Lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler

Almindelige bemærkninger

Specielle bemærkninger

Lovændringer


Lovændringer

Lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler, jf. lov nr. 471 af 07.06.2001

Som ændret ved

§ 14 i lov nr. 538 af 08.06.2006 (Politi- og domstolsreform) fra d. 01.01.2007.
§ 1 i lov nr. 1722 af 27.12.2016 (Initiativer mod handel med hash m.v. og politiets anvendelse af peberspray) fra d. 01.01.2017.


§ 1. Foregår der i bestemte lokaler virksomhed på en måde, som systematisk indebærer strafbare handlinger, og som er egnet til at medføre ulempe og utryghed hos omkringboende, kan politidirektøren nedlægge forbud som nævnt i stk. 2 efter forudgående advarsel til den, der råder over lokalerne. Forudgående advarsel kan dog undlades, hvis der inden for de seneste 3 måneder over for den, der råder over lokalerne, er nedlagt forbud vedrørende andre lokaler inden for en radius af 500 m.

Stk. 2. Forbudet indebærer med de i stk. 3 og 4 nævnte undtagelser, at det er forbudt at modtage besøgende eller at opholde sig som besøgende i eller i umiddelbar nærhed af de pågældende lokaler.

Stk. 3. Forbudet omfatter ikke personer, som er nærmeste pårørende til personer med fast bopæl i lokalerne.

Stk. 4. Forbudet omfatter endvidere ikke personer, som modtages eller opholder sig i lokalerne alene for at deltage i en forsamling med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed, hvis lokalerne også forud for, at forbudet blev nedlagt, anvendtes til en sådan forsamlingsvirksomhed.

§ 1, stk. 1 er ændret ved § 14.1 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. I § 1, stk. 1, ændres »politimesteren, i København politidirektøren,« til: »politidirektøren«.
§ 1, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 1.1 i lov nr. 1722 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017.

§ 2. Et forbud som nævnt i § 1 gælder i 3 måneder og kan forlænges med indtil 3 måneder ad gangen.

Stk. 2. Politiet bekendtgør et forbud som nævnt i § 1 ved skiltning og ved meddelelse i et eller flere egnede medier. Politiet giver endvidere særskilt meddelelse om forbudet til den, der råder over lokalerne.

§ 2, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1722 af 27.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 2, stk. 2, 1. pkt., ændres »den lokale presse« til: »et eller flere egnede medier«.

§ 3. Den, der råder over lokalerne, kan kræve, at afgørelser om nedlæggelse af forbud efter § 1 indbringes for domstolene af den myndighed, der har truffet afgørelsen. Den i § 2, stk. 2, nævnte meddelelse til den pågældende skal indeholde oplysning om adgangen hertil og om fristen herfor, jf. stk. 2.

Stk. 2. Anmodning om domstolsprøvelse efter stk. 1 skal være modtaget hos den myndighed, der har truffet afgørelsen, senest 4 uger efter, at forbudet er ophørt. Sagerne indbringes for byretten i den retskreds, hvor de pågældende lokaler ligger, efter reglerne i retsplejelovens kapitel 80.

Stk. 3. Anmodning om domstolsprøvelse efter stk. 1 har ikke opsættende virkning, medmindre retten ved kendelse bestemmer andet.

§ 3, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 14.2 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. I § 3, stk. 2, 2. pkt., ændres »kapitel 81« til: »kapitel 80«.

§ 4. Den, der overtræder et forbud som nævnt i § 1, straffes med bøde. I gentagelsestilfælde kan straffen stige til fængsel i indtil 4 måneder.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. Såfremt den i § 1 nævnte virksomhed foregår i lejede lokaler, underretter politiet udlejeren, hvis nogen straffes for at have modtaget besøgende i strid med et forbud som nævnt i § 1.

§ 5. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men loven kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de ændringer, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Frank Jensen

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20