Vejledende normaltakster for advokatsalærer og honorarer til sagkyndige under tvangsauktioner

A. Rekvirentens advokat
a. Når auktionen gennemføres
b. Når auktionen bortfalder
B. Mødesalærer til øvrige mødende
C. Salær til for skyldneren beskikket advokat
D. Honorar til sagkyndige

Efter oplæg fra en under Den Danske Dommerforening nedsat arbejdsgruppe, hvori Advokatrådet var repræsenteret, har foreningens bestyrelse i skrivelse af 5. oktober 1992 til medlemmerne anbefalet, at følgende vejledende normaltakster anvendes i stedet for de hidtil gældende i auktionssager, der behandles efter reglerne i den pr. 1. januar 1992 ikrafttrådte revision af retsplejeloven, og hvor endelig salærfastsættelse ikke har fundet sted ved skrivelsens modtagelse.

A. Rekvirentens advokat

a. Når auktionen gennemføres og rekvirenten får andel i budsummen, beregnes salæret af budsummen, dog mindst af ejendommens kontantvurdering med tillæg af 25 %.

1) Ved beregningsgrundlag indtil 499.999 kr.: Grundtakst 6.500 kr. Hertil lægges 0,6 % af beregningsgrundlaget.
2) Ved beregningsgrundlag på 500.000 kr. og derover: Grundtakst 9.000 kr. Hertil lægges 0,6 % af beregningsgrundlaget.
Ad 1 og 2) Hvis en sagkyndig er antaget, nedsættes grundtaksten med 1.500 kr. Ved ny auktion gives salær efter reglerne under B.
Den i 1) og 2) omhandlede grundtakst omfatter rekvirentens arbejde med at bekendtgøre auktionen samt med at besigtige og fremvise ejendommen. Har rekvirenten forgæves søgt at gennemføre frivillig besigtigelse eller fremvisning tilkendes der salær efter 6) for besigtigelse eller fremvisning under medvirken af fogedretten.
Har vejledningsmøde været afholdt og har rekvirenten ikke deltaget, nedsættes grundtaksten med 1.000 kr.
3) Såfremt ejendommen er en industri-, landbrugs- eller udlejningsejendom med mere end to boligenheder, beregnes et tillæg på 2.000 kr.
Har en udlejningsejendom været administreret efter retsplejelovens § 520 eller været taget til brugelig pant af rekvirenten, kan tillægget eventuelt nedsættes eller bortfalde, hvis det dermed forbundne arbejde kræves særskilt honoreret efter auktionsvilkårenes punkt 6 B, h eller i.
4) For udførelse af opgaver i medfør af retsplejelovens § 566, stk. 3, sidste punktum, beregnes 1.000 kr.
5) Afholdes der i medfør af retsplejelovens § 563 forberedende auktionsmøde, tillægges mødesalær på 1.000 kr.
6) For deltagelse i andre møder inden auktionen end vejledningsmøde eller forberedende auktionsmøde tillægges et salær på 500 kr.
7) Godtgørelse for udgift til mangfoldiggørelse og eventuel udsendelse af salgsopstilling ydes med 30 kr. pr. stk.
8) For deltagelse i længerevarende registreringsforretninger tillægges et salær efter medgået tid.

b. Når auktionen bortfalder.

1) For indgivelse af auktionsbegæring kr. 800.
2) Efter vejledningsmøde har været afholdt, eller meddelelse efter retsplejelovens § 561, stk. 5, er sendt til skyldneren, men inden 3 uger før den af fogedretten fastsatte frist for indgivelse af salgsopstilling, det under b. 1) nævnte salær på 800 kr. med tillæg af 400 kr. eller i alt 1.200 kr. Har advokaten deltaget i vejledningsmødet, tillægges yderligere 1.000 kr., således at salæret er 2.200 kr.
3) Bortfalder auktionen senere end 3 uger før den af fogedretten fastsatte frist for indlevering af salgsopstilling, tillægges et salær på 1.500 kr. med tillæg af de under b. 1) og 2) anførte salærer, i alt 3.700 kr. Salæret tillægges kun, såfremt rekvirenten skal udarbejde salgsopstilling.
4) Bortfalder auktionen efter salgsopstillingens indlevering til fogedretten, tillægges et salær på 2.500 kr. med tillæg af de under b. 1), 2) og 3) anførte salærer, i alt 6.200 kr. Salæret tillægges kun, hvis rekvirenten har udfærdiget salgsopstillingen. Der tillægges yderligere 1.000 kr., såfremt rekvirenten har foretaget beregninger i henhold til retsplejelovens § 566, stk. 3, sidste punktum, i alt 7.200 kr.
5) De under b. 2)-4) nævnte beløb forhøjes med 2.000 kr., såfremt der er tale om en industri-, landbrugs- eller udlejningsejendom med mere end to boligenheder, jf. dog a. 3), andet afsnit.
6) Afholdes der i medfør af retsplejelovens § 563 forberedende auktionsmøde, tillægges mødesalær på 1.000 kr.
7) For deltagelse i andre møder inden auktionen end vejledningsmøde eller forberedende auktionsmøde tillægges et salær på 500 kr.
8) Godtgørelse for udgift til mangfoldiggørelse og eventuel udsendelse af salgsopstilling ydes med 30 kr. pr. stk.
9) For deltagelse i længerevarende registreringsforretninger tillægges et salær efter medgået tid.
10) Salæret, når auktionen bortfalder, kan aldrig overstige 80 % af salæret for gennemført auktion beregnet efter reglerne i a.

B. Mødesalærer til øvrige mødende.

a. For forberedende møde, auktionsmøde og ny auktion 1.000 kr. pr. møde.
b. For øvrige møder 500 kr. pr. møde.
c. Hvis tvangsauktionen ikke foretages på fogedkontoret, kan salærerne efter omstændighederne, f.eks. når der foretages rejser af ikke ubetydelig længde forhøjes. Det samme er tilfældet, når auktionsmøderne af andre grunde bliver af længere varighed, eller hvis ejendommens retsforhold er særligt komplicerede, ligesom der efter omstændighederne kan tages hensyn til fordringens størrelse og prioritetens placering. Ved seriesalg af ensartet behæftede ejendomme og for så vidt angår de helt ukomplicerede og kortvarige møder, kan salæret nedsættes.
d. Ved repræsentation af ejendomsskatter og lignende fortrinsberettigede periodiske ydelser, gives dog kun mødesalær, dersom fordringen giver anledning til procedure.
e. Til de angivne salærer tillægges moms, p.t. 25 %, medmindre pantefordringen vedrører en momsregistreret virksomhed.

C. Salær til en for skyldneren beskikket advokat.

Salæret til den beskikkede advokat fastsættes under hensyn til den medgåede tid, det med opgaven forbundne ansvar, de involverede værdier og det opnåede resultat.

D. Honorar til sagkyndige

a) Vurdering af ejendommens salgsværdi for så vidt angår parcelhuse, ejerlejligheder o.lign. 1.000 kr.
Ved andre ejendomme ansættes honoraret i forhold til arbejdets omfang.
Herudover ydes betaling for annoncering samt 30 kr. pr. indleveret salgsopstilling.
b) Fremskaffelse af liebhavere med henblik på ejendommens salg så vidt muligt i fri handel samt for udarbejdelse af salgsopstilling ydes et honorar på 2.000 kr., når salgsopstillingen er indleveret til fogedretten.
c) Bortfalder auktionen, inden salgsopstillingen er indleveret til fogedretten, men senere end 3 uger før den af fogedretten fastsatte frist for salgsopstillingens indlevering, nedsættes det under b. nævnte honorar til 1.000 kr.
Bortfalder auktionen på et tidligere tidspunkt, ydes der ikke honorar efter b. og c.
d) Gennemføres auktionen, tillægges der udover de under a. og b. nævnte honorarer 0,25 % af budsummen dog mindst af ejendommens kontantvurdering med tillæg af 25 %.
e) Til de ovenfor anførte honorarer lægges moms i henhold til gældende regler.
f) Bortfalder auktionen ved salg i fri handel, tilkommer der ikke den sagkyndige honorar udover det sædvanlige mæglersalær, der skal betales af ejendommens sælger.

De foran fastlagte retningslinier for beregning af rekvirentsalær og honorar til sagkyndige er vejledende. Fogedretterne bør således ved fastsættelse af salær og honorar i hver enkelt tvangsauktion være opmærksom på, om der foreligger forhold, der kan begrunde en afvigelse fra de vejledende takster, enten således at de forhøjes eller nedsættes.

Som eksempler på tilfælde, hvor en nedsættelse kan være rimelig, kan nævnes:

1. Auktion over ensartet behæftede ejendomme (seriesalg).
2. Auktion over ejendomme med få hæftelser eller hvor forholdene i øvrigt er ukomplicerede.
3. Auktioner, hvor rekvirentens fordring har en særlig fortrinsstilling, f.eks. restancer for ejendomsskatter.

Som eksempler på tilfælde, hvor en forhøjelse kan være rimelig kan nævnes:

1. Auktion over udlejningsejendomme.
2. Auktion over landbrugsejendomme.
3. Auktion over industriejendomme.
4. Auktion over ejendomme, hvor der i øvrigt er komplicerede retsforhold.

Advokat Jørgen U. Grønborg