspolitichefen udsteder efter begæring udskrifter af afgørelsesregisteret, i hvilke der alene optages tilførsler svarende til indholdet af de i § 32 nævnte straffeattester, til vedkommende myndigheder i Europarådets medlemslande til brug for sager om arbejds- eller opholdstilladelse og sager om erhvervelse af statsborgerret.

§ 46. Begæring om udstedelse af fuldstændige udskrifter og straffeattester skal af politiet og kriminalforsorgens anstalter og arresthuse fremsættes skriftligt eller ved brug af dataskærmterminaler. Af andre myndigheder skal begæringen fremsættes skriftligt.
Stk 2. Det skal af begæringen fremgå, til hvilket formål oplysningerne skal benyttes.

§ 47. I fuldstændige udskrifter og straffeattester, som udstedes i medfør af §§ 42-45, skal der gøres bemærkning om, at oplysningerne af de pågældende myndigheder skal behandles som fortrolige.

§ 48. For mandlige domfældte til og med 32 år underretter rigspolitichefen Værnepligtsstyrelsen om afgørelser, hvorved:
1) Vedkommende idømmes ubetinget straf af fængsel i 5 måneder eller derover eller forvaring, eller
2) vedkommende i medfør af straffelovens § 16 frifindes for straf, eller retten i medfør af straffelovens § 69 eller § 73 træffer bestemmelse om foranstaltninger som nævnt i § 68.

§ 49. Politiet vedlægger i sager om indfødsret efter begæring en fuldstændig udskrift af Kriminalregisteret.
Stk 2. Politiet vedlægger i sager om adoptionsbevilling efter begæring fuldstændig udskrift af Afgørelsesregisteret og giver efter nærmere fastsatte regler oplysning om strafforfølgning, som ikke er optaget i Afgørelsesregisteret.
Stk 3. Politiet giver efter begæring til Færdselsstyrelsen eller anden offentlig myndighed til brug for sager om meddelelse eller tilbagekaldelse af tilladelser eller bevillinger til erhvervsmæssig godstransport og personbefordring ad landevej oplysning om tilførsler til Kriminalregisteret om overtrædelser af færdselsloven, begået af vedkommende personer.
Stk 4. Politiet giver efter begæring til den overordnede personaleadministrative myndighed for DSB for så vidt angår personer, der søger ansættelse som lokomotivfører, og som direkte skal beskæftiges med togfremførelse, oplysninger om strafforfølgning og tilførsler til Efterforskningsregisteret vedrørende overtrædelse af færdselslovens § 53 og § 54, enhver frakendelse eller administrativ inddragelse af retten til at føre motordrevet køretøj, samt vedrørende forhold, som i øvrigt kan være af betydning ved bedømmelse af vedkommendes egnethed som lokomotivfører.
Stk 5. Politiet giver efter begæring til Statens Luftfartsvæsen til brug for sager om udstedelse og besiddelse af luftfartscertifikat tilsvarende oplysninger som nævnt i stk 4, herunder om forhold, som i øvrigt kan være af betydning ved bedømmelse af vedkommendes egnethed som fører af luftfartøj.
Stk 6. Politiet giver efter begæring til Told- og Skattestyrelsen oplysning om, hvorvidt der mod personer, der agtes ansat som toldbetjente, verserer statsadvokatsager.

§ 50. Der må ikke til brug for sager om ansættelse i stillinger gives oplysninger om strafforfølgning på anden måde end ved udskrift af Kriminalregisteret efter reglerne i dette kapitel, jf dog § 49, stk 4 og 6.

§ 51. Til offentlige myndigheder må der af vedkommende politimester (Politidirektøren i København) i øvrigt kun videregives enkeltstående oplysninger fra Kriminalregisteret, såfremt videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningerne angår, eller videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en myndigheds virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, som myndigheden skal træffe.

§ 52. Rigspolitichefen kan meddele de i §§ 49-51 nævnte oplysninger.

§ 53. Af oplysninger, der videregives efter §§ 48-51, skal det tydeligt fremgå, at oplysningerne af de pågældende myndigheder skal behandles som fortrolige.

§ 54. De i kriminalregisteret indeholdte oplysninger danner grundlag for maskinelt udskrevne statistiske oplysninger.

Kap 9. Straf og ikrafttræden

§ 55. Overtrædelse af §§ 30 og 31 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter lovgivningen i øvrigt.

§ 56. Forskrifterne træder i kraft den 15. december 1991.
Stk 2. Forskrifter af 28. december 1979 med ændringer af 10. november 1982, 6. oktober 1986 og 25. november 1988 ophæves samtidig hermed.

Advokat Jørgen U. Grønborg