LOV nr 1222 af 27/12/1996 om ændring af lov om afgift af dødsboer og gaver (Ændringer som følge af dødsboskifteloven og dødsboskatteloven m.v.)

§ 1

I lov nr. 426 af 14. juni 1995 om afgift af dødsboer og gaver foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)».

2. I § 1, stk. 2, litra c, indsættes efter »stedbarns«: »ikke fraseparerede«, og efter »barnet« indsættes: »eller stedbarnet«.

3. I § 2 ændres »skiftelovens § 10, stk. 1 og 2,» til: »kapitel 12 i lov om skifte af dødsboer,».

4. I § 3, stk. 1, litra a, indsættes efter »afdødes«: »ikke fraseparerede«.

5. I § 3, stk. 1, indsættes efter litra a som nyt litra:

»b) udbetalinger, der tilfalder afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle i henhold til enkepensionsloven eller tilsvarende bestemmelser i pensionsregulativer eller forsikringsbetingelser, og som er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2,».

Litra b-e bliver herefter litra c-f.

6. § 5, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Afkald skal være meddelt over for skifteretten inden indlevering af den endelige boopgørelse, dog senest inden udlodning i et bo påbegyndes. Afkald på erhvervelser, som ikke indgår i et bo, jf. § 10, stk. 3, 4, 6 og 7, skal være meddelt over for skifteretten senest samtidig med anmeldelsen.«

7. § 8, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

8. I § 8 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Ved udbetaling af falden arv eller vederlag for afkald på arv, jf. § 5, uden skifte, indtræder afgiftspligten af arven eller vederlaget ved udbetalingen. Det i § 6 nævnte bundfradrag finder ikke anvendelse ved afgiftsberegningen.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

9. I § 9, stk. 3, ændres »lov om skifte af dødsbo og fællesbo« til: »lov om skifte af dødsboer«.

10. § 10, stk. 1 og 2, affattes således:

»Når et bo skiftes privat, skal boopgørelse indsendes i overensstemmelse med reglerne i §§ 31 og 32 i lov om skifte af dødsboer.

Stk. 2. Når et bo behandles ved en bobestyrer, skal boopgørelse indsendes i overensstemmelse med reglerne i § 66 og § 68 i lov om skifte af dødsboer.«

11. § 10, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. I de i § 8, stk. 3 og 4, nævnte situationer har den efterlevende ægtefælle eller boet pligt til at indgive anmeldelse om det afgiftspligtige beløb til skifteretten senest 3 måneder efter indgåelsen af nyt ægteskab eller udbetaling af arv eller vederlag.«

12. I § 10 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Anmeldelse efter stk. 3, 4, 6 og 7 skal underskrives af den eller de anmeldelsespligtige. Anmeldelse efter stk. 5 skal underskrives af selskabets ansvarlige ledelse eller af selskabets repræsentant her i landet.«

13. § 11 ophæves.

14. I § 12, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 10, stk. 3, 4, 6 og 7,» til: »§ 10, stk. 3, 4 og 7,», og i 4. pkt. ændres »§ 10, stk. 5,» til: »§ 10, stk. 5 og 6, jf. § 8, stk. 4«.

15. I § 12, stk. 1, indsættes efter 4. pkt.:

»I en anmeldelse efter § 10, stk. 6, jf. § 8, stk. 3, anføres dog værdierne ved ægteskabets indgåelse.«

16. I § 12, stk. 1, sidste pkt., indsættes efter »legatarerne,»: »den efterlevende ægtefælle,».

17. § 12, stk. 2 og 3 , ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Hvis en værdiansættelse ikke er baseret på en sagkyndig vurdering og den kommunale skattemyndighed finder, at værdiansættelsen ikke svarer til handelsværdien på de i stk. 1 nævnte tidspunkter, kan den ændre værdiansættelsen eller anmode skifteretten om at udmelde en eller flere sagkyndige til at foretage en vurdering efter § 93 i lov om skifte af dødsboer. Hvis den kommunale skattemyndighed vil ændre ansættelsen uden sagkyndig vurdering, skal den give boet og skifteretten meddelelse om ændringen inden 3 måneder efter boopgørelsens modtagelse. Ønsker den kommunale skattemyndighed sagkyndig vurdering, skal den inden samme frist rette henvendelse til skifteretten herom. Hvis den kommunale skattemyndighed ændrer værdiansættelsen uden sagkyndig vurdering, kan boet inden 4 uger efter at have modtaget meddelelse om ændringen anmode skifteretten om at udmelde en eller flere sagkyndige til at foretage en vurdering efter § 93 i lov om skifte af dødsboer. Anmodning om sagkyndig vurdering skal ledsages af en skriftlig begrundelse. Kopi tilsendes boet henholdsvis den kommunale skattemyndighed samtidig med indgivelse af anmodning til skifteretten.

Stk. 3. Ønsker den kommunale skattemyndighed eller boet omvurdering foretaget efter § 94 i lov om skifte af dødsboer, skal der gives boet henholdsvis skattemyndigheden og skifteretten meddelelse herom inden 4 uger efter, at meddelelse om vurderingsresultatet er modtaget.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på opgørelser efter § 33, stk. 3, i lov om skifte af dødsboer.«

18. I § 13 ændres i stk. 1 »indkomst- og formueskat« til: »indkomstskat«, og stk. 3 ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

19. Efter § 13 indsættes:

»§ 13 a. I det omfang en efterlevende ægtefælle, arving eller legatar indtræder i et dødsbos skattemæssige stilling efter dødsboskattelovens § 36 med hensyn til et aktiv, hvortil der er knyttet et eventuelt fremtidigt skattetilsvar, skal der i boopgørelsen beregnes en passivpost til udligning af skattetilsvaret. Passivposten fratrækkes ved opgørelsen af den afgiftspligtige arvebeholdning.

Stk. 2. Passivposterne efter stk. 1 beregnes på grundlag af den skattepligtige fortjeneste, som ville være fremkommet, hvis aktivet var blevet solgt på skæringsdagen i boopgørelsen. Er aktivet acontoudloddet, og er der givet den kommunale skattemyndighed meddelelse herom i henhold til dødsboskattelovens § 5, stk. 2, træder udlodningsdagen dog i stedet for skæringsdagen. Som salgssum anses den værdi, hvortil aktivet skal medtages i boopgørelsen. Ved opgørelsen af fortjeneste, der ville være aktieindkomst, skal der ikke ske nedsættelse efter dødsboskattelovens § 32, stk. 2 og 4.

Stk. 3. Passivposten udgør 30 pct. af den efter stk. 2 beregnede fortjeneste, der ikke ville være aktieindkomst. Passivposten af den efter stk. 2 beregnede fortjeneste, der ville være aktieindkomst, udgør 20 pct., hvis fortjenesten vedrører unoterede aktier, og 12,5 pct., hvis fortjenesten vedrører børsnoterede aktier.

Stk. 4. I det omfang konto for opsparet overskud overtages efter dødsboskattelovens § 39, stk. 2, beregnes der af indeståendet med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat en passivpost. Der beregnes dog ikke passivpost for overskud opsparet i indkomstårene 1987-90. I øvrigt udgør passivposten følgende andel af beregningsgrundlaget: For overskud opsparet i indkomståret 1991 udgør passivposten 9 pct., og for overskud opsparet i indkomståret 1992 og senere indkomstår udgør passivposten 12 pct.

Stk. 5. I det omfang konjunkturudligningskonto overtages efter dødsboskattelovens § 39, stk. 3, beregnes der af indeståendet
med tillæg af den hertil svarende konjunkturudligningsskat en passivpost på 12 pct.

Stk. 6. Den pågældende efterlevende ægtefælle, arving eller legatar og boet kan aftale at fastsætte en passivpost til en lavere
procentdel end angivet i stk. 3-5.«

20. I § 14, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Det gælder, uanset om betingelserne for afgiftsfritagelse af kapitalen og formuegodet i § 3 i øvrigt er opfyldt.«

21. I § 16, stk. 1, ændres »offentligt skiftede boer skal eksekutor« til: »boer, der behandles ved bobestyrer, skal bobestyreren«.

22. I § 16, stk. 2, ændres »eksekutor eller skifteretten« til: »bobestyreren«.

23. § 17 affattes således:

»§ 17. Skifteretten gennemgår boopgørelser og beregner og opkræver afgifterne, jf. §§ 79 og 80 i lov om skifte af dødsboer.

Stk. 2. Skifteretten gennemgår anmeldelser efter § 10, stk. 3-7, og indsender herefter anmeldelsen til den kommunale skattemyndighed. Når den kommunale skattemyndighed har godkendt værdiansættelserne, beregner og opkræver skifteretten afgifterne.

Stk. 3. Er boopgørelsen i et privat skiftet bo ikke indgivet rettidigt, og kan den afgiftspligtige arvebeholdning ikke opgøres, kan skifteretten opgøre den skønsmæssigt.«

24. I § 19, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »privat skiftede boer«: », bobestyrerboer«.

25. I § 19, stk. 1, 2. pkt., ændres »helligdag, lørdag eller søndag« til: »helligdag eller lørdag«.

26. § 19, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

27. I § 19, stk. 4, der bliver stk. 3, udgår »i eksekutorboer og«.

28. § 20, stk. 1, affattes således:

»I boer behandlet ved en bobestyrer hæfter bobestyreren for boafgifterne.«

29. § 20, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Legatarer hæfter solidarisk, men kun med værdien af det modtagne.«

30. § 20, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Har en arving eller legatar uden skifte fået udbetalt arv eller vederlag for afkald på arv, jf. § 8, stk. 4, hæfter arvingen, legataren og boet for boafgifterne.«

31. § 21 affattes således:

»§ 21. Arvinger, der ikke har hjemting her i landet, og som ønsker at overtage et bo til privat skifte, skal, inden boet udleveres, stille bankgaranti eller tilsvarende sikkerhed for boafgifternes betaling eller lade sig repræsentere ved en arving i boet, der har hjemting her i landet.«

32. I § 22, stk. 3, indsættes efter »ægtefæller«: », der ikke er fraseparerede,».

33. § 24 affattes således:

» § 24. Af kapitaler og formuegoder, hvorpå der hviler en brugs- og indtægtsnydelse, betales 36,25 pct. i afgift af gaven.

Stk. 2. Afgiften betales af hele kapitalens eller formuegodets værdi, jf. § 27, stk. 1. Afgiften kan betales af kapitalen eller formuegodet. Hvor giver forbeholder sig selv brugs- eller indtægtsnydelse af gaven, betales afgiften dog kun af værdien med fradrag af værdien af brugs- eller indtægtsnydelsen. Når denne ophører ved død eller opgives, indtræder afgiftspligten efter kapitel 1 eller kapitel 5 af værdien af brugs- eller indtægtsnydelsen svarende til den tidligere fratrukne værdi.

Stk. 3. Brugs- og indtægtsnydelser, hvortil der er knyttet en kapital eller et formuegode, er afgiftsfri.

Stk. 4. Underhold i giverens hjem eller på hospital, på plejehjem eller lignende er afgiftsfri.

Stk. 5. Gaveafgift af en gave, som gavegiver betaler for gavemodtager, er afgiftsfri for gavemodtager.«

34. I § 26 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Bobestyrer, afdødes arvinger og legatarer skal senest 8 uger efter dødsfaldet indgive anmeldelse om afgiftspligtige gaver, som afdøde dem bekendt har givet eller modtaget, og hvoraf der ikke er betalt afgift. Fristen efter stk. 1 for gavegivers anmeldelse af afgiftspligtige gaver forkortes ligeledes til 8 uger efter gavemodtagers død. Indgives korrekt anmeldelse ikke rettidigt, omfattes afgiftskravet ikke af et proklama udstedt efter § 81, jf. § 83, stk. 2, nr. 4, i lov om skifte af dødsboer.«

35. I § 27, stk. 2, ændres »eller kræve en vurdering efter kildeskattelovens § 16, stk. 3-5.« til: »inden 3 måneder efter anmeldelsens modtagelse.«

36. I § 28 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Gældsforpligtelser, som ikke stammer fra virkeligt ydede lån eller andre præstationer, og som de i § 22 nævnte personer påtager sig over for hinanden, kan ikke fradrages inden beregning af gaveafgift.«

37. § 29, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. I gaveafgiften kan fratrækkes stempelafgift, som gavemodtager eller gavegiver har betalt af gaveandelen i forbindelse med ejendomsoverdragelse. Ved overdragelse af ejendomme, der anvendes helt eller delvis i gavegivers eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, og som efter overdragelsen anvendes helt eller delvis i modtagerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, kan stempelafgiften dog fratrækkes fuldt ud i gaveafgiften. 2. pkt. finder ikke anvendelse, hvis gavegivers eller gavemodtagers virksomhed består i udlejning af fast ejendom. Bortforpagtning af fast ejendom som nævnt i vurderingslovens § 33, stk. 4 og 7, anses ikke i denne forbindelse for virksomhed ved udlejning af fast ejendom.«

38. I § 32, stk. 1, ændres »boet« til: »boets«.

39. I § 32, stk. 2, ændres »eksekutorernes« til: »bobestyrernes«.

40. I § 33, stk. 1, ændres »eksekutorer« til: »bobestyrere«.

41. I § 33, stk. 2, ændres »Eksekutorer« til: »Bobestyrere«.

42. § 35, stk. 1-3, affattes således:

»Arvinger og legatarer kan inden 4 uger efter, at de har modtaget skifterettens afgiftsberegning, klage over denne til skifteretten, jf. § 80, stk. 3, i lov om skifte af dødsboer.

Stk. 2. Den begunstigede i en forsikring m.v. kan inden 4 uger efter, at forsikringen er udbetalt, klage over afgiftsberegningen til skifteretten. Den begunstigede og en anmeldelsespligtig efter § 10, stk. 3, 4, 6 og 7, kan inden 4 uger efter modtagelsen af skifterettens afgiftsberegning klage over denne til skifteretten, jf. § 80, stk. 3, i lov om skifte af dødsboer.

Stk. 3. Gavemodtager eller gavegiver kan inden 4 uger efter, at de har modtaget en ændret afgiftsberegning fra told- og skatteregionen, klage over denne til Told- og Skattestyrelsen.«

43. I § 35, stk. 4, indsættes efter »afgørelse«: »efter stk. 3«, og »arvingen,» udgår.

44. I § 36, stk. 2, ophæves 2. og 3. pkt.

45. I § 36 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Den pågældende arving, legatar eller gavemodtager, der har opnået henstand eller afdragsvis betaling med boafgifter eller gaveafgift efter stk. 1 eller 2, hæfter alene for de boafgifter eller den gaveafgift, der gives henstand m.v. for.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

46. I § 38, stk. 1, ændres »§ 19 og § 30« til: »§ 19, § 30 og § 36, stk. 4«, og »afgifterne skulle have været betalt« til: »fra forfaldsdagen«.

47. I § 38 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Er afgiften i et bo, der behandles ved bobestyrer, ikke betalt senest 3 år efter dødsdagen, skal der af afgifterne betales en rente på 1 pct. for hver påbegyndt måned fra 3-års-dødsdagen, og indtil afgiften er betalt eller midler til dækning af afgiftskravet er indbetalt.«

48. I § 40, stk. 2, indsættes efter »boafgifterne«: »eller gaveafgiften«, og efter »det offentlige« indsættes: »uanset tinglysningslovens bestemmelser«.

49. I § 41, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »oplysninger«: », herunder til brug ved beregning af passivposter efter § 13 a,».

50. I § 41, stk. 3, indsættes efter »afgift«: »eller det offentlige skat«.

51. § 41, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For overtrædelser, der begås af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

52. § 50 affattes således:

» § 50. Har en person inden denne lovs ikrafttræden givet forskud på forventet arv til en person, der på det tidspunkt, hvor forskuddet blev givet, eller ved givers død ikke var omfattet af § 22, skal der ved givers død betales en gaveafgift på 36,25 pct. af forskuddet.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1 har virkning fra og med den 1. januar 1997, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. § 1, nr. 5, har virkning fra og med den 1. juli 1995.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch

Advokat Jørgen U. Grønborg