Bekendtgørelse om notarialforretninger

Bekg. nr. 1555 af 18.12.2007 om notarialforretninger, som ændret ved

Bekg. nr. 839 af 06.07.2011 (Afskaffelse af genpartspapir fra d. 15.07.2011)

Kapitel 1   Kompetence 
Kapitel 2   Fremgangsmåden ved notarialforretninger
 
Kapitel 3   Godtgørelse af identitet
 
Kapitel 4   Fortegnelse over notarialforretninger
 
Kapitel 5   Notarialattest
 
Kapitel 6   Dokumenter på fremmedsprog
 
Kapitel 7   Genparter
 
Kapitel 8   Udskrift af fortegnelse over notarialforretninger m.v.
 
Kapitel 9   Centralregistret for Testamenter
 
Kapitel 10   Lodtrækninger
 
Kapitel 11   Ikrafttræden m.v.
 
Bilag 1

I medfør af § 11, stk. 3, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, og § 63, stk. 3, i arveloven, lov nr. 515 af 6. juni 2007, fastsættes:

Kapitel 1: Kompetence

§ 1. Notaren har til opgave at overvære eller selv at foretage handlinger af retlig betydning for ved sin bekræftelse at sikre en dokumentation, der efter lovgivning eller praksis tillægges særlig beviskraft.

§ 2. Notarialforretninger hører under byretterne og foretages på dommerkontoret.

Stk. 2. Når omstændighederne taler for det, kan notaren foretage notarialforretninger et andet sted inden for retskredsen.

Stk. 3. Er det ikke muligt at skaffe en notar fra retskredsen til stede, kan notarialforretningen om nødvendigt foretages af en notar fra en anden byret.

Stk. 4. Notaren foretager notarialforretninger for enhver, uanset dennes tilknytning til retskredsen.

Kapitel 2: Fremgangsmåden ved notarialforretninger

§ 3. Den, der anmoder om foretagelse af en notarialforretning, skal give notaren de oplysninger, som er nødvendige til sagens behandling. Notaren kan bestemme, at anmodningen skal være skriftlig og vedlagt de dokumenter, som notaren finder nødvendige.

§ 4. Den, der anmoder om foretagelse af en notarialforretning, skal om nødvendigt sørge for medvirken af en tolk eller døvetolk, som notaren kan godkende.

Stk. 2. En person kan ikke virke som tolk eller døvetolk ved oprettelse af en testamentarisk disposition, hvis den pågældende ville være udelukket fra at være testamentsvidne, jf. arvelovens § 64, stk. 3.

§ 5. Notaren fastsætter tid og sted for notarialforretningen og underretter den, der har anmodet om forretningens foretagelse, herom.

§ 6. Notaren vejleder i fornødent omfang om betydningen af indholdet af det dokument eller den handling, som notaren skal attestere. Notaren vejleder endvidere i fornødent omfang om fremgangsmåden ved notarialforretningen og om betydningen af sin medvirken.

Kapitel 3: Godtgørelse af identitet

§ 7. Den, der ønsker at få foretaget en notarialforretning, skal godtgøre sin identitet over for notaren ved at forevise pas eller kørekort, ved bekræftelse af en advokat eller på anden betryggende måde.

Stk. 2. Ved oprettelse af en testamentarisk disposition eller en tilkendegivelse om forældremyndighed efter § 16 i forældreansvarsloven skal opretteren dokumentere sit personnummer, hvis vedkommende er registreret i Det Centrale Personregister. En person, der ikke er registreret i Det Centrale Personregister, skal dokumentere sin fødselsdato.

Kapitel 4 Fortegnelse over notarialforretninger

§ 8. Enhver notarialforretning noteres i en fortegnelse over notarialforretninger, der skal indeholde en kort beskrivelse af notarialforretningen.

Kapitel 5: Notarialattest

§ 9. Hvis notarialforretningen angår et dokument, forsyner notaren dokumentet med en beskrivelse af notarialforretningen (notarialattest).

Stk. 2. I andre tilfælde kan notarialattesten udfærdiges i et selvstændigt dokument, eventuelt som en udskrift af fortegnelsen over notarialforretninger.

§ 10. Notarialattesten skal indeholde oplysning om 

1) tid og sted for notarialforretningen,

2) hvordan identiteten på den, der har anmodet om notarialforretningens foretagelse, er godtgjort,

3) rettelser eller tilføjelser i dokumentet, og

4) andre omstændigheder af betydning for notarialforretningen.

§ 11. Ved oprettelse af en testamentarisk disposition skal notarialattesten ud over oplysningerne efter § 10 indeholde oplysning om

1) notarens vurdering af, om testator er i stand til fornuftmæssigt at oprette den testamentariske disposition, og

2) hvilke personer der er til stede under notarialforretningen.

Kapitel 6: Dokumenter på fremmedsprog

§ 12. Notaren kan attestere underskrift på eller vedkendelse af indholdet i et dokument, der er skrevet på et fremmedsprog, når den, der har anmodet om notarialforretningen, erklærer sig bekendt med indholdet.

§ 13. Notaren kan udfærdige notarialattesten på et fremmedsprog, som notaren behersker i fornødent omfang.

Kapitel 7: Genparter

§ 14. Efter anmodning opbevares en genpart af en testamentarisk disposition eller et andet dokument, der er underskrevet eller vedstået for en notar, på dommerkontoret.

Stk. 2. Genpart af testamentariske dispositioner og tilkendegivelser om forældremyndighed efter § 16 i forældreansvarsloven skal have en forside udformet i overensstemmelse med bilag 1.

§ 15. Genpart skal være fremstillet af almindeligt papir i A4-format

Stk. 2. Genparten skal være tydelig og letlæselig og skal gengive teksten uden overflødige mellemrum. Genparten må ikke indeholde blanke sider, herunder ubeskrevne bagsider.

Stk. 3. Genpart i form af fotokopi kan anvendes. Genparten skal være fremstillet af almindeligt papir i A4-format

§ 15, stk. 1 er ændret ved  bekg. nr. 839 af 06/07/2011 fra d. 15.07.2011 Tidligere formulering: Genpart skal være fremstillet af papir, der er forsynet med vandmærket AUTORISERET GENPARTPAPIR, og som er godkendt af Justitsministeriet.
§ 15, stk. 3 er ændret ved  bekg. nr. 839 af 06/07/2011 fra d. 15.07.2011 Tidligere formulering:
Genpart i form af fotokopi kan anvendes, hvis genparten er fremstillet på autoriseret genpartpapir.

§ 16. Genparter opbevares på betryggende måde på dommerkontoret.

Stk. 2. Genparter kan opbevares i elektronisk form.

Kapitel 8: Udskrift af fortegnelse over notarialforretninger m.v.

§ 17. Den, der har fået foretaget en notarialforretning, og andre, der har en retlig interesse i forretningen, kan efter reglerne i retsplejelovens § 41 få udleveret en udskrift hos notaren af fortegnelsen over notarialforretninger og af de øvrige dokumenter vedrørende notarialforretningen, som opbevares på dommerkontoret.

Kapitel 9: Centralregistret for Testamenter

§ 18. Testamentariske dispositioner og tilkendegivelser om forældremyndighed efter § 16 i forældreansvarsloven, der er oprettet for en dansk notar, registreres i Centralregistret for Testamenter.

§ 19. Centralregistret for Testamenter føres ved Tinglysningsretten.

§ 20. Notaren foretager indberetning til Centralregistret for Testamenter. Indberetningen sker elektronisk eller ved brug af et indberetningskort godkendt af Justitsministeriet.

Kapitel 10: Lodtrækninger

§ 21. Notaren foretager lodtrækninger enten manuelt eller ved hjælp af edb.

Stk. 2. Notaren kan forlange, at de i en lodtrækning deltagende lodder skal være fortløbende nummereret.

§ 22. Hvis der til lodtrækningen anvendes et edb-program, der stilles til rådighed af den, der har anmodet om lodtrækningens foretagelse, kan notaren forlange en sagkyndig erklæring om, at programmet opfylder de krav, der med rimelighed kan stilles til tilfældig udvælgelse af vindende numre.

§ 23. Notaren skal i fortegnelsen over notarialforretninger indføre en beskrivelse af, hvorledes lodtrækningen er foretaget og angive de udtrukne numre.

Kapitel 11: Ikrafttræden m.v.

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 843 af 30. november 1998 om notarialforretninger ophæves.

Justitsministeriet, den 18. december 2007

Lene Espersen

/ Torben Jensen

Bilag 1

Genpart af en testamentarisk disposition eller tilkendegivelse om forældremyndighed

 

(udfyldes af notaren)
Rettens journalnummer:
(udfyldes af notaren)
Dato for oprettelse:
Opretterens fulde navn og fødenavn:
Efternavn
Fødenavn (hvis fødenavnet er et andet end det nuværende efternavn)
Cpr.nr.
Samtlige fornavne
Tidligere fornavne (hvis de tidligere fornavne er forskellige fra de nuværende fornavne)
Bopæl
Medopretterens fulde navn og fødenavn:
Efternavn
Fødenavn (hvis fødenavnet er et andet end det nuværende efternavn)
Cpr.nr.
Samtlige fornavne
Tidligere fornavne (hvis de tidligere fornavne er forskellige fra de nuværende fornavne)
Bopæl
(sæt kryds)
□ Testamente eller kodicil
□ Testamente eller kodicil indeholdende en tilkendegivelse efter § 16 i forældreansvarsloven (børnetestamentarisk disposition)
□ Tilkendegivelse efter § 16 i forældreansvarsloven (børnetestamente)
□ Annullation
Tidligere testamente/kodicil/tilkendegivelse efter § 16 i forældreansvarsloven /annullation oprettet i
(by): ______________________________ eller ved Retten i (navnet på retten): ______________________________
den (dato): _____________________________
Opretterens og medopretterens underskrifter:

Advokat Jørgen U. Grønborg