Lov om erhvervelse af fast ejendom

Lovændringer


Lovændringer

Lovbekg. nr. 566 af 28.08.1986 om erhvervelse af fast ejendom

Som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1102 af 21. december 1994.

Nu lovbekg. nr. 265 af 21.03.2014


§ 1. Personer, der ikke har bopæl i Danmark, og som ej heller tidligere har haft bopæl her i landet i et tidsrum af i alt 5 år, kan kun med justitsministerens tilladelse erhverve adkomst på fast ejendom her i landet.

Stk. 2. Det samme gælder selskaber, foreninger og andre sammenslutninger, offentlige eller private institutioner, stiftelser og legater, der ikke har hjemsted i Danmark, samt udenlandske offentlige myndigheder.

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at visse personer, der ikke har bopæl og ikke tidligere har haft bopæl her i landet i et tidsrum af i alt 5 år, samt visse selskaber m.v., der ikke har hjemsted her i landet, uden justitsministerens tilladelse kan erhverve adkomst på fast ejendom her i landet, der skal tjene som fornøden helårsbolig for erhververen, eller hvor erhvervelsen er en forudsætning for at udøve selvstændig virksomhed eller levere tjenesteydelser.

§ 2. Erhverves fast ejendom ved arv, ved overtagelse til hensidden i uskiftet bo eller ved deling af fællesbo, er justitsministerens tilladelse ufornøden. Det samme gælder erhvervelse ved gave til slægtninge i ret op- og nedstigende linie.

§ 3. Tilladelse til erhvervelse af endelig adkomst på fast ejendom skal søges inden 6 måneder fra overdragelsens tidspunkt, medmindre ejendommen forinden er overgået til en anden ejer.

§ 4. Den, der ikke uden tilladelse fra justitsministeren kan erhverve fast ejendom, kan heller ikke uden justitsministerens tilladelse have et pant til brugelighed i længere tid end 6 måneder.

§ 5. De i §§ 1 og 4 omhandlede tilladelser kan gøres betingede og gives for en bestemt tid.

§ 6. Ved anmeldelse til tinglysning af et dokument om erhvervelse af fast ejendom på anden måde end nævnt i § 2 skal erhververen, såfremt han ikke har bopæl i Danmark eller afgiver erklæring på tro og love om, at han tidligere har haft bopæl her i landet i et tidsrum af i alt 5 år, forevise tilladelse fra justitsministeren til at erhverve adkomst på ejendommen. De i § 1, stk. 2, nævnte selskaber og institutioner m.m. skal forevise tilladelse fra justitsministeren til at erhverve adkomst på ejendommen. Hvis justitsministerens tilladelse ikke forevises, sætter dommeren i overensstemmelse med reglerne i § 15, jfr. § 16, i lov nr. 111 af 31. marts 1926 om tinglysning erhververen en frist til at fremskaffe tilladelsen.

Stk. 2. Anmeldes dokumentet til tinglysning efter udløbet af den i § 3 omhandlede frist, afvises dokumentet, medmindre det samtidig oplyses, at ansøgning rettidigt er indsendt til justitsministeren, i hvilket tilfælde der fastsættes frist i overensstemmelse med stk. 1.

§ 7. Fastsættes der i henhold til § 6 frist til at indhente tilladelse fra justitsministeren, giver dommeren indberetning herom til justitsministeriet. Det samme gælder, når en fast ejendom overtages til brugeligt pant af en person, der ikke har bopæl i Danmark, eller af et af de i § 1, stk. 2, nævnte selskaber m.m.

§ 8. Hvis tilladelse til erhvervelse af fast ejendom nægtes eller bortfalder, jfr. § 5, eller ansøgning om tilladelse ikke indgives, meddeler justitsministeren ejeren pålæg om at afhænde ejendommen inden en af ministeren fastsat frist på mindst 6 måneder og højst 1 år. I tilfælde af en ejendoms overtagelse til brugeligt pant meddeles der under samme omstændigheder panthaveren pålæg om inden nævnte frist at lade ejendommen sælge ved tvangsauktion eller fravige pantet.

§ 9. Aftaler om langvarige brugs- eller lejeforhold vedrørende fast ejendom, der må antages at være indgået med det formål at omgå de i denne lov indeholdte regler, er ugyldige.

Stk. 2. På andre retshandler, hvorved lovens bestemmelser søges omgået, finder de i §§ 3-8 indeholdte regler tilsvarende anvendelse.

§ 10. Den, der undlader inden den foreskrevne frist at indgive ansøgning om justitsministerens tilladelse til erhvervelse af fast ejendom eller til overtagelse af fast ejendom til brugeligt pant, straffes med bøde.

Stk. 2. Overtrædelse af et i medfør af § 8 meddelt pålæg straffes på samme måde. Det skal af retten pålægges ejeren eller den, der har overtaget en ejendom til brugeligt pant, at efterkomme det givne pålæg under tvang af fortløbende ugentlige bøder, hvis størrelse fastsættes af retten.

Stk. 3. Påtale sker efter påbud af justitsministeren.

§ 11. Denne lov træder i kraft den 1. januar 1960.

Stk. 2. Loven kommer til anvendelse på alle erhvervelser, der anmeldes til tinglysning efter dens ikrafttræden.

§ 12. Denne lov gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Advokat Jørgen U. Grønborg