Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lovens titel er ændret ved § 3.1 i lov nr. 572 af 6. juni 2007 fra d. 01.07.2007. Hidtidig formulering: Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren
Lovens titel er ændret ved § 198.1 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Almindelige bemærkninger

Specielle bemærkninger

Lovændringer

Afsnit I
Afsnit II
Afsnit III

Lovændringer

Lov nr. 338 af 18.05.2005, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 572 af 6. juni 2007 (Styrket indsats mod karteller, forbedrede kontrol- og efterforskningsinstrumenter og mere konkurrence om offentlige ydelser) fra d. 01.07.2007.

Nu lovbekg. nr. 1410 af 07.12.2007, som ændret ved

§ 2 i lov nr. 618 af 14.06.2011 (Effektivisering af sagsbehandlingen i Klagenævnet for Udbud m.v.) fra d. 01.07.2011.
§ 1 i lov nr. 1234 af 18.12.2012 (Lempelse af annonceringspligten samt styrket mulighed for kommuners og regioners deltagelse i selskaber) fra d. 01.01.2013.
§ 198 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 (Udbudsloven og ændring af anden lovgivning m.v.) fra d. 01.01.2016.
§ 3 i lov nr. 884 af 21.06.2022 (Styrket mulighed for udelukkelse af virksomheder, krav om anvendelse af personer under oplæring, oprettelse af en enhed for pålidelighedsvurderinger, øget fleksibilitet for ordregivere i forbindelse med gennemførelse af udbud m.v.) fra d. 01.07.2022.Afsnit I:

Overskriften til afsnit I er indsat ved § 3.2 i lov nr. 572 af 6. juni 2007 fra d. 01.07.2007.
Overskriften til afsnit I er ophævet ved § 198.2 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: Bygge- og anlægskontrakter


Kapitel 1: Anvendelsesområde

§ 1. Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder og for tildeling af ordren.

Stk. 2. Loven gælder for følgende udbydere:

1) Statslige, regionale og lokale myndigheder og offentligretlige organer,

2) andre udbydere, når de udbyder bygge- og anlægsarbejder, som modtager offentlig støtte, herunder garantier, og

3) tilbudsgivere, når de indhenter tilbud hos underentreprenører til brug for udførelse af en bygge- og anlægsopgave omfattet af loven for en bygherre omfattet af nr. 1 eller 2.

Stk. 3. Bortset fra § 3, stk. 2, og § 7 gælder loven dog ikke udbud, der er omfattet af

1) udbudsloven, herunder reglerne for delarbejder omfattet af udbudslovens § 8,

2) forsyningsvirksomhedsdirektivet, herunder reglerne for delarbejder omfattet af direktivets artikel 16, stk. 10, eller

3) lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber med senere ændringer eller regler udstedt med hjemmel heri.

Stk. 4. Reglerne om fremgangsmåden ved indhentning af tilbud og ved tildeling af ordren finder endvidere anvendelse, når en udbyder, der ikke er omfattet af stk. 3, klart tilkendegiver, at loven eller nærmere angivne regler heri vil blive anvendt som grundlag for tildeling af en ordre om et bygge- og anlægsarbejde.

Stk. 5. Ved bygge- og anlægsarbejder forstås i overensstemmelse med udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet resultatet af et sæt bygge- og anlægsaktiviteter bestemt til i sig selv at udfylde en økonomisk eller teknisk funktion. Ved forsyningsvirksomhedsdirektivet forstås Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 243). Begrebet offentligretlige organer forstås i overensstemmelse med definitionen heraf i udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet.

§ 1, stk. 1 og 2 er ændret ved § 3.3 i lov nr. 572 af 6. juni 2007 fra d. 01.07.2007. I § 1, stk. 1 og 2, ændres »Loven« til: »Lovens afsnit I«.
§ 1, stk. 2, nr. 1 er ændret ved § 3.4 i lov nr. 572 af 6. juni 2007 fra d. 01.07.2007. I § 1, stk. 2, nr. 1, ændres »kommunale« til: »lokale«.
§ 1, stk. 2, nr. 3, og stk. 3, er ændret ved § 3.5 i lov nr. 572 af 6. juni 2007 fra d. 01.07.2007. I § 1, stk. 2, nr. 3, og stk. 3, ændres »loven« til: »lovens afsnit I«.
§ 1, stk. 4 er ændret ved § 3.6 i lov nr. 572 af 6. juni 2007 fra d. 01.07.2007. I § 1, stk. 4, ændres »Lovens regler« til: »Reglerne i afsnit I«.
§ 1, stk. 3, nr. 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1234 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013. Hidtidig formulering: 3) lov nr. 378 af 14. juni 1995 om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder med senere ændringer eller regler udstedt med hjemmel heri.
§ 1, stk. 1 og 2 er ændret ved § 198.3 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 fra d. 01.01.2016: I § 1, stk. 1 og 2, ændres »Lovens afsnit I« til: »Loven«.
§ 1, stk. 2, nr. 3 er ændret ved § 198.4 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 fra d. 01.01.2016: I § 1, stk. 2, nr. 3, ændres »lovens afsnit I« til: »loven«.
§ 1, stk. 3 er ændret ved § 198.5 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 fra d. 01.01.2016: I § 1, stk. 3, ændres »lovens afsnit I« til: »loven«.
§ 1, stk. 3, nr. 1 er ændret ved § 198.6 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 fra d. 01.01.2016: I § 1, stk. 3, nr. 1, ændres »udbudsdirektivet« til: »udbudsloven«, og »direktivets artikel 9, stk. 5 a,« ændres til: »udbudslovens § 8,«.
§ 1, stk. 3, nr. 2 er ændret ved § 198.7 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 fra d. 01.01.2016: I § 1, stk. 3, nr. 2, ændres »artikel 17, stk. 6 a,« til: »artikel 16, stk. 10,«.
§ 1, stk. 4 er ændret ved § 198.8 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 fra d. 01.01.2016: I § 1, stk. 4, udgår »i afsnit I«.
§ 1, stk. 5 er ændret ved § 198.9 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: Stk. 5. Ved »bygge- og anlægsarbejder« forstås i overensstemmelse med udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet resultatet af et sæt bygge- og anlægsaktiviteter bestemt til i sig selv at udfylde en økonomisk eller teknisk funktion. Ved »udbudsdirektivet« forstås Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Ved »forsyningsvirksomhedsdirektivet« forstås Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester. Begrebet »offentligretlige organer« forstås i overensstemmelse med definitionen heraf i udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet.


Kapitel 2: Generelle principper for tilbudsindhentning

Konkurrence og ligebehandling

§ 2. Tilbud på udførelse eller projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattet af denne lov indhentes ved offentlig eller begrænset licitation eller ved underhåndsbud.

Stk. 2. Udbyderen skal udnytte de muligheder, der findes for at skabe tilstrækkelig konkurrence.

Stk. 3. Det påhviler udbyderen ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udbuddet og tildelingen af ordren at sørge for, at udvælgelsen af tilbudsgivere sker på grundlag af objektive, saglige og ikke diskriminerende kriterier, og at der ikke finder forskelsbehandling sted mellem tilbudsgiverne.

Tilbudsfrister og vedståelsesfrister

§ 3. I udbudsbetingelserne skal angives fristen for modtagelse af tilbud. Fristen skal være lang nok til at give tilbudsgivere rimelig tid til at afgive tilbud.

Stk. 2. Der gælder en vedståelsesfrist på 40 arbejdsdage, medmindre andet er angivet i udbudsmaterialet.

Stk. 3. Ved forhandlinger af licitationsbud efter § 11 gælder, at uanset vedståelsesfristen efter stk. 2 frigøres en tilbudsgiver, der ikke indbydes til forhandlinger eller fravælges i løbet af forhandlingerne, fra sit tilbud, så snart vedkommende beslutning er meddelt tilbudsgiveren.


Kapitel 3: Fremgangsmåden ved en licitation

Definitioner

§ 4. Ved licitation forstås i denne lov, at en opgave udbydes således, at flere opfordres til inden samme bestemte tidspunkt og på samme udbudsgrundlag eller ud fra fælles mindstekrav at give bindende tilbud eller at give tilbud om at indgå i et forpligtende samarbejde om en bygge- og anlægsopgave. Ved opfordringen tilkendegives, at der er tale om en licitation.

Stk. 2. Ved offentlig licitation rettes opfordring til at byde til en ubestemt kreds ved annonce i pressen eller i elektroniske medier.

Stk. 3. Ved begrænset licitation rettes opfordringen til at byde direkte og alene til dem, fra hvem tilbud ønskes.

Tilbuddets form

§ 5. Tilbud ved en licitation skal være skriftlige. Tilbud kan afgives elektronisk, medmindre udbyderen på forhånd har udelukket dette. Udbyderen kan bestemme, at tilbud skal afgives i elektronisk form.

Tilrettelæggelse af offentlig og begrænset licitation

§ 6. Hvis udbyderen ved en offentlig licitation kræver oplysninger vedrørende teknisk og økonomisk formåen, som tilbudsgiver skal dokumentere at råde over for at kunne få sit bud taget i betragtning, skal karakteren af disse oplysninger og dokumentationen herfor være angivet i annoncen. I annoncen angives tillige, om opgaven vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris eller efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud.

Stk. 2. Ved begrænset licitation kan udbyderen gennemføre en prækvalifikationsrunde ved at indkalde mulige tilbudsgivere ved offentliggørelse af en udbudsannonce i pressen eller i elektroniske medier. I udbudsannoncen skal angives

1) en frist på mindst 15 arbejdsdage til at anmelde interesse i at deltage,

2) karakteren af de oplysninger vedrørende økonomisk og teknisk formåen, som skal dokumenteres for at kunne blive prækvalificeret, og dokumentationen herfor,

3) om opgaven vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris eller efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud, og

4) hvor mange bydende der maksimalt vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Stk. 3. Ved indbydelse til en begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation skal udbyderen oplyse, hvor mange bydende der maksimalt vil blive opfordret til at afgive tilbud. Det skal af indbydelsen fremgå, om opgaven vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris eller efter kriteriet økonomisk mest fordelagtige bud. For udbydere omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, gælder, at medmindre kun bestemte virksomheder har praktisk mulighed for at udføre arbejdet, skal mindst en af de indbudte være fra områder uden for lokalområdet, og udbyderen kan ikke ved hvert udbud indbyde den samme kreds af virksomheder. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler, der begrænser adgangen til at anvende begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation.

Oplæringskrav

Overskriften før § 7 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 884 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. Hidtidig formulering: Adgangen til at være til stede ved åbningen af licitationsbuddene

§ 7. Ordregivere skal indføre krav i kontrakten om anvendelse af personer under oplæring ved gennemførelsen af offentlige kontrakter, når følgende krav er opfyldt, jf. dog stk. 2:

1) Den offentlige bygge- og anlægskontrakt udføres i Danmark.

2) Den offentlige bygge- og anlægskontrakt har en varighed på minimum 6 måneder fra kontraktunderskrivelse til levering.

3) Den offentlige bygge- og anlægskontrakt har en kontraktværdi på minimum 5 mio. kr.

Stk. 2. Pligten i stk. 1 finder ikke anvendelse, når anvendelsen af personer under oplæring

3) medfører en sikkerhedsrisiko,

4) ikke egner sig til gennemførelse af kontrakten eller

5) strider mod anden lovgivning.

§ 7 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 884 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. Hidtidig formulering: § 7. Ved en licitation åbnes tilbuddene på licitationsstedet på et forud fastsat tidspunkt. De bydende er berettiget til at være til stede ved åbningen af tilbuddene og til at blive bekendt med budsummer og eventuelle forbehold.

Adgang til visse oplysninger i forbindelse med åbning af tilbud

§ 7 a. Ved en licitation skal tilbuddene åbnes på et forud fastsat tidspunkt. Tilbudsgivere er berettiget til at blive bekendt med budsummer og eventuelle forbehold i umiddelbar tilknytning til åbningen.

§ 7 a er indsat ved § 3.3 i lov nr. 884 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022.

Tildelingskriterier

§ 8. Medmindre udbyderen annullerer licitationen, skal ordren tildeles efter følgende kriterier:

1) Den laveste pris eller

2) det økonomisk mest fordelagtige bud under hensyntagen til forskellige kriterier, som varierer efter den pågældende kontrakt, f.eks. kvalitet, pris, byggetid, driftsomkostninger, rentabilitet, teknisk værdi, påvirkning af miljøet, arkitektur og funktion.

Stk. 2. Det skal i udbudsbetingelserne anføres, hvilket tildelingskriterium der skal anvendes. Ved tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud anføres så vidt muligt, hvordan udbyderen relativt vil vægte de kriterier, der er valgt. Denne vægtning kan angives ved fastsættelse af en ramme med et passende maksimalt udsving. Hvis der ikke kan foretages en vægtning, angiver udbyderen kriteriernes prioriterede rækkefølge med det vigtigste først.

Stk. 3. Udbyderen kan forkaste et tilbud, såfremt det findes overvejende sandsynligt, at den bydende er ude af stand til at gennemføre arbejdet i tilfredsstillende kvalitet, på hensigtsmæssig og forsvarlig måde og i rette tid.

Alternative bud

§ 9. Udbyderen kan tage hensyn til alternative bud fra bydende, såfremt disse alternative bud opfylder de mindstekrav, som fremgår af udbudsbetingelserne.

Stk. 2. Udbyderen kan i udbudsbetingelserne anføre, at alternative bud ikke kan modtages.

Forhandlinger

§ 10. Når kriteriet for tildeling af ordren er laveste pris, kan udbyderen kun forhandle med lavestbydende.

§ 11. Når kriteriet for tildeling af ordren er det økonomisk mest fordelagtige bud, kan udbyderen forhandle med tre tilbudsgivere eller færre, som ved licitationen har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud bedømt ud fra de vægtede eller prioriterede underkriterier, medmindre der i udbudsbetingelserne er givet afkald herpå.

Stk. 2. Når udbyderen vælger at forhandle, skal det senest ved forhandlingernes påbegyndelse over for de udvalgte tilbudsgivere, som udbyderen forbeholder sig at forhandle med, tilkendegives, hvilken procedure der vil blive fulgt, hvis dette ikke fremgår af udbudsbetingelserne.

Stk. 3. Under forhandlingerne skal udbyderen sikre, at alle tilbudsgivere behandles ens. Navnlig må udbyderen ikke udøve forskelsbehandling ved at give oplysninger, som kan stille nogle tilbudsgivere bedre end andre. Udbyderen må under forhandlingerne alene give oplysninger til en tilbudsgiver om andre tilbudsgiveres løsninger eller priser, i det omfang sådanne oplysninger allerede er gjort offentligt tilgængelige i henhold til § 7.

Stk. 4. Forhandlingerne må ikke føre til, at opgavens karakter ændres væsentligt, eller til, at tildelingskriterierne, herunder den vægtning eller prioritering, der er lagt til grund ved udvælgelsen af forhandlingspartnere efter stk. 1, ændres.


Kapitel 4: Underhåndsbud

§ 12. Tilbud, der ikke indhentes ved en licitation eller på grundlag af en rammeaftale, er underhåndsbud.

Stk. 2. Udbyderen kan på samme arbejde indhente indtil tre underhåndsbud. Dog kan der indhentes et fjerde underhåndsbud, hvis udbyderen i opfordringerne til at afgive bud har forbeholdt sig denne mulighed og det fjerde tilbud indhentes fra en tilbudsgiver uden for det lokale område.

Stk. 3. Udbydere omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, kan ikke indhente underhåndsbud på bygge- og anlægsarbejder med en samlet anslået værdi af arbejdet eksklusive moms på mere end 3 mio. kr., medmindre

1) der er tale om delarbejder, hvis anslåede værdi eksklusive moms er 500.000 kr. eller derunder, og den samlede værdi af disse delarbejder ikke overstiger 20 pct. af de samlede arbejders værdi,

2) bygge- og anlægsarbejdets omfang, kvalitet eller tidsforløb kun med stor vanskelighed kan fastlægges i et udbudsgrundlag såsom visse forsøgs-, forsknings- og udviklingsarbejder eller restaurerings-, reparations- og ombygningsarbejder eller arbejdet af tvingende sikkerhedsmæssige grunde ikke kan udsættes,

3) der ikke ved licitation er indkommet et egnet eller forskriftsmæssigt bud eller der ikke er modtaget nogen ansøgninger, forudsat at de oprindelige udbudsbetingelser ikke ændres væsentligt,

4) kun en bestemt virksomhed kan udføre arbejdet eller

5) bygge- og anlægsarbejdet supplerer et arbejde, der har været udbudt i licitation, og arbejdet på grund af uforudsete forhold er blevet nødvendigt for fuldførelse af det udbudte arbejde og ordren tildeles den virksomhed, der udfører det oprindelige arbejde, medmindre udbyderen kan påvise særlige forhold, der begrunder, at udbyderen kan lade andre udføre arbejdet.

Stk. 4. Når den samlede, anslåede værdi eksklusive moms af et bygge- og anlægsarbejde overstiger 300.000 kr., skal udbydere omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, indhente mindst to underhåndsbud. Disse udbydere kan ikke ved hvert udbud indbyde den samme kreds af virksomheder.

Stk. 5. Udbyderen skal ved indhentning af underhåndsbud give meddelelse om, hvorvidt tildeling af ordren vil ske på grundlag af kriteriet laveste pris eller kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Stk. 6. Udbyderen kan forkaste et tilbud, såfremt det findes overvejende sandsynligt, at den bydende er ude af stand til at gennemføre arbejdet i tilfredsstillende kvalitet, på hensigtsmæssig og forsvarlig måde og i rette tid.

Stk. 7. Økonomi- og erhvervsministeren kan undtage bestemte kategorier af udbydere fra reglerne i stk. 2 og 3.


Kapitel 5: Rammeaftaler

§ 13. Ved rammeaftaler forstås aftaler, der er indgået i overensstemmelse med denne lovs regler, om betingelserne, f.eks. med hensyn til kvalitet, pris og mængde eller omfang, for en mulig udførelse af bygge- og anlægsarbejder af samme karakter i løbet af en given periode.

Stk. 2. En rammeaftale har kun virkning i forholdet mellem de direkte parter i aftalen. En rammeaftale kan kun indgås mellem én udbyder og én virksomhed. Udbyderen kan om nødvendigt anmode virksomheden om at komplettere sit tilbud til brug for kontraktindgåelsen. Dette må dog ikke medføre væsentlige ændringer i aftalevilkårene.

Stk. 3. En rammeaftale må højst gælde for en periode på 4 år.


Kapitel 6: Meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere

§ 14. Udbyderen underretter hurtigst muligt alle tilbudsgivere, der har afgivet et licitationsbud eller et underhåndsbud, om, hvilken afgørelse der er truffet med hensyn til ordretildelingen, herunder i givet fald begrundelsen for at annullere en licitation eller indhente underhåndsbud.

Stk. 2. Ved begrænset licitation med prækvalifikation underretter udbyderen hurtigst muligt ansøgere om, hvorvidt de er blevet prækvalificeret. Efter anmodning underretter udbyderen endvidere en forbigået ansøger om begrundelsen for, at ansøgningen er blevet forkastet.

Stk. 3. Udbyderen underretter efter anmodning berørte tilbudsgivere om begrundelsen for at forkaste tilbuddet, jf. § 8, stk. 3, og § 12, stk. 6, såfremt en sådan begrundelse ikke allerede er givet i medfør af § 15, stk. 2.

§ 15. Når kriteriet er det økonomisk mest fordelagtige bud, gælder endvidere reglerne i stk. 2-4.

Stk. 2. Senest samtidig med, at der indledes forhandlinger efter § 11, underretter udbyderen berørte tilbudsgivere om en beslutning om ikke at indbyde dem til forhandlingerne og en begrundelse herfor.

Stk. 3. Efter afslutningen på forhandlinger efter § 11 underretter udbyderen hurtigst muligt tilbudsgivere, som udbyderen har forbeholdt sig at forhandle med, om det antagne tilbuds egenskaber og relative fordele.

Stk. 4. Hvis der ikke har været forhandlinger efter § 11, eller hvis tilbuddene er indhentet ved underhåndsbud, underretter udbyderen efter anmodning tilbudsgivere, som har overholdt udbudsbetingelserne, om det antagne tilbuds egenskaber og relative fordele.


Afsnit II: (Ophævet)

Afsnit II er indsat ved § 3.7 i lov nr. 572 af 6. juni 2007 fra d. 01.07.2007.
Afsnit II er ophævet ved § 198.10 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: Afsnit II: Vare- og tjenesteydelseskontrakter


Kapitel 6 a: (Ophævet)

Kapitel 6 a er indsat ved § 3.7 i lov nr. 572 af 6. juni 2007 fra d. 01.07.2007.
Kapitel 6 a er ophævet ved § 198.10 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: Kapitel 6 a: Anvendelsesområde

§ 15 a. (Ophævet)

§ 15 a er indsat ved § 3.7 i lov nr. 572 af 6. juni 2007 fra d. 01.07.2007.
§ 15 a, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1234 af 18.12.2012
fra d. 01.01.2013. I § 15 a, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 15 b, nr. 5,«: »og«.
§ 15 a, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1234 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013. I § 15 a, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 15 b, nr. 5, og« til: »§ 15 b, nr. 5.«
§ 15 a, stk. 1, nr. 3 er ophævet ved § 1.4 i lov nr. 1234 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013. Hidtidig formulering: 3) offentlige tjenesteydelseskontrakter omfattet af udbudsdirektivets bilag II B såsom kontrakter om hotel- og restaurationsvirksomhed, jernbanetransport, sundheds- og socialvæsen, undervisning og erhvervsuddannelse m.v., hvis værdi overstiger 500.000 kr.
§ 15 a er ophævet ved § 198.10 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: § 15 a. Dette afsnit gælder for indhentning af tilbud og tildeling af ordrer på
1) offentlige vareindkøbskontrakter, hvis værdi overstiger 500.000 kr., men er mindre end de aktuelle tærskelværdier i udbudsdirektivet, jf. § 15 b, nr. 5, og
2) offentlige tjenesteydelseskontrakter omfattet af udbudsdirektivets bilag II A såsom kontrakter om vedligeholdelse og reparation, landtransport, regnskab, revision og bogholderi, markeds- og opinionsundersøgelser m.v., hvis værdi overstiger 500.000 kr., men er mindre end de aktuelle tærskelværdier i udbudsdirektivet, jf. § 15 b, nr. 5.
Stk. 2. Dette afsnit gælder for statslige, regionale og lokale myndigheder og offentligretlige organer. Afsnittet gælder dog ikke, når kontrakten indgås til brug for virksomhed omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet.
Stk. 3. Dette afsnit gælder ikke for de særlige kontrakter, som er undtaget fra udbudsdirektivet i medfør af direktivets afsnit II, kapitel II, afdeling 3, eller for delkontrakter, som er undtaget fra udbudsdirektivet i medfør af direktivets artikel 9, stk. 5 a og b.
Stk. 4. Lovens afsnit II gælder ikke, når en kommune udfører opgaver for andre offentlige myndigheder, jf. lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber med senere ændringer eller regler udstedt med hjemmel heri.

§ 15 b. (Ophævet)

§ 15 b er indsat ved § 3.7 i lov nr. 572 af 6. juni 2007 fra d. 01.07.2007.
§ 15 b er ophævet ved § 198.10 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: § 15 b. I dette afsnit forstås ved:
1) Udbudsdirektivet:
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.
2) Forsyningsvirksomhedsdirektivet:
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.
3) Offentlige vareindkøbskontrakter:
Kontrakter om køb, leasing og leje med eller uden forkøbsret af varer som defineret i udbudsdirektivet.
4) Offentlige tjenesteydelseskontrakter:
Kontrakter som defineret i udbudsdirektivet og i bilag II hertil.
5) Tærskelværdier:
De beløbsgrænser, som angiver, hvornår udbudsdirektivet finder anvendelse.
6) Offentligretlige organer:
Organer som defineret i udbudsdirektivet og bilag III hertil.

§ 15 c. (Ophævet)

§ 15 c er indsat ved § 3.7 i lov nr. 572 af 6. juni 2007 fra d. 01.07.2007.
§ 15 c er ophævet ved § 198.10 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: § 15 c. Forud for indhentning af tilbud og tildeling af ordrer på vare- og tjenesteydelseskontrakter omfattet af § 15 a skal en udbyder offentliggøre en annonce i pressen eller i et elektronisk medie.
Stk. 2. Annonceringspligten gælder ikke de tilfælde, der fremgår af udbudsdirektivets artikel 31.
Stk. 3. Annonceringspligten kan fraviges, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til offentlige interesser, hvor fortrolighed efter kontraktens særlige karakter er påkrævet.
Stk. 4. Annoncen skal mindst indeholde følgende oplysninger:
1) Beskrivelse af opgaven.
2) Kontaktoplysninger.
3) Frist for modtagelse af tilbud eller anmodninger om deltagelse.
4) Adresse for modtagelse af tilbud eller anmodninger om deltagelse.
5) Kriterier for tildeling af opgaven.
Stk. 5. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at annoncering skal ske i et særligt elektronisk medie.

§ 15 d. (Ophævet)

§ 15 d er indsat ved § 3.7 i lov nr. 572 af 6. juni 2007 fra d. 01.07.2007.
§ 15 d er ophævet ved § 198.10 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: § 15 d. Ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af proceduren skal udbyderen sørge for, at udvælgelsen af tilbudsgivere sker på grundlag af objektive, saglige og ikke diskriminerende kriterier, og at der ikke finder forskelsbehandling sted mellem tilbudsgiverne.
Stk. 2. Udbyderen underretter hurtigst muligt alle tilbudsgivere, der har afgivet et bud, om, hvilken afgørelse der er truffet med hensyn til ordretildelingen, herunder i givet fald begrundelsen for at annullere proceduren. Efter anmodning underretter udbyderen tilbudsgiverne om begrundelsen for at forkaste tilbuddet.


Afsnit III:

Overskriften til afsnit III er indsat ved § 3.8 i lov nr. 572 af 6. juni 2007 fra d. 01.07.2007.
Overskriften til afsnit III er ændret ved § 2.1 i lov nr. 618 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. Hidtidig formulering: Afsnit III: Klage og ikrafttræden m.v.
Overskriften til afsnit III er ophævet ved § 198.2 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: Ikrafttræden m.v.


Kapitel 7: Bemyndigelsesbestemmelser

Overskriften til kapitel 7 er ændret ved § 3.8 i lov nr. 572 af 6. juni 2007 fra d. 01.07.2007. Hidtidig formulering: Klage over licitation m.v.
Kapitel 7 er ophævet ved § 2.2 i lov nr. 618 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. Hidtidig formulering: Kapitel 7: Klagemuligheder ved bygge- og anlægs-, vare- og tjenesteydelseskontrakter
Kapitel 7 er indsat ved § 3.4 i lov nr. 884 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022.

§ 16. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at ordregivere, som i forbindelse med gennemførelsen af udbud efter denne lov ikke inddrager miljø- eller klimahensyn, skal oplyse om baggrunden herfor i deres udbudsmateriale.

§ 16 er ophævet ved § 2.2 i lov nr. 618 af 14.06.2011 fra d. 01.07.2011. Hidtidig formulering: § 16. Enhver, der har en retlig interesse heri eller i øvrigt er tillagt klageadgang efter lov om Klagenævnet for Udbud, kan indbringe spørgsmål om overtrædelse af bestemmelser i nærværende lov og regler udstedt i medfør heraf for Klagenævnet for Udbud.
§ 16 er indsat ved § 3.4 i lov nr. 884 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022.

Kapitel 8: Ikrafttræden m.v.

§ 17. Loven træder i kraft den 1. september 2005 og har virkning for opgaver, der udbydes fra dette tidspunkt.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 450 af 7. juni 2001 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

§ 18. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 7. december 2007

Bendt Bendtsen

/Kim Sparlund

Advokat Jørgen U. Grønborg